Strategické a projektové řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické a projektové řízení"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 2: Strategické a projektové řízení Kurz č. 1: Úvod do strategického řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah 1. Kurz - Úvod do strategického řízení POSTUP TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU Vytvoření pracovní skupiny Analýza vnějšího a vnitřního okolí SWOT analýza Průzkumy a šetření Určení vize a rozvojových pólů Sběr projektových záměrů a jejich vyhodnocení Vytvoření akčního plánu Tvorba rozpočtového výhledu KONCEPČNÍ DOKUMENTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Strategie rozvoje JMK Program rozvoje JMK na období Program rozvoje sítě cyklistických komunikací JMK Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje Analýza socioekonomického rozvoje JMK se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Další dokumenty STRATEGIE MAS

3 1. Kurz - Úvod do strategického řízení Cílem kurzu je seznámit posluchače se zásadami a postupy strategického plánování a řízení územně správních celků (ÚSC) s akcentem na přípravu, tvorbu a realizaci strategického plánu a jeho jednotlivých částí. Dále budou stručně představeny základní strategické dokumenty Jihomoravského kraje POSTUP TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU Před zahájením práce na samotném dokumentu je třeba si uvědomit některé skutečnosti a vyjasnit si některé pojmy, které bývají často opomíjeny: Určení časového období dokumentu Jedním z nejdůležitějších faktů při zahájení činnosti tvorby je vymezení časového období, pro které bude dokument platný. Slovo strategické je synonymem slova dlouhodobé. Proto dokumenty, které mají charakter strategických podkladů, by měly být sestaveny na období 3 5, nejlépe pak let. Praxe V praxi se často používá pojem strategický plán a komplexní program rozvoje. Obecně se tyto pojmy považují za synonymum. Dle právních norem České republiky však pojem strategický plán v oblasti veřejné správy neexistuje. Naopak pojem komplexní program rozvoje je zmíněn v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., který jeho schvalování přiděluje do pravomocí zastupitelstva obcí. V praxi je pojem strategický plán častější. Dle teorie je strategický plán považován za dokument dlouhodobého charakteru, komplexní program rozvoje představuje flexibilnější dokument vytvářený pro střednědobé období (cca 5 let). Vazba na vyšší strategické dokumenty Při přípravách programového období se diskutovala podmínka, zdali má mít každý územně samosprávný celek (i ta nejmenší obec), pokud bude chtít žádat o podporu z EU fondů, svoji vlastní rozvojovou koncepci (strategii/program rozvoje). To by sebou neslo určitou finanční zátěž. Bude však postačovat, aby žadatel o podporu opřel svůj záměr o rozvojovou koncepci vyššího územně samosprávného celku (např. krajská strategie rozvoje, viz kap. Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje). Pokud se obec rozhodne zpracovat svoji vlastní koncepci, je třeba při tvorbě takového dokumentu brát v úvahu priority, cíle a strategie vyšších územních celků, aby došlo k systematickému naplňování stejného záměru. Jde o dokumenty mikroregionů (dobrovolných svazků obcí), krajů, regionů soudržnosti (NUTS II), ČR i EU. Pro národní strategické dokumenty platí, že musí reflektovat požadavky EU obsažené v tzv. předběžných podmínkách (ex ante kondicionalitách). Pouhá existence strategií nezaručuje úspěšnost při naplňování předběžných podmínek. Strategické dokumenty by se měly vyvarovat přílišné obecnosti (absence zacílených opatření) a měly by se soustředit také na rozpracování 3

4 své implementace. Finanční alokace zdrojů Plánování a určování strategií nemá smysl bez zvažování všech dostupných finančních zdrojů, které je na dosažení strategií (pokrytí určených cílů) třeba. Územní samospráva disponuje určitým disponibilním množstvím lidského potenciálu a stejně tak i finančním rozpočtem. Při vytváření strategických cílů a určování způsobu jejich dosažení prostřednictvím konkrétních projektových záměrů je třeba reálně naplánovat možnou míru jejich zapojení v jednotlivých letech pro naplnění vybrané strategie. Základní struktura strategického plánu Fáze tvorby strategického dokumentu Strategický dokument bez ohledu na jeho zaměření je sestavován podle jasného postupu, který se skládá z: organizační přípravy tvorby Profilu/Socioekonomické analýzy (analýza vnějšího/vnitřního prostředí) definování vize, cílů, opatření vytvoření Akčního plánu vytvoření Rozpočtového výhledu medializace implementace monitoringu aktualizace (zpětná vazba) 4

