Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Kvasnička Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ondřej Kuchař Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Jihlavě, dne Jakub Kvasnička - 2 -

3 Poděkování Rád bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, rodině a přítelkyni, kteří mi v průběhu zpracování této bakalářské práce pomáhali. Rád bych také poděkoval panu JUDr. Ondřejovi Kuchařovi za vedení mé práce a za poskytnutí podnětných rad a připomínek. Taktéţ bych velice rád poděkoval panu Bc. Pavlu Budinskému za pomoc při shánění materiálů, formální připomínky a celkovou vstřícnost

4 Anotace Bakalářská práce byla vypracována s cílem porovnání vzájemného postavení, práv a povinností, ale i celkové úlohy správce konkursní podstaty v konkursních a vyrovnacích řízeních a jeho nově koncipované postavení v řízení insolvenčním. Taktéţ upravení postavení insolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcích. V této bakalářské práci byly dále porovnány instituty týkající se obou správců, jak správce konkursního, tak správce insolvenčního, jako například pojištění, odpovědnost, odměny, hotové náhrady, ustanovení, zánik, přerušení a další. Klíčová slova Dluţník, věřitel, úpadek, správce, seznam správců, součinnost, insolvenční správce, insolvenční soud, konkursní správce Abstract This bachelor s thesis was written with the goal of comparing the mutual standing, rights and obligations and also the overall role of the bankruptcy trustee in bankruptcy and settlement proceedings and his newly conceived standing in insolvency proceedings. The thesis also discusses regulation of the standing of the insolvency trustee in the Insolvency Trustee Act. This bachelor s thesis also compares the institutes concerning both types of trustee, the bankruptcy trustee and the insolvency trustee, such as insurance, liability, remuneration, cash compensation, appointment, dismissal, suspension and others. Key words Debtor, creditor, bankruptcy, trustee, list of trustees, cooperation, insolvency trustee, insolvency court, bankruptcy trustee

5 Obsah ÚVOD HISTORICKÝ EXKURZ HISTORICKÝ EXKURZ V ČESKÝCH ZEMÍCH PRAMENY PRÁVA KONKURZNÍHO PRAMENY INSOLVENČNÍHO PRÁVA CHARAKTERISTIKA SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY, PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE OBECNĚ O KONKURSNÍM SPRÁVCI OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT FUNKCI KONKURSNÍHO SPRÁVCE VÝKON FUNKCE KONKURSNÍHO SPRÁVCE ZÁNIK FUNKCE SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE, ZÁSTUPCE SPRÁVCE A PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE PRÁVA A POVINNOSTI KONKURSNÍHO SPRÁVCE ODMĚNA SPRÁVCE ODPOVĚDNOST SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY CHARAKTERISTIKA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE, PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE OBECNĚ O INSOLVENČNÍM SPRÁVCI OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE VÝKON FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POJIŠTĚNÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POZASTAVENÍ, ZRUŠENÍ A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE PŘEDBĚŽNÝ, ODDĚLENÝ A HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRÁVA A POVINNOSTI INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ODPOVĚDNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ODMĚNY A NÁHRADY HOTOVÝCH VÝDAJŮ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE KOMPARACE ROZDÍLY V USTANOVENÍ, ODVOLÁNÍ A ZPROŠTĚNÍ FUNKCE KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ROZDÍLY V PRÁVECH A POVINNOSTECH KONKURSNÍHO SPRÁVCE A SPRÁVCE INSOLVENČNÍHO ROZDÍLY V MAJETKOVÉ A TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI A POJIŠTĚNÍ KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POSKYTOVANÁ SOUČINNOST KONKURSNÍMU SPRÁVCI A SPRÁVCI INSOLVENČNÍMU ROZDÍLY V PROBLÉMU ZVLÁŠTNÍHO SPRÁVCE V RÁMCI KONKURSU A VYROVNÁNÍ A ŘÍZENÍ INSOLVENČNÍHO POROVNÁNÍ ODMĚN A HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY A SPRÁVCE INSOLVENČNÍHO ROZDÍLY V OBECNÉM POHLEDU NA POSTAVENÍ A ÚLOHU SPRÁVCE KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO

