Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život"

Transkript

1 Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, Troubky

2 ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život je základním dokumentem určujícím rámec vzdělávání na naší škole. Navazuje na závazné celostátní dokumenty, zejména na Školský zákon a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), které však aplikuje na konkrétní podmínky a výchovně-vzdělávací cíle naší školy. Celý dokument lze rozdělit na dvě části. První vymezuje výchozí stav školy, naše záměry a strategie, jak jich dosáhnout. Tuto část uzavírá rámcový učební plán stanovující počtyhodin v jednotlivých předmětech a ročnících. Jde o charakteristiku školy jako celku. V závěru textu ŠVP ji navíc doplňují pravidla prohodnocení žáků. Druhá část dokumentu stanovuje konkrétní realizaci těchto obecných cílů v jednotlivých předmětech. Tedy jejich osnovy: výchovně-vzdělávací strategie, očekávané výstupy, učivo a metody. Východiskem pro formulaci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola pro život byly kromě výše zmiňovaných závazných dokumentů rovněž názory všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu: vyučujících, žáků a také rodičů. Vznik tohoto dokumentu je dalším krokem na naší cestě k opravdové škole pro život, nejde nám však jen o spolupráci při samotné každodenní práci, ale také o společné vytváření příjemného, tvůrčího, celkově motivujícího a aktivizujícího prostředí. Jsme toho názoru, žeotevřenost, vstřícnost a schopnost vyslechnout okolní názory a posoudit požadavky všech zainteresovaných subjektů jsou základním předpokladem k dosažení našeho dlouhodobého cíle zajistit našim žákům patřičné podmínky pro odborné vzdělávání i pro další život. 2

3 OBSAH DOKUMENTU 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Zřizovatel: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Projekt Ekoškola Projekt Zahrada nejen místo odpočinku Projekt EU peníze školám Malé školní arboretum přírodní učebna Ovoce do škol Školní mléko Mezinárodní spolupráce Vlastní hodnocení školy Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Pojetí školního vzdělávacího programu Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Strategie naplňování klíčových kompetencí Poskytování poradenských služeb ve škole Zájmové kroužky Řízení a organizace výuky Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Začlenění průřezových témat

4 4 UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY I. stupeň (1. 5. ročník) Učební osnovy předmětu Český jazyk a literatura (ČJL) Učební osnovy předmětu Anglický jazyk (AJ) Učební osnovy předmětu Matematika (M) Učební osnovy předmětu Informatika (INF) Učební osnovy předmětu Prvouka (PRV) Učební osnovy předmětu Vlastivěda (VLA) Učební osnovy předmětu Přírodověda (PŘÍ) Učební osnovy předmětuhudební výchova (HV) Učební osnovy předmětu Výtvarná výchova (VV) Učební osnovy předmětu Dramatická výchova (DRV) Učební osnovy předmětu Tělesná výchova (TV) Učební osnovy předmětu Pracovní činnosti (PČ) II. stupeň (6. 9. ročník) Učební osnovy předmětu Český jazyk a literatura (ČJL) Učební osnovy předmětu Anglický jazyk (AJ) Učební osnovy předmětu Německý jazyk (NJ) Učební osnovy předmětu Matematika (M) Učební osnovy předmětu Informatika (INF) Učební osnovy předmětu Dějepis (D) Učební osnovy předmětu Občanská výchova (OV) Učební osnovy předmětu Fyzika (F) Učební osnovy předmětu Chemie (CH) Učební osnovy předmětu Přírodopis (PŘ) Učební osnovy předmětu Zeměpis (Z) Učební osnovy předmětuhudební výchova (HV) Učební osnovy předmětu Výtvarná výchova (VV) Učební osnovy předmětu Tělesná výchova (TV) Učební osnovy předmětu Rodinná výchova (RV) Učební osnovy předmětu Pracovní činnosti (PČ)

5 Učební osnovy předmětu Praktikum z českého jazyka (ČJP) Učební osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce (AJK) Učební osnovy předmětu Základy rýsování (ZR) Učební osnovy předmětu Praktikum z informatiky (IPR) Učební osnovy předmětu Mediální výchova (MV) Učební osnovy předmětu Ekoseminář (ES) Učební osnovy předmětu Zeměpisné praktikum (ZPR) Učební osnovy předmětu Dramatická výchova (DV) Učební osnovy předmětu Netradiční sporty (NS) Učební osnovy předmětu Speciálně pedagogická péče (SPP) Učební osnovy předmětu Náboženství (NÁB) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků Klasifikační řád Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika včetně předem stanovených kritérií Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Výchovná opatření ( 17 vyhlášky) Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZÁVĚR Příloha 5

