Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Kvasnička Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ondřej Kuchař Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Jihlavě, dne Jakub Kvasnička - 2 -

3 Poděkování Rád bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, rodině a přítelkyni, kteří mi v průběhu zpracování této bakalářské práce pomáhali. Rád bych také poděkoval panu JUDr. Ondřejovi Kuchařovi za vedení mé práce a za poskytnutí podnětných rad a připomínek. Taktéţ bych velice rád poděkoval panu Bc. Pavlu Budinskému za pomoc při shánění materiálů, formální připomínky a celkovou vstřícnost

4 Anotace Bakalářská práce byla vypracována s cílem porovnání vzájemného postavení, práv a povinností, ale i celkové úlohy správce konkursní podstaty v konkursních a vyrovnacích řízeních a jeho nově koncipované postavení v řízení insolvenčním. Taktéţ upravení postavení insolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcích. V této bakalářské práci byly dále porovnány instituty týkající se obou správců, jak správce konkursního, tak správce insolvenčního, jako například pojištění, odpovědnost, odměny, hotové náhrady, ustanovení, zánik, přerušení a další. Klíčová slova Dluţník, věřitel, úpadek, správce, seznam správců, součinnost, insolvenční správce, insolvenční soud, konkursní správce Abstract This bachelor s thesis was written with the goal of comparing the mutual standing, rights and obligations and also the overall role of the bankruptcy trustee in bankruptcy and settlement proceedings and his newly conceived standing in insolvency proceedings. The thesis also discusses regulation of the standing of the insolvency trustee in the Insolvency Trustee Act. This bachelor s thesis also compares the institutes concerning both types of trustee, the bankruptcy trustee and the insolvency trustee, such as insurance, liability, remuneration, cash compensation, appointment, dismissal, suspension and others. Key words Debtor, creditor, bankruptcy, trustee, list of trustees, cooperation, insolvency trustee, insolvency court, bankruptcy trustee

5 Obsah ÚVOD HISTORICKÝ EXKURZ HISTORICKÝ EXKURZ V ČESKÝCH ZEMÍCH PRAMENY PRÁVA KONKURZNÍHO PRAMENY INSOLVENČNÍHO PRÁVA CHARAKTERISTIKA SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY, PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE OBECNĚ O KONKURSNÍM SPRÁVCI OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT FUNKCI KONKURSNÍHO SPRÁVCE VÝKON FUNKCE KONKURSNÍHO SPRÁVCE ZÁNIK FUNKCE SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE, ZÁSTUPCE SPRÁVCE A PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE PRÁVA A POVINNOSTI KONKURSNÍHO SPRÁVCE ODMĚNA SPRÁVCE ODPOVĚDNOST SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY CHARAKTERISTIKA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE, PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE OBECNĚ O INSOLVENČNÍM SPRÁVCI OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE VÝKON FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POJIŠTĚNÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POZASTAVENÍ, ZRUŠENÍ A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE PŘEDBĚŽNÝ, ODDĚLENÝ A HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRÁVA A POVINNOSTI INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ODPOVĚDNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ODMĚNY A NÁHRADY HOTOVÝCH VÝDAJŮ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE KOMPARACE ROZDÍLY V USTANOVENÍ, ODVOLÁNÍ A ZPROŠTĚNÍ FUNKCE KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ROZDÍLY V PRÁVECH A POVINNOSTECH KONKURSNÍHO SPRÁVCE A SPRÁVCE INSOLVENČNÍHO ROZDÍLY V MAJETKOVÉ A TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI A POJIŠTĚNÍ KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POSKYTOVANÁ SOUČINNOST KONKURSNÍMU SPRÁVCI A SPRÁVCI INSOLVENČNÍMU ROZDÍLY V PROBLÉMU ZVLÁŠTNÍHO SPRÁVCE V RÁMCI KONKURSU A VYROVNÁNÍ A ŘÍZENÍ INSOLVENČNÍHO POROVNÁNÍ ODMĚN A HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY A SPRÁVCE INSOLVENČNÍHO ROZDÍLY V OBECNÉM POHLEDU NA POSTAVENÍ A ÚLOHU SPRÁVCE KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO

6 6.8 POROVNÁNÍ ZÁPISU A EVIDENCE SEZNAMU SPRÁVCŮ KONKURSNÍ PODSTATY A SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍCH ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

