ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, přísp.organizace Školní náměstí 1, Rýmařov, , Česká republika Mgr. Hana Měráková Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele , na ředitele Konzultační hodiny dle domluvy Jméno a příjmení školního Žaneta Šlézarová metodika prevence Telefon , Konzultační hodiny Pondělí: 8:45 9:30 Jméno a příjmení výchovného Bc. Marcela Štěpaníková poradce Telefon , Konzultační hodiny Pondělí: 7:50 8:35 Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ - I stupeň 2 15 ZŠ - II.stupeň 4 31 ZŠ speciální 1 9 Celkem 7 55 Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence VP výchovný poradce OČMU ochrana člověka za mimořádných událostí TU třídní učitel OPL omamné a psychotropní látky OSPOD orgán soc.-právní ochrany dětí ŠD školní družina EVVO enviromentální výchova Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 1

2 Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 2

3 Motto Smysl má taková prevence, do které se zapojí všichni a která povede ke zdravému životnímu stylu, posilování kvalitních mezilidských vztahů, rozvoji a podpoře sociálních kompetencí a tím k vytváření zdravé společnosti. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 3

4 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE 1. Charakteristika školy a skladba žáků Hlavní účel a předmět činnosti organizace: 1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů. 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje základní vzdělání poskytuje zájmové vzdělávání. Škola je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Jedná se o ZŠ praktickou, ve které jsou vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením. Současně jsou zde formou skupinové a individuální integrace vyučováni žáci ZŠ speciální se středně těžkým mentálním postižením, případně kombinovanými vadami. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. Výuka v některých třídách probíhá v odděleních, tzn., že ve třídě jsou současně vyučovány dva, případně i více postupných ročníků. Kapacita školy je 110 žáků. K školu navštěvovalo 55 žáků v 7 třídách. Při škole pracuje jedno oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od do 16 hodin. Naše škola má dvě budovy. Obě jsou situovány pod náměstím Rýmařova. Z hlediska výskytu SPJ jde o celkem klidnou oblast. V posledních letech obě budovy školy prošly řadou rekonstrukcí, modernizací vybavení učeben a kabinetů, k dispozici je 1 učebna PC, průběžně se některé třídy vybavují interaktivními tabulemi. Škola disponuje plně vybavenou školní kuchyňkou a školní dílnou. Tělocvičnu máme pronajatou v nedaleké škole. Škola je spádová, téměř 60 procent žáků dojíždí z 12 okolních vesnic. Při škole pracuje od školního roku 2005/06 školská rada. Školská rada pracuje řádně, úkoly stanovené zákonem plní. Přehled oborů vzdělání B/001 Pomocná škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru 15 dobíhající obor B/01 Základní škola speciální nejvyšší povolený počet žáků v oboru C/01 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru 95 Přehled vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZS 242/07, zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 4

5 Vzdělávací program pomocné školy, č. j / Školáček školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZŠS, č. j. ZS 274/ Hodnocení SPJ Z hlediska SPJ se v průběhu roku řeší nejvíce: nevhodné chování žáků ke svým spolužákům, případně pedagogům špatné vztahy v třídním kolektivu spolupráce s rodiči častá absence vulgarita, agresivita lhaní drobné krádeže. Problémy jsou s žáky probírány individuálně metodou rozhovoru a řešeny ve spolupráci s rodiči na jednáních s rodiči, dále pravidelně na 1. stupni v tzv. komunitním kruhu, na druhém stupni na třídnických hodinách, konzultacích, výchovných komisích. Zápisy z jednání a veškerá agenda o problémových žácích jsou uloženy v jednotné dokumentaci výchovné poradkyně a školního metodika prevence a v katalogových listech jednotlivých žáků. 3. Personální zajištění prevence Ředitelka školy Mgr. Hana Měráková zodpovídá za realizaci preventivního programu jedná s rodiči žáků i s žáky samotnými Školní metodik prevence Žaneta Šlézarová sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, okresním metodikem prevence a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky mapuje výskyt sociálně patologických jevů ve škole řeší a eviduje sociálně patologické jevy ve škole zajišťuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice Výchovná poradkyně Bc. Marcela Štěpaníková pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů spolupracuje s PPP, SPC, psychology aj. odborníky Třídní učitel žáka mapuje vztahy žáků v třídním kolektivu je manažerem třídního dění a preventivních aktivit spolupracuje s rodiči Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 5

