Článek I. Obecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek I. Obecná ustanovení"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy o poskytování Premium SMS služeb, hlasových a audiotextových služeb a internetových stránek, na nichž jsou uveřejněny. Souhlas s těmito podmínkami je nezbytně nutný pro vznik smluvního vztahu a pro poskytování služeb. Bez souhlasu s těmito podmínkami není možné poskytnuté služby legálně využívat. 2. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo již užívají poskytované služby nebo internetové stránky, k jejichž užití tyto podmínky slouží (dále jen uživatelé ). Tyto podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem. Smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavírána výlučně tzv. na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti stran, tzn. mezi stranami, které nejednají přímo, a současně výhradně pomocí mechanických prostředků nahrazujících písemnou formu, což zákonné normy umožňují, neboť v tomto případě je to obvyklé. Pro uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem tak je možné využít veškeré prostředky komunikace na dálku, zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklamu v tisku s objednávkovým kupónem, katalog, telefon s lidskou i automatickou obsluhou (audiotext, automatický volací přístroj), rozhlas, videotelefon, videotext, elektronickou poštu, faxový přístroj, televizi (zejména tzv. teleshopping) a jiné veřejné komunikační sítě (zejména internet). 3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem internetových stránek užívaných k poskytování služeb a že je současně oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám ve smyslu zák.č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Jakýkoli zásah do obsahu, ztvárnění nebo technické podstaty těchto internetových stránek bez předchozího souhlasu poskytovatele je v rozporu s autorským právem poskytovatele a jako takové je zakázáno pod sankcemi podle autorského zákona a náhrady způsobené škody. Právo rozhodovat o změně těchto internetových stránek či o jejich doplnění či částečném nebo úplném odstranění náleží pouze poskytovateli. Samotný přístup na internetové stránky je bezplatný. 4. Služby podle smlouvy a těchto obchodních podmínek jsou určeny pouze pro osoby starší 18-ti let. 5. Poskytované služby technicky zabezpečuje AGMO cz, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č , a poskytuje poskytovatel. 6. Kontakty na poskytovatele: Zprávy a oznámení: P. O. Box 3, Praha 84,

2 Kontakt na provozovatele: Jiné dotazy či problémy: Reklamace vyřizuje poskytovatel obratem podle pořadí na: Infolinka Pro kontakt s poskytovatelem slouží výlučně uvedená ová spojení. Ostatní údaje uvedené výše u poskytovatele neslouží pro komunikaci s poskytovatele. Dotazy, požadavky či reklamace doručované jinými prostředky než výše uvedenými y nebudou považovány za řádně vznesené a nebudou proto vyřizovány. Článek II. Přístup ke sluţbám a charakteristika sluţeb 1. Pro využití služeb poskytovaných podle smlouvy a těchto podmínek je nejprve nezbytné uzavřít smlouvu s poskytovatelem v úplném znění. Smlouva je zpravidla uzavírána prostřednictvím internetových stránek. Nezbytný je bezvýhradní souhlas s těmito obchodními podmínkami. Za souhlas s těmito podmínkami se považuje i jakékoli využití služeb,. Na něž se vztahuje. 2. Pro využití služeb poskytovaných poskytovatelem je nezbytné oprávněné využívání služby elektronických komunikací poskytovaných podnikatelem mobilním operátorem, zejména zajištěné formou smlouvy s mobilním operátorem včetně zaplacení všech plateb spojených s využíváním mobilního spojení, tj. veřejně dostupnou službou elektronických komunikací. Je také možno využít mobilního spojení jiné soby, avšak pouze s jejím souhlasem. 3. Poskytovatelem poskytované služby jsou poskytovány prostřednictvím tzv. Premium SMS a Audiotextové služby IVR, které uživateli zpřístupňují službu sloužící k jeho pobavení. Za obsah ani správnost poskytovatel neručí ani nemůže ručit. Kontakty na různé identity nejsou reálné, poskytovatel či jednotliví moderátoři mohou vystupovat pod různými i smyšlenými virtuálními identitami i pod více virtuálními identitami současně. Každé virtuální identitě bude vytvořen animační průvodce pro účely SMS Chatu profil. Profily nemusí odpovídat realitě. Muži se mohou vydávat za ženy, ženy za muže. Inzerce obsahuje profily a kontakty, které nejsou nebo nemusí být reálné. Fotografie jsou jen ilustrační, texty reklamní a fiktivní. Nejedná se o seznamovací službu, pouze o tzv. chat. 4. Využití služeb může způsobit rušení provozu telefonní sítě nebo internetu. Poskytovatel za takové obtíže neodpovídá a neručí za ně. 5. Uživatel souhlasí se zasíláním informací i o dalších nabídkách poskytovatele, jeho obchodních sdělení a jeho inzerce. Za potvrzení tohoto souhlasu se považuje samotné využití jakékoli služby podle těchto obchodních podmínek. Článek III. Ceník Platné ceny pro uživatele za jednotlivé služby, stejně jako předplatné, jsou uvedeny v samostatném ceníku poskytovatele včetně daní a poplatků. Ceník je spolu s těmito obchodními podmínkami zveřejněn na internetových stránkách poskytovatele. Ceník obsahuje

