Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010"

Transkript

1 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra kupní cena 130,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje vyrovnání majetkoprávních vztahů h) žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly Teplická 874 (8) 3. poz.p.č. 1211/8 ostatní plocha o výměře 423m 2 kat.území Stříbro kupní cena 100,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje užívání stávající zahrádky 4. poz.p.č. 190/65 o výměře 80m 2 ostatní plocha kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje instalace zahloubené a odčerpávatelné sklokeramické odpadní jímky 1

2 h) žadatelka: p. Xxxx 5. poz.p.č /6 o výměře 30m 2 a poz.p.č. 2772/9 o výměře 40m 2 ostatní plochy kat.území Stříbro obvyklá cena pro k.ú. Stříbro 200,-Kč/m 2 návrh na snížení dohodnuté kupní ceny 150,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje vyrovnání majetkoprávních vztahů 6. poz.p.č. 1856/6 zahrada o výměře 68m 2 kat.území Stříbro ve vlastnictví města Stříbra za poz.p.č.1856/5 ostatní plocha o výměře 68m 2 kat.území Stříbro ve vlastnictví manželů Xxxx bytem Stříbro bezúplatně, na zaměření a následně vyhotovení geom.plánu se budou podílet obě strany vyrovnání majetkoprávních vztahů, formou darovací smlouvy h) směnitelé: a Město Stříbro 7. část poz.p.č. 1856/4 o výměře cca 60m 2 kat.území Stříbro kupní cena 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje rozšíření stávajícího pozemku ve vlastnictví žadatelů 2

3 10. poz.p.č. 1261/10 o výměře 995m 2 ostatní plocha a stav.p.č o výměře 91m 2 kat.území Stříbro kupní cena 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje vyrovnání majetkoprávních vztahů d) finanční záruka a její výše: e) vklad věcného břemene: f) přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání: g) žadatelé: Obchodní firma TAZATA, spol. s.r.o. Stříbro zastoupena p. Petrem Takáčem 1 poz.p.č. 1482/5 o výměře 49m 2 ostatní plocha kat.území Lhota u Stříbra kupní cena 110,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje vyrovnání majetkoprávních vztahů 13. poz.p.č.725/18 o výměře 66m 2 kat.území Vrbice u Stříbra kupní cena 100,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje ( cena 100,-Kč/m 2 je obvyklá pro rekreační účely města Kladrub) užívání rekreační chaty s EČ 5 žadatelkou h) žadatelka: Paní Xxxx II. PRODEJ POZEMKŮ 3

4 poz.p.č. 2269/3 o výměře 960m 2 zahrada kat.území Lhota u Stříbra ,-Kč zřízení zahrady bez uplatnění věcného břemene Paní Xxxx 2. poz.p.č. 2681/10 o výměře 112m 2 orná půda a poz.p.č. 2769/10 o výměře 71m 2 orná půda kat.území Stříbro nejsou umístěny v MPZ ,-Kč zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví kupujících a jejich zcelení Manželé Mgr. Xxxx a JUDr. Xxxx 3. stav.p.č. 16/1 o výměře 526m 2, stav.p.č. 16/2 o výměře 25m 2 a poz.p.č. 41/1 o výměře 535m 2 kat.území Milíkov u Stříbra nejsou umístěny v MPZ c) kupní cena: ,-Kč zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví kupujícího 4

5 Pan Xxxx 4. poz.p.č. 2769/1 o výměře 2203m 2 tr.travní porost kat.území Stříbro ,-Kč k výstavbě rod. domku e) vklad věcného břemene: f) přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání: g) kupující: Obchodní firma Cherubinvest, s.r.o. se sídlem Plzeň, Pod Hospodou 1, IČ jednatelkou p.marií Krchovou 5. poz.p.č. 297/8 o výměře 25m 2 ostatní plocha kat.území Jezerce umístěny v MPZ 6.895,-Kč vyrovnání majetkoprávních vztahů Pan Xxxx 6. poz.p.č. 1899/28 o výměře 123m 2 orná půda kat.území Stříbro umístěna v MPZ 3512,-Kč 5

