VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. TEORIE A PRAXE FINANCOVÁNÍ PODNIKU FORMOU IPO V PODMÍNKÁCH REGIONU CEE THE THEORY AND PRACTICE OF COMPANY FINANCING THROUGH IPOS IN THE CEE REGION TEZE HABILITAČNÍ PRÁCE Obor: Ekonomika a management BRNO 2011

3 Klíčová slova IPO, prvotní veřejná nabídka akcií, financování podniku, kapitálový trh, region CEE Key words IPO, Initial Public Offering, company financing, capital market, CEE region Místo uložení práce Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium Tomáš Meluzín, 2011 ISBN ISSN X

4 OBSAH PŘEDSTAVENÍ AUTORA ÚVOD CÍLE HABILITAČNÍ PRÁCE METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ HABILITAČNÍ PRÁCE VYMEZENÍ POJMU INITIAL PUBLIC OFFERING VÝVOJ POČTU IPO NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH DŮVODY PRO REALIZACI IPO A S NÍ SPOJENÉ VÝHODY A NEVÝHODY NÁKLADY SPOJENÉ S IPO PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI IPO Makroekonomické předpoklady Mikroekonomické předpoklady Požadavky na velikost a strukturu emise POSTUP PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Přípravná fáze Realizační fáze Post-realizační fáze PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY EMITENTŮ K REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Hlavní charakteristiky IPO na českém kapitálovém trhu Výzkum praktických přístupů emitentů k financování formou IPO PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY EMITENTŮ K REALIZACI IPO NA POLSKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Komparace teoretických a praktických přístupů k financování podniků formou IPO Formulace nových poznatků v oblasti IPO PŘÍNOSY HABILITAČNÍ PRÁCE Přínosy habilitační práce pro teorii Přínosy habilitační práce pro manažerskou praxi Přínosy habilitační práce pro pedagogickou praxi Implikace pro další výzkum ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA (VÝBĚR) ABSTRACT SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PUBLIKACÍ AUTORA NA TÉMA IPO

5 PŘEDSTAVENÍ AUTORA Tomáš Meluzín se narodil 21. června 1980 v Brně. Po získání středoškolského vzdělání na Gymnáziu Elgartova 3 v Brně pokračoval ve studiu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (dále jen VUT v Brně). V roce 2001 zde absolvoval bakalářský studijní obor Daňové poradenství a v roce 2003 navazující magisterský studijní obor Podnikové finance a obchod. Obě studia ukončil s vyznamenáním. Na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pokračoval v doktorském studiu oboru Řízení a ekonomika podniku, které zakončil v roce 2008 obhajobou disertační práce s názvem Problematika financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering. V roce 2004 byl na základě výběrového řízení přijat na místo asistenta na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Po obhájení disertační práce byl zařazen na pozici odborného asistenta, ve které působí dodnes. V současné době na Fakultě podnikatelské VUT v Brně garantuje a přednáší v předmětech Ekonomika podniku 1 a Manažerská ekonomika a dále participuje na výuce předmětů Finanční trhy a Bankovnictví. Pro výuku těchto předmětů připravil několik studijních textů v podobě skript. V roce 2010 byl na základě rozhodnutí děkanky Fakulty podnikatelské VUT v Brně jmenován ředitelem Ústavu ekonomiky. V letech působil v praxi jako daňový poradce zapsaný v seznamu Komory daňových poradců České republiky. Hlavním oborem tvůrčí a pedagogické činnosti autora je podniková ekonomika, zejména pak její dílčí oblast financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering. V této oblasti řeší výzkumné úkoly od roku V roce 2008 na toto téma obhájil disertační práci a v letech byl řešitelem navazujícího post-doktorského projektu GAČR č. 402/09/P134 s názvem Rozhodovací model financování podniků prostřednictvím IPO. V uvedené oblasti je autorem, resp. spoluautorem monografie IPO Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku a 16-ti původních prací v recenzovaných vědeckých časopisech. Výsledky své výzkumné činnosti pravidelně prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích v tuzemsku i zahraničí. Širší odbornou veřejnost seznamuje s dosaženými výsledky prostřednictvím popularizačních článků v odborných časopisech. V rámci programu ERASMUS přednášel na téma Company Financing via IPO in Emerging Markets na Faculty of Business Management, Vilnius Gediminas Technical University v Litvě a Faculty of Engineering Economics and Management, Riga Technical University v Lotyšsku. 4

6 1 ÚVOD Každý podnik je v průběhu své existence konfrontován s potřebou kapitálu, která je důsledkem nesynchronizovaného toku příjmů a výdajů. Akciové společnosti mají k dispozici teoreticky široké spektrum zdrojů, kterých lze využít ke krytí potřeby kapitálu v souvislosti s realizací rozvojových investic. Lze přitom konstatovat, že dlouhodobé financování, zejména ve velkém objemu, vyžaduje zapojení externích zdrojů. Významnou formu v tomto kontextu představuje emise cenných papírů na veřejných kapitálových trzích. Akcie a obligace emitované na těchto trzích se vyznačují svojí obchodovatelností, která představuje velkou výhodu jak pro samotné emitenty, kteří emisemi dlouhodobých cenných papírů získávají dlouhodobé peněžní zdroje, tak i pro investory, kteří je po zakoupení mohou v zásadě kdykoli prodat, a tím získat požadovanou likviditu. Krátkodobé peněžní zdroje jednotlivých investorů jsou tak převáděny na zdroje dlouhodobé, což umožňuje realizaci rozsáhlých rozvojových investic. Tím, že jsou cenné papíry nakupovány velkým počtem investorů, může podnik získat kapitál takové hodnoty, kterou by individuální investor nebyl schopen, resp. ochoten poskytnout. Získávání základního kapitálu upisováním akcií je spojeno zejména s rozhodováním mezi soukromou a veřejnou emisí. Soukromá emise představuje přímý prodej akcií předem vymezenému počtu právnických nebo fyzických osob. Na organizovaných veřejných trzích nelze s akciemi těchto společností obchodovat. Veřejná emise akcií je naproti tomu spojena s jejich veřejnou nabídkou neomezenému okruhu předem neurčených osob s cílem získat tak požadovaný objem kapitálu prostřednictvím primárního trhu cenných papírů. První veřejná emise akcií podniku, s jehož akciemi se dosud veřejně neobchodovalo, se v odborné literatuře nejčastěji označuje anglickým termínem Initial Public Offering, ve zkratce IPO. Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má v zemích s vyspělou tržní ekonomikou dlouholetou tradici, ve světovém měřítku význam IPO narostl zejména od 60. let 20. století. V podmínkách českého kapitálového trhu však tato forma financování není příliš obvyklá. Do roku 2004 nebyla na pražské burze realizována žádná prvotní veřejná nabídka akcií. Teprve od tohoto roku lze na českém kapitálovém trhu, resp. pražské burze postupně identifikovat několik společností, které přistoupily k této formě financování. Přitom dle Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2004) se za slabé stránky české ekonomiky z hlediska udržitelnosti považují mj. malá rozvinutost kapitálového trhu, nedostatečně vyvinuté alternativní formy financování podniků a jejich přílišná závislost na bankovním sektoru. Pro udržení stability ekonomiky České republiky a posilování její konkurenceschopnosti je z těchto důvodů potřebné zajišťovat rozvoj a další kultivaci kapitálového trhu. Výše uvedené skutečnosti se staly východiskem habilitační práce, jejímž cílem je přispět k prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering, a to zejména v podmínkách regionu střední a východní Evropy (angl. Central and Eastern Europe, ve zkratce CEE). Habilitační práce navazuje na výsledky řešení disertační práce Problematika financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering, obhájené v roce 2008 na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, a jsou v ní prezentovány výsledky post-doktorského projektu GAČR č. 402/09/P134 s názvem Rozhodovací model financování podniků prostřednictvím IPO. 5

