Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Strategie ke kompetenci k umělecké komunikaci Strategie ke kompetenci sociální Strategie ke kompetenci kulturní 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů Hudební obor /charakteristika hudebního oboru/ Přípravné studium HO I.stupně Přípravné studium HO II.stupně Studijní zaměření hra na klavír Studijní zaměření hra na housle Studijní zaměření hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření hra na příčnou flétnu Studijní zaměření hra na klarinet Studijní zaměření hra na saxofon Studijní zaměření hra na bicí nástroje Studijní zaměření hra na kytaru Studijní zaměření hra na akordeon Studijní zaměření sólový zpěv Taneční obor Výtvarný obor 6.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 7.Hodnocení žáků Zásady hodnocení a klasifikace Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací Formy hodnocení 8.Vlastní hodnocení školy 1

2 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní umělecká škola Jilemnice Valdštejnská 216, Jilemnice IČO: Ředitelka školy: Hana Hauková Telefon: Zřizovatel: Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 Telefon: : Platnost dokumentu od podpis ředitelky školy. razítko školy 2. Charakteristika školy Počet oborů: 3 hudební, taneční, výtvarný Velikost: Nejnavštěvovanějším oborem je stále obor hudební. Co do počtu žáků, druhým oborem je obor výtvarný a nejméně žáků má obor taneční. Škola má dvě odloučená pracoviště: Studenec a Košťálov. Historie školy: Základní umělecká škola byla založena 1.října Nejprve působila v budově Základní školy Jana Harracha, kde měla vyhrazeny učebny, které postupně základní škola zabírala a vyučování 2

3 probíhalo ve třídách vybavených pro výuku základní školy. Podmínky byly neúnosné.v roce 1976 se podařilo zakoupit tehdejším MěNV Jilemnice rodinnou vilu, která se za pomoci rodičů a přátel školy upravila tak, aby se vyučovalo v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. V této budově působíme od 5.září Prostředí vykonalo své, zvýšil se počet žáků. Kapacita žáků je stanovena zařazovací listinou žáků. Charakteristika, vybavení školy Budova ZUŠ je umístěna v zahradě, která je od jara do podzimu využitá výtvarným i tanečním oborem. Hudební obor je samozřejmě průvodcem jak výtvarného, tak i tanečního oboru. Příkladem toho je pravidelná Zahradní slavnost ke Dni matek 2. neděle v květnu. Prostory pro individuální a kolektivní výuku hudebního a výtvarného oboru jsou dostačující. Prostory pro taneční obor se vyřešily umístěním do haly Sportovního centra. Škola je dobře vybavena hudebními nástroji - klavíry,housle,kytary,dechové nástroje dřevěné,bicí na určitou dobu půjčuje žákům dech.nástroje průběžně se nástroje obnovují, dle finančních možností zakoupení technických pomůcek dle fin. možností počítače přístupné pro učitele vybavení pro výtvarný obor /pomůcky pro kresbu, malbu, grafiku, keramiku a řemesla taneční obor je vybaven klávesami, el.zesilovači, mikrofony, baletním kobercem, kostýmy, které se neustále obnovují Škola má jedno z nejnižších školných v regionu. Jilemnice je spádovou oblastí západních Krkonoš. Rozvrhy hodin jsou sestaveny tak, aby dojíždějící žáci měli možnost navštěvovat školu v daných oborech. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý od mladých spolupracovníků po zkušené kolegy. Sbor je z 90% aprobovaný a kvalifikovaný. Prioritou školy je kvalitní umělecké vzdělávání žáků, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Studující konzervatoř /kytarista/ studující Filozofické fakulty muzikologie / akordeonistka Akce,spolupráce Pro jilemnickou veřejnost uskutečňujeme pravidelně každý měsíc veřejné koncerty žáků. V listopadu koncert učitelů a ke Dni učitelů společný koncert učitelů a žáků. Pořádáme benefiční koncerty vánoční - výtěžek zasíláme na dětskou onkologii v Praze Motole. Spolupracujeme s Krkonošským muzeem v Jilemnici vernisáže / účast hudebního oboru spolupráce se SDJ Jilemnice /Jarmarky jarní a vánoční / hudební a taneční obor účast na Krakonošových podvečerech / v červenci pořádání výchovných koncertů pro MŠ, ZŠ, Gymnázium výměnné koncerty s polským městem Karpacz 3. Zaměření školy a její vize 3