6 4. Spolupráce školy Škola úzce spolupracuje s těmito institucemi: KÚ Moravskoslezského kraje odbor školství, mládeže a sportu MěU Rýmařov odbor sociálních věcí, odbor školství Policie ČR, Okresní soud Bruntál, ÚP Bruntál SPC Bruntál, PPP Bruntál, SVP Bruntál SVČ Rýmařov, Městská knihovna Rýmařov, Městské muzeum Rýmařov Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, ZUŠ Rýmařov MŠ a ZŠ Rýmařov ZŠ praktické a speciální okresu, Moravskoslezského kraje Sdružení pro MP Kouzelná buřinka Diakonie ČCE Rýmařov další Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 6

7 B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 1. Cíle programu vybudování optimálního klimatu školy a sociálních vztahů, při kterých dochází ke zvyšování sociálních kompetencí dětí, k rozvoji dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti (s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha) průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů, zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům maximálně aktivně zapojit všechny aktéry školy (žáky, rodiče, učitele i ostatní zaměstnance školy) do života školy problematika prevence veškerého rizikového chování je začleněná do ŠVP a je přirozenou a neoddělitelnou součástí výuky jednotlivých předmětů a veškerého dění v životě školy snížení časté absence, příp. neomluvených hodin zlepšení klimatu třídy, školy a mezilidských vztahů rozšíření prevence kouření, popř. užívání OPL nabízení možností smysluplného využití volného času, mimoškolních zájmových a volnočasových aktivit rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků o ochraně vlastní osoby (ochrana proti napadení, šikaně, kyberšikaně, stalkingu apod.) rozšíření prevence kriminality a vandalismu zabránění rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci systematické vedení žáků ke zdravému životnímu stylu. 2. Cílová skupina A) Všeobecná prevence je zaměřena na VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY. B) Selektivní prevence, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování a indikovaná prevence, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl v minulosti zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky, tj. děti: s nedostatečným prospěchem se specifickými vývojovými poruchami chování ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí žáky cizince. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 7

8 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní preventivní program je realizován na několika úrovních: je začleněn do výukových předmětů jednotlivých ročníků na 1. i 2. stupni prostřednictvím jednorázových i pravidelně se opakujících akcí realizací mimoškolních aktivit nabídkou zájmových útvarů I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Pro snížení počtu neomluvených hodin je nutné připomínat žákům i jejich rodičům povinnosti související s povinnou školní docházkou a dodržováním školního řádu, týkajících se včasného omlouvání absence. Úspěšnost závisí na důkladnosti práce TU, jeho spolupráci s VP a ŠMP, úzké a okamžité spolupráci TU s rodiči popř. s pracovníky OSPOD. Na zlepšení klimatu třídy a školy budou pracovat všichni třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími a zaměstnanci školy. V rámci výuky a hlavně komunitního kruhu a třídnických hodin si budou žáci formou interaktivních her a diskuzí formovat mezilidské vztahy (s důrazem na zásady slušného chování). Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků v chování v dopravních situacích se pedagogové věnují ve výuce prvouky a vlastivědy, pro žáky čtvrtého ročníku pořádáme pravidelně dopravní kurz. Nutnost dbát na bezpečnost v dopravě je žákům připomínána před každou mimoškolní akcí a před dny volna. Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků v protipožární prevenci se pedagogové věnují při výuce odborných předmětů (prvouka, vlastivědy, fyzika, chemie) a při výuce OČMU. Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností žáků k ochraně vlastní osoby (ochrana proti napadení, proti šikaně, proti netolismu, proti stalkingu, rozšíření prevence kriminality a vandalismu, zabránění rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci.) se pedagogové věnují ve výuce odborných předmětů (prvouka, vlastivěda, výchova ke zdraví, občanská výchova) a TU v komunitních kruzích na prvním stupni nebo třídnických hodinách na druhém stupni formou přednášek a diskusí se žáky. Prevenci kouření a užívání OPL se pedagogové věnují při výuce odborných předmětů (prvouka, vlastivěda, výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie) a TU v třídnických hodinách formou přednášek a diskusí se žáky. V rámci pedagogické diagnostiky učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP, SPC aj.) Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 8

