VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je vymezit základy práva Evropských společenství a seznámit posluchače předmětu Investiční bankovnictví v EU se strategickou orientací bank ve státech EU v podmínkách globalizace a liberalizace bankovních obchodů. Tématický celek propojuje teoretické přístupy a analýzy minulého vývoje bankovního sektoru s predikcemi do budoucna. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. integrace Evropy, eurozóna a významné smlouvy, 2. charakteristiky bankovního systému eurozóny, 3. infrastruktura pro vypořádání finančních transakcí. K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : Jílek, J.: Finanční rizika, Praha Grada Marková, J.: Mezinárodní měnové instituce. Oeconomia, Praha, Týč, V.: Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Praha, Linde integrace Evropy, mezinárodní smlouvy, Evropský systém centrálních bank, vliv politického vývoje v Evropě na bankovní sektor v ČR, příprava nových záklonů ve státech EU. integrace, Evropská unie, konvergenční kriteria, eurozóna, Evropský systém centrálních bank (ESCB), Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, bankovní sektor, produktivita bankovního sektoru, sekundární právo v EU.

2 Co zpravidla rozumíme integrací států EU? Které faktory mají vliv na globalizaci bankovních obchodů? Co je charakteristické pro princip nadřazenosti práva Společenství? Jaký je hlavní úkol Evropského systému centrálních bank? Které druhy aktů Společenství (právo sekundární) znáte? Která z maastrichtských kriterií ČR plní? Která z maastrichtských kriterií ČR neplní? Jakou míru závaznosti pro členské státy mají směrnice (directives)? K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Jílek, J.: Finanční rizika, Praha Grada bankovní sektor eurozóny banky z eurozóny aktivní v ČR služby bank z hlediska klienta v ČR správa a řízení bankovního sektoru Dobře si zapamatujte: definici úvěrové instituce, řádový počet úvěrových institucí v eurozóně, porovnání klíčových charakteristik eurozóny, USA a Japonska, hlavní charakteristiky přeshraničních aktivit bank eurozóny, způsob vyhledávání zdrojů údajů o bankách na příkladech bank eurozóny aktivních v ČR. Ve kterých státech eurozóny sídlí nejvýznamnější banky? Jaký podíl na trhu v eurozóně mají banky eurozóny a jaký banky v nových členských zemích? Jak rostl zisk bank v eurozóně a jak v nových členských zemích? Jaký výsledek vyplynul z porovnání objemu úvěrů v eurozóně, Japonsku a USA? Jaké lze pozorovat v EU trendy při poskytování přeshraničních finančních služeb? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte:

3 správa a řízení bankovního sektoru, stanovení základních úkolů Evropské centrální banky, infrastruktura pro vypořádání finančních transakcí na peněžním trhu eurozóny - systém TARGET, principy systému TARGET, mezibankovní zúčtování v ČR, základní principy systému CERTIS a účast v systému Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: základní úkoly Evropské centrální banky, služby a účel systému TARGET, přímí účastníci systému CERTIS, třetí strany, účetní den, kontrola rizik v systému CERTIS, Který hlavní clearingový systém je používán v eurozóně pro vypořádání mezibankovních plateb? Umožňuje systém TARGET propojení místních centrálních bank států eurozóny? V jakých měnách je realizováno vypořádání v systému TARGET? V jakých měnách je prováděno mezibankovní zúčtování v systému CERTIS? Které banky jsou přímými účastníky systému CERTIS? Co je to kolateralizovaný úvěr? Jak zúčtovací centrum ČNB řeší nedostatek prostředků na účtu plátce? Jak může banky získat prostředky na realizaci platby?

