Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Postavení správce konkursní podstaty a správce konkursního v právním řádu ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Kvasnička Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ondřej Kuchař Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Jihlavě, dne Jakub Kvasnička - 2 -

3 Poděkování Rád bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, rodině a přítelkyni, kteří mi v průběhu zpracování této bakalářské práce pomáhali. Rád bych také poděkoval panu JUDr. Ondřejovi Kuchařovi za vedení mé práce a za poskytnutí podnětných rad a připomínek. Taktéţ bych velice rád poděkoval panu Bc. Pavlu Budinskému za pomoc při shánění materiálů, formální připomínky a celkovou vstřícnost

4 Anotace Bakalářská práce byla vypracována s cílem porovnání vzájemného postavení, práv a povinností, ale i celkové úlohy správce konkursní podstaty v konkursních a vyrovnacích řízeních a jeho nově koncipované postavení v řízení insolvenčním. Taktéţ upravení postavení insolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcích. V této bakalářské práci byly dále porovnány instituty týkající se obou správců, jak správce konkursního, tak správce insolvenčního, jako například pojištění, odpovědnost, odměny, hotové náhrady, ustanovení, zánik, přerušení a další. Klíčová slova Dluţník, věřitel, úpadek, správce, seznam správců, součinnost, insolvenční správce, insolvenční soud, konkursní správce Abstract This bachelor s thesis was written with the goal of comparing the mutual standing, rights and obligations and also the overall role of the bankruptcy trustee in bankruptcy and settlement proceedings and his newly conceived standing in insolvency proceedings. The thesis also discusses regulation of the standing of the insolvency trustee in the Insolvency Trustee Act. This bachelor s thesis also compares the institutes concerning both types of trustee, the bankruptcy trustee and the insolvency trustee, such as insurance, liability, remuneration, cash compensation, appointment, dismissal, suspension and others. Key words Debtor, creditor, bankruptcy, trustee, list of trustees, cooperation, insolvency trustee, insolvency court, bankruptcy trustee

5 Obsah ÚVOD HISTORICKÝ EXKURZ HISTORICKÝ EXKURZ V ČESKÝCH ZEMÍCH PRAMENY PRÁVA KONKURZNÍHO PRAMENY INSOLVENČNÍHO PRÁVA CHARAKTERISTIKA SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY, PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE OBECNĚ O KONKURSNÍM SPRÁVCI OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT FUNKCI KONKURSNÍHO SPRÁVCE VÝKON FUNKCE KONKURSNÍHO SPRÁVCE ZÁNIK FUNKCE SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE, ZÁSTUPCE SPRÁVCE A PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE PRÁVA A POVINNOSTI KONKURSNÍHO SPRÁVCE ODMĚNA SPRÁVCE ODPOVĚDNOST SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY CHARAKTERISTIKA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE, PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE OBECNĚ O INSOLVENČNÍM SPRÁVCI OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE VÝKON FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POJIŠTĚNÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POZASTAVENÍ, ZRUŠENÍ A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE PŘEDBĚŽNÝ, ODDĚLENÝ A HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRÁVA A POVINNOSTI INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ODPOVĚDNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ODMĚNY A NÁHRADY HOTOVÝCH VÝDAJŮ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE KOMPARACE ROZDÍLY V USTANOVENÍ, ODVOLÁNÍ A ZPROŠTĚNÍ FUNKCE KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ROZDÍLY V PRÁVECH A POVINNOSTECH KONKURSNÍHO SPRÁVCE A SPRÁVCE INSOLVENČNÍHO ROZDÍLY V MAJETKOVÉ A TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI A POJIŠTĚNÍ KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE POSKYTOVANÁ SOUČINNOST KONKURSNÍMU SPRÁVCI A SPRÁVCI INSOLVENČNÍMU ROZDÍLY V PROBLÉMU ZVLÁŠTNÍHO SPRÁVCE V RÁMCI KONKURSU A VYROVNÁNÍ A ŘÍZENÍ INSOLVENČNÍHO POROVNÁNÍ ODMĚN A HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY A SPRÁVCE INSOLVENČNÍHO ROZDÍLY V OBECNÉM POHLEDU NA POSTAVENÍ A ÚLOHU SPRÁVCE KONKURSNÍHO A INSOLVENČNÍHO

