VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. TEORIE A PRAXE FINANCOVÁNÍ PODNIKU FORMOU IPO V PODMÍNKÁCH REGIONU CEE THE THEORY AND PRACTICE OF COMPANY FINANCING THROUGH IPOS IN THE CEE REGION TEZE HABILITAČNÍ PRÁCE Obor: Ekonomika a management BRNO 2011

3 Klíčová slova IPO, prvotní veřejná nabídka akcií, financování podniku, kapitálový trh, region CEE Key words IPO, Initial Public Offering, company financing, capital market, CEE region Místo uložení práce Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium Tomáš Meluzín, 2011 ISBN ISSN X

4 OBSAH PŘEDSTAVENÍ AUTORA ÚVOD CÍLE HABILITAČNÍ PRÁCE METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ HABILITAČNÍ PRÁCE VYMEZENÍ POJMU INITIAL PUBLIC OFFERING VÝVOJ POČTU IPO NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH DŮVODY PRO REALIZACI IPO A S NÍ SPOJENÉ VÝHODY A NEVÝHODY NÁKLADY SPOJENÉ S IPO PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI IPO Makroekonomické předpoklady Mikroekonomické předpoklady Požadavky na velikost a strukturu emise POSTUP PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Přípravná fáze Realizační fáze Post-realizační fáze PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY EMITENTŮ K REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Hlavní charakteristiky IPO na českém kapitálovém trhu Výzkum praktických přístupů emitentů k financování formou IPO PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY EMITENTŮ K REALIZACI IPO NA POLSKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Komparace teoretických a praktických přístupů k financování podniků formou IPO Formulace nových poznatků v oblasti IPO PŘÍNOSY HABILITAČNÍ PRÁCE Přínosy habilitační práce pro teorii Přínosy habilitační práce pro manažerskou praxi Přínosy habilitační práce pro pedagogickou praxi Implikace pro další výzkum ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA (VÝBĚR) ABSTRACT SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PUBLIKACÍ AUTORA NA TÉMA IPO

5 PŘEDSTAVENÍ AUTORA Tomáš Meluzín se narodil 21. června 1980 v Brně. Po získání středoškolského vzdělání na Gymnáziu Elgartova 3 v Brně pokračoval ve studiu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (dále jen VUT v Brně). V roce 2001 zde absolvoval bakalářský studijní obor Daňové poradenství a v roce 2003 navazující magisterský studijní obor Podnikové finance a obchod. Obě studia ukončil s vyznamenáním. Na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pokračoval v doktorském studiu oboru Řízení a ekonomika podniku, které zakončil v roce 2008 obhajobou disertační práce s názvem Problematika financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering. V roce 2004 byl na základě výběrového řízení přijat na místo asistenta na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Po obhájení disertační práce byl zařazen na pozici odborného asistenta, ve které působí dodnes. V současné době na Fakultě podnikatelské VUT v Brně garantuje a přednáší v předmětech Ekonomika podniku 1 a Manažerská ekonomika a dále participuje na výuce předmětů Finanční trhy a Bankovnictví. Pro výuku těchto předmětů připravil několik studijních textů v podobě skript. V roce 2010 byl na základě rozhodnutí děkanky Fakulty podnikatelské VUT v Brně jmenován ředitelem Ústavu ekonomiky. V letech působil v praxi jako daňový poradce zapsaný v seznamu Komory daňových poradců České republiky. Hlavním oborem tvůrčí a pedagogické činnosti autora je podniková ekonomika, zejména pak její dílčí oblast financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering. V této oblasti řeší výzkumné úkoly od roku V roce 2008 na toto téma obhájil disertační práci a v letech byl řešitelem navazujícího post-doktorského projektu GAČR č. 402/09/P134 s názvem Rozhodovací model financování podniků prostřednictvím IPO. V uvedené oblasti je autorem, resp. spoluautorem monografie IPO Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku a 16-ti původních prací v recenzovaných vědeckých časopisech. Výsledky své výzkumné činnosti pravidelně prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích v tuzemsku i zahraničí. Širší odbornou veřejnost seznamuje s dosaženými výsledky prostřednictvím popularizačních článků v odborných časopisech. V rámci programu ERASMUS přednášel na téma Company Financing via IPO in Emerging Markets na Faculty of Business Management, Vilnius Gediminas Technical University v Litvě a Faculty of Engineering Economics and Management, Riga Technical University v Lotyšsku. 4

6 1 ÚVOD Každý podnik je v průběhu své existence konfrontován s potřebou kapitálu, která je důsledkem nesynchronizovaného toku příjmů a výdajů. Akciové společnosti mají k dispozici teoreticky široké spektrum zdrojů, kterých lze využít ke krytí potřeby kapitálu v souvislosti s realizací rozvojových investic. Lze přitom konstatovat, že dlouhodobé financování, zejména ve velkém objemu, vyžaduje zapojení externích zdrojů. Významnou formu v tomto kontextu představuje emise cenných papírů na veřejných kapitálových trzích. Akcie a obligace emitované na těchto trzích se vyznačují svojí obchodovatelností, která představuje velkou výhodu jak pro samotné emitenty, kteří emisemi dlouhodobých cenných papírů získávají dlouhodobé peněžní zdroje, tak i pro investory, kteří je po zakoupení mohou v zásadě kdykoli prodat, a tím získat požadovanou likviditu. Krátkodobé peněžní zdroje jednotlivých investorů jsou tak převáděny na zdroje dlouhodobé, což umožňuje realizaci rozsáhlých rozvojových investic. Tím, že jsou cenné papíry nakupovány velkým počtem investorů, může podnik získat kapitál takové hodnoty, kterou by individuální investor nebyl schopen, resp. ochoten poskytnout. Získávání základního kapitálu upisováním akcií je spojeno zejména s rozhodováním mezi soukromou a veřejnou emisí. Soukromá emise představuje přímý prodej akcií předem vymezenému počtu právnických nebo fyzických osob. Na organizovaných veřejných trzích nelze s akciemi těchto společností obchodovat. Veřejná emise akcií je naproti tomu spojena s jejich veřejnou nabídkou neomezenému okruhu předem neurčených osob s cílem získat tak požadovaný objem kapitálu prostřednictvím primárního trhu cenných papírů. První veřejná emise akcií podniku, s jehož akciemi se dosud veřejně neobchodovalo, se v odborné literatuře nejčastěji označuje anglickým termínem Initial Public Offering, ve zkratce IPO. Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má v zemích s vyspělou tržní ekonomikou dlouholetou tradici, ve světovém měřítku význam IPO narostl zejména od 60. let 20. století. V podmínkách českého kapitálového trhu však tato forma financování není příliš obvyklá. Do roku 2004 nebyla na pražské burze realizována žádná prvotní veřejná nabídka akcií. Teprve od tohoto roku lze na českém kapitálovém trhu, resp. pražské burze postupně identifikovat několik společností, které přistoupily k této formě financování. Přitom dle Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2004) se za slabé stránky české ekonomiky z hlediska udržitelnosti považují mj. malá rozvinutost kapitálového trhu, nedostatečně vyvinuté alternativní formy financování podniků a jejich přílišná závislost na bankovním sektoru. Pro udržení stability ekonomiky České republiky a posilování její konkurenceschopnosti je z těchto důvodů potřebné zajišťovat rozvoj a další kultivaci kapitálového trhu. Výše uvedené skutečnosti se staly východiskem habilitační práce, jejímž cílem je přispět k prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering, a to zejména v podmínkách regionu střední a východní Evropy (angl. Central and Eastern Europe, ve zkratce CEE). Habilitační práce navazuje na výsledky řešení disertační práce Problematika financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering, obhájené v roce 2008 na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, a jsou v ní prezentovány výsledky post-doktorského projektu GAČR č. 402/09/P134 s názvem Rozhodovací model financování podniků prostřednictvím IPO. 5