6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život (ŠVP ZV - Škola pro život) 1.1 Údaje o škole: Název školy: Adresa školy: Jméno ředitele: Základní škola a Mateřská škola Troubky Dědina 36/10, Troubky Mgr. Petr Vrána Kontakty: IČO: IZO školy: RED-IZO: Koordinátor ŠVP: Mgr. Šárka Dvořáková 1.2 Zřizovatel: Název: Adresa: Obecní úřad Troubky Dědina 286/29, Troubky Kontakty: Platnost dokumentu od: Školská rada byla seznámena se ŠVP ZV - Škola pro život dne Mgr. Petr Vrána ředitel školy razítko školy 6

7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Troubky vznikla v roce 2003 sloučením dvou subjektů základní školy a mateřské školy. Základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku je jedna třída s průměrným počtem 16 žáků a speciální třída s počtem 4 žáků (předpokládaný počet žáků 4 8 s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám). Kapacita základní školy je 205 žáků. Při škole jsou provozována 2 oddělení školní družiny pro žáky I. stupně o kapacitě 70 dětí a školní klub pro žáky II. stupně. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou až 300 strávníků. Budova základní školy je situována ve střední části hlavní komunikace vedoucí obcí Troubky. Frekventovanost dopravy na této komunikaci je jednou z nevýhod školy, z tohoto důvodu je proto před školou umístěn přechod pro chodce se světelným semaforem, jenž zajišťuje žákům školy bezpečný přechod komunikace. Výhodou je dobrá dostupnost hromadné dopravy pro dojíždějící žáky a pedagogy. Pro nejmladší žáky z obce Henčlov je ve spolupráci s Obecním úřadem Troubky zajištěn každodenní transport mikrobusem. Mateřská škola disponuje 3 odděleními s průměrným počtem 25 žáků. Dvě oddělení MŠ jsou umístěna v ul. Sportovní, třetí z nich v komplexu základní školy, ul. Dědina. Budova mateřské školy se nachází v klidné části obce nedaleko Sportovní haly TJ Sokol Troubky. Kapacita mateřské školy je 75 žáků. Historie školy je zpracovávána na webových stránkách školy 2.2 Podmínky školy Základními součástmi školy jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna s vlastní kuchyní. Budova základní školy v ulici Dědina disponuje 9 kmenovými třídami pro žáky I. a II. stupně. Kmenové třídy žáků I. stupně jsou vybaveny PC sestavami s možností připojení na internet, televizory, videopřehrávači, nebo DVD přehrávači, radiomagnetofony a relaxačními zónami sloužícími žákům k odpočinku. Z prostředků projektu EU peníze školám máme jednu učebnu pro žáky I. stupně vybavenou interaktivní tabulí, příslušnou výpočetní a didaktickou technikou. V roce 2009 prošly 3 učebny pro žáky II. stupně modernizací, a vznikly tak odborné učebny jazyková, přírodopisná a multimediální. Dvě z nich jsou vybaveny interaktivní tabulí a vizualizéry, všechny pak diaprojektory, keramickými tabulemi, PC sestavami. Prostory speciální třídy, jež jsou zřízeny pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, čítají dvě místnosti, které prošly celkovou modernizací v důsledku květnové povodně v roce Ze stejného důvodu bylo zapotřebí rekonstruovat prostory šaten, malé tělocvičny a 3. oddělení mateřské školy. Zcela novým nábytkem byly rovněž vybaveny prostory, v nichž nyní sídlí 2 oddělení školní družiny a kancelář vedení školy. V roce 2012 prošla stavebními úpravami počítačová učebna, jež je vybavena novými PC sestavami z prostředků získaných z projektu EU peníze školám. K základní škole přísluší i keramická dílna. V roce 2011 proběhla na školní zahradě realizace projektu Zahrada nejen místo odpočinku, jehož cílem bylo obnovení herních prvků pro žáky mateřské školy a žáky mladšího školního věku. Pedagogům jsou pro jejich práci k dispozici 2 sborovny s možností využití počítačů s připojením na internet, 7

