Technická diagnostika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická diagnostika"

Transkript

1 Technická diagnostika Martin Pexa, M58/3 Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Program přednášek 1. Základní pojmy technické diagnostiky (diagnóza, prognóza, ekonomika) 2. Diagnostické postupy (prosté, větvené, optimalizace) 3. Metody technické diagnostiky (subjektivní, objektivní) 4. Metody měření provozních parametrů (výkony, volba, použití) 5. Metody měření provozních parametrů (absolutní a měrná spotřeba paliva) 6. Metody měření provozních parametrů (teploty, tlaky, těsnosti) 7. Metody měření provozních parametrů (exhalace, emise, ekologie jízdy) 8. Diagnostika poruch spalovacích motorů (nejčastější závady, diagnostika) 9. Diagnostika palivových soustav (spalovací motory) 10. Nedestruktivní defektoskopie (magnetická metoda prášková) 11. Diagnostika poruch elektrických zařízení (elektrická soustava spal. motorů) 12. Vibroakustická diagnostika (frekvenční analýza, ultrazvuková emise) 13. Tribotechnická diagnostika (technický stav oleje, otěry strojních částí) 14. Aplikace technické diagnostiky 1

2 Technická diagnostika základní úkoly Základní požadavky na stav stroje: - bezvadný - spolehlivý - ekonomický - bezpečný Zabezpečení požadavků: - kvalitní konstrukcí a výrobou inherentní vlastnosti - péče po celou dobu užívání stroje Příklady: - i nejkvalitnější systém vozidlových brzd je třeba čas od času prověřit, zanedbáním se riskují životy lidí a případně zničení vozidla - zvýšení spotřeby paliva o 5 až 10 % v důsledku náhodné avšak dlouho trvající poruchy automobilu může způsobit ekonomické ztráty ve výši 15 až 20 % pořizovací ceny automobilu Ekonomika diagnostiky DIAGNÓZA výrok o technickém stavu diagnostikovaného objektu, tj. o existenci či rozsahu poruchy. PROGNÓZA výrok o pravděpodobném vývoji technického stavu objektu Základní úkoly diagnostiky: V rámci diagnózy technického stavu: odhalovat skryté poruchy identifikovat místa a rozsah vzniku poruch a jejich příčiny charakterizovat ekonomické, ekologické a bezpečnostní důsledky eventuálního dalšího provozu bez obnovy dále pak v prognóze technického stavu rozhodnout o: potřebných údržbářských a opravárenských úkonech o účelném ukončení provozu (stroje, strojní skupiny) o jeho případné prodejní ceně 2

3 Účelnost uplatnění technické diagnostiky Problematika aplikace diagnostiky v různých odvětvích je do určité míry společná, má ovšem své specifické zvláštnosti a požadavky formulované podmínkami, při nichž stroje pracují. Příklady zemědělství, stavebnictví: časově proměnný vliv rizika poruchy prostorové rozmístění strojů na velkém území Hlavním kritériem aplikace diagnostiky je kritérium ekonomické, doplněné kritériem bezpečnosti a ekologičnosti provozu. I z hlediska fyzické osoby je jasné, že např. diagnostiku svého vozu nebude provádět pokud: a) nebude mít pozitivní vliv na ekonomiku provozu vozidla (např. snížení nadspotřeby paliva, opotřebení pneumatik, ) b) nezvýší bezpečnost provozu (brzdy, airbagy, ) c) nezlepší ekologičnost provozu zamezí zákonným sankcím Totéž, a mnohem důrazněji, platí i z podnikového hlediska. Podnik diagnostiku nebude provádět, pokud k tomu nebude donucen bezpečnostními či ekologickými aspekty, nebo pokud mu nepřinese zisk - snížení ztrát. V komplexním pojetí má diagnostika následující formy uplatnění: A. Průběžná preventivní diagnostika Jejím úkolem je ve stanovených intervalech zjišťovat technický stav stroje a při jeho nepřípustném zhoršení provést opatření údržba, oprava, výměna. Např.: Preventivní vibroakustická diagnostika ložisek, jejímž úkolem je zabránit takovému zhoršení TS ložiska, které by vedlo např. k výrobě zmetků nebo k havárii stroje. B. Preventivní diagnostika před opravou Má za úkol zjistit před opravou stroje jeho technický stav, rozsah poškození a tím i rozsah a způsob opravy. Např.: Před posezónní opravou cukrovarnické linky se diagnostikují jednotlivé prvky linky a na základě diagnózy a prognózy TS se určí rozsah opravy, naplánují potřebné náhradní díly, profese opravářů, harmonogram opravy apod. C. Následná diagnostika po poruše Zjišťuje, proč se porucha stala a co je nutné provést k jejímu odstranění. Např.: Motor nelze nastartovat je třeba odhalit závadu a odstranit ji. 3

