Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Školní rok

2 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 171, Netvořice Právní forma: Příspěvková organizace Právní subjektivita od IČO: Identifikátor zařízení: Vedení školy: Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy PaedDr. Milena Holcnerová, zástupkyně ředitelky Ekonomický úsek : Vedení mzdové a personální agendy p. Jitka Šindelářová Vedení účetnictví Ing. Karel Rabiňák Kontakt: telefon.: mobil: fax.: telefon. : školní jídelna webové stránky: Název zřizovatele: Městys Netvořice Adresa zřizovatele: Mírové nám. 19, Netvořice Kontakt: tel.: fax: Součásti školy: Základní škola. Kapacita 300 žáků..izo Školní družina Kapacita 58 žáků IZO Školní jídelna Kapacita 320 jídel IZO Školská rada : od ve složení : Předseda : p.olga Marková Členové : p. Jitka Povolná p.martina Vopičková p. Josef Jirásek Mgr. Jana Bernardová PaedDr. Milena Holcnerová Činnost školy se řídila platnými předpisy a zákony. 2

3 2. Materiální zabezpečení provozu školy Ve školním roce bylo využíváno 12 učeben. 8 z nich jsou učebny odborné jako v minulých letech, tj. F-CH, VV-M, D-Z, ČJ-AJ-NJ, PŘ, HV, počítačová. pracovna a cvičná kuchyňka. Dále byly k dispozici: žákovská knihovna, keramická dílna, dílny- kovo a dřevo. V rámci tělesné výchovy byla využívána především tělocvična a školní hřiště. Hřiště není stále v odpovídajícím stavu, nicméně minulé granty bohužel nevyšly a v současné době chceme žádat ve spolupráci se zřizovatelem o grant u společnosti Posázaví. Příležitostně jsou tělocvična i další prostory školy smluvně pronajímány jiným subjektům např. Taneční škole Salta J. a K. Maršálkových pro letní tábor, oddílům florbalu, oddílům kopané žactva apod. Pracovní činnosti jsou prováděny v pracovně PŘ, ve školní dílně, na školním pozemku a ve cvičné kuchyňce. Keramická dílna byla využívána v tomto školním roce pouze pro zájmovou činnost žáků, která byla velmi úspěšná, což dokazují tradiční výstavy dětských výtvarných prací o Vánocích a na konci školního roku. Vybavení učebnicemi, učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, pomůckami do kabinetů je vcelku dostatečné, je podle potřeby a finančních možností neustále doplňováno a obměňováno. I v letošním roce pokračujeme v dotačním programu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Účelem této dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků a týká se učebních pomůcek. Realizace projektu na naší škole byla zahájena k Zatím byly z projektu realizovány tyto aktivity: Instalace tří nových interaktivních tabulí, instalace nového serveru a proškolení všech zainteresovaných osob v rámci těchto zařízení. Dále byla vybudována jazyková laboratoř s 24 pracovními místy představující velmi moderní, účinný a intenzivní systém výuky jazyků. V rámci tohoto projektu odevzdáváme v půlročních intervalech tzv. monitorovací zprávy, kde informujeme MŠMT o průběhu projektu a především o vytváření tzv. DUMů. 2. monitorovací zprávu jsme odevzdávali k a byla v pořádku schválena. DUM je zkratka vytvořená ze slov Digitální Učební Materiál. Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. DUM může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií, tedy například pracovní list. Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem. Na těchto výukových materiálech pracuje průběžně většina pedagogických pracovníků školy. Budova školy slouží svému účelu již více než 58 let, a proto bude třeba pokračovat v rekonstrukcích a opravách. Jedná se např. o dokončení výměny osvětlení, kterou bude možno provést až po generální opravě střechy a zateplení půdy, aby se odstranilo zatékání do stropů ve 2. poschodí velké budovy a v 1. poschodí malé budovy. Dále je třeba dokončit výměnu parketových podlah a otopných těles v učebnách. Velký problém nám způsobuje velká vlhkost v přízemních a suterénních prostorách velké i malé budovy školy. Bude třeba odvlhčit základy budovy a posléze teprve provést zateplení pláště budovy. V současné době máme ve spolupráci se zřizovatelem zažádáno o grant na zateplení a odvlhčení budovy. Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové učebně je velmi dobrá. Vyřazené počítače, pokud jsou funkční, jsou využívány ve třídách a ve školní družině. Vyučující mají k dispozici kvalitní počítače ve sborovně a ve 2 kabinetech. Vytápění centrální vytápění elektrokotli škola je ve spojení s MŠ velkoodběratelem. 3

