ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech {SWD(2014) 38 final} CS 1 CS

2 OBSAH ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech 1. Úvod Dopad účinnosti a efektivnosti daňové správy Výpadek příjmů z DPH a vlastní zdroje z DPH Náklady podniků na dodržování předpisů Náklady členských států na daňovou správu Problémy při zvyšování účinnosti daňové správy Organizace daňových správ Identifikace pro účely DPH, registrace k DPH a zrušení registrace Celní režim Podání přiznání k DPH a odvod DPH Výběr a vymáhání DPH Kontroly a šetření v souvislosti s DPH Systém řešení daňových sporů Dodržování předpisů o DPH Závěry Modernizace správy DPH Opatření, která mají být přijata členskými státy Opatření, která přijme Komise CS 2 CS

3 1. ÚVOD Článek 12 nařízení Rady č. 1553/89 1 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty vyžaduje, aby Komise každé tři roky předkládala Parlamentu a Radě zprávu o postupech používaných členskými státy při registraci osob povinných k dani a při vyměřování a vybírání DPH a rovněž o podrobnostech a výsledcích jejich kontrolních systémů v oblasti DPH. Od roku 1989 bylo vyhotoveno šest těchto zpráv 2. Předchozí zprávy se zabývaly všemi předmětnými oblastmi uvedenými v nařízení a doporučily zlepšení v téměř všech těchto oblastech. V poslední zprávě 3 byla mimoto posouzena účinnost procesu podávání zpráv a příslušných vydaných doporučení. Tato zpráva je sedmá v řadě a je zaměřena na posouzení zlepšení v oblasti správy DPH v členských státech na základě článku 12 výše uvedeného nařízení. Tato zpráva má rovněž určit osvědčené postupy v jednotlivých fázích procesu účinného výběru DPH a umožnit členským státům posouzení rizik a určení možností zlepšení systémů kontroly a výběru DPH. V tomto ohledu Komise zdůrazňuje, že zprávu je nutno pokládat za příležitost k posouzení, zda lze uvažovat o zdokonalení těchto postupů z hlediska zvýšení jejich účinnosti (čl. 12 odst. 2 výše uvedeného nařízení). Zjištění této zprávy vycházejí z posouzení na základě společných měřítek, která vypracovala Komise podle doporučení obsažených v předchozích zprávách 4 a vývoje v oblasti daňové správy na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Tento vývoj se týká především preventivních opatření, opatření prosazujících dobrovolné plnění povinností, přístupů k zákaznickým službám, řízení rizik a optimálního využívání nástrojů informačních technologií. Za účelem shromáždění informací potřebných pro vyhotovení této zprávy byl všem členským státům zaslán dotazník k vybraným záležitostem 5. Otázky se týkaly těchto hlavních předmětných oblastí: organizace daňových správ; identifikace pro účely DPH, registrace k DPH a zrušení registrace; celního režimu 42; přiznání k DPH a odvodu DPH; výběru a vymáhání DPH; kontroly a šetření v souvislosti s DPH, systému řešení daňových sporů a dodržování předpisů o DPH. Na dotazník odpověděly a požadované informace poskytly všechny členské státy. Poskytnuté informace byly s členskými státy projednány při řadě příležitostí. V této zprávě jsou zjištění vyplývající z odpovědí na dotazník shrnuta podle předmětných oblastí ve výše popsaném pořadí. 2. DOPAD ÚČINNOSTI A EFEKTIVNOSTI DAŇOVÉ SPRÁVY Účinnost a efektivnost daňové správy v členských státech má dopad na velikost výpadku příjmů z DPH a rovněž na výši vlastních zdrojů z DPH, které mají členské státy odvést EU. Tyto faktory mají proto dopad i na relativní podíl na celkových vlastních zdrojích odvedených ostatními členskými státy. Účinnost a efektivnost daňové správy současně ovlivňuje také náklady podniků na dodržování předpisů a náklady vlád na daňovou správu. Vzhledem Nařízení Rady (EHS, EURATOM) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty. Šestá zpráva: KOM(2008) 719 v konečném znění + příloha SEK(2008) 2759 Pátá zpráva: KOM(2004) 855 v konečném znění + příloha SEK(2004) 1721 Čtvrtá zpráva: KOM(2000) 28 v konečném znění Třetí zpráva: KOM(1998) 490 v konečném znění Druhá zpráva: KOM(1995) 354 v konečném znění První zpráva: SEK(1992) 280 v konečném znění Viz šestá zpráva, poznámka pod čarou č. 2. Viz příloha šesté zprávy, poznámka pod čarou č. 2. Chorvatsko není v této zprávě zahrnuto, protože v době sběru údajů nebylo ještě členem EU. CS 3 CS