8 tiskárnami a kopírkou. Škola provozuje školní družinu, školní klub a odpolední volnočasové aktivity ve formě zájmových útvarů vedených pedagogy a externisty. Žákům je k dispozici školní knihovna. Budova školy se však potýká se stísněnými prostory školních šaten. Ty by mohly být v budoucnu nahrazeny šatními skříňkami. Ve spolupráci s OÚ Troubky využívá škola prostory sportovní haly, fotbalového hřiště TJ Sokol Troubky a kulturního domu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor Základní školy a Mateřské školy Troubky tvoří v současné době ředitel, zástupkyně ředitele pro ZŠ, 5 učitelů I. stupně a 5 učitelů II. stupně, 2 externí pedagogové, speciální pedagog, 2 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky, zástupkyně ředitele pro MŠ a 5 učitelek MŠ. Ve škole je jak žákům, tak rodičům či pedagogům k dispozici výchovná poradkyně a metodička prevence. Pedagogičtí pracovníci procházejí každoročně dalším vzděláváním v rámci DVPP, většina pedagogického sboru je pro výuku na naší škole plně aprobována. V současné době jsou prioritami v této oblasti interaktivní výuka, rozvíjení čtenářské gramotnosti, prevence sociálně patologických jevů, cizí jazyky, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných. 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků naší školy pochází z Troubek, vzhledem k dobré dopravní obslužnosti a dostupnosti školy k nám dojíždějí i žáci z Henčlova a Výmyslova. Kromě intaktních žáků v ročníku naši školu navštěvují i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Realizované projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci pedagogů a žáků. Výstupy jsou zveřejňovány na webových stránkách školy Projekt Ekoškola Naše škola se přihlásila dne do mezinárodního programu Ekoškola. Program Ekoškola probíhá od roku 1995 již ve 40 zemích světa a účastní se ho kolem škol. V každé zemi funguje jedna organizace jako národní koordinátor programu, v ČR je touto organizací Sdružení TEREZA. Koordinátorem pro Olomoucký kraj se stal Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a program má podporu také Olomouckého kraje. Sluňákov zajišťuje metodickou podporu zapojeným školám výukové programy pro ekotýmy škol, konzultace a návštěvy škol, semináře pro učitele a další dle potřeb jednotlivých škol. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy 8

9 a jejího okolí. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy, správních zaměstnanců i místních organizací. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Na základě podání žádosti a úspěšného auditu, který na naší škole proběhl dne , jsme se stali držiteli titulu Ekoškola Projekt Zahrada nejen místo odpočinku Po schválení I. etapy projektu Zahrada nejen místo odpočinku, o který jsme usilovali společně se žadatelem projektu obcí Troubky, na jaře 2011 a následné realizaci v létě téhož roku se snažíme o schválení II. navazující etapy výše zmíněného projektu kladoucí si za cíl koncepčně navázat na dokončenou a fungující první etapu, která se týkala zajištění relaxační zóny s hracími prvky pro naše mladší školáky a předškoláky, jež v tehdejším areálu školy tristně chyběla. Projekt byl realizován z prostředků dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Navazující etapa projektu si stanovuje za cíl vytvořit relaxační zónu s hracími prvky tentokrát však již pro starší žáky naší školy, zároveň ale i zajistit patřičné podmínky pro výuku vyučovacích předmětů jako např. českého jazyka literatury, přírodopisu, výtvarné výchovy aj. v prostorách tohoto areálu. Po dokončení II. etapy projektu Zahrada nejen místo odpočinku by došlo k začlenění k již fungující I. etapě a vzniku víceúčelového komplexu prvků umožňujících žákům napříč všemi věkovými kategoriemi plnohodnotné aktivní trávení volného času, stejně tak by se našim pedagogům naskytly výborné podmínky k aktivní výuce některých předmětů v prostorách naší zahrady Projekt EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Troubky se dnem zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o program EU peníze školám s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.4.00/ Projekt bude ukončen , jeho udržitelnost je plánována do roku Celková výše finančních prostředků určených pro projekt Inovace je Kč. Vzhledem ke stávajícím podmínkám školy, závěrům vyplývajících z dotazníkového šetření mezi vyučujícími a zákonnými zástupci žáků bylo rozhodnuto, že většina prostředků projektu bude použita na nákup stolních počítačů, softwaru a dalšího vybavení počítačové učebny a také interaktivní tabule s vertikálním pojezdem pro žáky I. stupně, kteří při současném rozložení tříd v budově školy a obsazenosti odborných učeben mají velmi malou možnost využívat ve svých hodinách interaktivní výuku. Dále budou zakoupeny další pomůcky pro výuku, které usnadní práci vyučujícím i žákům. Vzhledem k šíři zvolených šablon klíčových aktivit se do tvorby vzdělávacích materiálů mohou zapojit všichni vyučující. Zvolené šablony klíčových aktivit: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1x) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (1x) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (4x) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (2x) 9