4 Vodovod škola je napojena na vodovod městyse, který spravuje VHS Benešov.. Plyn škola není napojena na přívod plynu. Opravy a údržba ve školní budově Budova školy slouží od roku 1954, takže vyžaduje postupné rekonstrukce vybavení i jednotlivých částí. V minulém školním roce bylo provedeno : - malování některých prostor školy ( ŠJ kancelář, výdejna), vstupní vestibul, cvičná kuchyň) - oprava zadních nouzových dveří u tělocvičny - výměna skříněk v učebnách: ŠD 2, třída v malé budově - dokončení elektroinstalace k novému elektrokotli v tělocvičně ( z prostředků zřizovatele) - oprava podlahy linoleum ve cvičné kuchyni - oprava sloupu u zadních vrat areálu školy - oprava kabeláže v PC učebně ( přepěťová ochrana, kabely, odborná elektronická práce) - oprava elektronického plováku ve výtahové šachtě k nautile - elektrické práce za 1. pololetí ( oprava elektrokotlů, výměna stykače, opravy bojlerů, montáž zvonku ke ŠD, oprava reproduktoru v tělocvičně,) - oprava koridoru ( sanace vlhkých zdí) - běžné opravy běžná údržba, instalatérské práce 3. Údaje o žácích Počet žáků a tříd ve školním roce 2011 / ročník I. třída 24 žáků 2.ročník II. třída 19 žáků 3.ročník III. třída 13 žáků 4.ročník III. třída 10 žáků 5.ročník V.třída 17 žáků 6.ročník VI. třída 19 žáků 7.ročník VII.třída 12 žáků 8. ročník VIII.třída 14 žáků 9.ročník IX.třída 14 žáků Celkem 8 tříd 142 žáků Jeden žák konal školní docházku podle 38 Zákona 561 / 2004 Sb. /, a to na 2. stupni. Průměrný počet žáků na třídu byl 17,75. Ve III. třídě byly spojeny 3. a 4. ročník. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk : 99 žáků Německý jazyk : 40žáků - jako druhý jazyk volitelný Integrovaní žáci - s vývojovými poruchami 4 žáci Celkem 4 žáci 4

