ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Údaje o Školské radě 1.6. Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 2.2. Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pedagogických pracovnících 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3. Analýzy lidských zdrojů 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Zapsaní a zařazení do 1. ročníku 5.2. Celkový prospěch žáků 5.3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol 5.4. Výsledky výchovného poradenství 5.5. Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů 5.6. Hodnocení činnosti v oblasti rasizmus, xenofobie a intolerance 5.7. Hodnocení výsledků environmentální výchovy 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1. Soutěže, olympiády, přehlídky 7. Výsledky práce školní družiny a školního klubu 8. Činnost mateřské školky 9. Výsledky inspekčních činností provedené ČŠI 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů v e vzdělání 14. Základní údaje o hospodaření školy 1

3 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: Gustav Hotový, předseda školské rady: Rozdělovník: ZŠ Litvínov Odbor školství Školská rada Podpis ředitelky školy a razítko: 2

4 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most adresa školy Podkrušnohorská 1589, Litvínov právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt příspěvková organizace ředitelka: Mgr. Jana Šlechtová zástupce ředitele 1. st.: Mgr. Ivana Brudnová zástupce ředitele 2. st.: Mgr. Hana Kašková; statutární zástupce ředitele školy tel.: www: 3zs.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Litvínov, IČ: adresa zřizovatele Náměstí Míru 11, Litvínov součásti školy místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb IZO kapacita Základní škola Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní klub Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní jídelna Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní družina U Koldomu 1615, Litvínov Mateřská škola Ladova 1676, Litvínov základní údaje o součástech školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků/strávníků Mateřská škola stupeň ZŠ (stav k ) stupeň ZŠ (stav k ) Školní družina (stav k ) Školní klub (stav k ) 1 50 Školní jídelna ZŠ (stav k ) x 664 Školní jídelna MŠ (stav k ) x 149 Prostředí, prostory a vybavení školy Budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň komentář Školu tvoří dvě budovy z počátku 50. let. Učebny jsou čistě vymalovány a vybaveny nastavitelným nábytkem. O výzdobu se pečlivě starají paní učitelky. Chodby a šatny se 3

5 Odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny Odpočinkový areál, zahrady, hřiště Koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro výuku Vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi, učebními texty pravidelně malují a o prázdninách probíhá jejich oprava a údržba. Budova školní družiny se nachází několik minut od školy. Oddělení jsou udržované a pěkně vyzdobené. U družiny je zahrada, které bohužel chybí herní prvky, které by obohatily sportovní a rekreační vyžití dětí po výuce. Ve škole je několik odborných učeben. Jedná se o nově zrekonstruovanou učebnu chemie, která je vybavena moderní technikou (odsávacím zařízením, vizualizérem, elektronickým mikroskopem s připojením na interaktivní tabuli, připojením k elektrické síti v každé lavici, plynovými kahany, myčkou laboratorního skla. Dalšími odbornými učebnami jsou učebna fyziky, zeměpisu, hudební výchovy, ve kterých jsou interaktivní tabule s připojením na internet a intranet školy. Ve škole máme dvě počítačové učebny. V jedné je 30 počítačů a ve druhé 15. Všechny počítače mají připojení k internetu a intranetu školy. Ve škole funguje také knihovna. Vzhledem k tomu, že většina žáků navštěvuje novou komunitní knihovnu v Litvínově, je návštěvnost o něco nižší než v předchozích letech. Budova školy se nachází ve velmi přívětivém prostředí parkové zeleně. Bohužel prostor okolo školy není oplocen a škola ho tak nemůže využívat (neskutečné množství psích výkalů). Zahrada u školní družiny je udržována s přihlédnutím na finanční prostředky školy. Chybí vybavení herními prvky, které by obohatilo mimoškolní aktivity dětí. Také kapacita školní družiny je nedostačující, každým rokem nemůžeme vyhovět mnoha rodičům s žádostí o přijetí do ŠD. U školy se nachází multifunkční hřiště s umělým povrchem a volejbalové kurty s antukou, které jsme chtěli spravovat. Město Litvínov tato hřiště pronajalo volejbalovému klubu Litvínov. Škole má VK Litvínov umožnit bezplatnou výuku tělesné výchovy. Budeme usilovat o rozšíření pravidel tak, aby hřiště mohla využívat také školní družina, školní klub, mateřská škola a sportovní kroužky na naší škole. Bohužel ve škole chybí vhodný prostor (např. aula), kde bychom mohli pořádat např. malá vystoupení žáků pro rodiče. Učební pomůcky jsou pravidelně kupovány a učitelé si je mohou vyzvedávat v kabinetech. V letošním roce jsou učební pomůcky nakupovány zejména z projektu EU Peníze do škol. Všechny učebnice a učební texty mají platnou doložku MŠMT. Bohužel snížení prostředků na nákup učebních pomůcek a učebnic se nepříjemně odrazil na možnosti obnovovat fond učebnic. 4

