Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Magisterská diplomová práce (obor psychologie) Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic Vypracovala: Bc. Petra Půlpánová Vedoucí práce: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Brno 2009

2 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe všechny pouţité informační jsou uvedeny v seznamu literatury. V Brně dne Bc. Petra Půlpánová

3 Děkuji doc. PhDr. Zbyňku Vybíralovi, Ph.D. za jeho vstřícný přístup a cenné připomínky. Poděkování patří i celé mé rodině v Ředicích a Kolíně za podporu. A Tomášovi. Za vše.

4 Příloha č.1 Články Název článku Strany Autor Rok Časopis Psychoterapie deprese Kryl, M Psychiatrie pro praxi Farmakoterapie deprese Praško, J., & 2006 Psychiatrie pro praxi Prašková, H. Přehled psychoterapie depresí Kryl, M Psychiatrie pro praxi Komplexní terapie deprese Kryl, M Psychiatrie pro praxi Zásady dlouhodobé léčby Maršálek, M Psychiatrie pro praxi deprese Depresivní poruchy v primární Kebza, V., & Paclt, I Československá psychologie lékařské péči Fenomén bludného kruhu Roubal, J Československá psychologie deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů Depresie z hladiska evolučnej Ranincová, M Psychiatria psychiatrie Gestalt přístup v terapii deprese Roubal, J Konfrontace Psychoterapie u depresivní 8-9 Sigmundová, Z Psychiatrie pro praxi poruchy Kognitívno-behaviorálna terapia v liečbe depresií Múdra, J., & Bultmanová, D Psychiatria-psychoterapiapsychosomatika Léčba depresivních poruch v Paclt, I Současná klinická praxe ordinaci praktického lékaře Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a léčba depresivní poruchy Paclt, I Současná klinická praxe Kognitivně behaviorální terapie a farmakoterapie v léčbě hospitalizovaných pacientů trpících unipolární rekurentní depresí Psychoterapie deprese - přístup gestalt terapie Program prevence relapsu deprese zaloţený na nácviku uvědomování Praško, J., Johanovská, E., Klár, I., Pěč, O., Ondráčková, I., Šípek, J., & Prašková, H Česká a slovenská psychiatrie Roubal, J Česká a slovenská psychiatrie Moţný, P Česká a slovenská psychiatrie Psychoterapeutické moţnosti v Kryl, M Česká a slovenská psychiatrie léčbě deprese Hudbou proti depresi Soukupová, T Psychologie dnes Čokoláda na depresi nestačí 9-12 Hučín, J Psychologie dnes Skupinová KBT deprese Vančová, M., Kryl, 2001 Psychiatrie přínosy a limity M., & Bouček, J. Interpersonální terapie deprese Raška, I Psychiatrie Deprese II. 4 Jarolímek, M Esprit Přehled psychoterapeutických moţností u deprese Roubal, J Acta Psychiatrica Postgradualia Bohemica

5 Interpersonální psychoterapie (IPT) deprese: CME kurz na výroční konferenci České psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně Gruettert, T Psychiatrie