5 Volitelné předměty Informatika 3 skupiny 40 žáků Německý jazyk 3 skupiny 40 žáků Nepovinné předměty nebyly ani v tomto školní roce zavedeny. Zájmové útvary Sportovní gymnastika Fotbal Házená Keramika- 2 skupiny Pohybové hry Aerobik Florbal 3 skupiny Včelařský kroužek Myslivecký kroužek Mladý zdravotník Anglický jazyk pro 2. ročník Na škole působí pobočka ZUŠ Benešov obory akordeon, zobcová flétna a trubka a pobočka ZUŠ Votice obor kytara Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Benešově, a to v podzimním termínu. SRPDŠ těmto žákům přispělo 300 Kč na dopravu. Pro žáky 7. a 8. ročníku byl uspořádán lyžařský výcvikový kurz tradičně v Horním Maxově v Jizerských horách v termínu Výcviku se zúčastnilo celkem 22 žáků. SRPDŠ tuto akci podporuje již dlouhá léta a žákům uhradila dopravu na lyžařský výcvik. Ve dnech jsme již podruhé uspořádali Jazykový kurz ( Our English Camp) v Jablonné nad Vltavou. Kurzu se zúčastnili žáci ročníku. Akce se opět velice vydařila a určitě chceme v tomto trendu pokračovat i nadále. I zde přispěla SRPDŠ na dopravu všem účastníkům jazykového kurzu. Škola se zapojila do testování žáků prostřednictvím různých společností. Prostřednictvím společnosti SCIO byli v listopadu 2011 testováni žáci 9. ročníku v rámci projektu Stonožka. Jednalo se konkrétně o testy z OSP, ČJ, MA, AJ, NJ. Ve všech zmiňovaných oblastech žáci prospěli nadprůměrně, dokonce i z německého jazyka, který mají jako volitelný předmět až od 7. ročníku. Nejlépe si vedli v matematice, kterou v průměru vypracovali téměř na 70%. V únoru 2012 byli testováni opět žáci 9. ročníku v rámci projektu: Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Žáci byli testováni v těchto oblastech: ČJ, MA, AJ, Člověk a příroda. Zde si naši žáci vedli nejlépe v českém jazyce, naopak nevedlo se jim v matematice. V měsíci květnu 2012 probíhala generální zkouška celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků projektu NIQES. Testovalo se v těchto vzdělávacích oblastech: ČJ, MA, AJ. Výsledky v obou třídách dopadly nadprůměrně či průměrně. 5

6 Žáci naší školy také využívají testování na portálu kde mohou online využívat testy k volbě povolání, testy dětských schopností a testy pro elementární třídy. Výhodou je okamžitá zpětná vazba pro každého jednotlivce i kolektiv. Bližší informace k testování žáků za rok 2011/012 je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně základní školy. Školní družina Školní družina pracovala jako součást školy podle vlastního plánu vycházejícího ze ŠVP Škola pro život. Měla 2 oddělení s 51 zapsanými žáky. Družinu navštěvovali žáci ročníku. 4. Učební program: Školní vzdělávací program Škola pro život verze III/ 2011 Třídy, předměty, počty hodin 1. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Matematika 4 Základy práce s počítačem Prvouka Časová dotace Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti

7 Třídy, předměty, počty hodin 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Matematika Základy práce s počítačem Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Další cizí jazyk Volitelný předmět Celkem Vzdělávací program Škola pro život verze III/ 2011 byl realizován ve všech třídách. Byl kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí a na splnění průřezových témat, byly používány ve větší míře moderní metody skupinová práce, samostatné úkoly, projekty apod. Žáci byli vedeni ke kooperaci, byl kladen důraz na rozvoj komunikace ve skupinách. Při hodnocení výsledků vzdělávání byli žáci vedeni k sebehodnocení, vyučující se snažili hodnotit osobní vývoj každého žáka s využitím žákovských portfolií. 7

8 5. Údaje o pracovnících školy Na škole pracovalo celkem 23 pracovníků na celý či částečný úvazek + 3 pracovnice jsou na MD. Fyz. osoby přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci : Učitelé 14 11,999. Vychovatelky 2 1, Celkem: 16 13,727 Nepedagogičtí pracovníci: Domovník 1 1 Uklizečka 4 2,531 Kuchařka 4 3,125 Administrativní pracovnice 1 0, Celkem 10 7,406 Administrativní pracovnice působí jako kuchařka pro cizí strávníky na úvazek 0,250 a je financována z vedlejší hospodářské činnosti. Vedení mzdové a účetní agendy: - hrazeno zřizovatelem Většina pedagogických pracovníků má předepsané vzdělání, pouze 2 vyučující nesplňují odpovídající kvalifikaci. Jedna z nich si doplňuje vysokoškolské vzdělání. Vedení školy usiluje o maximální možnou aprobovanost v jednotlivých předmětech podle možností, které mu dává velikost školy a počet pedagogických pracovníků. Věkové složení pedagogických pracovníků: do 40 let let let 8 nad 61 let 3 V pedagogickém sboru působí pouze ženy. Věkové složení nepedagogických pracovníků: do 40 let let let 4 nad 61 let 1 Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 8