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vybrané služby bank a cenné papíry Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je ukázat posluchačům předmětu Investiční bankovnictví v EU, že úvěrové produkty bank nejsou jedinou možností, jak financovat rozvoj firem, naopak, že mix úvěrů a kapitálových vstupů do podnikání se jeví jako efektivnější pro rychlý rozvoj malého a nebo středního podniku v EU. Posluchačům budou v rámci druhého dílčího tématu osvětleny přednosti a rizika při využívání finančních služeb fondů rizikového kapitálu v EU a charakteristické podmínky spolupráce s individuálními investory v roli andělů podnikatelů. Dílčí téma orientované na dluhopisy a akcie doplňuje tématický celek a slouží ke zopakování dříve získaných poznatků a jejich rozšíření. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Úvěry a zjištění, 2. Fondy rizikového kapitálu, andělé podnikatelů a veřejná podpora projektů 3. Dluhopisy a akcie K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, výhody a nevýhody různých způsobů financování podnikatelských záměrů, přibližný objem poskytnutých úvěrů a podíl úvěrů na HDP v zemích EU, konkurence v nabídce úvěrových produktů. výhody úvěrů pro podnikatele, nevýhody úvěrů pro malé a střední podniky, grant, jeho charakteristiky a výhody, nevýhody grantů z pohledu malé nebo střední firmy. Jaké jsou výhody úvěrů například pro podnikatele? Existují produkty, které konkurují bankovním úvěrům? Jaké způsoby zajištění úvěrů znáte?

5 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, výhody kapitálového vstupu do podnikání granty a jejich charakteristiky, rozdíly mezi různě specializovanými strategickými investory, postupy strategických investorů, veřejná podpora projektů. investor, donátor (fondu), fondy rizikového kapitálu, andělé podnikání, dostupnost různých forem finančních zdrojů (jako podíl na HDP), Jaká je typická investiční strategie fondu rizikového kapitálu? Jakou přidanou hodnotu zpravidla nabízejí andělé podnikání? Kdo jsou největší donátoři fondů rizikového kapitálu? Jak se na veřejné podpoře projektů podílí EU? Jak se na veřejné podpoře projektů podílí Českomoravská záruční a rozvojová banka? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Statistiky Mezinárodní federace burz vývoj podílu dluhopisů na regulovaných trzích v různých částech světa, trh dluhopisů v eurozóně, vliv zavedení jednotné měny euro na trh dluhopisů, porovnání držení akcií nefinančními korporacemi v různých částech světa. investor,

6 donátor (fondu), fondy rizikového kapitálu, andělé podnikání, dostupnost různých forem finančních zdrojů (jako podíl na HDP), Jak se přibližně vyvíjí tržní hodnota dluhopisů v Evropě? Které dluhopisy vykazovaly na evropských dluhopisových trzích největší podíl? Proč je v eurozóně poměrně velký podíl akcií nekótovaných na burzách? Jak se vyvinul zájem investorů o cenné papíry v eurozóně po zavedení jednotné měny? Co označují burzy jako delisting? Jak se na veřejné podpoře projektů podílí Českomoravská

7 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Kolektivní investování a kapitálové trhy Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je ukázat základní charakteristiky produktů určených pro kolektivní investování a charakteristické znaky a struktury burzovních trhů v EU. Značný prostor je věnován seznámení studentů se způsobem vypořádání burzovních obchodů a s očekávanými trendy v budoucnosti především v souvislosti s prohlubující se integrací národních burzovních trhů ve státech eurozóny. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Kolektivní investování, 2. Struktury burzovních trhů, 3. Obchodníci s cennými papíry, vypořádání obchodů s cennými papíry K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : kolektivní investování, podnikání fondů, výhody pro investory, rizika v kolektivním investování. kolektivní investování, uzavřený podílový fond, otevřený podílový fond, klasifikace fondů podle rizika trhu (typ rizika příslušných aktiv), klasifikace fondů podle geografického rizika (typ měnového rizika). Co zpravidla rozumíme dluhopisovým fondem? Jak jsou charakterizována aktiva, do kterých investují fondy peněžního trhu? Do jakých aktiv investují fondy fondů? Jsou všechny státy eurozóny stejně atraktivní pro založení fondu?