7 2 CÍLE HABILITAČNÍ PRÁCE Hlavním cílem habilitační práce je prohloubit a rozšířit znalosti v oblasti financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering, zejména pak s ohledem na identifikaci faktorů, které ovlivňují rozhodování o realizaci IPO v podmínkách vybraných trhů regionu CEE. Se zřetelem na hlavní cíl práce byly formulovány cíle dílčí. Dílčími cíly teoretické části habilitační práce jsou: vymezit specifika akciové společnosti a poskytnout přehled o zdrojích financování, kterých může podnik této právní formy využít ke krytí potřeby kapitálu v souvislosti s realizací rozvojových investic; vymezit pojem Initial Public Offering a navrhnout český ekvivalent, který respektuje jeho hlavní význam a podstatu; popsat a zhodnotit vývoj IPO na světových akciových trzích; posoudit nejčastěji uváděné důvody pro realizaci IPO a s ní spojené výhody a nevýhody; identifikovat strukturu a velikost nákladů spojených s IPO na světových akciových trzích; popsat specifické fenomény spojené s realizací IPO na světových akciových trzích. Dílčími cíly empirické části habilitační práce jsou: definovat předpoklady pro realizaci IPO v podmínkách českého kapitálového trhu; vymezit hlavní kroky spojené s procesem IPO a navrhnout postup při jeho realizaci na českém kapitálovém trhu; identifikovat hlavní charakteristiky prvotních veřejných nabídek akcií, které se uskutečnily na českém kapitálovém trhu, a zjistit přístupy, názory a zkušenosti podniků, které je realizovaly; identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování podniků o realizaci IPO v podmínkách polského kapitálového trhu; porovnat výsledky empirického výzkumu se soudobými teoretickými přístupy k řešení této rozhodovací situace v podniku. 6

8 3 METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ HABILITAČNÍ PRÁCE Metody výzkumného procesu tvoří základ vědecké činnosti a jejich výběr má značný vliv na dosažení stanovených cílů. Vstupní etapou každé vědecké a výzkumné práce je analýza současného stavu zkoumané problematiky. Při formulování teoretického rámce habilitační práce byla použita metoda sekundární analýzy relevantních dat. V souladu s lit. Surynek, Komárková a Kašpárková (2001) se jedná o zpracování dat, v jehož rámci se navzdory původním předpokladům a zadáním získávají informace nové, přesnější nebo orientované na jiný předmět. Zdrojem sekundárních dat byla převážně zahraniční odborná literatura, a to zejména z anglosaské jazykové oblasti. Právě v anglosaských zemích má financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering dlouholetou tradici a v akademické sféře představuje téma, které je předmětem řady teoretických i empirických výzkumů. Zdrojem informací byly především odborné knihy (monografie), vědecké práce a články publikované ve vědeckých časopisech a sbornících, resp. prezentované na mezinárodních konferencích. Další zdroj informací v této fázi vědecké práce představovaly konzultace s odborníky z praxe, zejména s obchodníky s cennými papíry, kteří mají zkušenosti s realizací IPO z pozice manažera emise. Své uplatnění nalezly rovněž metody, které k dosažení stanoveného cíle využívají principů logiky a logického myšlení řešitele. Dle lit. Janíček a Ondráček (1998) jde o následujících šest metod, které jsou párově provázány: indukce dedukce, analýza syntéza, abstrakce konkretizace. Při zpracování empirické části práce byly použity zejména metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření v podnicích, které uskutečnily prvotní veřejnou nabídku akcií na polském kapitálovém trhu. Cílem výzkumu bylo identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování o realizaci IPO v podmínkách polského kapitálového trhu, a porovnat výsledky empirického výzkumu se soudobými teoretickými přístupy k této rozhodovací situaci v podniku. Vzorek podniků byl sestaven z emitujících společností, které v letech vstoupily na hlavní trh varšavské burzy formou IPO. Data získaná dotazníkovým šetřením byla zpracována pomocí statistických metod reflektujících počet a charakter získaných dat. Pro naplnění výzkumných cílů v oblasti IPO na českém kapitálovém trhu byl nejprve realizován sekundární výzkum relevantních informačních zdrojů, zejména emisních prospektů a výročních zpráv emitujících společností. Následoval primární výzkum kvalitativního charakteru v podnicích, které na českém kapitálovém trhu uskutečnily prvotní veřejnou nabídku akcií. Bylo přitom využito nejběžnější a nejčastější metody metody dotazování. Dotazování mělo formu buď osobní (individuální osobní rozhovor) nebo neosobní, zprostředkovanou některým z médií ( , telefonování). V případě osobního dotazování bylo využito techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci emitujících společností. Data získaná kvalitativními metodami byla zpracována pomocí obsahové analýzy. Ta byla aplikována na studium textů zpracovaných a získaných v průběhu kvalitativních rozhovorů (přepisy rozhovorů, osobní podklady získané ze strany respondentů). V rámci zpracování habilitační práce byly postupně uskutečněny následující kroky. Nejprve byl formulován výzkumný problém a stanoveny cíle práce. Poté byly zvoleny zdroje dat a rozhodnuto o metodách a technikách jejich sběru. Následoval sběr dat, jejich analýza a interpretace výsledků za účelem naplnění stanovených cílů. V závěru práce byly dosažené výsledky podrobeny diskusi. 7

