KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových výrobků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových výrobků"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 460 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových výrobků {SEK(2008) 2266} {SEK(2008) 2267} CS 1 CS

3 1. ÚVOD Podle článku 4 směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret 1 a článku 4 směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret 2 je Evropská komise povinna každé čtyři roky přezkoumat řádné fungování jednotného trhu, reálnou hodnotu sazeb spotřební daně a obecné cíle Smlouvy. Toto přezkoumání se vztahuje také na příslušná ustanovení směrnice 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků 3. Vzhledem k vlastnostem tabákových výrobků je nutné věnovat zvláštní pozornost hlediskům zdravotní politiky. Článek 152 Smlouvy uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je třeba zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. V roce 2005 Evropské společenství přistoupilo k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC). Článek 6 FCTC doporučuje daňové strategie přispívající k cílům v oblasti zdraví zaměřeným na snížení spotřeby tabáku. Této zprávě předcházely rozsáhlé konzultace. S ohledem na výsledky tohoto konzultačního procesu vypracovaly útvary Komise posouzení dopadů. 2. STRUKTURA SPOTŘEBNÍCH DANÍ Z CIGARET Tato zpráva posuzuje řadu možných změn současné struktury spotřebních daní z cigaret. Zkoumá především, zda by mohlo dojít ke zrušení konceptu nejžádanější cenové kategorie (MPPC) jako základního kritéria pro minimální požadavky. Prověřuje dále, zda by mohla být členským státům umožněna větší flexibilita při určování poměru mezi valorickými a specifickými daněmi a při stanovování minimální spotřební daně z cigaret Nejžádanější cenová kategorie jako základní kritérium pro minimální požadavky Podle stávajících pravidel je nejžádanější cenová kategorie základním kritériem pro minimální požadavky u cigaret. Současné spotřební daně vybírané z cigaret musí dosahovat nejméně 57 % maloobchodní ceny včetně všech daní a činit nejméně 64 EUR za 1000 cigaret v nejžádanější cenové kategorii. Pokud se 1. ledna určitého roku změní kategorie, musí členské státy prověřit, zda jsou minimální požadavky nadále dodrženy. Během konzultačního procesu byla nejžádanější cenová kategorie podrobena časté kritice: Nejžádanější cenová kategorie je koncept, který byl zaveden před 30 lety. Vté době obvykle na vnitrostátním trhu s cigaretami dominovala jedna značka. Nyní však činí průměrný podíl nejžádanější cenové kategorie na trhu přibližně 35 %. Nejžádanější cenová kategorie má tendenci kolísat při změnách spotřebních zvyklostí, což vede k nestálosti daňových příjmů státu Úř. věst. L 316, , s. 8, ve znění směrnice 200/10/ES, (Úř. věst. L 046, , s. 26). Úř. věst. L 316, , s. 10, ve znění směrnice 200/10/ES, (Úř. věst. L 046, , s. 26). Úř. věst. L 291, , s. 40, ve znění směrnice 2000/10/ES, (Úř. věst. L 046, , s. 26). CS 2 CS

4 Narušuje rovněž cenovou konkurenci mezi výrobci tabáku. Dominantní výrobci tabáku mohou zvýšit daňové zatížení svých konkurentů. V některých členských státech spadá nejžádanější cenová kategorie do nízké cenové kategorie, zatímco v jiných členských státech patří k vysoké cenové kategorii. Proto nejžádanější cenová kategorie nemůže zaručit jednotnou minimální úroveň ve všech členských státech. Nakonec ani z hlediska zdraví není využívání nejžádanější cenové kategorie jako kritéria pro stanovování minimálních daňových požadavků opodstatněné. Bez výjimky všechny cigarety škodí zdraví, nejen cigarety v nejžádanější cenové kategorii. Komise se proto domnívá, že používání nejžádanější cenové kategorie jako základního kritéria pro minimální sazby není v souladu s cíli vnitřního trhu. Kromě toho by zrušení nejžádanější cenové kategorie značně zjednodušilo předpisy, zvýšilo transparentnost a vyzdvihlo cíle v oblasti ochrany zdraví. Pokud by byla nejžádanější cenová kategorie zrušena, mohlo by se uvažovat o dvou alternativních přístupech: Minimální požadavek na spotřební daň by se mohl uplatnit na všechny cigarety na trhu. S ohledem na zásady danění cigaret v minulých 35 letech by nejžádanější cenová kategorie mohla být nahrazena váženým průměrem cen Minimální požadavek na spotřební daň v EU ze všech cigaret Vedle odstranění daňové nestability, kterou způsobuje koncept nejžádanější cenové kategorie, by minimální požadavek na spotřební daň ze všech cigaret stanovil daňový limit, což by byl nejlepší nástroj pro sbližování cen a zdanění cigaret na vnitřním trhu. Kromě toho se jedná o jedinou možnost, která by zaručila minimální úroveň cen a daní pro kontrolu tabáku a řešila obavy o zdraví v souvislosti se všemi kategoriemi cigaret Dodatečný minimální požadavek EU na vážené průměry cen Komise rovněž zvážila důsledky používání pravidla 57 % na všechny cigarety. Z posouzení dopadů jasně vyplývá, že by se tím zvýšila spotřební daň z levných cigaret a/nebo z cigaret vyšší kategorie. Při zvýšení nad 57 % by se postupně proměnila v čistě valorickou daň. To by nebylo v souladu s cílem poskytnout členským státům flexibilitu, pokud jde o strukturu spotřební daně. Kromě toho by použití pravidla 57 % na všechny cigarety nepřispělo ke snížení rozdílů mezi cenami a zdaněním cigaret na vnitřním trhu, a proto nemůže být opodstatněné ani z hlediska vnitřního trhu, ani z hlediska zdraví. Jinou možností by bylo použít pravidla 57 % na základě vážených průměrů cen. Ta by měla z hlediska vnitřního trhu a ochrany zdraví řadu výhod: Byla by neutrální vůči cenovým kategoriím a vytvořila by výrobcům spravedlivé podmínky hospodářské soutěže. Členským státům by poskytla flexibilitu při určování struktury daní (zejména ve vztahu mezi valorickými a specifickými daněmi), která nejlépe odpovídá požadavkům jejich vnitrostátního trhu. CS 3 CS