9 6. Údaje o přijímacím řízení: byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 26 dětí. Odklad školní docházky byl povolen 2 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců a doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny a dvě děti nastoupí na základě rozhodnutí rodičů na jinou školu. Do 1. ročníku nastoupí dne žáků. Povinnou školní docházku ukončilo 14 žáků, kteří byli přijati na: Obchodní akademie - Střední umělecké školy - Střední průmyslová škola- Střední odborná učiliště - Gymnázium - 1 žák 2 žáci 4 žáci 4 žáci 3 žáci 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Průměrný prospěch I.pololetí 1.stupeň 2. stupeň Průměrný prospěch školy: 1,47 1,20 1,81 II. pololetí Průměrný prospěch školy: 1,49 1,24 1,81 Vyznamenání : 1.pololetí 94 žáků 66 % 2.pololetí 96 žáků 67 % Prospěl : 1.pololetí 47 žáků 33 % 2.pololetí 46 žáků 32 % Neprospěl : 1.pololetí 2 žáci 1 % 2.pololetí 1 žáci 1 % Snížené známky z chování: 1.pololetí 2.pololetí 1 žák 1 žák Výchovná opatření: Napomenutí třídním učitelem 1.pololetí 8 žáků 2.pololetí 4 žáci Důtka třídního učitele 1.pololetí 2 žáci 2.pololetí 1 žák Důtka ředitele školy 1.pololetí 0 2. pololetí 4 žáci 9

10 Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: V 1. pololetí bylo zameškáno 6756 hodin, z toho 6734 omluvených a 22 neomluvených. Průměr na žáka je 47,24 hodin. Z toho na 1. stupni celkem 3734 hodin 44,99 hodin na žáka, na 2. stupni celkem 3022 hodin 50,37 hodin na žáka. Ve 2. pololetí bylo zameškáno 8715 hodin, z toho omluvených 8703 a neomluvených 12 hodin. Průměr na žáka je 60,94 hodin. Z toho na 1. stupni - celkem 4281 hodin 51,58 hodin na žáka, na 2. stupni - celkem 4434 hodin 73,90 hodin na žáka. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Školení AJ Praha PaedDr. Milena Holcnerová ( ) Školení v rámci prevence na škole PPP Benešov Pavla Zrzavecká ( ) Metodický seminář výchovných poradců Benešov Mgr. Jana Bernardová ( ) Školení EU peníze školám tvorba DUMů ( ) všechny paní učitelky Školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance školy Školení metodiků prevence Benešov Pavla Zrzavecká ( ) Konference Praha Inovace výuky Mgr. Ludmila Vodehnalová ( ) Schůze výchovných poradců Benešov Mgr. Jana Bernardová ( ) Vzdělávací program VISK pro ředitele škol (Školský zákon) Benešov ( ) Mgr. Ludmila Vodehnalová Školení pro pedag. pracovníky: Využití textových editorů (školitel - Pedag fakuta Praha a ) Školení ke tvorbě DUMů pedag. pracovníci ( ). 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola se představuje veřejnosti na svých internetových stránkách Mají své pravidelné rubriky, jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány. O svých akcích také informujeme v tisku Benešovský deník a především týdeník Jiskra. V letošním školním roce rovněž pokračujeme ve vydávání školního časopisu Všechna čísla jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Naše škola je i mnoho let zapojena do projektu Školní mléko v České republice, jehož hlavním realizátorem je Laktea, o.p.s. Žáci mají možnost využívat tyto služby a objednat si za výhodné ceny ochucené či neochucené mléko a jiné mléčné výrobky. V letošním školním roce jsme s také pokračovali v projektu Ovoce do škol. Jedná se o dodávku ovoce a zeleniny pro žáky ročníku. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Cílem projektu "Ovoce do škol" je zvýšení obliby produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispění k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovací návyků ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace apod. Během školního roku žáci absolvovali výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, navštívili divadelní představení, výstavy. Toto jsou některé z nich: 10

