Přehled o peněžních tocích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled o peněžních tocích"

Transkript

1 Přehled o peněžních tocích Název účetní jednotky: Obec Vřesová Sídlo: čp Vřesová Právni forma: územní samosprávný celek IČ: Číslo položky sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná mista) okamžik sestaveni: :09:56 Název položky Běžné účetní období P A Z. Stav peněžních prostředků k 1.1ednu Peněžní toky z provozní čínnosti Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,89 AI. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) ,72 AI1 A 12 A 13 A1.4. A 1.5 A 1.6 Odpísy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého Výnosy z dlvídend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace majetku , ,91 AII. Peněžní toky ze změny oběžných aktiva krátkodobých závazků (+/-) ,59 A 11.1 A 11.2 AII3 A Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku 1 060, , ,24 A III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) 16190,00 AIV Přijaté dividendy a podfly na zisku B Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,44 BI Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,44 B.II PřÍjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 3326,00 B 11.1 B 11.2 B.1I3 B.II.4. Přljmy z privatizace státniho majetku Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 3326,00 Blil Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) ,00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,44 CI Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,44 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) Clil Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 12000,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :56:05

2 le: Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa) Obec Vřesová sestavený k Číslo položky Název položky Běžné účetní období F H R. Celková změna stavu peněžních prostředku Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) Stav peněžních prostředků k rozvahovému dm , FEN IX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :56:05

3 Přehled o změnách vlastního kapitálu Název účetní jednotky: Obec Vřesová Sídlo: čp Vřesová Právní forma: územní samosprávný celek IČ: sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :09: Číslo.1 Minulé Zvýšení Snížení Běžné položky Název položky účetní období stavu stavu účetní období Vlastní kapitál Celkem , , , ,94 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky II I. Jmění účetní jednotky 1. Změna, vzník nebo zánik přisl. hosp. s rnaj. státu 2. Svěfení majetku plíspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investíční transfery 5. Dary 6. Ostatní Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové orqaruzact 2 Bezúplatné převody 3 Investiční transfery 4 Dary 5 Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv 6 Ostatní IV Kurzové rozdíly V Oceňovací rozdíly pfi prvotním použiti metody 1. Opravné položky k pohledávkám 2 Odpisy 3 Ostatní VI Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceň ovací rozdíly u cenných papíru a podílu 2. Oceňcvacl rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní VII. Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy pfedchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření r::-- Pfíjmový a výdajový účet rozpočtového hospodafení , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :56:05

4 Obec Vřesová,Vřesová 3, Vřesová, IČ ,DIČ CZ neplátce Výsledek inventarizace v účetní jednotce a základě příkazu starosty pana Miroslava Fialy k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek ze dne byla provedena řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2013 u účetní jednotky Obec Vřesová. Inventarizace fyzická a dokladová byla provedena u Drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, u Ostatního dlouhodobého nehmotného majetku,u Staveb u Samostatných movitých věcí a souborech movitých věcí, u Pozemků,u Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a u Ostatního finančního majetku.dále u Materiálu na skladě a to metodou B.Dokladově a účetně byl z inventarizován Běžný účet u České spořitelny a Sociální fond, který je veden na běžném účtu aje oddělen pouze účetně. Fyzicky a dokladově Pokladna. Dokladově a účetně byly inventarizovány Peníze na cestě, pohledávky na účtech Odběratelé, Krátkodobé poskytnuté zálohy, Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dlouhodobé poskytnuté zálohy, Ostatní dlouhodobé pohledávky, pohledávky za zaměstnanci, Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi áklady příštích období, Dohadné účty aktivní. Dokladově a účetně byly inventarizovány závazky Dodavatelé,Zaměstnanci,Jiné závazky vůči zaměstnancůrn,zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění, Daň z příjmu, Jiné přímé daně, Jiné daně a poplatky, Závazky k vybraným ústředním vládním institucím,výnosy příštích období, Dohadné účty pa ivní, Ostatní krátkodobé závazky, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, Přijaté zálohy na transfery Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů. Dále byl inventarizován Sociální fond účetní jednotky, pro který nemá účetní jednotka zřízen zvláštní účet, ale je pouze oddělen účetně na běžném účtu. Dále byly inventarizovány účty podrozvahové. Účet Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek dokladově i fyzicky a to pro majetek s pořizovací cenou pod 1000,00Kč a životností delší než 1 rok. A k tomu to účtu i příslušný Vyrovnávací účet.účet Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů dokladově včetně příslušného Vyrovnávacího účtu. lnventarizace byla provedena ke dni Hlavní inventarizační komise: předseda Vlastislav Hlávka místopředseda Pavel Petričák člen Jiří Duplinský lnventarizace proběhla v termínu stanoveném starostou a to od Inventarizace byla provedená fyzicky (u majetku) i dokladově(u majetku.závazků.pohledávek). Během inventarizace nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky. lnventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č Sb.,o učetnictví ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 270/2010 o lnventarizaci majetku a závazků příkazem starosty ze dne l Obec Vřesová nemá na svém majetku k 3l žádné zástav ní právo. Datum předseda komise starosta obce Fiala Miroslav Schváleno obecním zastupitelstvem na řádném zasedání dne lc.,~, 1~ zápis č.: Q 6/ bod: /)0

