Přehled o peněžních tocích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled o peněžních tocích"

Transkript

1 Přehled o peněžních tocích Název účetní jednotky: Obec Vřesová Sídlo: čp Vřesová Právni forma: územní samosprávný celek IČ: Číslo položky sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná mista) okamžik sestaveni: :09:56 Název položky Běžné účetní období P A Z. Stav peněžních prostředků k 1.1ednu Peněžní toky z provozní čínnosti Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,89 AI. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) ,72 AI1 A 12 A 13 A1.4. A 1.5 A 1.6 Odpísy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého Výnosy z dlvídend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace majetku , ,91 AII. Peněžní toky ze změny oběžných aktiva krátkodobých závazků (+/-) ,59 A 11.1 A 11.2 AII3 A Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku 1 060, , ,24 A III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) 16190,00 AIV Přijaté dividendy a podfly na zisku B Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,44 BI Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,44 B.II PřÍjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 3326,00 B 11.1 B 11.2 B.1I3 B.II.4. Přljmy z privatizace státniho majetku Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 3326,00 Blil Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) ,00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,44 CI Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,44 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) Clil Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 12000,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :56:05

2 le: Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa) Obec Vřesová sestavený k Číslo položky Název položky Běžné účetní období F H R. Celková změna stavu peněžních prostředku Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) Stav peněžních prostředků k rozvahovému dm , FEN IX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :56:05

3 Přehled o změnách vlastního kapitálu Název účetní jednotky: Obec Vřesová Sídlo: čp Vřesová Právní forma: územní samosprávný celek IČ: sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :09: Číslo.1 Minulé Zvýšení Snížení Běžné položky Název položky účetní období stavu stavu účetní období Vlastní kapitál Celkem , , , ,94 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky II I. Jmění účetní jednotky 1. Změna, vzník nebo zánik přisl. hosp. s rnaj. státu 2. Svěfení majetku plíspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investíční transfery 5. Dary 6. Ostatní Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové orqaruzact 2 Bezúplatné převody 3 Investiční transfery 4 Dary 5 Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv 6 Ostatní IV Kurzové rozdíly V Oceňovací rozdíly pfi prvotním použiti metody 1. Opravné položky k pohledávkám 2 Odpisy 3 Ostatní VI Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceň ovací rozdíly u cenných papíru a podílu 2. Oceňcvacl rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní VII. Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy pfedchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření r::-- Pfíjmový a výdajový účet rozpočtového hospodafení , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :56:05

4 Obec Vřesová,Vřesová 3, Vřesová, IČ ,DIČ CZ neplátce Výsledek inventarizace v účetní jednotce a základě příkazu starosty pana Miroslava Fialy k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek ze dne byla provedena řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2013 u účetní jednotky Obec Vřesová. Inventarizace fyzická a dokladová byla provedena u Drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, u Ostatního dlouhodobého nehmotného majetku,u Staveb u Samostatných movitých věcí a souborech movitých věcí, u Pozemků,u Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a u Ostatního finančního majetku.dále u Materiálu na skladě a to metodou B.Dokladově a účetně byl z inventarizován Běžný účet u České spořitelny a Sociální fond, který je veden na běžném účtu aje oddělen pouze účetně. Fyzicky a dokladově Pokladna. Dokladově a účetně byly inventarizovány Peníze na cestě, pohledávky na účtech Odběratelé, Krátkodobé poskytnuté zálohy, Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dlouhodobé poskytnuté zálohy, Ostatní dlouhodobé pohledávky, pohledávky za zaměstnanci, Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi áklady příštích období, Dohadné účty aktivní. Dokladově a účetně byly inventarizovány závazky Dodavatelé,Zaměstnanci,Jiné závazky vůči zaměstnancůrn,zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění, Daň z příjmu, Jiné přímé daně, Jiné daně a poplatky, Závazky k vybraným ústředním vládním institucím,výnosy příštích období, Dohadné účty pa ivní, Ostatní krátkodobé závazky, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, Přijaté zálohy na transfery Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů. Dále byl inventarizován Sociální fond účetní jednotky, pro který nemá účetní jednotka zřízen zvláštní účet, ale je pouze oddělen účetně na běžném účtu. Dále byly inventarizovány účty podrozvahové. Účet Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek dokladově i fyzicky a to pro majetek s pořizovací cenou pod 1000,00Kč a životností delší než 1 rok. A k tomu to účtu i příslušný Vyrovnávací účet.účet Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů dokladově včetně příslušného Vyrovnávacího účtu. lnventarizace byla provedena ke dni Hlavní inventarizační komise: předseda Vlastislav Hlávka místopředseda Pavel Petričák člen Jiří Duplinský lnventarizace proběhla v termínu stanoveném starostou a to od Inventarizace byla provedená fyzicky (u majetku) i dokladově(u majetku.závazků.pohledávek). Během inventarizace nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky. lnventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č Sb.,o učetnictví ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 270/2010 o lnventarizaci majetku a závazků příkazem starosty ze dne l Obec Vřesová nemá na svém majetku k 3l žádné zástav ní právo. Datum předseda komise starosta obce Fiala Miroslav Schváleno obecním zastupitelstvem na řádném zasedání dne lc.,~, 1~ zápis č.: Q 6/ bod: /)0