7 2 CÍLE HABILITAČNÍ PRÁCE Hlavním cílem habilitační práce je prohloubit a rozšířit znalosti v oblasti financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering, zejména pak s ohledem na identifikaci faktorů, které ovlivňují rozhodování o realizaci IPO v podmínkách vybraných trhů regionu CEE. Se zřetelem na hlavní cíl práce byly formulovány cíle dílčí. Dílčími cíly teoretické části habilitační práce jsou: vymezit specifika akciové společnosti a poskytnout přehled o zdrojích financování, kterých může podnik této právní formy využít ke krytí potřeby kapitálu v souvislosti s realizací rozvojových investic; vymezit pojem Initial Public Offering a navrhnout český ekvivalent, který respektuje jeho hlavní význam a podstatu; popsat a zhodnotit vývoj IPO na světových akciových trzích; posoudit nejčastěji uváděné důvody pro realizaci IPO a s ní spojené výhody a nevýhody; identifikovat strukturu a velikost nákladů spojených s IPO na světových akciových trzích; popsat specifické fenomény spojené s realizací IPO na světových akciových trzích. Dílčími cíly empirické části habilitační práce jsou: definovat předpoklady pro realizaci IPO v podmínkách českého kapitálového trhu; vymezit hlavní kroky spojené s procesem IPO a navrhnout postup při jeho realizaci na českém kapitálovém trhu; identifikovat hlavní charakteristiky prvotních veřejných nabídek akcií, které se uskutečnily na českém kapitálovém trhu, a zjistit přístupy, názory a zkušenosti podniků, které je realizovaly; identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování podniků o realizaci IPO v podmínkách polského kapitálového trhu; porovnat výsledky empirického výzkumu se soudobými teoretickými přístupy k řešení této rozhodovací situace v podniku. 6

8 3 METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ HABILITAČNÍ PRÁCE Metody výzkumného procesu tvoří základ vědecké činnosti a jejich výběr má značný vliv na dosažení stanovených cílů. Vstupní etapou každé vědecké a výzkumné práce je analýza současného stavu zkoumané problematiky. Při formulování teoretického rámce habilitační práce byla použita metoda sekundární analýzy relevantních dat. V souladu s lit. Surynek, Komárková a Kašpárková (2001) se jedná o zpracování dat, v jehož rámci se navzdory původním předpokladům a zadáním získávají informace nové, přesnější nebo orientované na jiný předmět. Zdrojem sekundárních dat byla převážně zahraniční odborná literatura, a to zejména z anglosaské jazykové oblasti. Právě v anglosaských zemích má financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering dlouholetou tradici a v akademické sféře představuje téma, které je předmětem řady teoretických i empirických výzkumů. Zdrojem informací byly především odborné knihy (monografie), vědecké práce a články publikované ve vědeckých časopisech a sbornících, resp. prezentované na mezinárodních konferencích. Další zdroj informací v této fázi vědecké práce představovaly konzultace s odborníky z praxe, zejména s obchodníky s cennými papíry, kteří mají zkušenosti s realizací IPO z pozice manažera emise. Své uplatnění nalezly rovněž metody, které k dosažení stanoveného cíle využívají principů logiky a logického myšlení řešitele. Dle lit. Janíček a Ondráček (1998) jde o následujících šest metod, které jsou párově provázány: indukce dedukce, analýza syntéza, abstrakce konkretizace. Při zpracování empirické části práce byly použity zejména metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření v podnicích, které uskutečnily prvotní veřejnou nabídku akcií na polském kapitálovém trhu. Cílem výzkumu bylo identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování o realizaci IPO v podmínkách polského kapitálového trhu, a porovnat výsledky empirického výzkumu se soudobými teoretickými přístupy k této rozhodovací situaci v podniku. Vzorek podniků byl sestaven z emitujících společností, které v letech vstoupily na hlavní trh varšavské burzy formou IPO. Data získaná dotazníkovým šetřením byla zpracována pomocí statistických metod reflektujících počet a charakter získaných dat. Pro naplnění výzkumných cílů v oblasti IPO na českém kapitálovém trhu byl nejprve realizován sekundární výzkum relevantních informačních zdrojů, zejména emisních prospektů a výročních zpráv emitujících společností. Následoval primární výzkum kvalitativního charakteru v podnicích, které na českém kapitálovém trhu uskutečnily prvotní veřejnou nabídku akcií. Bylo přitom využito nejběžnější a nejčastější metody metody dotazování. Dotazování mělo formu buď osobní (individuální osobní rozhovor) nebo neosobní, zprostředkovanou některým z médií ( , telefonování). V případě osobního dotazování bylo využito techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci emitujících společností. Data získaná kvalitativními metodami byla zpracována pomocí obsahové analýzy. Ta byla aplikována na studium textů zpracovaných a získaných v průběhu kvalitativních rozhovorů (přepisy rozhovorů, osobní podklady získané ze strany respondentů). V rámci zpracování habilitační práce byly postupně uskutečněny následující kroky. Nejprve byl formulován výzkumný problém a stanoveny cíle práce. Poté byly zvoleny zdroje dat a rozhodnuto o metodách a technikách jejich sběru. Následoval sběr dat, jejich analýza a interpretace výsledků za účelem naplnění stanovených cílů. V závěru práce byly dosažené výsledky podrobeny diskusi. 7

