Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit"

Transkript

1 Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města Česká Třebová Město Česká Třebová je dynamicky se rozvíjející sídlo. Se svými 16 tis. obyvateli je čtvrtým největším městem v Pardubickém kraji a je pověřeným úřadem s rozšířenou působností. Vedle Prahy představuje druhý nejvýznamnější železniční uzel v České republice, což jej předurčuje ke velkému ekonomickému rozvoji. Město v roce 2010 dokončilo velkou investiční stavbu multifunkčního dopravního terminálu a tím se stalo centrem pro cesty obyvatel i podnikatelů z širokého regionu směrem do Prahy, Brna a Vídně. Město v posledních letech také dosti investovalo do infrastruktury pro sportovní a kulturní vyžití (má moderní krytý plavecký bazén, zimní stadion, rekreační SKI areál Peklák a nově rekonstruované městské muzeum a kulturní centrum s digitalizovaným kinem a 3D projekcí). Jako člen svazku obcí Regionu Orlicko - Třebovsko se podílelo na vytvoření cyklostezky do Ústí nad Orlicí. Město leží na křižovatce dvou dálkových cyklotras připravované celistvé sítě České republiky, a to na trasách č.14 a 18. V blízkosti železnice město spolupracuje na přípravě dostavby průmyslové zóny s konkrétními investory. Největší z nich je společnost Metrans a.s. Praha, která zde na přelomu roku 2012/2013 uvede do zkušebního provozu kontejnerové překladiště Současný zastaralý strategický plán rozvoje města Město Česká Třebová má zastaralý Strategický plán rozvoje města, který byl pořízen v roce Strategický plán z roku 2002 obsahuje - analytickou část (profil města), - strategickou část (SWOT analýzu; vizi rozvoje města; strategické cíle, vybrané aktivity a principy realizace cílů) - stručnou informaci o postupu zpracování a způsobu realizace. Na jeho zpracování se podílela Komise pro strategický rozvoj města (složená ze zástupců městského úřadu i externích organizací), strategický plán byl předložen k připomínkování veřejností a schválen v orgánech města. Co se týká způsobu realizace, kontroly plnění a monitoringu plánu, byl touto činností pověřen Odbor rozvoje města a investic. 1

2 Z vlastního dokumentu nevyplývá, na jaké období byl vytvořen a schválen. Jeho náplň je však po 10 letech zastaralá v tom smyslu, že některá v něm uvedená opatření se již realizovala a některá nerealizovaná opatření ztratila smysl a důvod pro realizaci vznikem nových situací. 2. Zdůvodnění potřebnosti vytvoření nového strategického plánu a zavedení inovačního způsobu jeho implementace 2.1. Zdůvodnění potřebnosti vytvořit nový strategický plán pro rozvoj města Město Česká Třebová nezbytně potřebuje pořídit nový strategický plán zejména z těchto důvodů: 1) Očekávaný velký rozvoj a růst města v souvislosti se strategickou pozicí na železnici a novou průmyslovou zónou 2) Nové příležitosti nadcházejícího programovacího období EU s důrazem na inovace, demografické a další trendy 3) Existence zastaralého a překonaného plánu obsahem i časovým horizontem, pro který byl vytvořen. Ad 1) Velký rozvoj a růst města. Město: - musí strategicky reagovat na příležitost založení nových průmyslových podniků v nové zóně, vzniku nových podnikatelů a příchodu dalších obyvatel a rodin - potřebuje strategicky naložit s disponibilním prostorem města a okolí pro vytvoření nových prostor pro bydlení a dalších nabídek volnočasových aktivit, ale také sociálního zázemí pro seniory a zázemí pro vzdělávání (tzv. dokompletovat město na důstojné rozvíjející se sídlo se všemi funkcemi) - mělo by strategicky využít potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, daný výjimečnou pozicí na železnici, existencí terminálu, pozicí na křižovatce národních dálkových cyklotras, potenciálem pro rozvoj existujícího areálu Peklák s možností rozšíření dalších přitažlivých sportů jako je unikátní bikepark. - mělo by využít výjimečnou pozici na bohatých zásobách artézských podzemních vod a strategicky rozhodnout o jejich využití z hlediska udržitelného zdroje energie a lázeňského potenciálu. Ad 2) Nové příležitosti a trendy. Nový strategický plán musí reagovat na: - trend inovací ve všech oblastech: urbanistických řešení, technologií, organizačních a systémových přístupů - demografický trend vytvoření prostor pro všechny skupiny obyvatel a pro důstojnou integraci zvětšující se populace seniorů - kvalitně připravit město na příležitost podpory inovačních, propojených a promyšlených záměrů v novém programovacím období EU Ad 3) Zastaralý a překonaný stávající plán. - město se nemůže opřít o strategický plán z roku 2002, který je již co do náplně i časového horizontu překonaný - nový strategický plán musí být postaven inovativně nejen co do obsahu, ale i jeho organizace a implementace (viz dále). 2