5 Vytvořila by srovnatelné základní kritérium pro minimální požadavky na spotřební daň z cigaret mezi členskými státy v EU. Použití by bylo snadnější než v případě systému na základě nejžádanější cenové kategorie. Někteří výrobci cigaret obhajují úplné zrušení pravidla 57 %. Komise se však domnívá, že pravidlo 57 % je důležitou součástí acquis Společenství v oblasti zdanění tabákových výrobků, jelikož v současné době pouhý poměrný požadavek na zdanění v řadě členských států zakazuje snížení úrovně zdanění. Aby tedy došlo ke zjednodušení předpisů, vytvořily se rovné podmínky hospodářské soutěže pro výrobce, omezilo se rozdělování trhů s tabákovými výrobky a zdůraznily se cíle v oblasti zdraví, měl by být koncept nejžádanější cenové kategorie jako kritéria pro minimální požadavky nahrazen váženým průměrem cen kombinovaným s minimální spotřební daní použitelnou na všechny cigarety. Důvody, proč by nejžádanější cenová kategorie neměla být dále měřítkem pro minimální daň ve Společenství, platí také pro ustanovení týkající se významu specifické spotřební daně v rámci celkového daňového zatížení (čl. 16 odst. 2 směrnice 95/59/ES). I zde by měl jako základní kritérium sloužit vážený průměr cen Více flexibility v oblasti struktur spotřebních daní z cigaret Podle platných pravidel Společenství musí spotřební daně vybírané z cigaret obsahovat valorickou a specifickou složku. Důraz, jenž členské státy kladou buď na valorickou daň či na prvek specifické daně, závisí na sledovaných politických cílech. (viz příloha 1, graf 2). V současné době musí specifická složka spotřební daně činit nejméně 5 % nebo nejvýše 55 % výše celkového daňového zatížení u cigaret patřících do nejžádanější cenové kategorie (poměrná spotřební daň plus specifická spotřební daň a DPH). Valorické daně zvyšují absolutní cenové rozdíly, a tím podporují levnější značky cigaret. Dříve se valorická daň používala ke zvýhodnění levnějších místních cigaret oproti dražším mezinárodním značkám. V současné době jsou však valorické daně zajímavé především pro ty členské státy, kde hrozí větší riziko, že se na trhu vytvoří monopol. Specifické daně snižují relativní cenové rozdíly a omezují kolísání cen na minimum. Specifické daně proto jsou z hlediska zdraví výhodnější. Mají kromě toho ještě řadu dalších výhod. Podle scénáře, ve kterém jsou všechny daně specifickými daněmi, by došlo ke snížení cenových rozdílů na úrovni EU o 50 %. Pokud tedy bude přikládán větší význam specifickým daním, může dojít k dalšímu sblížení maloobchodních cen v rámci EU. Jelikož specifické daně vycházejí spíše z objemu spotřeby než z ceny, jsou stabilnější, dají se lépe předpovídat a spravovat a zvyšují stabilitu daňových příjmů. Závěrem lze říci, že specifické daně mají z hlediska vnitřního trhu, rozpočtu i zdraví jasné výhody, a proto by měla být umožněna větší flexibilita těm členským státům, které přikládají větší význam specifickým spotřebním daním. Aby se však zabránilo tomu, že se v jednom členském státu použije čistě specifická daň a v sousedním členském státu pouze valorická daň, což by vedlo přeshraničnímu toku cigaret vyšší kategorie z prvního členského státu do druhého a toku levných značek opačným směrem, je určitá jednotnost struktur spotřebních daní i nadále žádoucí. CS 4 CS