4 škola estetična, vzájemné úcty a tolerance úcta k majetku školy, k výzdobě dbát na společenské oblečení na koncerty, kulturní akce mimoškolní dodržovat zásady slušného chování ve škole i mimo naučit žáky toleranci, úctě k druhým vést žáky k pokoře, vysvětlit proč pokora v umění je důležitá zájem o regionální tradice Podkrkonoší, Český ráj folklorní soubor TO doprovázen kapelou písně a tance z těchto regionů každému žáku dána šance podle jeho individuálních schopností, aby poznal a zažil úspěch radost a zábava Zahradní slavnost ke Dni matek, radostný projev žáků všech oborů, kde prezentují své úspěchy volná zábava na konci školního roku, výlety ZU - ZU - šou 4. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k umělecké komunikaci učitel vede žáka a disponuje vědomostmi a dovednostmi přizpůsobuje nároky podle jeho individuálních schopností sestavuje a upravuje studijní plán na jeho vývoj a technické možnosti žák proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu učitel nabízí možnost individuální a kolektivní spolupráce seznamuje s obdobím,kdy díla vznikla formou vlastní ukázky nebo nahrávky společné návštěvy kulturních akcí koncerty, výstavy vedou žáky k chápání uměleckých děl po veřejných akcích diskuse s učiteli,názory žáků k vystoupení/interpretaci,výstavy... Kompetence osobnostně sociální, kulturní HO - TO - VO učitel jde žákovi příkladem svým osobním zájmem o daný obor učitel seznámí žáka se systémem práce, normami chování, pravidly používání pomůcek, nástrojů a důsledně dbá na jejich dodržování učitel doporučuje vhodný oděv pro konkrétní situaci, uměleckou činnost učitel zařazuje do výuky skupinovou práci/výtvarný obor práce na daném projektu učitel vede žáka k dokončování započaté práce/vystoupení na koncertě, výstava prací, taneční vystoupení učitel pochvalou pozitivně motivuje a podporuje sebevědomí žáka učitel vede žáka k soustavné a cílené práci na hodinách i v domácí přípravě spolupráce s rodiči učitel motivuje k aktivní účasti na koncertech, výstavách, kulturního dění v regionu učitel jde příkladem účastí na kulturních akcích, přehledem o kulturním dění v regionu, ve světě vede žáky k úctě ke kulturnímu dědictví českého národa, k národním tradicím využíváme nabídek regionálních profesionálních i amaterských kulturních akcí, na kterých se žáci podílejí svým vystoupením 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů 4

5 Studijní zaměření oborů Hudební obor vzdělávací obsah je realizován ve vzdělávacích zaměřeních přípravného studia(1-2 roky) a základním studiem prvního stupně(7let), přípravným studiem druhého stupně(1rok) a základním studiem druhého stupně (4roky) v 7. ročníku I. stupně a ve 4. ročníku II. stupně vykonají žáci absolventskou zkoušku a hrají na absolventském koncertě. Pokud je ke studiu přijat žák starší, je zařazen do 1.ročníku I.stupně a během studia je na základě svých schopností a znalostí HN zařazen do odpovídajícího ročníku. Přípravné studium hudebního oboru I.stupně Charakteristika Na základě přijímacího řízení jsou žáci zařazeni do přípravného studia.v této výuce získávají první hudební poznatky. Učí se zpívat jednoduché dětské písně za doprovodu Orffových nástrojů, což rozvíjí jejich hudební cítění. V předmětu Přípravné studium ke hře na nástroj nebo zpěvu je výuka organizována zpravidla ve skupině 2 žáků.na konci přípravného studia žák vykoná postupovou zkoušku. Po úspěšně vykonané postupové zkoušce je přijat do 1. ročníku I. stupně základního studia Přípravné studium HO II. stupně je určeno pro žáky, kteří jsou přijati ke studiu ve věku od 14let. Během PS získají základy hry na daný nástroj či sólový zpěv a plynule pokračují ve studiu II. stupně v délce 4 let. Studijní zaměření oborů hra na klavír hra na housle hra na violu hra na dechové nástroje / dřeva zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon hra na kytaru hra na akordeon hra na bicí nástroje sólový zpěv sborový zpěv PHV, HN Výtvarný obor vzdělávání ve VO rozvíjí výtvarné dispozice žáků, estetické cítění a tvořivost vzdělávací obsah oboru je tvořen očekávanými výstupy, které jsou vzájemně provázeny výtvarné vyjadřování a výtvarná kultura Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní vzdělávací obsah TO je tvořen očekávanými výstupy spolupracuje s vozíčkáři 6. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci jsou zařazováni do studia na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny,vyučujícího,umělecké sekce a schválení ředitelkou školy. Je jim věnována značná pozornost a vytvářeny podmínky s ohledem na jejích individuální potřeby a vytvářen individuální studijní plán. 5

