Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb."

Transkript

1 Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět úpravy 26 2 Vymezení některých základních pojmů 28 3 Úpadek 31 Způsob řešení úpadku 4 Způsob řešení úpadku 35 5 Zásady insolvenčního řízení 36 6 Výjimky z působnosti zákona 37 7 Použití občanského soudního řádu 38 8 (Použití části první a třetí tohoto zákona) 40 HLAVA II PROCESNÍ SUBJEKTY 40 DÍL 1 PROCESNÍ SUBJEKTY 40 9 (Druhy procesních subjektů) Insolvenční soud (Dohlédací činnost insolvenčního soudu) (Rozhodování soudu v prvním stupni) Asistent soudce insolvenčního soudu 45 DÍL 2 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ (Účastníci řízení) (Jiné osoby jako účastníci řízení) (Účastníci řízení v incidenčních sporech) (Vstup do řízení a záměna účastníka) (Nabyvatel pohledávky jako účastník řízení) (Rozhodnutí o vstupu nabyvatele pohledávky do řízení) (Zastoupení účastníků řízení) 51 DÍL 3 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE A DALŠÍ SPRÁVCI (Seznam insolvenčních správců)

2 22 (Ustanovení fyzické osoby správcem) (Pojištění odpovědnosti za škodu) (Vyloučení správce z insolvenčního řízení) (Určení osoby správce) (Odvolání proti ustanovení správcem) (Předběžný správce) (Změna v osobě insolvenčního správce) (Usnesení o odvolání a ustanovení insolvenčního správce) (Ustanovení nového insolvenčního správce) Odvolání insolvenčního správce Zproštění insolvenčního správce Zástupce insolvenčního správce Oddělený insolvenční správce Zvláštní insolvenční správce (Výkon funkce insolvenčního správce) (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) (Odměna a náhrada hotových výdajů) (Úhrada nákladů insolvenčního správce) (Jednání insolvenčního správce) 86 Úvěrové financování 41 (Smlouvy o úvěrovém financování) (Použití prostředků z úvěru) (Součinnost orgánů veřejné správy) (Formy součinnosti) (Povinnost mlčenlivosti) 93 DÍL 4 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů Schůze věřitelů (Svolání schůze věřitelů) 96 Hlasovací právo 49 (Usnesení schůze věřitelů) (Hlasovací lístek) (Rozhodnutí o hlasovacím právu) (Přezkum hlasovacího práva) (Zákaz hlasování) Postup insolvenčního soudu (Zrušení rozhodnutí schůze věřitelů) 103 Věřitelský výbor 56 (Ustanovení věřitelského výboru) (Volba členů a náhradníků věřitelského výboru) (Činnost věřitelského výboru) 109 6

3 59 (Způsobilost k výkonu funkce) (Odpovědnost za škodu) (Prozatímní věřitelský výbor) (Činnost prozatímního věřitelského výboru) (Zánik funkce) (Odvolání z funkce) (Nová nebo doplňující volba) Insolvenční soud jako věřitelský výbor Účast odborové organizace ve věřitelském výboru Zástupce věřitelů 121 DÍL 5 DALŠÍ PROCESNÍ SUBJEKTY Státní zastupitelství Likvidátor dlužníka 123 HLAVA III USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 124 Doručování 71 (Doručení vyhláškou) (Jiné formy doručení) (Doručení vyvěšením na úřední desce) (Lhůty k doručení) (Zvláštní způsob doručení) (Doručení insolvenčním správcem) (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) (Doručení věřitelskému výboru) (Opětovné doručení vyhláškou) Pořádková pokuta (Předběžné opatření) (Prominutí zmeškání lhůty) (Přerušení insolvenčního řízení) Jednání 137 Dokazování 86 (Provedení i jiných důkazů) (Výslech dlužníka) 140 Rozhodnutí 88 (Náležitosti usnesení) (Účinnost rozhodnutí a jeho vyhlášení) (Odklad vykonatelnosti rozhodnutí) 142 Opravné prostředky 91 (Nepřípustnost odvolání) (Rozhodnutí o odvolání) 143 7