6 vyrovnání majetkoprávních vztahů 7. poz.p.č. 254/55 o výměře 96m 2 ostatní plocha a poz.p.č. 254/56 o výměře 208m 2 ostatní plocha kat.území Butov nejsou ,-Kč užívání stávajících chatek ve vlastnictví kupujících a Ing. Xxxx 8. poz.p.č. 992/2 o výměře 2.235m 2 zahrada, poz.p.č.992/11 o výměře 136m 2 ostatní plocha, poz.p.č. 992/10 o výměře 339m 2 lesní pozemek, poz.p.č. 992/6 o výměře 379m 2 lesní pozemek a poz.p.č. 992/12 o výměře 10m 2 lesní pozemek kat.území Lhota u Stříbra nejsou ,-Kč zahrada a zázemí k rod. domku čp. 27 ve vlastnictví kupujících v kupní smlouvě bude uveden závazek, že kupující nejpozději do 30 dnů po zapsání kupní smlouvy do katastru nemovitostí požádá Odbor životního prostředí MěÚ Stříbro o trvalé odnětí z lesního půdního fondu poz.p.č. 992/10 o výměře 339m 2 lesní pozemek, poz.p.č. 992/10 o výměře 10m 2 a poz.p.č. 992/6 o výměře 379m 2 lesní pozemek kat.území Lhota u Stříbra 6

7 9. poz.p.č. 2997/231 o výměře 19m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro 6.040,-Kč celá kupní cena bude uhrazena nejpozději do 15-ti pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající stranou zajištění příjezdu ke garáži ve vlastnictví kupujícího Pan Xxxx 10. poz.p.č. 2997/232 o výměře 19m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro 6.040,-Kč celá kupní cena bude uhrazena nejpozději do 15-ti pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající stranou zajištění příjezdu ke garáži ve vlastnictví kupujícího, 1 poz.p.č. 2997/233 o výměře 19m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro c) kupní cena: 6.040,-Kč celá kupní cena bude uhrazena nejpozději do 15-ti pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající stranou zajištění příjezdu ke garáži ve vlastnictví kupujícího 7

8 Manželé Ing. Xxxx III. UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej části poz.p.č. 1310/4 o výměře cca 30m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro pro Společenství vlastníků Větrná Stříbro zastoupena předsedou výboru p. Vladislavem Bezděkem za dohodnutou kupní cenu 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje. část poz.p.č. 1310/4 o výměře cca 30m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro kupní cena 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje přístavba 2 přístřešků ke stávajícím vchodům čp Větrná ul. ve Stříbře budoucí kupující předloží nejpozději do konce roku 2010 geom.plán v 5-ti vyhotoveních se zaměřením obou přístřešků h) budoucí kupující: Společenství vlastníků Větrná Stříbro zastoupena předsedou výboru p. Vladislavem Bezděkem IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem IČ zastoupena jednateli Ing. Miloslavem Bauerem a Thomasem Merkerem na část poz.p.č. 1402/325 kat.území Stříbro za účelem umístění, strpění, zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně příslušenství. Celková výměra věcného břemen činí 257m 2. Strana povinna z věcného břemene umožní oprávněné straně, nebo případně jím pověřeným osobám vstup nebo vjezd na části předmětných pozemků za účelem přípravy stavby, údržby, revizí či oprav provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Cena byla stanovena dohodou 2.439:-Kč + 20% DPH tj. 487,80 Kč celkem 2.927,- Kč. Tato finanční náhrada bude uhrazena do 230 dnů na účet města Stříbra po obdržení vlastní kupní smlouvy s vyznačenou doložkou o provedení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni. V. ODKOUPENÍ POZEMKU Odkoupení poz.p.č. 1891/10 o výměře 1419m 2 orná půda kat.území Stříbro z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro, Palackého 1269 zastoupené předsedou TJ Bc. Karlem Lukešem a tajemníkem TJ Mgr. Petrem Bursíkem do vlastnictví města Stříbra za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, která bude vyrovnána zápočtem pohledávky ,-Kč, kterou na základě smlouvy o výpůjčce dluží TJ Baník Stříbro městu Stříbro. Rozdíl ,- Kč mezi dohodnutou cenou a pohledávkou bude TJ Baníku Stříbro doplacen. 8