4 Kdy je účelná aplikace preventivní diagnostiky? úspory z diagnostiky > náklady na diagnostiku Hlavní zdroje úspor z diagnostiky: 1. Odhalením nesprávně nastavené hodnoty a jejím seřízením a) přímé snížení nákladů na provoz (např. snížení spotřeby paliva) b) zpomalení procesu opotřebení, tzn. prodloužení životnosti (např. zvýšení životnosti pneumatik seřízením geometrie podvozku) 2. Odhalením procesu směřujícího k havarijní poruše a) odstranění ztrát vlivem závislých poruch b) výrazné omezení prostojů stroje c) snížení nákladů na přesčasy při následných opravách d) snížení nákladů na skladové zásoby 3. Provozem strojů ve shodě s právními normami a předpisy a) zlepšení životního prostředí (eliminace ekologických sankcí pokut) b) zvýšení bezpečnosti provozu Důsledek preventivní diagnostiky - trvale dobrý technický stav stroje, vysoká spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, Náklady na diagnostiku: a) na diagnostické přístroje b) mzdové náklady c) režijní náklady d) na prostoje a eventuálně i dopravu stroje na diagnostiku e) náklady vyplývající z úrovně jakosti použitého diagnostického signálu, tedy z přesnosti diagnózy a prognózy technického stavu v p v p v p Bez diagnostiky Drahá a přesná diagnostika v p Levná a nepřesná diagnostika Levná a přesná diagnostika v p Kombinace diagnostiky 4

5 Příklad - seřizování vstřikovacího čerpadla: příprava měření vypouštění Pokud není trojcestný ventil dokonale těsný, může při měření dojít k úniku do vratné větve - část dodaného paliva nejde do odměrky. ze vstřikovače vratná větev Důsledek - je naměřena nízká dodávka, i když je ve skutečnosti v pořádku. Seřízení čerpadla na vyšší dodávku, podle přístroje správnou, ale reálně zvýšenou. Vysokotlaké čerpadlo T-815 má mít dodávku paliva cm 3 na 200 vstřiků Ve skutečnosti (při měření na bezporuchovém zařízení) má 21,8 cm 3 /200 Zařízením s netěsným ventilem změříme 19,3 cm 3 /200 (2,5 cm 3 unikne do vratné větve) Důsledek - diagnostik zvýší dodávku čerpadla o 2,5 cm 3 /200 (o cca 11%). Výpočet ztrát z chybného seřízení dodávky paliva pro dalších 200h mt Spotřeba nafty na 1h mt : čtyřtakt, 10ti válec, tedy 5 vstřiků na 1 otáčku 1h mt = ot. motoru, tj x 5 = vstřiků, za 200h mt 96 mil. vstřiků nadspotřeba na 1 vstřik: 2,5 / 200 = 0,0125 cm 3 /vstřik nadspotřeba za 200h mt - 0,0125 x = cm 3 = l nafty, tj. 27 Kč x = ztráta Kč za 200h mt vlivem vadného diagnostického zařízení Obecně lze konstatovat, že efektivitu diagnostiky je nutno hodnotit vždy pro konkrétní podmínky. Obecným kritériem efektivity je výše zisku z diagnostiky. Nejobecnějším diagnostickým signálem pro většinu technických objektů jsou okamžité jednotkové náklady na provoz objektu. 5