4 93 (Lhůta k podání odvolání) (Jednání o odvolání) (Změna rozhodnutí) (Nepřípustnost obnovy) 147 HLAVA IV PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM 147 DÍL 1 ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ (Insolvenční návrh) (Povinnost podat insolvenční návrh) (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) (Předběžné opatření) Oznámení o zahájení insolvenčního řízení (Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení) 157 DÍL 2 INSOLVENČNÍ NÁVRH (Obsah insolvenčního návrhu) (Náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka) (Přihláška pohledávky věřitelem) (Spojení jiných návrhů s insolvenčním návrhem) (Přistoupení k řízení) Záloha na náklady insolvenčního řízení 172 DÍL 3 ÚČINKY SPOJENÉ SE ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ (Účinky zahájení insolvenčního řízení) (Uplatnění pohledávek přihláškou) 180 Nakládání s majetkovou podstatou 111 (Nakládání s majetkem) (Předběžný správce) (Předběžná opatření) (Plnění závazku po zahájení insolvenčního řízení) 188 DÍL 4 MORATORIUM (Návrh na vyhlášení moratoria) 189 Návrh na moratorium 116 (Náležitosti návrhu na moratorium) Rozhodnutí o návrhu na moratorium Vyhlášení moratoria Účinnost moratoria 193 Účinky moratoria 120 (Účinky moratoria) (Úkony v době trvání moratoria) Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria (Předběžný správce) 196 8

5 124 Zánik moratoria (Návrh na moratorium před zahájením řízení) (Nezveřejňování informací v insolvenčním řízení) (Odpovědnost dlužníka za škodu) 201 DÍL 5 PROJEDNÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU A ROZHODNUTÍ O NĚM (Vady návrhu) (Zpětvzetí návrhu) (Rozhodnutí soudu po zpětvzetí návrhu) (Osvědčení skutečností při projednání návrhu) (Osvědčení skutečností v návrhu dlužníka) (Rozhodnutí o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka) (Lhůty k rozhodnutí o věci) (Návrh podaný jinou osobou než dlužníkem) 216 Rozhodnutí o úpadku 136 (Náležitosti rozhodnutí o úpadku) (Schůze věřitelů a přezkumné jednání) (Doručení rozhodnutí o úpadku) Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku Účinky rozhodnutí o úpadku Odvolání proti rozhodnutí o úpadku 227 Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu 142 (Jiná rozhodnutí) (Zamítnutí návrhu) (Zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku) (Odvolání proti zamítnutí návrhu) (Právní moc a účinnost rozhodnutí) (Právo na náhradu škody nebo jiné újmy) 237 DÍL 6 STANOVENÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ ÚPADKU (Spojení rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím) (Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku) (Usnesení schůze věřitelů) (Hlasování na schůzi) (Rozhodnutí soudu podle usnesení schůze věřitelů) (Spojení rozhodnutí o reorganizaci s jiným rozhodnutím) (Odměna znalce) (Znalecký posudek) (Určení nového znalce) (Náklady znalce) 249 DÍL 7 ROZHODNUTÍ O TOM, ŽE DLUŽNÍK NENÍ V ÚPADKU (Postup soudu) 250 9

6 DÍL 8 INCIDENČNÍ SPORY (Druhy incidenčních sporů) (Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu) (Jednání o incidenčním sporu) (Rozsudek a usnesení v incidenčním sporu) (Náhrada nákladů incidenčního sporu) (Závaznost rozsudku) 259 HLAVA V VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK 259 DÍL 1 POSTAVENÍ VĚŘITELŮ A JEJICH POHLEDÁVEK (Přihláška pohledávky) (Přihláška pohledávky zajištěného věřitele) (Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele) (Pohledávky za majetkovou podstatou) Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (Pohledávky vyloučené z uspokojení) (Zvýšení pohledávky o úroky) (Pohledávky podřízené) 269 DÍL 2 PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ Podání přihlášky 270 Náležitosti přihlášky 174 (Obsah přihlášky) (Vyčíslení pohledávky v penězích) (Formulář přihlášky) (Přílohy k přihlášce) (Přezkoumání skutečné výše pohledávky) (Přezkoumání hodnoty zajištění přihlášené pohledávky) (Výkon práva spojeného s nezajištěnou pohledávkou) (Ručení) (Rozhodnutí soudu) (Přihláška podmíněné pohledávky) (Zpětvzetí přihlášené pohledávky) (Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky) (Zánik pohledávky a žaloba na určení, že dále trvá) (Aplikace na část přihlášky) Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem Seznam přihlášených pohledávek 290 Přezkoumání přihlášených pohledávek 190 Přezkumné jednání (Postup při přezkoumávání pohledávek)