6 6.8 POROVNÁNÍ ZÁPISU A EVIDENCE SEZNAMU SPRÁVCŮ KONKURSNÍ PODSTATY A SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍCH ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

7 Úvod Pro svojí závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybral téma Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR. Jedná se o velice aktuální a jak v laické tak v odborné veřejnosti hojně diskutované téma. Ve své bakalářské práci se pokusím podat ucelený pohled na institut konkursního správce a taktéţ správce insolvenčního, včetně komparace obou institutů v časovém období právních úprav českého právního systému. Zaměřím se především na novinky a změny, které nastaly novou právní úpravou této problematiky a pokusím se jí srovnat s právní úpravou předchozí. Aby se nestalo, ţe moje práce bude obsahovat pouze přepsané pasáţe ze zákonů, budu se snaţit pouţít judikatury a v určité míře své postřehy a vlastní názory. Bakalářskou práci rozčlením do celkem pěti kapitol. V první kapitole si dovolím nastínit právní úpravu dané problematiky z pohledu historického. Začnu v právu římském, kde můţeme nalézt první zmínky o tomto problému, dále budu věnovat pozornost právní úpravě v českých zemích, přes císařský reskript z roku 1637, Josefínský konkurzní řád roku 1781, Konkurzní řád č. 1/1869 ř. z., Nový zákon č. 64 Sb., který byl vyhlášen dnem a byli jím vytvořené řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí, přes zákon č. 328/1991 Sb. ze dne o konkursu a vyrovnání, aţ po dnešní aktuální právní úpravu v podobě zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a v neposlední řadě zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Ve druhé kapitole se budu zabývat stručným rozborem pramenů práva konkursního, jeho začleněním do celkové právní úpravy ČR a jeho provázaností s dalšími právními odvětvími. Třetí kapitolu věnuji rozboru pramenů práva insolvenčního s poukázáním na rozdíly oproti dřívější právní úpravě. V kapitole nazvané Charakteristika správce konkurzní podstaty, předpoklady pro výkon funkce si podrobněji rozebereme insolvenčního správce, jeho oprávnění vykonávat funkci konkursního správce, dále jeho výkon funkce včetně zániku takovéto funkce a nesmíme zapomenout stručně pojednat o správci zvláštním, zástupci správce a správci předběţném. V neposlední řadě se podíváme na práva a povinnosti včetně odměn a odpovědnosti správce vyplývající z výkonu jeho funkce. V kapitole páté se podíváme blíţe na institut insolvenčního správce, jeho oprávnění k výkonu činnosti, na výkon činnosti jako takové a nesmíme vynechat zkoušky, kterými insolvenční správci musejí ze zákona projít, povinné pojištění insolvenčních správců a - 7 -

8 instituty jako pozastavení, zrušení a zánik oprávnění k výkonu funkce. Lehce si nastíníme problematiku předběţného, odděleného a hostujícího správce, taktéţ nemůţeme vynechat práva a povinnosti insolvenčních správců, jejich odpovědnost a v neposlední řadě jejich odměny a náhrady hotových výdajů. V poslední kapitole se zaměřím na komparaci obou právních úprav, jak dřívější zastupovanou především zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, tak aktuální právní úpravou, kterou představuje především zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a dále zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Cílem této práce je podat ucelený pohled na oba instituty správců, jak minulých, tak současných, seznámit se s právní úpravou v obou případech a konečně obě úpravy mezi sebou porovnat a vyvodit závěr. Při tvorbě této práce vyuţiji metodu komparativní (především při porovnávání právní úpravy obsaţené v zákoně o konkursu a vyrovnání a nové právní úpravě), dále metodu logického výkladu a taktéţ budu nucen se, v některých pasáţích práce, uchýlit k metodě popisné. Informace, které budou podkladem a oporou pro tuto bakalářskou práci, budu čerpat z odborných zdrojů, především z odborné literatury, zákonů, vyhlášek, nařízení, a v neposlední řadě z internetových zdrojů