7 Úvod Pro svojí závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybral téma Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR. Jedná se o velice aktuální a jak v laické tak v odborné veřejnosti hojně diskutované téma. Ve své bakalářské práci se pokusím podat ucelený pohled na institut konkursního správce a taktéţ správce insolvenčního, včetně komparace obou institutů v časovém období právních úprav českého právního systému. Zaměřím se především na novinky a změny, které nastaly novou právní úpravou této problematiky a pokusím se jí srovnat s právní úpravou předchozí. Aby se nestalo, ţe moje práce bude obsahovat pouze přepsané pasáţe ze zákonů, budu se snaţit pouţít judikatury a v určité míře své postřehy a vlastní názory. Bakalářskou práci rozčlením do celkem pěti kapitol. V první kapitole si dovolím nastínit právní úpravu dané problematiky z pohledu historického. Začnu v právu římském, kde můţeme nalézt první zmínky o tomto problému, dále budu věnovat pozornost právní úpravě v českých zemích, přes císařský reskript z roku 1637, Josefínský konkurzní řád roku 1781, Konkurzní řád č. 1/1869 ř. z., Nový zákon č. 64 Sb., který byl vyhlášen dnem a byli jím vytvořené řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí, přes zákon č. 328/1991 Sb. ze dne o konkursu a vyrovnání, aţ po dnešní aktuální právní úpravu v podobě zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a v neposlední řadě zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Ve druhé kapitole se budu zabývat stručným rozborem pramenů práva konkursního, jeho začleněním do celkové právní úpravy ČR a jeho provázaností s dalšími právními odvětvími. Třetí kapitolu věnuji rozboru pramenů práva insolvenčního s poukázáním na rozdíly oproti dřívější právní úpravě. V kapitole nazvané Charakteristika správce konkurzní podstaty, předpoklady pro výkon funkce si podrobněji rozebereme insolvenčního správce, jeho oprávnění vykonávat funkci konkursního správce, dále jeho výkon funkce včetně zániku takovéto funkce a nesmíme zapomenout stručně pojednat o správci zvláštním, zástupci správce a správci předběţném. V neposlední řadě se podíváme na práva a povinnosti včetně odměn a odpovědnosti správce vyplývající z výkonu jeho funkce. V kapitole páté se podíváme blíţe na institut insolvenčního správce, jeho oprávnění k výkonu činnosti, na výkon činnosti jako takové a nesmíme vynechat zkoušky, kterými insolvenční správci musejí ze zákona projít, povinné pojištění insolvenčních správců a - 7 -

8 instituty jako pozastavení, zrušení a zánik oprávnění k výkonu funkce. Lehce si nastíníme problematiku předběţného, odděleného a hostujícího správce, taktéţ nemůţeme vynechat práva a povinnosti insolvenčních správců, jejich odpovědnost a v neposlední řadě jejich odměny a náhrady hotových výdajů. V poslední kapitole se zaměřím na komparaci obou právních úprav, jak dřívější zastupovanou především zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, tak aktuální právní úpravou, kterou představuje především zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a dále zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Cílem této práce je podat ucelený pohled na oba instituty správců, jak minulých, tak současných, seznámit se s právní úpravou v obou případech a konečně obě úpravy mezi sebou porovnat a vyvodit závěr. Při tvorbě této práce vyuţiji metodu komparativní (především při porovnávání právní úpravy obsaţené v zákoně o konkursu a vyrovnání a nové právní úpravě), dále metodu logického výkladu a taktéţ budu nucen se, v některých pasáţích práce, uchýlit k metodě popisné. Informace, které budou podkladem a oporou pro tuto bakalářskou práci, budu čerpat z odborných zdrojů, především z odborné literatury, zákonů, vyhlášek, nařízení, a v neposlední řadě z internetových zdrojů

