Separátní příloha k publikaci W. Bugel, H. Šlechtová: Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce : principy a postupy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Separátní příloha k publikaci W. Bugel, H. Šlechtová: Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce : principy a postupy"

Transkript

1 Separátní příloha k publikaci W. Bugel, H. Šlechtová: Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce : principy a postupy (dále zjednodušeně Metodika)

2 Obsah Úvod Provázanost tématu, cíle, metody a struktury Tematika a téma práce Cíl práce Metoda/metody práce Struktura práce Náleţitosti práce a formální poţadavky Základní náleţitosti odborného stylu Pouţívané zdroje a způsob odkazování Povinné a nepovinné součásti práce a jejich náleţitosti Vyhledávání odborné literatury a práce s odbornou literaturou Rozpoznání odborné literatury Vyhledávání odborných publikací Práce s odbornou literaturou Ostatní obecná doporučení Konkrétní specifické poţadavky na ročníkové a absolventské práce na CARITAS VOŠs Specifické poţadavky týkající se ročníkové práce Specifické poţadavky týkající se absolventské práce Bibliografický zápis a způsob odkazování Závěrečné upozornění:... 29

3 Úvod Jednou z podmínek úspěšného zakončení studia na CARITAS VOŠ sociální Olomouc je sepsání kvalifikační, tzv. absolventské práce. Ještě předtím v průběhu studia student/ka píše zpravidla alespoň jednu menší práci (jde o práci tzv. ročníkovou; vyučující jednotlivých předmětů však mohou zadat k vypracování i písemné seminární práce). Předpokládá se, ţe tyto práce budou respektovat zvyklosti odborného stylu. Tato separátní příloha pouze představuje vybrané základní poţadavky (především formální) na ročníkové a kvalifikační práce a jen okrajově některé tyto poţadavky zasazuje do širších souvislostí a zdůvodňuje. Jejím cílem není stručně a zjednodušenou formou převyprávět obsah Metodiky. Příloha se soustřeďuje jen na vybrané body, zejména na základní představení povinných součástí práce, náleţitostí Úvodu a Závěru, koncepce struktury práce v závislosti na jejím typu, tématu a cíli. Obsahuje téţ doporučený způsob odkazování na pouţité zdroje. Formou kříţových odkazů informace propojuje s obsahem Metodiky; vţdy je důrazně doporučeno příslušnou pasáţ z Metodiky konzultovat, aby se student/ka seznámil/a se zdůvodněním určitého postupu, moţnostmi v případě výjimek, podrobnějšími informacemi apod. (To, ţe práce bude jen mechanicky odráţet pokyny z této přílohy, ještě nezaručuje, ţe tyto pokyny budou správně aplikovány. Jedním z účelů přípravy kvalifikační práce je i to, aby student/ka pochopil/a smysl poţadovaných náleţitostí a obecně zvyklostí při psaní v odborném stylu o tom však nezíská povědomí z této přílohy, ale z výuky v příslušných seminářích propedeutickém, k ročníkovým pracím a diplomovém a téţ z Metodiky, která má slouţit jako průvodce.) 3

4 1 Provázanost tématu, cíle, metody a struktury Kaţdá práce má své téma a konkrétní cíl (viz kap. 7 Metodiky). Cíl pak určuje metodu, jakou se bude při jeho naplňování postupovat. Je třeba, aby bylo kaţdou práci moţné vymezit pomocí zodpovězení tří základních otázek: 1. co se má zkoumat (= předmět => téma); 2. co se o zkoumaném má zjistit (= záměr => cíl); 3. jak má být dosaţeno zaměřených zjištění (= adekvátní postup => metoda) (Metodika: 112). Téma, cíl i metoda jsou pak promítnuty do struktury. 1.1 Tematika a téma práce K tématu lze zjednodušeně říci, ţe je co nejpřesněji vystihnuto názvem 1 práce. Je tedy na prvním místě třeba varovat před ztotoţňováním tématu a tematiky to by mohlo vést k příliš vágnímu názvu. K rozlišení tématu a tematiky viz více v Metodice v podkapitole 7.1; zde uveďme pouze následující citaci: Tematikou nazveme určitou obsahově širší, avšak zároveň sourodou výseč studovaného oboru, jeţ bude zároveň představovat jakousi nadmnoţinu konkrétních problémů či jevů. Příkladem můţe být problematika sociálních dávek, metod sociální práce, hodnotového ukotvení, sluţeb, historie poskytování péče určitého typu, atd. Tematickým celkem/okruhem pak bude konkrétní problém či jev, který je moţné nahlíţet z několika úhlů pohledů typických pro různé disciplíny nebo různé ţivotní i logické kontexty kupř. stáří, sociální exkluze, diskriminace, domácí násilí, atd. Téma kvalifikační práce pak bude zahrnovat jak jednoznačné vymezení dílčího prvku tematiky, tak i do konkrétních souvislostí zasazené části tematického celku. Půjde tedy o jednoznačnou specifikaci předmětu autorského odborného zájmu pisatele práce. (Metodika: 108) Při zadávání tématu práce zpravidla nestačí uvést pouze tematiku (tematickou oblast), tj. např. sociální práce s drogově závislými, ale rovnou samotné téma dané konkrétní práce (např. specifické kompetence terénního pracovníka sdružení X zaměřeného na drogově závislou mládež v oblasti Y). Je ale moţné, ţe v momentě administrativního vyřizování zadání práce a domluvy s vedoucím ještě téma z nějakých důvodů nemůţe být stanoveno takto jasně a konkrétně. V takovém případě je důleţité formulovat téma, co nejpřesněji to v danou chvíli půjde, s vědomím, ţe bude ještě více konkretizováno postupem času (např. terénní sociální práce s drogově závislou mládeží či sociální práce 1 Je-li název práce obrazný či metaforický, musí být zcela konkrétní a výstiţný podtitul. 4