3 2.2. Zdůvodnění potřebnosti zavést strategické řízení ve městě Úspěch strategického plánu spočívá nejen v jeho kvalitním obsahu, ale zejména v kvalitním nastavení procesů jeho implementace. To vyžaduje zavedení strategického řízení ve městě. Stávající strategický plán má na starosti pouze jeden odbor města bez součinnosti s dalšími a proto s ním město příliš nepracuje, plán zastaral a jednotlivé akce města se konají bez vzájemných vazeb. Z tohoto důvodu bude nový strategický plán zahrnovat způsob strategického řízení ve městě, tj. : - implementační akční plány se stanovenou zodpovědností, termíny a kde to půjde i finančním plánem; - systémový způsob implementace (monitoringu, aktualizace, zodpovědností a součinností jednotlivých článků úřadu v oblasti implementace). Ve způsobu strategického řízení města je potřeba proškolit volené vedoucí představitele města i zaměstnance města tak, aby systému porozuměli, přijali jej a začali jej používat. Jenom tak může dojít k úspěšné implementaci strategického plánu rozvoje města jako živého dokumentu, reagujícího na různé změny podmínek a podněty a provázaného napříč úřadem. 3. Způsob naplnění potřeb popis klíčových aktivity č.1 a Vytvoření nového Strategického plánu rozvoje města Česká Třebová (klíčová aktivita č.1)(dále jen Strategie) Cílem je z důvodů uvedených v kapitole 2.1. a na základě analýzy potřeb města vytvořit novou Strategii jakožto kvalitní a efektivní nástroj strategického řízení rozvoje města. Strategie bude zaručovat, že plánované investiční i neinvestiční akce města budou z dlouhodobého hlediska časového horizontu promyšlené, provázané a inovativní, budou reagovat na trendy ve společnosti i situaci ve městě a regionu. Tým na vytvoření nové Strategie Na vytvoření nové strategie budou spolupracovat tyto články: - odborný garant pro strategii a vzdělávání z Odboru rozvoje města a investic): definování požadavků zadavatele na obsah plánu, oslovení Komise pro Strategii a svolávání jejího jednání, koordinace spolupráce všech článků, zajištění projednání Strategie s veřejností, zajištění projednání v orgánech města, převzetí díla od dodavatele - odborný dodavatel vybraný výběrovým řízením: zajistí metodické vedení, odborné zpracování analýzy, zpracování návrhu SWOT analýzy, vize a opatření, zpracování návrhu akčního plánu a implementace, presentace Strategie v rámci projednávání, vytvoření konečné verze Strategie po projednání - expert na městskou urbanistiku (profesně architekt na DPČ): vyjadřuje se ke strategickým námětům z hlediska jejich pojetí, kapacit a umístění, vznáší vlastní nápady a návrhy městského urbanisty, připravuje odborné architektonické podklady a informace pro Strategii se znalostí oboru (územní, technické a legislativní limity pro navrhované záměry), účastní se jednání a spolupracuje s ostatními články týmu - zaměstnanci města zejména vedoucí dotčených odborů (seznam v bodě 3.2.): budou se znalostí problematiky svých odborů dodávat nezbytné informace a 3