6 6.8 POROVNÁNÍ ZÁPISU A EVIDENCE SEZNAMU SPRÁVCŮ KONKURSNÍ PODSTATY A SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍCH ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

7 Úvod Pro svojí závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybral téma Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR. Jedná se o velice aktuální a jak v laické tak v odborné veřejnosti hojně diskutované téma. Ve své bakalářské práci se pokusím podat ucelený pohled na institut konkursního správce a taktéţ správce insolvenčního, včetně komparace obou institutů v časovém období právních úprav českého právního systému. Zaměřím se především na novinky a změny, které nastaly novou právní úpravou této problematiky a pokusím se jí srovnat s právní úpravou předchozí. Aby se nestalo, ţe moje práce bude obsahovat pouze přepsané pasáţe ze zákonů, budu se snaţit pouţít judikatury a v určité míře své postřehy a vlastní názory. Bakalářskou práci rozčlením do celkem pěti kapitol. V první kapitole si dovolím nastínit právní úpravu dané problematiky z pohledu historického. Začnu v právu římském, kde můţeme nalézt první zmínky o tomto problému, dále budu věnovat pozornost právní úpravě v českých zemích, přes císařský reskript z roku 1637, Josefínský konkurzní řád roku 1781, Konkurzní řád č. 1/1869 ř. z., Nový zákon č. 64 Sb., který byl vyhlášen dnem a byli jím vytvořené řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí, přes zákon č. 328/1991 Sb. ze dne o konkursu a vyrovnání, aţ po dnešní aktuální právní úpravu v podobě zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a v neposlední řadě zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Ve druhé kapitole se budu zabývat stručným rozborem pramenů práva konkursního, jeho začleněním do celkové právní úpravy ČR a jeho provázaností s dalšími právními odvětvími. Třetí kapitolu věnuji rozboru pramenů práva insolvenčního s poukázáním na rozdíly oproti dřívější právní úpravě. V kapitole nazvané Charakteristika správce konkurzní podstaty, předpoklady pro výkon funkce si podrobněji rozebereme insolvenčního správce, jeho oprávnění vykonávat funkci konkursního správce, dále jeho výkon funkce včetně zániku takovéto funkce a nesmíme zapomenout stručně pojednat o správci zvláštním, zástupci správce a správci předběţném. V neposlední řadě se podíváme na práva a povinnosti včetně odměn a odpovědnosti správce vyplývající z výkonu jeho funkce. V kapitole páté se podíváme blíţe na institut insolvenčního správce, jeho oprávnění k výkonu činnosti, na výkon činnosti jako takové a nesmíme vynechat zkoušky, kterými insolvenční správci musejí ze zákona projít, povinné pojištění insolvenčních správců a - 7 -

8 instituty jako pozastavení, zrušení a zánik oprávnění k výkonu funkce. Lehce si nastíníme problematiku předběţného, odděleného a hostujícího správce, taktéţ nemůţeme vynechat práva a povinnosti insolvenčních správců, jejich odpovědnost a v neposlední řadě jejich odměny a náhrady hotových výdajů. V poslední kapitole se zaměřím na komparaci obou právních úprav, jak dřívější zastupovanou především zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, tak aktuální právní úpravou, kterou představuje především zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a dále zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Cílem této práce je podat ucelený pohled na oba instituty správců, jak minulých, tak současných, seznámit se s právní úpravou v obou případech a konečně obě úpravy mezi sebou porovnat a vyvodit závěr. Při tvorbě této práce vyuţiji metodu komparativní (především při porovnávání právní úpravy obsaţené v zákoně o konkursu a vyrovnání a nové právní úpravě), dále metodu logického výkladu a taktéţ budu nucen se, v některých pasáţích práce, uchýlit k metodě popisné. Informace, které budou podkladem a oporou pro tuto bakalářskou práci, budu čerpat z odborných zdrojů, především z odborné literatury, zákonů, vyhlášek, nařízení, a v neposlední řadě z internetových zdrojů