9 Postup zpracování habilitační práce je možné znázornit pomocí následujícího obrázku: Formulace výzkumného problému a cílů habilitační práce Příprava výzkumu založeného na sběru sekundárních dat: 1. rešerše bibliografických záznamů dokumentů (knižní publikace a články ve vědeckých časopisech: Journal of Corporate Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Business Finance & Accounting, Journal of Finance aj.), 2. opatření relevantních publikací: návštěva knihoven tuzemských vysokých škol (Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze aj.), využití meziknihovní výpůjční služby, využití elektronických databází (EBSCO, Science Direct, Emerald aj.). Zpracování teoretického rámce práce: 1. studium relevantních dokumentů, 2. sekundární analýza relevantních dokumentů, 3. konzultace s odborníky z praxe (s obchodníky s cennými papíry, kteří mají zkušenosti s realizací IPO z pozice manažera emise), 4. zpracování teoretického rámce práce, 5. průběžná aktualizace a rozšiřování teoretického rámce. Zpracování empirické části práce: 1. příprava sběru primárních a sekundárních dat, 2. sekundární výzkum emisních prospektů a výročních zpráv emitentů, 3. realizace kvalitativního výzkumu v podnicích, které uskutečnily IPO na českém kapitálovém trhu, 4. realizace kvantitativního výzkumu v podnicích, které uskutečnily IPO na polském kapitálovém trhu, 5. zpracování a interpretace získaných dat. Diskuse výsledků habilitační práce Publikování dílčích výsledků habilitační práce formou článků ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích Obrázek 3-1: Postup zpracování habilitační práce Zdroj: vlastní zpracování 8

10 4 VYMEZENÍ POJMU INITIAL PUBLIC OFFERING Při hledání relevantních definicí pojmu Initial Public Offering, pro který se všeobecně používá zkratka IPO, jsem využil zahraničních zdrojů, a to především ze Spojených států amerických a zemí západní Evropy 1. Z komparativní analýzy zahraničních definicí vyplývá, že většina autorů klade při vymezení pojmu IPO důraz na skutečnost, že podnik poprvé nabízí veřejnosti své cenné papíry, v užším slova smyslu akcie, a zároveň vstupuje na veřejný organizovaný trh cenných papírů 2, reprezentovaný nejčastěji burzou jakožto jeho vrcholovou institucí. Podstatné je, že IPO může uskutečnit pouze emitent, s jehož cennými papíry se v dané době na veřejném trhu cenných papírů neobchoduje. Přitom většina autorů považuje za IPO i veřejnou nabídku cenných papírů společností, s jejichž cennými papíry se v minulosti na veřejném trhu obchodovalo, pokud nová emise splňuje výše uvedené předpoklady pro IPO. 3 Podle původu akcií nabízených v rámci IPO lze dle lit. Jenkinson a Ljungqvist (2001), Giudici et al. (2005), Huyghebaert a Van Hulle (2006) rozlišovat: IPO primárních akcií, při které dochází k emisi nových akcií a k jejich uvedení na veřejný primární trh cenných papírů, IPO sekundárních akcií, spočívající v nabídce dříve vydaných akcií, se kterými se dosud obchodovalo pouze na neveřejném sekundárním trhu cenných papírů, kombinovanou IPO, při které se nově emitované akcie doplňují veřejnou nabídkou stávajících akcií. Dle Huyghebaerta a Van Hulleho (2006) je důvodem pro IPO primárních akcií především potřeba dalšího kapitálu pro rozvoj společnosti, omezená tvorba interních finančních zdrojů a vzrůstající podíl bankovních úvěrů ve finanční struktuře společnosti. Naopak stabilizované společnosti s pevným postavením na trhu a vysokou tvorbou interních finančních zdrojů inklinují k nabídce sekundárních akcií. Ta přichází také v úvahu v případě privatizace státních podílů prostřednictvím kapitálového trhu nebo v případě výstupu investora rizikového kapitálu ze společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o nabídce primárních nebo sekundárních akcií má význam jak pro samotnou společnost, tak i pro její akcionáře. Při IPO primárních akcií nabízí emitent nově vydané cenné papíry a jejich prodejem získává potřebné peněžní prostředky pro své podnikatelské aktivity. Při IPO sekundárních akcií získávají peněžní prostředky stávající akcionáři, jejichž akcie jsou v rámci IPO poprvé uvedeny na veřejný sekundární trh cenných papírů. Lze tedy konstatovat, že pro financování dalšího rozvoje společnosti vlastními externími zdroji má význam pouze IPO primárních akcií, kdy společnost za účelem získání potřebných finančních zdrojů emituje nové akcie, které mohou být pro zvýšení jejich likvidity a atraktivity doplněny i akciemi stávajícími. V české odborné literatuře lze definici pojmu Initial Public Offering nalézt například v lit. Pavlát (2003): IPO představuje úpis nových cenných papírů prvním nabyvatelům nebo v publikacích Ježek a kol. (2004), Liška a Gazda (2004), kde se IPO označuje jako primární 1 Financování rozvoje společnosti prostřednictvím IPO má právě v těchto zemích dlouholetou tradici a patří k zavedeným způsobům financování podnikatelských záměrů korporací. 2 Veřejný organizovaný trh s cennými papíry je v ČR podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, vzpp. definován jako regulovaný trh s investičními nástroji. 3 Někdy se ještě přihlíží k době mezi předchozí a novou kotací na burze. Například výzkumný tým S. Paleariho z Itálie nepovažuje za IPO veřejnou nabídku uskutečněnou společnostmi, s jejichž akciemi se přestalo na burze obchodovat v minulých pěti letech. 9

