ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : Zveřejněno na úřední desce na internetu : Sejmuto dne : Schváleno v OZ obce :

2 Obsah : strana Návrh závěrečného účtu obce Načeradec na rok Výroční zpráva hospodaření ZŠ a MŠ Načeradec 5 Zpráva o přezkoumání hospodaření 6-11 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 12 M Rozvaha k Příloha účetní uzávěrky k Číselník Účelové zdroje 43 - Oddíly a paragrafy Položky Záznamové položky 63 - Územní jednotky Účelové znaky MF Nástroje MF 74 - Zdroje MF 75 - Typ účetního dokladu 76 - Zdrojové úlohy dokladů 77 - Seznam kódů DPH pro rok Syntetické a analytické účty 79-84

3 Závěrečný účet obce Načeradec za rok 2009 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, 17) V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17se předkládá zastupitelstvu obce k projednání závěrečný účet obce Načeradec za rok 2009 I. Finanční hospodaření obce v roce 2009 Obec hospodařila v roce 2009 podle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření. Rozpočet obce byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne / v tis. Kč/ Rozpočtované příjmy : ,64 Rozpočtované výdaje : ,26 Obec v roce 2009 plánovala schodkové hospodaření s tím, že plánovaný schodek bude uhrazen z přebytku roku Zůstatek fin. prostředků na účtě obce Načeradec. Účet : Počáteční stav Stav ke konci období k Základní běžný účet ,59 Kč ,46 Kč Přehled o plnění základních příjmů a výdajů obce a o financujících položkách zdroj v Kč výkaz Fin 2 12 M k schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost 4010 daňové příjmy , , , nedaňové příjmy , , , kapitálové příjmy , , , přijaté transfery , , , Příjmy celkem , , ,90 P ř í j m y celkem po konsolidaci , , , běžné výdaje ,260, , , kapitálové , , , Výdaje celkem , , ,03 V ý d a j e celkem po konsolidaci , , ,03 ======================================================================

4 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích jsou uvedeny v příloze závěrečného účtu obce Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem, který byl během roku 2009 upravován rozpočtovými opatřeními, schvalovanými na zasedání zastupitelstva obce. V roce 2009 obec obdržela tyto transfery : - Poskytnuté ministerstvy prostřednictvím kraje: - Min. kultury Městská pam. zóna Načeradec ,00 Kč - Min. životního prostř. Péče o krajinu ,00 Kč - Min.vnitra z rozpočtu Evropské unie CzechPOINT ,00 Kč - Min. financí na volby do Evropského parlamentu ,00 Kč - Min. pro místní rozvoj obnova místních komunikací ,00 Kč - Min. pro místní rozvoj výstavba technické infrantruktury ,00 Kč - Min. pro místní rozvoj dětská hřiště - vybavení ,00 Kč - Min. vnitra hasičský záchranný systém ,00 Kč - Poskytnuté z rozpočtu kraje : - Hospodaření v lesích ,00 Kč - Modernizace poč. sítě v knihovně ,00 Kč - Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích ,00 Kč - Poskytnuté ze státního rozpočtu : - na činnost státní správy a školství ,00 Kč - Poskytnuté ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu : - Zaměstnanost za účelem veřejně prospěšných prací ,00 Kč - Přijaté od obcí a sdružení obcí : - na úhradu provoz. nákladů na ZŠ, knihovnu ,00 Kč - ze zisku EKOSA Tr. Štěpánov ,00 Kč Pořízení investic navýšení majetku obce v roce 2009 Rozšíření programu MISSYS ,60 Kč Dopravně bezpečnostní zařízení, čekárna v Olešné ,70 Kč Komunikace /tech. vybavenost/ v nové zástavbě / ,39 Kč Kanalizace, přípravné práce ke stavbě ČOV ,89 Kč Veřejné osvětlení v nové zástavbě ,00 Kč Projekt. práce na kult. centrum Načeradec ,00 Kč Pozemky získané do vlastnictví ,50 Kč Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce /Podrobně je uvedeno v příloze Rozvaha, sestavená k Zdroj Rozvaha-řádka ř = 96 Finanční prostředky na BÚ ,46 ř. 55 Poskytnuté provozní zálohy /STE/ ,00 ř. 56 Pohledávky za rozp. příjmy ,00 ř. 58 /ř. 55 až 57/ Pohledávky : ,00 Kč

5 Středisková knihovna Načeradec je organizační složkou obce a její hospodaření je zahrnuto v rozpočtovém hospodaření obce. Základní škola a mateřská škola Načeradec je zřízena jako příspěvková organizace obce Načeradec. Obec Načeradec poskytla PO ZŠ a MŠ Načeradec v roce 2009 příspěvek ve výši ,22 Kč.. Výroční zpráva o hospodaření PO ZŠ a MŠ Načeradec byla projednána v radě obce je přílohou závěrečného účtu Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Obec je členem svazků obcí : - BENEBUS který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce za činnost svazku a obslužnost činil v roce 2009 celkem ,00 Kč. - Mikroregion Blaník obec přispěla v roce 2009 částkou celkem ,00 Kč - Ekologické sdružení obcí EKOSO Trhový Štěpánov členský vklad byl zaplacen v r Poskytování pečovatelské služby v obci : Obec Načeradec na základě uzavřené smlouvy s Pečovatelskou službou okresu Benešov zajišťuje pečovatelskou službu našim potřebným občanům. Na financování pečovatelské služby obec Načeradec uhradila částku ,00 Kč. Pečovatelská služba okresu Benešov v roce 2009 byla hrazena hlavně ze státní dotace. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská ll, Praha 5. Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření obce ve dnech a , dle zákona č. 420/2004 Sb. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně a předat je na OÚ Načeradec nejpozději do 15ti dnů po jeho zveřejnění nebo ústně na Obecním úřadě Načeradec. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. V Načeradci dne Ing. Jiří Jelínek - starosta

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E R O K 2 0 0 6 I. Finanční hospodaření obce v roce 2006 Zastupitelstvo obce pro rok 2006 schválilo rozpočet 22. 2. 2006. Od počátku roku do 22. 2. 2006

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více