9 1 Historický exkurz Základy dnešního insolvenčního práva, samozřejmě i jako dalších právních odvětví nacházíme v římském právu. Toto právo ve své původní podobě nerozeznávalo rozdíly mezi konkurzem a exekucí majetku. Konkurzní řízení bylo zahajováno buď na návrh jednotlivce, nebo skupiny věřitelů. Tento návrh věřitelé mohli podat za ţivota, nebo jiţ po smrti věřitele k nejvyšším úředníkům té doby (praetorové, konzulové, místodrţitelé). Tento úředník poté vydal dekret, prohlášení, které bylo veřejné a dávalo moţnost převzít ochranu nad dluţníkem, nebo za dluţníka dluh uhradit. Následný krok bylo vydání dalšího dekretu, ve kterém úředník vyzíval věřitele, aby si vybrali ze svých řad jednatele, který bude mít na starosti prodej majetku dluţníka. Hlavním úkolem takovéhoto jednatele tedy bylo, prodej a utrţení co největší sumy z majetku dluţníka, na uspokojení pohledávek věřitelů, za podmínek, které si sami věřitelé určili. Jednalo se především o poměr prostředků, které připadnou jednotlivým věřitelům z veřejné draţby majetku dluţníka. Tuto veřejnou draţbu obstarával a řídil jednatel věřitelů, který majetek dluţníka prodal nejvyšší nabídce ve veřejné draţbě. 1 Toto řešení sebou neslo plno úskalí, jako hlavní uveďme, ţe dluhy na nového vlastníka přecházely postupně, tak jak postupoval praetor a to pouze v poměru, jaký si věřitelé dohodli v poměru k hodnotě vydraţeného majetku dluţníka. Kdyţ se nad tímto zamyslíme, právě zde, v osobě dávného jednatele, můţeme nalézt stopy předchůdce dnešního správce konkurzní podstaty. 2 Z výše uvedeného jasně vyplývá, ţe prodej veškerého majetku dluţníka pouze jedné osobě sebou nese veliké úskalí a překáţky. Proto se ve starověku začal praktikovat prodej majetku po jednotlivých částech. Tento prodej byl v začátcích umoţněn pouze osobám z vyšší sféry obyvatelstva, senátorům. Pro další vrstvy společnosti se tento princip, prodávání majetku na více částí, začal uplatňovat v pozdějších dobách za vlády císaře Justiniána. Tato změna umoţnila jednateli věřitelů prodávat majetek po jednotlivých částech, kvůli znásobení výtěţku veřejné draţby, oproti prodání celého majetku jednomu draţiteli. Vše probíhalo za dohledu a součinnosti věřitelů dluţníka. V době vlády císaře Justiniána taktéţ dochází k posunu pravomocí směrem k zesílení moci úřední v konkurzním řízení. Například prodej majetku podléhal povolení soudu a samotný prodej byl pod dozorem tehdejších úředníků. 3 1 SCHELLEOVÁ, I. Vybrané problémy z teorie konkursního práva. Brno: Masarykova universita, 1995, str KOŠŤÁL, P. Konkurzní prvopočátky: Historie konkursů. Konkurzní noviny [online]. 2001, č. 4, str. 1 [cit ]. Dostupné z: 3 SCHELLEOVÁ, I. a kol.: Konkurz a vyrovnání, Praha, EUROLEX BOHEMIA, 2005, str