11 emise akcií. Někteří autoři považují za IPO také další emisi akcií podniků, s jejichž akciemi se již na veřejném trhu cenných papírů obchoduje. Zde je však nutné upozornit na skutečnost, že veřejně obchodovatelné společnosti nemohou IPO realizovat, a to právě z toho důvodu, že s jejich akciemi se již na veřejném trhu cenných papírů obchoduje. Další veřejný úpis akcií těchto společností se dle zahraniční literatury 4 nejčastěji označuje termínem Seasoned Equity Offering, ve zkratce SEO. 5 Rozdíl mezi IPO a SEO akcií lze schématicky znázornit pomocí obrázku 4-1. SEASONED EQUITY OFFERING SPOLEČNOST S VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÝMI AKCIEMI SPOLEČNOST S NEVEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÝMI AKCIEMI další veřejná emise akcií prvotní veřejná emise akcií IPO PRIMÁRNÍCH AKCIÍ VEŘEJNÝ PRIMÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ neveřejná emise akcií INITIAL PUBLIC OFFERING akcie NEVEŘEJNÝ PRIMÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ akcie NEVEŘEJNÝ SEKUNDÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ akcie VEŘEJNÝ SEKUNDÁRNÍ TRH CENNÝCH PAPÍRŮ IPO SEKUNDÁRNÍCH AKCIÍ Obrázek 4-1: Porovnání IPO a SEO akcií Zdroj: vlastní zpracování Na základě výše uvedeného se domnívám, že jako český ekvivalent termínu Initial Public Offering je vhodné používat jeho doslovný překlad prvotní veřejná nabídka cenných papírů, ze kterého je zřejmé, že: IPO může provést pouze společnost, s jejímiž cennými papíry se neobchoduje na veřejném trhu cenných papírů, v širším vymezení tohoto pojmu mohou být veřejnosti nabídnuty jak majetkové cenné papíry (akcie), tak i dluhové cenné papíry (obligace), v případě IPO akcií nemusí být vždy emitovány nové akcie (IPO primárních akcií), ale mohou být veřejnosti nabídnuty i dříve vydané akcie (IPO sekundárních akcií). Vzhledem k charakteru této práce, která je zaměřena na problematiku prvotních veřejných nabídek akcií, bude pojem Initial Public Offering dále používán v užším slova smyslu a IPO bude představovat zkratku pro prvotní veřejnou nabídku akcií. 4 Např. Jagadeesh et al. (1993) a Giudici et al. (2005). 5 Pro další veřejnou nabídku akcií lze v anglicky psané literatuře nalézt i jiná označení, např. Secondary Public Offering, ve zkratce SPO. 10

12 5 VÝVOJ POČTU IPO NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH Cílem této kapitoly bylo poskytnout přehled o vývoji počtu prvotních veřejných nabídek akcií a hodnoty kapitálu získaného touto formou financování na světových trzích. Nejprve byl analyzován celosvětový vývoj v této oblasti a poté byla popsána situace v jednotlivých regionech. Základní přehled o světovém vývoji IPO je znázorněn v následujícím grafu $86 $132 $145 $116 $177 $210 $99 $70 $58 $131 $180 $267 $295 $96 $ Získaný kapitál (mld. USD) Počet IPO Graf 5-1: Počet IPO a hodnota získaného kapitálu na světě v letech Zdroj: Ernst & Young (2008; 2009; 2010) Z grafu 5-1 je patrné, že aktivita v oblasti IPO úzce koresponduje s vývojem hospodářského cyklu. Období patnácti let zobrazené v grafu lze rozdělit na několik dílčích period. Po období hospodářské stagnace na počátku devadesátých let zejména v USA a Velké Británii dochází v letech k opětovnému růstu počtu prvotních veřejných nabídek akcií. Zájem o IPO vrcholí v roce 2000, kdy ji uskutečnilo 1883 společností. Na amerických trzích se jednalo především o společnosti z high-tech sektoru, a proto se toto období přílišného optimismu na trhu často označuje termínem internet bubble. Po tomto období dochází v letech k ochlazení zájmu o prvotní veřejné nabídky akcií, a proto jejich počet nepřesahuje hodnotu 900 ročně. Z grafu 5-1 je rovněž zřejmé, že v roce 2004 dochází ke změně tohoto trendu a počet uskutečněných veřejných nabídek akcií se opět dostal na vzestupnou trajektorii. K nárůstu počtu IPO i hodnoty kapitálu získaného touto formou financování v letech velmi výrazně přispěly tzv. emerging markets, tj. dynamicky se rozvíjející trhy, zejména pak v Brazílii, Rusku, Indii a Číně. V roce 2007 bylo na světě uskutečněno 2014 prvotních veřejných nabídek akcií s celkovým výtěžkem v hodnotě 295 mld. USD. Tyto hodnoty lze považovat za historicky rekordní. K jejich výši významnou měrou přispěly Čína (259 nabídek v celkové hodnotě 66 mld. USD), USA (172 nabídek v hodnotě 34,2 mld. USD) a Brazílie (64 nabídek v hodnotě 27,3 mld. USD). V roce 2008 však dochází z důvodu celosvětové ekonomické krize na všech globálních akciových trzích k ochlazení zájmu o další IPO. V tomto roce bylo na světě uskutečněno celkem 769 prvotních veřejných nabídek akcií v hodnotě 96 mld. USD, což představuje, ve srovnání s rokem 2007, 62% pokles v počtu IPO a 67% pokles v hodnotě získaného kapitálu. Rok 2009 byl ve sledovaném období rokem s historicky nejnižším počtem IPO, neboť na světových akciových trzích bylo uskutečněno jen 577 prvotních veřejných nabídek akcií s celkovém výtěžkem v

13 hodnotě 113 mld. USD. Z předběžných údajů o počtu IPO a hodnotě získaného kapitálu v roce 2010 vyplývá, že v obou kategoriích došlo k nárůstu, a lze hovořit o oživení zájmu podniků o realizaci IPO. Vývoj počtu IPO na vybraných trzích regionu CEE Vývoj počtu prvotních veřejných nabídek akcií uskutečněných na hlavních trzích vybraných burz zemí střední a východní Evropy je uveden v tabulce 5-1. BURZA GPW w Warszawie Burza CP Praha Budapesti Értéktözsde Burza CP v Bratislave Ljubljanska Borza Celkem Tabulka 5-1: Vývoj počtu IPO na hlavních trzích vybraných burz zemí regionu CEE v letech Zdroj: Paleari et al. (2008; 2009; 2010) Z tabulky 5-1 vyplývá, že v zemích regionu CEE není příliš obvyklé, aby podniky využívaly kapitálového trhu pro financování svého rozvoje. Výjimku představuje Polsko, jehož kapitálový trh je obecně považován za nejrozvinutější v tomto regionu. Potvrzuje to množství IPO, které bylo uskutečněno na polském kapitálovém trhu v posledních letech. Varšavská burza patří v současné době k evropským burzám s nejvyšším počtem uskutečněných IPO. 6 DŮVODY PRO REALIZACI IPO A S NÍ SPOJENÉ VÝHODY A NEVÝHODY V odborné literatuře lze nalézt velké množství důvodů pro vstup podniku na kapitálový trh formou IPO. V souladu s lit. Ritter a Welch (2002) a Paleari et al. (2006) lze za hlavní důvody pro realizaci IPO v současné době označit: zvýšení vlastního kapitálu pro další růst společnosti, posílení image společnosti, získání výhod pro stávající akcionáře. Většina autorů uvádí jako hlavní důvod pro realizaci IPO získání potřebných finančních zdrojů pro rozvoj společnosti bez omezení, která jsou spojena s úvěrovým financováním. K realizaci veřejné emise akcií přistupují nejčastěji podniky, které se nachází v situaci, kdy pro financování jejich expanzivních plánů již nestačí interní zdroje ani bankovní úvěry. Primární trh cenných papírů umožňuje získat kapitál od velkého počtu předem neznámých investorů. Výhodou je rovněž rozdělení kapitálu v požadované výši do velkého počtu akcií s takovou nominální hodnotou, za kterou budou na trhu snadno umístitelné. Výsledkem je kumulace kapitálu takové hodnoty, jakou by nebyl schopen, resp. ochoten poskytnout individuální investor, případně omezený počet investorů. Získání peněžních prostředků formou IPO by mělo být alternativou k dluhovému financování zejména pro společnosti, které plánují realizaci hodnotově významných investic, mají vysoký 12