5 Č.j.: 214/K /13 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KO TROL Y e sídlem: Karlovy Var,Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesová IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v ouladu s ustanovením 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 b., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem Č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen, zákon Č Sb.") Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Vřesová Vře ová Vřesová Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona Č. 420/2004 Sb., vydaného reditelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.j.: 389/KN/13 a č.j.: 388/KN/13 dne 6. června Zástupci územního celku: Miroslav Fiala - starosta obce Květa Račáková - účetní Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Rybová kontrolor: Ing. Lenka Očenášková 1

6 Č.j.: 214/KN113 Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona Č. 420/2004 b. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb. je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska: a) dodržování povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, b) souladu hospodařeni s finančnimi prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné fmanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. A. Přezkoumané písemnosti I. Při přezkoumání hospodaření obce Vře ová byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Vřesová pro rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od do Pravidla rozpočtového S ohledem na termín schváleni rozpočtu obce Vřesová pro rok provizoria 2013 před l.lednem 2013 nebyla pravidla rozpočtového provizoria stanovena. Rozpočtová opatřeni V kontrolovaném období bylo účetni jednotkou provedeno 7 rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem obce dne , , , , , a Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období 2013 až 2015 byl schválen zastu pítelstvem obce dne usnesenim Č. 2, rozpočtový výhled na období 2014 až 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 1. Rozpočtové výhledy ob ahují ouhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a pohledávkách. Schválený rozpočet Pro rok 2013 byl zastupitelstvem obce schválen schodkový,., rozpočet dne usnesením č. -'o Příjmy ve výši ,00 Kč a výdaje ve výši Kč. Schodek ve výši ,00 Kč bude kryt přebytky z minulých let. Rozpočet byl zpracován v tříděni podle rozpočtové skladby, závazné ukazatele rozpočtu JSou v paragrafovém znění. Rozpočet byl rozepsán v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvern obce. Stanoveni závazných Obec Vře ová není zřizovatelem příspěvkové organizace. ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Závěrečný účet obce Vřesová za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření projednán zastupitelstvem 2