10 V římském právu, době nebyl prodej veškerého majetku dluţníka spojován automaticky s insolvencí dluţníka. Obrat nastává aţ v době středověku, kdy dochází přesně k opačnému chování, myšlení. Konkurzní řízení jako takové se začíná odtrhávat a tvořit samostatný procesní tvar, který si klade za cíl poměrné uspokojení všech věřitelů dluţníka Historický exkurz v českých zemích Jako první krok k vyčlenění konkurzního řízení z jednotného řízení soudního můţeme povaţovat dva akty. Za prvé, císařský reskript z 29. Srpna 1637 a za druhé navazující místodrţitelský patent z 23. Listopadu 1637, kterým byl císařský reskript realizován. 5 Hlavní důvod a význam těchto dvou aktů spočíval v úředním oznámení věřitelům, ţe si do určité doby a za určitých podmínek musejí přihlásit svoje nároky u soudu. Jako další vývoj musíme uvést vydání Deklatatorií a Novell z roku Za první konkurzní řád v Čechách můţeme povaţovat pasáţ z Novell nazývanou Vom Crida Process. Jako důsledek vyhlášení konkurzu na dluţníka bylo zastavení všech dílčích exekucí na jeho majetek. Byla zkonfiskována konkurzní podstata. Dále soud zkoumal nároky věřitelů, kteří se do řízení přihlásili, a vydal rozhodnutí, které upravovalo nárok jednotlivých věřitelů na vyrovnání jednotlivých pohledávek. Soud mohl činit opatření pro zajištění dluţníkova majetku ještě dříve, neţ byl samotný konkurz vyhlášen. Šlo především o ustanovení prozatímního správce majetku dluţníka. Zajištění majetku dluţníka, ale příslušelo pouze soudu. Ten určil osobu, právníka, který zjišťoval skutečný stav majetku dluţníka a tím ho i chránil před věřiteli, protoţe s věřiteli nemohl být jakkoliv vázán. V případě nízké hodnoty dluţníkova majetku, spravoval tuto podstatu pouze soud. Po prodeji majetku dluţníka soud vynesl rozhodnutí a po nabytí právní moci vydal soud rozhodnutí o rozdělení peněz mezi jednotlivé věřitele. Historii psaného práva konkurzního můţeme datovat k roku 1781, kdy byl přijat první ucelený konkurzní řád, Josefínský konkurzní řád. 6 Bohuţel jeho uvedení do praxe bylo provázeno neúnosnými náklady řízení a bohuţel i dlouhému trvání řízení samotného. Z těchto důvodů se postupně vytvářejí snahy o změnu řádu. Roku 1848 vychází osnova Sommarugova, ze které se později v roce 1853 vyvinul provizorní konkurzní řád, platící v rakouských 4 KOŠŤÁL, P. Konkurzní prvopočátky: Historie konkursů. Konkurzní noviny [online]. 2001, č. 4, s. 1 [cit ]. Dostupné z: 5 SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA,1995, str SCHELLEOVÁ, I.:Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost), Brno, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1995, str. 5 a následující

11 zemích. I ten se však s velkým ohlasem nesetkal a mnoho věřitelů sahalo k mimosoudnímu vyrovnání s dluţníky. Konkurzní řád č. 1/1869 ř. z., 7 z roku 1868 konečně přinesl lepší řešení této problematiky. Bohuţel obsahoval i některé nedostatky, například v oblasti úpravy odporovatelnosti právních úkonů. V tomto konkurzním řádu se prosazuje princip univerzality. Předmětem řízení se stává veškerý dluţníkův majetek, kromě věcí, které jsou nezbytné k přeţití a vyţití dluţníka, potaţmo jeho rodiny. Dluţník byl vyloučen z nakládání s vlastními věcmi, toto dostal na starosti správce konkurzní postaty. Řízení bylo rozděleno na dvě části, zahajovací a vlastní konkurzní řízení, podobně, jako dnes. 8 Zahajovací řízení soud zjišťoval předpoklady pro zahájení konkurzu, pokud byly splněny, vyhlásil konkurz Vlastní konkurzní řízení Tento konkurzní řád zavedl větší moţnost dluţníka se bránit, opravných prostředků. Jako například konkurzní komisař, konkurzní soud, Vrchní soud a Nejvyšší soudní dvůr. Neupravoval mimokonkurzní vyrovnání. 9 Jako jiţ dříve uvedené úpravy se i tato neobešla bez svých kritiků a v praxi se příliš neuchytila. Jako další reforma konkurzního řízení poslouţilo císařské nařízení č. 337/1914 ř. z. 10 Tato úprava, po recepci na základě zákona č. 11/1918 Sb., z rakousko-uherského práva do práva československého platila aţ do roku Nový zákon č. 64 Sb., který byl vyhlášen a který nabyl svojí účinnost , nastavil novou úpravu insolvenčního práva v Československé republice. Vydávají se jím řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí. 11 Jeden z hlavních přínosů tohoto zákona byl fakt, ţe odstraňoval právní dualismus, coţ byla jedna z priorit tehdejší vlády Československé republiky. Jeho další velká snaha je omezení vlivu věřitelů ve prospěch konkurzního soudu a konkurzního komisaře a zkrácení trvání konkurzního řízení, které na Slovensku a 7 SCHELLE, K., FRÝDEK, M. Vývoj konkursního práva. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Nakladatelství KEY Publishing, s. r. o., str SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str KOZÁK, J. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. [online]. s. 2 [cit ]. Dostupné z: 10 SCHELLEOVÁ, I.:Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost), Brno, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1995, str. 86 a následující 11 SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str