9 Postup zpracování habilitační práce je možné znázornit pomocí následujícího obrázku: Formulace výzkumného problému a cílů habilitační práce Příprava výzkumu založeného na sběru sekundárních dat: 1. rešerše bibliografických záznamů dokumentů (knižní publikace a články ve vědeckých časopisech: Journal of Corporate Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Business Finance & Accounting, Journal of Finance aj.), 2. opatření relevantních publikací: návštěva knihoven tuzemských vysokých škol (Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze aj.), využití meziknihovní výpůjční služby, využití elektronických databází (EBSCO, Science Direct, Emerald aj.). Zpracování teoretického rámce práce: 1. studium relevantních dokumentů, 2. sekundární analýza relevantních dokumentů, 3. konzultace s odborníky z praxe (s obchodníky s cennými papíry, kteří mají zkušenosti s realizací IPO z pozice manažera emise), 4. zpracování teoretického rámce práce, 5. průběžná aktualizace a rozšiřování teoretického rámce. Zpracování empirické části práce: 1. příprava sběru primárních a sekundárních dat, 2. sekundární výzkum emisních prospektů a výročních zpráv emitentů, 3. realizace kvalitativního výzkumu v podnicích, které uskutečnily IPO na českém kapitálovém trhu, 4. realizace kvantitativního výzkumu v podnicích, které uskutečnily IPO na polském kapitálovém trhu, 5. zpracování a interpretace získaných dat. Diskuse výsledků habilitační práce Publikování dílčích výsledků habilitační práce formou článků ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích Obrázek 3-1: Postup zpracování habilitační práce Zdroj: vlastní zpracování 8

10 4 VYMEZENÍ POJMU INITIAL PUBLIC OFFERING Při hledání relevantních definicí pojmu Initial Public Offering, pro který se všeobecně používá zkratka IPO, jsem využil zahraničních zdrojů, a to především ze Spojených států amerických a zemí západní Evropy 1. Z komparativní analýzy zahraničních definicí vyplývá, že většina autorů klade při vymezení pojmu IPO důraz na skutečnost, že podnik poprvé nabízí veřejnosti své cenné papíry, v užším slova smyslu akcie, a zároveň vstupuje na veřejný organizovaný trh cenných papírů 2, reprezentovaný nejčastěji burzou jakožto jeho vrcholovou institucí. Podstatné je, že IPO může uskutečnit pouze emitent, s jehož cennými papíry se v dané době na veřejném trhu cenných papírů neobchoduje. Přitom většina autorů považuje za IPO i veřejnou nabídku cenných papírů společností, s jejichž cennými papíry se v minulosti na veřejném trhu obchodovalo, pokud nová emise splňuje výše uvedené předpoklady pro IPO. 3 Podle původu akcií nabízených v rámci IPO lze dle lit. Jenkinson a Ljungqvist (2001), Giudici et al. (2005), Huyghebaert a Van Hulle (2006) rozlišovat: IPO primárních akcií, při které dochází k emisi nových akcií a k jejich uvedení na veřejný primární trh cenných papírů, IPO sekundárních akcií, spočívající v nabídce dříve vydaných akcií, se kterými se dosud obchodovalo pouze na neveřejném sekundárním trhu cenných papírů, kombinovanou IPO, při které se nově emitované akcie doplňují veřejnou nabídkou stávajících akcií. Dle Huyghebaerta a Van Hulleho (2006) je důvodem pro IPO primárních akcií především potřeba dalšího kapitálu pro rozvoj společnosti, omezená tvorba interních finančních zdrojů a vzrůstající podíl bankovních úvěrů ve finanční struktuře společnosti. Naopak stabilizované společnosti s pevným postavením na trhu a vysokou tvorbou interních finančních zdrojů inklinují k nabídce sekundárních akcií. Ta přichází také v úvahu v případě privatizace státních podílů prostřednictvím kapitálového trhu nebo v případě výstupu investora rizikového kapitálu ze společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o nabídce primárních nebo sekundárních akcií má význam jak pro samotnou společnost, tak i pro její akcionáře. Při IPO primárních akcií nabízí emitent nově vydané cenné papíry a jejich prodejem získává potřebné peněžní prostředky pro své podnikatelské aktivity. Při IPO sekundárních akcií získávají peněžní prostředky stávající akcionáři, jejichž akcie jsou v rámci IPO poprvé uvedeny na veřejný sekundární trh cenných papírů. Lze tedy konstatovat, že pro financování dalšího rozvoje společnosti vlastními externími zdroji má význam pouze IPO primárních akcií, kdy společnost za účelem získání potřebných finančních zdrojů emituje nové akcie, které mohou být pro zvýšení jejich likvidity a atraktivity doplněny i akciemi stávajícími. V české odborné literatuře lze definici pojmu Initial Public Offering nalézt například v lit. Pavlát (2003): IPO představuje úpis nových cenných papírů prvním nabyvatelům nebo v publikacích Ježek a kol. (2004), Liška a Gazda (2004), kde se IPO označuje jako primární 1 Financování rozvoje společnosti prostřednictvím IPO má právě v těchto zemích dlouholetou tradici a patří k zavedeným způsobům financování podnikatelských záměrů korporací. 2 Veřejný organizovaný trh s cennými papíry je v ČR podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, vzpp. definován jako regulovaný trh s investičními nástroji. 3 Někdy se ještě přihlíží k době mezi předchozí a novou kotací na burze. Například výzkumný tým S. Paleariho z Itálie nepovažuje za IPO veřejnou nabídku uskutečněnou společnostmi, s jejichž akciemi se přestalo na burze obchodovat v minulých pěti letech. 9