9 1 Historický exkurz Základy dnešního insolvenčního práva, samozřejmě i jako dalších právních odvětví nacházíme v římském právu. Toto právo ve své původní podobě nerozeznávalo rozdíly mezi konkurzem a exekucí majetku. Konkurzní řízení bylo zahajováno buď na návrh jednotlivce, nebo skupiny věřitelů. Tento návrh věřitelé mohli podat za ţivota, nebo jiţ po smrti věřitele k nejvyšším úředníkům té doby (praetorové, konzulové, místodrţitelé). Tento úředník poté vydal dekret, prohlášení, které bylo veřejné a dávalo moţnost převzít ochranu nad dluţníkem, nebo za dluţníka dluh uhradit. Následný krok bylo vydání dalšího dekretu, ve kterém úředník vyzíval věřitele, aby si vybrali ze svých řad jednatele, který bude mít na starosti prodej majetku dluţníka. Hlavním úkolem takovéhoto jednatele tedy bylo, prodej a utrţení co největší sumy z majetku dluţníka, na uspokojení pohledávek věřitelů, za podmínek, které si sami věřitelé určili. Jednalo se především o poměr prostředků, které připadnou jednotlivým věřitelům z veřejné draţby majetku dluţníka. Tuto veřejnou draţbu obstarával a řídil jednatel věřitelů, který majetek dluţníka prodal nejvyšší nabídce ve veřejné draţbě. 1 Toto řešení sebou neslo plno úskalí, jako hlavní uveďme, ţe dluhy na nového vlastníka přecházely postupně, tak jak postupoval praetor a to pouze v poměru, jaký si věřitelé dohodli v poměru k hodnotě vydraţeného majetku dluţníka. Kdyţ se nad tímto zamyslíme, právě zde, v osobě dávného jednatele, můţeme nalézt stopy předchůdce dnešního správce konkurzní podstaty. 2 Z výše uvedeného jasně vyplývá, ţe prodej veškerého majetku dluţníka pouze jedné osobě sebou nese veliké úskalí a překáţky. Proto se ve starověku začal praktikovat prodej majetku po jednotlivých částech. Tento prodej byl v začátcích umoţněn pouze osobám z vyšší sféry obyvatelstva, senátorům. Pro další vrstvy společnosti se tento princip, prodávání majetku na více částí, začal uplatňovat v pozdějších dobách za vlády císaře Justiniána. Tato změna umoţnila jednateli věřitelů prodávat majetek po jednotlivých částech, kvůli znásobení výtěţku veřejné draţby, oproti prodání celého majetku jednomu draţiteli. Vše probíhalo za dohledu a součinnosti věřitelů dluţníka. V době vlády císaře Justiniána taktéţ dochází k posunu pravomocí směrem k zesílení moci úřední v konkurzním řízení. Například prodej majetku podléhal povolení soudu a samotný prodej byl pod dozorem tehdejších úředníků. 3 1 SCHELLEOVÁ, I. Vybrané problémy z teorie konkursního práva. Brno: Masarykova universita, 1995, str KOŠŤÁL, P. Konkurzní prvopočátky: Historie konkursů. Konkurzní noviny [online]. 2001, č. 4, str. 1 [cit ]. Dostupné z: 3 SCHELLEOVÁ, I. a kol.: Konkurz a vyrovnání, Praha, EUROLEX BOHEMIA, 2005, str