12 Podkarpatské Rusi trvalo ve většině případů déle neţ 3 roky. 12 Zákon zaváděl pojem zvláštní správce a náměstek správce, který dnes známe jako zástupce správce. Konkurzní soud ustanovoval správce konkurzní podstaty. Takovýmto správcem se mohl stát pouze člověk bezúhonný a bez osobních vazeb k dluţníkovi, po sloţení slibu do rukou konkurzního komisaře, ve většině případů, soudce. Povinnosti konkurzního správce: Zjištění stavu konkurzní postaty Vymáhání plnění do konkurzní podstaty Zjištění výše dluhů dluţníka Přezkoumávání přihlášených věřitelských nároků Vedení sporů zasaţeného majetku konkurzní postaty Odpovědnost za případnou škodu způsobenou správcem konkurzní postaty z neplnění jeho povinností Správci náleţela odměna a náhrada výdajů spojených s výkonem funkce. 13 Tato úprava přestala platit v roce 1950, kdy víceméně veškeré vlastnictví majetku přešlo do rukou státu, a tudíţ konkurzní právo nedávalo ţádný smysl, bylo nepouţitelné. Rozsáhlé změny systému po roce 1989 nastolily otázku nutnosti návratu a úpravy konkursního práva v českých zemích. Této úpravy se konkurzní právo dočkalo po více neţ 40-ti letech zákonem č.328/1991 Sb. ze dne o konkursu a vyrovnání. Ten nabyl účinnosti dne , od tohoto data můţeme hovořit o obnovení konkurzního práva v českých zemích. Tento zákon byl později recepčním zákonem č.4/1993 v souvislosti s rozpadem České a Slovenské federativní republiky přejat do právního řádu České republiky. Další a poslední změna konkurzního práva přišla se zákonem č. 182/2006 Sb., s účinností od , který zavádí nové a v některých ohledech i revoluční změny. Větší pruţnost, rychlost, transparentnost, zvýšení práv věřitelů, důraz na pluralitu řešení úpadku, snaha změnit likvidační důsledek řízení o úpadku v moţnost pokračování v podnikání po 12 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. Konkurzní noviny [online]. 2006, str. 2. Dostupné z: 13 KOZÁK, Mgr. Jan. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. Konkurzní noviny [online]. 2006, str. 2. Dostupné z: -

13 ukončení řízení. Zavádí jednotné řízení. Samostatně řešeny úpadky banka pojišťoven. Zavádí do praxe insolvenční rejstřík