7 Č.j.: 214/KN/13 obce dne Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 11 bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od do Zastupitelstvem obce byla dne usnesením č. 10 schválena účetní závěrka obce Vřesová za rok Bankovní výpis Zůstatek finančních prostředků k analytického účtu v objemu ,48 Kč souhlasil se zůstatkem dle výpisu z účtu vedeného u České národní banky. Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů ( ,71 Kč) a (12.186,00 Kč) nesouhlasily se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu vedeného u České spořitelny ( ,71 Kč).Rozdíl činí163,00 Kč. Zůstatek finančních prostředků k analytického účtu 231 O 1 v objemu Kč souhlasil se zůstatkem dle výpisu z účtu vedeného u České národní banky ke stejnému datu. Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů ( ,04 Kč) a (2.226,00 Kč) souhlasily se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu u České spořitelny, a.s. ke stejnému datu. Dohoda o hmotné Dohoda o hmotné odpovědnosti s pracovnicí zodpovědnou za odpovědnosti vedení pokladny uzavřena dne Faktura Ke kontrole předloženy došlé faktury za měsíc prosinec 2013 od čísla 318/13 do čísla 370/13. Inventurní soupis majetku a lnventarizace majetku a závazků k provedena na závazků základě plánu inventur z Jmenována tříčlenná hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise. Termín provedení inventur stanoven od do , termín zpracování inventarizační právy do Inventarizační zpráva z Kontrola inventarizačních účtů Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, tavby, Pozemky, Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Ostatní dlouhodobý finanční majetek, Materiál na skladě, Odběratelé, Krátkodobé poskytnuté zálohy, Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci, Ostatní dlouhodobé pohledávky, Dodavatelé Ostatní fondy. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Kniha došlých faktur V období od do bylo v knize došlých faktur zapsáno celkem 370 dodavatelských faktur. tav k na rozvahovém účtu Dodavatelé ve výši ,94 Kč nesouhlasil se stavem neuhrazených faktur ve splatnosti evidovaných v knize došlých faktur ve výši ,84 Kč. K bylo v knize došlých faktur evidováno celkem 19 neuhrazených faktur ve splatnosti v celkové výši ,25 Kč. Tato částka souhlasí se stavem rozvahového účtu Dodavatelé ke stejnému datu. 3

8 Č.j.: 214/KN113 Kniha odeslaných faktur V období od do bylo v knize odeslaných faktur zapsáno celkem 7 odběratelských faktur. Odměňováni členů Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce byly zastupitelstva zastupitelstvem obce schváleny dne usnesením č. 8 s účinností od v ouladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zvolením nové předsedkyně kontrolního výboru byla zastupitelstvem obce dne schválena i odměna s platností od Při kontrole předložen mzdový list uvolněného starosty obce a neuvolněného místostarosty obce za měsíc červen Pokladní doklad Za kontrolované období bylo v pokladní knize vystaveno celkem 694 příjmových a výdajových pokladních dokladů v jedné číselné řadě. Výběrovým způsobem byly zkontrolovány příjmové a výdajové pokladní doklady za měsíc březen (od čísla 104/2013 do čísla 133/2013), za měsíc červen (od čísla 217/2013 do čísla 235/2013) a za měsíc prosinec (od čísla 647/2013 do čísla 694/2013). Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha za období březen a červen Zůstatek finančních prostředků pokladní knihy v objemu 9.116,00 Kč souhlasil k se stavem syntetického účtu Pokladna a položkou Poskytnuté zálohy vlastní pokladně. Stanovený denní pokladní limit ve výši ,00 Kč nebyl v uvedeném období překročen. Pokladní kniha za období prosinec ulový zůstatek finančních prostředků pokladní knihy souhlasil k s nulovým stavem syntetického účtu Pokladna a nulovou položkou Po kytnuté zálohy vlastní pokladně. Stanovený denní pokladní limit ve výši ,00 Kč nebyl v uvedeném období překročen. Rozvaha Ke kontrole byl předložen výkaz Rozvaha obce Vře ová sestavený k a k 3l Učetní deník Při kontrole předložena Předvaha sestavená za období červen 2013 a prosinec Učetní doklad Výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíc červen od čísla dokladu 868 do čísla dokladu 882 v návaznosti na bankovní výpisy České spořitelny, a.s. 96 ze dne a 97 ze dne Dále prověřeny účetní doklady za měsíc prosinec 2013 od čísla dokladu 1688 do čísla dokladu 1816 v návaznosti na výpisy České spořitelny, a.s. č. 181 až 195 a České národní banky č. 20 a 21. Učtový rozvrh Učetní jednotka má zpracovaný platný účtový rozvrh pro rok Výkaz pro hodnocení plnění Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k rozpočtu bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši ,01 Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 63,22%) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 35,15%). Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny 4