10 V římském právu, době nebyl prodej veškerého majetku dluţníka spojován automaticky s insolvencí dluţníka. Obrat nastává aţ v době středověku, kdy dochází přesně k opačnému chování, myšlení. Konkurzní řízení jako takové se začíná odtrhávat a tvořit samostatný procesní tvar, který si klade za cíl poměrné uspokojení všech věřitelů dluţníka Historický exkurz v českých zemích Jako první krok k vyčlenění konkurzního řízení z jednotného řízení soudního můţeme povaţovat dva akty. Za prvé, císařský reskript z 29. Srpna 1637 a za druhé navazující místodrţitelský patent z 23. Listopadu 1637, kterým byl císařský reskript realizován. 5 Hlavní důvod a význam těchto dvou aktů spočíval v úředním oznámení věřitelům, ţe si do určité doby a za určitých podmínek musejí přihlásit svoje nároky u soudu. Jako další vývoj musíme uvést vydání Deklatatorií a Novell z roku Za první konkurzní řád v Čechách můţeme povaţovat pasáţ z Novell nazývanou Vom Crida Process. Jako důsledek vyhlášení konkurzu na dluţníka bylo zastavení všech dílčích exekucí na jeho majetek. Byla zkonfiskována konkurzní podstata. Dále soud zkoumal nároky věřitelů, kteří se do řízení přihlásili, a vydal rozhodnutí, které upravovalo nárok jednotlivých věřitelů na vyrovnání jednotlivých pohledávek. Soud mohl činit opatření pro zajištění dluţníkova majetku ještě dříve, neţ byl samotný konkurz vyhlášen. Šlo především o ustanovení prozatímního správce majetku dluţníka. Zajištění majetku dluţníka, ale příslušelo pouze soudu. Ten určil osobu, právníka, který zjišťoval skutečný stav majetku dluţníka a tím ho i chránil před věřiteli, protoţe s věřiteli nemohl být jakkoliv vázán. V případě nízké hodnoty dluţníkova majetku, spravoval tuto podstatu pouze soud. Po prodeji majetku dluţníka soud vynesl rozhodnutí a po nabytí právní moci vydal soud rozhodnutí o rozdělení peněz mezi jednotlivé věřitele. Historii psaného práva konkurzního můţeme datovat k roku 1781, kdy byl přijat první ucelený konkurzní řád, Josefínský konkurzní řád. 6 Bohuţel jeho uvedení do praxe bylo provázeno neúnosnými náklady řízení a bohuţel i dlouhému trvání řízení samotného. Z těchto důvodů se postupně vytvářejí snahy o změnu řádu. Roku 1848 vychází osnova Sommarugova, ze které se později v roce 1853 vyvinul provizorní konkurzní řád, platící v rakouských 4 KOŠŤÁL, P. Konkurzní prvopočátky: Historie konkursů. Konkurzní noviny [online]. 2001, č. 4, s. 1 [cit ]. Dostupné z: 5 SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA,1995, str SCHELLEOVÁ, I.:Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost), Brno, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1995, str. 5 a následující

11 zemích. I ten se však s velkým ohlasem nesetkal a mnoho věřitelů sahalo k mimosoudnímu vyrovnání s dluţníky. Konkurzní řád č. 1/1869 ř. z., 7 z roku 1868 konečně přinesl lepší řešení této problematiky. Bohuţel obsahoval i některé nedostatky, například v oblasti úpravy odporovatelnosti právních úkonů. V tomto konkurzním řádu se prosazuje princip univerzality. Předmětem řízení se stává veškerý dluţníkův majetek, kromě věcí, které jsou nezbytné k přeţití a vyţití dluţníka, potaţmo jeho rodiny. Dluţník byl vyloučen z nakládání s vlastními věcmi, toto dostal na starosti správce konkurzní postaty. Řízení bylo rozděleno na dvě části, zahajovací a vlastní konkurzní řízení, podobně, jako dnes. 8 Zahajovací řízení soud zjišťoval předpoklady pro zahájení konkurzu, pokud byly splněny, vyhlásil konkurz Vlastní konkurzní řízení Tento konkurzní řád zavedl větší moţnost dluţníka se bránit, opravných prostředků. Jako například konkurzní komisař, konkurzní soud, Vrchní soud a Nejvyšší soudní dvůr. Neupravoval mimokonkurzní vyrovnání. 9 Jako jiţ dříve uvedené úpravy se i tato neobešla bez svých kritiků a v praxi se příliš neuchytila. Jako další reforma konkurzního řízení poslouţilo císařské nařízení č. 337/1914 ř. z. 10 Tato úprava, po recepci na základě zákona č. 11/1918 Sb., z rakousko-uherského práva do práva československého platila aţ do roku Nový zákon č. 64 Sb., který byl vyhlášen a který nabyl svojí účinnost , nastavil novou úpravu insolvenčního práva v Československé republice. Vydávají se jím řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí. 11 Jeden z hlavních přínosů tohoto zákona byl fakt, ţe odstraňoval právní dualismus, coţ byla jedna z priorit tehdejší vlády Československé republiky. Jeho další velká snaha je omezení vlivu věřitelů ve prospěch konkurzního soudu a konkurzního komisaře a zkrácení trvání konkurzního řízení, které na Slovensku a 7 SCHELLE, K., FRÝDEK, M. Vývoj konkursního práva. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Nakladatelství KEY Publishing, s. r. o., str SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str KOZÁK, J. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. [online]. s. 2 [cit ]. Dostupné z: 10 SCHELLEOVÁ, I.:Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost), Brno, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1995, str. 86 a následující 11 SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str