14 2 Prameny práva konkurzního Jak jsme si jiţ uvedli výše, prameny práva konkurzního, tak jak jsme ho znali před rokem 2006, respektive , kdy vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb., jiţ neexistují. Toto tvrzení, ale není zas aţ tak pravdivé, protoţe úpadkové řízení, které začalo ještě před účinností zákona 182/2006 Sb., 14 se dále řeší dle předcházející úpravy a to podle zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. 15 Pro další pokračování si proto musíme uvést prameny práva konkurzního, před účinností zákona 182/2006 Sb. Problematika konkurzu a vyrovnání je primárně upravena v zákoně č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, tento zákon nabyl účinnosti dne K této základní právní úpravě musíme dále uvést vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 476/1991 Sb., 16 v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 328/1991 Sb., která se především věnuje otázkám, které souvisejí s vedením seznamu správců krajskými soudy, zákonnými odměnami správců konkurzní podstaty za jejich výkon ve funkci. Jako další zákonný prováděcí předpis si musíme uvést vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., 17 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, která v části sedmé 34 tohoto zákona upravuje ustanovení osoby konkursního správce podstaty, předběţného správce, vyrovnávacího správce, zvláštního správce, nebo jejich zástupce. Tato vyhláška byla novelizována novelou č. 315/2007 Sb., 18 s účinností ode dne Konkursní právo jako takové netvoří samostatné právní odvětví a je úzce provázáno s mnoha dalšími právními předpisy. Z toho vyplývá určitá náročnost při aplikaci zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, kdy je při výkladu třeba spojitosti tohoto zákona a 14 ZÁKON č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 30.března Dostupné z: 15 ZÁKON č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. In: Zákonů České Republiky. Praha, Dostupné z: 16 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. In: Sbírka zákonů č. 476/ a násl. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 17 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. In: Zákonů ČR. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 18 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

15 dalších právních předpisů. 19 Jako nejuţší vazbu uveďme vazbu k právu občanskému, kterou vystihuje 6 odst zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Konkursní řízení je díky své povaze zvláštní formou civilního procesu. Neméně důleţitou vazbu nacházíme v Trestním zákoně č. 140/1961 Sb., 21 a to především z důvodu moţného velkého objemu majetku, se kterým je nakládáno. Trestní zákon č. 140/1961 Sb., 22 nám nabízí celou řadu moţných skutkových podstat trestných činů, které v souvislosti s konkursem a vyrovnáním, mohou nastat. Jako příklad si uveďme 126 zákona č. 140/1961 Sb., který upravuje maření výkonu funkce konkursního správce, nebo 256b zákona č. 140/1961 Sb., který stanovuje tresty za pletichu 23 v konkursním a vyrovnávacím řízení. Mimo trestné činy spočívající v jednání proti hospodářské kázni a majetkovým trestným činům si také uveďme trestný čin poškozování věřitele podle 256 zákona č. 140/1961 Sb. 19 Jako příklad uveďme předpisy práva obchodního, občanského, pracovního, finančního 20 Zákon stanoví, ţe všude tam, kde zákon nestanoví jinak, se pro konkurs a vyrovnání pouţijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 21 Trestní zákon. In: Zákonů ČR. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1961, 140/1961 Sb. Dostupné z: 22 Který byl nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s účinností od Pletichou rozumíme zvláštní způsob pasivní uplácení

