Evropské ceny za správnou praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské ceny za správnou praxi"

Transkript

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské ceny za správnou praxi Vedoucí úloha managementu a účast pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Zdravé pracoviště

2 Vedoucí úloha managementu a účast pracovníků Partnerství při prevenci rizik Konečná odpovědnost za řízení rizik na pracovišti spočívá na zaměstnavatelích a nejvyšším vedení, bez aktivního zapojení pracovníků je však jejich úsilí odsouzeno k neúspěchu. Z těchto důvodů klade tato kampaň zvláštní důraz na význam vedoucí úlohy nejvyššího vedení firmy, které pracuje za aktivní součinnosti pracovníků. S cílem pomoci prosazovat tato klíčová témata, má kampaň Zdravé pracoviště tyto strategické cíle: prosazovat stěžejní myšlenku spočívající v tom, že z etických, praktických, právních a ekonomických důvodů musí pracovníci a manažeři při předcházení rizikům spolupracovat, poskytovat zaměstnavatelům jasné a jednoduché pokyny pro řízení specifických rizik souvisejících s prací v partnerství s pracovníky a jejich zástupci, poskytovat praktické pokyny, informace a nástroje k prosazování kultury prevence rizik zvláště v malých a středních podnicích, podporovat začleňování prvků řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do politik firemní sociální odpovědnosti organizací, položit základy udržitelnější kultury prevence rizik v Evropě. Více informací o kampani najdete na internetové stránce

3 Evropské ceny za správnou praxi Soutěž Evropské ceny za správnou praxi je jedním z hlavních prvků kampaně Zdravé pracoviště a má upozornit na nejlepší příklady spolupráce vedoucích pracovníků a zaměstnanců při prevenci rizik. Soutěž pořádá agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy a úřadujícími předsednictvími Rady Evropské unie. Záměrem této soutěže je předvést na příkladech přínosy dodržování správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Očekává se, že vítězové budou prokazovat silnou vedoucí úlohu managementu a aktivní účast pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Porotci budou hledat nejlepší příklady vzájemné spolupráce a přínosů. Uvítáme přihlášky od všech evropských zaměstnavatelů, pracovníků a zprostředkujících subjektů, jakými jsou sociální partneři, odborníci na BOZP a lékaři pracovně lékařské péče a subjekty poskytující pomoc a informace na úrovni pracoviště. Ceny budou vítězům předány na slavnostní akci, která se uskuteční na jaře roku Cena bude udělena jak zástupci vedoucích pracovníků, tak i zaměstnanců. Kromě toho budou podrobnosti o jejich mimořádném společném přínosu zdůrazněny ve zvláštní publikaci, která bude distribuována po celé Evropě a propagována prostřednictvím internetové stránky agentury EU-OSHA. Ceny budou udíleny ve dvou kategoriích: organizacím, které zaměstnávají méně než 100 pracovníků, a organizacím se 100 nebo více pracovníky. Zdravé pracoviště je největší evropská kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4 EU-OSHA/Jim Holmes Jaké druhy správné praxe lze přihlásit? Porotci budou posuzovat pouze fungující příklady správné praxe, které prosazují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na níž se podílejí vedoucí pracovníci ve spolupráci se zaměstnanci. Hypotetické příklady nebudou brány v potaz. Přihlašovatelé by měli poskytnout jasný důkaz o tom, kolik vedoucích pracovníků a zaměstnanců spolupracovalo ve prospěch celku. Praktické příklady způsobů vedení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou zahrnovat: úsilí na úrovni představenstva a vyššího vedení zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví, které zaměstnancům názorně ukazuje klíčový význam této problematiky pro danou organizaci, vysoce odpovědné chování při zajišťování úkolů vedení, které prokazuje, že vedoucí pracovníci tuto politiku provádějí spravedlivě a důsledně, názorné důkazy toho, že si organizace zaměstnanců váží. Výzkum ukázal, že úroveň organizace v oblasti bezpečnosti práce ovlivňuje způsob, jakým se vedoucí pracovníci chovají ke svým podřízeným, a to, zda se o ně jejich zástupci pro bezpečnost a vedoucí pracovníci skutečně starají, poskytování finančních prostředků a časových možností, například formou přidělování rozpočtových prostředků na odbornou přípravu, vybavení nebo na odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany a vyhrazování času na řídící činnost související s těmito úkoly. Účast pracovníků v praxi znamená, že zaměstnanci a vedoucí pracovníci spolupracují s cílem nalézt společná řešení problémů. To může zahrnovat: konzultace ve věci politik a postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účast zaměstnanců na prosazování a dosahování bezpečného a zdravého pracovního prostředí, účinnou a otevřenou komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty, účinnou spolupráci pracovníků se zaměstnavateli s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví a pohodu na pracovišti.