12 Podkarpatské Rusi trvalo ve většině případů déle neţ 3 roky. 12 Zákon zaváděl pojem zvláštní správce a náměstek správce, který dnes známe jako zástupce správce. Konkurzní soud ustanovoval správce konkurzní podstaty. Takovýmto správcem se mohl stát pouze člověk bezúhonný a bez osobních vazeb k dluţníkovi, po sloţení slibu do rukou konkurzního komisaře, ve většině případů, soudce. Povinnosti konkurzního správce: Zjištění stavu konkurzní postaty Vymáhání plnění do konkurzní podstaty Zjištění výše dluhů dluţníka Přezkoumávání přihlášených věřitelských nároků Vedení sporů zasaţeného majetku konkurzní postaty Odpovědnost za případnou škodu způsobenou správcem konkurzní postaty z neplnění jeho povinností Správci náleţela odměna a náhrada výdajů spojených s výkonem funkce. 13 Tato úprava přestala platit v roce 1950, kdy víceméně veškeré vlastnictví majetku přešlo do rukou státu, a tudíţ konkurzní právo nedávalo ţádný smysl, bylo nepouţitelné. Rozsáhlé změny systému po roce 1989 nastolily otázku nutnosti návratu a úpravy konkursního práva v českých zemích. Této úpravy se konkurzní právo dočkalo po více neţ 40-ti letech zákonem č.328/1991 Sb. ze dne o konkursu a vyrovnání. Ten nabyl účinnosti dne , od tohoto data můţeme hovořit o obnovení konkurzního práva v českých zemích. Tento zákon byl později recepčním zákonem č.4/1993 v souvislosti s rozpadem České a Slovenské federativní republiky přejat do právního řádu České republiky. Další a poslední změna konkurzního práva přišla se zákonem č. 182/2006 Sb., s účinností od , který zavádí nové a v některých ohledech i revoluční změny. Větší pruţnost, rychlost, transparentnost, zvýšení práv věřitelů, důraz na pluralitu řešení úpadku, snaha změnit likvidační důsledek řízení o úpadku v moţnost pokračování v podnikání po 12 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. Konkurzní noviny [online]. 2006, str. 2. Dostupné z: 13 KOZÁK, Mgr. Jan. Insolvenční zákon krok za krokem: Historie právní úpravy úpadkového práva na území České republiky. Konkurzní noviny [online]. 2006, str. 2. Dostupné z: -

13 ukončení řízení. Zavádí jednotné řízení. Samostatně řešeny úpadky banka pojišťoven. Zavádí do praxe insolvenční rejstřík

14 2 Prameny práva konkurzního Jak jsme si jiţ uvedli výše, prameny práva konkurzního, tak jak jsme ho znali před rokem 2006, respektive , kdy vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb., jiţ neexistují. Toto tvrzení, ale není zas aţ tak pravdivé, protoţe úpadkové řízení, které začalo ještě před účinností zákona 182/2006 Sb., 14 se dále řeší dle předcházející úpravy a to podle zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. 15 Pro další pokračování si proto musíme uvést prameny práva konkurzního, před účinností zákona 182/2006 Sb. Problematika konkurzu a vyrovnání je primárně upravena v zákoně č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, tento zákon nabyl účinnosti dne K této základní právní úpravě musíme dále uvést vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 476/1991 Sb., 16 v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 328/1991 Sb., která se především věnuje otázkám, které souvisejí s vedením seznamu správců krajskými soudy, zákonnými odměnami správců konkurzní podstaty za jejich výkon ve funkci. Jako další zákonný prováděcí předpis si musíme uvést vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., 17 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, která v části sedmé 34 tohoto zákona upravuje ustanovení osoby konkursního správce podstaty, předběţného správce, vyrovnávacího správce, zvláštního správce, nebo jejich zástupce. Tato vyhláška byla novelizována novelou č. 315/2007 Sb., 18 s účinností ode dne Konkursní právo jako takové netvoří samostatné právní odvětví a je úzce provázáno s mnoha dalšími právními předpisy. Z toho vyplývá určitá náročnost při aplikaci zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, kdy je při výkladu třeba spojitosti tohoto zákona a 14 ZÁKON č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 30.března Dostupné z: 15 ZÁKON č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. In: Zákonů České Republiky. Praha, Dostupné z: 16 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. In: Sbírka zákonů č. 476/ a násl. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 17 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. In: Zákonů ČR. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 18 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