11 1. Divadlo realizované ve škole Divadlo Spilberk ( Maxipes Fík pro 1. stupeň, Kytice pro 2. stupeň ) 2. Přírodovědná vycházka 4. ročník 3. Návštěva místního muzea Výstava krajin Františka Hrubína 9. ročník 4. Drakiáda 1. oddělení školní družiny 5. Pouštění draků 2. oddělení ŠD 6. Beseda v Městské knihovně Benešov 2. ročník 7. Divadelní představení pro 1. ročník: O nebojácném Ondrovi ( v MŠ) 8. Projekt: zdravé zuby ročník 9. Ekologický program na Čapím hnízdě 1. a 2. ročník 10. Program Hasík projekt hasičů z Benešova pro 2. a 6. ročník 11. Projekt: Udělěj radost - DDM Benešov 1. oddělení ŠD 12. Hallowen projekt pro 2. a 3. ročník ( dvoudenní) 13. Exkurze do automobilky v Mladé Boleslavi ročník 14. Planetárium Praha 5. a 6. ročník 15. Vystoupení žáků na tradiční Valné hromadě Spolku rodáků Netvořice 16. Pečení a zdobení perníků na vánoční jarmark ve ŠJ dobrovolná akce pro žáky 17. Exkurze do DDM Benešov a muzea Benešov školní družina 18. Zdobení perníků ve školní jídelně dobrovolné pro všechny žáky 19. Projektové dopoledne na téma: Advent - 4. ročník 20. Vánoční trhy v budově školy s kulturním vystoupením žáků 21. Kulturní program skupiny Pernštejni v tělocvičně ZŠ Řím 22. LVVZ pro 7. a 8. ročník Horní Maxov Jizerské hory 23. Vánoční koncert ZUŠ Benešov, Votice jídelna školy 24. Vánoční besídky jednotlivých tříd a školní družiny 25. Divadelní představení v MŠ 1. a 2. ročník 26. Školní ples spojený se šerpováním žáků 9. ročníku 27. Hudební pořad v MŠ 1. ročník. 28. Pořad v MŠ: Jak se otvírá země 1. ročník 29. Přednáška: Židovská otázka pro ročník 30. Dětský karneval 31. Projektový den k Recyklohraní: Ekohrátky žáci 9. ročníku připravují projekt pro kamarády z ročníku 32. Projekt: Udělej radost II v Benešově 1. oddělení ŠD 33. Okresní kolo Sapere Žít zdravě? ( pro žáky 2. stupně) 34. Andersenova noc pro žáky 6. ročníku ( dvoudenní) 35. Praha městská knihovna exkurze 6. ročník 36. Program: Karel IV. V Takoníně ročník 37. Divadlo Tábor ročník: Sen noci svatojánské 38. Sběr papíru pod záštitou SRPDŠ spojenou se soutěží jednotlivců a tříd 39. Divadlo v MŠ: Krátké pohádky kolem křižovatky 1. ročník 40. Vynášení Morany 1. oddělení ŠD 41. Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha 2. a 3. ročník 42. Tajemný svět Ekvádoru kino Benešov ročník 43. ZOO Praha školní výlet pro 1. a 2. ročník 44. Pražský hrad školní výlet pro ročník 45. Výlet na Konopiště 1. oddělení ŠD 46. Jazykové soustředění v Jablonné nad Vltavou ročník (třídenní) 47. Exkurze do Bavorského národního parku ( akce mysliveckého kroužku) 48. Beseda k volbě povolání pro 8. ročník 11

