z p r a v o d a j Vážení čtenáři, pedagogové, žáci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z p r a v o d a j Vážení čtenáři, pedagogové, žáci,"

Transkript

1 z p r a v o d a j květen 2012 číslo 3 Zpravodaj projektu Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace (CZ.1.07/1.1.07/ ) Obsah Slovo na úvod Výstupy projektu Školy, kde jsme testovali Představujeme vám Pro bystré hlavy Vážení čtenáři, pedagogové, žáci, O projektu telegraficky CO Projekt o prosazování tématu bezbariérového cestování do vzdělávání žáků středních škol a o rozvoji žáků v oblasti bezbariérové komunikace KDO KAZUIST, spol. s r. o. Regionální poradenské a informační centrum Třinec, AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Ostrava Zábřeh, Občanské sdružení Trianon, Český Těšín, Střední zdravotnická škola, přísp. organizace, Frýdek-Místek, KOMU Pracovníkům a žákům středních škol v Moravskoslezském kraji KDY listopad 2009 červen 2012 často slýcháme, že změna je život nebo rčení že nic není stálejšího než změna. Změna je zásah do zaběhnutých kolejí, změna bortí stereotyp, nedovolí spočinout, nemá ráda nečinnost a nutí nás být aktivní. Změna však může být také příslibem nového začátku, výzvou posunout sebe i věci kolem nás dál, dopředu, dát jim novou kvalitu. Není to však vůbec lehké, někdy musíme překonat vlastní pohodlnost, často se vzdát volného času a někdy najít odvahu vydat se jinou cestou. Proto je tento poslední projektový zpravodaj věnován hlavně lidem, kteří mají chuť a odvahu ovlivňovat chod věcí, nebojí se zkoušet nové a měnit zažité postupy. Jim patří velký dík a obdiv: zástupcům škol, kteří našli v učebním rozvrhu prostor, aby vyzkoušeli nové vzdělávací programy a umožnili předat žákům nové vědomosti nad rámec běžných učebních osnov, žákům, kteří při výuce aktivně spolupracovali s našimi lektory a potvrdili tak nejen zájem o dané téma, ale i nové způsoby výuky, lektorům a školitelům, kteří přizpůsobili své běžné pracovní povinnosti, aby mohli vyzkoušet nové metodické materiály v praxi, při výuce, vývojovým pracovníkům projektového týmu, kteří sdíleli s ostatními své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, aby mohly vzniknout nové vzdělávací programy. V těchto dnech projekt finišuje. Zbývá dodělat poslední úpravy metodických materiálů tak, aby mohly být vytištěny a distribuovány do škol, které o ně projevily zájem. Jedná se o školy, které se zapojily do pilotního ověřování vzdělávacích programů. Pro ostatní zájemce budou k dispozici kompletní programy v elektronické verzi. Školy, které se rozhodnou využít je v praxi, budou muset zřejmě udělat změnu v učebních osnovách, možná i ve způsobu vyučování. Když k tomu najdou potřebnou motivaci, dá se změna očekávat i v budoucnu změna v připravenosti žáků poskytovat kvalitní služby také klientům se zdravotním postižením. Ing. Jarmila Šagátová manažerka projektu KAZUIST, spol. s r. o., nositel projektu 1.

2 Výstupy projektu V rámci projektu jsme vytvořili 2 vzdělávací programy: Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením, Cestování bez bariér. Oba vzdělávací programy jsou koncipovány modulově tak, aby mohla být výuka sestavena na míru různým studijním oborům a vstupním znalostem žáků. Pro každý vzdělávací modul je přichystána metodická příručka učitele a pracovní sešit žáka. Metodická příručka obsahuje nejen metodické pokyny o optimálním počtu hodin, rámcovém scénáři výuky, doporučených vzdělávacích postupech, metodách a učebních pomůckách, ale zejména studijní text učitele a náměty na cvičení k jednotlivým tématům a aplikaci aktivizačních metod výuky. Vzdělávací program Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Jedná se o univerzální vzdělávací program využitelný na jakékoli střední škole. Rozvíjí dovednosti žáků v jednání s osobami se zdravotním postižením, usiluje o rozvoj schopnosti vcítit se do situace a života lidí s hendikepem. Zaměřuje se na odstranění vnitřních bariér v navázání kontaktu a nabídnuti pomoci lidem se zdravotním postižením pramenící z neznalostí a předsudků. Získané poznatky a dovednosti mohou žáci uplatnit jak v osobním životě, tak v budoucích profesích. Rozsah programu je 30 vyučovacích hodin. OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VZDĚLÁVACÍ MODUL 1 VZDĚLÁVACÍ MODUL 2 VZDĚLÁVACÍ MODUL 3 Obecné komunikační dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením Bezbariérové komunikace v praxi 1. Komunikace 2. Zdravotní postižení 1. Přístup k osobám se zdravotním postižením jako partnerům v komunikaci 2. Specifika komunikace s lidmi s pohybovým postižením 3. Specifika komunikace s lidmi se zrakovým postižením 4. Specifika komunikace s lidmi se sluchovým postižením 5. Specifika komunikace s lidmi s mentálním postižením a psychickými poruchami 6. Specifika komunikace se seniory 1. Připravenost personálu na komunikaci s osobami se zdravotním postižením 2.