5 Obrázek: Proces tvorby strategického dokumentu Vytvoření pracovní skupiny Na tvorbě strategického dokumentu se vždy podílí skupina odborníků, která se skládá z představitelů města (obvykle vedoucích odborů, členové rady města, zastupitelé), ale také z reprezentantů odborné veřejnosti. Veřejnost představuje široký okruh zástupců podnikatelské sféry, nestátních neziskových organizací, svazů, komor a občanů. Skupina osob účastnících se tvorby dokumentu bývá často označována jako pracovní skupina. Pokud mezi poradními orgány města existuje např. komise či výbor pro strategické plánování, může roli pracovní skupiny převzít tento orgán. Podle velikosti města může být vytvořeno víceúrovňové řízení spočívající v existenci řídicí skupiny a expertních pracovních skupin. Řídicí skupina je obvykle tvořena především volenými zastupiteli města, kteří koordinují a řídí proces tvorby strategického plánu v celém jeho průběhu tak, aby výsledný dokument byl akceptován zastupitelstvem nebo radou města. Jeho schválení je důležité pro následnou implementaci, tj. delegování úkolů, pravomocí a odpovědnosti na konkrétní odbory a osoby. Řídicí skupina: dohlíží nad postupem prací na tvorbě strategického plánu, řídí, koordinuje a kontroluje výsledky jednotlivých expertních pracovních skupin, projednává, doplňuje výstupy pracovních skupin, definuje strategii (vize, vymezení klíčových oblastí, globální cíle) na základě výstupů jednotlivých expertních skupin, projednává a schvaluje jednotlivé postupné kroky tvorby plánu, určuje priority projektových záměrů, odpovídá za publicitu a medializaci. 5

6 Výkonná činnost spočívá na expertních pracovních skupinách, které jsou ustanoveny dle tematických oblastí (např. doprava, technická infrastruktura, sociální a zdravotní oblast apod.). Expertní pracovní skupiny se skládají z odborníků v dané oblasti z řad zaměstnanců územní samosprávy, ale také z řad podnikatelských subjektů, výzkumných ústavů, neziskových organizací apod. Expertní pracovní skupina (skupiny): identifikují problémy a příležitosti, vydávají doporučení, poskytují zpětnou vazbu týmu zpracovatele v rámci jednotlivých fází tvorby strategického plánu, poskytují zpracovateli veřejně nedostupné podklady a informace pro přípravu strategického plánu, oponují jednotlivé částí strategie, spolupracují na formulování strategické mapy (zejména strategické cíle, specifické cíle a póly rozvoje v dané oblasti), iniciují projektové záměry, které se budou zařazovat do akčního plánu, poskytují informace k těmto projektovým záměrům, včetně návaznosti na další záměry a včetně ekonomických dopadů na rozpočet města Analýza vnějšího a vnitřního okolí Samotná práce na tvorbě strategického dokumentu začíná důslednou analýzou veškerých faktorů, které se přímo i nepřímo dotýkají a ovlivňují chod organizace. Cílem je vytvořit informační základnu pro jasnou specifikaci hlavního potenciálu města a určení nedostatků nebo problémů, kterými je město zatíženo. Analýzy okolí se v případě územního celku zaměřují na dvě oblasti: externí a interní. Na vnější okolí, které ve většině případů samotný ÚSC nemá možnost přímo ovlivnit, ale které působí na jeho chování. Jedná se o oblast platných legislativních norem, hospodářské úrovně země, sociální politiky státu apod. Druhou oblastí je vnitřní prostředí organizace. Organizace je svými zdroji limitována při dosahování vytyčených cílů, a proto je třeba racionálně zvážit rozsah a kvalitu vnitřních zdrojů v podobě personálních kapacit, dostatku finančních prostředků, efektivních vnitřních procesů, funkčního informačního systému apod. Strategické dokumenty municipalit jsou složeny zpravidla ze dvou tradičních analýz: socioekonomické analýzy a SWOT analýzy. Socioekonomická analýza (Profil města) je zaměřena především na vývoj a aktuální stav v jednotlivých odvětvích života ve městě. SWOT analýza je výslednou a shrnující zprávou o zjištěných pozitivních a negativních specifikách města snažící se hledat hrozby, které omezují rozvoj města, ale také možnosti a způsoby podporující potenciál města. Socioekonomická analýza Základní a klíčovou analýzou pro potřeby tvorby strategického dokumentu města je 6