6 2.5. Flexibilita při uplatňování minimálních spotřebních daní z cigaret Většina členských států uplatňuje dodatečně k valorické a specifické spotřební dani také minimální spotřební daň. To znamená, že každá krabička cigaret musí být zdaněna minimální spotřební daní. Minimální daně mají členským státům zaručit určitou úroveň příjmů a zajistit, aby se cigarety neprodávaly za ceny hluboce pod obvyklou tržní hodnotou. Členské státy mohou ukládat minimální spotřební daň, která však může dosahovat nejvýše 100 % celkové spotřební daně z MPPC. To znamená, že v některých zemích, v nichž MPPC spadá do nízké cenové kategorie, má nástroj minimální spotřební daně omezený účinek. V minulých letech se tržní podíl levnějších značek cigaret ve většině členských států výrazně zvýšil, což vedlo buď ke snížení daňových příjmů nebo k omezení účinku zvýšení daní na spotřebu cigaret. Některé členské státy tudíž oznámily, že by uvítaly větší flexibilitu v případě levnějších značek cigaret. Tím by se v rámci platných požadavků EU mohla poskytnout větší flexibilita tím, že výše minimální daně nebude dále omezena na spotřební daň z MPPC, jako je tomu dosud v případě ostatních tabákových výrobků. 3. MINIMÁLNÍ SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ Z CIGARET Tato zpráva rovněž přezkoumává, zda by se změny stávající struktury spotřebních daní z cigaret mohly kombinovat se zvýšením minimálních sazeb. Současné spotřební daně vybírané z cigaret musí dosahovat nejméně 57 % maloobchodní ceny včetně všech daní a od července 2006 činit nejméně 64 EUR za 1000 cigaret v nejžádanější cenové kategorii. V rámci aktů o přistoupení byly novým členským státům s výjimkou Malty a Kypru uděleny odchylky, které umožňují odložit použití minimálních spotřebních daní na období od 31. prosince 2006 do 31. prosince Obecné připomínky Z analýzy cen a spotřebních daní zcigaret v EU vyplývá, že mezi členskými státy ještě existují značné rozdíly. Nedávným rozšířením EU se rozdíly v daních a maloobchodních cenách mezi členskými státy dokonce ještě prohloubily. Do určité míry je to ovšem způsobeno existencí přechodného období poskytovaného v rámci aktů o přistoupení. Jakmile všechny nové členské státy splní minimální požadavek 64 EUR za 1000 cigaret, rozdíly v cenách se sníží, avšak i poté budou cigarety v některých členských státech více než čtyřikrát dražší než v jiných (viz příloha 1, grafy 1 a 3) Vliv rozdílných maloobchodních cen cigaret v členských státech a na vnitřním trhu Značné rozdíly v maloobchodních cenách včetně daně mezi členskými státy vytvořily příznivé prostředí pro daňově podmíněné přeshraniční nákupy i pro pašování a podvody. Odvětví tabáku je k těmto činnostem obzvláště náchylné. Na základě hloubkové analýzy shromážděných údajů 4 se ve studii připravené pro Komisi odhaduje, že celkový průnik spotřeby, která není daněna na domácích trzích, na trh v roce 2004 představoval přibližně 4 Studie o sběru a interpretaci údajů týkajících se cigaret a jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret uvedených na trh; KPMG prosinec CS 5 CS