4 k tomu, že DPH představuje velkou část administrativní zátěže podniků, je důležité zvyšovat kvalitu správy DPH rovněž z tohoto důvodu. 2.1 Výpadek příjmů z DPH a vlastní zdroje z DPH Výpadek příjmů z DPH je rozdíl mezi teoreticky vymahatelnou částkou DPH 6 a skutečně vybranou částkou DPH a vzniká ze ztráty příjmů v důsledku daňových podvodů a úniků, legálního vyhýbání se placení daní, úpadků, platební neschopnosti a rovněž nesprávného výpočtu a nedostatečné výkonnosti daňových správ. V nejnovější studii 7 byl celkový výpadek příjmů z DPH 8 u 26 členských států v roce odhadován na přibližně 193 miliard EUR, což je zhruba 18 % teoreticky vymahatelné DPH v EU-26 či přibližně 1,5 % celkového HDP v EU-26. Posledně uvedený procentní podíl vykazuje nárůst v porovnání s 1,1 % celkového HDP v EU-26 v roce 2006 a je rovněž vyšší než průměr za období ve výši 1,2 %. Průměrný výpadek příjmů z DPH jako procento HDP vykazoval před rokem 2008 mírně klesající tendenci 10, zatímco od roku 2008 vyvíjela složitá hospodářská situace tlak na systémy DPH a vedla k zvýšení průměrného výpadku příjmů z DPH. Významný nárůst výpadku příjmů z DPH zaznamenaly zejména země, které byly nejvíce zasaženy hospodářskou a finanční krizí a kterým se nepodařilo v průběhu času situaci významně zlepšit. Odhadované výpadky příjmů z DPH ukazují mezi jednotlivými členskými státy velmi široký rozptyl a významné rozdíly v jejich výkonnosti. Celkovým závěrem je konstatování, že dodržování předpisů o DPH je v době recese a rovněž v případě zvýšení daňových sazeb patrně nižší, zejména v zemích, v nichž je vymáhání daní nedostatečné. Tyto výsledky jsou v souladu s prognózami teorie vyhýbání se placení daní a s některými dřívějšími odhady a naznačují význam daňové správy a vymáhání daní při stanovení reforem politiky v oblasti DPH a reakce na fiskální tlaky. Vlastní zdroje z DPH v roce 2011 představovaly 11 % příjmů EU a činily přibližně 14 miliard EUR. Při výpočtu vlastních zdrojů z DPH se zpravidla uplatňuje jednotná sazba ve výši 0,3 % na harmonizovaný základ DPH každého členského státu 11. Tento základ DPH je však omezen stropem ve výši 50 % HND každého členského státu Náklady podniků na dodržování předpisů V současné nejisté hospodářské a finanční situaci se náklady podniků na dodržování předpisů staly důležitou otázkou, kterou musí mít vlády na paměti při zvažování, jak co nejlépe stimulovat a udržet hospodářský růst. Studie z roku 2013 o placení daní 12 dospěla k závěru, že mezi hospodářským růstem a administrativní zátěží uloženou podnikům existuje souvislost. Studie prokazuje, že v ekonomikách, v nichž byla přijata opatření k snížení složitosti daňové správy (a to jak z hlediska počtu plateb, tak i času potřebného k vyřízení daňových záležitostí), došlo k pozitivním změnám hospodářského růstu. Rovněž se zdá, že snižování Teoretická povinnost odvést DPH se odhaduje tak, že se určí kategorie výdajů s nevratnou DPH a ty se spojí s příslušnými sazbami DPH. Jelikož se výpadek příjmů z DPH odhaduje především na základě údajů národních účtů, závisí na přesnosti a úplnosti těchto údajů. Mimoto nepřihlíží ke zdanitelným činnostem, na něž se národní