z p r a v o d a j Vážení čtenáři, pedagogové, žáci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z p r a v o d a j Vážení čtenáři, pedagogové, žáci,"

Transkript

1 z p r a v o d a j květen 2012 číslo 3 Zpravodaj projektu Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace (CZ.1.07/1.1.07/ ) Obsah Slovo na úvod Výstupy projektu Školy, kde jsme testovali Představujeme vám Pro bystré hlavy Vážení čtenáři, pedagogové, žáci, O projektu telegraficky CO Projekt o prosazování tématu bezbariérového cestování do vzdělávání žáků středních škol a o rozvoji žáků v oblasti bezbariérové komunikace KDO KAZUIST, spol. s r. o. Regionální poradenské a informační centrum Třinec, AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Ostrava Zábřeh, Občanské sdružení Trianon, Český Těšín, Střední zdravotnická škola, přísp. organizace, Frýdek-Místek, KOMU Pracovníkům a žákům středních škol v Moravskoslezském kraji KDY listopad 2009 červen 2012 často slýcháme, že změna je život nebo rčení že nic není stálejšího než změna. Změna je zásah do zaběhnutých kolejí, změna bortí stereotyp, nedovolí spočinout, nemá ráda nečinnost a nutí nás být aktivní. Změna však může být také příslibem nového začátku, výzvou posunout sebe i věci kolem nás dál, dopředu, dát jim novou kvalitu. Není to však vůbec lehké, někdy musíme překonat vlastní pohodlnost, často se vzdát volného času a někdy najít odvahu vydat se jinou cestou. Proto je tento poslední projektový zpravodaj věnován hlavně lidem, kteří mají chuť a odvahu ovlivňovat chod věcí, nebojí se zkoušet nové a měnit zažité postupy. Jim patří velký dík a obdiv: zástupcům škol, kteří našli v učebním rozvrhu prostor, aby vyzkoušeli nové vzdělávací programy a umožnili předat žákům nové vědomosti nad rámec běžných učebních osnov, žákům, kteří při výuce aktivně spolupracovali s našimi lektory a potvrdili tak nejen zájem o dané téma, ale i nové způsoby výuky, lektorům a školitelům, kteří přizpůsobili své běžné pracovní povinnosti, aby mohli vyzkoušet nové metodické materiály v praxi, při výuce, vývojovým pracovníkům projektového týmu, kteří sdíleli s ostatními své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, aby mohly vzniknout nové vzdělávací programy. V těchto dnech projekt finišuje. Zbývá dodělat poslední úpravy metodických materiálů tak, aby mohly být vytištěny a distribuovány do škol, které o ně projevily zájem. Jedná se o školy, které se zapojily do pilotního ověřování vzdělávacích programů. Pro ostatní zájemce budou k dispozici kompletní programy v elektronické verzi. Školy, které se rozhodnou využít je v praxi, budou muset zřejmě udělat změnu v učebních osnovách, možná i ve způsobu vyučování. Když k tomu najdou potřebnou motivaci, dá se změna očekávat i v budoucnu změna v připravenosti žáků poskytovat kvalitní služby také klientům se zdravotním postižením. Ing. Jarmila Šagátová manažerka projektu KAZUIST, spol. s r. o., nositel projektu 1.