7 socioekonomická analýza. Socioekonomická analýza je formou situační analýzy, jejímž posláním je předložit informace o vývoji a aktuální situaci ve sledovaném prostředí. Základním charakterem socioekonomické analýzy je mapování stavu ve všech aspektech života ve městě. Smyslem je vytvořit ucelený, přehledný a podrobný koncept výstižně charakterizující ty oblasti života, které jsou pro následný vývoj života ve městě klíčové. Cílem není podat zcela vyčerpávající přehled všech odvětví, ale především jejich cílený výběr s ohledem na důležitost a zohlednit jejich provázanost, závislost. Při tvorbě socioekonomické analýzy je třeba přistupovat ke sběru informací s rozmyslem. Cílem není zahlcení daty, ale upozornění na hlavní vývojové trendy a vytvořit vhodnou základnu pro následnou formulaci SWOT analýzy, vize města a oblastí rozvoje. K obvyklým tématům socioekonomické analýzy patří oblasti jako: Obyvatelstvo (vývoj počtu obyvatel dle pohlaví, věku, vzdělání, ) Domovní a bytový fond (počet domů a bytů, jejich stáří, členění dle formy vlastnictví, kategorie, počet žádostí o byt, počet nově vystavených bytů, ) Ekonomika a trh práce (počet a struktura firem ve městě dle typu odvětví, počtu zaměstnanců, typu obchodních společností, dle dodavatelů a odběratelů, počet živnostenských oprávnění, vývoj průměrných mezd, počet ekonomicky aktivních osob, vývoj nezaměstnanosti dle stupně vzdělání, věku, délky registrace na úřadu práce, ) Sociální a zdravotní péče (výčet organizací, jejich zaměření, kapacity, technický stav budov ) Vzdělávací instituce (výčet organizací, studijní obory, kapacity, míra využití kapacit, technický stav budov ) Kultura a volnočasové aktivity (seznam organizací, předmět jejich činnosti, seznam kulturních akcí, počet a druhy volnočasových organizací, možností pro provozování sportu, kvalita a technický stav sportovišť ) Cestovní ruch (výčet historických zajímavostí, památek, míra jejich návštěvnosti, struktura turistů a návštěvníků, kvalita a rozsah stravovacích a ubytovacích zařízení, ) Doprava (hlavní silniční, železniční tahy, vytíženost jednotlivých typů dopravy, rentabilita, četnost spojů, ) Technická infrastruktura (rozsah, úroveň kvality, míra naplněnosti kapacity a názvy provozovatelů, správců a vlastníků vodovodních, kanalizačních sítí, elektrických rozvodů, rozvodů plynu, dalších sítí) Životní prostředí (odpadové hospodářství, úroveň a druhy tříděného odpadu, kvalita ovzduší, vody, půdy, chráněné krajinné oblasti a prvky, ) Obrázek: Soubor analytických kroků k formulaci strategie 7

8 SWOT analýza Významným nástrojem pro zvažování výběru vhodné strategie dalšího vývoje je tzv. SWOT analýza. Analýza je založená na identifikaci faktorů, které může municipalita považovat za svou silnou nebo slabou stránku a které jsou pro ni hrozbou, nebo naopak příležitostí k dalšímu rozvoji. Písmena SWOT odpovídají anglickým termínům Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT analýza může být vytvořena buď pro mapování situace obce/regionu jako celku nebo může být zaměřena na jednotlivé oblasti života v místě, které bylo předmětem socioekonomické analýzy. Vzhledem ke značnému odbornému rozsahu analytické činnosti je vhodná realizace tematických analýz v jednotlivých expertních pracovních skupinách. Výsledná podoba analýzy je pak průsečíkem názorů jednotlivých pracovních skupin spolu se stanovisky řídicí skupiny. Pokud se na tvorbě strategického dokumentu podílí externí odborná firma, je vhodné a přínosné ponechat tvorbu SWOT analýzy na zpracovateli a následně jeho výsledky vyplývající z profilu území srovnat s názory ostatních členů pracovních skupiny. Zástupci obce/regionu jako jeho obyvatelé disponují vlastními zkušenostmi a znalostmi místních podmínek a vytváří tak vhodnou kontrolní a poradní jednotku pro doladění objektivních výsledků analýzy. Zásady tvorby SWOT analýzy: zahrnutí hodnocení retrospektivy (minulého vývoje) i očekávaných změn v budoucnu, výsledky analýzy by měly mít podobu důležitých, objektivních skutečností, fakta musí být strategického charakteru (nelze je vyřešit jednorázovým okamžitým rozhodnutím), fakta a výroky musí být založeny na důkazech, body SWOT analýzy by měly mít podobu hesel. Ukázka jedné z možných podob SWOT analýzy 8

9 Průzkumy a šetření V rámci aktivit souvisejících s tvorbou Strategického plánu rozvoje, především v souladu s principem partnerství, se do procesu přípravy zapojuje také veřejnost, tedy místní obyvatelé a 9

10 podnikatelé a mnoho dalších neziskových organizací. Jedná se o spolehlivou metodu k získání relevantních dat. V případě místních obyvatel se jedná o získání subjektivních názorů místních obyvatel na určitý aspekt lidského života v regionu/obci. Nejčastější metodou zapojení těchto skupin do přípravy plánu je realizace různých průzkumů a šetření (průzkum spokojenosti obyvatel, průzkum podnikatelského prostředí, atd.). Názory veřejnosti a podnikatelských subjektů jsou velice cenným a důležitým informačním zdrojem. K tomu účelu se používá metodu dotazníkového šetření. Někdy municipality pořizují specializované průzkumy, např. v rámci cestovního ruchu (návštěvnost památek, charakter poskytovaných informací v informačních centrech aj.), životního prostředí (názory na vybudování skládky, spalovny, na kvalitu ovzduší, vodních toků, zřízení přírodní rezervace aj.) nebo dopravy (intenzita dopravy, kvalita dopravní obslužnosti aj.). Vyhodnocení všech dotazníkových šetření či průzkumů je součástí vypracovaného dokumentu sociálněekonomické analýzy obce/regionu. Průzkum spokojenosti obyvatel Průzkum spokojenosti obyvatel se provádí mezi vybraným vzorkem cca 1 % obyvatelstva v oblastech týkající se života v obci/regionu. Účast na průzkumu musí být dobrovolná a respondentům musí být zajištěna dodatečná ochrana osobních údajů. Z toho důvodu bývají dotazníky anonymní. Otázky v dotazníku jsou uzavřené i otevřené a jejich správné vyplnění závisí na kvalitní formulaci a interpretaci otázky a příslušných možností odpovědí. Optimální počet otázek je cca 15 20, aby příliš respondenty nezatěžoval. Průzkumy se nejčastěji realizují nepřímou formou ( em, zasláním do schránek, prostřednictví místního tisku, či případným vyzvednutím na určeném místě) či přímou formou (terénní průzkum). Respondentům bývá nejčastěji poskytnuta lhůta dní na vyplnění dotazníků. Následný sběr se provádí zřízením sběrného místa pro odevzdání nebo zpětným zasláním na příslušnou e- mailovou adresu koordinátora. Závěry z vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvatelstvem ÚSC je následně vhodné zveřejnit v médiích formou tiskové zprávy a na webových stránkách obcí/regionu. Ukázka dotazníku pro občany 10