účty nevztahují. Zdroj: Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States, kterou zadala EK a kterou provedly CASE a CPB. Studii Komise zveřejnila dne 19. září 2013 a je k dispozici na adrese: Celkový výpadek příjmů z DPH se vypočítává pro EU-26 jako celek. Do studie nebylo možno zahrnout Kypr, a to kvůli probíhající významné revizi statistických údajů o národním účtu. Tato tendence byla zjevnější v údajích nových členských států (EU-10 a EU-2). Harmonizovaný základ DPH vypočítává příslušný členský stát pomocí tzv. příjmové metody. Ta spočívá ve vydělení celkových čistých příjmů z DPH vybraných dotyčným členským státem váženou průměrnou sazbou DPH za účelem stanovení prozatímního základu DPH. Tento prozatímní základ se poté upraví o záporné a kladné kompenzace a tím se získá harmonizovaný základ DPH podle směrnice o DPH. Ukazatele placení daní (celkový podíl daní, čas potřebný ke splnění daňových povinností a počet plateb) jsou součástí projektu skupiny Světové banky s názvem Doing Business a vyhotovuje je společnost PWC, Světová banka a IFC. CS 4 CS

5 administrativní zátěže uložené podnikům souvisí s hospodářským růstem více než snižování daňových sazeb. Co se týká regionu EU a ESVO 13, studie prokazuje, že se průměrný počet hodin potřebných ke splnění daňových povinností i počet plateb v době provádění studie snížil. Tento vývoj byl do značné míry zapříčiněn větším využíváním lepších kapacit pro elektronické podávání přiznání k dani a elektronické platby a vyšší účinností daňové správy. Na systémy DPH připadá v tomto regionu v průměru 32 % doby potřebné k dodržení daňových předpisů. Mezi jednotlivými členskými státy však existují značné rozdíly, protože správní postupy používané při uplatňování daně se značně liší. 2.3 Náklady členských států na daňovou správu Celková výše výdajů na daňovou správu v souvislosti s plněním úkolů v oblasti zdanění a jiných svěřených povinností představuje pro všechny členské státy důležitou a aktuální otázku. Členské státy mají omezené zdroje, které jsou k dispozici pro kontrolu dodržování vnitrostátních daňových předpisů, a trvale se snaží snížit náklady na daňovou správu. Podle nedávného průzkumu OECD 14 vykazuje podíl nákladů na výběr daní 15 u většiny daňových správ klesající tendenci, což lze přinejmenším částečně přičíst vyšší efektivnosti vyplývající z investic do technologií a jiných iniciativ. Průzkum rovněž ukázal, že se v roce 2010 i 2011 celkové mzdové náklady jako podíl celkových správních nákladů v zemích OECD výrazně snížily o 6 % (v absolutním vyjádření). Tento vývoj je s největší pravděpodobností odrazem dopadů vládou nařízeného snižování počtu zaměstnanců a/nebo zvyšování efektivnosti v důsledku automatizace a vnitřní reorganizace. Mezi jednotlivými členskými státy však přetrvávají rozdíly. 3. PROBLÉMY PŘI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI DAŇOVÉ SPRÁVY V moderní daňové správě musí hrát důležitou úlohu pravidelná hodnocení výkonnosti, jelikož je lze využít k zvýšení účinnosti a efektivnosti správy. Ustanovení článku 12 umožňují posoudit fungování správy DPH a pochopit principy dodržování i nedodržování předpisů o DPH, což zase může přispět k snížení výpadku příjmů z DPH a zajistit hospodářské přínosy. V této kapitole jsou příslušná měřítka a zjištění hodnocení, z něhož vychází tato zpráva, shrnuta podle jednotlivých předmětných oblastí. 