3 i zásady jejich účtování. Účtování cen a poplatků či předplatného bude prováděno v souladu s účtovací metodou sjednanou mezi uživatelem a jeho mobilním operátorem. U Premium SMS jsou účtovány odchozí i příchozí SMS. Uživatel si zasláním jedné Premium SMS na číslo s klíčovým slovem a textem (odděleny mezerou) objednává odpověď na SMS Chatu. K zpoplatnění dochází okamžikem odeslání objednací Premium SMS uživatelem. Jedna Premium SMS může včetně klíčového slova obsahovat pouze 160 znaků, každých dalších započatých 160 znaků je účtováno jako samostatná Premium SMS. Cena za odeslanou SMS se liší podle zvolené služby a k ní příslušejícího čísla takto: cena za odeslanou SMS na číslo je 30,- Kč včetně DPH, cena za odeslanou SMS na číslo je 50,- Kč včetně DPH, cena za odeslanou SMS na číslo je 55,- Kč včetně DPH, cena za odeslanou SMS na číslo je 79,- Kč včetně DPH, cena za odeslanou SMS na číslo je 99,- Kč včetně DPH. Více také na Audiotextové a hlasové služby jsou zpoplatněny cenou za minutu hovoru, která se liší podle zvolené služby a k ní příslušejícího čísla. Uživatel je povinen platit cenu okamžikem, kdy začne hovořit s operátorem. Ceny těchto služeb za minutu hovoru jsou stanoveny takto: cena hovoru na číslo činí 80,- Kč za minutu hovoru včetně DPH, cena hovoru na číslo činí 95,- Kč za minutu hovoru včetně DPH, cena hovoru na číslo činí 95,- Kč za minutu hovoru včetně DPH. Veškeré poskytované služby jsou dostupné v těchto sítích: Vodafone, T-Mobile, Telefonica O2 Využití jakékoli služby je souhlasem s těmito obchodními podmínkami i s ceníkem poskytovatele. V těchto podmínkách a v ceníku uvedené ceny a poplatky a předplatná jsou platná na dobu neurčitou. Poskytovatel je oprávněn ceny kdykoliv změnit. Změna nastane uveřejněním změny na internetových stránkách poskytovatele. Využití služby po zveřejnění změny je akceptací takové změny, i kdyby se uživatel se změnou o své újmě reálně neseznámil. Článek IV. Odpovědnost 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádnou činnost ani žádné skutečnosti, které nastanou použitím služby uživatelem u mobilního operátora uživatele. Poskytovatel nepřebírá žádné závazky uživatele u jeho operátora ani za ně nepřebírá žádné ručení. Uživatel je povinen chránit své telefonní číslo a mobilní připojení proti jeho zneužití, ztrátě či odcizení. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití čísla či mobilního připojení ani přístupových hesel či kódů či účtu uživatele nebo jeho předplatného třetí osobou bez úmyslného zavinění poskytovatele. Uživatel je povinen oznámit porušení bezpečnosti uvedených zařízení poskytovateli (např. odcizení či ztrátu). Po takovém autorizovaném oznámení provede poskytovatel zablokování služeb. Poskytovatel není

