Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu"

Transkript

1 Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni základní školy v rozsahu 2 hodiny týdně od 7. ročníku Vyučovací hodiny jsou různého typu: frontální vyučování, skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce, práce s učebnicí, pracovním sešitem, slovníkem. Výuka probíhá v jazykové učebně. Cizí jazyky poskytují předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Pomáhají překonávat jazykové bariéry a přispívají k větší úspěšnosti jednotlivců ve studiu a budoucím pracovním uplatnění. Umožňují poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i odlišné kulturní tradice. Prohlubují vědomí nutnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Proto je výuka zaměřena na: získávání poznatků z různých zdrojů, využití příbuznosti slovanských jazyků, pochopení slov ve vztazích, uvědomělost přípravy žák bude cizí jazyk stále potřebovat, sebehodnocení posouzení vlastního pokroku. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Kompetence k učení - žák získává informace z různých zdrojů: knihy, televize, internet, cizojazyčné slovníky, encyklopedie - žák se učí slovní zásobu ve vztazích, vnímá důležité a méně důležité výrazy - žák aplikuje poznatky z jedné jazykové situace do druhé, využívá podobnosti ČJ RJ - žák chápe systém gramatiky, zařazuje nové jevy do systému - žák procvičováním zlepšuje jazykovou paměť v RJ a tím pomáhá i dalším jazykům - žák využívá internacionalismy učitel nabádá žáky k získávání informací z různých zdrojů učitel předkládá slovní zásobu ve vztazích, učí aplikovat poznatky z jiných jazyků do RJ, využívat internacionalismy učitel častým opakováním pomáhá zlepšovat jazykovou paměť žáků. 1

2 Kompetence k řešení problému - žák uplatňuje získané dovednosti k řešení jakéhokoliv problému, kde je nutná znalost cizího jazyka - žák řeší úkoly v učebnici a pracovním sešitě podle zadání - žák uplatňuje intuici, fantazii a kreativitu při řešení problémů, využívá postupy získané při jiných činnostech - žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí umí pozdravit, představit se, zeptat se na cestu, nakoupit - žák umí vyjádřit souhlas či nesouhlas s názorem druhých - žák plánuje svoji práci, hledá nejlepší řešení, prezentuje výsledky a zhodnotí je učitel vede žáky k samostatnému používání učebnice, k samostatnému řešení úkolů podle zadání. učitel podporuje kreativitu a fantazii žáků při řešení jazykových problémů učitel vede žáky k důslednému plánování práce, k hledání nejlepšího řešení, k evaluaci vlastních výsledků. Kompetence komunikativní - žák využívá prakticky všechny způsoby komunikace v cizím jazyce (písemnou a ústní komunikaci) - formuluje své názory a sděluje je tak, aby partner rozuměl - žák využívá podobnosti ČJ a RJ - žák reaguje na slyšené pokyny učitele - žák nacvičuje dialogické situace i mluvené projevy (představení se, vyprávění) a psané projevy (formulář, přání) - žák využívá nonverbální komunikaci, internacionalismy učitel vede k používání všech způsobů komunikace (i nonverbální). učitel učí žáky formulovat své názory. učitel podněcuje aktivní zapojení žáků do nácviku dialogických situací Kompetence sociální a personální - žák pracuje ve dvojicích, skupinách, týmu. Respektuje role vedoucí, účastník - respektuje jiný názor, vhodně prezentuje vlastní myšlenky, hodnotí práci svoji i ostatních - žák poznává zvyky, tradice, vztahy v cizí zemi, učí se je tolerovat - žák si vyměňuje získané zkušenosti 2