7 192 Popření přihlášených pohledávek Popření pravosti pohledávky Popření výše pohledávky Popření pořadí pohledávky Účinky popření pohledávky (Seznam přihlášených pohledávek) Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem Popření pohledávky přihlášeným věřitelem (Zjištění pohledávky) (Náhrada nákladů řízení) 308 DÍL 3 JINÉ ZPŮSOBY UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK (Pohledávky za majetkovou podstatou) (Uplatnění pohledávky zajištěnými věřiteli) 313 HLAVA VI MAJETKOVÁ PODSTATA Pojem a rozsah majetkové podstaty 314 Obsah majetkové podstaty 206 (Majetková podstata) (Majetek vyloučený z majetkové podstaty) (Majetek podléhající režimu zvláštních předpisů) 320 Zjišťování majetkové podstaty 209 (Povinnost správce) (Součinnost dlužníka se správcem) (Seznam majetku dlužníka) (Prohlídka bytu a jiných místností dlužníka) (Oznamovací povinnost držitele dlužníkova majetku) (Předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku) (Obsah prohlášení o majetku) (Protokol prohlášení o majetku) 333 Soupis majetkové podstaty 217 Pořízení soupisu Označení majetku v soupisu Ocenění položek v soupisu Důvod soupisu Prohlášení o správnosti soupisu Zveřejnění soupisu Upuštění od soupisu nebo ocenění Vyrozumění o soupisu 343 Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty 225 (Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty)

8 226 (Návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty) (Vynětí majetku z majetkové podstaty) 352 Nakládání s majetkovou podstatou 228 (Obsah nakládání s majetkovou podstatou) (Osoba s dispozičním oprávněním) (Správa majetkové podstaty) 357 HLAVA VII NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ 359 DÍL 1 NEPLATNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ (Potvrzení neplatnosti) (Vázanost rozhodnutím) (Důsledek neplatnosti) (Neúčinnost) 365 DÍL 2 NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ (Pojem neúčinnosti právního úkonu) (Platnost neúčinného právního úkonu) (Povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů) (Nepřípustnost započtení) (Odpůrčí žaloba) Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů (Nárok věřitele) 398 ČÁST DRUHÁ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU 401 HLAVA I KONKURS 401 DÍL 1 PROHLÁŠENÍ KONKURSU A JEHO ÚČINKY (Pojem konkursu) (Účinky prohlášení konkursu) (Přechod práv) (Vyrozumění o prohlášení konkursu) (Uplatňování práv věřitelů) (Vymáhání nároků dlužníka) (Nesplatné pohledávky proti dlužníku) (Pohledávky věřitelů) (Zánik jednostranných úkonů dlužníka) (Smlouva o vzájemném plnění) Fixní smlouvy Výpůjčka

9 Nájemní a podnájemní smlouvy 256 (Výpověď nájemní smlouvy) (Nemožnost výpovědi nájemní smlouvy dlužníku) (Odstoupení od nájemní smlouvy) Leasingové smlouvy Výhrada vlastnictví (Provoz dlužníkova podniku) (Další účinky) 423 DÍL 2 ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA PROBÍHAJÍCÍ ŘÍZENÍ (Přerušení soudních a jiných řízení) (Pokračování v přerušených řízeních) (Pokračování v přerušených řízeních) (Řízení, která se prohlášením konkursu nepřerušují) (Výkon rozhodnutí a exekuce) 430 DÍL 3 ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (Zánik společného jmění manželů) (Neplatnost smluv mezi manželi) (Vypořádání společného jmění) (Dohoda o vypořádání) (Schválení dohody o vypořádání) (Řízení o vypořádání společného jmění) (Zahrnutí majetku ze společného jmění do majetkové podstaty) (Pohledávka manžela dlužníka) (Nemožnost vzniku nového společného jmění manželů) 438 DÍL 4 PROCESNÍ ÚKONY NAVAZUJÍCÍ NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU (Činnost insolvenčního správce po prohlášení konkursu) (Seznam přihlášených pohledávek) (Lhůta ke splnění povinností) (Oprávnění ke zpeněžení zapsaného majetku) (Zpráva o hospodářské situaci dlužníka) (Úhrada existenčních potřeb dlužníka) 442 DÍL 5 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY (Pojem zpeněžení majetkové podstaty) Předkupní právo (Účinky zpeněžení majetkové podstaty) (Způsoby zpeněžení majetkové podstaty) (Veřejná dražba) (Prodej movitých věcí a nemovitostí)