5 Č.j.: 214/K /13 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KO TROL Y e sídlem: Karlovy Var,Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesová IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v ouladu s ustanovením 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 b., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem Č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen, zákon Č Sb.") Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Vřesová Vře ová Vřesová Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona Č. 420/2004 Sb., vydaného reditelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.j.: 389/KN/13 a č.j.: 388/KN/13 dne 6. června Zástupci územního celku: Miroslav Fiala - starosta obce Květa Račáková - účetní Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Rybová kontrolor: Ing. Lenka Očenášková 1

6 Č.j.: 214/KN113 Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona Č. 420/2004 b. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb. je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska: a) dodržování povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, b) souladu hospodařeni s finančnimi prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné fmanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. A. Přezkoumané písemnosti I. Při přezkoumání hospodaření obce Vře ová byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Vřesová pro rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od do Pravidla rozpočtového S ohledem na termín schváleni rozpočtu obce Vřesová pro rok provizoria 2013 před l.lednem 2013 nebyla pravidla rozpočtového provizoria stanovena. Rozpočtová opatřeni V kontrolovaném období bylo účetni jednotkou provedeno 7 rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem obce dne , , , , , a Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období 2013 až 2015 byl schválen zastu pítelstvem obce dne usnesenim Č. 2, rozpočtový výhled na období 2014 až 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 1. Rozpočtové výhledy ob ahují ouhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a pohledávkách. Schválený rozpočet Pro rok 2013 byl zastupitelstvem obce schválen schodkový,., rozpočet dne usnesením č. -'o Příjmy ve výši ,00 Kč a výdaje ve výši Kč. Schodek ve výši ,00 Kč bude kryt přebytky z minulých let. Rozpočet byl zpracován v tříděni podle rozpočtové skladby, závazné ukazatele rozpočtu JSou v paragrafovém znění. Rozpočet byl rozepsán v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvern obce. Stanoveni závazných Obec Vře ová není zřizovatelem příspěvkové organizace. ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Závěrečný účet obce Vřesová za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření projednán zastupitelstvem 2

7 Č.j.: 214/KN/13 obce dne Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 11 bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od do Zastupitelstvem obce byla dne usnesením č. 10 schválena účetní závěrka obce Vřesová za rok Bankovní výpis Zůstatek finančních prostředků k analytického účtu v objemu ,48 Kč souhlasil se zůstatkem dle výpisu z účtu vedeného u České národní banky. Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů ( ,71 Kč) a (12.186,00 Kč) nesouhlasily se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu vedeného u České spořitelny ( ,71 Kč).Rozdíl činí163,00 Kč. Zůstatek finančních prostředků k analytického účtu 231 O 1 v objemu Kč souhlasil se zůstatkem dle výpisu z účtu vedeného u České národní banky ke stejnému datu. Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů ( ,04 Kč) a (2.226,00 Kč) souhlasily se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu u České spořitelny, a.s. ke stejnému datu. Dohoda o hmotné Dohoda o hmotné odpovědnosti s pracovnicí zodpovědnou za odpovědnosti vedení pokladny uzavřena dne Faktura Ke kontrole předloženy došlé faktury za měsíc prosinec 2013 od čísla 318/13 do čísla 370/13. Inventurní soupis majetku a lnventarizace majetku a závazků k provedena na závazků základě plánu inventur z Jmenována tříčlenná hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise. Termín provedení inventur stanoven od do , termín zpracování inventarizační právy do Inventarizační zpráva z Kontrola inventarizačních účtů Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, tavby, Pozemky, Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Ostatní dlouhodobý finanční majetek, Materiál na skladě, Odběratelé, Krátkodobé poskytnuté zálohy, Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci, Ostatní dlouhodobé pohledávky, Dodavatelé Ostatní fondy. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Kniha došlých faktur V období od do bylo v knize došlých faktur zapsáno celkem 370 dodavatelských faktur. tav k na rozvahovém účtu Dodavatelé ve výši ,94 Kč nesouhlasil se stavem neuhrazených faktur ve splatnosti evidovaných v knize došlých faktur ve výši ,84 Kč. K bylo v knize došlých faktur evidováno celkem 19 neuhrazených faktur ve splatnosti v celkové výši ,25 Kč. Tato částka souhlasí se stavem rozvahového účtu Dodavatelé ke stejnému datu. 3