4 odpovědný za žádnou škodu ani jinou újmu z porušení bezpečnosti podle tohoto odstavce.. 2. Uživatel nesmí využívat služby pro svoji podnikatelskou činnost či podnikatelskou činnost jiného, obchodní sdělení, inzerci apod. Takové služby budou zablokovány. Uživatel nese odpovědnost za škodu tím způsobenou. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení tohoto zákazu uživatelem, zejména ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb. 3. Služby či jiné produkty s erotickým obsahem mohou využívat pouze uživatelé starší 18-ti let. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení tohoto zákazu, pokud s přihlédnutím k obvyklým možnostem nemohl rozeznat osobu mladší 18-ti let. 4. Uživatel bere na vědomí, že využívání služeb a stahování obsahu provádí výhradně na vlastní odpovědnost a musí se řídit při tom pokyny poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ušlý zisk uživatele, za neposkytnutí služby či úplné vyčerpání kreditu uživatele. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost služby způsobenou změnou přístroje uživatelem, změnou operátora uživatelem ani za nesprávné účtování služby mobilním operátorem uživatele ani v důsledku jeho změny s využitím přenosnosti telefonního čísla. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti uživatele. Pokud vznikne v takovém důsledku škoda poskytovateli či třetí osobě, kterou by byl povinen hradit poskytovatel či jeho zaměstnanec či obchodní partner poskytovatele, pak je povinen za poskytovatele či jeho zaměstnance či obchodního partnera poskytovatele takovou škodu zaplatit uživatel. Jakékoli nároky uživatele z reklamace či jakékoli škody se souhlasem uživatele omezuje na výši za konkrétní druh služby uživatelem za dobu trvání smlouvy zaplacené částky. Článek VI. Další ustanovení 1. Veškerá oznámení či jiná sdělení či dotazy na poskytovatele budou výhradně zasílána na k tomu v čl. I. uvedenou ovou adresu, popř. na adresu P.O.BOX 3, Praha 84. Jinak nebudou vyřízeny. 2. Nesplní-li poskytovatel své povinnost vyplývající z těchto podmínek nebo z případných zvláštních podmínek pro jednotlivé služby nebo produkty řádně a včas, je uživatel povinen uplatnit své právo bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 24 hodin, elektronicky na k tomu zřízené ové adrese uvedené v čl. I. těchto podmínek, popř. na adresu P.O.BOX 3, Praha 84, jinak jakákoli práva uživatele z takového porušení zanikají. 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné vedle jakýchkoli případných jiných podmínek poskytovatele nebo třetích osob, které se vztahují ke konkrétním službám nebo produktům, tzv. zvláštních podmínek. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami poskytovatele mají přednost zvláštní podmínky poskytovatele. 4. Poskytovatel se při poskytování služeb bude řídit tzv. Obecnými doporučeními pro poskytování Premium SMS služeb v platné, znění vydaných formou Kodexu

5 vydaného Asociací poskytovatelů mobilních sítí (APMS), pokud nejsou v rozporu s těmito nebo zvláštními podmínkami. Poskytovatel je povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy účinnými na území ČR. 5. Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se bez ohledu na příslušnost či bydliště uživatele řídí českým právním řádem. 6. Veškeré spory mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny před soudy ČR podle českého procesního práva, přičemž místní příslušnost soudů bude určena podle sídla poskytovatele. V některých případech vymezených zák.č. 127/2005 Sb. může být kontrolním orgánem také Český telekomunikační úřad. Článek VII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení, tj. dnem Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách poskytovatele. 3. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. Změna je vůči uživatelům účinná okamžikem jejího zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele, přičemž uživatel s ní dává souhlas a akceptuje ji prvým využitím služeb po zveřejnění změny na internetových stránkách poskytovatele. V Praze dne

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PREMIUM SMS A VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PREMIUM SMS A VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PREMIUM SMS A VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o. PŘED VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB ČTĚTE POZORNĚ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Článek I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) upravují vztahy při poskytování služby výuky IT kurzů.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz (dále jen VOP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Axfone s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více