3.1 Organizace daňových správ V organizaci daňových správ v členských státech lze rozpoznat dvě hlavní tendence. První z nich je tendence směrem k zvyšování autonomie daňových správ. Jako základní princip může autonomie vést k lepší výkonnosti odstraněním překážek efektivního a účinného řízení při současném zachování náležité odpovědnosti a transparentnosti. Různá institucionální uspořádání v členských státech obecně poskytují větší rozpočtovou autonomii a rovněž autonomii při řízení lidských zdrojů a návrhu organizační struktury. V mnoha členských státech však dosud existují významná omezení týkající se řízení Evropská unie a Evropské sdružení volného obchodu (EU a ESVO). Do analýzy EU a ESVO jsou zahrnuty tyto ekonomiky: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. OECD (2013), Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies (Daňová správa 2013: srovnávací informace o zemích OECD a jiných vyspělých a rozvíjejících se ekonomikách), Publishing. ( Podíl nákladů na výběr daní se vypočítává porovnáním ročních nákladů na správu vynaložených daňovým orgánem s celkovými příjmy vybranými v průběhu rozpočtového roku a často je vyjádřen jako procentní podíl nebo jako náklady na výběr 100 jednotek příjmu. Tento podíl je ovlivněn opatřeními, která snižují správní náklady nebo zlepšují dodržování předpisů a zvyšují příjmy. Ovlivňuje jej však i řada jiných faktorů (např. změny daňových sazeb, makroekonomické změny, změny škály vybíraných daní), jež nemají nic společného s relativní účinností nebo efektivností. Z těchto důvodů je nutné provádět mezinárodní srovnání těchto podílů se značnou obezřetností. CS 5 CS

6 Druhou z nich je tendence přecházet v organizační struktuře daňových správ od přístupu založeného na druzích daně směrem k přístupu založenému na kategoriích daňových poplatníků. Přístup založený na kategoriích daňových poplatníků zahrnuje mimo jiné vytvoření zvláštních útvarů pro velké daňové poplatníky, pro velmi bohaté jedince a osoby samostatně výdělečně činné a pro řízení rizik. Většina členských států má útvar pro velké daňové poplatníky; tento útvar je však velmi často pouze kontrolním střediskem a nezabývá se podáváním přiznání k dani, odvodem daně, daňovými exekucemi nebo službami pro daňové poplatníky. Pouze několik málo členských států má zvláštní útvar odpovědný za kontrolu dodržování předpisů u velmi bohatých jedinců a osob samostatně výdělečně činných a zřídilo zvláštní útvar pro řízení rizik s cílem podpořit komplexní přístup k dodržování předpisů. 3.2 Identifikace pro účely DPH, registrace k DPH a zrušení registrace Měřítka Registrace je transparentní a daňoví poplatníci jsou náležitě informováni o tom, jak, kdy a kde se mohou registrovat. Daňoví poplatníci mají přístup ke službám prostřednictvím asistenčních služeb, on-line systémů nebo středisek telefonických služeb. Přístup k těmto informacím mohou snadno získat i neusazení daňoví poplatníci. Žádosti o registraci jsou vyřizovány včas. V průběhu registrace jsou shromažďovány údaje, které daňové správě umožňují odhalit a ukončit podvodné jednání v počáteční fázi. U rizikových registrací daňová správa od počátku sleduje dodržování povinností týkajících se podávání přiznání k dani a odvodu daně, což zahrnuje počáteční a průběžné kontroly na místě po registraci. Postupy pro zrušení registrace jsou účinné a umožňují rychlé zrušení registrace chybějících obchodníků v systému DPH. Registr je pravidelně aktualizován a jsou přijímána opatření s cílem zajistit kvalitu a spolehlivost údajů v systému VIES. Správci daně a hospodářské subjekty se mohou spolehnout na platnost identifikačních čísel pro účely DPH v systému VIES. V případě, že existuje podezření na podvodné úmysly a registraci nelze odmítnout, přijímají daňové správy preventivní a dodatečná bezpečnostní opatření jako předpoklad registrace Stávající situace Proces registrace je ve většině členských států transparentní a daňoví poplatníci včetně neusazených daňových poplatníků jsou náležitě informováni o