9 Učitelé žákům nabízí možnosti mimoškolních zájmových a volnočasových aktivit, zprostředkovávají komunikaci mezi oběma stranami. Škola nabízí i vlastní sportovní či zájmové činnosti (viz níže). 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Setkání VP Souvisí (ne)kázeň s použitím vých. opatření? Škola a emoce Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil Realizátor organizace, odborník 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Souvisí (ne)kázeň s použitím vých. opatření? Škola a emoce Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil Realizátor organizace, odborník II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, VP, možnostmi spolupráce a MPP Možnosti pomoci ŠMP či VP jsou rodičům vysvětleny prostřednictvím žáků (informace v ŽK) a na třídních schůzkách na počátku školního roku a zároveň jsou seznámeni s konzultačními hodinami (ty jsou vyvěšeny na školním webu a na dveřích kabinetů). Rodiče mohou se ŠMP či VP konzultovat veškeré problémy týkající se rizikového chování žáků či podezření na rizikové chování, problémy související s výchovně-vzdělávacím procesem dětí, popř. rodinné či mimoškolní situace, které mohou negativně ovlivňovat výchovně-vzdělávací proces dětí. Nástěnka s informacemi ŠMP a VP se nachází ve 2 mezipatře. MPP je zveřejněn na webových stránkách školy. V přízemí u schodiště je také umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY. 2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči zajistíme informovanost prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, webových stránek školy (preventivní strategie školy, školní řád, kompetence školního metodika, výměna informací a formy spolupráce) budeme spravovat sekci na webu školy, ve které rodiče najdou adresář poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování dětí uspořádáme školní akademii, den otevřených dveří, vítání prvňáčků Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 9

10 III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, VP, možnostmi pomoci a MPP Možnosti pomoci ŠMP či VP jsou žákům vysvětleny na počátku školního roku a zároveň jsou seznámeni s konzultačními hodinami (ty jsou vyvěšeny na školním webu a na dveřích kabinetů). Žáci mohou se ŠMP či VP konzultovat veškeré problémy týkající se rizikového chování žáků či podezření na rizikové chování, problémy související s výchovně-vzdělávacím procesem, popř. rodinné či mimoškolní situace, které mohou negativně ovlivňovat výchovně-vzdělávací proces. Nástěnka s informacemi ŠMP a VP se nachází ve 2 mezipatře. MPP je zveřejněn na webových stránkách školy. Také je v přízemí u schodiště umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY. 1. Prevence pro žáky ve výuce dlouhodobá prevence SPJ Dané úkoly vycházejí z potřeb naší školy. Pokračujeme ve všech pozitivních preventivních aktivitách a činnostech školy realizovaných v minulých letech, které se staly běžnou součástí života školy a které jsou kladně vnímány ze strany učitelů, žáků, jejich rodičů i ostatní veřejností. Budeme: realizovat preventivní strategii v jednotlivých ročnících a předmětech začleňovat preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů (viz. Průřezová témata ŠVP) realizovat na 1.stupni pravidelný komunitní kruh, na 2.stupni pravidelné třídnické hodiny zaměřené na zvyšování sociálních kompetencí žáků, posilování pozitivních vztahů v kolektivu a posilování důvěry k třídnímu učiteli, vytváření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty pozitivně podporovat tvorbu a následné dodržování pravidel vzájemného soužití třídy (každá třída si vytvoří pravidla soužití třídy a pravidla slušného chování, jejichž plnění bude vyhodnocovat průběžně během roku) podporovat mimoškolní akce se třídou (výlety, pobyty v přírodě, návštěvy kulturní akcí aj.) dle možností zajišťovat celou řadu besed, preventivních programů, exkurzí aj. podporovat různé celoškolní soutěže výtvarné, sportovní aj. prohlubovat častější spolupráci mezi mladšími a staršími spolužáky, společné setkávání v zájmových útvarech, a při společných celoškolních aktivitách (školní projekty, školní sportovní dny, recitační soutěže, školní akademie aj.) 2. Akce pro žáky školní rok 2014/2015 Zájmová činnost Přehled zájmových kroužků ve škole: zdravotní sportovní hry atletika taneční informatika pěvecký stolní hry přírodovědný kroužek Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 10