5 s mládeží poskytovaná střediskem X ). Tato konkretizace se pak promítne z hlediska administrativy do žádosti o upřesnění/změnu tématu. Ohledně konkrétních termínů odevzdávání zadání, ţádostí o upřesnění/změnu apod. je třeba sledovat harmonogram konkrétního školního roku. 1.2 Cíl práce Vlastním cílem práce není ani (obrazně řečeno) zachránit svět (tj. např. zlepšit situaci klientů, napomoci sníţit kriminalitu, zmírnit diskriminaci v přístupu pracovníků, podpořit zaměstnance, pomoci lidem v nouzi ) ani informovat čtenáře (poukázat na problém, informovat laickou/odbornou veřejnost o, vyburcovat veřejné mínění, přispět k povědomí o ). K jednomu i druhému můţe být zdařilá práce vyuţita, ale, zopakujme, nejedná se o cíl této práce. Tato oblast bývá některými autory 2 označována jako oblast symbolického cíle, na který je moţné se ptát otázkami typu: Na jaký problém chcete upozornit tím, ţe jste zvolil/a své téma? Co je špatně a jaké a pro koho to má důsledky? Koho chcete upozornit, protoţe podle vás nevěnuje danému problému dostatek pozornosti? Jaké postoje, přístupy, předsudky, preference, zájmy apod. subjektům, uvedeným v odpovědi na předchozí otázku, brání, aby si problému všimly, případně mu věnovaly dostatečnou pozornost? Co tedy cíl práce je? Dle Metodiky se jedná o to, čeho se má napsáním textu dosáhnout v rovině poznání (= k jakým zjištěním chce autor dospět) (Metodika: 111). Je opět moţné se setkat s označením takto definovaného cíle práce jako poznávacího cíle, který je vyjádřen v základní (výzkumné) otázce, pro kterou je charakteristické, ţe se jedná o jednu otázku s otazníkem na konci, o minulém nebo současném stavu věcí (ne o tom, co by mělo nebo mohlo být), na kterou dosud neznáme odpověď a na kterou chce student nebo studentka odpovědět svojí prací. Studenti a studentky sociální práce jsou často motivováni hlavně terénem sociální práce, nikoliv primárně otázkami zůstávajícími na úrovni pouhého poznání, či dokonce teoretickými otázkami. Mohou tedy chtít, aby i jejich práce byla nějak vyuţitelná. Jak ale od oné vyuţitelnosti (o které bylo napsáno, ţe není vlastním cílem práce) k cíli práce dospět? Pro názornost si to představme takto: 2 Viz např. metodický podklad k cílům práce zpracovaný na FSS MU prof. Musilem 5

6 K tomu, aby mohl být nějaký poznatek v praxi aplikován (a díky němu např. zlepšena nějaká sluţba pro konkrétní cílovou skupinu), [ cíl práce, ale možná aplikace, využití] musí tento poznatek nejprve existovat (musíme např. vědět, jaké jsou potřeby této cílové skupiny, jaké jsou charakteristiky této skupiny, jak vypadá stávající pomoc této skupině ); a cílem práce je (zjednodušeně vyjádřeno) právě k takovému poznatku dospět (např. zmapovat potřeby osob s problémem Y v lokalitě Z, provést evaluaci naplňování potřeb klientů z dané cílové skupiny v zařízení X ). [= cíl práce] Tento příklad je pouze ilustrativní. Pro úplnost ještě uvádíme příklady otázek 3, pomocí kterých je moţné si ujasnit, jak uvaţujeme o moţné vyuţitelnosti poznatků, které chceme prací zjistit: Čeho, tzn. jaké změny, chcete (z hlediska uvedeného problému) dosáhnout pomocí poznatků vaší práce - jak by měl podle vás vypadat ţádoucí stav a komu a jak by jeho naplnění mělo podle vás prospět? Čeho by se měly týkat poznatky vaší práce, abyste s jejich pomocí mohl/a dosáhnout změny uvedené výše v odpovědi na první otázku? Co konkrétně uděláte s poznatky, aby byl naplněn účel jejich uţití uvedený výše v odpovědi na první otázku? 4 Důleţité informace o cíli práce naleznete v Metodice v podkapitole 7.2. Pro správné pochopení toho, co je cíl práce a jak k němu dospět (i v případě jiného typu zaměření práce), je přečtení této podkapitoly důrazně doporučeno. 1.3 Metoda/metody práce Kdyţ má člověk připravující práci jasno ohledně cíle, musí zváţit, jakým postupem (či jakými postupy) daného cíle dosáhnout. Jinými slovy: musí si stanovit metodu (metody). K tomu, jak můţeme chápat slovo metoda, se lze více dozvědět v Metodice, zejména na s Zjednodušeně lze uvést, ţe obecně je výrazem metoda míněn plánovitý systém postupu při řešení komplexního úkolu (Metodika: 111). Vědeckou metodou pak můţe být míněn buď 1. souhrn/celek způsobů badatelského přibliţování se pravdě a 3 4 Jedná se o otázky vztahující se k oblasti, která je někdy nazývána jako aplikační cíl práce. Dělení na jednotlivé cíle slouţí jako pomůcka proto, aby si studenti ujasnili, co je předmětem jejich odborného zájmu a jakými motivacemi, postoji hodnotami apod. jsou vedeni, aby od nich dokázali poodstoupit. Pokud si studenti odpoví na výše uvedené otázky na cíle v pořadí symbolický, aplikační a poznávací cíl, pak se zvyšuje pravděpodobnost, ţe dokáţí jednak přesněji identifikovat (poznávací) cíl své práce a jednak si poloţit odpovídající základní (výzkumnou) otázku. 6