4 podklady, budou vznášet náměty do strategické části a budou se zúčastňovat jednání ke Strategii - politici města starosta a místostarostové budou v rámci tvorby Strategie vznášet náměty do strategické části a budou se zúčastňovat jednání ke Strategii, celá Rada města a posléze Zastupitelstvo města se zapojí do připomínkování Strategie ve fázi jejího projednání - Komise pro Strategii: komisi budou tvořit výše uvedené články a dále zástupci občanské, podnikatelské a neziskové veřejnosti (aktivní a rozhodující osoby). Kroky pro vytvoření Strategie Pro vytvoření nové Strategie budou provedeny tyto kroky: 1. Výběrové řízení na odborného dodavatele 2. Oslovení Komise pro strategii, tj. vedoucích politiků, vybraných pracovníků a zástupců občanské, podnikatelské a neziskové veřejnosti ke spolupráci při vytvoření strategie 3. Zveřejnění záměru vytvoření Strategie ve zpravodaji města a na webových stránkách s výzvou veřejnosti pro sdělování svých námětů do Strategie, uspořádání tiskové konference 4. Průzkum potřeb: provedení průzkumu potřeb města u vedoucích politiků a pracovníků města a dalších členů Komise pro Strategii 5. Analýza a SWOT analýza: zpracování podrobnější analýzy dodavatelem v oblastech potřeb města (například socioekonomický vývoj) a zpracování návrhu strukturované SWOT analýzy, její projednání v Komisi pro Strategii 6. Strategická část: zpracování návrhu vize a strategických opatření v klíčových oblastech rozvoje města dodavatelem, projednání v Komisi pro Strategii 7. Akční plán: bližší rozpracování strategických opatření do akčního plánu v rozsahu a podrobnosti odpovídající charakteru opatření, tj. zahrnující případně bližší popis a lokalizaci, prověření limitujících faktorů (územní limity, ŽP apod.), návrh způsobu realizace (odpovědnosti, termíny, případně i finanční plán) 8. Implementace návrh strategického řízení ve městě: zpracování návrhu odborným dodavatelem 9. Projednání akčního plánu a implementace v Komisi pro rozvoj města 10. Kompletace návrhu Strategie dodavatelem a její projednání v Radě města 11. Zveřejnění návrhu Strategie ve zpravodaji města a na webových stránkách města s výzvou veřejnosti pro sdělování připomínek ke Strategii 12. Představení Strategie na veřejném zastupitelstvu města a projednání v zastupitelstvu města, uspořádání tiskové konference 13. Finalizace Strategie se zapracováním všech připomínek vzešlých z procesu a její odevzdání a zveřejnění na webových stránkách města Výstupy: - 2 tiskové zprávy (na úvod a na závěr procesu) - 1 Strategie, obsahující: analýzu, SWOT analýzu, vizi, strategická opatření, akční plán a implementaci 3.2. Zavedení strategického řízení ve městě školení (klíčová aktivita č.2) Klíčovou aktivitou č.2 je proškolení rozhodujících vedoucích politiků a zaměstnanců města ve věci zavedení strategického řízení ve městě. Proškoleny budou osoby na těchto pozicích: Politici (celkem 3 osoby): starosta 2 místostarostové 4

5 Zaměstnanci (celkem 15 osob): Kancelář tajemníka tajemník Odbor dopravy a silničního hospodářství vedoucí Odbor finanční vedoucí Odbor majetku města vedoucí Odbor rozvoje města a investic vedoucí + 3 pracovníci Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí Odbor školství, kultury a tělovýchovy vedoucí + 1 pracovník Odbor výstavby vedoucí Odbor životního prostředí vedoucí + 1 pracovník Útvar vnitřního auditu vedoucí Školení proběhne ve 2 dnech po 6 hodinách, Celkem bude tedy proškoleno 18 osob. Předmět Předmětem školení bude: a) minimum v oblasti teorie strategického řízení, týmové spolupráce a motivování b) seznámení se Strategií, její strukturou a obsahem, podrobnější seznámení s akčním plánem c) podrobné proškolení implementace strategického řízení úřadu s důrazem na: i. zodpovědnosti ii. součinnosti jednotlivých odborů a vedení úřadu při realizaci opatření iii. postupy pro případ změn podmínek a okolností iv. kontrolu a monitoring Strategie v. postup při jeho aktualizaci Forma školení: Školení zajistí profesionální firma v oblasti vzdělávání na objednávku. Školení proběhne v prostorách a s využitím techniky Městského úřadu v České Třebové. Dodavatelská firma zvolí efektivní a profesionální techniku proškolení, zahrnující i konkrétní procvičení a vyzkoušení technik týmové spolupráce při strategickém řízení a zvolí vhodné technické prostředky pro školení (presentační, školící materiály a pomůcky). Vypracoval: Ing. Karel Švercl vedoucí odboru rozvoje města a investic Schválil: Ing. Jaromíra Žáčková I. místostarostka města Česká Třebová V České Třebové, 30. července

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2009 2015. Městská část Praha - Zličín

Strategický plán rozvoje. pro období 2009 2015. Městská část Praha - Zličín Strategický plán rozvoje městské části Praha - Zličín pro období 2009 2015 Zadavatel: Městská část Praha - Zličín Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská část Praha Zličín Adresa:

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více