6 Vybavení kabinetů 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 Gustav Hotový Mgr. Jitka Škramlíková Mgr. Gabriela Baborová Mgr. Gabriela Sáričková Benešová Dušan Belák Pavlína Nováková Každý kabinet má počítač s internetem. Ve sborovně mohou učitelé využít kopírku a tiskárnu se scannerem. předseda místopředsedkyně členka členka člen členka V lednu 2012 skončilo funkční období školské rady, která pracovala od roku Od února 2012 pracuje školská rada v novém složení v čele s předsedou Gustavem Hotovým. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Datum zřízení: DIČ: Občanské sdružení CVRČEK je nezisková organizace založená za účelem organizace dalšího vzdělávání a zájmových kroužků pro děti i dospělé. Kontakt na předsedkyni občanského sdružení: Mgr. Hladíková ) Ve školním roce 2011/12 pracovalo na naší škole v rámci CVČ Cvrček 8 zájmových kroužků - zájem projevily děti tradičně zejména o kroužky sportovní - florbal, karate, crossfit, dále fungoval kroužek programování a práce na PC pro děti 1. stupně, kroužek chemie, kroužek modelářský a hra na flétnu. Do práce se tak zapojilo cca 110 žáků naší školy a dle zájmu i děti z ostatních škol Litvínovska. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání C Základní vzdělání 5

7 Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 650 žáků Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Partnerská škola od třídy ročník 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve školním roce 2011/2012 V rámcovém popisu je uváděn stav pracovníků dle výkazu o ředitelství školy k , výkazu o školní družině, výkazu o školním klubu k a výkazu o činnosti zařízení školního stravování k Pedagogičtí pracovníci/učitelé, vychovatelé: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Nekvalifikovaní Celkem Z toho ženy Učitelé vč. ředitele a ZŘ ,1 42,5 Učitelé na 1. stupni Učitelé na 2. stupni ,1 15,5 Učitelé MŠ Asistent pedagoga Výchovní poradci Vychovatelé ŠD,ŠK x x Na prvním stupni splňují všechny paní učitelky kvalifikační předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka podle 3 zákona č. 563/2004 Sb. Na druhém stupni vyučovalo 6 pedagogů bez příslušné kvalifikace. Jedná se o dlouholetou učitelku matematiky (potřebnou kvalifikaci si doplňuje v rámci DPS), učitele tělocviku (studuje fakultu tělesné kultury v Olomouci), učitelku přírodovědných předmětů (dokončuje studium na VŠ, následně si doplní DPS) a dva učitele Aj. V MŠ pracují dvě paní učitelky se zdravotnickým vzděláním ve třídě pro dvouleté děti Nepedagogičtí pracovníci: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Celkem Ženy Jídelna ZŠ a MŠ ,5 9,5 Ekonomka 1 1 1,0 1,0 Administrativní pracovnice 1 1 1,0 1,0 Domovník 1 0 1,0 0,0 6

8 Úklid ,0 Správce budov 1 0 1,0 1,0 3.3 Analýza lidských zdrojů - věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 20 let nad 60 let 0 Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46,8 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) V letošním roce došlo k rapidnímu snížení finančních prostředků na ONIV, ze kterého se hradí také další vzdělávání pedagogů. Proto se snažíme využívat semináře hrazené z projektů EU a samostudia. O informace ze seminářů a samostudia se učitelé navzájem informují na předmětových komisích a metodických sdruženích. DVPP probíhalo podle předem stanoveného plánu. Jedná se zejména o práci s interaktivní technikou, se kterou pedagogové ve svých hodinách pracují. V rámci projektu EU Peníze školám učitelé vytvářející nové inovativní studijní materiály pro žáky, které následně ověřují v hodinách. DVPP 2011/2012 titul jméno a příjmení DVPP (název školení, kurzu) Mgr. Baborová Gabriela Cizí jazyky a specifické poruchy učení PPP Ústeckého kraje Efektivní využití interaktivní tabule Testujeme s Googlem (Google formulář jako test) 7 AV Media pořádající agentura Akademie moderního vzdělávání, o.p.s. Mgr. Cieslová Radka Školení o výuce Čj a cizího jazyka Poradna pro integraci Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Mgr. Čermáková Renata Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Mgr. Čechová Alžběta Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Mgr. Daňková Radka Konference české děti a angažovanost MU - Centrum občanského vzdělávání Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Formánková Alice Psychohygiena pedagogického pracovníka Teach Team s.r.o., Litoměřice Mgr. Fousová Iveta Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Mgr. Hvozdová Ivana Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Janda Jiří Zdravotník zotavovacích akcí pro pdg. pracovníky ČČK, Praha Ing. Kalinová Naděžda DPS Ústí nad Labem PF Ústí nad Labem Karásková Jitka Jak čelit kyberšikaně NIDV Ústí n/l Mgr. Kašková Hana Novela školského zákona Fakta s.r.o. Škola jako místo setkávání Trestní odpovědnost pedagogů FFUK Praha Fakta s.r.o. Krizové situace ZŠ Meziboří Kulatý stůl - kariérové poradenství PPP Teplice Mgr. Kohoutová Eva Vyučování o holocaustu Yad Vashem, ŽM, PT, USC Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Bc Kubík Miroslav Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Mgr. Kyselová Vladimíra Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Ing. Marko Ladislav DPS Ústí nad Labem PF Ústí nad Labem Mgr. Merhautová Eva Efektivní využití interaktivní tabule AV Media

