N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014"

Transkript

1 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, Oskořínek IČ: DIČ: CZ: Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním systému České republiky následující zákony: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 17 Závěrečný účet Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumávání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 43 Závěrečný účet Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

2 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený rozpočet Rozpočet p úpravách Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 Přijaté dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Třída 5 Běžné výdaje ,91 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,92 Saldo příjmů a výdajů ,21 Třída 8 - Financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem ,21 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu (výkaz FIN 2 12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Rozpočet na 2014 byl schválen jako přebytkový. Rozpočtové hospodaření obce skončilo přebytkem. V průběhu roku zastupitelstvo obce na své zasedání pětkrát upravilo rozpočet rozpočtovým opatřením č. 1/2014 až 5/2014. Obec Jíkev neprovozuje hospodářskou činnost. Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Daňové příjmy jsou příjmy ze sdílených daní (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, DPH, daň z nemovitosti aj.) a jsou zde zahrnuty příjmy z místních poplatků (poplatek za komunální odpad Kč, poplatek ze psů Kč) a správních (2 650 Kč). Nedaňové příjmy jsou příjmy z pronájmu bytů ( Kč), z pronájmu pozemků ( Kč), příjmy na vybudování kanalizace a ČOV v roce 2014 ( Kč), příjmy od EKO-KOM za tříděný odpad ( Kč), přijatá sankce od jiného subjektu ( Kč) a ostatní příjmy z poskytování služeb a výrobků. Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků a z přijatých příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku (kanalizace a ČOV Kč). Přijaté dotace tvořily investiční, neinvestiční, účelové a neúčelové transfery ze státního rozpočtu a jiných rozpočtů. Kapitálové výdaje zahrnují splátku Skupinového vodovodu Nymbursko ( Kč) Běžné výdaje zahrnují náklady na veškeré zálohy energií, materiál, služby, činnost obce.

3 Hlavní běžné výdaje obce v roce 2014: Odvětví Kč Silnice opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Odvod a čištění odpadních vod (úroky z úvěru, služby - kanalizace a ČOV) Ostatní záležitosti kultury (dary) Ostatní tělovýchovná činnost (dotace na činnost TJ) Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost (dotace na činnost Rybářský kroužek) Veřejné osvětlení (z toho: el. energie Kč, oprava a udržování Kč, ost. služby Kč) Pohřebnictví (oprava a udržování - hřbitov) Komunální služby a územní rozvoj j.n. (z toho. platy zaměstnanců úklidu obce Kč, služby a opravy a udržování Kč, drobný majetek Kč) Sběr a svoz komunálních odpadů (směsný odpad) Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (tříděný odpad) Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Osobní asistenční, pečovatelská služba, Požární ochrana - dobrovolná část (z toho: el. energie Kč, drobný majetek Kč, školení Kč, služby Kč) Zastupitelstva obcí (z toho. odměny a pojištění členů ZO Kč) Volby komunální Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy (z toho: platy ostatní Kč, el. energie Kč, ost. služby Kč, voda Kč) Údaje o hospodaření s majetkem obce a dalších finančních operací Inventarizace majetku byla provedena dle plánu inventur. Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetními stavy majetku. V roce 2014 byla do majetku (účet 021-Stavby) převedena z účtu 042-Nedokončený dlouhodobý majetek stavba kanalizace a ČOV v hodnotě Kč. Na Krátkodobých pohledávkách je evidována splacená část Skupinového vodovodu Nymbursko. Dlouhodobé závazky, které byly uzavřeny pro výstavbu kanalizace a ČOV, jsou pravidelně spláceny a umořovány. V roce 2014 obec neuzavřela žádnou smlouvu o půjčce ani o úvěru. Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou přílohou závěrečného účtu. Obec nevytváří žádné účelové fondy. Stav majetku k Aktiva celkem Kč I. Dlouhodobý nehmotný majetek Kč II. Dlouhodobý hmotný majetek Kč Pozemky Kč Stavby Kč Samost. movité věci Kč Nedokončený dlouhodobý majetek 0 Kč

4 III. Dlouhodobý finanční majetek Kč IV. Krátkodobé pohledávky Kč V. Krátkodobý finanční majetek Kč (stav zůstatku na bankovních účtech) z toho: Komerční banka ,- Kč ČNB ,- Kč (stav pokladny) 0 Kč Pasiva celkem Kč I. Vlastní kapitál Kč II. Výsledek hospodaření Kč III. Dlouhodobé závazky Kč úvěr u peněžního ústavu Kč půjčka od SFŽP Kč IV. Krátkodobé závazky (z obchodních vztahů) kč 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. UZ Polož ka Poskyto vatel SFŽP Účel Poskytnuto k Čerpáno k Vratka dotací Kanalizace a ČOV dotace MŽP - dotace KÚ Zabezpečení činnosti jednotky Stř.K SDH (odborná příprava) KÚ Volby do Senátu a zastupitelstev Stř.K obcí KÚ Volby do Evropského Stř.K parlamentu KÚ Výkon státní správy Stř.K MPSV Aktivní politika zaměstnanosti V roce 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace z Fondu Středočeského kraje Podpora hejtmana na vybavení klubovny hasičské zbrojnice nábytkem žádost nebyla podpořena. Akce byla investována z vlastních zdrojů. Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 byly řádně vyúčtovány, vypořádání dotací bylo provedeno a nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši ,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu. Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2014 V roce 2014 byly poskytnuty neinvestiční transfery spolkům na podporu jejich činnosti. Dotace za účelem tělovýchovy a sportu TJ Jíkev ,00 Kč Ostatní zájmová činnost Rybářský kroužek Jíkev 8 000,00 Kč