7 prezentace poznané pravdy pomocí pojmů, nebo 2. způsob získávání a zpracovávání tzv. vědeckého materiálu (= výzkumná metoda) (Metodika: ). Při uvaţování o volbě metody lze začít následujícími otázkami: Bude vše, co je k dosaţení cíle potřeba zjistit (v tom smyslu, ţe se toho nedoberu jen vlastním uvaţováním), dohledatelné v odborné literatuře? Budu muset hledat i v nějakých pramenech (např. písemných)? Bude potřeba provést empirický výzkum? Budu-li používat odbornou literaturu, jak využiji poznatky v ní uvedené? Budu je rozebírat, tedy analyzovat? Spojím dohromady poznatky z víceré literatury a v tomto souhrnu představím tj. vytvořím syntézu? Budu poznatky aplikovat na nějaký jev/terén/populaci skrze empirický výzkum? A tak podobně. Budu-li provádět empirický výzkum, čemu má tento výzkum v rámci práce posloužit? (Pozor! Výzkum nikdy nemá slouţit jen jako ilustrace 5 toho, co bylo jiţ náleţitě představeno díky poznatkům z literatury. Pouţití empirického výzkumu je opodstatněné jedině tehdy, vnese-li do práce něco, co nebylo moţné zjistit jen z četby odborné literatury.) U prací empirického charakteru je metoda spíše mnoţinou dílčích technik a jejich prvků o metodě se zde mluví především jako o všeobecně přijatém způsobu provádění výzkumného šetření, sestávajícím z jedné či několika akceptovaných výzkumných technik. (Metodika: 112) Bude výzkum kupř. slouţit pro ověření platnosti hypotézy o určitém jevu (vzešlé zpravidla z četby literatury) na populaci, u níţ nás tento jev zajímá? (V takovém případě by byla pouţita nejspíše deduktivní kvantitativní výzkumná metoda.) Bude slouţit k rozpoznání hlubších souvislostí určitého jevu u jednotlivého případu (či několika případů)? (V takovém případě by byla pouţita kvalitativní případová studie.) Půjde o další propracování teoretického poznání o určitém jevu? (Byl by pouţit kvalitativní výzkum.) A tak podobně. 1.4 Struktura práce Struktura práce musí být logická a musí odpovídat konkrétnímu tématu. Ohledně podrobností je třeba se seznámit s podkapitolami a 8.3 Metodiky; v této separátní příloze jsou pouze vypíchnuty některé důleţité body. 5 Tj. k tomu, aby např. po charakteristice určitého jevu na základě literatury následovala nějaká ukázka z praxe, která by ovšem nepřinesla ţádnou novou informaci a bez které by práce vlastně nebyla o nic podstatného chudší. 7

8 Struktura práce nejenţe není jen estetickou záleţitostí; není ani jen vodítkem pro čtenáře usnadňujícím orientaci v díle. Promítá se do ní celkově uvaţování o předmětu práce; je odrazem sledování cíle od jeho stanovení přes jednotlivé kroky v jeho naplňování aţ po prezentaci výsledných zjištění. (Metodika: ) Jistou představu o struktuře práce (ve smyslu sledu návaznosti a hlavních částí) je třeba si vytvořit jiţ na samém začátku, ve fázi tvorby plánu (chcete-li, projektu) práce (viz podkap. 7.3 Metodiky, pro práce zaloţené na empirickém výzkumu téţ podkap. 11.4). Při tvorbě plánu samozřejmě ještě nejde o strukturu se vším všudy s konkrétními kapitolami i podkapitolami a jejich přesnými názvy, ale spíše o osnovu, o jakousi hrubou kostru. Z této osnovy musí být zřejmé, čemu je potřeba se věnovat nejprve a čemu později, v přibliţně jakém rozsahu a jak podrobně. Taková osnova se pak stane vodítkem při psaní práce, přičemţ bude postupně zpřesňována, případně i pozměňována. Osnovou práce se zde myslí její logická kostra, která se ve finální podobě projeví v podobě Obsahu. Obsah však nemá být pouhým mechanickým seřazením v textu se vyskytnuvších obsahových poloţek a nadpisů, ale jejich logicky promyšleným a navazujícím seřazením směřujícím k naplnění cíle práce. Neţ však dosáhneme oné konečné osnovy, bude potřebné připravit si osnovu pracovní (či několik jejich verzí), která se bude obměňovat v závislosti na tom, jak jsme pokročili ve zpracovávání daného tématu; první a nejpotřebnější z pracovních osnov je osnova rámcová. (Metodika: 113) Tvorbě osnovy, realizaci plánu a vytvoření korpusu práce jsou věnovány podkapitoly Metodiky; s obsahem těchto podkapitol je nutné se seznámit. Různé typy prací se různí poţadavky na strukturu. Nejprve se zaměřme na práce, které nejsou postaveny na vlastním empirickém výzkumu (pro zjednodušení jim zde říkejme nevýzkumné ), poté věnujme pozornost těm výzkumným. Vodítko pro vytvoření struktury nevýzkumných prací poskytují podkapitoly 12.2 a 12.3 Metodiky. Celkově se jedná o šest stran věnovaných pracím zaloţeným na poznatcích bezprostředně nezískaným zpracováním dat z empirického výzkumu (podkap. 12.2) a pracím zpravodajského typu a projektovým (podkap. 12.3). V rámci prezentace různých typů prací jsou vţdy uvedeny i rady týkající se struktury prací takového typu důrazně se tedy doporučuje, aby si diplomant tyto podkapitoly přečetl, zejména pak pasáţ týkající se jím zvoleného typu práce. Ohledně struktury prací postavených na empirickém výzkumu koluje na mnohých školách fáma, ţe mají být děleny na dvě části: teoretickou a empirickou (někdy chybně pojmenovávanou jako praktickou ). Takové dělení však odpovídá pouze určitému typu prací (jde o práce zaloţené na kvantitativním výzkumu). Je jasné, ţe ani práce zaloţené na 8

9 výzkumu kvalitativním nemají začínat jakýmsi skokem do zkoumání bez teoretické přípravy, ale jejich dělení na teoretickou a empirickou část by bylo nelogické, jelikoţ kvalitativní zkoumání předpokládá pokračování (a nejlépe prohlubování) teoretického uvaţování. V případě prací zaloţených na kvalitativním výzkumu tak začínáme představením teoretických východisek či konceptů (ale raději se vyhneme tomu, abychom kapitolu či kapitoly tomu věnované nazvaly teoretickou částí to by totiţ mohlo vyvolávat dojem, ţe další část jiţ teoretická není). Struktuře prací zaloţených na empirickém výzkumu je věnována podkapitola 11.4, kde jsou na čtyřech stranách prezentovány nejen základní rady, ale i rámcová a ilustrativní struktura. Před započetím práce zaloţené na empirickém výzkumu je třeba se s touto podkapitolou seznámit. 9