15 dalších právních předpisů. 19 Jako nejuţší vazbu uveďme vazbu k právu občanskému, kterou vystihuje 6 odst zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Konkursní řízení je díky své povaze zvláštní formou civilního procesu. Neméně důleţitou vazbu nacházíme v Trestním zákoně č. 140/1961 Sb., 21 a to především z důvodu moţného velkého objemu majetku, se kterým je nakládáno. Trestní zákon č. 140/1961 Sb., 22 nám nabízí celou řadu moţných skutkových podstat trestných činů, které v souvislosti s konkursem a vyrovnáním, mohou nastat. Jako příklad si uveďme 126 zákona č. 140/1961 Sb., který upravuje maření výkonu funkce konkursního správce, nebo 256b zákona č. 140/1961 Sb., který stanovuje tresty za pletichu 23 v konkursním a vyrovnávacím řízení. Mimo trestné činy spočívající v jednání proti hospodářské kázni a majetkovým trestným činům si také uveďme trestný čin poškozování věřitele podle 256 zákona č. 140/1961 Sb. 19 Jako příklad uveďme předpisy práva obchodního, občanského, pracovního, finančního 20 Zákon stanoví, ţe všude tam, kde zákon nestanoví jinak, se pro konkurs a vyrovnání pouţijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 21 Trestní zákon. In: Zákonů ČR. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1961, 140/1961 Sb. Dostupné z: 22 Který byl nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s účinností od Pletichou rozumíme zvláštní způsob pasivní uplácení

16 3 Prameny insolvenčního práva Před dalším, detailnějším rozborem práva insolvenčního, potaţmo analýzou postavení insolvenčního správce, jeho povinností a práv v konkurzním řízení, je nutné a nezbytné uvést prameny, kterými se toto právo utváří a řídí. Dále musíme rozebrat vztah insolvenčního práva a jeho vztah k ostatním právním odvětvím. Primárním a nejdůleţitějším pramenem je jistě zákon č. 182/2006 Sb. 24 z data s účinností od , který nastolil zcela novou úpravu insolvenčního práva na území České Republiky. Tento zákon nahrazuje, jak jiţ bylo řečeno výše, zákon o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb., respektive č. 4/1993 po jeho recepci do právního řádu České Republiky, tento zákon platil do Insolvenční zákon můţeme rozdělit na tři části: Část obecnou definovány zásady insolvenčního řízení, subjekty řízení a společenské pojmy Způsoby řešení úpadku najdeme zde pravidla, kterými se řídí jednotlivé způsoby úpadku dluţníka. Reorganizace, konkurz, oddluţení Společná ustanovení Další významný a nenahraditelný pramen insolvenčního práva, potaţmo práva zabývajícího se insolventními správci musíme uvést zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. U určitém ohledu lze vystopovat původ tohoto zákona v právu Slovenské Republiky, kde také zákonodárci našli potřebu vytvořit samostatný zákon, věnující se pouze insolvenčním správcům. 25 Tento insolvenční zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích upravuje zejména: Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce Činnosti hostujícího insolvenčního správce Insolvenční rejstřík, seznam insolvenčních správců, údaje o insolvenčních správcích a další členění Profesní předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce a předpoklady pro výdej povelení k výkonu insolvenčního správce 24 ZÁKON č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 30.března Dostupné z: 25 ZÁKON č. 8/2005 Z.z., o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17 Za velice podstatnou změnu v insolvenčním právu, oproti tomuto právu v minulosti, můţeme povaţovat to, ţe insolvenční správci jako takoví mají svůj vymezený prostor a vlastní zákon. Narovnává se tím křivda z minulosti, kdy se podmínky a ostatní náleţitosti týkající se zápisu do seznamu insolvenčních správců řídili předpisem niţší právní síly, která neodpovídá postavení insolvenčních správců v řízení civilním, potaţmo právu obecně. Jako další přínos můţeme uvést velkou pozornost, která byla v tomto zákonu věnována pojmům jako například: Vymezení podmínek pro povolení funkce insolvenčního správce Důvody pro pozastavení, nebo dokonce zánik práva vykonávat funkci insolvenčního správce Bezúhonnost insolvenčního správce Dále nemůţeme neuvést jednotlivé podzákonné předpisy. Jde zejména o vyhlášku ministerstva spravedlnosti č. 312/2007 Sb., ze dne , o obsahu a dalších náleţitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. 26 Tato vyhláška se detailně zabývá podmínkami, které jsou nutné pro vykonání zkoušky insolvenčních správců. Tato vyhláška č. 312/2007 Sb., byla nahrazena vyhláškou č. 56/2011 Sb., s účinností ode dne Zaměření této novely můţeme rozdělit do několika částí: Zmírnění zátěţe, hlavně administrativní, ministerstva při procesu zkoušek insolvenčních správců, a to zejména zrušením doručování některých písemností, které je nahrazeno informacemi v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva Změn doznaly lhůty pro informování uchazečů o zkoušku insolvenčního správce ve smyslu delší časové mezery pro přípravu na jednotlivou zkoušku a snaha tím zamezit vysokému počtu nedostavujících se uchazečů Jednoznačně zpřísnění podmínek týkajících se omluv a neúčastí na zkouškách uchazečů, vyplývající z předchozí odráţky 26 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náleţitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. In: Sbírka zákonů České Republiky Dostupné z:

18 Snaha o odstranění překáţek, které vyplynuly z praktického vyuţívání vyhlášky při organizaci zkoušek pro insolvenční správce V neposlední řadě musíme vzít v potaz vyhlášku č. 313/2007 Sb. 27, ze dne , o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. A taktéţ vyhlášku č. 314/2007 Sb., ze dne , o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců. 27 Blíţe: Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů: Vyhláška ze dne 22.listopadu In: Sbírka zákonů č. 313/2007. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z:

19 4 Charakteristika správce konkurzní podstaty, předpoklady pro výkon funkce 4.1 Obecně o konkursním správci Správce konkursní podstaty je jedním ze subjektů konkursního řízení. Jako další si uveďme konkursní soud, správce konkursní podstaty - zástupce správce, zvláštní správce, věřitelský orgán věřitelský výbor, zástupce věřitelů a taktéţ účastníky konkursního řízení navrhovatel, dluţník, úpadce. Správce jako takový není zástupcem věřitelů, ani úpadce a také není zaměstnancem soudu. Konkursní správce, jak fyzická osoba, tak obchodní společnost, je samostatným subjektem, na který můţeme nahlíţet jako na zvláštní veřejnoprávní orgán, který má za úkol zajištění řádného průběhu konkursu. O Vzniku i zániku funkce konkursního správce rozhoduje soud. 28 Dle 7 zákona č. 328/1991 Sb., 29 o konkursu a vyrovnání není správce konkursní podstaty účastníkem řízení, jsou jimi věřitelé, kteří uplatňují nároky a dluţník. 4.2 Oprávnění vykonávat funkci konkursního správce Jak jsme si jiţ uvedly, oprávnění vykonávat funkci konkursního správce se řídí 8 odst. 1 zákona č. 328/1991 o konkursu a vyrovnání, kdy soud jmenuje do funkce konkursního správce ze seznamu správců po splnění všech podmínek jako je třeba nepodjatost správce, souhlas s ustanovením správcem v případě důleţitých důvodů a jiné. Podmínky pro zápis na seznam správců konkursní podstaty: Bezúhonnost fyzické osoby Plná způsobilost k právním úkonům fyzické osoby Přiměřená odborná způsobilost 30 Souhlas se zapsáním do seznamu správců 28 Blíţe 8 odst. 1 zákona /1991 Sb., kde soud můţe ustanovit do funkce konkursního správce pouze osobu, která je zapsaná na seznam správců, je bezúhonná, způsobilá k právním úkonům v případě fyzické osoby a má přiměřenou odbornou způsobilost. 29 ZÁKON č. 328/1991 Sb. 7 o konkursu a vyrovnání. 30 Naprosto nevyhovující ustanovení, nárok na vzdělání správců. Toto napravuje nová úprava insolvenčního práva a to zákon č. 312 /2006 Sb. o insolvenčních správcích ze dne