9 Mgr. Picková Iva Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Mgr. Pospíšilová Bohumila Škola jako místo setkávání FFUK Praha Krizové situace 8 ZŠ Meziboří Mgr. Řeháčková Renata Efektivní využití interaktivní tabule AV Media Mgr. Škramlíková Jitka Tvořivá škola - činnostní učení ve výuce Čj ve 2. a 3. roč. FZŠ Ústí nad Labem Mgr. Šlechtová Jana Odměňování pracovníků ve školství a kariérní systém Fakta s.r.o. Základní principy koučování Pracovně právní vztahy a jejich specifika ve školství Aktuální stav školské legislativy NIDV Fakta s.r.o. Fakta s.r.o. Mgr. Šudomová Dana Angličtina pro nejmenší PCLU Smart Klub - podpora interaktivní výuky Efektivní využití interaktivní tabule 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 počet prvních tříd počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do prvních tříd AV Média AV Media počet odkladů pro školní rok Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012 Počet žáků Prospělo Hodnoceno Prospělo Neprospělo Ročník celkem s vyznamenáním slovně * Celkem I. stupeň * Celkem II. stupeň Škola celkem *Dva žáci 1. stupně a dva žáci 2. stupně plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 odst1 písm. a) nebo b) školského zákona. Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření stav ke dni stupeň Pochvala TU Pochvala ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování stupeň Pochvala TU Pochvala ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování

10 Absence žáků stav ke dni Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 9 Průměr na žáka omluvených hodin Průměr na žáka neomluvených hodin , , , , , , , , ,7 1,0 Celkem ,75 0,06 Neomluvené hodiny měla zejména žákyně z 9. ročníku. Tato situace byla řešena výchovnou komisí společně se zákonnými zástupci a odborem sociálně právní ochrany dítěte. 5.3 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol pro školní rok 2012/2013 Celkový počet vycházejících žáků: 36 z 9. ročníku. Přehled přijatých žáků: Gymnázia 12 SPŠ 5 Hotelové SŠ 3 Obchodní akademie 3, Zdravotní 1 SŠ E. Base 3 SŠ Diplomacie 2 Educhem 1 SŠ Podnikatelská 1 ISŠT Velebudice 2 SOŠ Hamr 1 SOŠ Multimediální tvorba 1 Soukromá SŠ IT Výsledky výchovného poradenství Zpráva výchovné poradkyně pro I. stupeň za školní rok 2011/2012 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku školního roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v evidenci VP: 1. st žáků 2. st žáků celkem - 81 žáků

11 Z toho bylo integrovaných žáků s individuálním plánem: 1. st. - 7 žáků 2. st. - 9 žáků celkem - 16 žáků Pomoc s tvorbou a realizací individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a sestavování vhodných podpůrných plánů pro žáky vyžadující zvláštní péči. 2. Konzultační a poradenská činnost probíhala průběžně během celého školního roku: - tvorba a plnění IVP - dodatečné odklady - školní zralosti - pomoc při zápisu - pomoc učitelům a rodičům - v souvislosti s výukovými obtížemi žáků, popřípadě osobní obtíže, které se ve škole odráží - individuální konzultace s pedagogy i zákonnými zástupci žáků - pravidelná u pedagogů a zákonných zástupců žáků s IVP ve spolupráci s pracovníky PPP v Litvínově. Konzultační hodiny byly v letošním školním roce mimořádně velmi využívány jak rodiči, tak i kolegyněmi, a to i žáky II. stupně. 3. Vedení reedukací v tomto školním roce neprobíhalo. Pouze individuální nápravy na požádání rodičů v oblasti grafomotorických cvičení (Dominika Lerchová, Lukáš Mašek) v průběhu tří měsíců (duben, květen, červen). Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků se žáky vyžadující zvláštní péči probíhalo během celého školního roku, zvláště při sestavování podpůrného programu pro žáky před vyšetřením v PPP, jak pracovat s kompenzačními pomůckami, doporučování odborných kurzů a přednášek apod. 2. Vlastní vzdělávání VP - seminář Individuální vzdělávací plán MŠMT v Praze - účast na konferenci Škola jako místo setkávání v Praze - rizikové situace nezletilých dětí OSPOD, Diakonie ČCE v Meziboří - účast na okresních schůzkách výchovných poradců 3. Administrativní a informační práce - vedení komplexní dokumentace žáků vyžadující zvláštní péči - veškerá dokumentace k individuálním vzdělávacím plánům - zápisy žáků do elektronické databáze Bakalář - návštěva PPP s novými individuálními plány ke kontrole a podpisu - evidence a doplňování tiskopisů k vyšetření žáků v poradnách a vzory pro IVP - psaní plánu a zpráv VP - vedení kabinetu a pomůcek výchovného poradenství - vedení knihovny VP a půjčování odborné literatury V letošním školním roce jsme začali rozjíždět práci školního poradenského pracoviště, kde dochází k užšímu kontaktu a spolupráci s výchovnou poradkyní p. Kaškovou a metodičkou prevence p. Karáskovou. V rámci této spolupráce proběhlo testování žáků na 1. st. i na 2. st. v oblasti prevence rizikového chování žáků a klimatu ve třídách. V rámci tohoto šetření se zatím neobjevily žádné vážnější rizikové faktory. Do budoucna bychom rády oficiálně zapojily do našeho centra i služby školní psycholožky, se kterou zatím spolupracuji soukromě, anebo nabízíme klientům za úhradu, což většina rodičů nevyužije. Zpracovala Bohumila Pospíšilová 10