9 Č.j.: 214/KN113 Výkaz zisku a ztráty Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy nájemní Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o věcných břemenech Smlouvy zástav ní Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení příjmy po konsolidaci ve výši ,17 Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 134,75%) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši ,15 Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách na 66,82%). Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky k vykazoval výsledek hospodaření běžného účetního období zisk v objemu ,88 Kč a k zisk v objemu ,89 Kč. Obec obdržela neinvestiční dotaci na krytí nákladů volby prezidenta ČR ve výši ,00 Kč. Vyúčtování nákladů provedeno dne a vratka nevyčerpané dotace provedena dne výpis České spořitelny č. A.40. Skut čné náklady činily ,00 Kč. a úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obdržela obec částku ,00 Kč. Vyúčtování nákladů provedeno dne a vratka nevyčerpané dotace provedena dne výpis České spořitelny č Skutečné náklady činily ,00 Kč. V kontrolovaném období byla uzavřena smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 3 ve Vřesové o výměře 19 m2 na dobu určitou od do za měsíční nájemné ve výši 400,00 Kč. Pronájem byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 6. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce v termínu od do Dále byl uzavřen Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (čp. 3 Vřesová - 15m2) uzavřené mezi obcí a fyzickou osobou dne s tím, že nájem nebytových prostor e dále uzavírá na dobu od do Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce v termínu od do Smlouva uzavřená dne mezi obcí a fyzickou osobou o prodeji dílu "a" pozemku evidovaného pod parcel ním číslem 104/1 o výměře 157 m2 v k.ú. Vřesová. Smluvní cena ve výši 785,00 Kč byla uhrazena dne dle pokladního dokladu č Prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne , záměr prodeje zveřejněn na úřední desce v termínu od do V kontrolovaném období obec neuzavřela smlouvu o věcných břemenech. Obec Vřesová neuzavřela zástavní smlouvu. V roce 2013 nepřijala obec žádnou novou vnitřní směrníci. Byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva obce ze dne , , , , , , a a svých jednáních se mimo jiného za tupitelstvo obce zabývalo rozpočtovým výhledem na období 2013 až 2015, rozpočtovým výhledem na období 2014 až 2016, rozpočtem na rok 2013 a 2014, změnami rozpočtu 2013, finančními příspěvky z rozpočtu obce, účetní závěrkou obce za rok 2012 a závěrečným účtem obce za rok 2012, rozbory hospodaření obce a majetkovými záležitostmi. 5

10 Č.j.: 214/KN1l3 Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Nespecifikován Obec Vřesová má zřízen sociální fond. Zásady tvorby a použití sociálního fondu byly stanoveny ve vnitřní směrnici č. 2/2007 s účinností od l.l Nebyl zřízen samostatný účet sociálního fondu finanční prostředky sociálního fondu jsou součástí prostředků běžného účtu obce, v účetnictví Je používán účet Běžné účty fondů územních samosprávných celků. Stav účtu Účet sociálního fondu k souhlasil s vykázaným zůstatkem na účtu Ostatní fondy v objemu 2.226,00 Kč. Při kontrole byly předloženy knihy se zápisy z jednání kontrolního výboru a finančního výboru. Činnost finančního výboru doložena záznamy ze dne , a Činnost kontrolního výboru doložena záznamem ze dne 14.1l II. Zástupce obce Vřesová prohlašuje, že v kontrolovaném neprovozoval podnikatelskou činnost, není zřizovatelem příspěvkové organizace, neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích, období územní celek: nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, nenakládal a nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky fyzických a právnických osob neuzavřel zástavní smlouvu týkající se movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, nezřídil věcné břemeno k majetku územního celku B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření obce Vřesová za rok 2013: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při' přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 6