10 2 Náležitosti práce a formální požadavky Odborný text by měl být jednoznačný bez skrytých jinotajů, nevysvětlených metafor, smajlíků, prost emočně podbarveného vyjadřování Pravděpodobně jste se setkali s články či knihami odborníků, které nejsou psány odborným stylem. Nejspíše se však jednalo o texty určené laické veřejnosti, které měly určité odborné poznatky podat velmi zjednodušeným způsobem komukoliv, kdo by je mohl potřebovat nějak vyuţít. Vyuţitelnost takových textů pro odborníky k hlubšímu poznání problematiky je však většinou velmi omezená. Autoři těchto textů ovšem pro odbornou veřejnost většinou na dané téma napsali řadu dalších textů, na první pohled moţná méně čtivých, zato však přesnějších a bez zjednodušení, která by mohla vést k chybnému pochopení. Diplomant má při tvorbě kvalifikační práce vycházet z textů odborných, nikoliv popularizačních (k tomu viz více níţe) a sám má psát odborným stylem Základní náležitosti odborného stylu Text psaný odborný stylem musí být co nejpřesnější (cokoliv navíc je nejen zbytečné, ale můţe být i zavádějící). Nejde o krásu jazyka, ale o jednoznačnost vyjádření: text proto není takzvaně květnatý, ale na druhou stranu v něm nesmí chybět nic podstatného, co autor míní sdělit (autor nečeká, ţe čtenáři něco samo dojde, ţe to vyčte mezi řádky ). Při psaní se pouţívá se odborných výrazů. Student zvyklý z hodin slohu na to, ţe v zájmu estetičnosti je vhodné opakující se slova místy nahrazovat synonymy, by měl zpozornět: toto pravidlo je u odborného stylu druhořadé, protoţe si všímá pouze estetiky, nikoliv věcnosti. Přitom v odborné oblasti zdánlivé synonymum vůbec synonymem nemusí být! Někteří studenti se mylně domnívají, ţe odborný termín rovná se cizí slovo, a tak při psaní hromadí kdekoliv v textu cizí slova, aniţ by často znali jejich význam. Je sice pravda, ţe řada odborných termínů je cizojazyčných nebo alespoň cizího původu, ale zdaleka tomu tak není vţdy existuje mnoho vyloţeně českých odborných výrazů. Při uţívání zbytečně velkého mnoţství tzv. cizích slov naopak můţe text ztrácet na přesnosti a srozumitelnosti. Co se odborných výrazů týče, mají ještě jeden zádrhel : v různých disciplínách a také v různých paradigmatech v rámci jedné disciplíny mohou mít i stejná slova či sousloví odlišné významy (mezi výrazy, jichţ mohou uţívat studenti sociální práce, je jedním z takových např. slovo komunita). Tam, kde by mohlo dojít k nejasnostem, je třeba vţdy uvést, jaký význam má daný termín v daném textu. 6 Odbornému stylu se rozsáhle věnuje kapitola 1 Metodiky. 10

11 U všech přebíraných poznatků a myšlenek má být uveden jejich autor i zdroj, takţe všude tam, kde se odkaz nevyskytuje, se automaticky předpokládá, ţe tyto myšlenky pocházejí od pisatele práce. Je tedy jasné, ţe u všeho přebraného je třeba důsledně odkazovat na zdroje. 2.2 Používané zdroje a způsob odkazování Zdroje lze z hlediska role, jakou mají v chystané práci, rozdělit na odbornou literaturu (případně odborné publikace) 7 a prameny (viz Metodika: ). Pramenem je to, co nějak přímo vychází (či je součástí) skutečnosti, o které píšeme: např. archiválie, obsah 8 webových stránek různých sdruţení či organizací, zákony, vnitřní řád nějakého zařízení, zápisy z jednání apod. (u vyjmenovaných příkladů jde o prameny tzv. podstatné viz Metodika: 131). Specifickým druhem pramene jsou data z vlastního empirického výzkumu. Daty nejsou míněny (jak by se mohlo zdát) jen číselné či podobné údaje získané např. skrze dotazníkové šetření v kvantitativním výzkumu, ale jakýkoliv materiál získaný v průběhu empirického výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního, tj. téţ např. rozhovory, fotografie, terénní poznámky a záznamy z pozorování apod. Způsob odkazování na zdroje výzkumných zjištění má svá vlastní pravidla (kupř. aţ na výjimky jsou sdělení respondentů či informátorů anonymizována) obecné zásady odkazování platné pro ostatní prameny se jich plně tedy netýkají. Odbornou literaturou jsou nám ta díla, z nichţ vycházíme při odborném analyzování, posuzování či komentování skutečnosti, o které píšeme. Je to literatura, která se z odborného úhlu pohledu určité problematice věnuje. Pro názornost uveďme příklad z oblasti jiné disciplíny, neţ kterou je sociální práce, konkrétně z historie. Zatímco středověká kronika, kterou její autor psal o době, v níţ ţil, případně o dobách jeho ţivotu předcházejících, je pro historika pramenem, dílo jiného historika, který o dané době píše (a který případně vyuţívá i závěrů, k nimţ dospěl studiem dané kroniky), je odbornou literaturou. Kroniky totiţ zpravidla nepřinášejí suchý popis událostí, ale jsou prezentací těchto událostí příznačnou pro danou dobu (např. kronikář působící ve sluţbách nějakého pána s velkou pravděpodobností nepopíše vojenský neúspěch svého pána jako fatální poráţku, ale naopak bude vychvalovat pánovu chrabrost a fakt, ţe k poráţce došlo, můţe 7 8 Většinou se tyto mnoţiny překrývají, ale ne vţdy pro rozlišení viz s Metodiky. Není-li tímto obsahem konkrétní odborný text na těchto stránkách zveřejněný, u něhoţ je znám autor i název a na který lze odkázat jako na odbornou publikaci (pokud s ním jako s odbornou publikací pracujeme). 11