9 1 Historický exkurz Základy dnešního insolvenčního práva, samozřejmě i jako dalších právních odvětví nacházíme v římském právu. Toto právo ve své původní podobě nerozeznávalo rozdíly mezi konkurzem a exekucí majetku. Konkurzní řízení bylo zahajováno buď na návrh jednotlivce, nebo skupiny věřitelů. Tento návrh věřitelé mohli podat za ţivota, nebo jiţ po smrti věřitele k nejvyšším úředníkům té doby (praetorové, konzulové, místodrţitelé). Tento úředník poté vydal dekret, prohlášení, které bylo veřejné a dávalo moţnost převzít ochranu nad dluţníkem, nebo za dluţníka dluh uhradit. Následný krok bylo vydání dalšího dekretu, ve kterém úředník vyzíval věřitele, aby si vybrali ze svých řad jednatele, který bude mít na starosti prodej majetku dluţníka. Hlavním úkolem takovéhoto jednatele tedy bylo, prodej a utrţení co největší sumy z majetku dluţníka, na uspokojení pohledávek věřitelů, za podmínek, které si sami věřitelé určili. Jednalo se především o poměr prostředků, které připadnou jednotlivým věřitelům z veřejné draţby majetku dluţníka. Tuto veřejnou draţbu obstarával a řídil jednatel věřitelů, který majetek dluţníka prodal nejvyšší nabídce ve veřejné draţbě. 1 Toto řešení sebou neslo plno úskalí, jako hlavní uveďme, ţe dluhy na nového vlastníka přecházely postupně, tak jak postupoval praetor a to pouze v poměru, jaký si věřitelé dohodli v poměru k hodnotě vydraţeného majetku dluţníka. Kdyţ se nad tímto zamyslíme, právě zde, v osobě dávného jednatele, můţeme nalézt stopy předchůdce dnešního správce konkurzní podstaty. 2 Z výše uvedeného jasně vyplývá, ţe prodej veškerého majetku dluţníka pouze jedné osobě sebou nese veliké úskalí a překáţky. Proto se ve starověku začal praktikovat prodej majetku po jednotlivých částech. Tento prodej byl v začátcích umoţněn pouze osobám z vyšší sféry obyvatelstva, senátorům. Pro další vrstvy společnosti se tento princip, prodávání majetku na více částí, začal uplatňovat v pozdějších dobách za vlády císaře Justiniána. Tato změna umoţnila jednateli věřitelů prodávat majetek po jednotlivých částech, kvůli znásobení výtěţku veřejné draţby, oproti prodání celého majetku jednomu draţiteli. Vše probíhalo za dohledu a součinnosti věřitelů dluţníka. V době vlády císaře Justiniána taktéţ dochází k posunu pravomocí směrem k zesílení moci úřední v konkurzním řízení. Například prodej majetku podléhal povolení soudu a samotný prodej byl pod dozorem tehdejších úředníků. 3 1 SCHELLEOVÁ, I. Vybrané problémy z teorie konkursního práva. Brno: Masarykova universita, 1995, str KOŠŤÁL, P. Konkurzní prvopočátky: Historie konkursů. Konkurzní noviny [online]. 2001, č. 4, str. 1 [cit ]. Dostupné z: 3 SCHELLEOVÁ, I. a kol.: Konkurz a vyrovnání, Praha, EUROLEX BOHEMIA, 2005, str

10 V římském právu, době nebyl prodej veškerého majetku dluţníka spojován automaticky s insolvencí dluţníka. Obrat nastává aţ v době středověku, kdy dochází přesně k opačnému chování, myšlení. Konkurzní řízení jako takové se začíná odtrhávat a tvořit samostatný procesní tvar, který si klade za cíl poměrné uspokojení všech věřitelů dluţníka Historický exkurz v českých zemích Jako první krok k vyčlenění konkurzního řízení z jednotného řízení soudního můţeme povaţovat dva akty. Za prvé, císařský reskript z 29. Srpna 1637 a za druhé navazující místodrţitelský patent z 23. Listopadu 1637, kterým byl císařský reskript realizován. 5 Hlavní důvod a význam těchto dvou aktů spočíval v úředním oznámení věřitelům, ţe si do určité doby a za určitých podmínek musejí přihlásit svoje nároky u soudu. Jako další vývoj musíme uvést vydání Deklatatorií a Novell z roku Za první konkurzní řád v Čechách můţeme povaţovat pasáţ z Novell nazývanou Vom Crida Process. Jako důsledek vyhlášení konkurzu na dluţníka bylo zastavení všech dílčích exekucí na jeho majetek. Byla zkonfiskována konkurzní podstata. Dále soud zkoumal nároky věřitelů, kteří se do řízení přihlásili, a vydal rozhodnutí, které upravovalo nárok jednotlivých věřitelů na vyrovnání jednotlivých pohledávek. Soud mohl činit opatření pro zajištění dluţníkova majetku ještě dříve, neţ byl samotný konkurz vyhlášen. Šlo především o ustanovení prozatímního správce majetku dluţníka. Zajištění majetku dluţníka, ale příslušelo pouze soudu. Ten určil osobu, právníka, který zjišťoval skutečný stav majetku dluţníka a tím ho i chránil před věřiteli, protoţe s věřiteli nemohl být jakkoliv vázán. V případě nízké hodnoty dluţníkova majetku, spravoval tuto podstatu pouze soud. Po prodeji majetku dluţníka soud vynesl rozhodnutí a po nabytí právní moci vydal soud rozhodnutí o rozdělení peněz mezi jednotlivé věřitele. Historii psaného práva konkurzního můţeme datovat k roku 1781, kdy byl přijat první ucelený konkurzní řád, Josefínský konkurzní řád. 6 Bohuţel jeho uvedení do praxe bylo provázeno neúnosnými náklady řízení a bohuţel i dlouhému trvání řízení samotného. Z těchto důvodů se postupně vytvářejí snahy o změnu řádu. Roku 1848 vychází osnova Sommarugova, ze které se později v roce 1853 vyvinul provizorní konkurzní řád, platící v rakouských 4 KOŠŤÁL, P. Konkurzní prvopočátky: Historie konkursů. Konkurzní noviny [online]. 2001, č. 4, s. 1 [cit ]. Dostupné z: 5 SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA,1995, str SCHELLEOVÁ, I.:Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost), Brno, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1995, str. 5 a následující