11 Průzkum podnikatelského prostředí 11

12 Velmi důležitými informačními zdroji kromě výše uvedených budou názory veřejnosti a názory podnikatelské obce/regionu. Péče o zdravé podnikatelské prostředí není jen úkolem státu a jeho agentur, jejichž aktivity ovlivňují tzv. makropodmínky pro podnikání v České republice. Na místní úrovni je možné realizovat celou řadu iniciativ, které mohou přispět k růstu konkurenceschopnosti firem, jež v důsledku svého úspěchu na vnějších (nejlépe globálních) trzích mohou přinést do regionu další potřebné zdroje pro jeho rozvoj. Názory firem na užitečnost jednotlivých nástrojů podpory podnikání jsou cenou informací, která pomůže lépe zacílit rozvojové prostředky věnované tomuto účelu na místní a regionální úrovni (například v podobě priorit strategických rozvojových dokumentů a jejich implementačních mechanismů). Cíle průzkumu podnikatelského prostředí jsou v podstatě tři: 1. Získat jiným způsobem obtížně zjistitelná data o soukromých firmách, které podnikají v obci/regionu (např. vývoj zaměstnanosti, průměrné hrubé mzdy, míru exportní orientace, včetně vnitrostátního exportu tj. mimo kraj, aj.). 2. Poznat (a pochopit) názory, zjistit problémy a plány rozvoje těch, kteří investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele (včetně informací o tom, zda nehodlají obec nebo region opustit). 3. V neposlední řadě dát firmám najevo, že si veřejný sektor cení jejich aktivit v obci/regionu, má zájem na tom, aby zde prosperovaly, a hodlá jim k tomu vytvářet v rámci svých možností ty nejlepší podmínky. Otázky v dotazníku se mohou týkat historie firmy, pracovních sil, informací o nemovitostech a investicích, názorů na služby veřejné správy, inovační kapacity firem a vztahů k místní správě a celkového dojmu z konkrétní obce/regionu jako místa pro podnikání. Aby byl dostatečně zajištěn reprezentativní vzorek místních firem, je nutné oslovit podnikatelských subjektů dle velikosti podniků i obce/regionu. Zkoumaný vzorek musí být dostatečně reprezentativní, zahrnovat podniky zaměstnávající významnou část ekonomicky aktivních osob v území v řadě nejrůznějších odvětví výroby a služeb. Jako kvalitní nástroj dotazování bývá zvoleno dotazníkové šetření, řízené pohovory, interview s významnými představiteli firem, případně je možná i panelová diskuze. Všechna přímá i nepřímá dotazování jsou anonymní a musí být dostatečně zajištěno nakládání s citlivými daty firem. Ukázka dotazníku pro podnikatele 12

13 13

14 Určení vize a rozvojových pólů Definování vize Po analytické části tvorby strategického dokumentu přichází další fáze návrhová. Pro daný subjekt je zcela klíčovou záležitostí vymezit priority svého rozvoje, aby mohlo efektivně nakládat se svými zdroji. Základem je vytvoření tzv. vize, neboli odrazu budoucnosti, který je pro management ÚSC, stejně jako pro všechny skupiny široké veřejnosti, pozitivní, přínosný, motivující a působící jako impulz k dalším aktivitám pro jeho dosažení. Zformulovaná vize musí být dostatečně jednoduchá, jasná a srozumitelná nejenom představitelům ÚSC, ale také všem skupinám veřejnosti. Každý aspekt vize je následně třeba blíže specifikovat do globálních/strategických cílů, které mají konkrétnější formu. Praxe Velké množství subjektů svou vizi definuje příliš obecně a komplexně. Vize je pak definována v jednom souvětí na 10 řádcích a jasně z ní nevyplývají hlavní priority. Vize by měla vyzdvihovat a poukazovat na hlavní témata, oblasti nebo mety, kterých by ÚSC měl dosáhnout, nebo představy, jak by město mělo vypadat či fungovat za určité období (např. 15 let). Detailnější rozbor priorit následně představují operační cíle nebo záměry. Definování rozvojových pólů a cílů Analýza okolí přispěla k detailnímu poznání prostředí: k identifikaci negativních a pozitivních stránek jednotlivých odvětví včetně dalších možností rozvoje a faktorů brzdících a ohrožujících tento vývoj. Po vymezení přání o budoucí podobě území nastává prostor pro hledání možností, jak stanovené vize dosáhnout. Vize rozvoje mívá obecnější podobu z důvodu zahrnutí všech důležitých prioritních oblastí, proto je třeba ji blíže specifikovat prostřednictvím globálních cílů. Globální cíle mohou specifikovat tendence vývoje jednoho odvětví nebo souboru tematicky blízkých odvětví. Názvy jednotlivých oblastí, které mají být řešeny pro naplnění globálních cílů, jsou označovány jako hlavní problematické okruhy (neboli také oblasti rozvoje, kritické oblasti, klíčové oblasti nebo póly rozvoje). Hlavní cíle jsou následně rozčleněny do detailnějších záměrů (opatření) a specifických cílů. Počet pólů rozvoje by neměl přesahovat počet pěti. Jinak by byla situace již spíše nepřehledná a komplikovaná. Praxe V oblasti strategického plánu panuje značná disparita ohledně terminologie označující jednotlivé 14