11 emise akcií. Někteří autoři považují za IPO také další emisi akcií podniků, s jejichž akciemi se již na veřejném trhu cenných papírů obchoduje. Zde je však nutné upozornit na skutečnost, že veřejně obchodovatelné společnosti nemohou IPO realizovat, a to právě z toho důvodu, že s jejich akciemi se již na veřejném trhu cenných papírů obchoduje. Další veřejný úpis akcií těchto společností se dle zahraniční literatury 4 nejčastěji označuje termínem Seasoned Equity Offering, ve zkratce SEO. 5 Rozdíl mezi IPO a SEO akcií lze schématicky znázornit pomocí obrázku 4-1. SEASONED EQUITY OFFERING SPOLEČNOST S VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÝMI AKCIEMI SPOLEČNOST S NEVEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÝMI AKCIEMI další veřejná emise akcií prvotní veřejná emise akcií IPO PRIMÁRNÍCH AKCIÍ VEŘEJNÝ PRIMÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ neveřejná emise akcií INITIAL PUBLIC OFFERING akcie NEVEŘEJNÝ PRIMÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ akcie NEVEŘEJNÝ SEKUNDÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ akcie VEŘEJNÝ SEKUNDÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ IPO SEKUNDÁRNÍCH AKCIÍ Obrázek 4-1: Porovnání IPO a SEO akcií Zdroj: vlastní zpracování Na základě výše uvedeného se domnívám, že jako český ekvivalent termínu Initial Public Offering je vhodné používat jeho doslovný překlad prvotní veřejná nabídka cenných papírů, ze kterého je zřejmé, že: IPO může provést pouze společnost, s jejímiž cennými papíry se neobchoduje na veřejném trhu cenných papírů, v širším vymezení tohoto pojmu mohou být veřejnosti nabídnuty jak majetkové cenné papíry (akcie), tak i dluhové cenné papíry (obligace), v případě IPO akcií nemusí být vždy emitovány nové akcie (IPO primárních akcií), ale mohou být veřejnosti nabídnuty i dříve vydané akcie (IPO sekundárních akcií). Vzhledem k charakteru této práce, která je zaměřena na problematiku prvotních veřejných nabídek akcií, bude pojem Initial Public Offering dále používán v užším slova smyslu a IPO bude představovat zkratku pro prvotní veřejnou nabídku akcií. 4 Např. Jagadeesh et al. (1993) a Giudici et al. (2005). 5 Pro další veřejnou nabídku akcií lze v anglicky psané literatuře nalézt i jiná označení, např. Secondary Public Offering, ve zkratce SPO. 10

12 5 VÝVOJ POČTU IPO NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH Cílem této kapitoly bylo poskytnout přehled o vývoji počtu prvotních veřejných nabídek akcií a hodnoty kapitálu získaného touto formou financování na světových trzích. Nejprve byl analyzován celosvětový vývoj v této oblasti a poté byla popsána situace v jednotlivých regionech. Základní přehled o světovém vývoji IPO je znázorněn v následujícím grafu $86 $132 $145 $116 $177 $210 $99 $70 $58 $131 $180 $267 $295 $96 $ Získaný kapitál (mld. USD) Počet IPO Graf 5-1: Počet IPO a hodnota získaného kapitálu na světě v letech Zdroj: Ernst & Young (2008; 2009; 2010) Z grafu 5-1 je patrné, že aktivita v oblasti IPO úzce koresponduje s vývojem hospodářského cyklu. Období patnácti let zobrazené v grafu lze rozdělit na několik dílčích period. Po období hospodářské stagnace na počátku devadesátých let zejména v USA a Velké Británii dochází v letech k opětovnému růstu počtu prvotních veřejných nabídek akcií. Zájem o IPO vrcholí v roce 2000, kdy ji uskutečnilo 1883 společností. Na amerických trzích se jednalo především o společnosti z high-tech sektoru, a proto se toto období přílišného optimismu na trhu často označuje termínem internet bubble. Po tomto období dochází v letech k ochlazení zájmu o prvotní veřejné nabídky akcií, a proto jejich počet nepřesahuje hodnotu 900 ročně. Z grafu 5-1 je rovněž zřejmé, že v roce 2004 dochází ke změně tohoto trendu a počet uskutečněných veřejných nabídek akcií se opět dostal na vzestupnou trajektorii. K nárůstu počtu IPO i hodnoty kapitálu získaného touto formou financování v letech velmi výrazně přispěly tzv. emerging markets, tj. dynamicky se rozvíjející trhy, zejména pak v Brazílii, Rusku, Indii a Číně. V roce 2007 bylo na světě uskutečněno 2014 prvotních veřejných nabídek akcií s celkovým výtěžkem v hodnotě 295 mld. USD. Tyto hodnoty lze považovat za historicky rekordní. K jejich výši významnou měrou přispěly Čína (259 nabídek v celkové hodnotě 66 mld. USD), USA (172 nabídek v hodnotě 34,2 mld. USD) a Brazílie (64 nabídek v hodnotě 27,3 mld. USD). V roce 2008 však dochází z důvodu celosvětové ekonomické krize na všech globálních akciových trzích k ochlazení zájmu o další IPO. V tomto roce bylo na světě uskutečněno celkem 769 prvotních veřejných nabídek akcií v hodnotě 96 mld. USD, což představuje, ve srovnání s rokem 2007, 62% pokles v počtu IPO a 67% pokles v hodnotě získaného kapitálu. Rok 2009 byl ve sledovaném období rokem s historicky nejnižším počtem IPO, neboť na světových akciových trzích bylo uskutečněno jen 577 prvotních veřejných nabídek akcií s celkovém výtěžkem v

