ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, přísp.organizace Školní náměstí 1, Rýmařov, , Česká republika Mgr. Hana Měráková Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele , na ředitele Konzultační hodiny dle domluvy Jméno a příjmení školního Žaneta Šlézarová metodika prevence Telefon , Konzultační hodiny Pondělí: 8:45 9:30 Jméno a příjmení výchovného Bc. Marcela Štěpaníková poradce Telefon , Konzultační hodiny Pondělí: 7:50 8:35 Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ - I stupeň 2 15 ZŠ - II.stupeň 4 31 ZŠ speciální 1 9 Celkem 7 55 Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence VP výchovný poradce OČMU ochrana člověka za mimořádných událostí TU třídní učitel OPL omamné a psychotropní látky OSPOD orgán soc.-právní ochrany dětí ŠD školní družina EVVO enviromentální výchova Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 1

2 Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 2

3 Motto Smysl má taková prevence, do které se zapojí všichni a která povede ke zdravému životnímu stylu, posilování kvalitních mezilidských vztahů, rozvoji a podpoře sociálních kompetencí a tím k vytváření zdravé společnosti. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 3

4 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE 1. Charakteristika školy a skladba žáků Hlavní účel a předmět činnosti organizace: 1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů. 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje základní vzdělání poskytuje zájmové vzdělávání. Škola je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Jedná se o ZŠ praktickou, ve které jsou vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením. Současně jsou zde formou skupinové a individuální integrace vyučováni žáci ZŠ speciální se středně těžkým mentálním postižením, případně kombinovanými vadami. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. Výuka v některých třídách probíhá v odděleních, tzn., že ve třídě jsou současně vyučovány dva, případně i více postupných ročníků. Kapacita školy je 110 žáků. K školu navštěvovalo 55 žáků v 7 třídách. Při škole pracuje jedno oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od do 16 hodin. Naše škola má dvě budovy. Obě jsou situovány pod náměstím Rýmařova. Z hlediska výskytu SPJ jde o celkem klidnou oblast. V posledních letech obě budovy školy prošly řadou rekonstrukcí, modernizací vybavení učeben a kabinetů, k dispozici je 1 učebna PC, průběžně se některé třídy vybavují interaktivními tabulemi. Škola disponuje plně vybavenou školní kuchyňkou a školní dílnou. Tělocvičnu máme pronajatou v nedaleké škole. Škola je spádová, téměř 60 procent žáků dojíždí z 12 okolních vesnic. Při škole pracuje od školního roku 2005/06 školská rada. Školská rada pracuje řádně, úkoly stanovené zákonem plní. Přehled oborů vzdělání B/001 Pomocná škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru 15 dobíhající obor B/01 Základní škola speciální nejvyšší povolený počet žáků v oboru C/01 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru 95 Přehled vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZS 242/07, zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 4

5 Vzdělávací program pomocné školy, č. j / Školáček školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZŠS, č. j. ZS 274/ Hodnocení SPJ Z hlediska SPJ se v průběhu roku řeší nejvíce: nevhodné chování žáků ke svým spolužákům, případně pedagogům špatné vztahy v třídním kolektivu spolupráce s rodiči častá absence vulgarita, agresivita lhaní drobné krádeže. Problémy jsou s žáky probírány individuálně metodou rozhovoru a řešeny ve spolupráci s rodiči na jednáních s rodiči, dále pravidelně na 1. stupni v tzv. komunitním kruhu, na druhém stupni na třídnických hodinách, konzultacích, výchovných komisích. Zápisy z jednání a veškerá agenda o problémových žácích jsou uloženy v jednotné dokumentaci výchovné poradkyně a školního metodika prevence a v katalogových listech jednotlivých žáků. 3. Personální zajištění prevence Ředitelka školy Mgr. Hana Měráková zodpovídá za realizaci preventivního programu jedná s rodiči žáků i s žáky samotnými Školní metodik prevence Žaneta Šlézarová sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, okresním metodikem prevence a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky mapuje výskyt sociálně patologických jevů ve škole řeší a eviduje sociálně patologické jevy ve škole zajišťuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice Výchovná poradkyně Bc. Marcela Štěpaníková pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů spolupracuje s PPP, SPC, psychology aj. odborníky Třídní učitel žáka mapuje vztahy žáků v třídním kolektivu je manažerem třídního dění a preventivních aktivit spolupracuje s rodiči Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 5