2 Výstupy projektu V rámci projektu jsme vytvořili 2 vzdělávací programy: Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením, Cestování bez bariér. Oba vzdělávací programy jsou koncipovány modulově tak, aby mohla být výuka sestavena na míru různým studijním oborům a vstupním znalostem žáků. Pro každý vzdělávací modul je přichystána metodická příručka učitele a pracovní sešit žáka. Metodická příručka obsahuje nejen metodické pokyny o optimálním počtu hodin, rámcovém scénáři výuky, doporučených vzdělávacích postupech, metodách a učebních pomůckách, ale zejména studijní text učitele a náměty na cvičení k jednotlivým tématům a aplikaci aktivizačních metod výuky. Vzdělávací program Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Jedná se o univerzální vzdělávací program využitelný na jakékoli střední škole. Rozvíjí dovednosti žáků v jednání s osobami se zdravotním postižením, usiluje o rozvoj schopnosti vcítit se do situace a života lidí s hendikepem. Zaměřuje se na odstranění vnitřních bariér v navázání kontaktu a nabídnuti pomoci lidem se zdravotním postižením pramenící z neznalostí a předsudků. Získané poznatky a dovednosti mohou žáci uplatnit jak v osobním životě, tak v budoucích profesích. Rozsah programu je 30 vyučovacích hodin. OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VZDĚLÁVACÍ MODUL 1 VZDĚLÁVACÍ MODUL 2 VZDĚLÁVACÍ MODUL 3 Obecné komunikační dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením Bezbariérové komunikace v praxi 1. Komunikace 2. Zdravotní postižení 1. Přístup k osobám se zdravotním postižením jako partnerům v komunikaci 2. Specifika komunikace s lidmi s pohybovým postižením 3. Specifika komunikace s lidmi se zrakovým postižením 4. Specifika komunikace s lidmi se sluchovým postižením 5. Specifika komunikace s lidmi s mentálním postižením a psychickými poruchami 6. Specifika komunikace se seniory 1. Připravenost personálu na komunikaci s osobami se zdravotním postižením 2.

3 Vzdělávací program Cestování bez bariér Tento vzdělávací program je určen především oborům cestovní ruch a sociální činnosti (sociální péče), a dále oborům, jejichž absolventi mohou najít uplatnění ve službách cestovního ruchu (zejména jako pracovník v cestovní kanceláři, recepční, odborný průvodce, číšník) či sociálních službách jako pracovníci volnočasových aktivit. V první části programu žáci získají informace o jednotlivých typech zdravotního postižení vč. civilizačních chorob (zejména o jejich příčinách a projevech, možnostech kompenzace) a naučí se základům poskytování první pomoci. Problematika zdravotního postižení je zde popisována zejména z hlediska zdravotního (příčin), čímž vhodně doplňuje učivo vzdělávacího programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením, pohlížejícím na stejnou problematiku spíše z hlediska sociálního (důsledků). Druhá část programu učí žáky rozumět významu přístupného cestovního ruchu, znát principy fyzické a informační bezbariérovosti a umět zohlednit specifické potřeby a fyzické možnosti osob se zdravotním postižením v návrhu vhodných animačních programů resp. volnočasových aktivit. Rozsah programu je 60 vyučovacích hodin. Ing. Jana Szczuková koordinátorka projektu KAZUIST, spol. s r.o. nositel projektu OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR A. SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ MINIMUM VZDĚLÁVACÍ MODUL 1 VZDĚLÁVACÍ MODUL 2 VZDĚLÁVACÍ MODUL 3 Osoby se zdravotním postižením a jejich specifické potřeby Zdravověda a specifické potřeby osob postižených civilizačními chorobami První pomoc 1. Příčiny postižení 2. Adaptace na postižení, začlenění do společnosti 3. Somatická (tělesná) postižení 4. Sluchová postižení 5. Zraková postižení 6. Psychická postižení 7. Změny v seniorském věku 1. Civilizační choroby 2. Onemocnění srdce 3. Onemocnění cév 4. Diabetes mellitus 5. Alergie 6. Epilepsie 1. Přivolání odborné pomoci 2. Kardiopulmonální resuscitace 3. Zástava krvácení 4. Termická poranění 5. Jiná úrazová a neúrazová poranění B. PŘÍSTUPNÝ CESTOVNÍ RUCH VZDĚLÁVACÍ MODUL 4 VZDĚLÁVACÍ MODUL 5 VZDĚLÁVACÍ MODUL 6 Přístupnost v cestovním ruchu Volnočasové aktivity v přístupném cestovním ruchu Přístupnost turistických zařízení z hlediska potřeb návštěvníků se zdravotním postižením 1. Základní pojmy 2. Zákazníci a poskytovatelé služeb přístupného cestovního ruchu 3. Překážky na straně zákazníků a poskytovatelů služeb cestovního ruchu 4. Přístupné informace, služby a prostředí 5. Rozvoj přístupného cestovního ruchu 1. Úvod do problematiky volnočasových aktivit 2. Průvodcovská činnost a její druhy 3. Animační činnosti 4. Osobnost a povinnosti animátora 5. Animační program pro všechny co je vhodné a co ne 6. Animační program pro všechny hry a pohybové aktivity 1. Přístupnost zařízení a služeb cestovního ruchu z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením 3.