10 289 (Prodej mimo dražbu) (Zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou) (Přechod práv a povinností) (Zpeněžení celé podstaty) (Zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky) (Povinnost vymáhat pohledávky dlužníka) (Zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty) 458 DÍL 6 NAKLÁDÁNÍ S VÝTĚŽKEM ZPENĚŽENÍ (Krytí pohledávek a nákladů na správu majetkové podstaty) (Použité zálohy) (Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů) (Pořadí uspokojení pohledávek) (Zprávy o průběhu zpeněžení a nakládání s výtěžkem) (Částečný rozvrh pohledávek) 465 DÍL 7 KONEČNÁ ZPRÁVA A ROZVRH (Obsah konečné zprávy) (Vyúčtování odměny a výdajů správce) (Jednání soudu o konečné zprávě a vyúčtování správce) (Pohledávky uspokojené před rozvrhem) (Vydání rozvrhového usnesení) (Lhůty pro splnění rozvrhového usnesení) 475 DÍL 8 ZRUŠENÍ KONKURSU (Důvody zrušení konkursu) (Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí) (Nástupci dlužníka a dědické řízení) (Zrušení a zánik dlužníka bez právního nástupce) (Účinky zrušení konkursu) (Činnost správce po zrušení konkursu) 484 DÍL 9 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NEPATRNÉM KONKURSU (Rozhodnutí o nepatrnosti konkursu) (Průběh nepatrného konkursu) 486 HLAVA II REORGANIZACE 487 DÍL 1 PŘÍPUSTNOST REORGANIZACE (Pojem reorganizace) 487 DÍL 2 NÁVRH NA POVOLENÍ REORGANIZACE (Osoba oprávněná k podání návrhu) (Lhůty k podání návrhu) (Obsah návrhu) (Odmítnutí návrhu pro vady) (Přistoupení k řízení)

11 322 (Zpětvzetí návrhu) (Schválení návrhu schůzí věřitelů) (Zákaz maření reorganizace) 506 DÍL 3 ROZHODNUTÍ O NÁVRHU NA POVOLENÍ REORGANIZACE (Postup soudu) (Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace) (Pokračování v řízení) (Rozhodnutí o povolení reorganizace) (Obsah rozhodnutí o povolení reorganizace) (Dispoziční oprávnění dlužníka v průběhu reorganizace) (Dohled a další činnost správce v průběhu reorganizace) (Omezení dispozičních oprávnění dlužníka) (Pozastavení výkonu funkce orgánů dlužníka) 523 DÍL 4 VĚŘITELÉ PŘI REORGANIZACI (Věřitelé) (Postavení věřitele při reorganizaci) (Účinky popření pohledávky dlužníkem) (Rozdělení věřitelů dlužníka do skupin) 528 DÍL 5 REORGANIZAČNÍ PLÁN (Reorganizační plán) (Přednostní právo dlužníka sestavit reorganizační plán) (Obsah reorganizačního plánu) (Způsoby provedení reorganizace) (Doklady k reorganizačnímu plánu) Zpráva o reorganizačním plánu (Přijetí reorganizačního plánu schůzí věřitelů) (Hlasování o přijetí reorganizačního plánu) Hlasování mimo schůzi věřitelů (Hlasování jednotlivých skupin věřitelů) (Schválení reorganizačního plánu soudem) (Skupiny věřitelů a spravedlivost reorganizačního plánu) (Odvolání proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) (Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu) 560 DÍL 6 PROVÁDĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU (Právní moc a účinnost reorganizačního plánu) (Účinky reorganizačního plánu) (Součinnost správce a dlužníka s dispozičními oprávněními) (Kontrola provádění reorganizačního plánu) (Zánik práv věřitelů a třetích osob) (Pohledávka věřitele z úvěrového financování)