6 Přístup pedagogů a školy k mimořádně nadanému žáku splňuje následující kriteria: nabízíme žákovi rozšířenou individuální formu vzdělávání nasloucháme žákovi a dáváme mu prostor k vyjádření vlastního názoru volíme vhodnou formu v komunikaci se žákem a to na úrovni odpovídající intelektuální vyspělosti žáka formujeme žáka k zodpovědnosti a spolehlivosti v mezilidských vztazích vytváříme u žáka správné pracovní návyky vedeme žáka k systémové práci vytváříme motivační prostředí. 7. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady hodnocení a klasifikace učitel hodnotí skutečné znalosti a dovednosti žáka cílem vzdělávání na ZUŠ není klasifikace,ale získání uměleckého vzdělání a rozvoj osobnosti člověka uplatňovat přiměřenou náročnost při hodnocení a klasifikaci,podle fyzických a psychických schopností žáka Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků úroveň přípravy v jednotlivých hodinách úroveň interpretace na veřejných vystoupeních úroveň interpretace při postupových a závěrečných zkouškách úroveň prezentace žáka ve výtvarném oboru výstavy úroveň prezentace tanečního oboru představení Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období v případě zhoršení prospěchu,písemně informovat rodiče klasifikuje se vždy jen dostatečně probraná a procvičená látka Formy hodnocení slovní sebehodnocení písemné celkové / na konci každého pololetí vysvědčení žák přípravného studia je hodnocen známkou do ŽK Výsledky žáka ZUŠ se klasifikují čtyřmi stupni podle vyhlášky č. 71/2005Sb. o základním uměleckém vzdělávání, 3, odst Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady hodnocení a klasifikace učitel hodnotí skutečné znalosti a dovednosti žáka cílem vzdělávání na ZUŠ není klasifikace,ale získání uměleckého vzdělání a rozvoj osobnosti člověka uplatňovat přiměřenou náročnost při hodnocení a klasifikaci,podle fyzických a psychických schopností žáka Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků úroveň přípravy v jednotlivých hodinách úroveň interpretace na veřejných vystoupeních úroveň interpretace při postupových a závěrečných zkouškách úroveň prezentace žáka ve výtvarném oboru výstavy úroveň prezentace tanečního oboru představení 6

7 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období v případě zhoršení prospěchu,písemně informovat rodiče klasifikuje se vždy jen dostatečně probraná a procvičená látka Formy hodnocení slovní sebehodnocení písemné celkové / na konci každého pololetí vysvědčení žák přípravného studia je hodnocen známkou do ŽK Výsledky žáka ZUŠ se klasifikují čtyřmi stupni podle vyhlášky č. 71/2005Sb. o základním uměleckém vzdělávání, 3, odst Vlastní hodnocení školy Ve Vlastním hodnocení školy / na základě vyhlášky č.15/2005sb.,ve znění pozdějších úprav/ průběžně a systematicky škola sleduje výsledky oblastí: podmínky ke vzdělávání obsah a průběh vzdělávání podpora školy žákům spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob výsledky vzdělávání žáků vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 7