12 Zpráva výchovné poradkyně pro II. stupeň za školní rok 2011/2012 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku školního roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Za rok jsem v deníku zaznamenala 84 aktivit. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti výchovného poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultace učitelů ohledně kázeňských přestupků žáků - prospěchově slabí žáci - konzultace rodičů z důvodu slabého prospěchu, kázeňských problémů, záškoláctví, drobné krádeže - konzultace žáků řešení konfliktů učitel žák, žák rodič, žák žák - pomoc při zápisu - řešení problémových žáků v 9. B (písemné oznámení na OSPOD Litvínov) 2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultační hodiny v průběhu celého školního roku - organizace prezentací SŠ (zúčastnilo se 13 SŠ, ale zájem z řad žáků a rodičů byl malý) exkurzí - zajišťování besed na IPS ÚP (úroveň se zlepšila) - zpracování informací o přijímacím řízení pro rodiče a žáky 5. a 9. roč. (1. a 2. TS) - vyplňování a kontrola přihlášek na SŠ - výdej a evidence Zápisových lístků - vedení nástěnky s aktuálními informacemi Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků probíhalo během celého školního roku. Jednalo se zvláště o oblasti výše zmíněné, o řešení konfliktních situací se žáky, metodické vedení při jednání s rodiči a při náznacích zanedbávání povinné péče ze strany zákonných rodičů (záškoláctví i skryté). Metodicky vést učitelé, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída (letos 2 případy 7. C, 9. B). 2. Vlastní vzdělávání VP - seminář OSPOD Litvínov - účast na konferenci Škola jako místo setkávání v Praze - účast na schůzích výchovných poradců - seminář Individuální vzdělávací plán MŠMT v Praze - Kariérové poradenství Kulatý stůl PPP Teplice 3. Administrativní a informační práce - vedení dokumentace - evidence a doplňování tiskopisů (Zápisové lístky, přihlášky na SŠ) - evidence odchozích žáků na SŠ Bakalář, TV 11

13 Celoroční plán jsem splnila. v Litvínově. Budu pokračovat v osobních jednáních s učiteli, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída. Žáky 9. roč. jsem již přihlásila na Prezentaci SŠ v Duchcově. Hodnocení oblasti Volba povolání za 2. pololetí šk. roku Všichni žáci byli přijati na SŠ v prvním kole, pouze jedna žákyně čekala na uvolnění místa na Gymnáziu v Teplicích, ale také byla nakonec přijata. Na osmileté gymnázium se hlásili a byli přijati dva žáci. Přehled přijatých žáků: Gymnázia 12 žáků SPŠ 5 Hotelové SŠ 3 Obchodní akademie 3, Zdravotní 1 SŠ E. Base 3 SŠ Diplomacie 2 Educhem 1 SŠ Podnikatelská 1 ISŠT Velebudice 2 SOŠ Hamr 1 SOŠ Multimediální tvorba 1 Soukromá SŠ IT 1 V měsíci květnu se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na IPS ÚP v Litvínově. Uskutečnila se exkurze v Pekárně Japek pro žáky 8. roč. Zároveň jsem již objednala pro žáky budoucího 9. roč. prezentaci SŠ okresu Teplice v Duchcově v měsíci říjnu. Neuskutečnila se exkurze Chempark J. Zouzalík jako garant nezajistil organizaci. V devátém ročníku v rámci Ov a v osmém ročníku v pracovních činnostech probíhalo testování se zaměřením na volbu povolání, nově i na PC Testy mají žáci k dispozici ve svých portfoliích u TU nebo u výchovné poradkyně. Zpracovala Mgr. Hana Kašková 5.5 Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů Září Říjen sestavení MPP sestavení plánu činnosti v oblasti rizikového chování pro školní rok seznámení pedagogického sboru a vedení školy s obsahem MPP zavedení listů prevence do TK zavedení schránky důvěry a nástěnky prevence Poznejme se - adaptační výjezd 6. ročníků na Horu Svaté Kateřiny svět islámu, odlišnosti od evropského kulturního prostředí Evropský den jazyků rasismus a xenofobie Viana 7. a 6. ročníky ekologická výchova 1. Schůzka metodiků prevence v SVP Dyáda Most schůzka s preventistkou MěP Litvínov, preventistkou PČR a se zástupcem HSZ ÚL panem Radošem naplánování aktivit pro školní rok kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence v TK 1. číslo školního časopisu PSP filmové představení Lidice (8. a 9. ročník) - rasismus adopce na dálku finanční sbírka (všichni) Viana 7. a 6. ročníky ekologická výchova 12