10 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti (1x) Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (5x) Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (7x) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti (3x) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol (2x) Realizací projektu bude podpořena moderní výuka v Základní škole a Mateřské škole Troubky, díky proškolení pedagogů a vlastní tvorbě učebních materiálů (včetně DŮM) se zvýší ICT dovednosti pedagogů a výuka bude pro žáky atraktivnější a zajímavá. Vyučující zapojení do projektu se zúčastní celkem 30 školení a kurzů a průběžně vytvoří 528 učebních materiálů, které následně ověří ve výuce Malé školní arboretum přírodní učebna Projekt Malé školní arboretum přírodní učebna je součástí koncepce revitalizace školní zahrady, která byla zničena během květnové povodně v roce Cíle projektu Malé školní arboretum přírodní učebna: Vytvořit téměř vlastními silami vzorek přírodního společenství na pozemku školy. Seznámit se na základě vlastního prožitku s přírodním společenstvím. Učit žáky poznávat požadavky stromů, v hodinách a při mimoškolní činnosti pozorovat růst rostlin v arboretu. Zapojit žáky aktivně do údržby arboreta. Využívat arboretum pro výuku žáků napříč vyučovacími předměty. Prostřednictvím arboreta poznávat přírodu tematicky zaměřené vycházky dětí mateřské školy. Hry a relaxace ve školní družině, odpolední program školní družiny. Změnit stávající vzhled zahrady. Harmonogram projektu: Květen červen 2012 Září 2012 srpen 2013 příprava projektu (zapojení žáků, tvorba materiálů souvisejících s projektem), podání projektové žádosti. realizace projektu příprava plochy pro výsadbu, vysázení dřevin, zatravnění, budování okružního mlatového chodníku vedoucího arboretem, instalace tabulek s informacemi o jednotlivých dřevinách a informační tabule o arboretu. 10

11 Vlastní práce související s realizací projektu budou prováděny žáky školy v rámci výuky a mimoškolní činnosti. Do realizace budou zapojeni také rodiče a partneři projektu: Obecní úřad Troubky, Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, Český zahrádkářský svaz, základní organizace Troubky, Troubecký klub seniorů, Myslivecké sdružení Mezivodí, Troubky. 2.6 Ovoce do škol V roce 2010 jsme se zapojili do evropského projektu Ovoce do škol. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci ročníků základních škol dostávají ovoce a zeleninu zdarma. 2.7 Školní mléko Hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice je Laktea, o.p.s. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Žáci registrovaní do programu mají nárok na jeden výrobek (dotované mléko nebo jogurt nebo smetanový krém) každý vyučovací, resp. provozní den. Nárok na dotované výrobky nemají děti v období prázdnin, ředitelského volna, apod. 2.8 Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2013/2014 zahájíme mezinárodní spolupráci se Základní školou v Raslavicích (SVK). Cílem této spolupráce je zkvalitnění výchovně-vzdělávacích výsledků, tvorba mezinárodních projektů a rozvoj vzájemných česko-slovenských vztahů budovaných na tradicích společného česko-slovenského státu ve všech jeho vývojových etapách i společenských formách. 2.9 Vlastní hodnocení školy Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí věnovat velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Některé aspekty školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy. Například při pravidelných řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, skupinových diskusích. Jiné aspekty hodnocení školy budou sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům, ale i pedagogickým pracovníkům (nejméně 1x za 2 roky). 11

12 Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. Je vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí procesu autoevaluace učitele je vytváření portfolia obsahujícího například práce žáků, výstupy z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání s rodiči, záznamy ze vzájemných hospitací, záznamy z jednání pedagogů ročníku atd. Hodnocení práce učitelů se nesmí opírat pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují jejich naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání. Cíle evaluace musí být stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech: Výsledky vzdělávání, soulad výuky se školním vzdělávacím programem, vzájemná spolupráce pedagogů, spokojenost žáků, efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků, spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků, klima školy a spokojenost pedagogů, materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu, efektivita projektové práce, vnímání školy okolím a prezentace školy Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně prostřednictvím žákovské knížky žáka, na třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. Mají možnost se prostřednictvím webových stránek či vývěsek školy pravidelně seznamovat s plánovanými akcemi školy, s výsledky již realizovaných akcí, soutěží, prací žáků. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy, proto stále rozšiřujeme nabídku možnosti komunikace prostřednictvím žákovské knížky, osobně, telefonicky, mailem. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, čehož není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Jelikož si uvědomujeme důležitost výše zmíněného, nabízíme kromě standardních třídních schůzek různé typy neformálních setkání s rodičovskou veřejností, konzultace s učiteli a jinými odbornými poradci. Naše škola zajišťuje pro zákonné zástupce i následující školní poradenské služby: výchovné poradenství, kariérové poradenství, poradenství v oblasti sociálně patologických jevů, speciálně pedagogické poradenství. 12