13 hodnotě 113 mld. USD. Z předběžných údajů o počtu IPO a hodnotě získaného kapitálu v roce 2010 vyplývá, že v obou kategoriích došlo k nárůstu, a lze hovořit o oživení zájmu podniků o realizaci IPO. Vývoj počtu IPO na vybraných trzích regionu CEE Vývoj počtu prvotních veřejných nabídek akcií uskutečněných na hlavních trzích vybraných burz zemí střední a východní Evropy je uveden v tabulce 5-1. BURZA GPW w Warszawie Burza CP Praha Budapesti Értéktözsde Burza CP v Bratislave Ljubljanska Borza Celkem Tabulka 5-1: Vývoj počtu IPO na hlavních trzích vybraných burz zemí regionu CEE v letech Zdroj: Paleari et al. (2008; 2009; 2010) Z tabulky 5-1 vyplývá, že v zemích regionu CEE není příliš obvyklé, aby podniky využívaly kapitálového trhu pro financování svého rozvoje. Výjimku představuje Polsko, jehož kapitálový trh je obecně považován za nejrozvinutější v tomto regionu. Potvrzuje to množství IPO, které bylo uskutečněno na polském kapitálovém trhu v posledních letech. Varšavská burza patří v současné době k evropským burzám s nejvyšším počtem uskutečněných IPO. 6 DŮVODY PRO REALIZACI IPO A S NÍ SPOJENÉ VÝHODY A NEVÝHODY V odborné literatuře lze nalézt velké množství důvodů pro vstup podniku na kapitálový trh formou IPO. V souladu s lit. Ritter a Welch (2002) a Paleari et al. (2006) lze za hlavní důvody pro realizaci IPO v současné době označit: zvýšení vlastního kapitálu pro další růst společnosti, posílení image společnosti, získání výhod pro stávající akcionáře. Většina autorů uvádí jako hlavní důvod pro realizaci IPO získání potřebných finančních zdrojů pro rozvoj společnosti bez omezení, která jsou spojena s úvěrovým financováním. K realizaci veřejné emise akcií přistupují nejčastěji podniky, které se nachází v situaci, kdy pro financování jejich expanzivních plánů již nestačí interní zdroje ani bankovní úvěry. Primární trh cenných papírů umožňuje získat kapitál od velkého počtu předem neznámých investorů. Výhodou je rovněž rozdělení kapitálu v požadované výši do velkého počtu akcií s takovou nominální hodnotou, za kterou budou na trhu snadno umístitelné. Výsledkem je kumulace kapitálu takové hodnoty, jakou by nebyl schopen, resp. ochoten poskytnout individuální investor, případně omezený počet investorů. Získání peněžních prostředků formou IPO by mělo být alternativou k dluhovému financování zejména pro společnosti, které plánují realizaci hodnotově významných investic, mají vysoký 12

14 podíl dluhu v kapitálové struktuře a vysoký růstový potenciál. Všechny tyto faktory dle zdroje Pagano, Panetta a Zingales (1998) motivují společnosti ke vstupu na kapitálový trh formou IPO. Z výpočtů, které jsou uvedeny v habilitační práci, vyplývá, že jak z pohledu cash-flow, tak z pohledu výsledku hospodaření se IPO jeví jako výhodnější forma financování než bankovní úvěr, a to i za cenu vyšších nákladů na její realizaci. Je nutné však upozornit na skutečnost, že při rozhodování o realizaci IPO je třeba brát v úvahu také nefinanční kritéria, neboť např. špatně načasovaná emise může mít negativní dopad na další vývoj společnosti. Initial Public Offering lze také považovat za významný marketingový nástroj. Uvedení společnosti na burzovní trh je vždy událostí, která je spojena s její medializací. Společnost, která byla dříve známa pouze úzkému okruhu lidí z příslušného odvětví podnikání, se již během přípravy na IPO začíná objevovat na titulních stránkách novin a těší se zájmu široké veřejnosti. Emitenti tak získávají v podobě IPO důležitý marketingový nástroj k bezplatnému posílení image podniku. Důležitým faktem je, že zájem médií přetrvává i po realizaci IPO a společnost z něj profituje i v dalších letech. (Maksimovic a Pichler, 2001; Ježek a kol., 2004) Poslední skupina přínosů souvisí s výhodami pro stávající akcionáře, kteří v případě veřejné obchodovatelnosti akcií mohou snáze odprodat své obchodní podíly ve společnosti na sekundárním trhu, což zvyšuje jejich flexibilitu v oblasti finančního rozhodování. Platby realizované na tomto trhu přitom nemají vliv na finanční situaci emitujícího podniku. Základní kapitál získávaný formou veřejné emise rovněž odstraňuje rozpor mezi velkými akcionáři, kteří chápou svoji investici spíše jako dlouhodobou, a malými akcionáři, kteří jsou naopak orientováni na likvidnost a tudíž krátkodobost své investice. Častým důvodem k realizaci IPO je záměr majoritního vlastníka snížit svůj podíl ve společnosti. V některých případech IPO pomáhá vyřešit problém generační obměny v rodinných podnicích. (Black a Gilson, 1998; Mello a Parsons, 1998) Emitující společnosti obvykle vede k realizaci IPO kombinace několika výše uvedených důvodů. V současné době společnosti často přistupují k této formě financování jak z důvodu získání potřebného kapitálu, tak i kvůli potřebě některých stávajících akcionářů (např. fondu rizikového kapitálu), kteří chtějí v rámci IPO odprodat své podíly ve společnosti. Vedle výše uvedených přínosů je IPO také spojena s celou řadou nákladů a povinností, které lze obecně považovat za nevýhody této formy financování. Některé náklady přímo souvisí s uvedením společnosti na veřejný trh cenných papírů (burzu), např. náklady na samotný proces IPO a náklady na pravidelné zveřejňování informací o společnosti, ostatní náklady pak mohou být nepřímého charakteru a lze za ně považovat např. náklady spojené s podhodnocením emisního kurzu akcií. 6 (Oxera, 2006; Paleari et al., 2006) V případě porovnání nákladnosti IPO s ostatními zdroji financování je třeba si uvědomit, že náklady vynaložené na realizaci IPO nepředstavují pouze tzv. cenu za získání potřebných finančních zdrojů, jako je tomu v případě dluhového financování, u kterého lze za hlavní náklad považovat placené úroky. Náklady vynaložené v procesu přípravy na IPO, např. náklady spojené s implementací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, náklady na zavedení principů corporate governance a částečně i náklady na due diligence jsou spojeny s přínosy pro společnost i bez realizace IPO, a nepředstavují tak jen účelově vynaložené výdaje na získání potřebných finančních zdrojů. 6 Analýze struktury a velikosti nákladů spojených s IPO je věnována následující kapitola. 13