14 Listopad Prosinec Leden Únor Březen kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence Den zdraví akce pořádána SZŠ v Mostě pro žáky 9. ročníků Jak se nestát závislákem akce pro 6. třídy prevence alkoholismu a kouření v PPP Most a beseda se zástupcem HZS ÚL p. Radošem v 1. třídách prevence požáru, telefon. kontakt s operátorem IZS 2. číslo školního časopisu PSP Příběhy bezpráví pro 9. roč.- koloniální politika evropských zemí v 17. a 18. století, postavení domorodců postavení lidí v diktátorských státech pol. 20. století, vztah k menšinám pronásledování občanů komunisty v ČSR po Únoru 1948, diktátorské státy v Evropě, porušování lidských práv Viana 1., 2., 4., 5. třídy ekologická výchova kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence příprava na Vánoční těšení dílničky příprava mikulášské slavnosti školní klub 3. číslo školního časopisu PSP tolerance ve společnosti, charitativní organizace a jejich činnost Viana 3., 4., 8., 9. třídy ekologická výchova 2. schůzka metodiků prevence ZŠ Hamr 6. B zmapování situace klima ve třídě 4. číslo školního časopisu PSP Holokaust v období 2. světové války (1. stupeň) Viana 2., 3., 4. třídy ekologická výchova beseda o extremismu pro 8. a 9.tř 5. číslo časopisu PSP seminář PČR Most téma návykové látky, amokové situace ve škole 3. schůzka metodiků prevence ZŠ Okružní Most Filmové představení Duhová Afrika kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence 6. číslo časopisu PSP Čas proměn beseda pro dívky šestých ročníků (změny v dospívání, menstruace, hygiena) 4. a 5. třídy beseda s preventistkou MěP v Litvínově drogy, alkohol, cigarety 2. třídy beseda s příslušníkem HZS ÚK p. Radošem prevence vzniku požárů, telefonická komunikace s operátorem HZS příprava celoškolního projektu Nebuď závislák nekuř! kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence Duben celoškolní projekt Nebuď závislák nekuř! prezentace, výstava, vyhodnocení Tvorba prezentace k tématu závislosti na cigaretách Kyberšikana seminář v ÚL (NIDV) kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence 13

15 Květen celoškolní projekt Nebuď závislák nekuř! prezentace, výstava, vyhodnocení 4. schůzka metodiků prevence ZŠ Svážná Most beseda s Bc. Procházkou z NPC Mladý záchranář akce HZS ÚK Akce k výročí 20 let MěP v Litvínově ukázka techniky a zásahů Vstup Peer skupiny do 4. tříd s tématem závislosti na cigaretách kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence Červen Vstup Peer skupiny do 4. tříd s tématem závislosti na cigaretách 7. číslo časopisu PSP kontrola schránky důvěry kontrola listů prevence Závěr Práce proběhla v souladu s MPP Pokračuje práce s peer skupinou. Pracujeme na doplňování informací z oblasti prevence a na tvorbě školního časopisu. Chválím děti za jejich ochotu věnovat se ve svém volném čase prevenci a docházení do skupiny. Podle ohlasů tř. učitelek 4.tříd se povedl i vstup preventistů s tématem prevence proti kouření. Úspěchem je pro nás i druhé místo (ze sedmnácti škol) v soutěži Mladý záchranář. Z pravidelné kontroly listů prevence vyplývá, že na prvním stupni je prevence velmi dobře zavedená. Třídní učitelky se této oblasti věnují a to zejména návykovým látkám, šikaně, osobnímu bezpečí, BESIPu a vztahům mezi dětmi v kolektivu. I podle zapojení do celoškolní soutěže Závislák je zřejmé, že se děti těmto problémům věnují a mají dobré informace. Na druhém stupni probíhá prevence zejména v OV, ČJ, D a následně v třídnických chvilkách či hodinách, které velmi kladně hodnotím z hlediska prevence a do budoucna doporučuji v tomto pokračovat. V průběhu celého šk. roku se na škole nevyskytly závažnější problémy, které by byly řešeny metodičkou prevence. Prováděla jsem pravidelné kontroly schránky důvěry. Za celý rok v ní nebyl jediný vzkaz. Podle průzkumu mezi dětmi v jednotlivých třídách jsem zjistila, že by v případě problému schránku nevyužily, ale spíše by se obrátily na třídní učitelku či učitele nebo na mě. V příštím školním roce bych chtěla nadále pokračovat v práci s peer skupinou, ale vzhledem k tomu, že se bude jednat o žáky již osmých ročníků, se dá předpokládat, že zájem o práci bude nižší. Proto jsem již nyní oslovila žáky 6. tříd, zda by měli chuť ve skupině pracovat. Podle prvních ohlasů zájem některých dětí je. Důležité je, aby odpovídal rozvrh hodin. Dále se chci věnovat problematice návykových látek a přidat i problém šikany a kyberšikany. Jedním z cílů v příštím roce je uspořádání besedy nebo alespoň předání informací na tř. schůzkách s tématem kyberšikany. Velmi kladně hodnotím akce a semináře, kterých jsme se zúčastnila. Poskytly mi nové zajímavé informace potřebné pro práci ŠMP. Ráda bych, aby informace, které dostávám na seminářích, získali i ostatní kolegové na pravidelných poradách. Mgr. Jitka Karásková 5.6 Hodnocení činnosti v oblasti rasizmus, xenofobie a intolerance ve školním roce 2011/2012 Do činnosti v této oblasti byly zapojeny beze zbytku všichni žáci naší školy. Pro každou věkovou kategorii byla připravena jiná práce obsahově i metodicky, některá témata byla společná všem. S potěšením mohu konstatovat, že po mnoha letech se mezi dětmi objevuje méně kritiky vůči romskému etniku nebo přistěhovalcům do naší země. Je to dáno zlepšenou situací v našem regionu a beze sporu i pravidelnou prací se staršími dětmi, které dokáží diskutovat a prosazovat své názory, ale někteří již i 14