13 Školská rada Školská rada Základní školy a Mateřské školy Troubky vznikla v roce 2006, má v současnosti 9 členů 3 členy za zákonné zástupce žáků, 3 za pedagogické pracovníky a 3 za zřizovatele školy. Zájmem školy je rozšířit spolupráci se školskou radou tak, aby byla platným prostředníkem ve vzájemné komunikaci učitel rodič žák. Zasedání školské rady se konají v souladu s pravidly danými školským zákonem. Sdružení přátel školy Škola dlouhodobě spolupracuje se Sdružením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky. Učitelé i žáci se podílejí na přípravěprogramu některých akcí pro děti, které organizuje sdružení. K úspěšným patří již tradičně Mikulášská besídka, Školní ples, Dětské šibřinky, Rej čarodějnic, Den dětí aj. Sdružení také přispívá žákům nemalými finančními částkami na sportovní, kulturní či poznávací akce, které organizuje škola.příspěvky na jednotlivé školní akce poskytnuté sdružením každoročně výrazně snižují účastníkům konečné náklady na jejich realizaci. Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov Škola pravidelně spolupracuje s PPP v Přerově zastoupenou Mgr. Sedláčkovou. Cílem pravidelných měsíčních konzultací je spolupráce ve vytváření vhodných podmínek pro inklusivní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování. Speciálně pedagogické centrum při ZŠ prof. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Škola spolupracuje s výše uvedeným SPC v oblasti péče o žáky se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením. Odbor sociálně právní ochrany dětí V oblasti péče o žáky se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje se sociálními kurátory OSPOD. Ambulance klinické logopedie Přerov, klinický logoped PaedDr.et Bc. Eva Stryková Ostatní Probíhá každoroční depistáž u žáků mateřské školy a žáků I. třídy základní školy. Naše škola průběžně navazuje spolupráci s dalšími institucemi a využívá jejich nabídek výchovně vzdělávacích programů (Policie ČR, Městská policie Přerov, Hasičský záchranný sbor, Český červený kříž apod.), stejně tak postupně navazuje užší spolupráci s dalšími školami regionu k pořádání společných kulturních a sportovních akcí, poznávacích zájezdů, studijních pobytů v zahraničí a různých forem vědomostních soutěží. 13

14 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr ŠVP vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Do tohoto základního rámce začleňujeme nové vzdělávací trendy a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život tak, aby byl přechod z mateřské školy na základní a ze základní školy do praktického života nebo na vyšší stupeň vzdělávání pro každého jednotlivého žáka plynulý a nenásilný. V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím: Učení Být schopen vzít v úvahu zkušenost, dávat věci do souvislostí, organizovat svůj učební proces, být schopen řešit problémy, být zodpovědný za své učení. 14

15 Objevování Získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost, zvažovat různé zdroje dat, radit se s lidmi ze svého okolí, konzultovat s experty, vytvářet a uspořádávat dokumentaci. Myšlení a uvažování Chápat kontinuitu minulosti a současnosti, nahlížet na aspekty rozvoje společnosti kriticky, být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace, účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor, vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci, hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím, vnímat hodnoty umění, literatury atd. Komunikace Rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích, být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti, obhajovat vlastní názor, argumentovat, naslouchat a brát v úvahu názory druhých, vyjadřovat se písemnou formou, rozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kooperace Být schopen spolupráce a práce v týmu, činit rozhodnutí, řešit konflikty, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty. 15

16 Práce Adaptace Vytvářet projekty, brát na sebe zodpovědnost, přispívat k práci skupiny a společnosti, organizovat svou vlastní práci, projevovat solidaritu, ovládat matematické a modelové nástroje. Využívat informační a komunikační techniky, být flexibilní při rychlých změnách, nalézat nová řešení, být houževnatý v případě obtíží Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klademe u žáka na motivaci k dalšímu vzdělávání, komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Základem programu naší školy je přechod od školy transmisivního typu ke škole typu konstruktivního. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Podpora žáků k učení se: Vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení; vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě; využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora žáků k učení se: Samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti; uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy; 16

17 volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podpora žáků k učení se: Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; naslouchat jiným a porozumět jim; obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Podpora žáků k učení se: Spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry ve skupině; aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podpora žáků k učení se: Mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém; řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti; schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podpora žáků k učení se: Schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot; vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. 17

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 Sídlo školy: Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice Identifikátor zařízení: 600 096 386 Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/2010)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/2010) Základní škola a Mateřská škola Deblín okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/200) Škola pro život Aktuální znění školního

Více