11 zemích. I ten se však s velkým ohlasem nesetkal a mnoho věřitelů sahalo k mimosoudnímu vyrovnání s dluţníky. Konkurzní řád č. 1/1869 ř. z., 7 z roku 1868 konečně přinesl lepší řešení této problematiky. Bohuţel obsahoval i některé nedostatky, například v oblasti úpravy odporovatelnosti právních úkonů. V tomto konkurzním řádu se prosazuje princip univerzality. Předmětem řízení se stává veškerý dluţníkův majetek, kromě věcí, které jsou nezbytné k přeţití a vyţití dluţníka, potaţmo jeho rodiny. Dluţník byl vyloučen z nakládání s vlastními věcmi, toto dostal na starosti správce konkurzní postaty. Řízení bylo rozděleno na dvě části, zahajovací a vlastní konkurzní řízení, podobně, jako dnes. 8 Zahajovací řízení soud zjišťoval předpoklady pro zahájení konkurzu, pokud byly splněny, vyhlásil konkurz Vlastní konkurzní řízení Tento konkurzní řád zavedl větší moţnost dluţníka se bránit, opravných prostředků. Jako například konkurzní komisař, konkurzní soud, Vrchní soud a Nejvyšší soudní dvůr. Neupravoval mimokonkurzní vyrovnání. 9 Jako jiţ dříve uvedené úpravy se i tato neobešla bez svých kritiků a v praxi se příliš neuchytila. Jako další reforma konkurzního řízení poslouţilo císařské nařízení č. 337/1914 ř. z. 10 Tato úprava, po recepci na základě zákona č. 11/1918 Sb., z rakousko-uherského práva do práva československého platila aţ do roku Nový zákon č. 64 Sb., který byl vyhlášen a který nabyl svojí účinnost , nastavil novou úpravu insolvenčního práva v Československé republice. Vydávají se jím řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí. 11 Jeden z hlavních přínosů tohoto zákona byl fakt, ţe odstraňoval právní dualismus, coţ byla jedna z priorit tehdejší vlády Československé republiky. Jeho další velká snaha je omezení vlivu věřitelů ve prospěch konkurzního soudu a konkurzního komisaře a zkrácení trvání konkurzního řízení, které na Slovensku a 7 SCHELLE, K., FRÝDEK, M. Vývoj konkursního práva. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Nakladatelství KEY Publishing, s. r. o., str SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str KOZÁK, J. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. [online]. s. 2 [cit ]. Dostupné z: 10 SCHELLEOVÁ, I.:Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost), Brno, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1995, str. 86 a následující 11 SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str

