Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/ Metodika inovativní výuka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/ Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m b u r k, L e t c Spokojená ů R. A škola. F , N y m b u r k,

2 Inovativní výuka Inovace výuky si klade za cíl zefektivnit standardní výukový proces, zvýšit motivaci žáků, zlepšit koncentraci, prostorovou orientaci, rozšířit vědomosti, trénovat paměť, motoriku, sluch. V rámci standardních hodin a nově zavedeného kroužku rovněž dojde k implementaci e-learningové a interaktivní formy výuky, zároveň si žáci prohloubí své znalosti v práci s ICT. Zpestření tradičního vyučování pomocí multimediálního obsahu a audiovizuální prezentace právě probíraného tématu povede k snazšímu pochopení a zapamatování učiva. Žáci získají možnost značně zlepšit své znalosti písemné formy českého, anglického a německého jazyka. Při integraci žáka se specifickou poruchou učení nebo chování (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie, poruchy aktivity a pozornosti) je nutné zavádění takových postupů, které by svou náročností odpovídaly schopnostem žáka. Tito žáci jsou schopni podávat dobré výkony, nicméně je potřebné vytvořit jim vhodné podmínky a správné postupy. Inovace předmětů a její implementace bude probíhat ve třech rovinách vytvořené materiály budou žákům distribuovány a žáky využívány během standardní výuky, v dělených hodinách i jako domácí úkoly k procvičování. Inovace výuky se dotkne 5 předmětů a 2 kroužků, jejichž obsah se bude vytvářet pro žáky ročníků. Požadavky na inovaci výuky vyplývají ze současného rozvoje legislativního zázemí, nápravné a reedukační péče. Inovativní výuka v ročníku bude začleněna do předmětů: Český jazyk a literatura ročník Anglický jazyk ročník Matematika ročník Člověk a jeho svět ročník Německý jazyk ročník Český jazyk logopedie ročník Při inovaci předmětů se bude využívat nově nakoupených pomůcek, které napomohou k lepšímu pochopení učiva. Práce s pomůckami v hodinách a využití

3 pracovních listů je tedy velmi významný didaktický prostředek, který žákům zprostředkovává vykládanou látku zjednodušeně a poskytuje empirické a posléze teoretické poznávání. Tvorba pracovních listů V rámci inovovaných předmětů budou učitelé vytvářet pracovní listy, které ověří ve standardních hodinách. Ke každému pracovnímu listu budou vytvořeny metodické pokyny pro učitele i žáky. Dále bude tento materiál obsahovat použité zdroje a řešení pracovního listu. Inovativní výuka bude také součástí kroužků Hravá čeština a Hravá matematika. Tyto aktivity budou úzce provázány s výukou a budou zaměřeny na učivo žáků ročníku. Žáci s vývojovými poruchami učení a chování budou tyto kroužky navštěvovat 1x týdně po skončení výuky. Žákům bude věnována individuální péče se specializovaným pedagogem. Kroužky se budou specializovat na procvičování učiva českého jazyka a matematiky, ovšem nebudou sloužit jako doučování, nýbrž jako prevence a eliminace jednotlivých poruch. Pro zábavnou formu procvičování učiva budou vytvářeny digitální učební materiály pro výuku na interaktivní tabuli. Rovněž digitální učební materiály budou zařazeny a ověřeny ve standardních hodinách. Každý materiál bude obsahovat metodické pokyny pro učitele a žáky a bude obsahovat použité zdroje a řešení. Pro domácí procvičování učiva a samostatnou práci bude vytvořen e-learning. E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. Žáci samostatně splní úkoly uložené na webových stránkách a vyplněné pracovní listy odešlou přes internet zpět vyučujícímu. Vzdělávací předměty Pro předmět Český jazyk a literatura bude vytvořeno 80 pracovních listů pro ročník. Pro každý ročník bude určeno 10 pracovních listů. Každý pracovní list bude obsahovat název a číslo projektu, doporučený čas 45 minut (1 vyučovací hodina), seznam použitých zdrojů, metodické pokyny pro učitele, seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu pro žáky, samotný pracovní list s úkoly pro žáky a nakonec správné řešení úkolů.

4 Dále pro tento předmět bude vytvořeno 8 digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli (pro každý ročník 1 materiál) a 2 e-learningy. Elektronické materiály budou obsahovat stejné součásti jako pracovní listy. Pro předmět Anglický jazyk bude vytvořeno 70 pracovních listů pro ročník. Pro každý ročník bude určeno 10 pracovních listů. Každý pracovní list bude obsahovat název a číslo projektu, doporučený čas 45 minut (1 vyučovací hodina), seznam použitých zdrojů, metodické pokyny pro učitele, seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu pro žáky, samotný pracovní list s úkoly pro žáky a nakonec správné řešení úkolů. Dále pro tento předmět bude vytvořeno 7 digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli (pro každý ročník 1 materiál) a 3 e-learningy. Elektronické materiály budou obsahovat stejné součásti jako pracovní listy. Pro předmět Matematika bude vytvořeno 80 pracovních listů pro ročník. Pro každý ročník bude určeno 10 pracovních listů. Každý pracovní list bude obsahovat název a číslo projektu, doporučený čas 45 minut (1 vyučovací hodina), seznam použitých zdrojů, metodické pokyny pro učitele, seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu pro žáky, samotný pracovní list s úkoly pro žáky a nakonec správné řešení úkolů. Dále pro tento předmět bude vytvořeno 7 digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli a 3 e-learningy. Elektronické materiály budou obsahovat stejné součásti jako pracovní listy. Pro předmět Německý jazyk bude vytvořeno 20 pracovních listů pro ročník. Pro každý ročník bude určeno 10 pracovních listů. Každý pracovní list bude obsahovat název a číslo projektu, doporučený čas 45 minut (1 vyučovací hodina), seznam použitých zdrojů, metodické pokyny pro učitele, seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu pro žáky, samotný pracovní list s úkoly pro žáky a nakonec správné řešení úkolů. Dále pro tento předmět bude vytvořeno 8 digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli a 2 e-learningy. Elektronické materiály budou obsahovat stejné součásti jako pracovní listy.