3 Vzdělávací program Cestování bez bariér Tento vzdělávací program je určen především oborům cestovní ruch a sociální činnosti (sociální péče), a dále oborům, jejichž absolventi mohou najít uplatnění ve službách cestovního ruchu (zejména jako pracovník v cestovní kanceláři, recepční, odborný průvodce, číšník) či sociálních službách jako pracovníci volnočasových aktivit. V první části programu žáci získají informace o jednotlivých typech zdravotního postižení vč. civilizačních chorob (zejména o jejich příčinách a projevech, možnostech kompenzace) a naučí se základům poskytování první pomoci. Problematika zdravotního postižení je zde popisována zejména z hlediska zdravotního (příčin), čímž vhodně doplňuje učivo vzdělávacího programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením, pohlížejícím na stejnou problematiku spíše z hlediska sociálního (důsledků). Druhá část programu učí žáky rozumět významu přístupného cestovního ruchu, znát principy fyzické a informační bezbariérovosti a umět zohlednit specifické potřeby a fyzické možnosti osob se zdravotním postižením v návrhu vhodných animačních programů resp. volnočasových aktivit. Rozsah programu je 60 vyučovacích hodin. Ing. Jana Szczuková koordinátorka projektu KAZUIST, spol. s r.o. nositel projektu OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR A. SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ MINIMUM VZDĚLÁVACÍ MODUL 1 VZDĚLÁVACÍ MODUL 2 VZDĚLÁVACÍ MODUL 3 Osoby se zdravotním postižením a jejich specifické potřeby Zdravověda a specifické potřeby osob postižených civilizačními chorobami První pomoc 1. Příčiny postižení 2. Adaptace na postižení, začlenění do společnosti 3. Somatická (tělesná) postižení 4. Sluchová postižení 5. Zraková postižení 6. Psychická postižení 7. Změny v seniorském věku 1. Civilizační choroby 2. Onemocnění srdce 3. Onemocnění cév 4. Diabetes mellitus 5. Alergie 6. Epilepsie 1. Přivolání odborné pomoci 2. Kardiopulmonální resuscitace 3. Zástava krvácení 4. Termická poranění 5. Jiná úrazová a neúrazová poranění B. PŘÍSTUPNÝ CESTOVNÍ RUCH VZDĚLÁVACÍ MODUL 4 VZDĚLÁVACÍ MODUL 5 VZDĚLÁVACÍ MODUL 6 Přístupnost v cestovním ruchu Volnočasové aktivity v přístupném cestovním ruchu Přístupnost turistických zařízení z hlediska potřeb návštěvníků se zdravotním postižením 1. Základní pojmy 2. Zákazníci a poskytovatelé služeb přístupného cestovního ruchu 3. Překážky na straně zákazníků a poskytovatelů služeb cestovního ruchu 4. Přístupné informace, služby a prostředí 5. Rozvoj přístupného cestovního ruchu 1. Úvod do problematiky volnočasových aktivit 2. Průvodcovská činnost a její druhy 3. Animační činnosti 4. Osobnost a povinnosti animátora 5. Animační program pro všechny co je vhodné a co ne 6. Animační program pro všechny hry a pohybové aktivity 1. Přístupnost zařízení a služeb cestovního ruchu z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením 3.