12 být znatelný jen mezi řádky poučenému čtenáři odborníkovi, který ví, jak se v dané době o poráţkách psalo). Za literaturu [ ] označíme studie na základě pramenů vzniklé, tj. monografie, články ve sbornících a odborných časopisech, závěrečné zprávy výzkumných úkolů, interpretace empirických výsledků, ústní informace (odborné referáty, přednášky, nahrávky), apod. (Metodika: 132) Odborná literatura se ovšem sama můţe stát pramenem, a to tehdy, kdy nás nezajímá v prvé řadě vlastní obsah sdělení odborníka, který danou publikaci psal, ale něco, o čem ten obsah vypovídá (v tom případě hovoříme o relativním prameni). Různé odborné publikace se např. mohou věnovat hodnocení dopadu nějakého opatření z oblasti sociální politiky jejich tzv. podstatnými prameny bude legislativní úprava daného opatření, demografické údaje, statistické údaje vedené odpovědnými institucemi apod. Jiný odborník však můţe výsledné odborné texty vyuţít jako relativní prameny v tom smyslu, ţe se např. soustředí na otázku, na jaké oblasti dopadu se ony studie soustředily, jakým se naopak vyhnuly, jakou volily metodologii, čím jejich přístup mohl být podmíněn. Další případ, kdy se relativním pramenem stane něco, co podstatným pramenem být nemůţe, je situace, kdyţ předmětem našeho zkoumání jsou kupř. rady čtenářům v popularizačním časopise, týkající se určitého sociálního jevu. Z hlediska tvorby práce, pro kterou takový článek vyuţíváme, jde o pramen; nejde však o pramen z podstaty se týkající onoho sociálního jevu. Vedle odborné literatury a pramenů existují i jiné typy zdrojů takové, které nejsou ani odborné ani přímo z oblasti, kterou se zabýváme, ale nějakým způsobem nám pomáhají dokreslit kontext. Pokud bychom chtěli např. v rámci členění zdrojů v Seznamu pouţitých zdrojů rozlišovat kategorie odborné literatury a pramenů, pak by těmto jiným zdrojům připadla kategorie jednoduše nazvaná jiné zdroje. Je ovšem nutné podotknout, ţe při takovém dělení seznamu je třeba odlišit i slovníková a encyklopedická hesla (viz Metodika: ). Při pouţití tzv. harvardského způsobu odkazování (Metodika: ), který je na CARITA VOŠs poţadován, však takové členění Seznamu pouţitých zdrojů není nutné ani obvyklé. Rozhodně je však důleţité, aby si při psaní student uvědomil, s jakým účelem a jakým způsobem toho kterého zdroje pro tvorbu své práce vyuţívá, aby se nevyhýbal odborné literatuře (třebas proto, ţe se mu hůře hledá, hůře čte ) apod. Na původ přebíraných sdělení se neodkazuje libovolně, ale existují zaběhlé postupy. Kvalifikační práce musí jednak obsahovat seznam použitých zdrojů, jednak 12

13 musí být v textu na tyto zdroje odkazováno průběţně na místech, kde jsou pouţívány. Existuje vícero podob pravidel bibliografického zápisu (tj. jaké poloţky má obsahovat 9 a v jakém pořadí) a téţ více podob průběţného odkazování. Během četby odborných publikací se studenti nejspíš setkali s texty obsahujícími závorky vloţenými do textu, v nichţ bylo příjmení a rok, případně číslo strany, a také s texty bez závorek tohoto druhu, ale s indexy odkazujícími k poznámce pod čarou, v níţ byl údaj o autorovi, názvu díla a stranách (obojí lze činit s různými obměnami, ale to nyní ponechme stranou; navíc nejde o jediné moţné způsoby). O mnohosti odkazovacích stylů se lze dočíst v Metodice v podkap. 8.4 a na názorných příkladech v příloze 10 Metodiky. Různá nakladatelství i různá odborná periodika zpravidla ukládají autorům, kteří u nich chtějí publikovat, dodrţet jimi předepsaný způsob odkazování i bibliografického zápisu; stejný poţadavek mohou vznášet i školy na své studenty. V případě CARITAS VOŠ sociální je taktéţ stanovena poţadovaná podoba bibliografického zápisu i způsobu odkazování (viz vzor pro bibliografický zápis a způsob odkazování na konci této separátní přílohy, v bodě 5.3). Pokud by pro dosaţení vyšší kvality práce (např. proto, ţe diplomant pracuje s archiváliemi či jinými zdroji, pro které není stanovený styl plně vyhovující) byl vhodnější jiný způsob bibliografického zápisu či odkazovací styl, můţe písemně poţádat o výjimku. Tato výjimka však musí být opodstatněná a zdůvodněná a ţádost o ni musí být schválena a podepsána vedoucím práce. Při vyuţívání přebíraných poznatků je třeba rozlišovat mezi přímou citací a parafrází. Přímá citace je doslova přepsaná pasáţ z textu, z něhoţ se čerpá. Parafráze je vlastními slovy vyjádřená myšlenka přebíraná odjinud (za parafrázi ovšem nelze povaţovat pouhý překlad z cizího jazyka ten zůstává přímou citací, přičemţ pokud jde o vlastní překlad, je třeba to uvést; taktéţ se za parafrázi nepovaţuje pouhá kosmetická úprava jinak takřka doslovně přebírané pasáţe, tj. např. nahrazení slova který slovem jenž apod.). Parafrází se často vyuţívá při zestručňování původního sdělení, v případě potřeby poloţení důrazu na specifickou část určitého úryvku apod. k tomuto zde není nutno dále více psát, jelikoţ smysl parafráze je studentům vysvětlován v rámci výuky propedeutického semináře. Co se přímé citace týče, ta má být pouţita jedině tehdy, je-li to opravdu opodstatněné, např. kvůli výstiţnosti dané pasáţe, případně chceme-li poukázat na specifičnost vyjádření původního autora apod. Opodstatněná je téţ tehdy, jde-li o pasáţ z textu, u kterého by jakýkoliv pokus o parafrázi změnil obsah sdělení (nelze např. jen tak parafrázovat znění nějakého paragrafu 9 10 O klíčových prvcích bibliografického zápisu je pojednáno v podkapitole 4.2 Metodiky. Tato příloha nese název Ukázky variant bibliografického zápisu hlavních typů publikací. 13