6 4. Spolupráce školy Škola úzce spolupracuje s těmito institucemi: KÚ Moravskoslezského kraje odbor školství, mládeže a sportu MěU Rýmařov odbor sociálních věcí, odbor školství Policie ČR, Okresní soud Bruntál, ÚP Bruntál SPC Bruntál, PPP Bruntál, SVP Bruntál SVČ Rýmařov, Městská knihovna Rýmařov, Městské muzeum Rýmařov Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, ZUŠ Rýmařov MŠ a ZŠ Rýmařov ZŠ praktické a speciální okresu, Moravskoslezského kraje Sdružení pro MP Kouzelná buřinka Diakonie ČCE Rýmařov další Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 6

7 B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 1. Cíle programu vybudování optimálního klimatu školy a sociálních vztahů, při kterých dochází ke zvyšování sociálních kompetencí dětí, k rozvoji dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti (s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha) průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů, zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům maximálně aktivně zapojit všechny aktéry školy (žáky, rodiče, učitele i ostatní zaměstnance školy) do života školy problematika prevence veškerého rizikového chování je začleněná do ŠVP a je přirozenou a neoddělitelnou součástí výuky jednotlivých předmětů a veškerého dění v životě školy snížení časté absence, příp. neomluvených hodin zlepšení klimatu třídy, školy a mezilidských vztahů rozšíření prevence kouření, popř. užívání OPL nabízení možností smysluplného využití volného času, mimoškolních zájmových a volnočasových aktivit rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků o ochraně vlastní osoby (ochrana proti napadení, šikaně, kyberšikaně, stalkingu apod.) rozšíření prevence kriminality a vandalismu zabránění rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci systematické vedení žáků ke zdravému životnímu stylu. 2. Cílová skupina A) Všeobecná prevence je zaměřena na VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY. B) Selektivní prevence, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování a indikovaná prevence, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl v minulosti zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky, tj. děti: s nedostatečným prospěchem se specifickými vývojovými poruchami chování ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí žáky cizince. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 7

8 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní preventivní program je realizován na několika úrovních: je začleněn do výukových předmětů jednotlivých ročníků na 1. i 2. stupni prostřednictvím jednorázových i pravidelně se opakujících akcí realizací mimoškolních aktivit nabídkou zájmových útvarů I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Pro snížení počtu neomluvených hodin je nutné připomínat žákům i jejich rodičům povinnosti související s povinnou školní docházkou a dodržováním školního řádu, týkajících se včasného omlouvání absence. Úspěšnost závisí na důkladnosti práce TU, jeho spolupráci s VP a ŠMP, úzké a okamžité spolupráci TU s rodiči popř. s pracovníky OSPOD. Na zlepšení klimatu třídy a školy budou pracovat všichni třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími a zaměstnanci školy. V rámci výuky a hlavně komunitního kruhu a třídnických hodin si budou žáci formou interaktivních her a diskuzí formovat mezilidské vztahy (s důrazem na zásady slušného chování). Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků v chování v dopravních situacích se pedagogové věnují ve výuce prvouky a vlastivědy, pro žáky čtvrtého ročníku pořádáme pravidelně dopravní kurz. Nutnost dbát na bezpečnost v dopravě je žákům připomínána před každou mimoškolní akcí a před dny volna. Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků v protipožární prevenci se pedagogové věnují při výuce odborných předmětů (prvouka, vlastivědy, fyzika, chemie) a při výuce OČMU. Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků k ochraně vlastní osoby (ochrana proti napadení, proti šikaně, proti netolismu, proti stalkingu, rozšíření prevence kriminality a vandalismu, zabránění rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci.) se pedagogové věnují ve výuce odborných předmětů (prvouka, vlastivěda, výchova ke zdraví, občanská výchova) a TU v komunitních kruzích na prvním stupni nebo třídnických hodinách na druhém stupni formou přednášek a diskusí se žáky. Prevenci kouření a užívání OPL se pedagogové věnují při výuce odborných předmětů (prvouka, vlastivěda, výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie) a TU v třídnických hodinách formou přednášek a diskusí se žáky. V rámci pedagogické diagnostiky učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP, SPC aj.) Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 8