14 podíl dluhu v kapitálové struktuře a vysoký růstový potenciál. Všechny tyto faktory dle zdroje Pagano, Panetta a Zingales (1998) motivují společnosti ke vstupu na kapitálový trh formou IPO. Z výpočtů, které jsou uvedeny v habilitační práci, vyplývá, že jak z pohledu cash-flow, tak z pohledu výsledku hospodaření se IPO jeví jako výhodnější forma financování než bankovní úvěr, a to i za cenu vyšších nákladů na její realizaci. Je nutné však upozornit na skutečnost, že při rozhodování o realizaci IPO je třeba brát v úvahu také nefinanční kritéria, neboť např. špatně načasovaná emise může mít negativní dopad na další vývoj společnosti. Initial Public Offering lze také považovat za významný marketingový nástroj. Uvedení společnosti na burzovní trh je vždy událostí, která je spojena s její medializací. Společnost, která byla dříve známa pouze úzkému okruhu lidí z příslušného odvětví podnikání, se již během přípravy na IPO začíná objevovat na titulních stránkách novin a těší se zájmu široké veřejnosti. Emitenti tak získávají v podobě IPO důležitý marketingový nástroj k bezplatnému posílení image podniku. Důležitým faktem je, že zájem médií přetrvává i po realizaci IPO a společnost z něj profituje i v dalších letech. (Maksimovic a Pichler, 2001; Ježek a kol., 2004) Poslední skupina přínosů souvisí s výhodami pro stávající akcionáře, kteří v případě veřejné obchodovatelnosti akcií mohou snáze odprodat své obchodní podíly ve společnosti na sekundárním trhu, což zvyšuje jejich flexibilitu v oblasti finančního rozhodování. Platby realizované na tomto trhu přitom nemají vliv na finanční situaci emitujícího podniku. Základní kapitál získávaný formou veřejné emise rovněž odstraňuje rozpor mezi velkými akcionáři, kteří chápou svoji investici spíše jako dlouhodobou, a malými akcionáři, kteří jsou naopak orientováni na likvidnost a tudíž krátkodobost své investice. Častým důvodem k realizaci IPO je záměr majoritního vlastníka snížit svůj podíl ve společnosti. V některých případech IPO pomáhá vyřešit problém generační obměny v rodinných podnicích. (Black a Gilson, 1998; Mello a Parsons, 1998) Emitující společnosti obvykle vede k realizaci IPO kombinace několika výše uvedených důvodů. V současné době společnosti často přistupují k této formě financování jak z důvodu získání potřebného kapitálu, tak i kvůli potřebě některých stávajících akcionářů (např. fondu rizikového kapitálu), kteří chtějí v rámci IPO odprodat své podíly ve společnosti. Vedle výše uvedených přínosů je IPO také spojena s celou řadou nákladů a povinností, které lze obecně považovat za nevýhody této formy financování. Některé náklady přímo souvisí s uvedením společnosti na veřejný trh cenných papírů (burzu), např. náklady na samotný proces IPO a náklady na pravidelné zveřejňování informací o společnosti, ostatní náklady pak mohou být nepřímého charakteru a lze za ně považovat např. náklady spojené s podhodnocením emisního kurzu akcií. 6 (Oxera, 2006; Paleari et al., 2006) V případě porovnání nákladnosti IPO s ostatními zdroji financování je třeba si uvědomit, že náklady vynaložené na realizaci IPO nepředstavují pouze tzv. cenu za získání potřebných finančních zdrojů, jako je tomu v případě dluhového financování, u kterého lze za hlavní náklad považovat placené úroky. Náklady vynaložené v procesu přípravy na IPO, např. náklady spojené s implementací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, náklady na zavedení principů corporate governance a částečně i náklady na due diligence jsou spojeny s přínosy pro společnost i bez realizace IPO, a nepředstavují tak jen účelově vynaložené výdaje na získání potřebných finančních zdrojů. 6 Analýze struktury a velikosti nákladů spojených s IPO je věnována následující kapitola. 13