8 I. stupeň základního studia (7 let) Hudební nauka Závazné výstupy Přípravný ročník hudební nauky zazpívá hudební abecedu pozná houslový klíč pojmenuje notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou používá noty c1-c2 zpívá lidové písně zopakuje jednoduchá rytmická cvičení po učiteli pracuje s různými rytmickými nástroji rozlišuje tón hluboký, střední, vysoký První ročník (1. ročník) napíše houslový klíč pojmenuje basový klíč používá noty c1-g2 používá pojmy takt, taktová čára rozlišuje tečku za notou orientuje se v základních dynamických znaménkách:p, mf, f zpívá lidové písně vytleská rytmická cvičení zadaná učitelem Druhý ročník (2. ročník) používá noty g-c3 orientuje se v posuvkách: křížek, béčko, odrážka čte noty s posuvkami vysvětlí pojmy staccato, legato, ligatura orientuje se v dynamických znaménkách pp, p, mp, mf, f, ff pozná půltón, celý tón samostatně vytvoří rytmická cvičení 2/4, ¾, 4/4 rozpozná hudební nástroje podle obrázku vytleská rytmická cvičení zadaná učitelem jmenuje durové stupnice s křížky i béčky vytleská rytmická cvičení v 3/8 taktu rozumí pojmům stupnice, akord, interval 8

9 Třetí ročník (3. ročník) orientuje se v houslovém i basovém klíči sluchově rozezná durovou a mollovou stupnici a akord jmenuje intervaly určí základní intervaly od základních tónů vysvětlí rozdíl mezi intervalem a akordem postaví kvintakordy a zná jejich obraty rozumí pojmům tónika, subdominanta, dominanta orientuje se v hlavních tempových označeních:andante, moderato, allegro zatleská triolu popíše několika větami život a dílo B.Smetany Čtvrtý ročník (4. ročník) orientuje se v durových stupnicích orientuje se v mollových stupnicích do čtyř předznamenání vytvoří D7 rozpozná dvojité posuvky tvoří enharmonické záměny transponuje jednoduchou melodii orientuje se v dalších hudebních značkách rit., dim., sfz., poslouchá vybraná hudební díla pracuje s informacemi o skladatelích rozliší konsonanci a disonanci popíše základní melodické ozdoby: trylek, obal, příraz Pátý ročník (5. ročník) vysvětlí pojem - stupnice stejnojmenná, paralelní zná rozdíl mezi agogikou a dynamikou vysvětlí pojem partitura vyhledá odborné články pracuje s encyklopedií poslouchá vybraná hudební díla dokáže popsat charakter skladby nacvičí se spolužáky společnou skladbu aktivně využívá znalosti hudebních pojmů 9

10 Studijní zaměření: Hra na klavír Hra na klavír Název vyučovacího Předmětu Základní studium I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Hudební nauka Volitelné předměty: Čtyřruční hra Komorní hra Hudební seminář Pozn.: Volitelný předmět si žák volí po konzultaci s učitelem. 1. ročník - uplatní při hře správné návyky (uvolněné držení těla, přirozený tvar ruky) - hraje úhozy portamento, legato, staccato - čte notový zápis - rozliší takt dvoučtvrťový, tříčtvrťový, čtyřčtvrťový - dodržuje předepsaný prstoklad - připraví se na hru stupnic podkládáním palce a překládáním prstů - hraje tónický kvintakord - použije základní dynamiku (forte, piano) - hraje lidové písně s jednoduchým doprovodem - hraje čtyřručně s učitelem 2. ročník 10

11 - hraje stupnice durové 1. skupiny a kvintakordy s obraty - použije dynamiku (f, p, crescendo, decrescendo) a základní agogiku (ritardando) - hraje skladbičky různého charakteru - hraje lidové i umělé písně s harmonickým doprovodem v základních funkcích - předvede vybrané skladby zpaměti 3. ročník - hraje stupnice durové a kvintakordy s obraty - použije pedál dle návodu pedagoga - uvědoměle dbá na volnost paží a držení ruky - hraje skladby různého charakteru - vnímá čtyřruční part jako jednotnou skladbu 4. ročník - dbá na vyrovnanost hry a kvalitu tónu - hraje vybrané stupnice dur a moll a akordy s obraty - užívá pedalizaci - dodržuje základní melodické ozdoby mordent, příraz, nátryl - pracuje s dynamikou a agogikou - hraje skladby různých stylů a žánrů - hraje z listu jednoduché skladby - vytvoří doprovody k písním podle akordických značek 5. ročník - hraje vybrané stupnice dur a moll a čtyřhlasé rozklady - samostatně nastuduje jednoduché skladby - zdokonalí hru kantilény a pedalizaci na základě sluchové kontroly - alespoň jednou ročně vystoupí veřejně - hodnotí svůj výkon 11