7 13 % trhu s tabákem v zemích EU-25, přičemž 4 % až 5 % připadá na oprávněné přeshraniční nákupy a 8 % až 9 % na nezákonný obchod. Některé hlavní trhy s poměrně vysokými spotřebními daněmi, které byly často zavedeny z důvodu ochrany zdraví, nyní zaznamenávají příliv převyšující 20 %. Naopak řada členských států udržuje nízké sazby daní, a způsobují tím ostatním členským státům vnější náklady Přeshraniční nákupy Přeshraniční nákupy jsou zcela oprávněné a za předpokladu, že výrobky jsou kupovány jednotlivci za účelem jejich vlastní potřeby, představují jednu z výhod vnitřního trhu. To však může představovat problém pro členské státy s vyšším zdaněním. Přeshraniční nákupy cigaret se v určitých členských státech velmi rozšířily po zavedení výrazně vyšších sazeb spotřebních daní, jež byly často zaváděny z důvodu ochrany zdraví. Kromě toho jednoznačně dochází k přílivu levných cigaret z určitých nových členských států, zejména do sousedních členských států EU Nezákonný obchod Nezákonný obchod zahrnuje zboží pašované ze třetích zemí (často padělaných cigaret) a pašování uvnitř EU, při kterém jednotlivci nakupují tabák v jiných členských státech zdánlivě pro vlastní potřebu, avšak ve skutečnosti ho prodávají bez toho, aniž by v členském státě spotřeby platili spotřební daň. Při pašování ze třetích zemí podvodníci pašující zboží obcházejí celní kontroly různými způsoby (ukryté výrobky, falešné popisy a falešná prohlášení atd.) a pašují zboží ze třetích zemí jako je např. Bělorusko, Rusko a Ukrajina, kde jsou ceny a daně nízké. Dalším rostoucím trendem je pašování padělaných cigaret ze zámořských území (např. Čína). Objem pašovaných výrobků je těžké odhadnout, avšak je jisté, že podíl pašovaných cigaret na trhu v některých státech roste. Za účelem omezení těchto negativních účinků by měla existovat minimální sazba spotřební daně pro celou EU v účinné výši, aby bylo možné lépe provádět cíle vnitřního trhu. Na druhé straně pašování a padělky ze třetích zemí vyžadují posílení kontrol na vnějších hranicích Cíle v oblasti zdraví Kouření nadále zůstává hlavním důvodem zbytečných úmrtí ve Společenství a jednou z hlavních příčin nemocí a úmrtnosti veu. Zdanění je součástí obecné strategie prevence a odrazování, která obsahuje rovněž další opatření zaměřená na snižování poptávky, např. ochranu před pasivním kouřením, regulaci obsahu atd. Podle Světové banky je však zvýšení cen tabákových výrobků jediným nejúčinnějším opatřením k prevenci kouření. Nárůst cen o 10 % vede v členských státech s vysokými příjmy ke snížení spotřeby u dospělých osob v průměru o 4 %. Ještě důležitější je, že vysoké ceny mají pravděpodobně největší dopad na mladé lidi, kteří na zvýšení cen reagují silněji než starší lidé. V roce 2005 Evropské společenství přistoupilo k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC). Článek 6 FCTC doporučuje daňové strategie přispívající k cílům voblasti zdraví zaměřeným na snížení spotřeby tabáku. Oficiálně se objem cigaret uvedený na trh v EU v období snížil o cca 13 % (viz příloha 3). (Viz příloha 3) Toto procento zohledňuje přeshraniční toky vrámci EU, musí však být CS 6 CS

8 upraveno s ohledem na nezákonný obchod ze třetích zemí do EU. Lze tudíž odhadovat, že skutečné snížení spotřeby cigaret v EU mírně překročí 10 % 5. Tento trend způsobují především země EU-15, kde se objem cigaret uvedených na trh snížil o 16 %. Během téhož období se spotřební daně z cigaret zvýšily v průměru o 33 %. Na druhé straně se objem cigaret uvedených na trh v zemích EU-12 (bez Rumunska) snížil v průměru jen o 1 %. Od přistoupení do konce roku 2006 došlo ke zvýšení spotřební daně v průměru o 34 %. Skutečnost, že pokles spotřeby byl přes výrazné zvýšení spotřebních daní malý, lze pravděpodobně vysvětlit nízkou úrovní zdanění před přistoupením. Aby bylo během dalších pěti let dosaženo obdobného snížení spotřeby, je nutné další zvýšení spotřební daně. S ohledem na cenovou pružnost -0,43 navrhovanou Světovou bankou bude pro dosažení snížení poptávky o 10 % nutné zvýšit ceny o 25 %. Minimální sazby představují pro členské státy záchrannou síť, neboť zajišťují, že ostatní členské státy skutečně vyberou spotřební daně, a to ve značné výši. Ostatním členským státům tak usnadní sledovat daňovou politiku v zájmu ochrany zdraví, aniž by tato strategie byla ohrožena ze strany jiných členských států, a zejména přeshraničními nákupy a pašováním. V oblasti zdanění tabákových výrobků by měly být minimální sazby tak vysoké, aby členským státům umožňovaly plnit cíle tabákové kontroly. S ohledem na dosažení těchto cílů by minimální požadavky EU (dohodnuté v roce 2002) neměly jen upevňovat současnou situaci, ale měly by být během dalších pěti let dále zvyšovány Větší sbližování sazeb zvyšování minimálních sazeb Z těchto důvodů by větší sblížení úrovní zdanění v jednotlivých členských státech přispělo k menšímu narušování vnitřního trhu a k zajištění cílů v oblasti ochrany zdraví Minimální daň ve výši 64 EUR na 1000 cigaret Současná minimální daň v EU ve výši 64 EUR na 1000 cigaret není dostačující k dosažení sblížení maloobchodních cen mezi členskými státy svysokými daněmi a členskými státy s nízkými daněmi. Lákavá možnost pro osoby z členských států s vysokými daněmi nakupovat v členských státech s nižšími daněmi odporuje vnitřnímu trhu i cílům kontroly tabáku. Proto by se jako reakce na tuto hrozbu musely značně zvýšit minimální požadavky na daň v EU. Každé navržené zvýšení však musí zohlednit, že v řadě členských států stále ještě platí přechodné období pro stávající minimální sazby Minimální požadavek 57 % Minimální požadavek 57 % se od svého zavedení od roku 1992 nezměnil. Spotřební daně v zemích s daňovou politikou zaměřenou na ochranu zdraví však dosahují více než 60 % maloobchodní ceny včetně daně. Jakmile všechny nové členské státy dodrží minimální sazbu 64 EUR, přesáhne daňový výnos ve většině těchto členských států také 60 %. Jelikož cena cigaret před zdaněním je do značné míry vázána na kupní sílu, zvýšení minimálního požadavku by v tomto ohledu sladilo úroveň zdanění. Jinými slovy by tak došlo ke zvýšení 5 Zdroje z daného odvětví odhadují celkový příliv ze třetích zemí na 3 %. Mělo by se však brát v potaz pouze zvýšení tohoto druhu přílivu v letech 2002 až 2006, jenž bude pravděpodobně nižší než 3 %. CS 7 CS