15 Veřejná emise akcií je také spojena s nefinančními nevýhodami. Obecně bude podnikání společnosti po vstupu na veřejné kapitálové trhy mnohem podrobněji a kritičtěji sledováno. Na jedné straně budou stát akcionáři společnosti, jejichž různé reakce na výsledky hospodaření společnosti mohou mít vliv na kurz akcií. Na druhé straně pak stojí nerozhodnutí investoři, analytici, banky, obchodní partneři, konkurence a další subjekty, které výkonnost společnosti z mnoha důvodů sledují a porovnávají s ostatními společnostmi v daném odvětví. Plnění pravidelné informační povinnosti je jednou z podmínek veřejné obchodovatelnosti akcií. Yosha (1995) ve svém výzkumu dochází k závěru, že i když jsou náklady spojené s realizací IPO přiměřeně vysoké, společnosti citlivé na zveřejňování informací se často rozhodou pro její nerealizaci z důvodu plnění pravidelné informační povinnosti. Tato skutečnost vypovídá o negativní závislosti mezi citlivostí na zveřejňování informací (především v oblasti výzkumu a vývoje) v odvětví společnosti a pravděpodobností uskutečnění IPO. Možnost růstu společnosti formou převzetí dalších společností se může odehrát i v obrácené roli, kdy se společnost sama stane předmětem nákupu, tj. nepřátelského převzetí. (Ježek a kol., 2004) Této situaci lze do jisté míry zabránit upsáním pouze omezeného množství akcií v rámci jejich prvotní veřejné nabídky. V každém případě však noví akcionáři získají možnost podílet se na řízení společnosti a právo na informace o dění ve společnosti. 7 NÁKLADY SPOJENÉ S IPO Vstup akciové společnosti na veřejný kapitálový trh formou IPO je spojen s celou řadou přímých i nepřímých nákladů, které významným způsobem ovlivňují rozhodování podniků o využití této formy financování. Tato kapitola byla proto věnována analýze struktury a velikosti nákladů spojených s IPO na hlavních světových akciových trzích, tj. Deutsche Börse, London Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange, Nasdaq a Hong-Kong Stock Exchange. Jak ukazuje obrázek 7-1, náklady spojené s IPO je možné rozdělit do dvou skupin, a to na náklady na realizaci IPO a náklady spojené s veřejnou obchodovatelností akcií. Náklady na realizaci IPO zahrnují všechny přímé i nepřímé náklady, které jsou spojeny se samotným procesem prvotní veřejné nabídky akcií. Největší položku přímých realizačních nákladů IPO obvykle představují poplatky upisovatelům 7, které tvoří jejich odměnu. Na většině analyzovaných trhů se jejich výše pohybovala v rozmezí 3 7 % z objemu emise, což představuje více než polovinu všech přímých realizačních nákladů IPO. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi poplatky upisovatelům na amerických a evropských trzích činí přibližně tři procentní body, má jejich rozdílná výše hlavní dopad na porovnání nákladnosti IPO na těchto trzích. Mezi další přímé realizační náklady IPO patří poplatky profesionálům za auditorské, právní a jiné poradenské služby, poplatky za přijetí akcií k obchodování na veřejném kapitálovém trhu, náklady na marketingové aktivity (prezentaci společnosti potenciálním investorům) a interní náklady emitující společnosti související s přípravou na IPO. Pro analyzované trhy lze tyto náklady souhrnně kvantifikovat v rozmezí 2 5 % z objemu emise. Je však třeba zdůraznit, že jejich skutečná výše je vždy individuální a závisí na specifikách jednotlivých emisí, například na jejich velikosti a také na připravenosti emitenta pro vstup na kapitálový trh. 7 V angl. psané literatuře jsou poplatky upisovatelům nejčastěji označovány jako tzv. gross spread, který představuje rozdíl mezi cenou, za kterou upisovatel odkoupí akcie od emitenta, a emisním kurzem, za který jsou akcie poprvé nabízeny veřejnosti. 14

16 NÁKLADY PRVOTNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY AKCIÍ NÁKLADY NA REALIZACI IPO NÁKLADY SPOJENÉ S VEŘEJNOU OBCHODOVATELNOSTÍ AKCIÍ PŘÍMÉ NÁKLADY Poplatky upisovatelům (gross spread) Poplatky za přijetí akcií k obchodování na veřejném trhu Poplatky profesionálům Náklady na marketingové aktivity Interní náklady emitenta PŘÍMÉ NÁKLADY Náklady spojené s regulatorními požadavky a požadavky na správu a řízení společnosti (corporate governance) Roční burzovní poplatky Náklady na intenzivní zveřejňování informací směrem k investorům NEPŘÍMÉ NÁKLADY Podhodnocení emisního kurzu akcií (underpricing) NEPŘÍMÉ NÁKLADY Transakční náklady na nákup a prodej akcií na sekundárním trhu Obrázek 7-1: Náklady spojené s IPO Zdroj: vlastní zpracování na základě lit. Oxera (2006) a Kaserer a Schiereck (2007) Pro všechny analyzované trhy platí, že se zvyšujícím se objemem emise přímé realizační náklady IPO v absolutní výši rostou, v relativním vyjádření (v procentech z objemu emise) však klesají. Je tomu tak proto, že určitá část přímých realizačních nákladů (např. poplatky právním poradcům a auditorům, náklady na marketingové aktivity) je fixního charakteru. Za nepřímý realizační náklad IPO je považován underpricing, neboli podhodnocení emisního kurzu akcií. Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina IPO je spojena s kladným rozdílem mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování s nimi na sekundárním trhu a jejich emisním kurzem. Tato skutečnost na jedné straně stimuluje poptávku investorů po prvotních veřejných nabídkách akcií, neboť mohou realizovat kapitálový zisk již několik málo dnů po jejich uskutečnění. 8 Na straně druhé představuje implicitní náklad IPO, neboť podniky, resp. původní akcionáři (při nabídce sekundárních akcií) získávají méně peněžních prostředků. Průměrná výše underpricingu se na analyzovaných trzích nejčastěji pohybovala v rozmezí 5 10 % z objemu emise. Vysvětlení, proč jsou emisní kurzy akcií při IPO obvykle podhodnoceny, jsou nejčastěji založena na existenci informační asymetrie mezi jednotlivými subjekty, které se účastní prvotní veřejné nabídky akcií, tj. mezi emitenty, investory a upisovateli. Po úspěšné realizaci prvotní veřejné nabídky akcií vznikají emitentovi a investorům další náklady spojené s obchodováním s akciemi na sekundárním trhu. Jedná se především o náklady spojené s regulatorními požadavky a s požadavky na správu a řízení společnosti (angl. corporate governance), roční burzovní poplatky, náklady na intenzivní zveřejňování informací směrem k investorům a transakční náklady na nákup a prodej akcií na sekundárním trhu. 8 Pro underpricing se proto často používá alternativní termín počáteční výnosnost IPO (angl. initial return). 15

17 8 PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI IPO Cílem této části práce bylo definovat předpoklady pro úspěšnou realizaci prvotní veřejné nabídky akcií v podmínkách českého kapitálového trhu. Z dosažených výsledků vyplývá, že předpoklady pro realizaci IPO je možné rozdělit do tří základních kategorií, a to na: makroekonomické předpoklady, mikroekonomické předpoklady, požadavky na velikost a strukturu IPO. 8.1 MAKROEKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY Z makroekonomického hlediska lze za období vhodné pro realizaci IPO považovat situaci, kdy na finančním trhu existuje dostatečná poptávka po nových akciích společností. Ta obvykle nastává v období růstové fáze hospodářského cyklu, tj. v období ekonomické konjunktury. 8.2 MIKROEKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY Předpoklady pro realizaci IPO z hlediska emitující společnosti (mikroekonomické předpoklady) je možné strukturovat do několika dílčích oblastí, jimiž jsou: postavení společnosti na trhu, finanční účetnictví a výkaznictví, finanční zdraví, správa a řízení společnosti, prezentace společnosti vůči investorům. Společnost uvažující o vstupu na kapitálový trh formou prvotní veřejné nabídky akcií by se měla nacházet v růstové fázi svého životního cyklu. Je třeba si uvědomit, že z pohledu investorů představuje vložení peněžních prostředků do nových akcií značné riziko, a pokud jej mají přijmout, je nezbytné, aby jim podnik nabídl participaci na budoucím očekávaném růstu. Z pohledu finančního účetnictví je nutné, aby společnost uvažující o financování svého rozvoje formou IPO měla implementovány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Emitující společnost je však povinna nejen vést účetnictví dle IFRS po datu uskutečnění emise, ale v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu 9 také předložit finanční výkazy podle IFRS nejméně za tři po sobě následující účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podána žádost o přijetí akcií na veřejný trh. Z hlediska úrovně finančního zdraví byly pro potenciální kandidáty na IPO formulovány následující doporučení: obrat společnosti by měl růst nejméně o % ročně po dobu 3 5 let před plánovaným uskutečněním IPO a jeho velikost by měla v posledním období před vstupem na kapitálový trh činit alespoň 30 mil. EUR, společnost by měla vykazovat kladný peněžní tok z provozní činnosti a pozitivní výsledek hospodaření před odečtením nákladových úroků a daně z příjmů, 9 65 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 16