6 V průběhu provozu objektu dochází k přirozenému postupnému opotřebení jeho prvků, vnějším projevem nárůstu opotřebení je nárůst okamžitých jednotkových nákladů. Progresivita funkce okamžitých jednotkových nákladů je dána: a) Inherentní bezporuchovostí objektu, která je závislá především na jakosti konstrukce a výroby. b) Způsobem provozního nasazení (podmínky provozu, úroveň obsluhy) a provozní péčí o objekt (kvalita diagnostiky, údržeb a oprav). Diagnostika je aplikována obvykle tehdy, pokud se efektivnost provozu objektu zhoršila natolik, že neúnosně vzrostly náklady na jeho provoz, nebo tehdy, kdy je obava z havarijní poruchy a jejího nákladového důsledku. Odpověď na otázky jaký nárůst nákladů je neúnosný a jak závažné jsou obavy je opět třeba hledat na základě konkrétních ekonomických podmínek, tedy porovnáním ztrát vzniklých v důsledku nárůstu okamžitých jednotkových nákladů na provoz a nákladů na diagnostiku objektu. Příklady uplatnění diagnostiky: diagnostické údržby motorů AVIA 15 úspory z diagnostiky vždy porovnávat s výchozím stavem (bez diagnostiky) g/kwh 260 před diagn. po 1. diagn. po 2. diagn. po 3. diagn. po 4. diagn. S1 S2 S3 S

7 Příklady uplatnění diagnostiky: vliv obsluhy, LIAZ 100 nedbalá obsluha dobrá obsluha g/kwh diagnostické údržby po příjezdu na diag. údržbu po diag. údržbě změna řidiče Stanovení optimálního intervalu diagnostiky m x v P Z p m I ID Výrazné snížení ztrát nadspotřebou paliva zkrácením intervalu I D : I D I D I D I D Ale pak za stejné období čtyřnásobné náklady na diagnostickou údržbu! 7

8 Stanovení optimálního intervalu diagnostiky - nalezení minima součtu průměrných jednotkových nákladů po zdražení paliva u [Kč/h mt ] u=u ZP +u D u ZP - ztráty nadspotřebou paliva nutí uživatele interval diagnostiky maximálně zkrátit u D - náklady na diagnostiku nutí uživatele interval diagnostiky maximálně prodloužit 0 I Dopt t [h mt ] Stanovení optimálního intervalu diagnostiky z průběhu funkce v P a nákladů obnovy (na diagnostiku) v P v P v P růst ceny paliva, horší podmínky provozu... v * P ( t) v P N D - zdražení diagn. N D N D I DO t I DO t 8

9 Příklady výpočtů úspor z diagnostiky vznětových motorů U ( m m ). 2 P. k. W ρ e v r =. C p N m 1 měrná spotřeba paliva před uplatněním diagnostické údržby m 2 měrná spotřeba paliva po zavedení diagnostické údržby P e efektivní výkon motoru k v koef. využití výkonu motoru W r roční využití stroje ρ měrná hmotnost nafty C p cena nafty N di náklady na diagnostiku di Příklad celkových ročních úspor z diagnostiky ve středisku Nebanice: A. 50 traktorů m 1 =327,7, m 2 =313,5, W r =23736 h mt, P e =40,2 kw, k v =0,6, C p =5,6 (327,7 313,5).40,2.0, U =.5,6 = 54850Kč 0, B. 10 NA: m 1 =584, m 2 =271, W r =8797 h mt, P e =91, k v =0,6, C p =5,60 ( ).91.0, U =.5,6 = Kč 0, Roční náklady na diagnostiku: Kč Celková roční úspora: = Kč 9