tom, jak, kdy a kde se mohou registrovat k DPH (AT, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK a UK). Neusazení daňoví poplatníci mohou získat snadno přístup k těmto informacím i v cizích jazycích, nejčastěji v angličtině (AT, BG, CZ, DK, EE, ES, FR, HU, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, SE, SK a UK). Pokud se však vyskytnou specifičtější otázky související s konkrétním podnikem, informace poskytované v cizích jazycích jsou vzácnější. Navzdory zjevnému úsilí, které mnoho členských států vyvinulo na svých internetových stránkách, je i nadále obtížné zjistit, zda musí být určité podniky registrovány, či nikoli a jaké jsou příslušné povinnosti. V průběhu registrace je nutno ověřit zamýšlenou činnost a totožnost daňového poplatníka, aby se zamezilo podvodům spojeným s fiktivními podniky (tzv. chybějícími obchodníky ). Moderní proces registrace je komplexní postup, který zahrnuje kontroly před registrací, programy sledování po registraci, pokud jde o plnění povinností týkajících se podávání přiznání k DPH a odvodu DPH ze strany rizikových obchodníků, a zrušení registrace, jakmile již nejsou splněny podmínky pro registraci 16. Po zavedení nařízení Rady č. 904/ je fázi Viz čl. 23 písm. a) a b) výše zmíněného nařízení Rady č. 904/2010. Článek 22 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. CS 6 CS

7 před registrací a zrušení registrace věnována větší pozornost, ne všechny členské státy však vyvinuly komplexní proces registrace. Ve fázi před registrací většina členských států (s výjimkou EL, FR, IT a PT) provádí systematické křížové kontroly žádostí o registraci s jinými zdroji údajů (např. s obchodním rejstříkem a interními databázemi), jen ojediněle se však provádějí kontroly na místě. Většina členských států se opírá o ukazatele rizika. Jsou-li v jednotlivých členských státech k dispozici údaje o odmítnutých žádostech o registraci (BE, BG, DK, DE, EE, ES, FR, HU, IE, LT, MT, PL, SE, SI a UK), postupy registrace, jak se zdá, vedou jen ojediněle k odmítnutí registrace. Programy sledování po registraci využívá přibližně polovina členských států. O zrušení registrace je k dispozici jen málo údajů, počet případů zrušení registrace z úřední moci se však zdá být nízký a postupy jsou obvykle příliš pomalé na to, než aby ukončily podvody v oblasti DPH, jichž se dopouštějí chybějící obchodníci. Co se týká systému VIES (systém výměny informací o DPH), je třeba zlepšit aktuálnost, úplnost a přesnost údajů, které jsou v systému k dispozici. V řadě členských států jsou problematické zejména dlouhé časové odstupy mezi aktualizacemi systému (BE, EL, ES a PT) a rušení registrace se zpětným účinkem (CY, DK, EL, FR, IE, PL, PT, RO a UK). V posledně uvedeném případě by v souladu se zásadou transparentnosti a právní jistoty mělo být v internetové verzi systému VIES viditelné skutečné datum zrušení čísla pro DPH. 3.3 Celní režim Měřítka Členské státy zavedly systém, který umožňuje ověřit identifikační čísla pro účely DPH v době dovozu. To zahrnuje on-line přístup do databáze VIES obsahující všechna platná identifikační čísla pro účely DPH v databázi EU. Celní orgány systematicky předávají údaje o dovozu v rámci celního režimu 42 daňové správě za účelem účinné výměny údajů. Dovoz v rámci celního režimu 42 je v systému analýzy rizik dotyčné daňové správy určen jako dodatečné riziko. Výsledky analýzy rizik jsou vyměňovány prostřednictvím pracovní oblasti Eurofiscu 18 číslo 3 Celní režim Stávající situace Celní režim 42 je režim, který dovozce využívá k osvobození od DPH v případě, má-li být dovážené zboží přepraveno do jiného členského státu. DPH je splatná v členském státě určení. Při zpětném dovozu zboží se používá