9 spotřebních daní v členských státech, kde jsou spotřební daně z cigaret v porovnání s kupní silou poměrně nízké. Jak již bylo zmíněno, pravidlo 57 % je v členských státech s vysokými daněmi spojeno s únikovou doložkou 6. Cílem je vyhnout se zvýšení spotřebních daní v těch členských státech, kde jsou daně již vysoké, a tím zabránit prohloubení rozdílu mezi členskými státy s nejvyšším zdaněním a členskými státy s nejnižším zdaněním. Aby si pravidlo 57 % zachovalo smysl, musí být jeho výše aktualizována. V roce 2001 byla stanovena výše únikové doložky na 101 EUR. V současné době by nejnovějšímu vývoji spotřebních daní z cigaret na vnitřním trhu odpovídalo zvýšení na 122 EUR a mělo by stejný účinek jako v roce 2001, tj. pokrýt pět 7 členských států s nejvyšším zdaněním. K dosažení cílů vnitřního trhu a ochrany zdraví by se mohly obě minimální sazby během následujících pěti let zvýšit. Pokud všechny nové členské státy dosáhnou současných minimálních sazeb, průměrná spotřební daň v zemích EU-27 mírně překročí hodnotu 90 EUR a průměrné zatížení spotřební daní bude činit 63 %. Ze závěrů posouzení dopadů vyplývá, že z hlediska ochrany zdraví by zvýšení na 90 EUR pro všechny a 63 % na vážený průměr cen pravděpodobně vedlo ke snížení poptávky v průměru o 10 % ve 22 členských státech 8. Kromě toho by otevřelo cestu k dalšímu zvyšování spotřebních daní z cigaret, a to i v těch členských státech, které již mají vysokou úroveň zdanění. Pokud jde o místní kupní sílu, pouze v Bulharsku a Rumunsku by okamžité zvýšení sazby mělo za následek neúměrné zdražení v porovnání s cenami na hlavních trzích EU. Je však třeba ještě vzít v úvahu, že v řadě členských států dosud platí přechodné období do roku 2009 nebo Náklady spojené s dodržováním předpisů Existují dva hlavní důvody pro spotřebu zboží daněného v zahraničí: skutečnost, že cigarety jsou z důvodu velkého zvýšení daní cenově méně dostupné, a skutečnost, že některé členské státy mají propustné hranice se třetími zeměmi s nízkými daněmi. Další sbližování spotřebních daní v rámci EU a lepší koordinace růstu cen cigaret za účelem kontroly tabáku bezpochyby přispějí křešení problému nezákonného obchodu uvnitř EU. Sníží se rovněž náklady spojené s dodržováním předpisů v rámci vnitřního trhu, kde již neexistují hraniční kontroly. Řada nových členských států však sousedí se třetími zeměmi, kde je úroveň zdanění a maloobchodní cena tabákových výrobků v porovnání s úrovní v EU nízká. Tím se ve velké míře podporuje pašování ze třetích zemí, což narušuje fungování vnitřního trhu a oslabuje zdravotní politiku EU a jejích členských států Členské státy, které vybírají spotřební daň ve výši nejméně 101 EUR na 1000 cigaret v nejžádanější cenové kategorii, nemusí dodržet pravidlo 57 %. Spojené království, Irsko, Francie, Německo a Švédsko. Kromě členských států s vysokým zdaněním Spojeného království, Irska, Francie a Německa. (a Rumunska, které nebylo v simulaci zahrnuto). CS 8 CS