16 přijímat názory jiné než vlastní. Velmi úzce jsou s dětmi v kontaktu na 1. stupni třídní učitelé, na 2. stupni vyučující občanské výchovy. Patří jim poděkování, stejně jako preventistce J. Karáskové a její skupině PEER, která provádí činnost v nižších ročnících a vydává pro děti časopis. V letošním roce se opět podařilo prodloužit adopci konžského chlapce Kuyany Muzinga, kterou hoch ocenil ve dvou dopisech. Jejich překlad provedla E. Hladíková a český text byl umístěn na stránkách školy. Nepovedlo se zorganizovat putovní výstavu Zmařené osudy, kterou zajišťující organizace přesunula na podzim nadcházejícího školního roku. Činnost s ní spojená se tedy přesunuje na říjen Hodnocení výsledků EVVO (environmentální výchovy) Uskutečněné akce: 15 Datum konání Průběžně v měsíci září a dále po dobu celého školního roku Měsíc Název akce Září V měsíci září 2011 nebyly uskutečněny žádné samostatné akce v rámci EVV, tato oblast byla realizována v rámci průřezových témat dle ŠVP v jednotlivých předmětech a to prostřednictvím vyučujících. Plánování společných akcí, přednášek a seminářů ve spolupráci s Viana a Schoola Humanitas Litvínov Říjen Nej nej nej pro 7. A, B, C v 8 hodin Lesnictví pro 6. A, B v 11 hodin Listopad Podzimní les pro 1. A, B, C v 9 hod. Podzimní les pro 2. A, B, C Zpracovala Mgr. E. Kohoutová Organizátor odpovídá Vyučující jednotlivých předmětů Poznámka splněno Plněno průběžně Do Marko v 8 hod. Nej, nej, nej pro 4. A, B v 11 hod. Nej, nej, nej pro 4. C Mikroskop pro 5. A, B, C v 8 hod v 9 hod. Prosinec Ekonomické x ekologické pro 8. A, B, C v 8 hod. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje pro 9. A, B Litvínovský choroš účastní se žáci 8. A- Císařovský, Medunová, Macháčková, Mojžíšová, Lotocká, Pappová. Mikroskop pro 3. A, B, C v 11 hod. p.wolejník + určený ped.dozor p.wolejník + určený ped.dozor p.chrenka + určený ped.dozor p.chrenka + určený ped.dozor p.chrenka+ určený ped.dozor p.chrenka+ TU p.chrenka+ určený ped.dozor p.chrenka+ určený ped.dozor p.chrenka+ určený ped.dozor Zouzalík, Marko v 8 hod. p.chrenka+ určený ped.dozor