9 VI. ÚČELOVÝ ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ - KASÁRNA Část p.p.č. 933/2 [ozn. A] o výměře 263 m 2, pozemek p.č. 933/9 o výměře 1285 m 2, pozemek p.č. 3521/3 o výměře 205 m 2 a pozemek p.č. 3522/3 o výměře 40 m 2. c) návrh nabídkové ceny: Cena byla určena dohodou na 350 Kč/m 2. Nemovistosti se převádějí za účelem scelení pozemků se stávajícím pozemkem na p.č. 933/8. Scelené pozemky budou sloužit k provozování činnosti spojené se stávajícím STK. Auto Lepič s.r.o., Sokolská 705, Vejprnice, IČ: , prostřednictvím sdružení Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. 2. Část pozemku p.č. 933/2 a p.č [ozn. B] o výměře1359 m 2 v k.ú. Stříbro c) návrh nabídkové ceny: Cena byla určena dohodou na 350 Kč/m 2. Nemovistosti se převádějí za účelem scelení pozemků se stávajícím pozemkem na p.č. 933/7. Scelené pozemky budou sloužit k provozování činnosti spojené s nemovitostmi na p.č a 2801, jejichž vlastníkem je žadatel. Zdeněk Lepič,K Nádraží 402, Plzeň Křimice, prostřednictvím sdružení Stříbro Waystone Development VII. PRODEJ POZEMKŮ - KASÁRNA poz.p.č. 933/8 o výměře 8465 m 2, ostatní plocha, kat.území Stříbro c) kupní cena: kupní cena je dohodnuta na ,-Kč včetně navýšení o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje. Na zálohách bylo kupujícím zaplaceno ,- Kč, doplatek činí ,- Kč 100% doplatku do 45 dnů od data podpisu kupní smlouvy provozování činnosti spojené se stávajícím STK 9

10 bez uplatnění věcného břemene Auto Lepič s.r.o., Sokolská 705, Vejprnice, IČ: poz.p.č. 933/8 o výměře 8465 m 2, ostatní plocha, kat.území Stříbro c) kupní cena: kupní cena je dohodnuta na ,-Kč včetně navýšení o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje. Celá kupní cena bude uhrazena kupujícím zápočtem pohledávky prodávajícího z nezaplacené kupní ceny proti pohledávce strany kupující ve stejné výši, která vznikne v budoucnu tím, že kupující dodá městu na své náklady infrastrukturu budovanou v souladu se smlouvou stran ze dne (Smlouva účastníků sdružení). Předmětná infrastruktura spočívá ve vybudování vjezdu do areálu kasáren s obslužnou komunikací v místě bývalého Argentária, vybudování kanalizačního řadu jednotné kanalizace, vodovodního řadu a rozvodu NN v rozvojovém území bývalých kasáren Palackého ve Stříbře, přičemž konkrétní vymezení tohoto území bude specifikováno přílohou č. 2 kupní smlouvy (viz zákres). Infrastruktura bude realizována s ohledem na potřebu připojit areál plánované mateřské školky plánované na p.č a bytový objekt plánovaný na p.č Jakmile dosáhne splatná cena infrastruktury výše pohledávky z kupní ceny podle této smlouvy, stává se pohledávka z kupní ceny splatnou, pohledávky způsobilé započtení se střetnou a bude proveden zápočet pohledávek. Pokud se tak nestane ve lhůtě 36 měsíců od data podpisu této smlouvy a nedojde k úhradě kupní ceny nebo její části zápočtem, stává se dosud neuhrazená pohledávka z kupní ceny splatnou a kupující je povinen ji zaplatit na účet SWD jako správce kupní ceny, vedený u Komerční banky č.ú /100. Jestliže nedojde k zaplacení kupní ceny nejpozději ve lhůtě tří měsíců od data splatnosti celé kupní ceny, je město oprávněno odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení nemovitostí. Nesplatná pohledávka z kupní ceny a zaplacená kupní cena podle této smlouvy jsou součástí příjmů rozvoje území. Pohledávka z kupní ceny podle této smlouvy je nepřevoditelná bez souhlasu kupujícího. výstavba bytových jednotek bez uplatnění věcného břemene Waystone CZ, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, IČ: VIII. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ bezúplatný převod pozemku č.3431 o výměře 34 m 2 kat.území Stříbro od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Stříbra se závazkem, že vlastník bude o pozemek řádně pečovat, užívat je pouze k účelům v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům. 2. bezúplatný převod pozemků č. 1459/5 o výměře 35 m2, ostatní plocha a č. 1459/6 o výměře 1340 m2, ostatní plocha, obě kat.území Těchlovice u Stříbra od Plzeňského kraje do vlastnictví města Stříbra se závazkem, že vlastník bude o pozemek řádně pečovat, užívat je pouze k účelům v souladu s veřejným zájmem. Zastupitelstvo ukládá: 10