4 Školy, kde jsme testovali Vytvořené vzdělávací programy jsme testovali na SŠ v Moravskoslezském kraji. Pilotního ověřování se zúčastnilo 10 škol a více jak 1200 žáků, kterým patří dík za cenné poznatky a náměty pro finální podobu vzdělávacích programů. Ověřování vzdělávacího programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Střední škola Rýmařov Obchodní akademie Český Těšín AHOL Střední odborná škola Střední škola Bohumín Ukázky z prezentací žáků: Řekli nám:... Nejvíce oceňujeme: přístup lektorů a jejich zkušenosti spousta nových informací hry a cvičení zapojení celého kolektivu že jsme si mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky návštěva osoby se zdravotním postižením příběhy ze života lidí se zdravotním postižením komunikace s osobami se zdravotním postižením... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a): komunikace s osobami se zdravotním postižením brát osoby se zdravotním postižením jako sobě rovné nebát se pomoci druhému nebát se komunikovat s hendikepovanými podrobnější informace o postižení Žáci Vyhodnocení projektu jsme s žáky provedli v hodinách předmětů základy společenských věd a občanská nauka. Pokud se týká ohlasu žáků: 100 % účastníků uvedlo, že získali zcela nové informace a tyto ovlivnily jejich pohled na osoby se zdravotním postižením, 97% účastníků uvedlo, že si poprvé vyzkoušeli zcela nové praktické dovednosti. 100 % žáků uvedlo, že projekt významně napomohl k rozvoji a procvičení komunikativních i sociálních kompetencí. Celkově žáci velmi pozitivně hodnotili i možnost práce s osobami se zdravotním postižením v rámci celého projektu. Na základě naší zkušenosti bych doporučila zařadit výše uvedené téma do výuky středních škol. V rámci výuky ZSV nebo ON v části sociologie, lze včlenit celou tuto problematiku do bloku sociální komunikace. PhDr. Vaculová Jitka, CSc. Střední škola Rýmařov 4.

5 Ukázky z prezentací žáků: Animacní Program 1. Orientacní Beh v Sanatoriu Klim kovicích Jízda, chuze na vyznacené trase okolo lázní 2. Rukodelná práce 3. Tanecní vecírek Tanec, Hudba, Zábava Nachystány hry k tanci Ověřování vzdělávacího programu Cestování bez bariér Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek Obchodní akademie Ostrava Poruba VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Obchodní akademie Český Těšín SZŠ a VOŠZ Ostrava Střední škola Bohumín AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Taxi D nes již e xistují taxi služby co mají bud vetší vozy nebo speciálne upravené pro vozíckáre. V malé m me ste to ješte neuvidíte ale v Praze js me je již vide li ANIMACNÍ PROGRAM vnitrní minigolf s umelými jamkami šachový turnaj pokerový turnaj (mini) kurz vyrezávání ovoce relaxacní cvicení v bazénu s asistenty kurz španelštiny soutež o nejlepší pamet (ukáže se cca predmetu po dobu 10 vterin, pak se schovají - kdo si jich bude nejvíc pamatovat?) a poznávání predmetu se zavrenýma ocima - sžijte se zrakove postiženými zdobení vánocních banek kurzy znakové reci aneb - sžijte se se sluchove postiženými 1.Program 2.Charakteristika 3. Úc astníc i 4.Cas 5.Místo 6. Informace 7. Príprava Relaxacní plavání Relaxacní plavání Organiz ov aný program, plavání v e vnitrním hotelov ém bazénu, dle potreby s asistentem Pocet max. 20 úcastníku ( závisí na potrebe asistentu) vek, pohlaví nehraje roli Cas na prípravu není nutný Realizace v dopoledních hodinách Hotelový bazén V prípade telesne postiženýc h úc astníku, j e potreba asistenta, schopného pomoci (bazén není hluboký) Vybavení zabezpecené úcastníky plavky, koupací odev personální zajištení k dispozici 4 asistenti 8. Alternativy Závislost na pocasí - ne 9. Úcinky Cílem je relaxace ve vode, není ceho se obávat Proc jsm e si zvolili toto zarízen zení ntato hala patrí mezi nejnavštevovan v nejší v okolí.. nj Je e zde využit ití i pro telesne postižen é. nzvolili jsme e si tyto prostory, protože zde m ám e širok okou ou škálu možnost o ností, jak tyto osoby zabavit. Řekli nám:... Nejvíce oceňujeme: praktické příklady a cvičení práce s lidmi zařízení pro osoby se zdravotním postižením osobnost animátora animace a animační programy skupinová práce... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a) je: jak zpřístupnit zařízení pro osoby se zdravotním postižením povinnosti animátora vytvořit animační program Žáci Turisté se specifickými potřebami by měli mít stejné možnosti užít si dovolenou jako běžný návštěvník. K tomu je ovšem potřeba mimo jiné rovněž kompetentní vnímavý personál, který je schopen na specifické potřeby zákazníků reagovat. Právě takovéto odborníky se naše škola snaží vychovávat a vítáme každý materiál či metodickou pomoc pro výuku přístupného cestovního ruchu, s jehož problematikou studenty samozřejmě seznamujeme. Kvalitních výukových materiálů v této oblasti je zatím bohužel velmi málo a proto bych rád jménem vedení naší školy poděkoval společnosti Kazuist za možnost participovat na programu Cestování bez bariér. Mgr. Milan Šmíd, zástupce ředitele pro výuku odborných předmětů Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava 5.