10 V některých členských státech hraničících se třetími zeměmi je pašování z těchto třetích zemí obzvláště vysoké. Aby se pašování ze třetích zemí omezilo, udržují se často spotřební daně na nízké úrovni. V důsledku toho tyto členské státy lákají kpřeshraničním nákupům a nezákonnému obchodu směrem do dalších členských států, a způsobují tím vnitřnímu trhu vnější náklady. Zvýšení spotřebních daní z cigaret by proto mělo být spojeno s posílením boje proti nezákonnému obchodu ze třetích zemí. Za boj proti nezákonnému obchodu jsou zodpovědné především členské státy. Komise se však jako signatář rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) aktivně účastní probíhajících jednání ohledně vypracování protokolu o nezákonném obchodu s tabákovými výrobky v souladu s článkem 15 FCTC. Cílem tohoto protokolu je vypracovat mezinárodně závazný právní nástroj k omezení nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, ke kterému by mohlo přistoupit všech 152 zemí, jež ratifikovaly FCTC. 4. STRUKTURA A MINIMÁLNÍ SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ Z JEMNĚ ŘEZANÉHO TABÁKU 4.1. Obecné připomínky Trh s jemně řezaným tabákem představuje 8 % celkového trhu EU s tabákovými výrobky. Jemně řezaný tabák a cigarety mají různé vlastnosti, v konečném důsledku si však jako tabákové výrobky vzájemně konkurují. Skutečnost, že mezi členskými státy existují značné rozdíly ve zdanění jemně řezaného tabáku, láká k pašování a přeshraničním nákupům mezi řadou sousedních zemí. Kromě toho vede rozdílná úroveň zdanění cigaret a jemně řezaného tabáku k substituci výrobků. V letech 2002 až 2006 se vážený průměr objemu cigaret uvedených na trh v zemích EU-25 9 snížil o 13 %. Ve stejném období se však množství jemně řezaného tabáku zvýšilo o 10 %. (Viz příloha 4). Také z hlediska ochrany zdraví neexistuje žádný zvláštní důvod pro tak velké rozdíly v úrovních zdanění těchto výrobků v rámci Společenství, neboť oba výrobky jsou stejně škodlivé Struktura spotřebních daní z jemně řezaného tabáku V současné době si členské státy mohou samy zvolit strukturu spotřebních daní z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret (specifickou, valorickou nebo kombinovanou). Z veřejné konzultace vyplynulo, že převážná část zúčastněných stran je proti omezení současné flexibility v oblasti jemně řezaného tabáku. Jelikož cílem je umožnit členským státům větší flexibilitu při zdaňování cigaret, nebylo by žádoucí současně omezit flexibilitu při zdaňování jemně řezaného tabáku. Vzhledem k tomu, že minimální daň z cigaret v EU je stanovována podle celkových minimálních požadavků, mělo by sladění sazeb daní z cigaret a jemně řezaného tabáku 9 Pro Rumunsko a Bulharsko nejsou k dispozici žádné údaje. CS 9 CS