17 Zemská trápení pro 4. A v 11 hod. Leden Koloběh vody pro 3. A, B, C v 8 hod. Zemská trápení pro 4. B, C Mikroskop pro 4. A, B, C Nej nej nej pro 3. A, B, C Mravenec pro 2. A, B, C Přednášky pro 6. A PROJEKT- Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách (program QUO VADIS DESERTA) v 11 hod v 9 hod v 8 hod v 9 hod p.chrenka+ určený ped.dozor p.chrenka+ped. dozor p.chrenka+ped.dozor p.chrenka+ped dozor p.chrenka+ped.dozor p.chrenka+ped.dozor p.wolejnik + ped.dozor v termínech Ledna Provedena registrace do přírodovědné soutěže KOUMES 2012 Únor Březen Soutěž Natura Magica (přírodopis, chemie) V případě velkého zájmu škol se účastní pouze 1. družstvo Předání certifikátů 6. A Nové cesty Vzdělávacího programu Quo Vadis Deserta hod p.wolejnik hod p.wolejnik hod p.wolejnik hod p.wolejnik Dle úkolů Marko+Žampach, Richter, Hotovec, Klíma, Fára, Belinger Marko, Zouzalík 3. místo Balšánová, Císařovský 4. místo Ondřejková Nuc Marko Wolejnik VIANA Tarant Pestrý Bunt-soutěž Vodní světy Průběh ŠR Marko+Hotovec +Žampach+Doleželo vá Zimní olympiáda (pokračování soutěže Vodní svět ) Naturschutzzentrum Erzgebirge VIANA CHRENKA, MARKO v termínech dle www. stránek Od dr. Ondřejková, Nuc 2.dr. Císařovský, Balšánová 4.vyuč.hod 1. místo Hotovec 7. místo Doleželová 29. místo Žampach Žáci obsadili1.,

18 +Císařovský, Ondřejková,Hotovec, Nováková, Žampach, Doleželová Duben Vlaštovkiáda MARKO 8. ročník Ondřejková, Mojžíšová,Pappová,L otocká,císařovský, Lošťák 6. ročník Belinger,Hlavnička,A Květen Projektový den Globální problémy a jejich možná řešení. Spoluúčast na projektu VRC Lesná Ekologie Krušných hor Vyhrávej a maluj -pozorovací a vyhodnocovací soutěž v oblasti přírodopisu (Sdružení Tereza) Přátelé biodiverzity v Krušných horách, Mezinárodní kemp Setkání specialistů, místo konání Naturschutzzentrum Erzgebirge, Německo dler Zouzalík, Marko + II.stupeň Vyhodnocení do Schola Humanitas, VRC Lesná, Marko+6.A Čechová + 4. A Marko VIANA A.Chrenka+ Ondřejková-8.A Císařovský-8.A Nováková-8.B Hotovec-8.B Žampach-8.C Doleželová-9.B 2., 3. místo Termín bude upřesněn Červen Výstava fotografií žáků školy s environmentální tématikou Ekologické centrum Most Soutěž o nejhezčí plakát (nástěnku) na téma větrná energie Odvoz elektroodpadu k recyklaci - 3 papírové kontejnery pro použité baterie Závěrečné hodnocení a zpracování výsledků EVV za školní rok 2011/ Přehled o aktivitách a prezentaci školy Od Richter 8. B, Císařovský 8. A, Svobodová 8. C Sárička 6. A Od do Marko+6.A Zabezpečí, Marko EcM pro Krušnohoří Budovatelů 2830, Most t.cz splněno Marko do uvedeného Do Marko do uvedenéh o Ing. Marko Ladislav, koordinátor EVV 6.1 Soutěže, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných žáků 2011/2012) Přední místa v soutěžích jsou skvělým výsledkem práce jednotlivých vyučujících. Neméně nás těší, že se škola zapojuje prakticky do všech významných soutěží a olympiád. Účast a úspěchy 17