12 Podkarpatské Rusi trvalo ve většině případů déle neţ 3 roky. 12 Zákon zaváděl pojem zvláštní správce a náměstek správce, který dnes známe jako zástupce správce. Konkurzní soud ustanovoval správce konkurzní podstaty. Takovýmto správcem se mohl stát pouze člověk bezúhonný a bez osobních vazeb k dluţníkovi, po sloţení slibu do rukou konkurzního komisaře, ve většině případů, soudce. Povinnosti konkurzního správce: Zjištění stavu konkurzní postaty Vymáhání plnění do konkurzní podstaty Zjištění výše dluhů dluţníka Přezkoumávání přihlášených věřitelských nároků Vedení sporů zasaţeného majetku konkurzní postaty Odpovědnost za případnou škodu způsobenou správcem konkurzní postaty z neplnění jeho povinností Správci náleţela odměna a náhrada výdajů spojených s výkonem funkce. 13 Tato úprava přestala platit v roce 1950, kdy víceméně veškeré vlastnictví majetku přešlo do rukou státu, a tudíţ konkurzní právo nedávalo ţádný smysl, bylo nepouţitelné. Rozsáhlé změny systému po roce 1989 nastolily otázku nutnosti návratu a úpravy konkursního práva v českých zemích. Této úpravy se konkurzní právo dočkalo po více neţ 40-ti letech zákonem č.328/1991 Sb. ze dne o konkursu a vyrovnání. Ten nabyl účinnosti dne , od tohoto data můţeme hovořit o obnovení konkurzního práva v českých zemích. Tento zákon byl později recepčním zákonem č.4/1993 v souvislosti s rozpadem České a Slovenské federativní republiky přejat do právního řádu České republiky. Další a poslední změna konkurzního práva přišla se zákonem č. 182/2006 Sb., s účinností od , který zavádí nové a v některých ohledech i revoluční změny. Větší pruţnost, rychlost, transparentnost, zvýšení práv věřitelů, důraz na pluralitu řešení úpadku, snaha změnit likvidační důsledek řízení o úpadku v moţnost pokračování v podnikání po 12 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. Konkurzní noviny [online]. 2006, str. 2. Dostupné z: 13 KOZÁK, Mgr. Jan. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. Konkurzní noviny [online]. 2006, str. 2. Dostupné z: -

13 ukončení řízení. Zavádí jednotné řízení. Samostatně řešeny úpadky banka pojišťoven. Zavádí do praxe insolvenční rejstřík

14 2 Prameny práva konkurzního Jak jsme si jiţ uvedli výše, prameny práva konkurzního, tak jak jsme ho znali před rokem 2006, respektive , kdy vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb., jiţ neexistují. Toto tvrzení, ale není zas aţ tak pravdivé, protoţe úpadkové řízení, které začalo ještě před účinností zákona 182/2006 Sb., 14 se dále řeší dle předcházející úpravy a to podle zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. 15 Pro další pokračování si proto musíme uvést prameny práva konkurzního, před účinností zákona 182/2006 Sb. Problematika konkurzu a vyrovnání je primárně upravena v zákoně č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, tento zákon nabyl účinnosti dne K této základní právní úpravě musíme dále uvést vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 476/1991 Sb., 16 v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 328/1991 Sb., která se především věnuje otázkám, které souvisejí s vedením seznamu správců krajskými soudy, zákonnými odměnami správců konkurzní podstaty za jejich výkon ve funkci. Jako další zákonný prováděcí předpis si musíme uvést vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., 17 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, která v části sedmé 34 tohoto zákona upravuje ustanovení osoby konkursního správce podstaty, předběţného správce, vyrovnávacího správce, zvláštního správce, nebo jejich zástupce. Tato vyhláška byla novelizována novelou č. 315/2007 Sb., 18 s účinností ode dne Konkursní právo jako takové netvoří samostatné právní odvětví a je úzce provázáno s mnoha dalšími právními předpisy. Z toho vyplývá určitá náročnost při aplikaci zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, kdy je při výkladu třeba spojitosti tohoto zákona a 14 ZÁKON č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 30.března Dostupné z: 15 ZÁKON č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. In: Zákonů České Republiky. Praha, Dostupné z: 16 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. In: Sbírka zákonů č. 476/ a násl. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 17 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. In: Zákonů ČR. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 18 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