15 Veřejná emise akcií je také spojena s nefinančními nevýhodami. Obecně bude podnikání společnosti po vstupu na veřejné kapitálové trhy mnohem podrobněji a kritičtěji sledováno. Na jedné straně budou stát akcionáři společnosti, jejichž různé reakce na výsledky hospodaření společnosti mohou mít vliv na kurz akcií. Na druhé straně pak stojí nerozhodnutí investoři, analytici, banky, obchodní partneři, konkurence a další subjekty, které výkonnost společnosti z mnoha důvodů sledují a porovnávají s ostatními společnostmi v daném odvětví. Plnění pravidelné informační povinnosti je jednou z podmínek veřejné obchodovatelnosti akcií. Yosha (1995) ve svém výzkumu dochází k závěru, že i když jsou náklady spojené s realizací IPO přiměřeně vysoké, společnosti citlivé na zveřejňování informací se často rozhodou pro její nerealizaci z důvodu plnění pravidelné informační povinnosti. Tato skutečnost vypovídá o negativní závislosti mezi citlivostí na zveřejňování informací (především v oblasti výzkumu a vývoje) v odvětví společnosti a pravděpodobností uskutečnění IPO. Možnost růstu společnosti formou převzetí dalších společností se může odehrát i v obrácené roli, kdy se společnost sama stane předmětem nákupu, tj. nepřátelského převzetí. (Ježek a kol., 2004) Této situaci lze do jisté míry zabránit upsáním pouze omezeného množství akcií v rámci jejich prvotní veřejné nabídky. V každém případě však noví akcionáři získají možnost podílet se na řízení společnosti a právo na informace o dění ve společnosti. 7 NÁKLADY SPOJENÉ S IPO Vstup akciové společnosti na veřejný kapitálový trh formou IPO je spojen s celou řadou přímých i nepřímých nákladů, které významným způsobem ovlivňují rozhodování podniků o využití této formy financování. Tato kapitola byla proto věnována analýze struktury a velikosti nákladů spojených s IPO na hlavních světových akciových trzích, tj. Deutsche Börse, London Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange, Nasdaq a Hong-Kong Stock Exchange. Jak ukazuje obrázek 7-1, náklady spojené s IPO je možné rozdělit do dvou skupin, a to na náklady na realizaci IPO a náklady spojené s veřejnou obchodovatelností akcií. Náklady na realizaci IPO zahrnují všechny přímé i nepřímé náklady, které jsou spojeny se samotným procesem prvotní veřejné nabídky akcií. Největší položku přímých realizačních nákladů IPO obvykle představují poplatky upisovatelům 7, které tvoří jejich odměnu. Na většině analyzovaných trhů se jejich výše pohybovala v rozmezí 3 7 % z objemu emise, což představuje více než polovinu všech přímých realizačních nákladů IPO. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi poplatky upisovatelům na amerických a evropských trzích činí přibližně tři procentní body, má jejich rozdílná výše hlavní dopad na porovnání nákladnosti IPO na těchto trzích. Mezi další přímé realizační náklady IPO patří poplatky profesionálům za auditorské, právní a jiné poradenské služby, poplatky za přijetí akcií k obchodování na veřejném kapitálovém trhu, náklady na marketingové aktivity (prezentaci společnosti potenciálním investorům) a interní náklady emitující společnosti související s přípravou na IPO. Pro analyzované trhy lze tyto náklady souhrnně kvantifikovat v rozmezí 2 5 % z objemu emise. Je však třeba zdůraznit, že jejich skutečná výše je vždy individuální a závisí na specifikách jednotlivých emisí, například na jejich velikosti a také na připravenosti emitenta pro vstup na kapitálový trh. 7 V angl. psané literatuře jsou poplatky upisovatelům nejčastěji označovány jako tzv. gross spread, který představuje rozdíl mezi cenou, za kterou upisovatel odkoupí akcie od emitenta, a emisním kurzem, za který jsou akcie poprvé nabízeny veřejnosti. 14

16 NÁKLADY PRVOTNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY AKCIÍ NÁKLADY NA REALIZACI IPO NÁKLADY SPOJENÉ S VEŘEJNOU OBCHODOVATELNOSTÍ AKCIÍ PŘÍMÉ NÁKLADY Poplatky upisovatelům (gross spread) Poplatky za přijetí akcií k obchodování na veřejném trhu Poplatky profesionálům Náklady na marketingové aktivity Interní náklady emitenta PŘÍMÉ NÁKLADY Náklady spojené s regulatorními požadavky a požadavky na správu a řízení společnosti (corporate governance) Roční burzovní poplatky Náklady na intenzivní zveřejňování informací směrem k investorům NEPŘÍMÉ NÁKLADY Podhodnocení emisního kurzu akcií (underpricing) NEPŘÍMÉ NÁKLADY Transakční náklady na nákup a prodej akcií na sekundárním trhu Obrázek 7-1: Náklady spojené s IPO Zdroj: vlastní zpracování na základě lit. Oxera (2006) a Kaserer a Schiereck (2007) Pro všechny analyzované trhy platí, že se zvyšujícím se objemem emise přímé realizační náklady IPO v absolutní výši rostou, v relativním vyjádření (v procentech z objemu emise) však klesají. Je tomu tak proto, že určitá část přímých realizačních nákladů (např. poplatky právním poradcům a auditorům, náklady na marketingové aktivity) je fixního charakteru. Za nepřímý realizační náklad IPO je považován underpricing, neboli podhodnocení emisního kurzu akcií. Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina IPO je spojena s kladným rozdílem mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování s nimi na sekundárním trhu a jejich emisním kurzem. Tato skutečnost na jedné straně stimuluje poptávku investorů po prvotních veřejných nabídkách akcií, neboť mohou realizovat kapitálový zisk již několik málo dnů po jejich uskutečnění. 8 Na straně druhé představuje implicitní náklad IPO, neboť podniky, resp. původní akcionáři (při nabídce sekundárních akcií) získávají méně peněžních prostředků. Průměrná výše underpricingu se na analyzovaných trzích nejčastěji pohybovala v rozmezí 5 10 % z objemu emise. Vysvětlení, proč jsou emisní kurzy akcií při IPO obvykle podhodnoceny, jsou nejčastěji založena na existenci informační asymetrie mezi jednotlivými subjekty, které se účastní prvotní veřejné nabídky akcií, tj. mezi emitenty, investory a upisovateli. Po úspěšné realizaci prvotní veřejné nabídky akcií vznikají emitentovi a investorům další náklady spojené s obchodováním s akciemi na sekundárním trhu. Jedná se především o náklady spojené s regulatorními požadavky a s požadavky na správu a řízení společnosti (angl. corporate governance), roční burzovní poplatky, náklady na intenzivní zveřejňování informací směrem k investorům a transakční náklady na nákup a prodej akcií na sekundárním trhu. 8 Pro underpricing se proto často používá alternativní termín počáteční výnosnost IPO (angl. initial return). 15