4 Školy, kde jsme testovali Vytvořené vzdělávací programy jsme testovali na SŠ v Moravskoslezském kraji. Pilotního ověřování se zúčastnilo 10 škol a více jak 1200 žáků, kterým patří dík za cenné poznatky a náměty pro finální podobu vzdělávacích programů. Ověřování vzdělávacího programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Střední škola Rýmařov Obchodní akademie Český Těšín AHOL Střední odborná škola Střední škola Bohumín Ukázky z prezentací žáků: Řekli nám:... Nejvíce oceňujeme: přístup lektorů a jejich zkušenosti spousta nových informací hry a cvičení zapojení celého kolektivu že jsme si mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky návštěva osoby se zdravotním postižením příběhy ze života lidí se zdravotním postižením komunikace s osobami se zdravotním postižením... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a): komunikace s osobami se zdravotním postižením brát osoby se zdravotním postižením jako sobě rovné nebát se pomoci druhému nebát se komunikovat s hendikepovanými podrobnější informace o postižení Žáci Vyhodnocení projektu jsme s žáky provedli v hodinách předmětů základy společenských věd a občanská nauka. Pokud se týká ohlasu žáků: 100 % účastníků uvedlo, že získali zcela nové informace a tyto ovlivnily jejich pohled na osoby se zdravotním postižením, 97% účastníků uvedlo, že si poprvé vyzkoušeli zcela nové praktické dovednosti. 100 % žáků uvedlo, že projekt významně napomohl k rozvoji a procvičení komunikativních i sociálních kompetencí. Celkově žáci velmi pozitivně hodnotili i možnost práce s osobami se zdravotním postižením v rámci celého projektu. Na základě naší zkušenosti bych doporučila zařadit výše uvedené téma do výuky středních škol. V rámci výuky ZSV nebo ON v části sociologie, lze včlenit celou tuto problematiku do bloku sociální komunikace. PhDr. Vaculová Jitka, CSc. Střední škola Rýmařov 4.