10 Příklad celkových ročních úspor z diagnostiky - dopravní firma: Typ AVIA 15 F AVIA 30 LIAZ 100 počet m bez m D Celková spotřeba nafty v prvním roce aplikace diagnostiky: 635 tun Roční náklady na diagnostiku: mzdové: Kč materiálové: Kč režijní: Kč prost.+dopr.: Kč CELKEM: Kč Výpočet úspor z diagnostiky: Průměrná m před zavedením diagnostiky: 345 g/kwh Průměrná m po zavedením diagnostiky: 239 g/kwh Koeficient snížení spotřeby: 1,44 Cena za tunu nafty: Kč Úspora aplikací preventivních diagnostických údržeb: , = Kč Celková roční úspora aplikací DGÚ: = Kč Příklad celkových ročních úspor z diagnostiky zemědělský podnik, 1150 ha, mimo zem. výrobu též služby pro cizí, zejm. doprava: Typ traktory I.UŘ traktory II.UŘ LIAZ 100 T-815 ostatní NA stroje RV počet m bez m D Celková spotřeba nafty v prvním roce aplikace diagnostiky: 872 tun Roční náklady na diagnostiku - CELKEM: Kč Výpočet úspor z diagnostiky: Průměrná m před zavedením diagnostiky: 396 g/kwh Průměrná m po zavedením diagnostiky: 266 g/kwh Koeficient snížení spotřeby: 1,39 Cena za tunu nafty: Kč Úspora aplikací preventivních diagnostických údržeb: Kč Celková roční úspora aplikací DGÚ: = Kč 10

11 Technická diagnostika Martin Pexa, M58/3 Katedra jakosti a spolehlivosti strojů 11

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST Materiály z 40. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září

Více

Udržovatelnost a zajištění údržby

Udržovatelnost a zajištění údržby ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Udržovatelnost a zajištění údržby Materiály z 58. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, prosinec 2014 1 Obsah Udržovatelnost, zajištěnost

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

Organizace a řízení výroby II

Organizace a řízení výroby II Organizace a řízení výroby II OSTRAVA 2006 Ing. Ladislav Hádek Obsah Obsah Ú V O D... 5 Úvodní slovo... 5 1. ORGANIZACE A Ř Í Z E N Í P R Á C E... 7 Organizace a řízení práce... 8 Historický vývoj organizace

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

SPOLEHLIVOST A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

SPOLEHLIVOST A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SPOLEHLIVOST A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA MATERIÁLY Z XXIV. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2006 OBSAH VYUŽITÍ UKAZATELŮ SPOLEHLIVOSTI

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Ing. Marek Nemec Abstrakt: S narůstajícími nároky na přepravu osob a zboží je kladen stále větší důraz na bežpečnost dopravy, která je ovlivněná řadou parametrů,

Více

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI (Stav k 31. 12. 2013) RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Praha Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 60 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se jedná

Více

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL 7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL Logistické zajištění údržby vozidel Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: popsat strukturu logistického řetězce a jednotlivé toky, orientovat

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2)

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT

Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT 1. Charakteristika výroby a její organizace Výroba, spotřeba, poptávka, směna, trh Výroba - výsledky práce (výrobky a služby) určené ke spotřebě Spotřeba

Více

Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti

Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti Materiály z 38. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha,

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace nákladů společnosti ČSAD logistik Ostrava a.s. Bc. Ondřej Konečný Diplomová práce 2014 . Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30 OBSAH ÚVOD... 2 PROGRAM DRUHÉ ETAPY PROVOZNÍCH ZKOUŠEK... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI KOSTELECKÉ UZENINY, A.S. KOSTELEC U JIHLAVY... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI PENAM, A.S. BRNO NA PROVOZNÍ JEDNOTCE OLOMOUC... 5 VOZIDLO

Více

Výroba a dodávky tepla v Hranicích

Výroba a dodávky tepla v Hranicích Výroba a dodávky tepla v Hranicích Co byste měli vědět? Milí hraničtí spoluobčané, již několik měsíců, ba let, probíhá v našem městě diskuse ohledně systému centrálního zásobování teplem. Provozovatelem

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR AUTODOPRAVA ISBN 978-80-254-7184-5 Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Počátky automobilismu...8

Více

Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě

Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ, OCHRANĚ MAJETKU, VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITĚ OBSAH 1. Informace

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více