15 dalších právních předpisů. 19 Jako nejuţší vazbu uveďme vazbu k právu občanskému, kterou vystihuje 6 odst zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Konkursní řízení je díky své povaze zvláštní formou civilního procesu. Neméně důleţitou vazbu nacházíme v Trestním zákoně č. 140/1961 Sb., 21 a to především z důvodu moţného velkého objemu majetku, se kterým je nakládáno. Trestní zákon č. 140/1961 Sb., 22 nám nabízí celou řadu moţných skutkových podstat trestných činů, které v souvislosti s konkursem a vyrovnáním, mohou nastat. Jako příklad si uveďme 126 zákona č. 140/1961 Sb., který upravuje maření výkonu funkce konkursního správce, nebo 256b zákona č. 140/1961 Sb., který stanovuje tresty za pletichu 23 v konkursním a vyrovnávacím řízení. Mimo trestné činy spočívající v jednání proti hospodářské kázni a majetkovým trestným činům si také uveďme trestný čin poškozování věřitele podle 256 zákona č. 140/1961 Sb. 19 Jako příklad uveďme předpisy práva obchodního, občanského, pracovního, finančního 20 Zákon stanoví, ţe všude tam, kde zákon nestanoví jinak, se pro konkurs a vyrovnání pouţijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 21 Trestní zákon. In: Zákonů ČR. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1961, 140/1961 Sb. Dostupné z: 22 Který byl nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s účinností od Pletichou rozumíme zvláštní způsob pasivní uplácení

16 3 Prameny insolvenčního práva Před dalším, detailnějším rozborem práva insolvenčního, potaţmo analýzou postavení insolvenčního správce, jeho povinností a práv v konkurzním řízení, je nutné a nezbytné uvést prameny, kterými se toto právo utváří a řídí. Dále musíme rozebrat vztah insolvenčního práva a jeho vztah k ostatním právním odvětvím. Primárním a nejdůleţitějším pramenem je jistě zákon č. 182/2006 Sb. 24 z data s účinností od , který nastolil zcela novou úpravu insolvenčního práva na území České Republiky. Tento zákon nahrazuje, jak jiţ bylo řečeno výše, zákon o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb., respektive č. 4/1993 po jeho recepci do právního řádu České Republiky, tento zákon platil do Insolvenční zákon můţeme rozdělit na tři části: Část obecnou definovány zásady insolvenčního řízení, subjekty řízení a společenské pojmy Způsoby řešení úpadku najdeme zde pravidla, kterými se řídí jednotlivé způsoby úpadku dluţníka. Reorganizace, konkurz, oddluţení Společná ustanovení Další významný a nenahraditelný pramen insolvenčního práva, potaţmo práva zabývajícího se insolventními správci musíme uvést zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. U určitém ohledu lze vystopovat původ tohoto zákona v právu Slovenské Republiky, kde také zákonodárci našli potřebu vytvořit samostatný zákon, věnující se pouze insolvenčním správcům. 25 Tento insolvenční zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích upravuje zejména: Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce Činnosti hostujícího insolvenčního správce Insolvenční rejstřík, seznam insolvenčních správců, údaje o insolvenčních správcích a další členění Profesní předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce a předpoklady pro výdej povelení k výkonu insolvenčního správce 24 ZÁKON č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 30.března Dostupné z: 25 ZÁKON č. 8/2005 Z.z., o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17 Za velice podstatnou změnu v insolvenčním právu, oproti tomuto právu v minulosti, můţeme povaţovat to, ţe insolvenční správci jako takoví mají svůj vymezený prostor a vlastní zákon. Narovnává se tím křivda z minulosti, kdy se podmínky a ostatní náleţitosti týkající se zápisu do seznamu insolvenčních správců řídili předpisem niţší právní síly, která neodpovídá postavení insolvenčních správců v řízení civilním, potaţmo právu obecně. Jako další přínos můţeme uvést velkou pozornost, která byla v tomto zákonu věnována pojmům jako například: Vymezení podmínek pro povolení funkce insolvenčního správce Důvody pro pozastavení, nebo dokonce zánik práva vykonávat funkci insolvenčního správce Bezúhonnost insolvenčního správce Dále nemůţeme neuvést jednotlivé podzákonné předpisy. Jde zejména o vyhlášku ministerstva spravedlnosti č. 312/2007 Sb., ze dne , o obsahu a dalších náleţitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. 26 Tato vyhláška se detailně zabývá podmínkami, které jsou nutné pro vykonání zkoušky insolvenčních správců. Tato vyhláška č. 312/2007 Sb., byla nahrazena vyhláškou č. 56/2011 Sb., s účinností ode dne Zaměření této novely můţeme rozdělit do několika částí: Zmírnění zátěţe, hlavně administrativní, ministerstva při procesu zkoušek insolvenčních správců, a to zejména zrušením doručování některých písemností, které je nahrazeno informacemi v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva Změn doznaly lhůty pro informování uchazečů o zkoušku insolvenčního správce ve smyslu delší časové mezery pro přípravu na jednotlivou zkoušku a snaha tím zamezit vysokému počtu nedostavujících se uchazečů Jednoznačně zpřísnění podmínek týkajících se omluv a neúčastí na zkouškách uchazečů, vyplývající z předchozí odráţky 26 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náleţitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. In: Sbírka zákonů České Republiky Dostupné z:

