5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň"

Transkript

1 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem pohybového vzdělávání dětí je rozvoj jejich tělesné zdatnosti, regenerace sil a podpora zdraví. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Nedílnou součástí tělesné výchovy se stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení. Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit Předmět Tělesná výchova se vyučuje na 2. stupni školy v ročníku jako samostatný předmět s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci jsou na jednotlivé vyučovací hodiny rozděleni na dívky a chlapce. Třídy jsou tak propojovány jak v rámci stejného ročníku, tak i v rámci různých ročníků. Výuka probíhá převážně v tělocvičnách školy a na školním hřišti. Je doplňována o další sportovní aktivity a soutěže v rámci školy i mezi školami. Každoročně škola pořádá v rámci tělesné výchovy týdenní lyžařský kurz pro zájemce z řad všech žáků 2. stupně. Průřezová témata: Předmět Tělesná výchova integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní sociální výchova - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sebeorganizace a seberegulace, psychohygiena, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu, jsme Evropané Multikulturní výchova - lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv mediálních sdělení na společnost, práce v realizačním týmu Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáka k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuálnímu rozvoji

2 - rozvíjí u žáků prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou - směřuje žáky k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti Kompetence k řešení problémů: - směřuje žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a k hledání tréninkové cesty k odstranění tohoto problému - zadává problémové úlohy a vede žáky k hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech - pomáhá žákovi řešit problémy vzniklé při sportu, zvláště pak adekvátně reagovat na zranění své i svých spolužáků Kompetence komunikativní: - směřuje žáky k vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva - směřuje žáky k otevírání prostoru k diskusi o taktice družstva - vede žáky k pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentaci Kompetence sociální a personální: - učí žáky dodržování pravidel fair-play hry - rozvíjí mezi žáky prezentaci a podporu myšlenek olympijského hnutí - vyžaduje rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva - vede žáky k rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva Kompetence občanské: - podporuje aktivní sportování žáků - objasňuje a podává příklad potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách - vyžaduje zvládnutí první pomoci při úrazech lehčího charakteru - vede žáky k emočnímu i věcnému seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin Kompetence pracovní: - uvádí příklady nutnosti a vyžaduje dodržování sportovních pravidel nejen ve sportu ale i v celém životě - předkládá příklady možných rizik při pohybových činnostech a vyžaduje hledání cest jejich minimalizace - umožňuje žákům provádět zpracování a prezentaci naměřených výkonů - důsledně dbá na dodržování pořádku a hygieny, dodržování pravidel bezpečnosti při přípravě a používání sportovního náčiní

3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program - aktivně vykonává cviky vhodné pro své pohlaví a věk, pro rekreační i výkonnostní sport - zařazuje pohybové aktivity do svého volného času - zařazuje do svých pohybových aktivit cviky zaměřené na zvyšování zdatnosti - dokáže sestavit jednoduchý kondiční program dle svých potřeb Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu Význam pohybu pro zdraví Rekreační sport Výkonnostní sport Celkové posilování svalového aparátu Rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost Kondiční programy Manipulace se zatížením Vz - 6. roč. OSV-rozvoj schopností poznávání OSV-sebepoznání a sebepojetí OSV- seberegulace a sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV- řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV- hodnoty, postoje, OSV- poznávání lidí OSV- mezilidské vztahy OSV- komunikace OSV- kooperace a kompetice Vz- 6. roč. - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - snaží se žít dle zásad zdravého životního stylu Hygiena a bezpečnost při sportech EV- vztah člověka k prostředí Př 8.roč. - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - dodržuje pravidla bezpečnosti - poskytne první pomoc a přemístí raněného - poskytne první pomoc v různých prostředích Hygiena a bezpečnost při sportech a pohybových činnostech První pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách i v nestandardním prostředí MKV- lidské vztahy MKV- etnický původ MKV- multikulturalita MKV- princip sociálního smíru a solidarity VMEGS- Evropa a svět nás zajímá

4 - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech - posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny - zvládá pohybové dovednosti potřebné k tělovýchovným aktivitám daným učivem - dovede zhodnotit předvedené pohybové činnosti - zvládá pohybové dovednosti potřebné k tělovýchovným aktivitám daným učivem Improvizované ošetření poranění a odsun raněného Pohybové hry - s různým zaměřením ( i netradiční ) Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie Atletika - sprint, vytrvalostní běh, skok daleký a vysoký, hod míčkem (vrh koulí ) Gymnastika - akrobacie, přeskok, cvičení s náčiním a na nářadí Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou Lyžování, snowboarding VMEGS- objevujeme Evropu a Svět VMEGS- jsme Evropané MV- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MV- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MV- stavba mediálních sdělení MV- vnímání autora mediálních sdělení MV- fungování a vliv médií ve společnosti MV- práce v realizačním týmu Hv roč. - užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu - dokáže popsat různé cviky s využitím tělocvičného názvosloví - dokáže cvičit podle tělocvičného názvosloví Komunikace v TV - názvosloví, povely, signály, gesta, značky Základy grafického zápisu pohybu - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu - orientuje se ve významných sportovních soutěžích, zná některé úspěšné české sportovce - soutěží v duchu fair play Historie a současnost sportu Významné soutěže a sportovci Olympismus olympijská charta D - 6. roč.

5 - rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora - rozliší činnosti všech aktérů podílejících se na sportovní hře Pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře v poli Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Př - 8.roč. - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly - dovede se samostatně rozcvičit vzhledem k následující pohybové činnosti Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí - dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji - navrhne samostatně jednoduchou rozcvičku vzhledem k následující pohybové činnosti - v rámci družstva se domluví na vhodné taktice Průpravná a kompenzační cvičení Vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení Vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech M - 8.roč. - sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí - změří a zapíše výkony dle disciplíny Měření výkonů Posuzování pohybových dovedností - zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže - používá pravidla sportovních her Organizace prostoru a pohybových činností Výstroj a výzbroj - výběr a ošetřování Pravidla her a soutěží - zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci - dovede vyhodnotit zápisy sportovních utkání Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Evidence výkonů a jejich vyhodnocování

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova 2. stupeň Obsahové vymezení Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova,

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

6.13 Tělesná výchova. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

6.13 Tělesná výchova. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 6.13 Tělesná výchova 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu regenerace a kompenzace jednostranné zátěže působené pobytem ve

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více