11 zajistit zaslání výpisu z tohoto usnesení ZM vlastníku pozemku, tj. Plzeňskému kraji k zajištění sepsání smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1459/5 o výměře 35 m2 a 1459/6 o výměře 1340 m2 v k.ú. Těchlovice u Stříbra. IX. BEZÚPLATNÉ NABYTÍ POZEMKŮ Bezúplatné nabytí p.p.č. 3086/2 k.ú. Stříbro od České republiky, pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR. X. BEZÚPLATNÁ SMĚNA POZEMKŮ Bezúplatnou směnu pozemku p.p.č k.ú. Stříbro o výměře m 2 ve vlastnictví pana Xxxx, Stříbro za část pozemku p.p.č. 1899/1 k.ú. Stříbro o výměře cca m 2 ve vlastnictví města Stříbra. XI. ZÁMĚR PŘEVODU MAJETKU TJ BANÍK STŘÍBRO Záměr převodu nemovitého a movitého majetku Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro na město Stříbro. Zastupitelstvo města Stříbra neschvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ 2. stav.p.č.285 o výměře 51m 2, stav.p.č. 286 o výměře 54m 2, stav.p.č. 287 o výměře 26m 2, poz.p.č. 190/46 o výměře 56m 2, č. 190/45 o výměře 11m 2, č. 190/44 o výměře 11m 2, č. 190/43 o výměře 11m 2 a č. 190/42 o výměře 11m 2 a část poz.p.č. 190/1 lesní pozemek kat.území Butov části poz.p.č. 2250/13 o výměrách cca 70m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro kupní cena 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje k rekreačním účelům přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání: g) žadatel: Plzeňská dopravní akciová společnost se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, zastoupena členem představenstva JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem 8. část poz.p.č. 1310/29 orná půda a část poz.p.č. 1303/37 ostatní plocha o celkové výměře cca 70m 2 kat.území Stříbro kupní cena 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje rozšíření zahrady 11

12 h) žadatel: Pan Xxxx 9. část poz.p.č o výměře cca 250m 2 ostatní plocha kat.území Těchlovice u Stříbra kupní cena 130,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje rozšíření stávající zahrady Zastupitelstvo města Stříbra odročuje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ 12. poz.p.č. 253/50 o výměře 83m 2 orná půda kat.území Stříbro obvyklá kupní cena 200,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje návrh na snížení 100,-Kč/m 2 s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje. Prodej sousedních pozemků byl proveden v roce 2007 za kupní cenu 100,-Kč/m 2. rozšíření stávající zahrady ve vlastnictví žadatelů 12

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ 245836, se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ 381 01, zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Č. 72/2011 Majetkoprávní operace s c h v a l u j e majetkoprávní operace pod body: VI. Záměr výkupu pozemku Rada města záměr výkupu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více