18 Snaha o odstranění překáţek, které vyplynuly z praktického vyuţívání vyhlášky při organizaci zkoušek pro insolvenční správce V neposlední řadě musíme vzít v potaz vyhlášku č. 313/2007 Sb. 27, ze dne , o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. A taktéţ vyhlášku č. 314/2007 Sb., ze dne , o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců. 27 Blíţe: Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů: Vyhláška ze dne 22.listopadu In: Sbírka zákonů č. 313/2007. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z:

19 4 Charakteristika správce konkurzní podstaty, předpoklady pro výkon funkce 4.1 Obecně o konkursním správci Správce konkursní podstaty je jedním ze subjektů konkursního řízení. Jako další si uveďme konkursní soud, správce konkursní podstaty - zástupce správce, zvláštní správce, věřitelský orgán věřitelský výbor, zástupce věřitelů a taktéţ účastníky konkursního řízení navrhovatel, dluţník, úpadce. Správce jako takový není zástupcem věřitelů, ani úpadce a také není zaměstnancem soudu. Konkursní správce, jak fyzická osoba, tak obchodní společnost, je samostatným subjektem, na který můţeme nahlíţet jako na zvláštní veřejnoprávní orgán, který má za úkol zajištění řádného průběhu konkursu. O Vzniku i zániku funkce konkursního správce rozhoduje soud. 28 Dle 7 zákona č. 328/1991 Sb., 29 o konkursu a vyrovnání není správce konkursní podstaty účastníkem řízení, jsou jimi věřitelé, kteří uplatňují nároky a dluţník. 4.2 Oprávnění vykonávat funkci konkursního správce Jak jsme si jiţ uvedly, oprávnění vykonávat funkci konkursního správce se řídí 8 odst. 1 zákona č. 328/1991 o konkursu a vyrovnání, kdy soud jmenuje do funkce konkursního správce ze seznamu správců po splnění všech podmínek jako je třeba nepodjatost správce, souhlas s ustanovením správcem v případě důleţitých důvodů a jiné. Podmínky pro zápis na seznam správců konkursní podstaty: Bezúhonnost fyzické osoby Plná způsobilost k právním úkonům fyzické osoby Přiměřená odborná způsobilost 30 Souhlas se zapsáním do seznamu správců 28 Blíţe 8 odst. 1 zákona /1991 Sb., kde soud můţe ustanovit do funkce konkursního správce pouze osobu, která je zapsaná na seznam správců, je bezúhonná, způsobilá k právním úkonům v případě fyzické osoby a má přiměřenou odbornou způsobilost. 29 ZÁKON č. 328/1991 Sb. 7 o konkursu a vyrovnání. 30 Naprosto nevyhovující ustanovení, nárok na vzdělání správců. Toto napravuje nová úprava insolvenčního práva a to zákon č. 312 /2006 Sb. o insolvenčních správcích ze dne