9 Učitelé žákům nabízí možnosti mimoškolních zájmových a volnočasových aktivit, zprostředkovávají komunikaci mezi oběma stranami. Škola nabízí i vlastní sportovní či zájmové činnosti (viz níže). 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Setkání VP Souvisí (ne)kázeň s použitím vých. opatření? Škola a emoce Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil Realizátor organizace, odborník 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Souvisí (ne)kázeň s použitím vých. opatření? Škola a emoce Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil Realizátor organizace, odborník II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, VP, možnostmi spolupráce a MPP Možnosti pomoci ŠMP či VP jsou rodičům vysvětleny prostřednictvím žáků (informace v ŽK) a na třídních schůzkách na počátku školního roku a zároveň jsou seznámeni s konzultačními hodinami (ty jsou vyvěšeny na školním webu a na dveřích kabinetů). Rodiče mohou se ŠMP či VP konzultovat veškeré problémy týkající se rizikového chování žáků či podezření na rizikové chování, problémy související s výchovně-vzdělávacím procesem dětí, popř. rodinné či mimoškolní situace, které mohou negativně ovlivňovat výchovně-vzdělávací proces dětí. Nástěnka s informacemi ŠMP a VP se nachází ve 2 mezipatře. MPP je zveřejněn na webových stránkách školy. V přízemí u schodiště je také umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY. 2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči zajistíme informovanost prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, webových stránek školy (preventivní strategie školy, školní řád, kompetence školního metodika, výměna informací a formy spolupráce) budeme spravovat sekci na webu školy, ve které rodiče najdou adresář poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování dětí uspořádáme školní akademii, den otevřených dveří, vítání prvňáčků Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 9

10 III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, VP, možnostmi pomoci a MPP Možnosti pomoci ŠMP či VP jsou žákům vysvětleny na počátku školního roku a zároveň jsou seznámeni s konzultačními hodinami (ty jsou vyvěšeny na školním webu a na dveřích kabinetů). Žáci mohou se ŠMP či VP konzultovat veškeré problémy týkající se rizikového chování žáků či podezření na rizikové chování, problémy související s výchovně-vzdělávacím procesem, popř. rodinné či mimoškolní situace, které mohou negativně ovlivňovat výchovně-vzdělávací proces. Nástěnka s informacemi ŠMP a VP se nachází ve 2 mezipatře. MPP je zveřejněn na webových stránkách školy. Také je v přízemí u schodiště umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY. 1. Prevence pro žáky ve výuce dlouhodobá prevence SPJ Dané úkoly vycházejí z potřeb naší školy. Pokračujeme ve všech pozitivních preventivních aktivitách a činnostech školy realizovaných v minulých letech, které se staly běžnou součástí života školy a které jsou kladně vnímány ze strany učitelů, žáků, jejich rodičů i ostatní veřejností. Budeme: realizovat preventivní strategii v jednotlivých ročnících a předmětech začleňovat preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů (viz. Průřezová témata ŠVP) realizovat na 1.stupni pravidelný komunitní kruh, na 2.stupni pravidelné třídnické hodiny zaměřené na zvyšování sociálních kompetencí žáků, posilování pozitivních vztahů v kolektivu a posilování důvěry k třídnímu učiteli, vytváření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty pozitivně podporovat tvorbu a následné dodržování pravidel vzájemného soužití třídy (každá třída si vytvoří pravidla soužití třídy a pravidla slušného chování, jejichž plnění bude vyhodnocovat průběžně během roku) podporovat mimoškolní akce se třídou (výlety, pobyty v přírodě, návštěvy kulturní akcí aj.) dle možností zajišťovat celou řadu besed, preventivních programů, exkurzí aj. podporovat různé celoškolní soutěže výtvarné, sportovní aj. prohlubovat častější spolupráci mezi mladšími a staršími spolužáky, společné setkávání v zájmových útvarech, a při společných celoškolních aktivitách (školní projekty, školní sportovní dny, recitační soutěže, školní akademie aj.) 2. Akce pro žáky školní rok 2014/2015 Zájmová činnost Přehled zájmových kroužků ve škole: zdravotní sportovní hry atletika taneční informatika pěvecký stolní hry přírodovědný kroužek Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 10