5 4. Členství ve spolcích, dobrovolných svazcích obcí (DSO) Obec Jíkev je členem: Region Taxis Bohemia DSO Členský příspěvek v roce 2014 činil Kč. Svaz měst a obcí ČR Členský příspěvek v roce 2014 činil Kč. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Jíkev Krajský úřad Středočeského kraje odbor kontroly. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne a závěrečné přezkoumání dne Přezkoumání bylo provedeno podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků svazků obcí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Obce Jíkev za rok 2014 byly: Zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3 písm. b) zákona). Byly zjištěny nedostatky spočívající v: ( 10 odst. 3 písm. c) zákona) C2) neprůkaznosti vedení účetnictví. (viz. Zpráva o přezkumu hospodaření) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 a) zákona: a) podíly pohledávek na rozpočtu 178,82 % b) podíl závazků na rozpočtu 87,50 % c) podíl zastaveného majetku na rozpočtu 7,65 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou závěrečnému účtu. Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2. Rozvaha 3. Výkaz zisků a ztrát 4. Příloha 13/ Inventarizační zpráva obce Jíkev za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Jíkev a na webových stránkách obce: Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření b) K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření:

6 1. Provede přeúčtování majetku v souladu se Směrnicí č. 1/2012 o evidenci a účetnictví majetku. Tzn. přeúčtuje drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3000 Kč pořízený za období 2012, 2013, 2014 z účtu 028 na účet 902, a to do Obec prověří Smlouvu o sdružení finančních prostředků na stavbu Skupinový vodovod Nymbursko Chotuc z roku 2000 a prověří správný způsob účtování poskytovaných finančních prostředků dle této smlouvy. 3. Inventarizační komisi bude ke schválení předložena dodatečně provedená inventura účtů 384, 389, 406 a 992 a jejich stavy k zaznamenány v inventarizačních soupisech. 4. Při inventarizaci majetku v následujících letech bude obec důsledně postupovat dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V tomto smyslu budou proškoleni členové inventarizační komise k provedení inventury za rok d) Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. Dle ust. 16 a 17 zákona č. 128/200 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů mohou se občané k závěrečnému účtu vyjádřit písemně do 10 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce. Sestavila: Ing. Dana Wiehlová V Jíkvi dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

7 Paragraf Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Daňové příjmy Poplatek za provoz, komunálního odpadu ,00 Poplatek ze psů ,00 Správní poplatky ,00 Přijaté transfery Daňové příjmy a dotace , Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 100,00 Ostatní záležitosti kultury - přijaté 3399 dary , Bytové hospodářství (nájem z bytů) , Nebytové hospodářství (pronájem) , Pohřebnictví (nájem hrobového místa) , Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků) ,00 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu ,00 Ostatní nakládání s odpady (přijaté sankce od jiných subj.) , Péče o vzhled obce a veř. zeleň (drobný prodej) , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací ,00 Nedaňové a kapitálové příjmy ,00 Celkem příjmy , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Pitná voda (splátky vodovodu) , Odvod a čištění odpadních vod (úroky z úvěru, služby) , Neinvestiční transfery obcím , Činnosti knihovnické ,00

8 3341 Rozhlas a televize , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Ostatní záležitosti kultury (dary) ,00 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace 3419 na činnost TJ) , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost (dotace na činnost Rybářský kroužek) , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví (oprava a udržování) , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálního odpadu , Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň , Osobní asistenční, pečovatelská služba, , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí , Volby komunální , Volby do Evropského parlamentu , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifická ,00 Výdaje celkem ,92 Úhrada dlouhodobých půjček ,00 Změna stavu na bank. Účtech ,94 Financování (součet třídy 8) ,21

9 Paragra f Položk a Text Částka Daňové příjmy, dotace Daň z příjmu FO ze záv.činnnosti Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, komunálního odpadu Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Daňové příjmy, dotace Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu majetku - bytové hosp Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví Příjmy z prodeje pozemků Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Obecné příjmy a výdaje z fin.operací II. Rozpočtové výdaje Paragra f Nedaňové příjmy Celkem příjmy Položk a Text Částka Opravy a udržování Silnice Opravy a udržování

10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby (splátka vodovodu) Pitná voda Úroky vlastní Ostatní osobní výdaje (správce ČOV) Odvod a čištění odpadních vod Ostatní osobní výdaje Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org Činnosti knihovnické Oprava a udržování Rozhlas a televize Věcné dary (jubilea) Nákup materiálu j.n Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Ostatní tělovýchovná činnost Rybářský spolek - příspěvek Ostatní zájmová činnost Nákup materiálu j.n Využití volného času dětí a mládeže Elektrická energie Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Veřejné osvětlení Oprava a udržování Pohřebnictví Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na soc. zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdrav. poj Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Výkup pozemků Oprava a udržování Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpasů Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek

11 5139 Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Oprava a udržování Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Neinvestiční transf. obecně prospěšným spol Osobní asistenční, pečovatelská služba, Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Požární ochrana - dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí Povinné poj. Na soc. zabezpečení Povinné poj. Na veřejné zdrav. Poj Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, tisk Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a sluižby sinf. Techn Nákup ostatních služeb Programové vybavení Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Výdaje celkem Financování Zůstatek na běžných účtech z roku Splátky úvěrů a půjček Bilance (+přebytek/-schodek)

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více