5 Ukázky z prezentací žáků: Animacní Program 1. Orientacní Beh v Sanatoriu Klim kovicích Jízda, chuze na vyznacené trase okolo lázní 2. Rukodelná práce 3. Tanecní vecírek Tanec, Hudba, Zábava Nachystány hry k tanci Ověřování vzdělávacího programu Cestování bez bariér Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek Obchodní akademie Ostrava Poruba VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Obchodní akademie Český Těšín SZŠ a VOŠZ Ostrava Střední škola Bohumín AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Taxi D nes již e xistují taxi služby co mají bud vetší vozy nebo speciálne upravené pro vozíckáre. V malé m me ste to ješte neuvidíte ale v Praze js me je již vide li ANIMACNÍ PROGRAM vnitrní minigolf s umelými jamkami šachový turnaj pokerový turnaj (mini) kurz vyrezávání ovoce relaxacní cvicení v bazénu s asistenty kurz španelštiny soutež o nejlepší pamet (ukáže se cca predmetu po dobu 10 vterin, pak se schovají - kdo si jich bude nejvíc pamatovat?) a poznávání predmetu se zavrenýma ocima - sžijte se zrakove postiženými zdobení vánocních banek kurzy znakové reci aneb - sžijte se se sluchove postiženými 1.Program 2.Charakteristika 3. Úc astníc i 4.Cas 5.Místo 6. Informace 7. Príprava Relaxacní plavání Relaxacní plavání Organiz ov aný program, plavání v e vnitrním hotelov ém bazénu, dle potreby s asistentem Pocet max. 20 úcastníku ( závisí na potrebe asistentu) vek, pohlaví nehraje roli Cas na prípravu není nutný Realizace v dopoledních hodinách Hotelový bazén V prípade telesne postiženýc h úc astníku, j e potreba asistenta, schopného pomoci (bazén není hluboký) Vybavení zabezpecené úcastníky plavky, koupací odev personální zajištení k dispozici 4 asistenti 8. Alternativy Závislost na pocasí - ne 9. Úcinky Cílem je relaxace ve vode, není ceho se obávat Proc jsm e si zvolili toto zarízen zení ntato hala patrí mezi nejnavštevovan v nejší v okolí.. nj Je e zde využit ití i pro telesne postižen é. nzvolili jsme e si tyto prostory, protože zde m ám e širok okou ou škálu možnost o ností, jak tyto osoby zabavit. Řekli nám:... Nejvíce oceňujeme: praktické příklady a cvičení práce s lidmi zařízení pro osoby se zdravotním postižením osobnost animátora animace a animační programy skupinová práce... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a) je: jak zpřístupnit zařízení pro osoby se zdravotním postižením povinnosti animátora vytvořit animační program Žáci Turisté se specifickými potřebami by měli mít stejné možnosti užít si dovolenou jako běžný návštěvník. K tomu je ovšem potřeba mimo jiné rovněž kompetentní vnímavý personál, který je schopen na specifické potřeby zákazníků reagovat. Právě takovéto odborníky se naše škola snaží vychovávat a vítáme každý materiál či metodickou pomoc pro výuku přístupného cestovního ruchu, s jehož problematikou studenty samozřejmě seznamujeme. Kvalitních výukových materiálů v této oblasti je zatím bohužel velmi málo a proto bych rád jménem vedení naší školy poděkoval společnosti Kazuist za možnost participovat na programu Cestování bez bariér. Mgr. Milan Šmíd, zástupce ředitele pro výuku odborných předmětů Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava 5.

6 Řekli nám: Odezva na kurz základů první pomoci byla ze strany studentů kladná. Uvědomují si, že znát alespoň základy poskytování první pomoci je pro ně důležité. V životě se mohou setkat se situací, kdy budou muset pomoci druhým nebo budou svědky dopravní nehody. Po absolvovaném kurzu se nebudou bát, že ublíží, ale budou věřit, že pomohou. Studenti velmi ocenili lektory z praxe a jejich zážitky a zkušenosti. RNDr. Marcela Kepáková, zástupkyně ředitele Obchodní akademie Ostrava Poruba... Nejvíce oceňujeme: zapojení obrázků a videí pro lepší představu diskuze k tématům praktické ukázky a příklady z praxe samostatná práce srozumitelný výklad nácvik masáže srdce na resuscitační figuríně že jsme si vše mohli vyzkoušet... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a) je: přístup k lidem s postižením respekt prevence chorob první pomoc při onemocněních a úrazech nebát se poskytnou pomoc a zachránit život zachovat klid a nepanikařit Žáci Vnímám znalosti a zejména praktické dovednosti první pomoci jako nezbytnou součást občanské a hlavně lidské vybavenosti pro případ pomoci při ochraně lidského zdraví, potažmo záchraně lidského života. Tomu, kdo umí potřebné ve věci zdravotnické pomoci se nutně posiluje i sebevědomí a kompetence pro zvládání zátěžových životních situací. V dnešní době, kdy se ve věci výchovy dětí a mládeže hraje ping-pong ve smyslu, kdo má vlastně vychovávat zda především rodina nebo školní instituce by bylo zavedení náplně Vašich kurzů do povinné školní přípravy velmi žádoucí (to proto, aby rodiče nespoléhali na školu a škola na rodiče) Ještě jednou děkuji za váš program a jeho realizaci pro naše žáky. PhDr. Stanislava Podžorná, školní psycholog VoŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 6.