11 dívčí kurz Soutěže (okresní, školní...) Mladí zlatokopové 21. století Soutěž hlídek mladých zdravotníků Mladý cyklista Řemeslo má zlaté dno Talentová soutěž Okresní kolo LA čtyřboje Okresní přebor žáků ve sportovní všestrannosti Okresní turnaj ve vybíjené Okresní přehlídka tanečních vystoupení Okrskové závody ve šplhu (1. stupeň) Okrskové závody v přeskoku švihadla (1.stupeň) Turnaj v pétanque ZŠS Soutěž ve sběru léčivých bylin Pěvecké soutěže - Karaoke (Mini playback) Recitační soutěž Literární soutěž Soutěž o nejhezčí výzdobu tříd Přespolní běh Školní turnaj ve stolním tenisu Turnaj v pexesu Výtvarné soutěže Děti, pozor, červená!, Recyklohraní, Požární ochrana očima dětí aj. Besedy s tématikou SPJ Beseda s Hasičským záchranným sborem prevence požárů Beseda s Rychlou záchrannou službou první pomoc Beseda s Policií ČR Bruntál bezpečnost dětí (bezpečné chování, šikana, krádeže..) Na hraně zákona (prevence kriminality mladistvých) beseda s kurátorkou pro mládež MěÚ Beseda Historie regionu Beseda o CHKO Jeseníky Beseda o ochraně zvířat Poznej svého psa (canisterapie) Besedy v Městské knihovně Rýmařov, Městském muzeu Beseda - Nebezpečí závislosti na alkoholu, tabáku, drogách atd. PPP Bruntál Besedy zajišťované pedagogy ve škole: Zdravá výživa (s praktickou výrobou pokrmů) Nenič své chytré tělo Týrání, zanedbávání, zneužívání dítěte Nebezpečí závislosti na alkoholu, tabáku a jiných drogách Sexuální výchova, prevence AIDS Výchova k manželství a rodičovství, prevence domácí násilí, gamblerství Otázky kolem dospívání Ekologie v praxi ochrana přírody v regionu Prevence úrazů u dětí, dopravní bezpečnost chodců a cyklistů OČMU Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekty Poznáváme region Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 11

12 Den Země Recyklovaní Den vody Svět divadla Projektové dny Zvyky a obyčeje, Vánoce, Velikonoce, finanční gramotnost Exkurze Rychlá záchranná služba Hasičská zbrojnice Hedva a.s. Mizející krása Čistírna odpadních vod Výrobní závody, provozy (dle aktuálních možností) Další akce pro žáky EVVO (viz. plán) Mikulášská nadílka Návštěva Dětského domova Vánoční besídky Vánoční hraní Vánoční výzdoba stromu před školou Vítání ročních období Dětský den Sportovní den Školní akademie Školní výlet Třídění odpadu Pobyt v přírodě Plavecký výcvik Dopravní kurz Lesní pedagogika (Lesy ČR) Přikrmování zvěře Bruslení Spaní ve škole Divadelní představení, výchovné koncerty a pořady (dle aktuální nabídky) Rozloučení s vycházejícími žáky Ostatní aktivity: Den otevřených dveří Programy starších žáků pro nižší ročníky (Mikulášská nadílka, Den dětí, pomoc při organizaci sportovních soutěží aj.) Festival přátelství Vystoupení pro Diakonii CČE K prevenci SPJ přispívají i další výchovně vzdělávací aktivity školy, ať již jsou zaměřeny na zdravý životní styl, kulturu, či mezilidské vztahy obecně. Všechny tyto aktivity se v činnosti školy prolínají a doplňují a přispívají tak k rozvoji žáka, jeho zdravého životnímu stylu v širokém slova smyslu a tedy i prevenci SPJ. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 12

13 D. ZPŮSOB MĚŘENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU, EVALUACE V průběhu školního roku budeme sledovat plnění jednotlivých cílů a zároveň povedeme záznamy a přehledy realizovaných aktivit. Na konci školního roku dojde k celkovému vyhodnocení preventivního programu, který bude součásti výroční zprávy školy. DOKUMENTACE Budeme shromažďovat veškeré informace a zpětné vazby v průběhu roku (třídní učitelé, výchovný poradce, metodik SPJ). Budeme evidovat výskyt rizikových forem chování u jednotlivých žáků tříd (třídní učitelé) plán práce školy. Veškeré informace zaznamenáváme, včetně záznamů o rozhovorech se žáky, s rodiči ( třídní učitel, výchovný poradce, metodik SPJ) katalogové listy žáků. E. VÝCHOZÍ DOKUMENTY A MATERIÁLY K TVOBĚ MPP Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování Zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních F. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Vypracovala: Žaneta Šlézarová (školní metodik prevence) Datum Podpis.. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 13

14 Seznámení ředitelky školy s MPP Datum Podpis.. Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Datum Podpis.. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 14

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 4 MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM a Školní preventivní strategie jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Alešova Vodňany Alešova ulice č.50 38901 Vodňany Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavel

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540, 341 01 Horažďovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více