20 Veřejná obchodní společnost, vykonávající činnost správce prostřednictvím svých společníků, kteří splňují podmínky pro zápis na seznam správců V absolutně výjimečných situacích má soud moţnost ustanovit i správce, který není zapsán na seznamu. Toto připadá v úvahu pouze, pokud by, vzhledem k povaze a náročnosti konkursu, na správce byla kladena vysoce specializovaná odbornost, kterou nemůţe poskytnout ţádný správce zapsaný na seznamu, nebo není moţné z jiných důvodů, například podjatosti, ustanovit ţádného jiného správce na seznamu správců. Takováto osoba však s ustanovením správcem musí vyjádřit souhlas a zároveň musí splňovat základní předpoklady pro výkon funkce konkursního správce. 31 Seznam správců a jeho vedení má na starosti dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991, 32 v kompetenci předseda konkursního soudu. Tomuto předsedovi se předkládají návrhy na zápis do seznamu správců a na něm je, aby rozhodl o zapsání osoby do seznamu, popřípadě o jejím vyškrtnutí z takovéhoto seznamu. Do tohoto seznamu se dle ustanovení 2 odst. 1 vyhlášky 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání zapisují: a) advokáti, kteří mají sídlo v obvodu příslušného soudu, a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu, b) jiné vhodné fyzické osoby, c) veřejné obchodní společnosti Výkon funkce konkursního správce Výkon funkce správce konkursní podstaty je činností, která je vysoce náročná a zahrnuje řadu oprávnění a povinností. Proto je po správci konkursní podstaty vyţadován vysoce odborný a odpovědný přístup. 34 K problému vzdělávání konkursních správců se dostaneme dále v této práci. Do funkce správce konkurzní podstaty ustanovuje správce vţdy soud. Soud musí mít vţdy na zřeteli moţnost podjatosti konkrétního správce konkursní podstaty a podle toho 31 ZÁKON č. 328/1991 Sb. 8 odst. 1 o konkursu a vyrovnání. In: Zákonů České Republiky. Praha, Dostupné z: 32 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. 33 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. In: Sbírka zákonů č. 476/1991 odst. 1, Praha: Ministerstvo spravedlnosti, Dostupné z: 34 V zákonné úpravě č. 328/1991 Sb., je toto sice zmiňováno, ale bohuţel zde nejsou zakotvena jasná pravidla, vyţadující odpovídající vzdělání, coţ napravuje nová zákonná úprava v podobě zákonu č. 182/2006 Sb

Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR

Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Postavení správce konkursní podstaty a správce insolvenčního v právním řádu ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Kvasnička Právní administrativa

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

Z výše uvedeného rozboru ustanovení 40 a 41 plyne, že

Z výše uvedeného rozboru ustanovení 40 a 41 plyne, že Informace o podmínkách činnosti insolvenčního správce do konce roku 2009 a podmínky výkonu činnosti insolvenčního správce po 1.1.2010 1.V ustanovení 40 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení

Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Diplomová práce Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení Akademický rok 2010/2011 Kornélia Karcolová Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců České republiky Komora daňových poradců České republiky Charakteristika Veřejnoprávní korporace Profesní komora Součást veřejné správy profesní veřejná samospráva Zřízená zákonem není spolkem! zákon č. 523/1992 Sb.,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA 30/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy Energetický regulační

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. (advokátní zkušební řád)

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. (advokátní zkušební řád) Strana 1 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. ze dne 3. července 1996, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech Strana 139 19 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ - 06.03.2013 Antonín Toman VE SPOLUPRÁCI S PRF MUNI POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA KDO JE TO SOUDNÍ EXEKUTOR? POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA POSTAVENÍ SOUDNÍHO

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1762 Sbírka zákonů č. 185 / 2013 Částka 77 185 ZÁKON ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb.,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému s názvem Nákup nábytku dle hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon) ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I Příloha č. 1 N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Parlament se usnesl na tomto

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11. 76 9. funkční období 76 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) I.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon stav k 20.7.2009 Ve znění novel: zák. č. 108/2007 Sb. zák. č. 312/2006 Sb. zák. č. 296/2007 Sb. zák. č. 301/2008 Sb. zák. č. 458/2008

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: CALIBRA TANK s.r.o., se sídlem Luka nad

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 Doručeno datovou schránkou Praha, 23. ledna 2012 Věc: Podnět k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 27.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 27.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 476 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) I. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Prameny právní úpravy - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119

ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119 118 131 ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119 Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, pouţijí se na komanditní

Více

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou Předpis OS KOVO č. 48/2014 - P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou I. Předmět předpisu Tento předpis upravuje vznik, zánik a likvidaci organizačních

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více