12 6. ročník - hraje stupnice dur a moll, především první skupiny v rychlejším tempu - hraje čtyřhlasé akordy - dodržuje dynamiku, tempová a výrazová označení - hraje skladby různých období a žánrů (např. polyfonie, klasicismus, romantismus, soudobá hudba, jazzové skladby) - vytvoří vhodný doprovod k písním a melodiím - předvede souhru ve čtyřruční hře 7. ročník - samostatně nastuduje a interpretuje skladby podle vlastního výběru - vyjádří svou interpretací charakter skladby - předvede hru z listu a čtyřruční hru - hodnotí výkony svoje i druhých, diskutuje - nastuduje repertoár na absolventské vystoupení nebo zkoušku II. stupeň 1. a 2. ročník - zdokonalí technické dovednosti ze studia I. stupně hrou stupnic a akordů - respektuje charakter skladeb - samostatně nastuduje skladby podle vlastního výběru - pracuje s informacemi o studovaných skladbách a jejich autorech - spolupracuje s jinými hráči v komorní nebo čtyřruční hře 12

13 3. a 4. ročník - interpretuje skladby různých období - zaměřuje studium podle svého zájmu - hraje písně a melodie s vlastním doprovodem podle akordických značek - hraje čtyřručně nebo na dva klavíry - diskutuje a hodnotí výkony vlastní i druhých - nastuduje skladby na absolventské vystoupení nebo zkoušku y začínající studium ve II. stupni vyučujeme podle osnov I. stupně, volíme individuální přístup. Čtyřruční hra I. stupeň Žáci - dodržují principy souhry s druhým hráčem - hrají skladby různých stylů a žánrů - zodpovídají za společné dílo II. stupeň Žáci - využijí dovednosti a vědomosti z individuální výuky - vnímají čtyřruční part jako jednotnou skladbu Komorní hra I. stupeň Žáci - zvládají souhru s jinými nástroji - dodržují předepsaný rytmus a dynamiku 13

14 - zodpovídají za společné dílo II. stupeň Žáci - hrají skladby různých slohových období a stylů - pracují společně na zvuku a stylové interpretaci - respektují své spoluhráče Hudební seminář I. stupeň Žáci - samostatně vyhledají informace o skladbách - poslouchají nahrávky skladeb - využijí znalosti hudebních pojmů - nastudují vybrané skladby s dalšími hráči II. stupeň Žáci - poslouchají nahrávky skladeb různých slohových období - diskutují o skladbách a hodnotí jejich provedení - vybrané skladby společně nastudují v různém nástrojovém obsazení - respektují své spoluhráče - reagují na dirigentská gesta 14

15 Studijní zaměření Hra na housle Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na housle Volitel ný před mět Komorní hra Folklórní soubor 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Hudební nauka * si vybere podle svého zájmu a zaměření minimálně jeden z nabízených volitelných předmětů. Schopný žák může být zařazen do komorní hry nebo folklórního souboru od 3. ročníku. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět - Hra na housle Přípravné studium I. stupeň 1. a 2. ročník pojmenuje části houslí a smyčce vyjmenuje struny zvládá postoj při hře a základy držení nástroje zahraje na jedné struně smyčcem rytmus říkadla nebo písně zahraje píseň na jedné struně pizz. I. STUPEŇ: 1. ročník pojmenuje části houslí a smyčce zvládá správný postoj při hře a základy držení houslí a smyčce hraje celým smyčcem, dp, hp hraje détaché používá durový nebo mollový prstoklad dodržuje rytmické hodnoty not celých, půlových, čtvrťových zahraje skladbu nebo lidovou píseň v rozsahu jedné struny zpaměti s doprovodem 2. ročník dbá na správný uvolněný postoj při hře hraje détaché, legato v různých částech smyčce, stř., ž., šp. zvládá přechody přes struny používá kombinaci durového a mollového prstokladu na různých strunách dbá na intonační čistotu zahraje melodii nebo píseň na dvou strunách zahraje jednoduchou skladbu skladbu zpaměti s doprovodem 3. ročník hraje détaché, staccato, legato s přechodem přes strunu v různých částech smyčce uvolněnými pohyby pravé ruky tvoří kvalitní tón ovládá koordinaci levé a pravé ruky používá základní dynamiku (p, mf, f, cresc., decresc.) 15