3 učitel volí různé formy práce skupinové, týmové, párové učitel vede žáky k toleranci a respektování názoru jiných. Kompetence občanské - žák zodpovědně plní zadané úkoly - žák dodržuje pravidla slušného chování - žák respektuje tradice a pravidla cizí země - žák toleruje odlišnosti: rasové, náboženské- pravoslaví, kulturní azbuka - žák se seznamuje s problémy jiných zemí, např. postkomunismus, plýtvání nerostnými surovinami - žák poznává společné prvky v dějinách, např. slovanská myšlenka učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a zodpovědné plnění zadaných úkolů učitel vede žáky k tolerování odlišností a pochopení problémů jiných zemí. Kompetence pracovní - žák účelně využívá vědomosti a dovednosti získané v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace (např. práce s počítačem, slovníkem, encyklopedií) - žák posiluje své pracovní návyky vedení sešitu, psaní slovíček, domácích úkolů - žák dodržuje řád jazykové učebny a bezpečnostní zásady při používání techniky - žák se orientuje v učebnici, pracuje podle zadání - žák pracuje s mapou, plánem města, grafem, internetem, ruským slovníkem - žák volí různé formy práce podle zadaných úkolů, práci si plánuje učitel podněcuje žáky k využívání dovedností získaných v jiných předmětech učitel posiluje pracovní návyky žáků (vedení sešitu, psaní domácích úkolů) učitel vyžaduje dodržování řádů ve škole 3

4 a, receptivní - reaguje na známé výrazy z každodenního života, zcela základní fráze a jednoduché věty - správně splní velmi jednoduché pokyny a přiměřeně na ně reaguje - reprodukuje obsah a smysl velmi jednoduchého textu; v textu vyhledá odpověď na otázku. - používá abecední slovník učebnice - vyslovuje a čte správně slova a věty složené ze známé jednoduché slovní zásoby b, produktivní - sdělí ústně základní jednoduché údaje o sobě, své rodině - odpoví na jednoduché otázky týkající se přiměřeného jednoduchého textu - přiměřeně zvládne písemnou formu ruské abecedy c, interaktivní - zapojí se do zcela základní, velmi jednoduché pečlivě vyslovované konverzace 7. ročník - Ruská výslovnost, nácvik výslovnosti. Fonetická stránka jazyka odlišnosti od ČJ - Azbuka postupné seznamování s ruskou abecedou. Nácvik tištěné i psané podoby - Pozdravy v průběhu dne, pozdravy při setkání, rozloučení. Poděkování. - Představování. Nejjednodušší formy představování sebe i ostatních. Reakce na otázku jak se kdo jmenuje, kdo to je. - Bydliště. Reakce na otázku kdo to je, kde bydlí. Ruské názvy několika evropských měst (Praha, Moskva...) - Rodina. Označení členů rodiny v RJ. Vyjádření českého já mám - Číslovky 1 10, Zvířata. Názvy nejběžnějších zvířat a jejich mláďat - Škola. Názvy školních pomůcek. Vyjádření českého mám rád - Narozeniny. Názvy potravin a nápojů. (jen nejzákladnější, běžné) - Gramatika věta jednoduchá, tvorba otázky, záporu. - dějepis (např. Slované; hlaholice, cyriliceazbuka) - zeměpis (např. poloha Ruska, nejvýznamnější města) - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Evropa a svět nás zajímá. Cizí jazyk jako prostředek dorozumění mezi národy - Osobnostní a sociální výchova. Sociální rozvoj. Mezilidské vztahy, tolerance k ostatním spolužákům i v širší společnosti. 4