8 Č.j.: 214/KN113 Kniha odeslaných faktur V období od do bylo v knize odeslaných faktur zapsáno celkem 7 odběratelských faktur. Odměňováni členů Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce byly zastupitelstva zastupitelstvem obce schváleny dne usnesením č. 8 s účinností od v ouladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zvolením nové předsedkyně kontrolního výboru byla zastupitelstvem obce dne schválena i odměna s platností od Při kontrole předložen mzdový list uvolněného starosty obce a neuvolněného místostarosty obce za měsíc červen Pokladní doklad Za kontrolované období bylo v pokladní knize vystaveno celkem 694 příjmových a výdajových pokladních dokladů v jedné číselné řadě. Výběrovým způsobem byly zkontrolovány příjmové a výdajové pokladní doklady za měsíc březen (od čísla 104/2013 do čísla 133/2013), za měsíc červen (od čísla 217/2013 do čísla 235/2013) a za měsíc prosinec (od čísla 647/2013 do čísla 694/2013). Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha za období březen a červen Zůstatek finančních prostředků pokladní knihy v objemu 9.116,00 Kč souhlasil k se stavem syntetického účtu Pokladna a položkou Poskytnuté zálohy vlastní pokladně. Stanovený denní pokladní limit ve výši ,00 Kč nebyl v uvedeném období překročen. Pokladní kniha za období prosinec ulový zůstatek finančních prostředků pokladní knihy souhlasil k s nulovým stavem syntetického účtu Pokladna a nulovou položkou Po kytnuté zálohy vlastní pokladně. Stanovený denní pokladní limit ve výši ,00 Kč nebyl v uvedeném období překročen. Rozvaha Ke kontrole byl předložen výkaz Rozvaha obce Vře ová sestavený k a k 3l Učetní deník Při kontrole předložena Předvaha sestavená za období červen 2013 a prosinec Učetní doklad Výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíc červen od čísla dokladu 868 do čísla dokladu 882 v návaznosti na bankovní výpisy České spořitelny, a.s. 96 ze dne a 97 ze dne Dále prověřeny účetní doklady za měsíc prosinec 2013 od čísla dokladu 1688 do čísla dokladu 1816 v návaznosti na výpisy České spořitelny, a.s. č. 181 až 195 a České národní banky č. 20 a 21. Učtový rozvrh Učetní jednotka má zpracovaný platný účtový rozvrh pro rok Výkaz pro hodnocení plnění Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k rozpočtu bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši ,01 Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 63,22%) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 35,15%). Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny 4

9 Č.j.: 214/KN113 Výkaz zisku a ztráty Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy nájemní Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o věcných břemenech Smlouvy zástav ní Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení příjmy po konsolidaci ve výši ,17 Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 134,75%) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši ,15 Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 66,82%). Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky k vykazoval výsledek hospodaření běžného účetního období zisk v objemu ,88 Kč a k zisk v objemu ,89 Kč. Obec obdržela neinvestiční dotaci na krytí nákladů volby prezidenta ČR ve výši ,00 Kč. Vyúčtování nákladů provedeno dne a vratka nevyčerpané dotace provedena dne výpis České spořitelny č. A.40. Skut čné náklady činily ,00 Kč. a úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obdržela obec částku ,00 Kč. Vyúčtování nákladů provedeno dne a vratka nevyčerpané dotace provedena dne výpis České spořitelny č Skutečné náklady činily ,00 Kč. V kontrolovaném období byla uzavřena smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 3 ve Vřesové o výměře 19 m2 na dobu určitou od do za měsíční nájemné ve výši 400,00 Kč. Pronájem byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 6. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce v termínu od do Dále byl uzavřen Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (čp. 3 Vřesová - 15m2) uzavřené mezi obcí a fyzickou osobou dne s tím, že nájem nebytových prostor e dále uzavírá na dobu od do Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce v termínu od do Smlouva uzavřená dne mezi obcí a fyzickou osobou o prodeji dílu "a" pozemku evidovaného pod parcel ním číslem 104/1 o výměře 157 m2 v k.ú. Vřesová. Smluvní cena ve výši 785,00 Kč byla uhrazena dne dle pokladního dokladu č Prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne , záměr prodeje zveřejněn na úřední desce v termínu od do V kontrolovaném období obec neuzavřela smlouvu o věcných břemenech. Obec Vřesová neuzavřela zástavní smlouvu. V roce 2013 nepřijala obec žádnou novou vnitřní směrníci. Byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva obce ze dne , , , , , , a a svých jednáních se mimo jiného za tupitelstvo obce zabývalo rozpočtovým výhledem na období 2013 až 2015, rozpočtovým výhledem na období 2014 až 2016, rozpočtem na rok 2013 a 2014, změnami rozpočtu 2013, finančními příspěvky z rozpočtu obce, účetní závěrkou obce za rok 2012 a závěrečným účtem obce za rok 2012, rozbory hospodaření obce a majetkovými záležitostmi. 5

