Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a obecným východiskům právní úpravy konkurzu a výkladu stěžejních institutů konkurzního práva, zejména pojmu a právnímu postavení subjektů a účastníků konkurzního řízení, konkurzním soudům, právnímu postavení správce konkurzní podstaty, definici účastníků řízení a vymezení pojmu konkurzní podstata. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Subjekty a účastníci konkurzního řízení 2. Konkurzní podstata 1.Subjekty a účastníci konkurzního řízení K prvnímu z dílčích témat si prostudujte hlavu IX. kap. 23. a 24., oddíl 1., 2., publikace Kurz obchodního práva úvodní a obecná část (doc. JUDr. K. Eliáš) a příslušná ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání v komentovaném znění (prof. JUDr. F. Zoulík Zákon o konkurzu a vyrovnání komentář). Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: - v čem je zvláštní význam a povaha konkurzu a jak je definován konkurz jako právní institut - jak se v právní úpravě konkurzu prolíná hmotně právní a procesně právní úprava - kdo jsou subjekty konkurzního řízení a kdo jsou jeho účastníky, - které soudy rozhodují v konkurzu - jak je určena příslušnost konkurzního soudu - jaké je právní postavení správce konkurzní podstaty, jeho ustavení a zproštění funkce - jaký je režim vedení a zápisu (vyškrtnutí) do seznamu správců konkurzní podstaty - kdo jsou další subjekty řízení o konkurzu - kdo jsou účastníky řízení o konkurzu a jaké je jejich právní vymezení a postavení - subjekty zúčastěné na konkurzním řízení - účastníci konkurzního řízení - konkurz - konkurzní soud - úpadce - správce konkurzní podstaty - seznam správců konkurzní podstaty

2 - zvláštní správce a správcův zástupce - další subjekty konkurzního řízení - opatrovník v konkurzním řízení - osoby nabízející ručení - likvidátor - odpovědný zástupce - pozitivní a negativní vymezení účastníků konkurzního řízení - dlužník - věřitel - konkurzní věřitelé - oddělení věřitelé - věřitelský výbor - schůze věřitelů 2.Konkurzní podstata K druhému z dílčích témat si prostudujte hlavu IX. kap. 23. a 24., oddíl 3. publikace Kurz obchodního práva úvodní a obecná část (doc. JUDr. K. Eliáš) a příslušná ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání v komentovaném znění (prof. F. Zoulík Zákon o konkurzu a vyrovnání komentář). Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům - jak je vymezena konkurzní podstata - co rozumíme tzv. aktivní podstatou - jak je vymezen okruh majetku, který spadá do konkurzní podstaty - který majetek je z konkurzní podstaty vyloučen - co rozumíme soupisem konkurzní podstaty - které osoby se podílejí na soupisu konkurzní podstaty - jaký je právní režim ocenění majetku v konkurzní podstatě - jaký je právní režim sporných položek soupisu podstaty - konkurzní podstata - aktivní podstata - majetek dlužníka - majetek spadající do konkurzní podstaty - majetková práva nespadající do konkurzní podstaty - ocenění majetku v konkurzní podstatě Po prostudování uvedené literatury byste měli 1. Dobře porozumět těmto problémům : - jaký je pojem a význam konkurzu - jaká je právní úprava konkurzu z hlediska hmotně právního a procesně právního - proč je nutné rozlišovat subjekty zúčastněné na konkurzním řízení a účastníky konkurzního řízení a jaký vztah těchto kategorií osob

3 - které soudy rozhodují v konkurzním řízení a jak je dána příslušnost konkurzních soudů - čím je dána odborná způsobilost správce konkurzní podstaty - jaký je právní režim vedení seznamu správců konkurzní podstaty - kdy dochází v konkurzním řízení k účasti dalších subjektů řízení, zejména opatrovníka, osob nabízejících ručení - jaké je právní postavení dlužníka a jak je jeho postavení pozitivně vymezeno - jaký je vztah mezi pojmem dlužník a úpadce - jaké je právní postavení konkurzních věřitelů a jak je vymezen jejich okruh - prostřednictvím jakých orgánů vystupují věřitelé v konkurzním řízení a kdy dochází k jejich ustavení - jak je právně vymezena konkurzní podstata - které kategorie dlužníkova majetku do konkurzní podstaty nespadají 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: - konkurz - správce konkurzní podstaty - zvláštní správce a správcův zástupce - další subjekty konkurzního řízení - účastníci konkurzního řízení - dlužník - věřitel - konkurzní věřitelé - oddělení věřitelé - věřitelský výbor - schůze věřitelů - konkurzní podstata - partikulární konkurz - prohlášení konkurzu 3. Zodpovědět tyto otázky : - kdo jsou subjekty konkurzního řízení - kdo jsou účastníky konkurzního řízení - podle jakých kritérií se určuje příslušnost konkurzního soudu - jaké je právní postavení správce konkurzní podstaty - v jakém případě dochází k ustanovení zvláštního správce a správcova zástupce - jaké je právní postavení likvidátora vzhledem k prohlášení konkurzu - proti jakým kategoriím dlužníků je vyloučena či omezena možnost prohlášení konkurzu - které kategorie věřitelů jsou účastníky konkurzního řízení - jak je definována konkurzní podstata a který majetek spadá do konkurzní podstaty Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný.