15 hierarchické stupně, ale také posloupností a četností výše zmíněných kroků. Terminologie i rozsah a hierarchie jednotlivých úrovní je určována pracovní skupinou. V praxi je možné se setkat (v rámci daného rozvojového pólu) s těmito termíny označujícími jednotlivé úrovně (např.): 1. strategické/globální cíle 2. priority/záměry/specifické cíle/opatření 3. opatření/specifické cíle/úkoly Vzhledem k neexistenci normy, která by pojmosloví vyjasnila a sjednotila, závisí použití terminologie vždy na názoru tvůrců dokumentu. Cíle jsou obecně pojímány jako žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo prostřednictvím působení činnosti úřadu. Cíle jsou hlavní podstatou strategií, jsou jejich obsahem. Jako pomocný nástroj pro formulaci konkrétních cílů se používá metoda SMART (Specific/Stimulating, Measurable, Acceptable/Attractive/Achievable, Realistic, Timed): Specifický Cíl musí být konkrétní pro danou oblast, srozumitelný. Stimulující Cíl musí podněcovat k aktivitě, musí být motivující. Měřitelný Cíl musí být měřitelný dle kvalitativních nebo kvantitativních ukazatelů, aby bylo možné monitorovat míru jeho dosažení. Akceptovatelný S cílem se musí ztotožnit každý, kdo se bude podílet na jeho naplňování, tzn., že je třeba také zajistit nezbytnou publicitu o zamýšlení realizovat určitou aktivitu. Atraktivní Cíl musí mít atraktivní, zajímavý náboj, který dokáže dostatečně motivovat. Dosažitelný Cíl je třeba formulovat tak, aby jeho naplnění bylo možné, schůdné vzhledem k omezeným zdrojům i jiným působícím faktorům. Realistický Vytyčený cíl musí být formulován v reálných podmínkách, organizace jej musí být schopna dosáhnout. Cíle nesmí být formulovány ani příliš snadné a jednoduché, ale také ani jako ne dosažitelná přání. Časově omezený Každý cíl musí obsahovat termín, do kterého je třeba jej naplnit. 15

16 Strategií jsou myšleny základní představy o tom, jakou cestou budou vymezené cíle dosaženy. V prostředí strategického dokumentu municipality se s konkrétním pojmem strategie příliš nesetkáváme. Charakteristika strategie: je jasná a srozumitelná, na její tvorbě participovala široká veřejnost, je flexibilní, je založena na reálném finančním plánu, je dynamická, nepřetržitá inovativní, je proaktivní, má podporu volených zástupců i ostatních vedoucích úřadu. Praktická ukázka Pól rozvoje Vzdělávání a školství Globální cíl Podpora lidského potenciálu za účelem vyšší konkurenceschopnosti a adaptability na trhu práce včetně vytváření podmínek pro přípravu osob v profesích poptávaných na regionálním trhu práce. Dlouhodobý 1. Modernizace budov pro základní a středoškolské vzdělávání záměr 2. Modernizace a doplnění vybavení pro základní a středoškolské vzdělávání.. 5. Vytváření nových programů v rámci celoživotního vzdělávání Opatření 5.1 Podpora zvyšování počítačové gramotnosti 5.2 Iniciace vytvoření Univerzity 3. věku 5.3 Tvorba vzdělávacích kurzů v rámci celoživotního vzdělávání Grafickou reprezentací strategie je strategická mapa, která komplexně zachycuje vazby vize, 16

17 pólů rozvoje a opatření, případně podopatření: Sběr projektových záměrů a jejich vyhodnocení Strategické dokumenty typu strategického plánu, integrovaného programu rozvoje nebo místní Agendy 21 1 jsou založeny na řešení identifikovaných cílů prostřednictvím konkrétních 1 MA21 jde o nástroj zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. 17