19 v těchto soutěžích jsou důkazem kvalitní pedagogické práce a prokazují, že děti díky této práci získaly potřebné znalosti a kompetence v různých oblastech vzdělávání. Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2011/2012 Typ akce Počet tříd Počet žáků Měsíc Poznámka (název akce, výsledek) Výuka 6 ( 3.A,B,C a 148 listopad-červen Plavecký výcvik žáků roč. plavání 4.A,B,C) Volné hodiny 5. A,B,C 71 září-leden kondiční plavání plavání Výuka bruslení Lyžařský výcvik Škola v přírodě Zotavovací pobyt 7 (1.A,B,C, 5.A,B,C, 4.A,B,C, 3.A, 2.B) 260 listopad - březen Výuka bruslení na zimním stadionu v Litvínově 3 ( 7.A,B,C) 30 leden Velká Úpa Výběr roč. 200 červen ŠvP Sklárna 1 12 září Adaptační pobyt tř. 1. A ČESKÝ JIŘETÍN 2 září Adaptační pobyt tř. 6. A, B HORA SV. KATEŘINY, Exkurze 9. A., Jeníkov - pdg. doprovod J. Zouzalík 2 48 říjen Exkurze do knihovny, seznámení s novou knihovnou, s přednáškami a ukázkami prostor listopad Exkurze do Ústí nad Labem významné budovy a úřady v krajském městě tř. 7. A 4 ( 8.A,B,c a výběr žáků 9.A) 52 prosinec Techmánie Plzeň 1 27 březen Stavebnice Merkur-Jirkov, Červený Hrádek, 2. B 3 (8.A,B,C) 35 březen NTM a NM Praha 3 ( 7.A,B,C) 43 duben Pražský hrad DĚJEPISNÁ EXKURZE 2 (6. A,B) 36 květen Dějepisná exkurze na Říp a do Mělníku pro žáky Exkurze 1 11 září Školní výlety Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení Výběr žáků tříd 1 (7. A) 23 květen 54 květen HUMAN BODY A GIGANTI PRAHA 1(5. C) 24 červen Elektrárna Ledvice 18 Giganti pravěká zvířata, bludiště, panorama Bitva u Lipan 2 (4. B, C) 47 květen Návštěva výstavy a prohlídka historické části Prahy, upevnění učiva vlastivědy 2 (4. A, 5. B) 44 květen Prohlídka historické části Prahy 1 (2. B) 27 červen Hrad Hauenštejn, Ostrov n/o 1 (7. A) 20 červen Osada jachta Staré Splavy 1(8. B)a část 8. A, C červen Karlovy Vary 1 (7. C) 15 červen ZOO Ústí nad Labem 1(9. B) červen Ústí nad Labem, lanovka Větruše, 3D kino, prohlídka historické části města 1(6. B) 29 červen Akce k MDD- ZOOPARK Chomutov 2 (1. A,B) 37 červen MINIFARMA DLOUHÁ LOUKA 1 (5. C) 20 červen Třídní výlet na Horu sv. Kateřiny Výběr žáků 1. a 2. st poznávací zájezd - Paříž roč. prosinec Žáci 9. roč. + TU červen Šerpování 9. tříd Výstavy, divadla Výběr žáků tříd (skupina NJ) 80 září Vánoční těšení (setkání rodičů, žáků a přátel školy) Dětské divadlo ze Stollbergu, představení v Nj pro školy Princezna ze mlýna

20 Jiné akce školy Evropský den jazyků Návštěva Mě knihovny Litvínov DVD Litvínov 27 listopad Kráska a Netvor DVD Litvínov 73 prosinec Adventní divadelní představení Hvězdička betlémská DVD Litvínov 90 prosinec Popelka Divadlo Most 33 prosinec Divadelní představení Noc na Karlštejně Radniční sklípek 27 prosinec Vánoce na půdě výstava stromků DVD Litvínov 141 prosinec Vánoce DVD Litvínov 64 leden Představení pro ZŠ Křemílek a Vochomůrka divadlo Most 71 březen Noc na Karlštejně Divadlo Most 102 duben Robinson Crusoe Radniční sklípek 70 duben Velikonoce na půdě výstava velikonočních řetězů DVD Litvínov 53 představení O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNĚ ROZÁRCE září září - říjen 19 Garant akce: p.uč. Formánková, celoškolní akce Den otevřených dveří nově zrekonstruované Mě knihovny Litvínov Naše město 1 24 září Za památkami Litvínova - prvouka Výstava kaktusů a sukulentů Filmové představení Svatomichelské slavnosti Pravěké výtvarné umění Strašidelný den říjen Prodejní výstava s možností besedy, p. Táslar 5 90 říjen Filmové představení Lidice roč. září Město Litvínov nový český rekord 1726 zvonů, naše škola předala na akci 317 zvonů 2 (6. A,B) 58 říjen Výtvarné umění v hod. dějepisu 2 43 říjen Oslava Haloween, akce navazovala na celoškolní PUMPKINIIÁDU Sběr kaštanů 1(2. A) 27 říjen Spolupráce s lesy ČR Pumpkiniáda III. 1-9.roč. 92 říjen Halloween Carving 3.roč. Nej, nej, nej Vzdělávací programy ekologického centra Viana 6.A,B, 7.A,B,C 126 říjen Lesnictví pro II.st. Beseda s Výběr žáků 1. st. 40 říjen Beseda s hokejovými olympioniky Návštěva Mě knihovny 3 80 říjen Představení ilustrátora A. Dudka Beseda s Prevence vzniku požárů garant akce p.uč. 3 ( 1.A,B,C) 64 listopad hasiči Karásková Návštěva Mě knihovny 3 ( 2.A,B,C) 80 listopad čtení naruby, Krteček a knihovna Návštěva u hasičů 1(7. A) 22 listopad V rámci výuky OV OČMS požár, návštěva hasičské zbrojnice, garant akce TU: E.Kohoutová Podzimní les 3 ( 1.A,B,C) 64 listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st. Návštěva Návštěva do nově zrekonstruované Mě knihovny 1 (3. A) 24 listopad Mě knihovny Litvínov Podzimní les 3 ( 2.A,B,C) 80 listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st. Nej, nej, nej 3(4.A,B,C) 75 listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st. Mikroskop 3( 5.A,B,C) 72 listopad Vzdělávací programy ekologického centra

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více