11 probíhat na základě minimálních sazeb a členským státům by se měla ponechat flexibilita při určování poměru mezi valorickými a specifickými daněmi. Minimální požadavek na daň z cigaret se skládá z povinné minimální valorické daně a minimální spotřební daně. Naopak, u jemně řezaného tabáku musí členské státy dodržet buď jednu, nebo druhou hodnotu. Proto v členských státech, které uplatňují valorické danění jemně řezaného tabáku, neexistuje minimální požadovaná spotřební daň, jako je tomu u cigaret. V důsledku toho existují u jemně řezaného tabáku mezi daněmi a cenami v EU velké rozdíly. Kromě toho dnes dochází k situacím, kdy úroveň daně z ručně balených cigaret je nižší než 30 % úrovně daně z cigaret (viz příloha 2). Proto by zavedení kombinace poměrné minimální sazby a minimální spotřební daně z jemně řezaného tabáku bylo vhodnou možností, jak sladit zdanění cigaret a jemně řezaného tabáku Minimální sazby u jemně řezaného tabáku Minimální sazby u jemně řezaného tabáku tvoří vsoučasné době 36 % maloobchodní ceny včetně všech daní nebo 32 EUR na kilogram. Aby se zachoval poměr stanovený při prvním zavedení sazeb v roce 1992, byly minimální specifické částky daně po přezkumu v letech 1998 a 2001 upraveny podle inflace. Úprava podle inflace za období by představovala částku 34 EUR. Jak bylo uvedeno v předchozí zprávě, měla by minimální sazba pro jemně řezaný tabák činit přibližně dvě třetiny minimální sazby pro cigarety. Takový poměr by členským státům dovolil zohlednit rozdíl mezi polotovary a hotovými výrobky, rozdíly ve výrobní ceně obou výrobků a poměrně pracovně náročnou výrobu jemně řezaného tabáku. Aby se dosáhlo nejméně dvou třetin minimální sazby na cigarety, musela by být minimální daň z jemně řezaného tabáku zvýšena nad úroveň inflace. Specifická částka by měla být zvýšena na 43 EUR na kilogram v porovnání s částkou 64 EUR na 1000 cigaret. Poměrná dvoutřetinová minimální sazba by vedla k minimálnímu dopadu u jemně řezaného tabáku ve výši 38 % v porovnání s 57 % za cigarety. Takové zvýšení by se nejvíce dotklo nových členských států, pro které ještě platí odchylky od současných minimálních sazeb na cigarety. Jelikož však tyto členské státy budou muset zvýšit spotřební daně z cigaret do konce přechodného období, je pravděpodobné, že v každém případě zvýší zároveň i spotřební daně z jemně řezaného tabáku. Proto by koordinovaný přístup zabránil dalšímu narušení vnitřního trhu. Ze závěrů posouzení dopadů vyplývá, že z hlediska ochrany zdraví je zvýšení minimálních sazeb na cigarety na 90 EUR v průběhu dalších let nezbytné k tomu, aby se dosáhlo pravděpodobného snížení poptávky v průměru o 10 %. Použitím výše uvedeného dvoutřetinového poměru by se tak minimální sazby na jemně řezaný tabák zvýšily v dalších letech na 60 EUR. To by mohlo vést ke snížení poptávky až o 20 %, přičemž se předpokládá stejná cenová pružnost jako u cigaret. A to při zohlednění toho, že se množství cigaret uvedených na trh v EU v období snížilo o přibližně 13 %, avšak množství jemně řezaného tabáku se za stejné období zvýšilo o 10 %. Takové snížení by uvedlo jemně řezaný tabák na stejnou úroveň s cigaretami. CS 10 CS

12 5. STRUKTURA A MINIMÁLNÍ SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ Z JINÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ NEŽ CIGARET A JEMNĚ ŘEZANÉHO TABÁKU Jiné tabákové výrobky tohoto okruhu zahrnují doutníky, doutníčky a ostatní tabák ke kouření (především dýmkový a lulkový tabák). Trh s těmito výrobky je menší než 1 % celkového trhu s tabákovými výrobky a ještě se zmenšuje. Vnitřní trh s ostatním tabákem ke kouření funguje poměrně dobře a nebyly zaznamenány žádné významné případy podvodů či pašování. V některých členských státech se objevily nové výrobky zdaňované jako doutníky nebo dýmkový a lulkový tabák, avšak prodávané jako cigarety nebo jemně řezaný tabák a uváděné na trh jako jejich přímá konkurence. Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže z daňových důvodů, měly by být definice různých kategorií ostatních tabákových výrobků stanoveny přesněji. Kromě toho je úprava specifické spotřební daně z doutníků, doutníčků a ostatního tabáku ke kouření potřebná k zohlednění inflace za období 2003 až Na základě údajů Eurostatu lze na základě roční změny indexu HISC (harmonizovaný index spotřebitelských cen) mezi lety 2003 a 2007 odhadovat, že míra inflace činila přibližně 2 % za rok, resp. 8 % za celé období. 7. ZÁVĚRY Z přezkumu struktury a sazeb spotřební daně z tabákových výrobků můžeme vyvodit závěr, že je nutné provést řadu významných změn ve stávajících právních předpisech: S ohledem na větší transparentnost předpisů a s cílem vytvořit spravedlivé podmínky hospodářské soutěže v odvětví tabáku by měla být nejžádanější cenová kategorie jako základní kritérium pro minimální požadavky EU nahrazena váženým průměrem cen. Aby byly vyzdviženy cíle ochrany zdraví, měl by být kombinován s minimální spotřební daní použitelnou na všechny cigarety. Vážený průměr cen by měl sloužit rovněž jako kritérium pro měření podílu specifické spotřební daně na celkové daňové zátěži (čl. 16 odst. 2 směrnice 95/59/ES). Členským státům by měla být poskytnuta větší flexibilita, pokud jde o strukturu spotřebních daní z cigaret. Zavedení kombinace poměrné minimální sazby a minimální spotřební daně z jemně řezaného tabáku by bylo vhodnou možností, jak sladit zdanění cigaret a jemně řezaného tabáku. Pokud jde o cigarety, zhlediska ochrany zdraví by zvýšení minimálních daní během dalších pěti let na 90 EUR na všechny cigarety a 63 % na vážené průměry cen způsobilo pravděpodobné snížení poptávky o 10 %. Kromě toho by se tím snížil rozdíl v daních a cenách na vnitřním trhu. Minimální sazby na jemně řezaný tabák by měly být upraveny na dvě třetiny sazby na cigarety a zvýšeny současně se spotřebními daněmi z cigaret. Opatření ke sblížení spotřebních daní z cigaret na vnitřním trhu by proto mělo být spojeno s posílením boje proti nezákonnému obchodu, zejména ze třetích zemí. CS 11 CS