6 Řekli nám: Odezva na kurz základů první pomoci byla ze strany studentů kladná. Uvědomují si, že znát alespoň základy poskytování první pomoci je pro ně důležité. V životě se mohou setkat se situací, kdy budou muset pomoci druhým nebo budou svědky dopravní nehody. Po absolvovaném kurzu se nebudou bát, že ublíží, ale budou věřit, že pomohou. Studenti velmi ocenili lektory z praxe a jejich zážitky a zkušenosti. RNDr. Marcela Kepáková, zástupkyně ředitele Obchodní akademie Ostrava Poruba... Nejvíce oceňujeme: zapojení obrázků a videí pro lepší představu diskuze k tématům praktické ukázky a příklady z praxe samostatná práce srozumitelný výklad nácvik masáže srdce na resuscitační figuríně že jsme si vše mohli vyzkoušet... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a) je: přístup k lidem s postižením respekt prevence chorob první pomoc při onemocněních a úrazech nebát se poskytnou pomoc a zachránit život zachovat klid a nepanikařit Žáci Vnímám znalosti a zejména praktické dovednosti první pomoci jako nezbytnou součást občanské a hlavně lidské vybavenosti pro případ pomoci při ochraně lidského zdraví, potažmo záchraně lidského života. Tomu, kdo umí potřebné ve věci zdravotnické pomoci se nutně posiluje i sebevědomí a kompetence pro zvládání zátěžových životních situací. V dnešní době, kdy se ve věci výchovy dětí a mládeže hraje ping-pong ve smyslu, kdo má vlastně vychovávat zda především rodina nebo školní instituce by bylo zavedení náplně Vašich kurzů do povinné školní přípravy velmi žádoucí (to proto, aby rodiče nespoléhali na školu a škola na rodiče) Ještě jednou děkuji za váš program a jeho realizaci pro naše žáky. PhDr. Stanislava Podžorná, školní psycholog VoŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 6.