16 čistě intonuje v 1. poloze v základních prstokladech na všech strunách zahraje jednoduchou skladbu v rozsahu 1 strany zpaměti s doprovodem druhého nástroje sám zahraje jednoduchou skladbu nebo píseň z listu 4. ročník kombinuje základní smyky détaché, staccato, legato umí výměnu do 3. polohy čistě intonuje v 1. poloze rozvíjí hbitost prstů levé ruky je schopen sebekontroly při hře 5. ročník umí výměnu do 3., 5. polohy využívá hbitosti prstů levé ruky při hře šestnáctin používá smyk martelé kombinuje základní smyky v rychlejším tempu orientuje se v notovém zápise skladby, rozumí základním pojmům italského názvosloví nastuduje samostatně jednoduchou skladbu 6. ročník umí výměnu do 5. polohy a aktivně ji používá hraje stupnice přes tři oktávy ovládá vibráto a aktivně ho používá ve skladbách hraje spiccato orientuje se v notovém zápisu při souhře 7. ročník hraje détaché, staccato, spiccato, martelé, legato v kombinacích používá dynamiku v celém rozsahu (ppp - fff, cresc., decresc., sfz, fz) se bezpečně orientuje na hmatníku do 5. polohy zahraje jednoduché dvojhmaty - tercie, kvinty, sexty, oktávy je schopen interpretovat skladby různých stylových období tvoří kultivovaný tón při hře dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu transponuje jednoduché písně je pohotový při hře v souhře se připraví na absolventský koncert II. STUPEŇ: 1. ročník zvládá hru akordů přes tři oktávy tvoří kultivovaný tón při hře zahraje skladbu s doprovodem 2. ročník využívá hru spiccato hraje intonačně čistě v polohách 16

17 vyhledá a nastuduje skladbu dle vlastního zaměření a zájmu 3. ročník se orientuje na hmatníku v celém jeho rozsahu hraje jednoduché dvojhmaty kombinuje smyky détaché a spiccato v rychlejším tempu se aktivně podílí na nastudování skladby dokáže ohodnotit svůj výkon 4. ročník zvládá kombinace různých smyků v rychlém tempu interpretuje skladby různých stylových období je schopen kultivovaného projevu při hře samostatně nastuduje skladbu podle svého zájmu, vyřeší prstoklady, smykové varianty a další výrazové možnosti dokáže ohodnotit svůj výkon i výkon ostatních se připraví na absolventský koncert Vyučovací předmět - Komorní hra 4. ročník umí společně nastoupit a skončit s ostatními hraje rytmicky orientuje se v notovém zápise 5. ročník respektuje práci druhých spoluhráčů orientuje se v notovém zápise skladby, vč. italského názvosloví je schopen sebekontroly při hře reaguje na gesto 1. hráče 6. ročník ovládá základní návyky v komorní hře (ladění s ostatními, kontakt) orientuje se v notovém zápisu při souhře hraje rytmicky přesně je zodpovědný při nácviku 7. ročník je schopen sluchové sebekontroly i kontroly ostatních spoluhráčů dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu je pohotový při hře II. STUPEŇ: 1. ročník vnímá při hře spoluhráče tvoří kultivovaný tón při souhře je zodpovědný při nácviku a docházce k sobě i k ostatním 17