7 Představujeme vám Občanské sdružení TRIANON Občanské sdružení TRIANON vzniklo v roce 2003, který byl vyhlášen Radou Evropy Evropským rokem osob se zdravotním postižením. Pro činnost sdružení jsme si vytvořili pilotní program BEZ BARIÉR BEZ HRANIC s cílem realizace principů trvale udržitelného rozvoje v příhraničním regionu. Cílem sdružení je podpora integrace osob se zdravotním postižením ve všech jeho činnostech a participace na koncipování zcela nových programů inkluze. Od svého vzniku občanské sdružení TRIANON zaměstnává osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech v programu Separace pro recyklaci. Kromě toho spolupracujeme s vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými osobami se zdravotním postižením jako experty pro projekty, metodiky a studie. Pravidelně organizujeme mezinárodní konference k aplikaci příkladů dobré praxe v oblasti integrace (začlenění) osob se zdravotním postižením, ochrany životního prostředí a specifických forem vzdělávání. Kromě toho organizujeme dlouhodobé soutěže, workshopy a setkání partnerů k výměně zkušeností. Vydáváme pravidelně tiskové zprávy a sborníky opatřeny ISBN. Máme ověřeny metodiky k bezbariérové přístupnosti měst a dopravní infrastruktury dle standardů EU a společenské odpovědnosti managementu institucí (CSR). Kromě osob se zdravotním postižením se věnujeme spolupráci se studenty a seniory, ve sdružení pracuje mezinárodní vědecký výbor. Jsme držiteli výroční ceny MOSTY za rok 2007 (cenu uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením za mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením v ČR). Projekt Cesty za poznáním, jehož jsme partneři vnímáme jako důležitou výzvu pro aplikaci principů rovných příležitostí pro všechny. Výzva, která se obrací nejen na neziskový a podnikatelský sektor, by měla vyvolat výraznější odezvu zejména u jednotlivců osob se zdravotním postižením, ale také institucí veřejné a státní správy. Nabídnutého partnerství OS TRIANON v projektech společnosti KAZUIST spol. s r. o. si vážíme a vnímáme je jako možnost ukázat své schopnosti, dovednosti a především motivací být přínosem pro celý systém vytváření rovných šancí. Jsem přesvědčen, že vzdělávací programy projektu Cesty za poznáním zaměřené na komunikační dovednosti absolventů středních škol pro oblast služeb jsou cestou k hlubšímu pochopení důvodů naléhavosti jejich zavedení do vzdělávacích osnov škol. Bylo pro mne pozitivním zjištěním, že naprostá většina studentů není lhostejná, ale naopak je velice vnímavá k této problematice. Viliam Šuňal člen projektového týmu předseda občanského sdružení Trianon Projekt Cesty za poznáním nabízí pochopení a východiska pro ucelené řešení zásad komunikace a cestování jedné široké a přitom pestré specifické skupiny osob. Z hlediska komunikace a cestování jsou definovány specifické potřeby a limity jednotlivých druhů zdravotního postižení. K nutnosti takto podrobně analyzovat zvláštnosti potřeb jedné sociální skupiny dospěli realizátoři projektu v předchozí spolupráci s touto skupinou. Velice cenné poznatky jsme i my získali v projektu Beskydy pro všechny a Athéna na cestách, které se zabývaly bezbariérovým cestováním. V průběhu monitoringu připravenosti turistických objektů byla ostře rozkryta problematika schopnosti/neschopnosti komunikace personálu s osobami s různým druhem zdravotního znevýhodnění. 7.

8 Pro bystré hlavy Do znaků slepecké Braillovy abecedy jsme zašifrovali odpověď na otázku: Co patří k největším překážkám v cestování osob s hendikepem? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Správná odpověď: nedostatek informací Kancelář projektu: KAZUIST, spol. s r. o., Družstevní 294, Třinec tel:

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Škola s dobrým startem

Škola s dobrým startem Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro gymnázium se sportovní přípravou Škola s dobrým startem Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Jak začlenit OZP na trh práce

Jak začlenit OZP na trh práce Metodická příručka pro práci s osobami zdravotně postiženými Jak začlenit OZP na trh práce (výstup projektu OP LZZ Pro inspiraci za hranice) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ

METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ 2013 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více