D chodové fondy (2. pilí )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014"

Transkript

1 D chodové y (2. pilí ) D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy , , ,80 Úroky z dluhových cenných papír 2 Výnosy z ostatních aktiv 3 2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 3. Výnosy z akcií a podíl ( ) 5 4. Výnosy z poplatk a provizí 8 5. Náklady na poplatky a provize ( ) , , ,35 Úplata penzijní spole nosti , , ,35 úplata za obhospoda ování majetku u , , ,25 úplata za zhodnocení majetku u , ,25 Poplatky hrazené bance Zisk nebo ztráta z Þ nan ních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady ( ) Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. ( ) Odpisy hmotného majetku Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podst. vlivem Ztráty z p evodu ú astí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP Rozpušt ní ostatních rezerv v etn rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv v etn rezerv na penze Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné in. p ed zdan ním , , , Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo. in. p ed zdan ním Da z p íjm ,96-301, ,60-900, , , , Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní , , , , , , , , , , , , ,67 Výkaz zisk a ztráty

2 D chodové y (2. pilí ) Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP p ijímané centrální 4 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami , , , ,44 a) splatné na požádání , , , ,44 aa) z statky b žných ú t u bank , , , ,44 ab) termínované vklady do 7 dn 10 b) ostatní pohledávky , , , ,00 ba) termínované vklady nad 7 dní , , , ,00 4. Pohledávky za nebankovními subjekty Dluhové cenné papíry 16 a) vydané vládními institucemi 17 b) vydané ostatními osobami 18 z. 16) realizovatelné 19 z. 16) oce. reálnou hodnotou proti ú t m náklad m/výnos m 20 z. 16) držené do splatnosti Akcie, podílové listy a ostatní podíly 22 a) akcie 23 b) podílové listy a ostatní podíly Ú asti s podstatným vlivem Ú asti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a p íjmy p íštích období ,78 AKTIVA CELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Rozvaha (aktiva) daného tvrtletí v K (brutto shodné s netto).

3 D chodové y (2. pilí ) Závazky v i bankám a družstevním záložnám Závazky v i nebankovním subjekt m Závazky z dluhových cenných papír 64 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 4. Ostatní pasiva , , , ,89 a) závazky z obchodních vztah 68 g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát , , , ,89 h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní , ,54 5. Výnosy a výdaje p íštích období Rezervy 86 a) rezervy na d chody a podobné závazky 87 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní 88 b) rezervy na dan 89 c) rezervy ostatní Pod ízené závazky Základní kapitál Emisní ážio , , , , Rezervní y a ostatní y ze zisku Rezervní na nové ocen ní Kapitálové y , , , ,94 a) kapitálové vklady akcioná e 103 b) ostatní kapitálové y , , , , Oce ovací rozdíly 105 a) oce ovací rozdíly z majetku a závazk 106 aa) z neprovozního hmotného majetku 107 ab) z cenných papír 108 z. 106) kurzové rozdíly 110 b) oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 111 c) oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí Nerozd lený zisk (neuhrazená ztráta) z p edchozích období , , , ,52 c) hospodá ský výsledek ve schvalovacím období , , , , Zisk nebo ztráta za ú etní období , , , ,67 PASIVA CELKEM , , , ,77 301,82 301,82 900,00 900, , , , ,75 Rozvaha (pasiva)

4 Ú astnické y 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy , , , , ,74 Úroky z dluhových cenných papír , , ,33 Výnosy z ostatních aktiv , , , , ,74 2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 3. Výnosy z akcií a podíl ( ) ,08 4. Výnosy z poplatk a provizí 8 5. Náklady na poplatky a provize ( ) , , , , ,66 Úplata penzijní spole nosti , , , , ,66 úplata za obhospoda ování majetku u , , , , ,33 úplata za zhodnocení majetku u , , , , ,33 Poplatky hrazené bance ,29 6. Zisk nebo ztráta z Þ nan ních operací , , , , ,26 7. Ostatní provozní výnosy ,72 8. Ostatní provozní náklady Správní náklady ( ) 29-0, Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. ( ) Odpisy hmotného majetku Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podst. vlivem Ztráty z p evodu ú astí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP Rozpušt ní ostatních rezerv v etn rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv v etn rezerv na penze , Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem 52 Výkaz zisk a ztráty 18. Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné in. p ed zdan ním , , , , , Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo. in. p ed zdan ním Da z p íjm , , , , Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní , , , , ,79