17 8 PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI IPO Cílem této části práce bylo definovat předpoklady pro úspěšnou realizaci prvotní veřejné nabídky akcií v podmínkách českého kapitálového trhu. Z dosažených výsledků vyplývá, že předpoklady pro realizaci IPO je možné rozdělit do tří základních kategorií, a to na: makroekonomické předpoklady, mikroekonomické předpoklady, požadavky na velikost a strukturu IPO. 8.1 MAKROEKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY Z makroekonomického hlediska lze za období vhodné pro realizaci IPO považovat situaci, kdy na finančním trhu existuje dostatečná poptávka po nových akciích společností. Ta obvykle nastává v období růstové fáze hospodářského cyklu, tj. v období ekonomické konjunktury. 8.2 MIKROEKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY Předpoklady pro realizaci IPO z hlediska emitující společnosti (mikroekonomické předpoklady) je možné strukturovat do několika dílčích oblastí, jimiž jsou: postavení společnosti na trhu, finanční účetnictví a výkaznictví, finanční zdraví, správa a řízení společnosti, prezentace společnosti vůči investorům. Společnost uvažující o vstupu na kapitálový trh formou prvotní veřejné nabídky akcií by se měla nacházet v růstové fázi svého životního cyklu. Je třeba si uvědomit, že z pohledu investorů představuje vložení peněžních prostředků do nových akcií značné riziko, a pokud jej mají přijmout, je nezbytné, aby jim podnik nabídl participaci na budoucím očekávaném růstu. Z pohledu finančního účetnictví je nutné, aby společnost uvažující o financování svého rozvoje formou IPO měla implementovány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Emitující společnost je však povinna nejen vést účetnictví dle IFRS po datu uskutečnění emise, ale v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu 9 také předložit finanční výkazy podle IFRS nejméně za tři po sobě následující účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podána žádost o přijetí akcií na veřejný trh. Z hlediska úrovně finančního zdraví byly pro potenciální kandidáty na IPO formulovány následující doporučení: obrat společnosti by měl růst nejméně o % ročně po dobu 3 5 let před plánovaným uskutečněním IPO a jeho velikost by měla v posledním období před vstupem na kapitálový trh činit alespoň 30 mil. EUR, společnost by měla vykazovat kladný peněžní tok z provozní činnosti a pozitivní výsledek hospodaření před odečtením nákladových úroků a daně z příjmů, 9 65 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 16

18 poměr zisku před zdaněním k tržbám by měl převyšovat 10 % a/nebo být vyšší než je tržní průměr. Mezi další předpoklady úspěšné realizace IPO z pohledu emitenta patří splnění požadavků na správu a řízení společnosti (corporate governance). V České republice byly mezinárodní standardy corporate governance implementovány v rámci Kodexu správy a řízení společností, který je určen převážně podnikům, jejichž cenné papíry jsou kotovány na regulovaném trhu. Je proto vhodné, aby společnosti, které uvažují o IPO, ještě před samotným vstupem na kapitálový trh do svých výročních zpráv zařadily prohlášení, do jaké míry je jejich systém správy a řízení v souladu s doporučením tohoto kodexu. Poslední oblastí základních předpokladů pro realizaci IPO z pohledu emitenta je jeho prezentace na veřejnosti. Společnosti by nemělo činit problémy prezentovat se na veřejných kapitálových trzích a měla by být připravena na informační otevřenost a profesionální vztahy s investory. Společnost se musí připravit na to, že akcionáři a investoři požadují přístup k pravidelným, spolehlivým, srovnatelným a dostatečně podrobným informacím, které jsou významné pro jejich rozhodování. 8.3 POŽADAVKY NA VELIKOST A STRUKTURU EMISE K tomu, aby prvotní veřejná nabídka akcií proběhla bez komplikací, je také nutné zajistit její odpovídající velikost, která je měřena součinem počtu nabízených akcií a jejich emisního kurzu. V České republice je zákonem o podnikání na kapitálovém trhu definována minimální velikost emise na 1 mil. EUR. Takto malá emise by však vzhledem k současné situaci na českém kapitálovém trhu, na kterém zatím není obvyklé získávat peněžní prostředky touto cestou, nebyla pro veřejné obchodování vhodná. Reálně lze o emisi uvažovat při objemu v desítkách milionů EUR. Z konzultací s obchodníky s cennými papíry vyplývá, že velikost emise by měla v českých podmínkách činit alespoň 30 mil. EUR. Tato částka by však měla být považována pouze za orientační, neboť při jejím konkrétním stanovení je vždy nutné přihlédnout k oboru podnikání, ve kterém společnost působí. Při rozhodování o velikosti emise je třeba si také uvědomit, že čím nižší bude objem emise, tím vyšší budou relativní náklady na IPO (vyjádřené v procentech z objemu emise). Jak již bylo zmíněno v 7. kapitole, relativní náklady IPO klesají s rostoucím objemem emise. Minimální množství akcií, které má být přijato k veřejnému obchodování, je v podmínkách českého kapitálového trhu stanoveno na 25 % z celkového počtu akcií emitenta. Konzultace s obchodníky s cennými papíry však naznačují, že s ohledem na zabezpečení likvidity emise by měl být počet nabízených akcií v rozmezí % základního kapitálu společnosti. Pokud jde o strukturu emise, ta bude vždy záviset na důvodech, které vedou společnost k realizaci prvotní veřejné nabídky akcií. V případě, že společnost potřebuje získat kapitál pro svůj další rozvoj, bude v rámci IPO nabízet zejména primární akcie (tj. nově emitované akcie), které však mohou být za účelem zvýšení likvidity emise doplněny i akciemi sekundárními (tj. dříve vydanými akciemi). Pokud je motivem pro uskutečnění IPO prodej akcií stávajícími vlastníky, bude emise tvořena akciemi sekundárními. V případě prvotní veřejné nabídky sekundárních akcií, kterou lze v podmínkách českého kapitálového trhu považovat za rizikovější než nabídku akcií primárních, je za účelem zvýšení důvěry investorů vhodné, aby management podniku neprodal svůj případný podíl na základním kapitálu. 17