6 Kapitoly Název Autor Kniha Afektivní poruchy Vágnerová, M. Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Poruchy nálady (afektivní poruchy) Höschl, C., Libiger, J., & Švestka, J. Höschl, C., Libiger, J., & Švestka, J. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigis. Afektivní poruchy Češková, E. Raboch, J., Zvolský, P. a kol. (2001). Poruchy nálady (F30-39) KBT depresivní poruchy Češková, E. Praško, J., Moţný, P., & Šlepecký, M. Psychiatrie. Praha: Galén. Svoboda, M. (Eds.), Češková, E., & Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální. Praha: Portál. Praško, J., Moţný, P., Šlepecký, M. a kol. (2007). Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Praha: Triton. Afektivní poruchy Raboch, J. Raboch, J., Pavlovský, P., & Janotová, D. (2006). Psychiatrie. Minimum pro praxi.praha: Triton. Depresivní porucha Bareš, M. & Praško, J. Seifertová, D., Praško, J., & Höschl, C. (ed.) (2004). Postupy v léčbě psychických poruch. Praha: Academia Medica Pragensis. Léčba unipolární deprese Úskalí dlouhodobého průběhu a léčby u.d. Odezva, remise, dlouhodobá léčba deprese Češková, E. Raboch, J. Ticháčková, A. Češková, E. (ed.) (2004). Depresivní onemocnění. Širší pohled. Praha: Maxdorf. Češková, E. (ed.) (2004). Depresivní onemocnění. Širší pohled. Praha: Maxdorf. Pidrman (pořadatel) (2007). Deprese z různých úhlů pohledu II. Praha: Galén. Psychoterapie deprese Prašková, H. & Praško, J. Pidrman (pořadatel) (2007). Deprese z různých úhlů pohledu II. Praha: Galén. Farmakorezistentní deprese Ustohal, L. Přikryl. R. (pořadatel) (2006). Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén. Afektivní poruchy (F30 - F39) Malá, E. Malá, E. & Pavlovský, P. (2002). Psychiatrie. Praha: Portál. Poruchy nálady (afektivní poruchy) Souček, K. & Zvolský, P. Zvolský a kol. (2001). Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum. Afektivní poruchy Rahn, E. & Mahnkopf, A. Rahn, E. & Mahnkopf, A. (2000). Psychiatrie, učebnice pro studium a praxi. Praha: Grada. Moţnosti psychoterapeutického ovlivnění depresivních poruch Raboch, J. & Kryl, M. Raboch, J. (ed.), Anders, Praško, J., & Hellerová, (2006). Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. Praha: Galén.

7 Afektivní poruchy Vinař, O. Raboch, J. (ed). (1999). Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče. Praha: Galén. Afektivní poruchy Juklová, K. & Skorunková, R. Juklová, K. & Skorunková, R. (2007). Základy psychopatologie. Hradec Králové: Gaudeamus. Afektivní poruchy poruchy nálady Svobodová, J. Svobodová, J. (2007). Psychiatrie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Deprese Cohen, R. M. Cohen, R. M. (2002). Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Praha: Portál. Kognitivní terapie deprese Beck, A. T. Beck, A. T. (2005). Kognitivní terapie a emoční poruchy. Praha: Portál.

8 Knihy Název Praktické otázky diagnostiky a léčby depresivních poruch. Fototerapie a cirkadiánní rytmy u depresivních poruch Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných stavů a depresí Skupinová kognitivně-behaviorální terapie depresí Kognitivně-behaviorální terapie depresivních poruch. Manuál pro terapeuty Depresivní nemocný v nepsychiatrické ordinaci Honzák, R. Praha: Galén. Můţeme vyléčit depresi? Raboch, J. Praha: Galén Strukturovaný vyšetřovací a intervenční postup depresivních poruch v primární lékařské péči: detekce, diagnóza a léčba Deprese. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Autor Nakladatelství Anders, M. & Skopová, J. Praha: Galén Praško, J. Praha: Výzkumný ústav psychiatrický Praško, J. & Kosová, J. Praha: Triton Praško, J., Kyralová, I., Minaříková, V., & Prašková, H. Praha: Psychiatrické centrum Praško, J. & Šlepecký, M. Praha: Psychiatrické centrum Kebza, V. & Paclt, I. Praha: Státní zdravotní ústav Raboch, J. & Laňková, J. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Systemická párová terapie a deprese Jonesová, E. & Asen, E. Hradec Králové: Konfrontace Rok vydání

9 Příloha č.2 seznam zařízení Psychiatrické léčebny: Brno Černovice Kroměříţ Horní Beřkovice Bílá Voda Praha Bohnice Havlíčkův Brod Jihlava Kosmonosy Kosmonosy pobočka Sadská Lnáře Opava Petrohrad Dobřany Dobřany pracoviště Písek Šternberk Psychiatrické oddělení nemocnice (vyřazeny ty, které mají pouze ambulanci): NEMOS PLUS, Ostrov Nemocnice Most Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Krajská nemocnice Liberec Fakultní nemocnice Plzeň Klatovská nemocnice Nemocnice České Budějovice Nemocnice Tábor Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústřední vojenská nemocnice Praha Psychiatrické centrum Praha Fakultní nemocnice Hradec Králové Oblastní nemocnice Jičín Krajská nemocnice Pardubice Nemocnice ve Svitavách Odborný léčebný ústav Albertinum, Ţamberk Fakultní nemocnice Olomouc Vojenská nemocnice Olomouc Klášt. Hradisko Fakultní nemocnice Brno Vojenská nemocnice Brno Nemocnice Znojmo Fakultní nemocnice Ostrava Nemocnice s poliklinikou Havířov Městská nemocnice Ostrava