12 49. Hudební pořad v MŠ Jiří Helekal pro 1. ročník 50. Gymnastická akademie spojená s výstavou výtvarných prací žáků školy 51. Závěrečný koncert žáků ZUŠ Benešov v jídelně školy 52. Branný den cvičný poplach a evakuace školy, ukázka práce psovodů, soutěže 53. Třídní výlet 9. třídy Jablonná nad Vltavou, Měřín 54. Třídní výlet 8. ročník - Praha Petřín 55. Třídní výlet 5. a 6. ročník - zámek Strahov a Mladá Boleslav 56. Třídní výlet 7. ročník - zámek Jemniště výročí vystěhování našeho regionu, vysazení památného stromu před budovou školy, kulturní vystoupení žáků školy u školy a v Krňanech, výstava výtvarných prací 58. Turistická vycházka na Větrov 1. oddělení školní družiny 59. Návštěva v Senátu určeno pro členy mysliveckého kroužku 60. Návštěva netvořického muzea Výstava k 70. výročí vystěhování regionu všechny třídy Akce posilující environmentální výchovu třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o školní pozemek. Naše škola pokračovala v celostátní soutěži Recyklohraní, všechny úkoly byly splněny, zařadili jsme se opět mezi nejúspěšnější školy v České republice. Soutěž bude pokračovat i v příštím školním roce. Škola tak vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. V letošním roce měl velký úspěch projektový den s názvem: Ekohrátky, kdy žáci 9. ročníku organizovali ekologické hry pro žáky 1. stupně. Zapojili jsme se opět velmi úspěšně i do celostátní soutěže Těžíme hliník z naišich domácností. Další akcí byl sběr plastových víček. Sběr starého papíru byl opět organizován ve spolupráci se SRPDŠ. Zapojily se do něj všechny třídy, aktivnější však byli opět mladší žáci. 1. místo obsadila V. třída, 2. místo patřilo VI. třídě a třetí byla II. třída. Nejlepšími sběrači v jednotlivých třídách byli : Šebková Elizabeth, Kašáková Eliška, Řezníčková Aneta, Kutová Kateřina, Kluvanec Vojtěch, Janslá Anna, Plešinger Stanislav, Žižková Pavlína a Plešinger Karel. Nejlepší třídy a jednotlivci byli opět odměněni z prostředků SRPDŠ. Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a mnozí z nich úspěšně reprezentovali školu, např.: Přírodovědný klokan okresní kolo Olympiáda v AJ pro ročník - školní kolo 1. místo: Stanislav Plešinger místo: Ondřej Zvěřina místo: Martin Fulín - 5 Okresní kolo Sapere žít zdravě? ( účast ročníku) Okresní kolo ve finanční samotnosti 9. ročník Krajské kolo ve finanční gramotnosti Mladý zdravotník okresní kolo celkově 3. místo Recitační soutěž školní kolo Kategorie ročníku: 1. místo: Lukáš Šlehobr a Jaroslav Doskočil 2. místo: Matyáš Stránský a Adrea Stibůrková 3. místo: Viola Šírová a Aneta Řezníčková Kategorie 4. a 5. ročník: 12