5 EU-OSHA/Gael Kerbaol Co by měl přihlášený příklad správné praxe ukazovat? Porotci budou hledat příklady: skutečného a účinného vedení a účasti pracovníků propagujících téma kampaně, kterým je Partnerství při prevenci rizik, efektivní účasti pracovníků a jejich zástupců, plné podpory vedení firmy, opatření zaměřených na jednotlivá pracoviště, úspěšného provádění, skutečných a prokazatelných zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zohlednění různorodosti pracovníků firmy, dlouhodobé udržitelnosti, přenositelnosti na jiná pracoviště (včetně pracovišť v jiných členských státech a do malých a středních podniků), aktuálnosti (dané opatření by mělo být z nedávné doby nebo by nemělo být známo široké veřejnosti). Kromě toho by opatření mělo splňovat požadavky příslušných právních předpisů členského státu, v němž bylo uskutečněno, a v ideálním případě by tyto minimální normy mělo přesahovat. Příklady správné praxe by neměly být zpracovány pouze pro zisk. To se týká výrobků nebo služeb, které jsou nebo by mohly být uváděny na trh. U příkladů zaměřených na jednotlivce, například u odborné přípravy, je třeba také prokázat, jak jsou začleněny do širšího přístupu partnerství. Oceněné příklady správné praxe z minulých let lze nalézt na internetové stránce na adrese:

6 Kdo se může zúčastnit? Jsou vítány přihlášky příkladů správné praxe od podniků nebo organizací z členských států EU, zemí Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), zemí západního Balkánu a Turecka. K těmto podnikům a organizacím patří: jednotlivé podniky (které jsou obzvláště vítány), podniky nebo organizace v rámci dodavatelského řetězce výrobků, vybavení nebo personálu, poskytovatelé školení a subjekty z oblasti vzdělávání, organizace zaměstnavatelů, profesní sdružení, odbory a nevládní organizace, regionální či místní služby zaměřené na prevenci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pojišťovací služby a ostatní zprostředkovatelské organizace. Jak se zúčastnit Ceny za správnou praxi na vnitrostátní úrovni koordinuje síť kontaktních míst agentury (www.healthy-workplaces.eu/fops). Každá země určí dva národní vítěze. Ti pak budou nominováni na účast v celoevropské soutěži. Podrobnosti o postupu, jak se přihlásit do soutěže Ceny za správnou praxi, získáte u partnera v rámci sítě ve vaší zemi. Prevence je lepší než léčba

7 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyzývá k předkládání nominací do jedenáctého ročníku soutěže Evropské ceny za správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jakožto součást kampaně Zdravé pracoviště tato soutěž ocení společnosti nebo organizace, které vynikajícím a inovativním způsobem přispěly k podpoře aktivní spolupráce vedoucích pracovníků a zaměstnanců s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. EU-OSHA/Jim Holmes

8 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli, kterým je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura provádí výzkum, vývoj a distribuci spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou zřídila v roce 1996 Evropská unie a která má sídlo v Bilbau ve Španělsku, spojuje zástupce Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a pracovníků i přední odborníky z každého ze 27 členských států Evropské unie i dalších zemí. Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení 423 Jana Hampeštová Na Poříčním právu Praha 2 Tel.: Vyhlášení soutěže: 18. dubna 2012 Termín zaslání projektů: 30. září 2012 TE CS-C doi: /1207 ISBN

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii

Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii Shrnutí výroční zprávy agentury za rok 2004 ISSN 1725-7840 2. 1. CS Shrnutí

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe.

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku Sdílení řešení pro lepší regionální Interreg Europe Manuál programu 22. června 2015 OBSAH ÚVOD... 7 A) PROGRAM... 7 1. STRUČNÝ PŘEHLED PROGRAMU...

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE C 119/2 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2009 IV (Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.7.2008 KOM(2008) 425 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zlepšování

Více

Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe

Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe NE-32-09-134-CS-C Příručka o integraci Třetí vydání Třetí vydání Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Tato příručka popisuje

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

1 z 5 ůnaporve ám ymélborp s míněmuzorop umínloko utěvs

1 z 5 ůnaporve ám ymélborp s míněmuzorop umínloko utěvs 1 z 5 ůnaporve ám ymélborp s míněmuzorop umínloko utěvs 1 z 5 Evropanů má problémy s porozuměním okolnímu světu SKUPINA ODBORNÍKŮ EU NA VYSOKÉ ÚROVNI PRO GRAMOTNOST SHRNUTÍ, ZÁŘÍ 2012 JEDNEJME NYNÍ SKUPINA

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 127 říjen 2014. 13. 11. 2014 Mimořádná valná hromada a schůze představenstva

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 127 říjen 2014. 13. 11. 2014 Mimořádná valná hromada a schůze představenstva Termíny zasedání a výjezdů v listopadu Měsíční bulletin AIM, Brusel FLASH n. 127 říjen 2014 13. 11. 2014 Mimořádná valná hromada a schůze představenstva 12.- 14. 11. 2014 Valné shromáždění 14. 11. 2014

Více

519129-LLP-2011-KA2-KA2NW NÁRODNÍ ZPRÁVA O POUŽITÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ CENY ČESKÁ REPUBLIKA

519129-LLP-2011-KA2-KA2NW NÁRODNÍ ZPRÁVA O POUŽITÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ CENY ČESKÁ REPUBLIKA NÁRODNÍ ZPRÁVA O POUŽITÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ CENY ČESKÁ REPUBLIKA 1 AUTOR: Raja Stanačková KU TU s.r.o., Bulharsko q2_liman@fastbg.net 2 INDEX 1 Úvod P. 4 2 Evropská jazyková cena v České republice P. 4

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.2.2006 KOM(2006) 33 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Plnění lisabonského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 229 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ i2010

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 Schváleno Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum pracovního lékařství 100 42 PRAHA 10 VINOHRADY, ŠROBÁROVA 48 Telefon: 267 081 111 Podpora zdraví na pracovišti Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti s komentářem

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více