Plán je zpracován na období od (stávající stav) do (cílový stav).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav)."

Transkript

1 ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j / , který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od (stávající stav) do (cílový stav).

2 Základní údaje školy: Název školy: Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, Most (SSŠMEP) Adresa: E. Basse 1142/9 Zřizovatel školy: COMENIA, v. o. s. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: REDIZO: Kontakty: Ředitelka školy: ICT koordinátor: Ing. Dana Balochová Ing. Iva Hejná Telefon/fax: školy: Internetové stránky školy: Testovací středisko: ECDL Středisko DVPP provádění akreditovaných programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogický pracovnících a o změně některých zákonů 2

3 Novinka Od 1. září 2010 je naše škola akreditované středisko Microsoft Academy. Ing. Josef Haba a p. Jaroslav Šindler mají akreditaci Microsoft office specialist pro Word a Excel. Během října si doplní akreditaci pro PowerPoint, Outlook, Access. Popis aktuálního stavu Ţáci a pedagogičtí pracovníci: Celkový počet ţáků v roce 2009/20010: 198 Celkový počet stálých pedagogických pracovníků: 14 Počet externích pedagogických pracovníků: 1 Počet studentů na jeden PC: 3,5 Počet pedagogických pracovníků na jeden PC: 3 Úroveň vzdělání ICT pedagogických pracovníků Název školení Počet pracovníků Školení Z 14 Školení P 14 Celkový počet pracovníků školy 14 Školitelé DVPP (SIPVZ) 3 3

4 Vybavení učeben prostředky informačních a komunikačních technologií Učebny Počet Vybavení Využití Kmenové třídy 8 Všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí nebo plátnem s příslušným softwarem, hlasovacím zařízením, připojením na PC s internetem a dataprojektorem Slouţí pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a některých základních odborných předmětů Odborné učebny pro výuku IT Odborná učebna PEK Odborná jazyková učebna VT 1 VT 2 1 JU 1 JU 2 Studovna 1 Aula 1 Třída je vybavena 18 PC s příslušným hardwarem a softwarem, dataprojektorem, hlasovacím zařízením, plátnem, připojením na internet, odbornými publikacemi, časopisy, dalšími didaktickými pomůcky, tiskárnou Třída je vybavena 17 PC s příslušným hardwarem a speciálním softwarem, dataprojektorem, hlasovacím zařízením, plátnem, připojením na internet, odbornými publikacemi, časopisy, dalšími didaktickými pomůcky, tiskárnou Třída je vybavena 17 PC s příslušným hardwarem a softwarem, s připojením na internet, dataprojektem, hlasovacím zařízením, plátnem, odbornými učebnicemi, časopisy, dalším didaktickým materiálem, tiskárnou Třída je vybavena 6 notebooky a 6 PC s příslušným hardwarem a softwarem, s připojením na internet, dataprojektorem, plátnem, Třída je vybavena interaktivní tabulí s příslušným softwarem, hlasovacím, zařízením, připojením na PC s internetem a dataprojektorem Studovna je vybavena 5 PC s příslušným hardwarem a softwarem, s připojením na internet, multifunkčním zařízením tiskárna, kopírka, Aula je vybavena PC, dataprojektorem, připojením na Internet, multifunkčním zařízením 4 Slouţí pro výuku IT, účetnictví, předmětů souvisejících s profilací zaměření na programování a cestovní ruch Slouţí pro výuku IT, programování, dalších předmětů souvisejících s profilací zaměření na programování a cestovní ruch, testovací místnost pro ECDL Slouţí pro výuku písemné a elektronické komunikace Slouţí pro výuku cizích jazyků Slouţí pro výuku cizích jazyků Slouţí ţákům a ţákyním ve volném čase pro vyhledávání a zpracování informací Slouţí pro odborné přednášky, besedy, slavnostní příleţitosti

5 Infrastruktura a hardware Počet PC Celkem Mladší 5 let Počítačové učebny Ostatní místnosti (studovna, jazyková učebna, kmenové třídy) Kabinety 7 0 Sekretariát 1 1 Interaktivní tabule - učebna 4 4 Na škole celkem Severy školy 1 0 Připojení k Internetu a do LAN Projekční technika na škole Lokální počítačová síť 1 1 Rychlost připojení Dostupnost přípojných míst v učebnách Dostupnost přípojných míst v kabinetech Operační systém 10 Mb/s Ano Ano Windows XP Lokální počítačová síť školy Ve škole je vybudována lokální počítačová síť formou strukturované kabeláţe. Síťová architektura sítě je (vysokorychlostní Ethernet). Lokální počítačová síť zajišťuje tyto sluţby uţivatelům sdílení dat, sdílení prostředků, připojení do internetu, komunikaci mezi jednotlivými uţivateli, provoz informačního systému školy (aplikace Bakalář). Škola má správce sítě, který zajišťuje bezpečný provoz sítě, provádí pravidelnou údrţbu jednotlivých pracovních stanic a serverů školy po 5