10 Příloha č.3 dotazník (psychiatrické léčebny) Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o trochu Vašeho času a o spolupráci na mém výzkumu. Cílem výzkumu je vytvořit přehled tom, jaká psychoterapeutická péče je v České republice nabízena pacientům s depresivním onemocněním, kteří se léčí v psychiatrické léčebně, nebo na psychiatrickém oddělení nemocnic. Oslovila jsem všechna výše zmíněná zařízení v České republice, a tak prosím i Vás o vyplnění přiloţeného dotazníku, který Vám nezabere více neţ minut. Významně tím však přispějete k prohloubení znalostí o psychoterapii deprese u nás. Pokud jste toho názoru, ţe dotazník vyplní lépe někdo z Vašich kolegů, předejte mu ho prosím. Ve své práci se zaměřuji na pacienty s depresivním onemocněním, kteří spadají do diagnostických kategorií F32 (depresivní fáze), F33 (periodická depresivní porucha), případně F32.8, F32.9 (jiné a nespecifikované poruchy nálady). Při vyplňování dotazníku prosím neberte v potaz pacienty s psychotickými příznaky, s trvalou poruchou nálady a/nebo bipolární afektivní poruchou. Mým cílem je získat informace týkající se léčby pacientů s depresivní poruchou v celé psychiatrické léčebně. V druhé části Vás ţádám o informace týkající se pouze vašich pacientů. Pokud z nějakého důvodu nebude moţné některé otázky zodpovědět, nevadí. I neúplný dotazník je pro mě cenným zdrojem informací! Dotazník je krátký, a tak moţná budete mít potřebu nějaké důleţité informace dodat. Za ty budu jen ráda. Slouţit Vám k tomu bude prostor v závěru dotazníku. Vyplněný dotazník vloţte do přiloţené obálky a obratem odešlete. Předem děkuji! S přáním hezkého dne Bc. Petra Půlpánová, studentka psychologie FSS MU v Brně tel.: )

11 1) Uveďte, prosím, procentuální zastoupení pacientů s depresí v léčebně podle závaţnosti jejich depresivního onemocnění: % mírná deprese středně těţká deprese těţká deprese 2) U kaţdého stupně závaţnosti vyznačte způsoby léčby, které jsou u vás v léčebně oddělení pouţívány: lehké deprese středně těţké deprese těţké deprese Farmakoterapie Elektrokonvulzivní terapie Stimulace nervus vagus Fototerapie Spánková deprivace Podpůrná psychoterapie Psychoterapie - specifická Muzikoterapie Arteterapie Pracovní terapie Pohybová terapie Jiné, vypište: 3) Zaškrtněte, kolik procent pacientů s depresí v léčebně. uţívá pouze léky, nebo podstupuje jinou biologickou formu léčby, tj. neúčastní se ţádné specifické psychoterapie (můţe se účastnit podpůrné psychoterapie) se účastní pouze psychoterapie, tj. není léčeno jinými biologickými způsoby léčby (farmakoterapie, elektrokonvulze atd.): je léčeno pomocí kombinace farmakoterapie a specifické psychoterapie? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 4) Vypište, prosím, jaké všechny psychoterapeutické směry se u vás v léčebně při terapii deprese vyuţívají. Uveďte také, u kolika procent pacientů, kteří se u vás léčí s depresí, jsou tyto přístupy vyuţívány: (např. KBT 80% pacientů s depresí, psychodynamická psychoterapie 50% atd.) 5) Kolik procent všech pacientů s depresí, kteří podstupují psychoterapii, se účastní: % pouze individuální terapie pouze skupinové terapie individuální + skupinové terapie 6) Pokud studujete odbornou literaturu zabývající se terapií deprese, čtete: a. jen česky psanou literaturu b. převáţně česky psanou c. česky psanou literaturu i zahraniční zhruba stejně d. převáţně zahraniční literaturu e. jen zahraniční literaturu 7) Prostor pro další informace týkající se psychoterapie deprese na vašem pracovišti, které by zde měly být zmíněny:

13 DRUHÁ ČÁST TÝKÁ SE POUZE VAŠICH PACIENTŮ 8) Uveďte, prosím, procentuální zastoupení vašich pacientů s depresí podle závaţnosti jejich depresivního onemocnění: % mírná deprese středně těţká deprese těţká deprese 3) Zaškrtněte, kolik procent vašich pacientů s depresí. uţívá pouze léky, nebo podstupuje jinou bilogickou formu léčby, tj. neúčastní se 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ţádné specifické psychoterapie (můţe se účastnit podpůrné psychoterapie) se účastní pouze psychoterapie, tj. není léčeno jinými biologickými způsoby 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% léčby (farmakoterapie, elektrokonvulze atd.): je léčeno pomocí kombinace farmakoterapie a 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% specifické psychoterapie? 4) Vypište, prosím, jaké psychoterapeutické směry při terapii deprese vyuţíváte. Uveďte také u kolika procent vašich pacientů jsou tyto přístupy vyuţívány: (např. KBT 80% pacientů s depresí, psychodynamická psychoterapie 50% atd.) 5) Kolik procent vašich pacientů s depresí, kteří podstupují psychoterapii, se účastní: % pouze individuální terapie pouze skupinové terapie individuální + skupinové terapie

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Žádost o schválení. komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví. Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR.

Žádost o schválení. komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví. Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR. 1 Žádost o schválení komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR Skálův institut 2 Obecná charakteristika institutu Skálův institut Apolinářská

Více

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty Vznik a rozvoj partnerské

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách

Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách 226 Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách MUDr. Petr Hejzlar Pardubická krajská nemocnice a.s., Psychiatrické oddělení o.s. Péče o duševní zdraví region Pardubice Článek se zabývá

Více

ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (2010 2011)

ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (2010 2011) ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (2010 2011) Situační analýza stavu péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (zkrácená verze) Koncepce péče

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra věd o výchově. Sebepoškozování u nezletilých

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra věd o výchově. Sebepoškozování u nezletilých UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra věd o výchově Sebepoškozování u nezletilých (Bakalářská práce obor Humanitní studia) Vypracoval: Tomáš Lukes Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová,

Více

Psychoterapeutické možnosti v léčbě deprese

Psychoterapeutické možnosti v léčbě deprese Psychoterapeutické možnosti v léčbě deprese Kryl M. Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Bouček, CSc. Souhrn Je dnes již všeobecně uznáváno, že deprese, ať už v rámci depresivní

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií EVA POLÁŠKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce III. ročník prezenční studium VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Radka Všahová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Radka Všahová Studijní obor:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce Aktivizace osob s Alzheimerovým onemocněním v denním stacionáři Andrea Holá Vedoucí práce: Mgr. Petra Chovancová Olomouc 2015

Více

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji Koncepce rozvoje oboru psychiatrie v Jihočeském kraji 1 1. Úvod Předmětem a náplní oboru psychiatrie je prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace osob s duševními poruchami v rozsahu dg. F0-99., jak

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

practicus Geriatrie SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 č. 2/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus Geriatrie SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 č. 2/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2010 t i p t o h o t o č í s l a SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Štajnochrová Autor: Veronika Volavá Obor: Nutriční terapeut Brno, květen

Více

TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM

TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Bc. Simona Peteříková, DiS. Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů leden 2002 číslo 1 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Afektivní poruchy Dětský autismus EEG Biofeedback Roztroušená skleróza mozkomíšní tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY UPLATNĚNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL NA TRHU PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jaromír Tichý Sociální práce a sociální politika

Více