12 358 (Vydání cenných papírů) (Zánik pohledávek) (Výkon rozhodnutí a exekuce) (Změna reorganizačního plánu) 571 DÍL 7 SKONČENÍ REORGANIZACE (Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) (Přeměna reorganizace v konkurs) (Splnění reorganizačního plánu) 578 HLAVA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA (Účastník platebního systému) (Zajištění) 584 HLAVA IV ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ 587 DÍL 1 ÚPADEK BANK, SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV, INSTITUCÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A OSOB OPRÁVNĚNÝCH VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE A DÁLE NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH BANK, INSTITUCÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A OSOB OPRÁVNĚNÝCH VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE 588 ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (Použití předpisů Evropských společenství na úpadek finančních institucí) 588 ODDÍL 2 ÚPADEK BANKY, SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA NEBO INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ PO ODNĚTÍ LICENCE NEBO POVOLENÍ, ÚPADEK OSOBY SE SÍDLEM NEBO MÍSTEM PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEBO MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE NEBO EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU OPRÁVNĚNÉ VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE A ÚPADEK POBOČKY ZAHRANIČNÍ BANKY UVEDENÉ V 367 ODST. 1 PÍSM. F) Insolvenční návrh (Věcná práva věřitelů nebo třetích osob) Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti Zpráva o postupu insolvenčního řízení Insolvenční správce Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka Přihlašování pohledávek Hypoteční podstata (Opatření orgánu členského sátu Evropské unie)

13 ODDÍL 3 ÚPADEK ZAHRANIČNÍ BANKY NEBO INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ PODNIKAJÍCÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ JEDNOTNÉ LICENCE A ÚPADEK OSOBY SE SÍDLEM NEBO MÍSTEM PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÉHO STÁTU TVOŘÍCÍHO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR, OPRÁVNĚNÉ VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU (Účinky opatření) (Zahraniční insolvenční správce) 612 DÍL 2 ÚPADEK POJIŠŤOVEN A TUZEMSKÝCH ZAJIŠŤOVEN PROVOZUJÍCÍCH SVOJI ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 613 ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (Úpadek pojišťovny) 613 ODDÍL 2 ÚPADEK TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠŤOVNY A POBOČKY POJIŠŤOVNY Z TŘETÍHO STÁTU PO ODNĚTÍ POVOLENÍ (Insolvenční návrh podaný orgánem dozoru) (Věcná práva věřitelů nebo třetích osob) Informování orgánu dozoru a veřejnosti Zpráva o postupu insolvenčního řízení Insolvenční správce Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka Zvláštní ustanovení o rozvrhu 633 ODDÍL 3 ÚPADEK POJIŠŤOVNY Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU PROVOZUJÍCÍ SVOJI ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ PRÁVA ZŘIZOVAT SVÉ POBOČKY (Účinky opatření) (Zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny) 636 HLAVA V ODDLUŽENÍ (Návrh na oddlužení) (Podání návrhu na povolení oddlužení) (Náležitosti návrhu na povolení oddlužení) (Doklady k návrhu na povolení oddlužení) (Oprava a doplnění návrhu na povolení oddlužení) (Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení)

14 Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení 395 (Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) (Prohlášení konkursu) (Rozhodnutí o povolení oddlužení) (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře) (Hlasovací právo věřitelů) (Přijetí způsobu oddlužení) Hlasování mimo schůzi věřitelů (Hlasování o způsobu oddlužení) (Skutečnosti odůvodňující zamítnutí oddlužení) 665 Rozhodnutí o schválení oddlužení 404 (Postup soudu při schvalování oddlužení) (Rozhodnutí o neschválení oddlužení) (Obsah rozhodnutí o schválení oddlužení) (Účinky schválení oddlužení) (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) (Dispoziční oprávnění dlužníka) (Přezkum a popření pohledávky) (Výkon rozhodnutí a exekuce) (Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení) (Rozhodnutí o splnění oddlužení) (Osvobození dlužníka od placení pohledávek) (Úvaha soudu) (Pohledávky nedotčené osvobozením) (Odejmutí a zánik osvobození dlužníka) (Zrušení schváleného oddlužení) 688 ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 690 HLAVA I INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK (Charakter rejstříku) (Údaje zapisované v seznamu dlužníků) (Písemnosti a informace v insolvenčním rejstříku) (Údaje veřejně nepřístupné) (Podání a jiné písemnosti podléhající utajení) (Okamžik zveřejnění písemnosti) (Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků) 694 HLAVA II VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE (Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem) Zastavení insolvenčního řízení