5 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP p ijímané centrální 4 Ú astnické y 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami , , , , ,41 a) splatné na požádání , , , , ,41 aa) z statky b žných ú t u bank , , , , ,41 ab) termínované vklady do 7 dn ,00 b) ostatní pohledávky , , ,89 ba) termínované vklady nad 7 dní , , ,89 4. Pohledávky za nebankovními subjekty Dluhové cenné papíry ,17 a) vydané vládními institucemi ,06 b) vydané ostatními osobami ,11 z. 16) realizovatelné ,30 z. 16) oce. reálnou hodnotou proti ú t m náklad m/výnos m 20 z. 16) držené do splatnosti ,87 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly , , , ,81 a) akcie 23 b) podílové listy a ostatní podíly , , , ,81 7. Ú asti s podstatným vlivem Ú asti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva , , , ,48 d) pohledávky za státním rozpo tem - da ové pohledávky ,02 e) pohledávky z obchodování s cennými papíry , , , , Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a p íjmy p íštích období AKTIVA CELKEM , , , , , , , , , ,70 Rozvaha (aktiva) daného tvrtletí v K (brutto shodné s netto).

6 1. Závazky v i bankám a družstevním záložnám 58 Ú astnické y Rozvaha (pasiva) 2. Závazky v i nebankovním subjekt m Závazky z dluhových cenných papír Ostatní pasiva , , , , ,51 a) závazky z obchodních vztah ,95 f) závazky z obchodováním s cennými papíry ,27 g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát , , , , ,51 h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní ,68 ha) p ísp vek ú astníka ,94 hb) státní p ísp vky 78 hc) prost edky pro výplatu penzí 79 hd) výnosy z p ísp vk ú astníka 80 he) nep iznané p ísp vky ú astník penzijního p ipojišt ní 81 hf) závazek z p iznaných nevyplac. dávek jednoráz. pln ní Výnosy a výdaje p íštích období , , , , ,71 6. Rezervy ,68 a) rezervy na d chody a podobné závazky ,68 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní ,68 b) rezervy na dan 89 c) rezervy ostatní Pod ízené závazky Základní kapitál Emisní ážio , , , , Rezervní y a ostatní y ze zisku Rezervní na nové ocen ní , , Kapitálové y , , , ,50 a) kapitálové vklady akcioná e 103 b) ostatní kapitálové y , , , , , , , , , , Oce ovací rozdíly ,83 a) oce ovací rozdíly z majetku a závazk ,06 aa) z neprovozního hmotného majetku 107 ab) z cenných papír ,06

7 z. 106) kurzové rozdíly 110 b) oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát ,23 c) oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí 112 Ú astnické y 14. Nerozd lený zisk (neuhrazená ztráta) z p edchozích období , , , ,35 a) nerozd lený zisk z p edchozích období 114 b) neuhrazená ztráta z p edchozích období 115 c) hospodá ský výsledek ve schvalovacím období , , , , Zisk nebo ztráta za ú etní období , , , , ,79 PASIVA CELKEM , , , , ,70 Rozvaha (pasiva)

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU ZDROJE KRYTÍ MAJETKU Obsah Podstata zdrojů krytí majetku Druhy zdrojů krytí majetku Vlastní zdroje krytí majetku Cizí zdroje krytí majetku Poměr mezi vlastními a cizími zdroji Dopady při nevhodném poměru

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více