6 stránce technické i programové, zajišťuje ochranu a bezpečnost dat, antivirovou a antispamovou kontrolu. Software a informační zdroje Místnost Učebna VT 1 Učebna VT 2 Učebna PEK Jazyková učebna Studovna Kmenové třídy Kabinety a kanceláře Aplikace OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Grafické aplikace Malování Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka Informační zdroje pro výuku účetnictví Informační zdroje pro výuku public relations OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer Adobe Reader Grafické aplikace Malování, Corel, PesPad, GIMP Vertigo server pro tvorbu php Programovací prostředí - Pascal Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Výukový program pro psaní na klávesnici ATF, Testík Informační zdroje pro zpracování písemností Balíček písemností, Norma ČSN Internet Explorer OpenOffice.org., Informační zdroje a výukové programy pro anglický a německý jazyk Internet Explorer Microsoft Office Internet Explorer Microsoft Office Informační zdroje a výukové programy pro jednotlivé předměty OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Google Adobe Reader, Active studio Outlook Express Informační systém školy - Bakalář Legislativa školy 6

7 Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Softwarové vybavení školy se pouţívá v souladu s autorským zákonem a licenčním ujednáním uvedeným u příslušného software. Škola pouţívá výhradně programy vyvíjené jako freeware nebo vlastní příslušné licence ke komerčně distribuovaným programům. Pro výuku vyuţívá programové vybavení z programu Microsoft Select. Infrastruktura, hardware a software ţáci a pedagogičtí pracovníci mají moţnost v rámci výuky a přípravy na výuku pouţívat některé z běţně pouţívaných kancelářských programových vybavení, grafické editory, webové prohlíţeče, editor webových stránek, elektronické pošty ţáci a pedagogičtí pracovníci mají moţnost v rámci výuky a přípravy na výuku pouţívat výukové programové vybavení a informační zdroje, ze všech aplikací je moţné tisknout na tiskárnu a veškeré programové vybavení je pouţívané v souladu s licenčními ujednáními ţáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uloţení svých dat, dále mají moţnost ukládat svá data na přenosné médium pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup k elektronické poště a prostor pro vystavení webové prezentace škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak na úrovni přijímané a odesílané pošty 7

8 Splněné úkoly a cíle ICT pro školní rok 2009/2010 ve spolupráci se správcem sítě je provedena reinstalace sítě od října 2009 je školní aula vybavena multifunkčním zařízením, plátnem dovybavení kabinetů novými PC a monitory čtyři kmenové třídy jsou vybavené interaktivní tabulí,ostatní třídy plátnem, dataprojektrorem, PC, příslušným softwarem, hlasovacím zařízením učebna cizích jazyků je vybavena projekčním plátnem, dataprojektorem, PC s připojením na internet, příslušným softwarem, hlasovacím zařízením učebna cizích jazyků je vybavena pro potřeby výuky 4 počítači postupné zajištění přenosného média pro ţáky/ţákyně připojení internetu optickým kabelem instalace a spuštění e-learning systému moodle nákup 17 licencí grafického programu Corel 12 učebna písemné a elektronické komunikace je vybavena plátnem, dataprojektorem a hlasovacím zařízením nákup příslušného softwaru pro blokování přístupu ze školní sítě na takové www stránky, které si sama určí, k těm sluţbám k internetu, které si sama určí, naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován ţádný takový přístup učebny VT 1 a VT 2 jsou vybavené plátnem, dataprojektorem a hlasovacím zařízením 8

9 Hlavní úkoly a cíle ICT pro školní rok 2010/2011 doplnit stávající interaktivní tabule postraními křídly, které umoţňují psaní křídou zaměřit se pro vybavení jazykové učebny na repasované počítače nákup interaktivních ukazovátek instalace ACTIVE DIRETOR pro zálohování dat vyučujících a studentů nákup Convertible Tablet pro potřeby vyučujícího tělesné výchovy nová podoba www stránek a jejich rozšíření pořízení notebooků pro potřeby vyučujících nákup repasovaného počítače do učebny PEK Výukové programy, portály pro rozvoj klíčových kompetencí: instalace softwaru pro předmět účetnictví Pohoda rozvoj informatických kompetencí pomocí soutěţe Kauza Bobřík informatiky internetová hra Evropa 2045 pouţívání Google Earth ve výuce se zaměřením na zeměpis zprovoznění autoevaulačního systému školy Zpracovala: Ing. Iva Hejná ICT koordinátor V Mostě 31. srpna 2010 Ing. Dana Balochová, v. r. ředitelka 9

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více