celní režim 63. Pro účely této zprávy zahrnují odkazy na celní režim 42 i celní režim 63. V rámci celního režimu 42 značný počet členských států neověřuje systematicky platnost identifikačních čísel pro účely DPH (u dovozců i odběratelů) (BE, BG, FR 19, HU, IE, LU, NL, PT a UK) a nedochází k výměně informací o plnění mezi celními orgány a daňovou správou (EL, IT, NL 20, PL a SK). Jakmile má celní správa údaje k dispozici, měla by je předat daňové správě členského státu dovozu. V této fázi může daňová správa ověřit, zda dovozce (nebo jeho daňový zástupce) podal souhrnné hlášení, a plnění lze poté dále sledovat. Navzdory vysokým ztrátám příjmů z DPH v důsledku zneužívání celního režimu 42 ne všechny členské státy ve svých vnitrostátních systémech analýzy rizik identifikují tato plnění jako plnění s dodatečným rizikem a nepředávají informace prostřednictvím Eurofiscu (EE, FI, LU a MT). Od roku 2011 je v rámci Eurofiscu vytvořena zvláštní pracovní oblast pro rychlou Viz článek 33 výše uvedeného nařízení Rady č. 904/2010. Ve Francii je s účinkem od 1. června 2013 zaveden systém systematických a automatických kontrol. NL má obecný vnitrostátní mechanismus přenesení daňové povinnosti v případě DPH splatné při dovozu. Jelikož při dovozu neexistuje osvobození od DPH, nevztahují se doporučení uvedená ve zprávě u tohoto režimu na tento druh dovozu. To však nevylučuje možnost dovozu v rámci celního režimu 42, pro nějž platí uvedené připomínky. CS 7 CS

8 výměnu informací o možných podvodných plněních a obchodnících zneužívajících celní režim 42. Řada členských států používá zvláštní nástroje, například povolení (LU, MT, NL a SK) a záruky (AT, DK, EE, ES, HU, IT, LU, MT, NL, RO a SK), s cílem zamezit zneužívání celního režimu 42. Povolení a záruky představují užitečný nástroj v případě rizikových obchodníků. Uložení povinné záruky nebo povolení všem obchodníkům nebo daňovým zástupcům, kteří chtějí používat celní režim 42, však představuje nepřiměřenou zátěž pro poctivé podniky a ohrožuje hladké fungování vnitřního trhu, protože eliminuje flexibilitu a přitažlivost zjednodušení, které tento režim umožňuje. Členské státy, které využívají tento systém povolení nebo záruk, by se proto měly zaměřit pouze na rizikové obchodníky. 3.4 Podání přiznání k DPH a odvod DPH Měřítka Podání přiznání k DPH je prvním krokem (po registraci) v komplexním procesu plnění povinností týkajících se DPH. Je zaveden systematický přístup ke sledování a vymáhání plnění povinností týkajících se podávání přiznání k DPH a zajištění včasného podání přiznání k dani. Vysoce automatizované provozní postupy zahrnující elektronické podávání přiznání k DPH a souhrnných hlášení VIES jsou podpořeny nástroji pro profilování daňových poplatníků s cílem určit u subjektů nepodávajících daňová přiznání nejvhodnější následná opatření (např. telefonický hovor, , textové zprávy, upomínky, osobní návštěvu, vyměření daně nebo trestní stíhání). Rozsáhle se využívá elektronické podání. Splatná DPH a vratky DPH jsou hrazeny včas. U opožděných plateb daně a vratek jsou automaticky účtovány nebo hrazeny úroky z prodlení. Dodržování povinností týkajících se podávání přiznání k dani a odvodu daně podporují přiměřené sankce Stávající situace Průměrný podíl podaných přiznání k dani (tj. počet obdržených přiznání k dani v porovnání s předpokládaným počtem daňových přiznání) je v EU vysoký a činí přibližně 96 %. Mezi jednotlivými členskými státy však existují významné rozdíly. Individuální podíl podaných přiznání k dani závisí mimo jiné na účinnosti automatického systému podávání přiznání k dani a odvodu daně, na systémech úroků a sankcí a na správnosti registru daňových poplatníků. Používání elektronického