18 projektů. Projekty představují jasný záměr řešení určitého problému (např. vybavení učeben základních škol počítačovou technikou, oprava domu pečovatelské služby, zřízení informačního centra, nebo uskutečnění dne zdraví, akce zasaďte si vlastní strom apod.). Tvůrci projektových záměrů mohou být představitelé územního celku, ale také neziskové organizace, podnikatelské subjekty, občané apod. Míra zapojení různých skupin předkladatelů projektů se odvíjí od rozhodnutí zadavatele strategického dokumentu. Sběr projektových záměrů by měl být vzhledem k vyšší časové náročnosti vyhlášen spolu se zahájením sběru statistických dat pro tvorbu profilu. Dle logiky by se měly projektové záměry vytvářet až po vytvoření SWOT analýzy a definování cílů dalšího rozvoje. Jelikož jsou však ve většině případů tvůrci SWOT analýzy a cílů dokumentu dobře obeznámeni se situací v projednávaných oblastech, mají často již také konkrétní představu řešení nalezených slabin a hrozeb. V praxi je proto zahájení sběru projektových záměrů spuštěno raději s časovým předstihem pro vytvoření dostatečné časové kapacity na formulaci konkrétních představ řešení problémů nebo podpory priorit. Projektové záměry jsou zaznamenány do strukturovaného formuláře, jenž obsahuje důležitá fakta, která pomáhají v třídění myšlenek a důkladném zformulování celého záměru a zároveň představují základní zdroj informací pro tvorbu následného Akčního plánu Vytvoření akčního plánu Hlavním výstupem návrhové části procesu tvorby strategického dokumentu je sestavení Akčního plánu. Akční plán představuje taktický dokument, který demonstruje možnosti řešení vymezených cílů prostřednictvím konkrétních kroků v podobě projektových záměrů. Akční plán je dokument strukturovaný do jednotlivých pólů rozvoje, přičemž každý z nich obsahuje vlastní globální cíl, který je rozčleněn do několika podrobnějších dlouhodobých záměrů, jež mají být naplněny prostřednictvím jednotlivých opatření. Akční plán je v podstatě soubor konkrétních projektových záměrů, prostřednictvím kterých chce ÚSC podpořit svůj potenciál, odstranit nebo minimalizovat faktory ohrožující jeho rozvoj. Podle rozsahu projektových záměrů může akční plán obsahovat buď pouze výčet projektových záměrů pro dané opatření, nebo uvedení všech detailních informací dle formuláře projektového záměru. Pro zpracování akčního plánu lze využít podklady posbírané při analytické části strategického plánování tedy socioekonomické analýzy území. Z hlediska praxe se jako nejjednodušší model přípravy akčních plánu ukázal následující postup dvou kroků: 1. Sběr projektových záměrů 2. Tvorba akčního plánu Sběr projektových námětů Proces sběru probíhá prostřednictvím distribuce připravených tabulek (projektového listu, námětu na projekt apod.), které budou definovat hlavní okruhy pro bližší specifikaci projektového záměru. Ukázka projektového listu NÁZEV AKCE Garant akce 18

19 Stručný popis projektu (záměru) Místo plnění (bližší lokalizace v území, územní dopady) Role města/regionu Stav připravenosti CELKOVÉ NÁKLADY AKCE (tis. Kč vč. DPH) Náklady akcí v letech (tis. Kč vč. DPH) Předchozí období PŘEDPOKLÁDÁNÝ POŽADAVEK NA ROZPOČET MĚSTA/REGIONU (tis. Kč vč. DPH) DOTACE ROZPOČET Priorita Poznámka Zdroj dotace Výše dotace (tis. Kč vč. DPH) ORG ORJ Listy jsou předloženy jak zastupitelstvu obce/regionu a zástupcům úřadu, tak i prostřednictvím komunikačních médií občanům, zástupcům podnikatelské a neziskové sféry působícím na území tvorby plánu. Následně po ukončení sběru jednotlivých projektových záměrů je vytvořen projektový zásobník, který obsahuje všechny projektové záměry. Poté dojde k detailnímu seznámení se s obsahem a přiřazení do skupin dle operačních programů, u kterých podle nastavených pravidel splňují podmínky žadatele o podporu. Projektovým záměrům je přiděleno identifikační číslo, které je složeno z příslušného operačního programu a pořadového čísla. Projektové záměry, které svým zaměřením nevyhovují nastaveným pravidlům, jsou také zařazeny do plánu, nicméně často je jim dána menší priorita a je nastavena delší doba realizace vlastního projektu. Návrhy projektů shromažďuje pověřený útvar úřadu (Odbor strategického rozvoje, Odbor investic, apod.), příp. stanovená osoba a vede je v databázi (zásobníku) projektů. Do zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány v minulých letech. Je účelné, když každoročně, v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu, vyzve pověřený odborný útvar úřadu volený management a odborné útvary profesionálního managementu k podávání návrhů projektů do akčního plánu na další rok. Tvorba Akčního plánu 19