4 Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v publikaci Zákon o konkurzu a vyrovnání. Komentář (prof. JUDr. Fr. Zoulík) a Změny konkurzního práva v České republice (prof. JUDr.. Zoulík). Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů: 1. Kdo jsou subjekty a kdo jsou účastníci konkurzního řízení 2. Uveďte, které orgány věřitelů zakotvuje zákon o konkurzu a vyrovnání 3. Které kategorie majetku spadají do konkurzní podstaty

5 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 2 Průběh konkurzního řízení Tematický celek je věnován základní charakteristice konkurzního řízení jako zvláštního typu soudního řízení, zejména z hlediska jeho fází, činnosti soudu, procesních práv a povinností účastníků řízení a dosažení účelu konkurzu. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Průběh konkurzního řízení vstupní fáze 2. Průběh konkurzního řízení - přípravná fáze 3. Průběh konkurzního řízení distribuční fáze 1. Průběh konkurzního řízení vstupní fáze K prvnímu z dílčích témat si prostudujte hlavu IX. kap. 24., oddíl 4., 1,2 publikace Kurz obchodního práva úvodní a obecná část (doc. JUDr. K. Eliáš) a příslušná ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání v komentovaném znění (prof. JUDr. F. Zoulík Zákon o konkurzu a vyrovnání komentář). Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: - jak je charakterizováno konkurzní řízení jako zvláštní řízení soudní z hlediska obsahového a formálního - kterými fázemi konkurzní řízení prochází a jak jsou časově a formálně ohraničeny - jaké jsou obecné a zvláštní podmínky prohlášení konkurzu - jak je právně vymezen pojem úpadek - kdo je legitimován k podání návrhu na prohlášení konkurzu - za jakých podmínek vzniká povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu - k návrhu koho a za jakých podmínek lze povolit ochrannou lhůtu a jaké právní následky má její povolení - jakým způsobem může být ukončena vstupní fáze konkurzního řízení - jaká je forma a obsah soudního rozhodnutí o prohlášení konkurzu - jaké jsou právní následky prohlášení konkurzu - vstupní fáze konkurzního řízení - přípravná fáze konkurzního řízení - distribuční fáze konkurzního řízení - zrušení konkurzu - úpadek - insolvence dlužníka - podmínky prohlášení konkurzu - návrh na prohlášení konkurzu

6 - ochranná lhůta - prohlášení konkurzu - zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu - zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku - usnesení o prohlášení konkurzu - konkurzní vyhláška - účinky prohlášení konkurzu 2. Průběh konkurzního řízení přípravná fáze K druhému z dílčích témat si prostudujte hlavu IX. kap. 24., oddíl 4., 3 publikace Kurz obchodního práva úvodní a obecná část (doc. JUDr. K. Eliáš) a příslušná ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání v komentovaném znění (prof. JUDr. F. Zoulík Zákon o konkurzu a vyrovnání komentář). Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: - co je obsahem a podstatou druhé fáze konkurzního řízení a proč ji nazýváme přípravnou, zjišťovací či likvidační - jak probíhá soupis konkurzní podstaty a co je podkladem pro soupis - jaký je právní rámec podávání přihlášek věřitelů a co je obsahem přihlášky - jak probíhá přezkoumání přihlášených pohledávek a kdo se v přezkumném jednání účastní - jak jsou nazývány spory o rozsah podstaty a rozsah a kvalitu pasiv podstaty - která úpadcova jednání jsou podle právní úpravy konkurzu prohlášena za neúčinná - jaká je právní úprava odporovatelnosti v konkurzu - jakým způsobem se může vlastník odporovat proti zahrnutí svého majetku do soupisu podstaty - jaký je právní rámec zpeněžení podstaty - kdy končí přípravná fáze konkurzního řízení - přípravná fáze konkurzního řízení - přihlašovací lhůta - přezkumné jednání - incidenční spory - neúčinnost právních úkonů v konkurzu - odporovatelnost v konkurzu - vylučovací žaloby - zpeněžení podstaty - konečná zpráva - usnesení schvalující konečnou zprávu 3. Průběh konkurzního řízení distribuční áze K třetímu z dílčích témat si prostudujte hlavu IX. kap. 24., oddíl 4., 4 publikace Kurz obchodního práva úvodní a obecná část (doc. JUDr. K. Eliáš) a příslušná