5 a, receptivní - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - reaguje na známé výrazy z každodenního života, základní fráze a jednoduché věty - převypráví obsah a smysl jednoduchého textu; v textu vyhledá odpověď na otázku. - reaguje na jednoduché pokyny ve vyučování - používá abecední slovník učebnice - zvládá jednoduchá sdělení (adresa, omluva, blahopřání) b, produktivní - odpoví na jednoduché otázky týkající se přiměřeného jednoduchého textu - sdělí ústně základní jednoduché údaje o sobě, své rodině - Základní informace o Rusku a ruských reáliích (ruská jména aj.) - Jednoduchá sdělení, fráze z každodenního života (omluva, blahopřání, přání, poděkování) - Ruské bajky, pohádky (čtení). - Názvy měsíců, dnů. - Osobní zájmena v RJ - Číslovky, datum - Koníčky záliby, vyjádřit, co kdo rád dělá. - Časování sloves v ruštině, minulý čas probraných sloves, zápor u sloves. - Škola, školní předměty. Rozvrh hodin ve škole - Určování času v RJ. - Otázka Kolik je hodin? - Anekdoty o škole a komiksy (četba textů v azbuce). - Písnička - Lidské vlastnosti - Části těla, ruské názvy. 8. ročník - zeměpis (např. poloha Ruska, nejvýznamnější města) - český jazykliteratura - hudební výchova - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Objevujeme Evropu a svět. Cizí jazyk jako prostředek dorozumění mezi národy - Multikulturní výchova multikulturalita specifické rysy jazyků, formování základů správného verbálního projevu fonetika jako jeden z důležitých předpokladů komunikace - Mediální výchova tvorba mediálního sdělení - první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce - Multikulturní výchova multikulturalita - tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů 5

6 - zvládne písemnou formu ruské abecedy c, interaktivní - zapojí se do základní, jednoduché pečlivě vyslovované konverzace - Antonyma - Osobní zájmena - Město, kde bydlím, používání slovesa bydlet. - Sloveso jít chodit v přítomném i minulém čase. - Otázka na cestu (kde?), odpověď, základní orientace - Ruské pohádky 8. ročník - zeměpis (např. poloha Ruska, nejvýznamnější města) - český jazykliteratura - hudební výchova - Osobnostní a sociální výchova. Sociální rozvoj. Mezilidské vztahy, tolerance k ostatním spolužákům i v širší společnosti. 6

7 a, receptivní - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - reaguje na známé výrazy z běžného života, základní fráze a jednoduché otázky - převypráví obsah a smysl jednoduchého textu; v textu vyhledá odpověď na otázku. - reaguje na základní pokyny ve vyučování - používá abecední slovník učebnice a česko ruský slovník - zvládá jednoduchá sdělení (hodiny, blahopřání) b, produktivní - odpoví na jednoduché otázky týkající se přiměřeného jednoduchého textu - sdělí ústně základní jednoduché údaje o sobě, své rodině - zvládne písemnou formu ruského jazyka 9. ročník - Názvy některých evropských zemí Označení základních lidských povolání - Jednoduchá sdělení o povolání rodičů a blízkých - Názvy základních potravin, obchodů, oblečení - Časování dalších sloves v ruštině, minulý čas probraných sloves, zápor u sloves. (chtít, jezdit, vědět) - Skloňování podstatných jmen v RJ. - Určování času. - Roční doby, počasí - Otázka Kolik je hodin? - Skloňování přídavných jmen - Svátky v Rusku (Vánoce, Silvestr, Nový rok) písnička, zvyky, tradice - Zájmy a záliby dětí a mládeže. Adresa v Rusku, pozdrav z prázdnin - Skloňování osobních zájmen - Program dne. Pokyny a rozkazovací způsob. Život v rodině - zeměpis (např. poloha Ruska, dalších evropských zemí) - hudební výchova - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Objevujeme Evropu a svět. Cizí jazyk jako prostředek dorozumění mezi národy - Multikulturní výchova multikulturalita - formování základů správného verbálního projevu fonetika jako jeden z důležitých předpokladů komunikace - Multikulturní výchova kulturní diference - tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů, zvyků. - Osobnostní a sociální výchova. Sociální rozvoj. Mezilidské vztahy, tolerance k ostatním spolužákům i v širší společnosti. 7

8 - Vyjádření povinnosti 9. ročník c, interaktivní - zapojí se do základní, jednoduché pečlivě vyslovované konverzace - Čtení v ruském jazyce. Časopis, horor, hlavolamy. Poslech - český jazyk-literatura 8

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více