7 Představujeme vám Občanské sdružení TRIANON Občanské sdružení TRIANON vzniklo v roce 2003, který byl vyhlášen Radou Evropy Evropským rokem osob se zdravotním postižením. Pro činnost sdružení jsme si vytvořili pilotní program BEZ BARIÉR BEZ HRANIC s cílem realizace principů trvale udržitelného rozvoje v příhraničním regionu. Cílem sdružení je podpora integrace osob se zdravotním postižením ve všech jeho činnostech a participace na koncipování zcela nových programů inkluze. Od svého vzniku občanské sdružení TRIANON zaměstnává osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech v programu Separace pro recyklaci. Kromě toho spolupracujeme s vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými osobami se zdravotním postižením jako experty pro projekty, metodiky a studie. Pravidelně organizujeme mezinárodní konference k aplikaci příkladů dobré praxe v oblasti integrace (začlenění) osob se zdravotním postižením, ochrany životního prostředí a specifických forem vzdělávání. Kromě toho organizujeme dlouhodobé soutěže, workshopy a setkání partnerů k výměně zkušeností. Vydáváme pravidelně tiskové zprávy a sborníky opatřeny ISBN. Máme ověřeny metodiky k bezbariérové přístupnosti měst a dopravní infrastruktury dle standardů EU a společenské odpovědnosti managementu institucí (CSR). Kromě osob se zdravotním postižením se věnujeme spolupráci se studenty a seniory, ve sdružení pracuje mezinárodní vědecký výbor. Jsme držiteli výroční ceny MOSTY za rok 2007 (cenu uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením za mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením v ČR). Projekt Cesty za poznáním, jehož jsme partneři vnímáme jako důležitou výzvu pro aplikaci principů rovných příležitostí pro všechny. Výzva, která se obrací nejen na neziskový a podnikatelský sektor, by měla vyvolat výraznější odezvu zejména u jednotlivců osob se zdravotním postižením, ale také institucí veřejné a státní správy. Nabídnutého partnerství OS TRIANON v projektech společnosti KAZUIST spol. s r. o. si vážíme a vnímáme je jako možnost ukázat své schopnosti, dovednosti a především motivací být přínosem pro celý systém vytváření rovných šancí. Jsem přesvědčen, že vzdělávací programy projektu Cesty za poznáním zaměřené na komunikační dovednosti absolventů středních škol pro oblast služeb jsou cestou k hlubšímu pochopení důvodů naléhavosti jejich zavedení do vzdělávacích osnov škol. Bylo pro mne pozitivním zjištěním, že naprostá většina studentů není lhostejná, ale naopak je velice vnímavá k této problematice. Viliam Šuňal člen projektového týmu předseda občanského sdružení Trianon Projekt Cesty za poznáním nabízí pochopení a východiska pro ucelené řešení zásad komunikace a cestování jedné široké a přitom pestré specifické skupiny osob. Z hlediska komunikace a cestování jsou definovány specifické potřeby a limity jednotlivých druhů zdravotního postižení. K nutnosti takto podrobně analyzovat zvláštnosti potřeb jedné sociální skupiny dospěli realizátoři projektu v předchozí spolupráci s touto skupinou. Velice cenné poznatky jsme i my získali v projektu Beskydy pro všechny a Athéna na cestách, které se zabývaly bezbariérovým cestováním. V průběhu monitoringu připravenosti turistických objektů byla ostře rozkryta problematika schopnosti/neschopnosti komunikace personálu s osobami s různým druhem zdravotního znevýhodnění. 7.

8 Pro bystré hlavy Do znaků slepecké Braillovy abecedy jsme zašifrovali odpověď na otázku: Co patří k největším překážkám v cestování osob s hendikepem? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Správná odpověď: nedostatek informací Kancelář projektu: KAZUIST, spol. s r. o., Družstevní 294, Třinec tel:

Závěrečná evaluační zpráva projektu Cesty za poznáním

Závěrečná evaluační zpráva projektu Cesty za poznáním projektu Cesty za poznáním CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1 1.Úvod... 2 Základní informace o projektu... 2 2. Výstupy projektu... 2 Proces vývoje výstupů projektu... 2 Charakteristika výstupů projektu...

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3.

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. 2015 Zavedení moderního komplexního systému praktického vyučování

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

Virtuální výuka Univerzity třetího věku. za kolektiv řešitelů: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.

Virtuální výuka Univerzity třetího věku. za kolektiv řešitelů: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Virtuální výuka Univerzity třetího věku za kolektiv řešitelů: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Cíl pro rok 2008 Společná aktivita čtyř univerzit si v roce 2008 vytkla za cíl v rámci projektu Asociace U3V Rozvoj

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN Učební plán denní formy vzdělávání platný od 1. 9. 2016 UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího Kód a název oboru vzdělání programu Forma Cestovní ruch 65-43-N/.. Cestovní ruch denní Názvy vyučovacích 1. ročník

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH Činnost a realizace IP ZK - od roku 2005 Záchranný kruh = Integrovaný projekt Záchranný kruh a jeho realizátor a nositel - Asociace

Více

Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost. Ostrava, 16. 6. 2015

Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost. Ostrava, 16. 6. 2015 Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost Ostrava, 16. 6. 2015 Moravskoslezský kraj Plánování sociálních služeb II. Odborný seminář Case management v sociální oblasti Odborný

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více