18 2. ročník se orientuje v partituře vyhledá a nastuduje skladbu dle vlastního zaměření a zájmu se při hře v souhře aktivně podílí na nastudování skladby 3. ročník dokáže ohodnotit výkon svůj i ostatních je schopen za pomoci spoluhráčů samostatně nastudovat skladbu 4. ročník ovládá základy transpozice nástrojů v jiném ladění interpretuje stylově čistě skladby různých období je schopen kultivovaného projevu při hře Vyučovací předmět Folklórní soubor Dětská lidová muzika doprovází tanečníky, hraje lidové tance a písně typické pro Podkrkonoší a Krkonoše. Za pomoci písní, tanců a říkadel pronikají žáci do lidových tradic a seznamují se s životem našich předků. Důraz je kladen na přirozený a prostý projev. Žáci nacvičí minimálně dvě pásma tanců a říkadel ročně (účastní se s nimi školních i mimoškolních akcí). 4. ročník umí společně nastoupit a skončit s ostatními hraje rytmicky se neztratí během hry v notovém zápise vyjmenuje složení lidové kapely používá při hře i rytmické nástroje 5. ročník je schopen sebekontroly při hře vnímá při hře spoluhráče reaguje na gesto primáše vyjmenuje různé typy lidových tanců (valčík, polka, sousedská) 6. ročník rozliší pojmy odraz, kolečko apod. zahraje píseň podle poslechu orientuje se v notovém zápisu při souhře zazpívá vybranou lidovou píseň, rozumí textu i zastaralým výrazům 7. ročník zahraje lidovou píseň zpaměti vytvoří jednoduchý doprovod k písni spolupracuje s kolektivem je zodpovědný při nácviku pomáhá mladším spolužákům hraje stylově čistě jednoduché lidové písně a tance zpívá lidové písně 18

19 II. STUPEŇ: 1. ročník je schopen zpívat ve vícehlasu rozumí regionálním výrazům reaguje na tanečníky 2. ročník interpretuje stylově čistě lidové tance (valčík, polka, sousedská mateník, obkročák, skočná) je zodpovědný při nácviku a docházce k sobě i k ostatním pomáhá mladším spolužákům při nácviku 3. ročník užívá základní odborné názvosloví vytvoří doprovod k písni (dvojhlas, odraz, TSD apod.) 4. ročník hraje stylově písně a tance Podkrkonoší zahraje lidovou píseň zpaměti je schopen za pomoci spoluhráčů zinstrumentovat lidovou píseň zná tradice a zvyky regionu Vyučovací předmět - Hudební nauka viz studijní zaměření Hra na klavír, vyučovací předmět Hudební nauka Studijní zaměření Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na violu Volitel ný předm ět Komorní hra Folklórní soubor 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Hudební nauka * si vybere podle svého zájmu a zaměření minimálně jeden z nabízených volitelných předmětů. Schopný žák může být zařazen do komorní hry nebo folklórního souboru od 3. ročníku. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět - Hra na violu I. STUPEŇ: 1. ročník zvládá správný postoj při hře a základy držení violy a smyčce hraje celým smyčcem, dp, hp hraje détaché používá jeden prstoklad dodržuje při hře rytmické hodnoty not celých, půlových, čtvrťových 19

20 zahraje skladbu nebo lidovou píseň v rozsahu jedné struny zpaměti s doprovodem 2. ročník dbá na správný uvolněný postoj při hře hraje détaché, legato v různých částech smyčce, stř., ž., šp. zvládá přechody přes struny používá kombinaci durového a mollového prstokladu na různých strunách dbá na intonační čistotu zahraje melodii nebo píseň na dvou strunách zahraje jednoduchou skladbu skladbu zpaměti s doprovodem 3. ročník hraje détaché, staccato, legato s přechodem přes strunu v různých částech smyčce uvolněnými pohyby pravé ruky tvoří kvalitní tón ovládá koordinaci levé a pravé ruky používá základní dynamiku (p, mf, f, cresc., decresc.) čistě intonuje v 1. poloze v základních prstokladech na všech strunách zahraje jednoduchou skladbu v rozsahu 1 strany zpaměti s doprovodem druhého nástroje zahraje jednoduchou skladbu nebo píseň z listu 4. ročník kombinuje základní smyky détaché, staccato, legato zvládá výměnu do 3. polohy čistě intonuje v 1. poloze využívá hbitost prstů levé ruky je schopen sebekontroly při hře 5. ročník zvládá výměnu do 3., 5. polohy hraje hbitě prsty levé ruky v šestnáctinách ovládá vibráto používá smyk martelé kombinuje základní smyky v rychlejším tempu orientuje se v notovém zápise skladby, rozumí základním výrazům italského názvosloví nastuduje samostatně jednoduchou skladbu 6. ročník umí výměnu do 5. polohy a aktivně ji používá ve skladbách hraje stupnice přes tři oktávy aktivně používá vibráto ve skladbách zahraje spiccato zahraje píseň podle poslechu orientuje se v notovém zápisu při souhře 7. ročník 20

