Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:"

Transkript

1 6.5 Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk z RVP v posledních dvou ročnících nižšího gymnázia. Žádoucí je dosažení jazykových znalostí a komunikativních dovedností odpovídajících úrovni A1 SERR tak, aby došlo k plynulé návaznosti výuky na vyšším stupni gymnázia. Cílem vyučovacího předmětu je osvojení jazykových prostředků umožňujících dorozumění v běžných situacích, získání informací o reáliích Ruska, poznání odlišných kultur a upevňování přátelských vztahů mezi národy. Při naplňování obsahu jsou realizována průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana Časové vymezení předmětu Týdenní časová dotace: tercie: 3 hodiny kvarta: 3 hodiny Organizační vymezení předmětu: Výuka probíhá ve skupinách vytvořených dělením třídy, převažující je týmová práce. Předmět je vyučován v kmenové třídě nebo jazykové učebně, podle rozvrhových a prostorových možností školy. Každoročně organizujeme mezinárodní výměnné pobyty studentů partnerských škol na Ukrajině a v Rusku. Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení - učitel vede žáky k samostatnému získávání informací, jejich třídění a zpracování - učitel vede žáky k sebehodnocení Kompetence k řešení problému - učitel vede žáky k objektivnímu hodnocení svých výsledků a odstraňování případných nedostatků - učitel zařazuje do výuky problémové úlohy, v nichž se žáci sami rozhodují pro správnou variantu Kompetence komunikativní - učitel učí žáky reagovat v simulovaných běžných situacích 60

2 - učitel učí žáky porozumět rodilému mluvčímu - učitel rozvíjí schopnost samostatného mluveného projevu žáků a schopnost reprodukce Kompetence sociální a personální - učitel ve výuce uplatňuje týmovou práci, rozdělení rolí ve skupině - učitel podporuje vzájemnou pomoc při učení - učitel vede žáky k respektu k ostatním a dobrým mezilidským vztahům Kompetence občanské - učitel vede žáky k toleranci jazykových a kulturních zvláštností různých etnik Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k systematické a pečlivé práci, k dodržování pracovních postupů 61

3 6.5.2 Tematické okruhy Vyučovací předmět: Ruský jazyk Ročník: tercie RADUGA 1, dosažená úroveň A1/1 SERR Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Poslech: porozumí jednoduchému mluvenému projevu na běžné téma (viz učivo) přednesenému pomalu, spisovně a zřetelně rozumí instrukcím a požadavkům týkajícím se jazykové výuky Čtení čte s porozuměním a foneticky správně přiměřeně náročný text dokáže v jednoduchém textu vyhledat určitou informaci dokáže odhadnout význam neznámých slov z kontextu vytvoří odpověď na otázku vztahující se k textu Ústní projev sestaví jednoduché sdělení týkající se probíraných okruhů aktivně používá slovní zásobu z probíraných tématických celků reprodukuje jednoduchý text reaguje v simulovaných běžných řečových situacích účastní se rozhovorů na známé téma Jak se jmenuješ základní poučení o přízvuku rozlišení přízvučných a nepřízvučných slabik písmena azbuky věty typu: Kdo je to?, To je moje maminka., To není Jan, ale Jakub. jak se kdo jmenuje? kdo to je? jak se představíte? MKV Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita MeV Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu VMEaGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané OSV Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Poznávání lidí Kreativita VDO Občanská společnost a škola TO PT se týkají učiva celého ročníku Písemný projev sestaví gramaticky správné jednoduché sdělení na dané téma (viz učivo) napíše krátké vyprávění vytvoří jednoduchý popis napíše krátký dopis Seznamte se přízvučné a nepřízvučné slabiky intonace tázacích a oznamovacích vět písmena azbuky 62

4 Interaktivní dovednosti jednoduše vyjádří svůj názor, souhlas, nesouhlas dokáže se omluvit, poděkovat, přijmout a odmítnout pozvání, domluvit si setkání 1.pád podstatných jmen v oslovení oficiální a neoficiální oslovení číslovky 1-10 v 1.pádě Mluvíte rusky? poučení o pohyblivosti přízvuku intonace tázacích a oznamovacích vět písmena azbuky pořadí písmen azbuky poučení o funkci jotovaných písmen psaní záporné částice u sloves pravopis jmen příslušníků národů 1.pád číslovek 1-20 spojení číslovek 2,3,4,5 s podstatnými jmény čas a god časování sloves žiť, znať, govoriť v přítomném čase odkud kdo je kde kdo bydlí kolik je komu let který jazyk kdo zná a který se učí poděkování omluva 63

5 U Dimy na návštěvě nepřízvučné o, a pohyblivý přízvuk sloves učiť, posmotreť, intonace zvolacích vět souhrnné opakování azbuky 1.pád číslovek 30 90, podstatná jména brat, mama v 1. až 3. pádě čísla jednotného osobní zájmena v 1. a 3.pádě časování sloves zvoniť, byť, učiť, posmotreť jak kdo telefonuje jak kdo překonává jazykové obtíže jak se co řekne rusky V.Vysockij co je vhodné darovat v jednotlivých zemích Rodina změny intonace otázek podle jejich smyslu pohyblivý přízvuk slovesa učiťsja 64