podání přiznání k dani se zvyšuje, dosud však neodpovídá přiměřeným očekáváním. Pouze mírná většina členských států zavedla odpovídající právní předpisy týkající se povinného elektronického podání přiznání k DPH (AT, BE, BG, DE, DK, EL, ES 21, FR, IE, IT, LU, LV, NL, PT, RO, SI a UK). V ostatních členských státech existuje možnost volby (CY, CZ 22, EE, ES, FI, FR 23, HU, LT, MT, PL, RO, SE a SK). Podávání přiznání k DPH a odvod DPH systematicky sleduje většina členských států, moderní a automatické následné postupy v případě pozdního podání (či nepodání) přiznání k dani a odvodu (či neodvedení) daně (např. automatické upomínky, bezodkladné vyměření daně na základě odhadu v případě nepodání přiznání k DPH) však ve značném počtu členských států chybí (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SE, SI a SK). Všechny členské státy uplatňují sankce za pozdní podání (či nepodání) přiznání k dani a odvod (či neodvedení) daně, systémy úroků a sankcí se však mezi jednotlivými členskými Ve Španělsku je elektronické podání přiznání k DPH povinné u určitých skupin daňových poplatníků, např. velkých daňových poplatníků. V České republice je elektronické podání přiznání k DPH povinné od 1. ledna Ve Francii je elektronické podání přiznání k DPH povinné od 1. ledna CS 8 CS

9 státy značně liší. Stávající údaje neposkytují žádnou jistotu, že tyto sankce mají skutečný dopad a pro daňové poplatníky znamenají náklady, které jsou vyšší než náklady, jež by jim vznikly v případě financování třetí stranou. Včasné vrácení DPH se v období celkově zlepšilo. Ve většině členských států se na žádost o vracení DPH vztahuje určitá lhůta (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, SI, LT, LV, MT, NL, PL, RO a UK) a DPH je obvykle vracena ve stanovené lhůtě, která činí dnů. V některých členských státech je však včasné vracení DPH problémem. Řada členských států nehradí v případě pozdních vratek úroky z prodlení (AT, CY, LU, NL a UK 24 ). 3.5 Výběr a vymáhání DPH Měřítka Výše daňových pohledávek je stálá a činí méně než 10 % ročních daňových příjmů. Nevyřešené staré pohledávky jsou pravidelně přezkoumávány s ohledem na vymahatelnost a jsou zavedeny vhodné politiky odpisu pohledávek. Činnosti v oblasti vymáhání pohledávek vykonávají zaměstnanci s plným pracovním úvazkem, kteří se specializují na tuto oblast. Funkce je vysoce automatizovaná a zahrnuje: i) automatická oznámení, upomínky a příkazy; ii) automatickou identifikaci majetku na základě údajů třetích stran a iii) automatické započtení nároků na daňový dobropis oproti neuhrazeným pohledávkám. Při zaměřování se na nejúčinnější způsoby výběru DPH pomáhají nástroje pro profilování dlužníků. Telefonická centra navazují včasný kontakt s novými dlužníky. Daňová správa má strukturovaný a transparentní přístup k splátkovým kalendářům a existuje systém pro automatickou identifikaci majetku na základě údajů třetích stran a nástrojů pro profilování dlužníků. Vláda přijala komplexní přístup ke koordinovanému vymáhání daňových pohledávek a pohledávek pojistného na sociální zabezpečení Stávající situace Nedoplatky DPH se zvýšily (ve většině členských států v průměru o 15 %), což lze alespoň částečně vysvětlit recesí. Výše odepsaných pohledávek je však nízká a v řadě členských států dokonce téměř nulová (BG, CY, EL, FI a MT), což ztěžuje porovnání výše vymahatelných pohledávek. Pohledávky, které se jeví jako nevymahatelné s přiměřenými náklady, by měly být předmětem flexibilního postupu odepisování. Bez programu průběžných odpisů hrozí, že daňová správa bude plýtvat cennými zdroji ve snaze o výběr nevymahatelných částek, protože pozornost je odvrácena od dobytných pohledávek. Ve značném počtu