18 poměr zisku před zdaněním k tržbám by měl převyšovat 10 % a/nebo být vyšší než je tržní průměr. Mezi další předpoklady úspěšné realizace IPO z pohledu emitenta patří splnění požadavků na správu a řízení společnosti (corporate governance). V České republice byly mezinárodní standardy corporate governance implementovány v rámci Kodexu správy a řízení společností, který je určen převážně podnikům, jejichž cenné papíry jsou kotovány na regulovaném trhu. Je proto vhodné, aby společnosti, které uvažují o IPO, ještě před samotným vstupem na kapitálový trh do svých výročních zpráv zařadily prohlášení, do jaké míry je jejich systém správy a řízení v souladu s doporučením tohoto kodexu. Poslední oblastí základních předpokladů pro realizaci IPO z pohledu emitenta je jeho prezentace na veřejnosti. Společnosti by nemělo činit problémy prezentovat se na veřejných kapitálových trzích a měla by být připravena na informační otevřenost a profesionální vztahy s investory. Společnost se musí připravit na to, že akcionáři a investoři požadují přístup k pravidelným, spolehlivým, srovnatelným a dostatečně podrobným informacím, které jsou významné pro jejich rozhodování. 8.3 POŽADAVKY NA VELIKOST A STRUKTURU EMISE K tomu, aby prvotní veřejná nabídka akcií proběhla bez komplikací, je také nutné zajistit její odpovídající velikost, která je měřena součinem počtu nabízených akcií a jejich emisního kurzu. V České republice je zákonem o podnikání na kapitálovém trhu definována minimální velikost emise na 1 mil. EUR. Takto malá emise by však vzhledem k současné situaci na českém kapitálovém trhu, na kterém zatím není obvyklé získávat peněžní prostředky touto cestou, nebyla pro veřejné obchodování vhodná. Reálně lze o emisi uvažovat při objemu v desítkách milionů EUR. Z konzultací s obchodníky s cennými papíry vyplývá, že velikost emise by měla v českých podmínkách činit alespoň 30 mil. EUR. Tato částka by však měla být považována pouze za orientační, neboť při jejím konkrétním stanovení je vždy nutné přihlédnout k oboru podnikání, ve kterém společnost působí. Při rozhodování o velikosti emise je třeba si také uvědomit, že čím nižší bude objem emise, tím vyšší budou relativní náklady na IPO (vyjádřené v procentech z objemu emise). Jak již bylo zmíněno v 7. kapitole, relativní náklady IPO klesají s rostoucím objemem emise. Minimální množství akcií, které má být přijato k veřejnému obchodování, je v podmínkách českého kapitálového trhu stanoveno na 25 % z celkového počtu akcií emitenta. Konzultace s obchodníky s cennými papíry však naznačují, že s ohledem na zabezpečení likvidity emise by měl být počet nabízených akcií v rozmezí % základního kapitálu společnosti. Pokud jde o strukturu emise, ta bude vždy záviset na důvodech, které vedou společnost k realizaci prvotní veřejné nabídky akcií. V případě, že společnost potřebuje získat kapitál pro svůj další rozvoj, bude v rámci IPO nabízet zejména primární akcie (tj. nově emitované akcie), které však mohou být za účelem zvýšení likvidity emise doplněny i akciemi sekundárními (tj. dříve vydanými akciemi). Pokud je motivem pro uskutečnění IPO prodej akcií stávajícími vlastníky, bude emise tvořena akciemi sekundárními. V případě prvotní veřejné nabídky sekundárních akcií, kterou lze v podmínkách českého kapitálového trhu považovat za rizikovější než nabídku akcií primárních, je za účelem zvýšení důvěry investorů vhodné, aby management podniku neprodal svůj případný podíl na základním kapitálu. 17

19 9 POSTUP PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Další z cílů empirické části práce spočíval ve vymezení hlavních kroků spojených s procesem IPO a v navržení postupu při jeho realizaci na českém kapitálovém trhu. Proces navýšení základního kapitálu formou prvotní veřejné nabídky akcií je možné rozdělit do tří fází, a to na: přípravnou fázi, realizační fázi, post-realizační fázi. 9.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE V přípravné fázi se potenciální emitent připravuje na splnění všech nezbytných podmínek pro uskutečnění prvotní veřejné nabídky akcií. Z časového hlediska lze za nejnáročnější proces přípravy emitenta na IPO považovat implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a provedení nezbytných změn ve vedení a struktuře společnosti v souladu s principy corporate governance. Výsledkem přípravné fáze IPO je transformace podniku do podoby veřejně obchodovatelné společnosti tak, aby byla zajištěna dostatečná transparentnost pro budoucí investory. Příprava společnosti na prvotní veřejnou nabídku akcií obvykle trvá jeden až dva roky. 9.2 REALIZAČNÍ FÁZE Pokud existují příznivé ekonomické podmínky, včetně situace na kapitálovém trhu, a společnost je již dostatečně připravena na veřejnou nabídku svých akcií, je možné přistoupit k realizační fázi IPO. Tu lze rozdělit do několika kroků: 1. výběr manažera emise a ostatních členů realizačního týmu 10, 2. výběr kapitálového trhu pro realizaci IPO, 3. důkladné prověření společnosti (angl. due diligence), 4. interní ocenění emitující společnosti, 5. svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, 6. příprava emisního prospektu, 7. proces schvalování emisního prospektu, 8. jednání s organizátorem regulovaného trhu, 9. prezentace společnosti investorům (angl. road show), 10. rozhodnutí o výši emisního kurzu akcií a jejich alokaci mezi investory, 11. přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji. Délka trvání jednotlivých kroků a jejich vzájemná návaznost byla vyjádřena prostřednictvím časového harmonogramu realizační fáze IPO. Její celková doba se pohybuje kolem šesti měsíců. 10 Realizační tým IPO je obvykle sestaven z manažera emise, právního poradce, auditora a daňového poradce, poradce pro vztahy s investory a veřejností a interního týmu emitenta. 18