13 1. místo: Vojtěch Kluvanec 2. místo: Radka Šínová 3. místo: Jan Březovják Kategorie ročník 1. místo: Veronika Stejskalová a Stanislav Plešinger 2. místo: Zuzana Kočová a Anna Janská 3. místo: Jan Bednařík a Simona Novotná Soutěž: Škola plná ovoce pro 5. ročník Olympiáda v českém jazyce okresní kolo místo obsadila žákyně 9. ročníku Alžběta Bednaříková Dějepisná olympiáda: Matematický klokan zúčastnila se celá škola v rámci svých věkových kategorií. V kategorii Cvrček se umístila v celostátním měřítku Daniela Janurová a Nela Hájková na prvním místě. Česká pošta soutěž v psaní dopisů účast žáků 8. ročníku Výtvarné soutěže: Výtvarná a literární soutěž ke Dni Země 2012: Tajemná ptačí říše I. kategorie: Vojtěch Šindelář (2. ročník) 2. místo Klára Vyskočilová (2. ročník) 3. místo III. kategorie: Nikola Stará (6.ročník) 1. místo IV.kategorie: Soubor prací žáků 8. a 9. ročníku Martina Vyskočilová, Veronika Stejskalová, Monika Jirsová, Alžběta Bednaříková, Markéta Špundová, Filip Fibír 2. místo Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje III. kategorie: Martina Hýnová (5. ročník) 2.místo Úspěchy ve sportovních soutěžích: Okresní turnaj v házené: Dívky: 3. místo Chlapci: 2. místo Okresní kolo ve futsalu: starší žáci: 6. místo Atletická všestrannost: 6. místo Gymnastické závody ZŠ Benešov Jiráskova 1. a 2. místo Coca-Cola Cup utkání se ZŠ Nevyklov starší žáci Středočeský taneční pohár okresní kolo v Benešově 2krát 3. místo (kategorie mini tým, 1. stupeň) McDonald s Cup Okresní finále: 4. a 5. ročník 9. místo Okresní finále: ročník 5.místo 13

14 Florbalové soutěže: žáci se zúčastnili florbalových soutěží Okresní finále: FlorbalCup dívky i chlapci místo Florbalový turnaj o pohár Středočeského kraje Okresní kola ve vybíjené: Preventan Cup Dívky: místo Chlapci: místo Žáci naší školy sehráli v průběhu školního roku přátelská utkání se ZŠ Krhanice ve florbalu a házené. Zástupci ze žáků školy se také zúčastnili významné mezinárodní akce k svátku Corpus Domini. Jednalo se o štafetový běh z Prahy do italského města Orvieto, který běžel i přes Netvořice. Žáci běželi vybraný úsek společně s běžcem štafety. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne proběhla státní kontrola ověřování dodržování právních předpisů zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Ze závěrů kontroly vyplývá, že nebyly zjištěny žádné hrubé závady. Byl však zjištěn nedostatek, a to korodující obal na škrabce brambor. Tato závada byla odstraněna v průběhu letních prázdnin a KHS Benešov byla o této nápravě informována. 11. Hlavní údaje o hospodaření školy Finanční prostředky : a) dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV ze státního rozpočtu (platy, školní potřeby a pomůcky, DVPP, dotace na vybavení pro žáky 1.ročníku) b) dotace na krytí provozních výdajů spojených s hlavní činností ( elektřina, vybavení školy, opravy a údržba a ostatní služby ) - zřizovatel Úřad městyse Netvořice c) prostředky z doplňkové činnosti - pronájmy, obědy pro cizí strávníky d) dary z prostředků SRPDŠ, jehož výbor aktivně spolupracuje s vedením školy, dary z řad rodičů 12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů: Škola se aktivně zapojila do projektu Adopce na dálku. Již druhý školní rok si dopisuje v anglickém jazyce a podporuje finančně 15letou dívku Jamilu z Indie. 13. Na škole nepracuje odborová organizace. 14. Seznam příloh k nahlédnutí v ředitelně školy : 14

15 Údaje o pedagogických pracovnících Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2011/ 2012 Přehled prospěchu školy v I. a II. pololetí Výsledky sběru papíru Přehledná zpráva o hospodaření za rok 2011 Netvořice Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne Výroční zprávu schválila Školská rada dne: Mgr. Ludmila Vodehnalová ředitelka školy 15

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2010-2011 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti

Výroční zpráva. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l a N e t v o ř i c e, o k r e s B e n e š o v, příspěvková organizace Školní rok 2009-2010 A ) Charakteristika školy 1) Úvod Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Netvořice Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Pavla Zrzavecká Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu na škole IV. Garant programu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více