15 428 Insolvenční správce Zveřejnění některých rozhodnutí Známí věřitelé 698 HLAVA III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zmocňovací ustanovení Přechodné ustanovení Zrušovací ustanovení Účinnost

16 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení 703 Příloha A Úpadková řízení uvedená v čl. 2 písm. a) 723 Příloha B Likvidační řízení uvedená v čl. 2 písm. c) 725 Příloha C Správci podstaty uvedení v čl. 2 písm. b) 726 Vyhláška č. 311/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení 729 Příloha: Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu 742 Zákon č. 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích 748 Vyhláška č. 312/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců 766 Vyhláška č. 313/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 772 Vyhláška č. 314/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců 777 Věcný rejstřík

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl

INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: Pachl, L.: Insolvenční zákon s judikaturou. 1. vydání. Praha

Více

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon stav k 20.7.2009 Ve znění novel: zák. č. 108/2007 Sb. zák. č. 312/2006 Sb. zák. č. 296/2007 Sb. zák. č. 301/2008 Sb. zák. č. 458/2008

Více

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 OBSAH Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 1 Metodologie výkladu... 27 1.1 Úvod... 28 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady... 29 1.2.1 Racionální maximalizace užitku I jeden (poměrně)

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: CALIBRA TANK s.r.o., se sídlem Luka nad

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSPH 68 INS 22534/2016-A-10 U s n e s e n í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ladislava V á n i, nar. 12.11.1980, trvale bytem 250 02 Brandýs

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSUL 85 INS 34502/2014-A-8 KSUL 85 INS 34502/2014-B-1 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Věry Rabiškové,

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

USNESENÍ. takto: 28.7.2015 v 7:30 hodin

USNESENÍ. takto: 28.7.2015 v 7:30 hodin č.j.: KSPH 67 INS 9726/2015-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužnice: Petra Šimonová, nar. 3.11.1978,

Více

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje náležitosti a) formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje náležitosti a) formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení Strana 1964 Sbírka zákonů č. 191 / 2017 Částka 69 191 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb.,

Více

USNESENÍ. takto: Účinky tohoto rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

USNESENÍ. takto: Účinky tohoto rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jednací číslo: -A-18 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Radovan Štícha, nar. 21.9.1972, IČ 49544454, bytem Nad Lesem 948, 28401 Kutná

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2017 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o formulářích elektronických podání v insolvenčním řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 18 odst.

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání

Obsah. Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání O autorovi Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání XVII XIX XXV XXIX Kapitola 1: Metodologie výkladu 1 1.1 Úvod 1 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady

Více

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto:

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto: č.j.: KSPH 72 INS 23557/2016-A-9 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Karel Fleischmann, nar. 30.7.1976, IČ 86646630, bytem Nad Potokem 188,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 929/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 929/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 929/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Milan Tureček, r.č: 620721/0185, U Sokolovny 556, 335 01, Nepomuk, o insolvenčním

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: U S N E S E N Í KSPH 61 INS 12114/2016 A- 10 Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužnice: Petra Janečková, nar. 17. 5. 1986, bytem Dolní nám. 382, 250 70

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Insolvenční právo Procesní řešení

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 112 Sbírka zákonů č. 294 / 2013 Strana 3283 294 ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1.2.2010

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1.2.2010 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1.2.2010 1. Má se za to, že dlužník je v úpadku, jestliže a) neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě jejich splatnosti, b) má více

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: U S N E S E N Í KSPH 61 INS 12704/2016 A - 13 Krajský soud v Praze, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Marek Rosenkranc, nar. 23. 12. 1987, IČO 875 64 670, bytem

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Číslo jednací: KSPL 51 INS 20302/2016 A - 8 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Jozef Mirga, rč: 840502/9050, bytem Hroznatova 505/49,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Korporátní profil. Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení. Mgr. Dušan Sedláček. 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012)

Korporátní profil. Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení. Mgr. Dušan Sedláček. 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012) Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení Korporátní profil Mgr. Dušan Sedláček Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku

Více

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Pojem a prameny obchodního práva 2. Smluvní právo 3. Korporátní právo 4. Insolvenční právo INSOLVENČNÍ PRÁVO PRÁVNÍ