16 3 Prameny insolvenčního práva Před dalším, detailnějším rozborem práva insolvenčního, potaţmo analýzou postavení insolvenčního správce, jeho povinností a práv v konkurzním řízení, je nutné a nezbytné uvést prameny, kterými se toto právo utváří a řídí. Dále musíme rozebrat vztah insolvenčního práva a jeho vztah k ostatním právním odvětvím. Primárním a nejdůleţitějším pramenem je jistě zákon č. 182/2006 Sb. 24 z data s účinností od , který nastolil zcela novou úpravu insolvenčního práva na území České Republiky. Tento zákon nahrazuje, jak jiţ bylo řečeno výše, zákon o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb., respektive č. 4/1993 po jeho recepci do právního řádu České Republiky, tento zákon platil do Insolvenční zákon můţeme rozdělit na tři části: Část obecnou definovány zásady insolvenčního řízení, subjekty řízení a společenské pojmy Způsoby řešení úpadku najdeme zde pravidla, kterými se řídí jednotlivé způsoby úpadku dluţníka. Reorganizace, konkurz, oddluţení Společná ustanovení Další významný a nenahraditelný pramen insolvenčního práva, potaţmo práva zabývajícího se insolventními správci musíme uvést zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. U určitém ohledu lze vystopovat původ tohoto zákona v právu Slovenské Republiky, kde také zákonodárci našli potřebu vytvořit samostatný zákon, věnující se pouze insolvenčním správcům. 25 Tento insolvenční zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích upravuje zejména: Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce Činnosti hostujícího insolvenčního správce Insolvenční rejstřík, seznam insolvenčních správců, údaje o insolvenčních správcích a další členění Profesní předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce a předpoklady pro výdej povelení k výkonu insolvenčního správce 24 ZÁKON č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 30.března Dostupné z: 25 ZÁKON č. 8/2005 Z.z., o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17 Za velice podstatnou změnu v insolvenčním právu, oproti tomuto právu v minulosti, můţeme povaţovat to, ţe insolvenční správci jako takoví mají svůj vymezený prostor a vlastní zákon. Narovnává se tím křivda z minulosti, kdy se podmínky a ostatní náleţitosti týkající se zápisu do seznamu insolvenčních správců řídili předpisem niţší právní síly, která neodpovídá postavení insolvenčních správců v řízení civilním, potaţmo právu obecně. Jako další přínos můţeme uvést velkou pozornost, která byla v tomto zákonu věnována pojmům jako například: Vymezení podmínek pro povolení funkce insolvenčního správce Důvody pro pozastavení, nebo dokonce zánik práva vykonávat funkci insolvenčního správce Bezúhonnost insolvenčního správce Dále nemůţeme neuvést jednotlivé podzákonné předpisy. Jde zejména o vyhlášku ministerstva spravedlnosti č. 312/2007 Sb., ze dne , o obsahu a dalších náleţitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. 26 Tato vyhláška se detailně zabývá podmínkami, které jsou nutné pro vykonání zkoušky insolvenčních správců. Tato vyhláška č. 312/2007 Sb., byla nahrazena vyhláškou č. 56/2011 Sb., s účinností ode dne Zaměření této novely můţeme rozdělit do několika částí: Zmírnění zátěţe, hlavně administrativní, ministerstva při procesu zkoušek insolvenčních správců, a to zejména zrušením doručování některých písemností, které je nahrazeno informacemi v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva Změn doznaly lhůty pro informování uchazečů o zkoušku insolvenčního správce ve smyslu delší časové mezery pro přípravu na jednotlivou zkoušku a snaha tím zamezit vysokému počtu nedostavujících se uchazečů Jednoznačně zpřísnění podmínek týkajících se omluv a neúčastí na zkouškách uchazečů, vyplývající z předchozí odráţky 26 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náleţitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. In: Sbírka zákonů České Republiky Dostupné z:

18 Snaha o odstranění překáţek, které vyplynuly z praktického vyuţívání vyhlášky při organizaci zkoušek pro insolvenční správce V neposlední řadě musíme vzít v potaz vyhlášku č. 313/2007 Sb. 27, ze dne , o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. A taktéţ vyhlášku č. 314/2007 Sb., ze dne , o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců. 27 Blíţe: Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů: Vyhláška ze dne 22.listopadu In: Sbírka zákonů č. 313/2007. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z:

19 4 Charakteristika správce konkurzní podstaty, předpoklady pro výkon funkce 4.1 Obecně o konkursním správci Správce konkursní podstaty je jedním ze subjektů konkursního řízení. Jako další si uveďme konkursní soud, správce konkursní podstaty - zástupce správce, zvláštní správce, věřitelský orgán věřitelský výbor, zástupce věřitelů a taktéţ účastníky konkursního řízení navrhovatel, dluţník, úpadce. Správce jako takový není zástupcem věřitelů, ani úpadce a také není zaměstnancem soudu. Konkursní správce, jak fyzická osoba, tak obchodní společnost, je samostatným subjektem, na který můţeme nahlíţet jako na zvláštní veřejnoprávní orgán, který má za úkol zajištění řádného průběhu konkursu. O Vzniku i zániku funkce konkursního správce rozhoduje soud. 28 Dle 7 zákona č. 328/1991 Sb., 29 o konkursu a vyrovnání není správce konkursní podstaty účastníkem řízení, jsou jimi věřitelé, kteří uplatňují nároky a dluţník. 4.2 Oprávnění vykonávat funkci konkursního správce Jak jsme si jiţ uvedly, oprávnění vykonávat funkci konkursního správce se řídí 8 odst. 1 zákona č. 328/1991 o konkursu a vyrovnání, kdy soud jmenuje do funkce konkursního správce ze seznamu správců po splnění všech podmínek jako je třeba nepodjatost správce, souhlas s ustanovením správcem v případě důleţitých důvodů a jiné. Podmínky pro zápis na seznam správců konkursní podstaty: Bezúhonnost fyzické osoby Plná způsobilost k právním úkonům fyzické osoby Přiměřená odborná způsobilost 30 Souhlas se zapsáním do seznamu správců 28 Blíţe 8 odst. 1 zákona /1991 Sb., kde soud můţe ustanovit do funkce konkursního správce pouze osobu, která je zapsaná na seznam správců, je bezúhonná, způsobilá k právním úkonům v případě fyzické osoby a má přiměřenou odbornou způsobilost. 29 ZÁKON č. 328/1991 Sb. 7 o konkursu a vyrovnání. 30 Naprosto nevyhovující ustanovení, nárok na vzdělání správců. Toto napravuje nová úprava insolvenčního práva a to zákon č. 312 /2006 Sb. o insolvenčních správcích ze dne