14 zákona). Nevhodné je naopak pouţívat přímých citací tam, kde autor práce, z níţ čerpáme, sděluje obecným způsobem něco obecně známého (coţ se mnohdy děje v úvodních pasáţích kapitol apod.), tam, kde daná pasáţ sama o sobě můţe být mnohoznačná, nebo kdyţ autor sdělením předkládá nějaký prostý údaj přebraný ještě odjinud (psát jako přímou citaci větu typu: Podle údajů z ČSÚ poklesl hrubý domácí produkt ve srovnání s předchozím obdobím o 5 %. (Novák 2005: 32) je nepatřičné, protoţe jediný Novákův přínos spočívá v tom, ţe onen údaj vyhledal a poskytl dál; věta je navíc vytrţena z kontextu, tedy není zřejmé, o kterém předchozím období je řeč 11 ). Přímá citace se píše v uvozovkách a ihned za ní následuje odkaz na zdroj včetně uvedení stránky či stránek, na kterých je pasáţ v díle, z něhoţ se čerpá. Je-li přímo citovaný text delší (zpravidla přesahující tři řádky), píše se místo v uvozovkách ve zvláštním citačním odstavci: ten je psán zpravidla písmem o jeden bod menším neţ ostatní text a má hustší řádkování, můţe být téţ více odsazen od levého okraje. U parafráze rovněţ odkazujeme na zdroj, avšak není bezpodmínečně nutné uvádět přesné umístění (tj. stránky); pokud ovšem nezprostředkováváme myšlenku či tezi prostupující celým dílem, je uvedení stránky či stránek vhodnější (čtenář, který bude chtít danou pasáţ dohledat v původním textu, ji najde o mnoho snáze). Někdy se stává, ţe student přebírá a parafrázuje stále stejný text souvisle např. v celé podkapitole či na několika stránkách. Týká-li se to celé kapitoly či podkapitoly, je moţné tento fakt uvést větou hned v jejím začátku (v případě odkazování umístěného v poznámkovém aparátu stačí nadpis v hlavním textu opatřit indexem a v poznámce pod čarou uvést bibliografický odkaz). Nejde-li o celou podkapitolu, pak se odkaz píše všude tam, kde ukončujeme parafrázi a navazujeme např. svými vlastními myšlenkami či parafrází jiného autora. Pokud jde o velmi dlouhou parafrázi bez jakékoliv myšlenky z jiného zdroje či vlastní, pak je třeba umístit odkaz na zdroj alespoň na konec kaţdého odstavce. 2.3 Povinné a nepovinné součásti práce a jejich náležitosti Stejnojmenný název, jako má tato podkapitola, nese i podkapitola 8.2 Metodiky. V této separátní příloze je k některým povinným součástem uvedeno jen to základní, jiné 11 Lze si samozřejmě představit (poměrně nepravděpodobný) případ, kdy by taková citace měla svůj smysl bylo by to tehdy, jestliţe by byl podrobován analýze způsob Novákova vyjadřování a komentování určité situace. 14

15 jsou pouze jmenovány bez dalšího komentáře 12 ; nepovinné součásti jsou většinou pouze zmíněny bez dalšího komentáře a je u nich poznámka, ţe jsou nepovinné. 13 Přední strana desek (vnější titulní strana) Titulní strana (vnitřní titulní strana) Prohlášení o samostatnosti zpracování kvalifikační práce Poděkování nepovinné Motto/motta nepovinné Obsah Obsah by měl zahrnovat všechny nadepsané části práce (tedy kromě těch, které Obsahu předcházejí a Obsahu samotného), tj. zejména všechny kapitoly a podkapitoly všech řádů, seznamy, rejstříky, anotace, přílohy Seznam zkratek nepovinný Úvod Hlavním smyslem Úvodu je seznámení čtenářů s tím, o čem se bude psát, co se o tom zatím ví, čeho se chce dosáhnout (co se chce prací zjistit, na jakou otázku má práce odpovědět ), jak se bude postupovat, z čeho se bude vycházet, jak bude text strukturován. Má zahrnovat tyto poloţky: - stručné nastínění problematiky, - věcné zdůvodnění volby tématu práce 14, - stanovení hlavního cíle a předmětu práce (případně i vedlejších cílů či dílčích otázek k zodpovězení skrze práci), - stanovení a zdůvodnění metodických postupů, - přiblíţení stavu bádání (co se o jevu ví z odborné literatury) 15, - vymezení základních pramenů a primární literatury (stačí vyjmenovat hlavní, lze uvést pouze jména autorů, případně i názvy děl, další moţností je sdělit, k jakým disciplinám se daná odborná literatura váţe 16, - představení struktury práce, - v případně potřeby technické informace (více viz Metodika: 128) V případě potřeby viz podkapitolu 8.2 Metodiky. Poloţka C. ze str. 125 Metodiky (fotokopie formuláře obsahujícího Zadání diplomové práce) zde není zmíněna, jelikoţ jednak nemá logické opodstatnění a jednak není poţadována na CARITAS-VOŠs). Jde o zvyklost na některých školách. Tedy nikoliv subjektivní (tj. ne zajímá mne to od dětství, dospěl jsem k tomu na základě zkušenosti ), ale např. v českém prostředí se jedná o poměrně nový fenomén, k němuţ není dostatek česky psané dostupné literatury, s ohledem na specifický vývoj situace lze očekávat, ţe to, co je o jevu obecně známo, nemusí za těchto okolností platit, o tomto problému se málo hovoří v souvislosti s, na základě své zkušenosti z praxe v vnímám potřebu prozkoumat tento jev i v zařízeních tohoto typu apod. Toto můţe být stručné, zvláště v případě, ţe jsou stavu bádání věnovány zvláštní části práce. Tento výčet nemá mít podobu jakéhosi výtahu s bibliografického seznamu. 15