8 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Ekopress, Report on Consolidation, Annex 1.1 Securities exchanges and consolidation OECD vývoj indexů kapitálových trhů v eurozóně, USA a v Japonsku, změny charakteristik akciových trhů v eurozóně, význam akciových trhů ve vybraných národních ekonomikách, akcie Nové ekonomiky index kapitálového trhu, nová ekonomika, alternativní trhy. Byly trendy k posilování akciových trhů v období do roku 2000 a následující pokles pozorovány pouze v Evropě, nebo také mimo eurozónu? Projevil se pokles počtu nových domácích emisí akcií po roce 2000 také na poklesu objemu kapitálu dodaného firmám? Můžete pokles po roce 2000 kvantifikovat? Je rozdíl ve významu akciových trhů v jednotlivých státech světa? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Vyhláška 258/2004 ze dne 12. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, změny ve vývoji finančních struktur, potenciální možnosti růstu objemů emisí korporátních dluhopisů, důvody pro změny finančních struktur v eurozóně,

9 význam skupiny Euroclear pro akciové trhy v Evropě. skupina Euroclear, Euronext, počítačová síť nástroj propojení trhů v USA. Kde jsou stanovena pravidla pro poskytování investičních služeb? Které trhy zahrnuje Euronext? Proč se mění burzy z neziskových organizací na akciové společnosti?

10 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Trendy ve finančních službách v EU a podpora podnikání Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je seznámit posluchače s trendy ve finančních službách ve státech EU. V první dílčím tématu jsou prezentovány trendy v bankovních operacích, cílem druhého je uvést příklady praktického uplatnění bankovních produktů a finančních služeb v malých a středních podnicích ve státech EU. Třetí dílčí téma ukazuje logickou vazbu mezi potřebami firem a nabídkou kapitálových trhů eurozóny. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Trendy na finančních trzích 2. Finanční služby a podnikání 3. Příprava IPO nebo MBO K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : PriceWaterhouseCoopers, s. (on-line přístup) URL:http://www.pwcglobal.com Sokolovský, Z.: Vitální banky. Bankovní institut, Praha Vyhláška 258/2004 ze dne 12. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. koncentrace bankovního sektoru, nové technologie v distribučních sítích, platební karty a kreditní karty, elektronické bankovnictví, rozvoj finančních skupin, bankovní obchody a posilování ziskovosti. fúze, akvizice, debetní karta, elektronické (přímé) bankovnictví.

11 Ve kterých typech fúzí nejčastěji figurují banky? Jaké hlavní motivy vedou k fůzím bank? Pod jakými názvy nabízejí banky produkty elektronického bankovnictví? Jaké trendy se projevují v používání platebních karet? K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: finanční zdroje pro zahájení podnikání podpora podnikatelských aktivit, ekonomické problémy v podnikání, finanční služby pro podnikatelské subjekty, zralost (světová třída) firmy, due diligence při prodeji podniku navýšení kapitálu nebo odkup části firmy strategickým investorem. začínající podnikatel, způsoby ukončení podnikání, podnik v rozvoji, podpora malých a středních podniků, due-diligence. Jaké způsoby financování může rozvíjející se firma postupně využívat? Je v eurozóně možné investovat do firmy peníze ze zdrojů fondů rizikového kapitálu? Kdy lze uplatňovat nárok na převzetí odebíracích práv? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte:

12 Pozitivní a negativní aspekty IPO z hlediska firmy, Hlavní podmínky pro úspěšnou realizaci IPO, Postup při realizaci IPO, Možný postup financování firmy z různých zdrojů, Investiční pobídky. první vstup na veřejný trh, aspekty posilující záměry firmy ke získání kapitálu prostřednictvím primární emise akcií, psychologické bariéry vstupu dalších investorů do firmy, hlavní podmínky pro úspěšnou realizaci IPO nebo MBO, Které hlavní činnosti je nutné provést při vstupu firmy na burzu? Lze kombinovat financování rozvoje firmy z různých zdrojů? Využívají veřejnou podporu také firmy v nejvíc rozvinutých státech světa? V Praze dne

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více