13 Nakonec by měly být změněny stávající definice doutníků a dýmkového a lulkového tabáku, aby se zabránilo narušení z daňových důvodů, a minimální sazby by měly být přizpůsobeny inflaci. CS 12 CS

14 PŘÍLOHA 1: 2007 data on cigarettes (MPPC) Graph excise duties / tax inclusive price Euro excise yield tax inclusive price LV LT BG EE RO PL HU SK CZ SI ES EL CY LU PT IT AT MT NL DK BE FI SE DE FR IE UK excise yield tax inclusive price Member State Graph ad-valorem/specific duties/vat Euro ad-valorem specific VAT LV LT BG EE RO PL HU SK CZ SI ES EL CY LU PT IT AT MT NL DK BE FI SE DE FR IE UK ad-valorem specific , ,2 5, , VAT Member State Graph pre-tax price cigarettes Euro pre-tax price tax inclusive price HU BG PL LV RO EE LT ES SI CZ PT EL SK CY BE AT IT MT LU FR FI DK DE NL SE IE UK pre-tax price tax inclusive price Member State CS 13 CS

15 PŘÍLOHA 2: 2007 data on fine-cut tobacco (MPPC) Graph excise duties / tax inclusive price Euro excise yield tax inclusive price HU EE PL CZ LU BG SI LT LV CY ES SK BE PT NL AT FI DE IT DK EL MT FR SE UK IE excise yield tax inclusive price Member State Graph ad-valorem/specific duties/vat Euro ad-valorem specific VAT AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK ad-valorem specific VAT ,0 Member State Graph pre-tax price fine-cut 350,0 300,0 250,0 Euro 200,0 150,0 pre-tax price tax inclusive price 100,0 50,0 0,0 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK pre-tax price 0,7 8,1 9,3 10,021,922,326,527,728,028,734,235,235,838,539,042,042,342,642,642,742,944,745,161,072,795,8 tax inclusive price Member State CS 14 CS

16 PŘÍLOHA 3: releases for consumption of cigarettes Releases for consumption of cigarettes (1000 pieces) EU AU % BE % CY % CZ % DK % EE % FI % FR % DE % EL % HU % IE % IT % LV % LT % LU % MT % NL % PL % PT % SK % SI % ES % SE % UK % BG % RO na na na % Total EU % Total EU 12 (excl RO) % Total EU 27 (excl RO) % CS 15 CS

17 PŘÍLOHA 4: releases for consumption of fine-cut Releases for consumption of fine cut tobacco (kilogram) EU AU % BE % CY % CZ* % DK % EE % FI % FR % DE** % EL % HU % IE % IT % LV % LT na na LU % MT % NL % PL % PT % SK % SI % ES % SE % UK % BG % RO na na na na na na Total EU % Total EU 12 (excl LT, RO) % Total EU 27 (excl LT, RO) % DE**: excluding pre-portioned tobacco BE, CY, FI, ET, EL, LV, LU, LT, BG, SE: including other smoking CZ*: From July 2005 the figures indicate the total quantity of other smoking tobacco and fine-cut tobacco together. CS 16 CS

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.7.2008 KOM(2008) 459 v konečném znění 2008/0150 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2015 COM(2015) 195 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 24/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROHLÁŠENÍ NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 1 20. února 2014 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. března 29 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU ředitel za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 25. března 29

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Druhá mezinárodn rodní konference k finanční gramotnosti Praha, 27. listopadu 2009 Specifika současn asné finanční krize Na

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2015 COM(2015) 621 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2007 KOM(2007) 255 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007 (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.10.2004 KOM(2004) 692 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/746/ES, kterým se Francouzské republice povoluje

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35

23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 12/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA IX NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.01.2005 KOM(2004) 854 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/256/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat

Více