20 9.3 POST-REALIZAČNÍ FÁZE Post-realizační fáze spočívá ve stabilizaci kurzu akcií po jejich uvedení na sekundární trh cenných papírů prostřednictvím tzv. opce navýšení (angl. Green Shoe option 11, příp. overallotment option). Jedná se o právo na úpis dalších akcií po uskutečnění prvotní veřejné nabídky akcií, zpravidla ve výši % z celkového počtu nabízených akcií. Cílem stabilizace je zajistit, aby cena akcií významně neklesala pod emisní kurz, a garantovat likviditu a stabilitu emise v počáteční fázi jejího obchodování. Mezi další stabilizační opatření patří tzv. ujednání o dočasném zákazu prodeje akcií (angl. lock-up agreement), které spočívá v tom, že emitující společnost a její akcionáři se manažerovi emise smluvně zaváží, že v určitém období po realizaci IPO neprodají, případně nevydají další akcie. Cílem tohoto opatření je podpořit zájem o akcie a růst jejich kurzu po IPO. Po uvedení akcií na veřejný kapitálový trh je nutné, aby emitent věnoval náležitou pozornost informační povinnosti. Ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a z burzovních pravidel mu vyplývá dvojí informační povinnost. Jednak je to povinnost periodická, týkající se pravidelného zveřejňování informací o hospodářské situaci emitenta, a dále povinnost průběžná, která se týká především zveřejňování skutečností, které nastanou v průběhu roku, nemají periodický charakter a mohou mít vliv na tvorbu kurzu cenného papíru. Smyslem informační povinnosti je zabezpečení ochrany a transparentnosti kapitálového trhu, a tím tedy i posilování důvěry v něj. Ta je nezbytná především u investorů, neboť si lze jen těžko představit, že budou ochotni investovat své prostředky na trzích, které jsou pro ně netransparentní a plné náhodně odhalitelných skutečností o jednotlivých emitentech. Na druhé straně je investorská důvěra nezbytná i pro samotné emitenty, protože ti potřebují mít pro svá rozhodnutí, týkající se možných způsobů financování jejich dalšího rozvoje, jistotu, že zvolená varianta, v daném případě kapitálový trh, jim požadované prostředky skutečně poskytne. Je proto nezbytné, aby na kapitálovém trhu existoval dostatek soukromých i institucionálních investorů, kteří budou mít o nové emise akcií zájem. 11 Označení Green Shoe option vzniklo v roce 1963 na základě prvního použití opce navýšení při IPO společnosti Green Shoe Manufacturing Company. 19

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část)

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část) IPO KROK ZA KROKEM (2. část) HLAVNÍ FÁZE PROCESU Příprava Pre-listing Listing Post-listing Příprava a vypracování Business plánu Finanční připravenost Účetní standardy Systémy reportingu Úprava organizační

Více

Klíčové aspekty rozhodování o realizaci IPO

Klíčové aspekty rozhodování o realizaci IPO Klíčové aspekty rozhodování o realizaci IPO Tomáš Meluzín 1 Abstrakt Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má ve světě velké zastoupení a na rozvinutých kapitálových trzích

Více

NÁVRH POSTUPU PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

NÁVRH POSTUPU PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU NÁVRH POSTUPU PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, e-mail: meluzint@fbm.vutbr.cz Brno

Více

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Tomáš Meluzín Úvod Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má ve světě, na rozdíl od České

Více

PŘÍSTUPY K VYMEZENÍ POJMU INITIAL PUBLIC OFFERING A NÁVRH JEHO ČESKÉHO EKVIVALENTU

PŘÍSTUPY K VYMEZENÍ POJMU INITIAL PUBLIC OFFERING A NÁVRH JEHO ČESKÉHO EKVIVALENTU PŘÍSTUPY K VYMEZENÍ POJMU INITIAL PUBLIC OFFERING A NÁVRH JEHO ČESKÉHO EKVIVALENTU Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky, Kolejní 2906/4, 612 00

Více

Komparace nákladů na realizaci IPO na vybraných akciových trzích

Komparace nákladů na realizaci IPO na vybraných akciových trzích Komparace nákladů na realizaci IPO na vybraných akciových trzích Tomáš MELUZÍN, Brno University of Technology i Abstract A company development funding through the Initial Public Offering has a high representation

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

kombinace obou uvedených procesů;

kombinace obou uvedených procesů; UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA 1.2. Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly

Více

IPO KROK ZA KROKEM. (3. část)

IPO KROK ZA KROKEM. (3. část) IPO KROK ZA KROKEM (3. část) HLAVNÍ FÁZE PROCESU Příprava Pre-listing Listing Post-listing Příprava a vypracování Business plánu Finanční připravenost Účetní standardy Systémy reportingu Úprava organizační

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Free Market

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Free Market Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Free Market Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní

Více

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování Finančnítrhy Kolektivníinvestování Princip kolektivního investování Podstatou podnikání formou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčeného a neomezeného počtu osob

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Anomálie spojené s IPO

Anomálie spojené s IPO Kapitola 9 Anomálie spojené s IPO Tato kapitola je věnována analýze specifických fenoménů, které jsou spojeny s prvotními veřejnými nabídkami akcií na světových trzích. Mezi tyto anomálie patří zejména

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Finanční trhy. Finanční trhy

Finanční trhy. Finanční trhy Finanční trhy Finanční trhy Finanční trh Trh (obecně) je místo, kde se střetává nabídka statků, služeb a finančních prostředků s poptávkou po statcích, službách a finančních prostředcích. Jde o proces

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční trhy Kolektivní investování

Finanční trhy Kolektivní investování Finanční trhy Kolektivní investování Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Kolektivní

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ANALÝZA HLAVNÍCH CHARAKTERISTIK INITIAL PUBLIC OFFERING V ČESKÉ REPUBLICE A PERSPEKTIVY JEJICH DALŠÍHO VÝVOJE

ANALÝZA HLAVNÍCH CHARAKTERISTIK INITIAL PUBLIC OFFERING V ČESKÉ REPUBLICE A PERSPEKTIVY JEJICH DALŠÍHO VÝVOJE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVII 10 Číslo 3, 2009 ANALÝZA HLAVNÍCH CHARAKTERISTIK INITIAL PUBLIC

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, FCHT, UPa The article deals in detail with costs of issue of

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Karel Urbanovský, jaro 2012 1 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Obecně SP Dělení SP Pákové produkty Investiční produkty Investiční certifikáty 2 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Trh moderních strukturovaných

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU Nývltová Romana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou podnikových primárních akciových emisí (IPO). Cílem je popsat aktuální situaci v České

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více