20 Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede pověřený útvar, který je shromažďuje. Ten také pro případná doplnění kontaktuje předkladatele. Provede také předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních. Zásobník projektů včetně hodnocení vyváženosti na daný kalendářní rok je předložen k posouzení Řídící skupině (či komisi pro strategický rozvoj). Získané projektové záměry, které řídící skupina (komise) označí za podstatné, se stanou obsahem Projektového zásobníku. Ten představuje soubor projektových záměrů a jejich zásadní charakteristiku spolu s uvedením zdroje financování ze strukturálních, národních i regionálních zdrojů. Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do akčního plánu a vybrán k realizaci v následujících letech, jsou: závažnost (významnost) pro realizaci příslušného opatření, dostupnost zdrojů financování, časová priorita (vazba na související projekty), je stanoven garant realizace. Nejvýznamnějším parametrem omezujícím zařazení projektu do akčního plánu je dostupnost zdrojů financování. Po schválení rozpočtu ÚSC na další rok provede pověřený útvar revizi zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů a o výsledku informuje Komisi. Pokud některý projekt není zařazen do rozpočtu (nebo nemá nějaký jiný zdroj financování), měl by být z akčního plánu vyškrtnut. Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu apod.) je projekt zařazen do realizace, pokud tomu tak není, vstupuje projekt do akčního plánu na další rok. Základní kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě akčního plánu: vytvoření strategického plánu rozvoje, sběr projektových námětů (ze strany veřejnosti, městského úřadu a dalších organizací v území), jednání pracovních skupin a zasílání podkladů, námětů a připomínek, veřejné projednání, schválení zastupitelstvem. Základní parametry projektového zásobníku: do indikativního seznamu projektových záměrů a dílčích projektů určených pro zařazení do akčního plánu jsou v rámci zachování rovných příležitostí zařazeny všechny projekty organizací na základě principu partnerství, dílčím projektem je konkrétní individuální projekt, který vychází z aktivit navrhovatele a je vyhotoven v předepsané formě a rozsahu dle požadavků příslušného finančního zdroje, projektovým záměrem je potenciální (budoucí) dílčí projekt, jehož zaměření a obsah je v souladu se strategií, ale v době dokončení prací na strategickém plánu nebyl, nebo nemohl být dopracován do podoby dílčího projektu jednotlivé projektové záměry a dílčí projekty musí být vždy posuzovány transparentně a nediskriminačně, o jejich zařazení nebo nezařazení do projektového zásobníku rozhoduje pracovní skupina (komise) a s výsledkem svého rozhodnutí seznámí písemně navrhovatele, při posuzování jednotlivých projektových záměrů a dílčích projektů a při rozhodování o jejich zařazení do plánu k realizaci je nutné respektovat českou a evropskou legislativu. Přínosy akčního plánu: přehledný seznam projektových námětů, 20

21 seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se strategií rozvoje území s cílem splnění vize a specifických cílů a nejedná se o nahodilé nápady, kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj území, přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových námětů, přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků, prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné aktualizaci akčního plánu, veřejnost je seznámena se strategickým plánem rozvoje a zároveň i s vlastním akčním plánem, do jejichž znění může zasahovat prostřednictvím podávání připomínek. Součástí přípravy akčního plánu bývá stanovení indikátorů sledování (monitorovací ukazatele) a to z důvodu sledování naplňování strategie a akčního plánu. Monitorovací ukazatele mohou být kvantitativního i kvalitativního charakteru (např. % podíl, počet) Tvorba rozpočtového výhledu Vytvořené strategie nemohou být implementovány bez reálně nastaveného finančního rámce, který zahrnuje veškeré preferované aktivity související s naplněním učených priorit. Do jaké míry nebo jak rychle bude požadovaný proces realizován, je především určováno objemem volných finančních prostředků, se kterými územní samospráva disponuje. Účelné a efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky je nezbytným předpokladem pro podporu co největšího počtu projektových záměrů. Jako vhodný nástroj finančního plánování se jeví rozpočtový výhled. Výhled mapuje tok příjmů, výdajů a financování v několikaletém budoucím období tak, aby municipalita na základě každoročně opakujících se příjmů a výdajů mohla stanovit: objem volných finančních prostředků na krytí investic, maximálně možný rozsah cizích zdrojů (úvěry, půjčky), jež nezpůsobí neúměrné zatížení rozpočtu, vývoj likvidity, vývoj zadluženosti, úroveň ekonomického zdraví ÚSC. Rozpočtový výhled by měl vycházet z mapování vývoje jednotlivých položek a paragrafů a rozpočtu v minulém období a z hodnocení naplňování aktuálního platného rozpočtu. Dle vývoje časových řad by mělo dojít k predikci budoucího vývoje při zvážení vývoje cen, makroekonomických ukazatelů, legislativních norem apod. Přínosem sestaveného rozpočtové výhledu v podrobnosti rozpočtu je: snadná a rychlá orientace zastupitelů při rozhodování o investičních záměrech, přehled o zadluženosti územního samosprávného celku a případné regulaci dluhu, snadné vytváření podkladů pro bankovní sektor při žádosti o úvěr a pro instituce, u kterých žádá územní samosprávný celek o dotace. Postup při tvorbě rozpočtového výhledu Následující schéma zobrazuje doporučený postup při tvorbě, projednávání, schvalování a aktualizaci rozpočtového výhledu. 21