5 Pro předmět Člověk a jeho svět bude vytvořeno 50 pracovních listů pro ročník. Pro každý ročník bude určeno 10 pracovních listů. Každý pracovní list bude obsahovat název a číslo projektu, doporučený čas 45 minut (1 vyučovací hodina), seznam použitých zdrojů, metodické pokyny pro učitele, seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu pro žáky, samotný pracovní list s úkoly pro žáky a nakonec správné řešení úkolů. Dále pro tento předmět bude vytvořeno 8 digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli a 2 e-learningy. Elektronické materiály budou obsahovat stejné součásti jako pracovní listy. Dysbloky a logopedie Žáci s vývojovými poruchami učení a chování na prvním stupni pracují v tzv. dysblocích, které jsou zařazeny do běžného rozvrhu kmenové třídy. Tyto skupinové nácviky se konají jednou až dvakrát týdně. Žáci 2. stupně pracují v ambulantních nácvicích v odpoledních hodinách. Žáci 6. a 7. ročníků jsou vřazeni do dopoledního rozvrhu, mají jednu hodinu týdně skupinového nácviku. Pro výuku v dysblocích a logopedické nácviky bude vytvořeno 30 pracovních listů. Každý pracovní list bude obsahovat název a číslo projektu, doporučený čas 45 minut (1 vyučovací hodina), seznam použitých zdrojů, metodické pokyny pro učitele, seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu pro žáky, samotný pracovní list s úkoly pro žáky a nakonec správné řešení úkolů.

6 Ukázka pracovního listu Matematika 4. ročník Název projektu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č Písemné násobení Pracovní list je vytvořen k využití v rámci kroužku Hravá matematika pro dyskalkulické žáky. Cvičení jsou zaměřena na písemné násobení s manipulací s pomůckami. Doporučený čas: 45 minut (podle schopností žáka) Seznam zdrojů k tématu: pomůcky: karty a přehledy s příklady malé násobilky, s kterými je žák zvyklý počítat Předškoláci [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2009/11/pocasi-destnik.jpg >. Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 1. Žák vystříhá tabulku s čísly, s kterou bude pracovat. Pro učitele doporučuji mít v záloze více nastříhaných čísel, případně i zalaminovaných, pro lepší manipulaci a opakované využití. 2. Žák počítá příklady ze cvičení. Místo zápisu čísel používá vystříhané karty, které k sobě přikládá v daném pořadí písemného násobení. 3. Žák doplňuje místo hvězdiček číslice tak, aby příklad písemného násobení byl správně. 4. Zapsané příklady v obrázku si žák přepíše na zvláštní papír a vypočítá. (Je možné využít rozstříhané karty.) Po zjištění výsledku vyhledá v zadání (v rozmezích čísel) barvu, kterou danou část obrázku vybarví.

7 Úkol 1: Vystříhej karty s číslicemi a znaménkem pro násobení.

8 Úkol 2: Sestav příklad písemného násobení podle zadání z nastříhaných číslic. Přikládáním dalších karet příklad vypočítej = = = = Úkol 3: Místo hvězdiček dosaď správné číslice * * 2. * * * 1 * * * 8 1 * 4 *

9 Úkol 4: Příklady z obrázku vypočítej písemně a podle výsledků vybarvi. Výsledky vybarvi zeleně. Výsledky vybarvi žlutě. Výsledky vybarvi červeně. Výsledky vybarvi černě. Výsledky vybarvi hnědě.

10 ŘEŠENÍ Úkol 2:

11 Úkol 3: Úkol 4:

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

NEJSTE NA TO SAMI! Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách

NEJSTE NA TO SAMI! Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách NEJSTE NA TO SAMI! Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách V následujícím textu bychom rádi zprostředkovali naši zkušenost se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2590/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 3 z 31. 8. 2010 Platnost od 1. 9. 2010 0 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ RVP 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Praha září 2009 1 1. Přesný název školy Fakultní základní škola Barrandov II

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

školní vzdělávací program Kadeřník

školní vzdělávací program Kadeřník školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské 36-57-E/01 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Odborné učiliště příspěvková

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: EkoLtm-0553 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 12.6.2012 Plánovaný stav k 24.6.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více