7 ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání v komentovaném znění (prof. JUDr. F. Zoulík Zákon o konkurzu a vyrovnání komentář). - jaký je průběh konkurzního řízení - jaké jsou podmínky prohlášení konkurzu - kdo je legitimován k podání návrhu na prohlášení konkurzu - jak je upravena povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu - jaký je význam ochranné lhůty - jaké podmínky a právní následky jsou spojeny se zastavením řízení a zamítnutím návrhu - jaké jsou právní následky prohlášení konkurzu - jak probíhá zjišťování pasiv úpadce a aktiv použitelných k uspokojení věřitelů - co jsou to incidenční spory - jak je upraveno zpeněžení podstaty - co je účelem a obsahem rozvrhového řízení - jaký je účel a právní úprava nuceného vyrovnání - konkurzní podstata - prohlášení konkurzu - přezkumné jednání - neúčinnost právních úkonů - odporovatelnost právních úkonů - zrušení konkurzu - nucené vyrovnání - prohlášení konkurzu - přezkumné jednání - neúčinnost právních úkonů - odporovatelnost právních úkonů - zrušení konkurzu - nucené vyrovnání - vyrovnací soudy - vyrovnací správce - účastníci vyrovnacího řízení - povolení vyrovnání - věřitelé přednostních pohledávek - věřitelé nepřednostních pohledávek - věřitelé oddělení Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům - Jaký je účel vyrovnacího řízení a jeho výhody oproti konkurznímu řízení - Jaká je právní úprava vyrovnání

8 - Kdo jsou subjekty vyrovnacího řízení - Kdo jsou účastníky vyrovnacího řízení - Kdo podává návrh na zahájení vyrovnacího řízení a jaké jsou podmínky podání návrhu - Jakými fázemi probíhá vyrovnací řízení - Jaké jsou právní účinky povolení vyrovnání - Jak je upraveno vyrovnací jednání - Co je obsahem soudního rozhodnutí o vyrovnání - Jaké jsou účinky potvrzeného vyrovnání - vyrovnací soudy - vyrovnací správce - účastníci vyrovnacího řízení - povolení vyrovnání - věřitelé přednostních pohledávek - věřitelé nepřednostních pohledávek - věřitelé oddělení - hlasování věřitelů o přijetí vyrovnání - skončení vyrovnání - jakými fázemi prochází konkurzní řízení - co je obsahem vstupní fáze konkurzního řízení - co je obsahem přípravné fáze konkurzního řízení - co je obsahem distribuční fáze konkurzního řízení za jakých podmínek je zahájeno vyrovnací řízení a jakými fázemi prochází - jaké jsou podmínky prohlášení konkurzu - kdo je legitimován k podání návrhu na prohlášení konkurzu - jak je upravena povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu - jaké podmínky a právní následky jsou spojeny se zastavením řízení a zamítnutím návrhu - jaké jsou právní následky prohlášení konkurzu - co jsou to incidenční spory - jaký je účel a právní úprava nuceného vyrovnání - jaká je právní úprava vyrovnání - kdo jsou subjekty vyrovnacího řízení - kdo jsou účastníky vyrovnacího řízení - jaké jsou právní účinky povolení vyrovnání - jak je upraveno vyrovnací jednání - co je obsahem soudního rozhodnutí o vyrovnání - jaké jsou účinky potvrzeného vyrovnání

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PŘÍČINY A DŮSLEDKY OSOBNÍCH BANKROTŮ FYZICKÝCH

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Bc. Dana

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Rok odevzdání: 2014 Autor: Ondřej

Více

Zrušení obchodní společnosti

Zrušení obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně UKONČENÍ PODNÍKÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

Katedra obchodního práva. ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová práce PETR BENEŠÍK

Katedra obchodního práva. ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová práce PETR BENEŠÍK M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A P r á v n i c k á f a k u l t a Katedra obchodního práva ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech majetkových vztahů mezi manžely 2., aktualizované

Více

#OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ #FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE #Kateřina Cilečková #OSTRAVA 2013 ISBN: 978-80-7464-478-8

#OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ #FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE #Kateřina Cilečková #OSTRAVA 2013 ISBN: 978-80-7464-478-8 Průvodka dokumentem Funkce práva v organizacích služeb sociální práce: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - odkaz

Více