10 Č.j.: 214/KN1l3 Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Nespecifikován Obec Vřesová má zřízen sociální fond. Zásady tvorby a použití sociálního fondu byly stanoveny ve vnitřní směrnici č. 2/2007 s účinností od l.l Nebyl zřízen samostatný účet sociálního fondu finanční prostředky sociálního fondu jsou součástí prostředků běžného účtu obce, v účetnictví Je používán účet Běžné účty fondů územních samosprávných celků. Stav účtu Účet sociálního fondu k souhlasil s vykázaným zůstatkem na účtu Ostatní fondy v objemu 2.226,00 Kč. Při kontrole byly předloženy knihy se zápisy z jednání kontrolního výboru a finančního výboru. Činnost finančního výboru doložena záznamy ze dne , a Činnost kontrolního výboru doložena záznamem ze dne 14.1l II. Zástupce obce Vřesová prohlašuje, že v kontrolovaném neprovozoval podnikatelskou činnost, není zřizovatelem příspěvkové organizace, neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích, období územní celek: nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, nenakládal a nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky fyzických a právnických osob neuzavřel zástavní smlouvu týkající se movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, nezřídil věcné břemeno k majetku územního celku B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření obce Vřesová za rok 2013: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při' přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 6

11 Č.j.: 214/K /13 b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2013 byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s runu Porušený právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Ke dni nesouhlasí stav rozvahového účtu Dodavatelé se stavem v knize došlých faktur. - Ke dni nesouhlasí stav rozvahového účtu Dodavatelé se stavem v knize došlých faktur. Ke dni nesouhlasí stav rozvahového účtu Dodavatelé ve výši ,94 Kč se stavem v knize došlých faktur ve výši ,84 Kč. Napraveno. K bylo v knize došlých faktur evidováno celkem 19 neuhrazených faktur ve splatnosti v celkové výši ,25 Kč. Tato částka souhlasila se stavem rozvahového účtu Dodavatelé ke stejnému datu. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Porušený právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů chybný zůstatek finančních prostředku na účtu Základní běžný účet - chybný zůstatek finančních prostředků na účtu Základní běžný účet Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů ( Kč) a (12.186,00 Kč) nesouhlasí se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu vedeného u České spořitelny ( ,71 Kč). Rozdíl činí Kč. apraveno. Zůstatek finančních prostředků k 3l analytického účtu v objemu ,73 Kč souhlasil se zůstatkem dle výpisu z účtu vedeného u České národní banky ke stejnému datu. Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů (2l ,04 Kč) a (2.226,00 Kč) souhlasily se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu u České spořitelny, a.s. ke stejnému datu. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření obce Vřesová za rok 2013: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písmo b), odstraněných v průběhu přezkoumání. 7

12 Č.j.: 214/K /13 II. Rizika dovozená na zákjadě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Upozornění před možným vznikem chyb Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná upozornění. IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k ( 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,77 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,04 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Vřesová dne Za Krajský úřad Karlovarského ~.HHH. kraje r K SKÝ ÚŘAD KARLOVARS~<É-10 KRAJE (1) odbor kontroly Helena Rybová kontrolor pověřený řízení' přezkoumání Ing. Lenka Očenášková kontrolor 8

13 Č.j.: 214/KN1l3 Územní celek prohlašuje, že podle 6 odst. 2 písmo e) zákona Č. 420/2004 Sb., poskytnul pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumáni a okolnostech vztahujících se k němu. zemní celek bere na vědomi, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesová o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis obdržel Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Vřesová Miroslav Fiala 2 1 Karlovarský kraj Helena Rybová 9

14 Č.j.: 214/KN1l3 Územní celek prohlašuje, že podle 6 odst. 2 písmo e) zákona Č. 420/2004 Sb., poskytnul pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumáni a okolnostech vztahujících se k němu. zemní celek bere na vědomi, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesová o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis obdržel Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Vřesová Miroslav Fiala 2 1 Karlovarský kraj Helena Rybová 9

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více