16 Vlastní text práce Závěr Závěr přináší především prezentaci/shrnutí hlavních výsledků, hlavních zjištění tj. o naplnění cíle: ne pouhou informaci o tom, ţe cíl byl naplněn, ale především o obsahu tohoto naplnění (nikoliv např. Cílem bylo zjistit Tento cíl byl naplněn., ale Cílem bylo zjistit Bylo zjištěno, ţe ). Závěr v ţádném případě nesmí vypadat jako opakování Úvodu! Pokud nebyl cíl naplněn úplně, pak je třeba to uvést a zdůvodnit, případně navrhnout, jak by se dalo dále postupovat (např. v jiné práci). Pokud šlo o práci skupinovou, pak je třeba charakterizovat vlastní přínos. Nastaly-li v průběhu přípravy práce nějaké komplikace, které se odrazily na výsledku, lze na ně v Závěru upozornit. Pro podrobnější informaci viz Metodiku, str Bibliografický seznam Seznamy přídavných poloţek zařazených v hlavním textu Těmito poloţkami jsou míněny obrázky, tabulky, grafy apod. Tyto poloţky musí být číslovány (viz Metodika: ). Anotace/shrnutí v českém a anglickém jazyce Rejstříky - nepovinné Přílohy - nepovinné 16

17 3 Vyhledávání odborné literatury a práce s odbornou literaturou Ţádnou kvalifikační práci nelze napsat bez vyuţití odborných publikací. Nezřídka ale dochází k tomu, ţe bibliografický seznam na konci práce obsahuje z velké části publikace, které v pravém smyslu slova odborné nejsou, ačkoliv jejich autory jsou odborníci. Následující podkapitoly se zaměří na to, co to odborná publikace/literatura je, jak ji vyhledávat a jak s ní pracovat. 3.1 Rozpoznání odborné literatury K tomu, aby student mohl při psaní pouţívat odbornou literaturu, musí ji umět především rozpoznat. V knihkupectvích jsou knihy řazeny většinou tematicky nebo podle oboru, coţ nevylučuje, ţe vedle sebe na stejné poličce najdeme jak ty vyloţeně odborné, tak knihy popularizační či dokonce populární a samozřejmě učebnice; podobně tomu bude v běţných městských knihovnách. Při návštěvě kupř. fakultní knihovny by se to mohlo zdát jednoduché: většina publikací tam uloţených jsou publikace odborné; jenţe vedle nich jsou zařazeny téţ učebnice a ačkoliv tyto obsahují odborné poznatky a lze je vyuţít jako startovní, nejsou k samotné tvorbě diplomové práce tím pravým materiálem (ohledně zdůvodnění i rad pro vyuţití viz blíţe podkapitolu Metodiky). Klíčem pro rozpoznání odbornosti textu je styl, jakým je text psán (tedy odborný styl). Diplomant můţe mít tendenci vyhledávat podle autora (jestliţe kupř. z výuky zná nějakého autora jako autoritu v určitém oboru), ale, jak jiţ bylo uvedeno, při povrchním hledání u mnohých známých jmen narazí především na jejich popularizační díla s těmi nechť se nespokojí a snaţí se pátrat po skutečně odborných dílech těchto autorů (textech, které vytvořili pro cílovou skupinu odborníků především ze svého vlastního oboru, nikoliv pro laickou veřejnost). Je moţné, ţe tyto texty nebudou zrovna v češtině a je téţ moţné (ba vysoce pravděpodobné), ţe nebudou vţdy mít podobu knih, ale odborných článků, publikovaných zejména v odborných časopisech, případně ještě jinou podobu. S tím, co všechno je moţné povaţovat za odbornou literaturu/publikaci, seznamuje podkapitola Metodiky. Vedle knih, tedy monografií (ať uţ autorských či tematických, nebo kolektivních/redigovaných/editovaných) jsou odbornými publikacemi téţ články v odborných periodických publikacích (tj. odborných časopisech), některé recenze, dále články v odborných publikacích neperiodického charakteru, hesla/části hesel v odborných encyklopedických a slovníkových publikacích, zvukový záznam odborného 17

