I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Sekaniny1804 Tělesná výchova"

Transkript

1 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně. Vyučovací předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, jeho vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy: činnosti ovlivňující zdraví činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, měření a posuzování pohybových schopností a zdroje informací o pohybových činnostech. Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce, spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova budou realizovány tematické okruhy průřezových témat: Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení: Vedeme žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učíme je orientovat se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. Umožňujeme žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky. Kompetence k řešení problémů: Učíme žáky uplatňovat zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí, adekvátně reagovat v případě úrazu spolužáka, řešit problémy v souvislosti s nesportovním chováním, rozlišit nevhodné sportovní prostředí, nářadí a náčiní. Dodáváme žákům sebedůvěru, podle potřeby jim v činnostech pomáháme. Kompetence komunikativní: Vedeme žáky při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učíme je reagovat na základní povely a pokyny. Napomáháme jim zvládnout zorganizování jednoduché pohybové soutěže. Vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci.

2 Kompetence sociální a personální: Vedeme žáky v duchu fair play. Zadáváme jim úkoly při kterých mohou spolupracovat. Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch. Kompetence občanské: Podílíme se na realizaci pravidelného pohybového režimu žáků. Nabádáme žáky k samostatnosti a vůli po zlepšení své zdatnosti. Vedeme žáky ke kritickému myšlení, ohleduplnosti a taktnosti. Umožňujeme žákům podílet se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků. Kompetence pracovní: Vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě. Učíme je užívat jednotlivá tělocvičná nářadí a náčiní.

3 Tělesná výchova/1. 3. ročník zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy provede základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou provede protahovací a napínací cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti provádí kompenzační a relaxační cviky dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků dodržuje správné dýchání. zvládá vyjádřit melodii a rytmus pohybem zvládne základní kroky některých lidových tanců seznámí se s dětským aerobikem seznámí se s kondičním cvičením s hudbou Příprava organismu Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení Správné držení těla Výchova demokratického občana Občan, občanská spol. a stát respekt k identitám, zdroje konfliktů Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Kreativita PRV1/Lidské tělo ( držení těla) HV2,3/Hudebně pohybové činnosti (rytmus, pochod, taneční krok) reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci ovládá a užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje chápe pojmy z pravidel sportů a soutěží Komunikace v TV Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností Smluvené povely, signály Základní organizace prostoru a činností Komunikace ČJ/Komunikační a slohová výchova (přesné vyjadřování)

4 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, na bazéně reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti používá vhodné sportovní oblečení a obuv spolupracuje při jednoduchých pohybových činnostech a soutěžích je schopen soutěžit v družstvu provede cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti rozliší míč na basketbal a volejbal přihraje jednoruč a obouruč dodržuje základní pravidla her hraje vybíjenou podle pravidel dohodne se na jednoduché taktice družstva a dodržuje ji jedná v duchu fair play pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje Bezpečnost při pohybových aktivitách Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách Bezpečná příprava a úklid nářadí,náčiní, pomůcek Hygiena při TV Hygiena pohybových činností Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Základy sportovních her Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel Pohybové hry Pohybové hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry PRV1,2/Osobní bezpečí (ošetření úrazu) PRV2,3/Osobní bezpečí (základy sportovních her)

5 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti používá správnou techniku hodu kriketovým míčkem uběhne 60 m, 200m užívá správnou taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s překážkami skočí do dálky z místa, s rozběhem provede stoj na lopatkách, kotoul vpřed, napojované kotouly užívá správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na švédské bedně - výskok do kleku a dřepu provede jednoduchá cvičení na žebřinách a lavičkách podběhne dlouhé lano skáče přes švihadlo provádí přetlaky a přetahy zvládá techniku jednoho plaveckého stylu provede skok do vody Základy atletiky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky Hod míčkem Měření pohybových dovedností Měření výkonů Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení na nářadí Cvičení s náčiním Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků Délka a intenzita pohybu Základní plavecká výuka Hygiena plavání Adaptace na vodní prostředí Základní plavecké dovednosti Jeden plavecký způsob Prvky sebezáchrany M3,4/Jednotky (měření délky) PRV3/Měření hodu do dálky Hodnoty, postoje PRV1,2,3/Zdraví (význam pohybu) VV1,2,/Linie, barva (sportování) PRV2/Osobní bezpečí

6 Tělesná výchova/4. 5. ročník zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti provede základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou provede protahovací a napínací cviky pro zahřátí a uvolnění podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu provádí kompenzační a relaxační cviky vyjádří melodii a rytmus pohybem zvládne základní kroky lidových tanců dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti dodržuje správné dýchání uplatňuje zásady pohybové hygieny provede přetahové a přetlakové cvičení Příprava organismu Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení Zdravotně zaměřené činnosti Správné držení těla Průpravná cvičení Kompenzační cvičení Relaxační cvičení Rytmické a kondiční formy cvičení Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Základy estetického pohybu Jednoduché tance Vyjádření melodie a rytmu pohybem Průpravné úpoly Přetahy a přetlaky Výchova demokratického občana Občan, občanská spol. a stát respekt k identitám, zdroje konfliktů Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Multikulturní výchova Lidské vztahy Multikulturalita Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Prostředí a zdraví Mediální výchova Fungování a vliv médií ve společnosti HV4,5/Hudebně pohybové činnosti (taneční kroky)

7 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení zná pojmy z pravidel sportů a soutěží reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, na bazéně adekvátně reaguje v situaci, kdy dojde k úrazu spolužáka používá vhodné sportovní oblečení a obuv spolupracuje při jednoduchých pohybových činnostech a soutěžích. jedná v duchu fair play respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti Komunikace v TV Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností Smluvené povely, signály Základní organizace prostoru a činností Bezpečnost při pohybových aktivitách Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách Bezpečná příprava a úklid nářadí,náčiní, pomůcek Hygiena při TV Hygiena pohybových činností Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Základy sportovních her Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů Komunikace

8 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky dribluje provede střelbu na koš hraje přehazovanou provede cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti ovládá pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi dohodne se na jednoduché taktice družstva a dodržuje ji pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje užívá správnou techniku hodu kriketovým míčkem provede polovysoký start zvládá princip štafetového běhu uběhne 300 m, 400 m a 800 m užívá správnou taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s překážkami, při běhu k metě užívá správnou techniku skoku do dálky z místa užívá správnou techniku skoku do dálky s rozběhem Pohybové hry Pohybové hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry a aktivity Využití netradičního náčiní při cvičení Pohybová tvořivost Zásady jednání a chování fair play Základy atletiky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky Hod míčkem Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu Měření pohybových dovedností Měření výkonů M4,5/Jednotky (měření hodu, skoku do dálky, běhu)

9 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením provede cvičení na žíněnce kotoul vpřed a vzad s různým zakončením provede kondiční cvičení s plnými míči provede přitahování do výše čela na hrazdě užívá správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze výskok do kleku a dřepu, roznožka, skrčka provede cvičení na ostatním nářadí kruhy, žebřiny, lavičky apod. respektuje zdravotní handicap dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení na nářadí Cvičení s náčiním Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků Délka a intenzita pohybu Hodnoty, postoje

10 I. Sekaniny1804

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

C e Ce e Veškeé tělesné pohybové aktivity vedou k všestannému ozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho chaakteových vlastností (zodpovědnost, spolupáce,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy:

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: ŠVP Nejhravější škola určený žákům základní školy speciální rozšiřuje vzdělávací nabídku školského zařízení MŠ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne

1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne 1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne 1.1. Pojetí vyučovacího předmětu a ) Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem je vést žáky kteří mají zájem o kroužky ve škole po škole k preventivní

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více