19 9 POSTUP PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Další z cílů empirické části práce spočíval ve vymezení hlavních kroků spojených s procesem IPO a v navržení postupu při jeho realizaci na českém kapitálovém trhu. Proces navýšení základního kapitálu formou prvotní veřejné nabídky akcií je možné rozdělit do tří fází, a to na: přípravnou fázi, realizační fázi, post-realizační fázi. 9.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE V přípravné fázi se potenciální emitent připravuje na splnění všech nezbytných podmínek pro uskutečnění prvotní veřejné nabídky akcií. Z časového hlediska lze za nejnáročnější proces přípravy emitenta na IPO považovat implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a provedení nezbytných změn ve vedení a struktuře společnosti v souladu s principy corporate governance. Výsledkem přípravné fáze IPO je transformace podniku do podoby veřejně obchodovatelné společnosti tak, aby byla zajištěna dostatečná transparentnost pro budoucí investory. Příprava společnosti na prvotní veřejnou nabídku akcií obvykle trvá jeden až dva roky. 9.2 REALIZAČNÍ FÁZE Pokud existují příznivé ekonomické podmínky, včetně situace na kapitálovém trhu, a společnost je již dostatečně připravena na veřejnou nabídku svých akcií, je možné přistoupit k realizační fázi IPO. Tu lze rozdělit do několika kroků: 1. výběr manažera emise a ostatních členů realizačního týmu 10, 2. výběr kapitálového trhu pro realizaci IPO, 3. důkladné prověření společnosti (angl. due diligence), 4. interní ocenění emitující společnosti, 5. svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, 6. příprava emisního prospektu, 7. proces schvalování emisního prospektu, 8. jednání s organizátorem regulovaného trhu, 9. prezentace společnosti investorům (angl. road show), 10. rozhodnutí o výši emisního kurzu akcií a jejich alokaci mezi investory, 11. přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji. Délka trvání jednotlivých kroků a jejich vzájemná návaznost byla vyjádřena prostřednictvím časového harmonogramu realizační fáze IPO. Její celková doba se pohybuje kolem šesti měsíců. 10 Realizační tým IPO je obvykle sestaven z manažera emise, právního poradce, auditora a daňového poradce, poradce pro vztahy s investory a veřejností a interního týmu emitenta. 18

20 9.3 POST-REALIZAČNÍ FÁZE Post-realizační fáze spočívá ve stabilizaci kurzu akcií po jejich uvedení na sekundární trh cenných papírů prostřednictvím tzv. opce navýšení (angl. Green Shoe option 11, příp. overallotment option). Jedná se o právo na úpis dalších akcií po uskutečnění prvotní veřejné nabídky akcií, zpravidla ve výši % z celkového počtu nabízených akcií. Cílem stabilizace je zajistit, aby cena akcií významně neklesala pod emisní kurz, a garantovat likviditu a stabilitu emise v počáteční fázi jejího obchodování. Mezi další stabilizační opatření patří tzv. ujednání o dočasném zákazu prodeje akcií (angl. lock-up agreement), které spočívá v tom, že emitující společnost a její akcionáři se manažerovi emise smluvně zaváží, že v určitém období po realizaci IPO neprodají, případně nevydají další akcie. Cílem tohoto opatření je podpořit zájem o akcie a růst jejich kurzu po IPO. Po uvedení akcií na veřejný kapitálový trh je nutné, aby emitent věnoval náležitou pozornost informační povinnosti. Ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a z burzovních pravidel mu vyplývá dvojí informační povinnost. Jednak je to povinnost periodická, týkající se pravidelného zveřejňování informací o hospodářské situaci emitenta, a dále povinnost průběžná, která se týká především zveřejňování skutečností, které nastanou v průběhu roku, nemají periodický charakter a mohou mít vliv na tvorbu kurzu cenného papíru. Smyslem informační povinnosti je zabezpečení ochrany a transparentnosti kapitálového trhu, a tím tedy i posilování důvěry v něj. Ta je nezbytná především u investorů, neboť si lze jen těžko představit, že budou ochotni investovat své prostředky na trzích, které jsou pro ně netransparentní a plné náhodně odhalitelných skutečností o jednotlivých emitentech. Na druhé straně je investorská důvěra nezbytná i pro samotné emitenty, protože ti potřebují mít pro svá rozhodnutí, týkající se možných způsobů financování jejich dalšího rozvoje, jistotu, že zvolená varianta, v daném případě kapitálový trh, jim požadované prostředky skutečně poskytne. Je proto nezbytné, aby na kapitálovém trhu existoval dostatek soukromých i institucionálních investorů, kteří budou mít o nové emise akcií zájem. 11 Označení Green Shoe option vzniklo v roce 1963 na základě prvního použití opce navýšení při IPO společnosti Green Shoe Manufacturing Company. 19

Klíčové aspekty rozhodování o realizaci IPO

Klíčové aspekty rozhodování o realizaci IPO Klíčové aspekty rozhodování o realizaci IPO Tomáš Meluzín 1 Abstrakt Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má ve světě velké zastoupení a na rozvinutých kapitálových trzích

Více

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Tomáš Meluzín Úvod Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má ve světě, na rozdíl od České

Více

Komparace nákladů na realizaci IPO na vybraných akciových trzích

Komparace nákladů na realizaci IPO na vybraných akciových trzích Komparace nákladů na realizaci IPO na vybraných akciových trzích Tomáš MELUZÍN, Brno University of Technology i Abstract A company development funding through the Initial Public Offering has a high representation

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ANALÝZA HLAVNÍCH CHARAKTERISTIK INITIAL PUBLIC OFFERING V ČESKÉ REPUBLICE A PERSPEKTIVY JEJICH DALŠÍHO VÝVOJE

ANALÝZA HLAVNÍCH CHARAKTERISTIK INITIAL PUBLIC OFFERING V ČESKÉ REPUBLICE A PERSPEKTIVY JEJICH DALŠÍHO VÝVOJE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVII 10 Číslo 3, 2009 ANALÝZA HLAVNÍCH CHARAKTERISTIK INITIAL PUBLIC

Více

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU Nývltová Romana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou podnikových primárních akciových emisí (IPO). Cílem je popsat aktuální situaci v České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

KOMPARACE TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘÍSTUPŮ K FINANCOVÁNÍ FORMOU IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

KOMPARACE TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘÍSTUPŮ K FINANCOVÁNÍ FORMOU IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVI 5 Číslo 6, 2008 KOMPARACE TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘÍSTUPŮ

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy)

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 1 INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 2 Hlavní závěry Úspěšné strategie musí nutně spočívat na tržních anomáliích. Úspěšnou strategii nikdy se to nedozvíme Strategie ztratily

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II 70-90 %*) PARTICIPACE NA RŮSTU CEN EL. ENERGIE GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II Získejte zpět své peníze za Účty za elektřinu! 100 % KAPITÁLOVÁ GARANCE 3 ROKY 8 MĚSÍCŮ CZK BEZ MĚNOVÉHO

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více