18 charakteru, videonahrávka odborného charakteru, film dokumentárního či vědeckého zaměření určený odborné veřejnosti (Metodika: 47 52). Pro správné pochopení, co je jednotlivými typy míněno (aby si student jejich obsah nevykládal šíře), je důrazně doporučeno danou podkapitolu přečíst. Téţ je třeba pamatovat, ţe odbornost daného textu se vztahuje na obor, z jehoţ pohledu je text psán. Pro příklad: odborný psychologický text se můţe v určité pasáţi věnovat něčemu, co se týká rovněţ teologie či sociologie a některé teologické či sociologické poznatky zprostředkovávat; je ale nepatřičné čerpat přímo teologické či sociologické poznatky z psychologické literatury. 3.2 Vyhledávání odborných publikací Název této podkapitoly můţe působit jako matoucí, protoţe to, co má být nalezeno, není odborná publikace, ale odborné poznatky k určitému tématu a tyto poznatky jsou zpravidla někde sepsány a zveřejněny (odborná literatura/odborné publikace). Student tedy nejprve pátrá po tom, kdo (kteří autoři) na nějaké téma publikovali a jak se tyto jejich publikace jmenují, kdo a kdy je vydal atp. Takto získají bibliografické údaje (k bibliografickým údajům viz více v kapitole 4 Metodiky) o publikacích, které by potřebovali přečíst či alespoň projít. Následně pak jiţ hledají tyto konkrétní publikace. Ohledně vyhledávání (jak vůbec výskytu poznatků, tak konkrétních publikací) je důrazně doporučeno přečíst podkapitoly a Metodiky. Student zajisté můţe vyuţít běţných internetových vyhledavačů; ty ovšem vyhledají např. ke zvolenému slovu či sousloví (dejme tomu jednomu z klíčových pojmů tématu kvalifikační práce, případně jménu autora v kombinaci s tématem apod.) doslova všechno moţné, nikoliv však podle klíče odbornosti. Existují však i speciální internetové vyhledavače (jako např. scholar.google.com), které jsou přímo zaměřené na vyhledávání odborných publikací; je ovšem třeba mít na paměti, ţe řada publikací v nich nefiguruje, proto se doporučuje hledat i jinými cestami. Podobné omezení mají i intranetové vyhledavače různých institucí; k těmto navíc nemá přístup kaţdý. Významnou pomůckou pro vyhledávání odborných publikací jsou katalogy knihoven (dnes povětšinou elektronické, ne však všude), databáze odborných periodik či nakladatelství (univerzitní knihovny poskytují čtenářům nejen online přístup do databází odborných článků či knih, ale téţ u některých periodik či nakladatelství mají předplacený elektronický online přístup k plnému textu publikací studenta přicházejícího do knihovny nesmí zmást početní omezenost fyzicky, tj. v podobě výtisků, přítomných odborných časopisů; univerzitní knihovny totiţ namnoze mívají 18

19 elektronický přístup k mnohem většímu mnoţství časopiseckých titulů). Ohledně dalších druhů bibliografických databází viz podkapitolu Pro informaci o tom, jak podniknout jednotlivé kroky při vyhledávání jak zvolit heslo, které bude zadáno do vyhledavače, čím se nechat inspirovat, jak vyuţít učebnice či popularizační příručky jako odrazového můstku při vyhledávání odborných textů, jak volit literaturu pro konkrétní úhel pohledu odpovídající tématu studentské práce je třeba konzultovat podkapitolu Metodiky. 3.3 Práce s odbornou literaturou Jakmile má student potřebné publikace takzvaně v ruce, mohlo by se zdát, ţe jiţ stačí jen číst Neţ se do četby pustí, moţná by se mohl podívat, kolik to činí celkem stran a jak dlouho mu běţně trvá takové mnoţství textu načíst (byť by se jednalo o detektivku nebo zamilovaný román) zjistil by, ţe jen tak se pustit do četby je nejen z časového hlediska neekonomické. Proto je dobré zváţit, co ze shromáţděného (které publikace či jejich vybrané části) je nutné přečíst podrobně, a co, laicky řečeno, pouze proletět. Podkapitola 3.1 Metodiky je v tomto smyslu nápomocná, jelikoţ představuje různé způsoby přístupu k textu (zběţné čtení, důkladná četba, syntetizující čtení; čtení aktivní a pasivní) a navádí, v jakých případech ten který způsob pouţít. Hlavním kritériem se samozřejmě si uvědomit, k čemu mají jednotlivé publikace při psaní práce poslouţit, jak bude nakládáno s poznatky z nich atd. V případě, ţe student provádí empirický výzkum, bude přístup k četbě záviset téţ na typu výzkumu. V případě kvantitativního výzkumu je potřeba veškerou literaturu načíst předem a na jejím základě vytvořit hypotézy, jeţ budou testovány. V případě výzkumu kvalitativního se literatura dohledává i v průběhu zkoumání, také se v průběhu zkoumání podrobněji načítá a vyuţívá literatura, která jiţ před započetím výzkumu nalezena a zapracována byla vše podle toho, jaké nové souvislosti kvalitativní výzkum odhalí. Toto se děje i po ukončení zkoumání v terénu, kdyţ diplomant sesbíraná data analyzuje a zpracovává pro potřeby textu. Podrobněji viz v podkapitole 11.3 Metodiky. Jen číst (ačkoliv uţ víme, jak moc do hloubky a s jakým účelem) nestačí; uţ proto, ţe můţe být obtíţné si vše důleţité zapamatovat. Jestliţe nejsou poznatky rovnou během četby zapracovávány do samotného textu kvalifikační práce (coţ se většinou neděje), je třeba si pořizovat výpisky, kopírovat pasáţe, zapisovat si myšlenky, které čtenáře v souvislosti s četbou napadnou, dělat si poznámky ohledně důleţitých míst v publikacích, ve vlastních materiálech téţ podtrhávat Kaţdý si můţe najít svůj vlastní systém, ale 19

20 velmi uţitečné můţe být seznámit se s obecnou praxí v této oblasti tomu je věnována podkapitola 3.2 Metodiky, nesoucí název Pořizování výpisků a poznámek k četbě. 20

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Název tematického celku: Etika tvůrčí práce, citace, Závěr ZP a obhajoba ZP Cíl tematického

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 2 Informační zdroje 3 INFORMAČNÍ ZDROJE Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný

Více

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Absolventská práce Význam práce Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Pro školu archivace, zdroj informací pro další studenty

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Zadání práce Struktura práce Tipy pro psaní práce Oficiální informace k BP/DP IS.CZU.CZ DS

Více

Cenová diskriminace Cenová politika konkrétního podniku cestovního ruchu Kalkulace ceny konkrétního produktu nebo služby cestovního ruchu.

Cenová diskriminace Cenová politika konkrétního podniku cestovního ruchu Kalkulace ceny konkrétního produktu nebo služby cestovního ruchu. Požadavky na zápočet Předmět Ekonomie je v letním semestru pro III. ročník oboru Cestovní ruch ukončen zápočtem. Zápočet bude udělen na základě odevzdané seminární práce. Témata seminárních prací Pro seminární

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Tvorba odborné publikace

Tvorba odborné publikace Tvorba odborné publikace Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz Přehled Východiska Plánování Tvorba Výsledky Východiska: 1. Proč kniha vzniká? cíl a poslání knihy volba tématu proč toto téma - nutnost,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více