6 podstatná jména po číslovkách 2,3,4, věty typu Papa vrač, On vrač věty typu U tebja jesť brat, U menja jesť brat, U menja net brata časování sloves rabotať, učiťsja osobní zájmena v pádě přivlastňovací zájmena v 1.pádě jednotného a množného čísla Kdo jsou členové vaší rodiny? Jaké máte další příbuzné? Máte sourozence? Kdo kde studuje, kdo chodí do školy? Kdo kde pracuje? M.V.Lomonosov Povolání výslovnost dě, tě, ně v přejatých slovech 65

7 sloveso rabotať + 7.pád č. j. názvy profesí mužů a žen 4.pád osobních zájmen časování slovesa choteť čím kdo chce (nechce) být čím se kdo chce (nechce) stát jaké má kdo povolání co koho zajímá (nezajímá) co se komu líbí (nelíbí) významné evropské osobnosti Volný čas výslovnost tvrdého a měkkého l slovesa I. a II. časování slovesa se skupinou - ova, -eva zvratná slovesa slovesa se změnou kmenové souhlásky slovesné vazby igrať na čem, igrať vo čto kdo má koho (co) rád co kdo rád (nerad) dělá co kdo dělá ve volném čase jak někoho pozvat jak přijmout a odmítnout pozvání B. Pasternak L.N.Tolstoj 66

8 Seznámení. Inzerát výslovnost zakončení zvratných sloves slovesa se změnou kmenové souhlásky zvratná slovesa slovesné vazby interesovaťsja čem, uvlekaťsja čem skloňování osobních zájmen kdo se s kým chce seznámit kdo si s kým chce dopisovat o co se kdo zajímá jak napsat seznamovací inzerát 67

9 Vyučovací předmět: Ruský jazyk Ročník: kvarta RADUGA 2, dosažená úroveň A1/2 SERR Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Poslech: rozumí hlavním myšlenkám mluveného projevu na běžné téma přednesenému nepříliš rychle, spisovně a zřetelně odhadne význam méně známých slov z kontextu Čtení čte přiměřeně náročný text čte s porozuměním jednoduchý text v časopise dokáže pracovat s informacemi získanými z autentických materiálů s využitím vizuální podpory Ústní projev poměrně plynule a souvisle mluví na témata probíraná ve škole (viz učivo) reprodukuje nepříliš dlouhý text reaguje ve známých řečových situacích účastní se rozhovoru na dané téma Písemný projev napíše kratší text z oblasti svého zájmu napíše krátký dopis napíše krátké vyprávění vytvoří jednoduchý popis sestaví jednoduchý příběh Ve škole Fonetika zvukové nahrávky k danému tématu řadové číslovky v 1. a 6. pádě odpověď na otázku týkající se dnešního data minulý čas vyjádření vykání jak se zapsat do jazykového kurzu jak se orientovat ve školní budově kdy začíná a končí vyučování do které třídy kdo chodí kde kdo byl a co dělal Ve vyučování Fonetika zvukové nahrávky k danému tématu MKV Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita MeV Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu VMEaGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané OSV Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Poznávání lidí Kreativita VDO Občanská společnost a škola TO PT se týkají učiva celého ročníku 68

10 Interaktivní dovednosti umí se orientovat ve školní budově dokáže se orientovat ve městě, pomůže najít dopravní spojení zvládne nakupování v obchodech, poradí, co komu koupit ví, co si prohlédnout v Moskvě a Petrohradě dokáže informovat o Praze zahraniční hosty, ví, která místa jim ukázat, zvládá odpovídat na jejich otázky předložkové vazby odlišné od češtiny: po a posle skloňování zájmen kto, čto skloňování podstatných jmen v jednotném čísle jaký kdo má rozvrh hodin jaké kdo má oblíbené předměty jaké kdo má známky z jakého předmětu kdo psal (bude psát) kontrolní práci soukromé školy v Rusku kde a jak studoval A.S.Puškin Jak se tam dostat Fonetika zvukové nahrávky k danému tématu časování sloves jechať, pomoč infinitivní věty 69

11 jak se orientovat ve městě pomoc při hledání dopravního spojení čím kdo jede moskevské metro Kolomenskoje V nákupním středisku Fonetika zvukové nahrávky k danému tématu časování sloves kupiť, sprosiť, vzjať 1. a 2. pád množného čísla podstatných jmen pohyblivé o, e u podstatných jmen 4. pád množného čísla životných a neživotných podstatných jmen co komu koupit kolik co stojí co komu sluší (nesluší) co kdo kupuje co kdo viděl v obchodě a ve městě kdo koho potkal Moskva, Petrohrad Fonetika zvukové nahrávky k danému tématu 70

12 skloňování podstatných jmen typů mesto a zdanije v jednotném čísle nesklonná podstatná jména co si prohlédnout v Moskvě a Petrohradě co se tam komu líbilo kdo tam kdy pojede památky Petrohradu a Moskvy Piskarevský hřbitov Praha Fonetika zvukové nahrávky k danému tématu 1. a 2. pád čísla množného podstatných jmen typu nedelja, fotografia 1. a 2. pád čísla množného podstatných jmen mesto, zdanije jak informovat o Praze zahraniční hosty která místa jim v Praze ukázat odpovědi na otázky zahraničních turistů zajímavá místa v Praze 71

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

1 Konverzace v anglickém jazyce

1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Konverzace v anglickém jazyce 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je zařazen jako dvouletý volitelný předmět v 7.-8. ročníku

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Učební osnovy. Charakteristika předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) (RUJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.8.1 DCJ - Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.8.1.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.8.1.2 Španělský jazyk DCJ- Španělský

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Provozní technika 23 43 L/51 Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 26 26 26 78 Cizí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více