20 Veřejná obchodní společnost, vykonávající činnost správce prostřednictvím svých společníků, kteří splňují podmínky pro zápis na seznam správců V absolutně výjimečných situacích má soud moţnost ustanovit i správce, který není zapsán na seznamu. Toto připadá v úvahu pouze, pokud by, vzhledem k povaze a náročnosti konkursu, na správce byla kladena vysoce specializovaná odbornost, kterou nemůţe poskytnout ţádný správce zapsaný na seznamu, nebo není moţné z jiných důvodů, například podjatosti, ustanovit ţádného jiného správce na seznamu správců. Takováto osoba však s ustanovením správcem musí vyjádřit souhlas a zároveň musí splňovat základní předpoklady pro výkon funkce konkursního správce. 31 Seznam správců a jeho vedení má na starosti dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991, 32 v kompetenci předseda konkursního soudu. Tomuto předsedovi se předkládají návrhy na zápis do seznamu správců a na něm je, aby rozhodl o zapsání osoby do seznamu, popřípadě o jejím vyškrtnutí z takovéhoto seznamu. Do tohoto seznamu se dle ustanovení 2 odst. 1 vyhlášky 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání zapisují: a) advokáti, kteří mají sídlo v obvodu příslušného soudu, a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu, b) jiné vhodné fyzické osoby, c) veřejné obchodní společnosti Výkon funkce konkursního správce Výkon funkce správce konkursní podstaty je činností, která je vysoce náročná a zahrnuje řadu oprávnění a povinností. Proto je po správci konkursní podstaty vyţadován vysoce odborný a odpovědný přístup. 34 K problému vzdělávání konkursních správců se dostaneme dále v této práci. Do funkce správce konkurzní podstaty ustanovuje správce vţdy soud. Soud musí mít vţdy na zřeteli moţnost podjatosti konkrétního správce konkursní podstaty a podle toho 31 ZÁKON č. 328/1991 Sb. 8 odst. 1 o konkursu a vyrovnání. In: Zákonů České Republiky. Praha, Dostupné z: 32 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. 33 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. In: Sbírka zákonů č. 476/1991 odst. 1, Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 34 V zákonné úpravě č. 328/1991 Sb., je toto sice zmiňováno, ale bohuţel zde nejsou zakotvena jasná pravidla, vyţadující odpovídající vzdělání, coţ napravuje nová zákonná úprava v podobě zákonu č. 182/2006 Sb

Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR

Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Kvasnička Právní administrativa

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení

Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Diplomová práce Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení Akademický rok 2010/2011 Kornélia Karcolová Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) I.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon stav k 20.7.2009 Ve znění novel: zák. č. 108/2007 Sb. zák. č. 312/2006 Sb. zák. č. 296/2007 Sb. zák. č. 301/2008 Sb. zák. č. 458/2008

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 Doručeno datovou schránkou Praha, 23. ledna 2012 Věc: Podnět k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce.

Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce. Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce. V úvodu této práce konstatuji, že její obsah je založen na teoretickém přístupu, a to s ohledem

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení (bakalářská práce) Autor: Filip Jakl Vedoucí práce: doc. JUDr.

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více