22 Rozpočtový výhled by měl být schvalován zastupitelstvem, stejně jako jeho následné úpravy. Zapojení zastupitelů ovlivňuje reálnost tohoto dokumentu. To znamená, aby byl do určité míry pro hospodaření závazný a aby se z jeho priorit vycházelo při sestavování ročního rozpočtu. Ukázka podrobného rozpočtového výhledu 22

23 ř. Údaje (tis. Kč) *1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DPFO vybíraná srážkou DP právnických osob DP právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí a z majetku Ostatní daňové příjmy *12 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží Příjmy z pronájmu Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př Přijaté splátky půjček *19 DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční dotace (transfery) Převody z vlastních fondů (HČ) *22 BĚŽNÉ PŘÍJMY Prodej inv.majetku, akcií a majetkových práv Investiční dotace (transfery) *25 PŘÍJMY CELKEM Platy zaměstnanců vč.odvodů Nákupy DHM, materiálu, ostatní Úroky, lesing a ostatní finanční výdaje Nákup energií Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org Neinvestiční příspěvky PO Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům Neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje a transfery *38 BĚŽNÉ VÝDAJE Kapitálové výdaje *40 VÝDAJE CELKEM *41 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) Uhrazené splátky jistin a dluhopisů Přijaté půjčky Změna stavu na bankovních účtech Řízení likvidity *46 FINANCOVÁNÍ *47 PŘÍJMY všechny *48 VÝDAJE všechny *49 SALDO úplné *50 Provozní přebytek *51 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny *52 Index provozních úspor 16,00 27,50 17,51 28,14 28,81 29,70 30,00 30,42 *53 Dluhová základna *54 Dluhová služba Dluhová služba / dluhová základna (v %) 6,73 4,65 5,62 12,64 17,73 2,71 2,65 1,94 56 Zůstatky na účtech Pohledávky Závazky Stav úvěrů

24 1.2. KONCEPČNÍ DOKUMENTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Na webu Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) jsou k nalezení plánovací dokumenty kraje. Cesta k těmto dokumentům je následující: Domácí stránka Krajský úřad Dokumenty odborů krajského úřadu ORR Odbor regionálního rozvoje Strategie rozvoje JMK 2020 Oddělení strategického rozvoje Koncepční dokumenty, analýzy, databáze Strategie rozvoje JMK 2020 (dále jen SRJMK) je současným základním dlouhodobým koncepčním dokumentem JMK. Byla vytvořena za účelem koordinace aktivit na podporu ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje kraje. Jejím smyslem je vymezit jasný rámec, který by měl napomoci k efektivnějšímu a cílenějšímu rozhodování vedení kraje. SRJMK 2020 se dělí na části analytickou, strategickou a implementační. V analytické části dokumentu je probírán profil kraje, tj. jeho stručná charakteristika. Následně se dokument věnuje analýze PESTEL na příkladě SRJMK a vnějším rozvojovým faktorům. Strategická vize SRJMK má čtyři pilíře (konkurenceschopnost, sociální soudržnost, infrastruktura a vyvážený rozvoj území kraje). Strategie obsahuje 4 priority: Priorita 1: Konkurenceschopná regionální ekonomika v evropském/globálním měřítku Priorita 2: Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb Priorita 3: Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje Priorita 4: Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí kraje Každá z priorit obsahuje jednotlivá opatření Program rozvoje JMK na období Program rozvoje JMK (dále jen PRJMK ) vychází ze SRJMK a dá se označit za pravidelně aktualizující implementační plán. Program rozvoje JMK je více konkrétní, obsahuje návrhy 24

25 aktivit a projektů s konkrétním časovým a finančním plánem a definicí odpovědnosti subjektů. Programu rozvoje JMK je zpracováván na kratší časové období, a to na 4 roky. PRJMK obsahuje tyto priority: Priorita 1: Rozvoj znalostní ekonomiky a podpora pólů růstu Priorita 2: Snižování regionálních disparit Priorita 3: Atraktivní region pro obyvatele, návštěvníky i investory Priorita 4: Rozvoj dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje Každá z priorit obsahuje jednotlivá opatření Program rozvoje sítě cyklistických komunikací JMK Program rozvoje sítě cyklistických komunikací JMK s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v JMK je koncepčním materiálem rozvoje cykloturistiky na území JMK s vazbou na sousední kraje a příhraniční oblasti. Cílem dokumentu je definovat, co je na území JMK realizováno a co je nutné v oblasti cykloturistiky v JMK v budoucnu uskutečnit. Je zde definován systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následná 25

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series of Economics Textbooks www.ekf.vsb.cz/soet Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava soet@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY,

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategie rozvoje města Otrokovice. Ivona Kožuchová

Strategie rozvoje města Otrokovice. Ivona Kožuchová Strategie rozvoje města Otrokovice Ivona Kožuchová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce Strategie rozvoje města Otrokovice je zpracována za účelem vytvoření návrhů rozvojových cílů města.

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (srpen 2011) 1 Vize kraje: Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Vybrané kapitoly Regionálního programování Doc. Ing.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více