11 dívčí kurz Soutěže (okresní, školní...) Mladí zlatokopové 21. století Soutěž hlídek mladých zdravotníků Mladý cyklista Řemeslo má zlaté dno Talentová soutěž Okresní kolo LA čtyřboje Okresní přebor žáků ve sportovní všestrannosti Okresní turnaj ve vybíjené Okresní přehlídka tanečních vystoupení Okrskové závody ve šplhu (1. stupeň) Okrskové závody v přeskoku švihadla (1.stupeň) Turnaj v pétanque ZŠS Soutěž ve sběru léčivých bylin Pěvecké soutěže - Karaoke (Mini playback) Recitační soutěž Literární soutěž Soutěž o nejhezčí výzdobu tříd Přespolní běh Školní turnaj ve stolním tenisu Turnaj v pexesu Výtvarné soutěže Děti, pozor, červená!, Recyklohraní, Požární ochrana očima dětí aj. Besedy s tématikou SPJ Beseda s Hasičským záchranným sborem prevence požárů Beseda s Rychlou záchrannou službou první pomoc Beseda s Policií ČR Bruntál bezpečnost dětí (bezpečné chování, šikana, krádeže..) Na hraně zákona (prevence kriminality mladistvých) beseda s kurátorkou pro mládež MěÚ Beseda Historie regionu Beseda o CHKO Jeseníky Beseda o ochraně zvířat Poznej svého psa (canisterapie) Besedy v Městské knihovně Rýmařov, Městském muzeu Beseda - Nebezpečí závislosti na alkoholu, tabáku, drogách atd. PPP Bruntál Besedy zajišťované pedagogy ve škole: Zdravá výživa (s praktickou výrobou pokrmů) Nenič své chytré tělo Týrání, zanedbávání, zneužívání dítěte Nebezpečí závislosti na alkoholu, tabáku a jiných drogách Sexuální výchova, prevence AIDS Výchova k manželství a rodičovství, prevence domácí násilí, gamblerství Otázky kolem dospívání Ekologie v praxi ochrana přírody v regionu Prevence úrazů u dětí, dopravní bezpečnost chodců a cyklistů OČMU Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekty Poznáváme region Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 11

12 Den Země Recyklovaní Den vody Svět divadla Projektové dny Zvyky a obyčeje, Vánoce, Velikonoce, finanční gramotnost Exkurze Rychlá záchranná služba Hasičská zbrojnice Hedva a.s. Mizející krása Čistírna odpadních vod Výrobní závody, provozy (dle aktuálních možností) Další akce pro žáky EVVO (viz. plán) Mikulášská nadílka Návštěva Dětského domova Vánoční besídky Vánoční hraní Vánoční výzdoba stromu před školou Vítání ročních období Dětský den Sportovní den Školní akademie Školní výlet Třídění odpadu Pobyt v přírodě Plavecký výcvik Dopravní kurz Lesní pedagogika (Lesy ČR) Přikrmování zvěře Bruslení Spaní ve škole Divadelní představení, výchovné koncerty a pořady (dle aktuální nabídky) Rozloučení s vycházejícími žáky Ostatní aktivity: Den otevřených dveří Programy starších žáků pro nižší ročníky (Mikulášská nadílka, Den dětí, pomoc při organizaci sportovních soutěží aj.) Festival přátelství Vystoupení pro Diakonii CČE K prevenci SPJ přispívají i další výchovně vzdělávací aktivity školy, ať již jsou zaměřeny na zdravý životní styl, kulturu, či mezilidské vztahy obecně. Všechny tyto aktivity se v činnosti školy prolínají a doplňují a přispívají tak k rozvoji žáka, jeho zdravého životnímu stylu v širokém slova smyslu a tedy i prevenci SPJ. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 12

13 D. ZPŮSOB MĚŘENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU, EVALUACE V průběhu školního roku budeme sledovat plnění jednotlivých cílů a zároveň povedeme záznamy a přehledy realizovaných aktivit. Na konci školního roku dojde k celkovému vyhodnocení preventivního programu, který bude součásti výroční zprávy školy. DOKUMENTACE Budeme shromažďovat veškeré informace a zpětné vazby v průběhu roku (třídní učitelé, výchovný poradce, metodik SPJ). Budeme evidovat výskyt rizikových forem chování u jednotlivých žáků tříd (třídní učitelé) plán práce školy. Veškeré informace zaznamenáváme, včetně záznamů o rozhovorech se žáky, s rodiči ( třídní učitel, výchovný poradce, metodik SPJ) katalogové listy žáků. E. VÝCHOZÍ DOKUMENTY A MATERIÁLY K TVOBĚ MPP Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování Zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních F. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Vypracovala: Žaneta Šlézarová (školní metodik prevence) Datum Podpis.. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 13

14 Seznámení ředitelky školy s MPP Datum Podpis.. Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Datum Podpis.. Minimální preventivní program 2014/2015 Stránka 14

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více