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Insolvenční právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Oblasti podle 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců; ČÁST

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 37 INS 19481/2016 A11 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: VÍTKOVICE ENVI a.s., IČO 045 28 131, Ruská 1142/30,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 25 INS 8368/2016-B4 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka č. 1: Marie ŠPINKOVÁ, r. č.: 555720/1914, bytem Václavovická

Více

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - 13.11.2014 Revizní novela zákon

Více

311/2007 Sb. VYHLÁŠKA

311/2007 Sb. VYHLÁŠKA 311/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Změna: 70/2011 Sb. Změna: 397/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací : KSOL 16 INS 8951/2014-B4 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka Mária Soblahovská, datum nar.:

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 785 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 785 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 30 11. funkční období 30 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Navazuje na sněmovní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. název, IČ, sídlo

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. název, IČ, sídlo Číslo jednací: B4 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Kamila Gavelcziková, datum nar.: 2. 4. 1947, IČ: 60995076,

Více

296/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

296/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 296/2007 Sb. ze dne 31. října 2007, ZÁKON kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I 217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v insolvenční věci navrhovatele: Petr David, nar. 22. 5. 1955,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 646 Sbírka zákonů č. 64 / 2017 64 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

U S N E S E N Í. takto: I. Zjišť uje se úpadek dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.9.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno.

U S N E S E N Í. takto: I. Zjišť uje se úpadek dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.9.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno. U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.09.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno, o insolvenčním návrhu dlužníka

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Oblasti podle 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců; ČÁST

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

č.d. MSPH 96 INS 30233/2015-B-9 Usnesení

č.d. MSPH 96 INS 30233/2015-B-9 Usnesení č.d. MSPH 96 INS 30233/2015-B-9 Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníků: a) Michal Šimánek, nar. 17. 2. 1973, b) Martina Šimánková,

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Page 1 of 146 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Citace pův. předpisu: 182/2006 Sb. Částka:

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Radkou Mazurkovou v insolvenční věci dlužníka Michala Lastovky, narozeného dne 9. 12. 1970, IČ 128 13 818, trvale

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení.txt

Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení.txt VYHLÁŠKA 311/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení.txt o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : A 20 B 1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci navrhovatele (věřitele) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33,

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

Insolvenční otázky financování

Insolvenční otázky financování Akviziční financování v praxi 3. týden Insolvenční otázky financování Robert Pavlů 1 Význam insolvenčního práva pro financování 3 odst. 1 IZ: Dlužník je v úpadku, jestli že má více věřitelů, peněžité závazky

Více

182/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 30. března o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I. Základní ustanovení

182/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 30. března o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I. Základní ustanovení Změna: 108/2007 Sb. Změna: 312/2006 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 458/2008 Sb. Změna: 163/2009 Sb. Změna: 301/2008 Sb., 7/2009 Sb. Změna: 217/2009 Sb. Změna: 285/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

U S N E S E N Í KSPL 54 INS 33378/2013 A 35

U S N E S E N Í KSPL 54 INS 33378/2013 A 35 KSPL 54 INS 33378/2013 A 35 U S N E S E N Í Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Jan Martínek, IČ: 73417807, rč. 830423/1804, bytem Chlumeček 883/2,

Více

z p ů s o b e c h j e h o ř e š e n í ( i n s o l v e n č n í ho z á k o n a )

z p ů s o b e c h j e h o ř e š e n í ( i n s o l v e n č n í ho z á k o n a ) P l a t n é z n ě n í p ř í s l u š n ý c h č á s t í z á k o n a o ú p a d k u a z p ů s o b e c h j e h o ř e š e n í ( i n s o l v e n č n í ho z á k o n a ) s v y z n a č e n í m n a v r h o v a n

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud schvaluje způsob oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud schvaluje způsob oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Č.j.: U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Zuskovou v insolvenční věci dlužníka: Robert Daněk, r.č. 860330/0035, 538 43 Třemošnice,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací: KSOS 8 INS 644/2010-B9 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužnice : Lada Zedníková, rč: 795125/4850, 793 16 Zátor

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Postavení insolvenčního správce v úpadkovém procesu

Postavení insolvenčního správce v úpadkovém procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Postavení insolvenčního správce v úpadkovém procesu Bakalářská práce Autor: Martin Kunčar Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více