11 Č.j.: 214/K /13 b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2013 byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s runu Porušený právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Ke dni nesouhlasí stav rozvahového účtu Dodavatelé se stavem v knize došlých faktur. - Ke dni nesouhlasí stav rozvahového účtu Dodavatelé se stavem v knize došlých faktur. Ke dni nesouhlasí stav rozvahového účtu Dodavatelé ve výši ,94 Kč se stavem v knize došlých faktur ve výši ,84 Kč. Napraveno. K bylo v knize došlých faktur evidováno celkem 19 neuhrazených faktur ve splatnosti v celkové výši ,25 Kč. Tato částka souhlasila se stavem rozvahového účtu Dodavatelé ke stejnému datu. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Porušený právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů chybný zůstatek finančních prostředku na účtu Základní běžný účet - chybný zůstatek finančních prostředků na účtu Základní běžný účet Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů ( Kč) a (12.186,00 Kč) nesouhlasí se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu vedeného u České spořitelny ( ,71 Kč). Rozdíl činí Kč. apraveno. Zůstatek finančních prostředků k 3l analytického účtu v objemu ,73 Kč souhlasil se zůstatkem dle výpisu z účtu vedeného u České národní banky ke stejnému datu. Zůstatky finančních prostředků k analytických účtů (2l ,04 Kč) a (2.226,00 Kč) souhlasily se zůstatkem finančních prostředků dle výpisu z účtu u České spořitelny, a.s. ke stejnému datu. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření obce Vřesová za rok 2013: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písmo b), odstraněných v průběhu přezkoumání. 7

12 Č.j.: 214/K /13 II. Rizika dovozená na zákjadě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Upozornění před možným vznikem chyb Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná upozornění. IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k ( 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,77 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,04 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Vřesová dne Za Krajský úřad Karlovarského ~.HHH. kraje r K SKÝ ÚŘAD KARLOVARS~<É-10 KRAJE (1) odbor kontroly Helena Rybová kontrolor pověřený řízení' přezkoumání Ing. Lenka Očenášková kontrolor 8

13 Č.j.: 214/KN1l3 Územní celek prohlašuje, že podle 6 odst. 2 písmo e) zákona Č. 420/2004 Sb., poskytnul pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumáni a okolnostech vztahujících se k němu. zemní celek bere na vědomi, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesová o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis obdržel Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Vřesová Miroslav Fiala 2 1 Karlovarský kraj Helena Rybová 9

14 Č.j.: 214/KN1l3 Územní celek prohlašuje, že podle 6 odst. 2 písmo e) zákona Č. 420/2004 Sb., poskytnul pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumáni a okolnostech vztahujících se k němu. zemní celek bere na vědomi, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesová o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis obdržel Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Vřesová Miroslav Fiala 2 1 Karlovarský kraj Helena Rybová 9

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mnichov Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn:.ČJ: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2011 se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.: KUOK 66194/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: Zpráva o výsledku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 11.10.2010 18.1.2011 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866, IČ:

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl, IČ: 00572527 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl, IČ: 00572527 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škr upova 18, 306 13 Plzeň Výtisk Č. 1 Čj: EK/4004111 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2010 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077745/20 12/KUSK 000183/2013/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ", BREZI Ič: 00640123 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice, IČ: 00258750 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice, IČ: 00258750 za rok 2009 v, Obecní úřcd v ChMno1jQiDf~. KRAJSKY URAD PLZ~NSKE!l0 ~JE '" PSČ 33Q otj,.. ť'j. dr/ ODBOR EKONOMICKY, ODDELENI PREZKOUMA VANI l-t SPODMlliNr- /!/f,. ~~ f7 \l PLZf,'~s BCl A KONTROLY -,'icv)..9..,,,,-

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2011. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2011. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 08649712011/KUSK 00011012012/KUSK Stejnopis či Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 21.2.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_107140/2011IKUSK 001793120 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY IČ: 00662933 za rok 2011 1. Přezkoumání 23.5.2012 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více