21 zvládá hru détaché, staccato, spiccato, martelé, legato a jejich kombinace používá dynamiku v celém rozsahu (ppp - fff, cresc., decresc., sfz, fz) bezpečně se orientuje na hmatníku do 5. polohy zahraje jednoduché dvojhmaty - tercie, kvinty, sexty, oktávy interpretuje skladby různých stylových období tvoří kultivovaný tón při hře zahraje jednoduchou skladbu z listu transponuje jednoduché písně je pohotový při hře v souhře Přípravné studium II. stupeň dbá na správný uvolněný postoj při hře hraje détaché, legato v různých částech smyčce, stř., ž., šp. zvládá přechody přes struny používá kombinaci durového a mollového prstokladu na různých strunách dbá na intonační čistotu zahraje melodii nebo píseň na dvou strunách zahraje jednoduchou skladbu skladbu zpaměti s doprovodem II. STUPEŇ: 1. ročník zvládá hru akordů přes tři oktávy tvoří kultivovaný tón při hře zahraje skladbu s doprovodem 2. ročník využívá hru spiccato hraje intonačně jistě v polohách vyhledá a nastuduje skladbu dle vlastního zaměření a zájmu 3. ročník orientuje se na hmatníku v celém jeho rozsahu zahraje jednoduché dvojhmaty kombinuje smyky détaché a spiccato v rychlejším tempu aktivně se podílí na nastudování skladby dokáže ohodnotit svůj výkon zahraje přednesovou skladbu zpaměti 4. ročník kombinuje při hře v rychlém tempu různé smyky interpretuje skladby různých stylových období je schopen kultivovaného projevu při hře samostatně nastuduje skladbu, vyřeší prstoklady, smykové varianty a další výrazové možnosti dokáže ohodnotit svůj výkon i výkon ostatních zahraje na absolventském koncertě Vyučovací předmět - Komorní hra viz studijní zaměření Hra na housle, vyučovací předmět Komorní hra 21

22 Vyučovací předmět - Folklórní soubor viz studijní zaměření Hra na housle, vyučovací předmět Folklórní soubor Vyučovací předmět - Hudební nauka viz studijní zaměření Hra na klavír, vyučovací předmět Hudební nauka Studijní zaměření Hra na kontrabas Žáci začínají hrát na kontrabas podle svých fyzických dispozic od 10 let. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na kontrabas Volitel ný předm ět Komorní hra Folklórní soubor 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Hudební nauka * si vybere podle svého zájmu a zaměření minimálně jeden z nabízených volitelných předmětů. Schopný žák může být zařazen do komorní hry nebo folklórního souboru od 3. ročníku. Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. STUPEŇ: 1. ročník pojmenuje části kontrabasu a smyčce zvládá správný postoj při hře a základy držení kontrabasu a smyčce čte noty v F klíči hraje celým smyčcem, dp, hp hraje rytmicky noty celé, půlové, čtvrťové hraje détaché a legato na jedné struně používá prstoklad v půlové poloze na všech strunách v tóninách C - Es dur zahraje jednoduchou skladbu nebo lidovou píseň zpaměti s doprovodem 2. ročník používá prstoklad v první poloze v tóninách C - A dur hraje rytmicky ve dvojhlase s doprovodem učitele dbá na čistotu intonace hraje détaché a legato na sousedních strunách dbá na správný uvolněný postoj při hře zahraje jednoduchou skladbu skladbu zpaměti s doprovodem 3. ročník používá základní dynamiku (p, mf, f) 22

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 1 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Červený Kostelec, Nerudova 511 UMĚNÍ PRO RADOST Č.j.: ŠVP ZUŠ/2015 vydání č.2 Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 4 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka 1 OBSAH: Kapitola 1 Identifikační údaje... 3 Kapitola 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

"BYLI JSME A BUDEME"

BYLI JSME A BUDEME Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní vzdělávací program "BYLI JSME A BUDEME" Věnováno zakladateli školy Josefu Labitzkému Zpracoval: Mgr. Petr Pitra a kolektiv pedagogů v letech

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1. 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 9

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více