20 Veřejná obchodní společnost, vykonávající činnost správce prostřednictvím svých společníků, kteří splňují podmínky pro zápis na seznam správců V absolutně výjimečných situacích má soud moţnost ustanovit i správce, který není zapsán na seznamu. Toto připadá v úvahu pouze, pokud by, vzhledem k povaze a náročnosti konkursu, na správce byla kladena vysoce specializovaná odbornost, kterou nemůţe poskytnout ţádný správce zapsaný na seznamu, nebo není moţné z jiných důvodů, například podjatosti, ustanovit ţádného jiného správce na seznamu správců. Takováto osoba však s ustanovením správcem musí vyjádřit souhlas a zároveň musí splňovat základní předpoklady pro výkon funkce konkursního správce. 31 Seznam správců a jeho vedení má na starosti dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991, 32 v kompetenci předseda konkursního soudu. Tomuto předsedovi se předkládají návrhy na zápis do seznamu správců a na něm je, aby rozhodl o zapsání osoby do seznamu, popřípadě o jejím vyškrtnutí z takovéhoto seznamu. Do tohoto seznamu se dle ustanovení 2 odst. 1 vyhlášky 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání zapisují: a) advokáti, kteří mají sídlo v obvodu příslušného soudu, a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu, b) jiné vhodné fyzické osoby, c) veřejné obchodní společnosti Výkon funkce konkursního správce Výkon funkce správce konkursní podstaty je činností, která je vysoce náročná a zahrnuje řadu oprávnění a povinností. Proto je po správci konkursní podstaty vyţadován vysoce odborný a odpovědný přístup. 34 K problému vzdělávání konkursních správců se dostaneme dále v této práci. Do funkce správce konkurzní podstaty ustanovuje správce vţdy soud. Soud musí mít vţdy na zřeteli moţnost podjatosti konkrétního správce konkursní podstaty a podle toho 31 ZÁKON č. 328/1991 Sb. 8 odst. 1 o konkursu a vyrovnání. In: Zákonů České Republiky. Praha, Dostupné z: 32 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. 33 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. In: Sbírka zákonů č. 476/1991 odst. 1, Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 34 V zákonné úpravě č. 328/1991 Sb., je toto sice zmiňováno, ale bohuţel zde nejsou zakotvena jasná pravidla, vyţadující odpovídající vzdělání, coţ napravuje nová zákonná úprava v podobě zákonu č. 182/2006 Sb

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

1 2 3 4 Obsah Úvod... 6 1. Charakteristika obchodní společnosti... 8 1.1 Pojem.9 1.2 Právní úprava společností v ObchZ.....9 1.3 Rozdělení obchodních společností......10 1.3.1 Osobní společnosti.....10

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

Prodlení dlužníka a jeho následky

Prodlení dlužníka a jeho následky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Prodlení dlužníka a jeho následky Bakalářská práce Autor: Michaela Holubíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová

Více

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Květa Sklenářová Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Lukáš Rezek. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Lukáš Rezek. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Lukáš Rezek Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zánik účasti

Více

Exekuční titul. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Martina Křivancová. Autor:

Exekuční titul. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Martina Křivancová. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Exekuční titul Bakalářská práce Autor: Martina Křivancová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. PaedDr. Věra

Více

Specifika podnikání ve zdravotnictví

Specifika podnikání ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Specifika podnikání ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Tereza Pláničková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Smlouva o úvěru a její využití v praxi

Smlouva o úvěru a její využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva o úvěru a její využití v praxi Bakalářská práce Autor: Magda Poláková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr. Eva

Více

Založení podnikatelského subjektu

Založení podnikatelského subjektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Založení podnikatelského subjektu Diplomová práce Autor: Ondřej Hrubý finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Výživné neprovdané matky

Výživné neprovdané matky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pozůstalostní důchody (Survivor Benefits) Haunerová Zdeňka 2010/2011

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Základní rozdíly staré a nové úpravy s. r. o. Zpracovala: Jana Pešková Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele

Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Právo a podnikání Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele Pavel Krist 2012/2013 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou

Více

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů Markéta Francová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se v teoretické části zabývá právní ochranou dětí, nejprve v širším obecném kontextu,

Více

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PŘÍČINY A DŮSLEDKY OSOBNÍCH BANKROTŮ FYZICKÝCH

Více

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY INTERNAL

Více

Výkon rozhodnutí v podmínkách České správy sociálního zabezpečení

Výkon rozhodnutí v podmínkách České správy sociálního zabezpečení Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Výkon rozhodnutí v podmínkách České správy sociálního zabezpečení Bc. Radka Podroužková Diplomová práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti

Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti Diplomová práce Autor: Jaroslav Pencák

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor Veřejná správa Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Živnostenské podnikání Bakalářská práce Autor: Josef Žebera Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Miluše Kalinová, Ph.D. Praha

Více

Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan

Více

Zrušení obchodní společnosti

Zrušení obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské

Více

Opravné prostředky při správě daní

Opravné prostředky při správě daní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Opravné prostředky při správě daní Bakalářská práce Autor: Josef Šimeček Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Doleţal

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Karolína Růžičková Právní úprava regresních nároků v soukromoprávním pojištění Diplomová práce Olomouc 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více