členských států není funkce vymáhání pohledávek řízena komplexně. Je nezbytný soudržný přístup, který řídí proces vymáhání pohledávek od okamžiku zjištění pohledávky do jejího uhrazení. Ve většině členských států je vyvíjeno úsilí o větší účinnost vymáhání pohledávek. Existuje jednoznačná tendence směrem k nesekvenčním procesům vymáhání pohledávek (AT, BE, BG, DE, ES, FR, HU, IE, LT, LU, LV, PT, SE a UK) a rovněž ke spojování vymáhání daňových pohledávek a pohledávek pojistného na sociální zabezpečení (AT, BG, DK, EE, ES, FI, HU, IE, LV, NL, RO, SE, SI a UK). Přibližně polovina členských států zavedla plně nebo částečně integrované procesy vymáhání podpořené automatickou identifikací majetku na základě interních údajů či údajů třetích stran (BE, BG, CZ, DK, ES, FI, HU, IE, IT, LT, PT, SI a SE). 24 UK neplatí úroky z prodlení automaticky ve všech případech pozdního vracení DPH; hradí však příplatek k vratce, pokud k pozdnímu vracení DPH ve vztahu k žádostem o vrácení DPH vedly průtahy daňového a celního úřadu (HMRC), s výjimkou přiměřené doby šetření. CS 9 CS

10 3.6 Kontroly a šetření v souvislosti s DPH Měřítka Program kontrol zahrnuje celou škálu přístupů ke kontrole a společně se službami pro daňové poplatníky zajišťuje vyvážený přístup k prosazování dobrovolného plnění povinností. Jsou zavedeny systémy řízení založené na riziku za účelem výběru daňových poplatníků, u nichž má být provedena kontrola, a přidělování kontrolních zdrojů podle rizika daňových poplatníků. Daňová správa má přiměřený počet zaměstnanců s odpovídajícím vzděláním. V procesu kontroly jsou jednotlivé funkce odděleny se zavedenými kontrolami a vyváženými pravomocemi s cílem omezit možnost korupce na minimum. K dosažení náležité úrovně operativní výkonnosti je vypracován, prováděn a sledován roční operativní plán. Kontroloři mají přístup k pokynům týkajícím se technických a procesních záležitostí v zájmu zajištění konzistentních a spravedlivých rozhodnutí a mají k dispozici moderní nástroje kontroly Stávající situace Většina členských států (kromě EL, ES, LU, PT a RO) používá při výběru daňových poplatníků, u nichž má být provedena kontrola, strategii založenou na rizicích a v rostoucí míře provádí cílené kontroly. Řada členských států však má povinnost kontrolovat určité daňové poplatníky za všechny roky (AT, DE, FI, IE, IT, Pl a SI). Ačkoli se tato povinnost vztahuje pouze na velké daňové poplatníky, znemožňuje členským státům postupovat pružně při přidělování kontrolních zdrojů na daňové poplatníky, kteří představují vyšší riziko. Mezi členskými státy existují podstatné rozdíly, pokud jde o procento daňových poplatníků, u nichž se provádějí kontroly na místě, a výši doměřené DPH v důsledku kontroly. Několik málo členských států však nemá výkonnostní ukazatele k posouzení účinnosti kontrol (CY, DK, FI, LU a MT). Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců vykonávajících kontrolní úkoly musí daňové správy pravidelně hodnotit účinnost své práce v oblasti kontroly, aby mohly odpovídajícím způsobem přidělovat zdroje. Ve velké většině členských států je náležitě rozvinuta elektronická kontrola. Pro kontrolory je zajištěno školení týkající se elektronické kontroly (s výjimkou IT a MT) a prostředky k analýze údajů, které jsou poskytovány v počítačových systémech. Současně jsou zavedena pravidla, která vyžadují, aby daňoví poplatníci během daňových kontrol poskytovali údaje v počítačových systémech (AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LV, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI a UK). Většina členských států však nevyžaduje používání standardního kontrolního souboru, což by dále zvýšilo účinnost a efektivnost práce v oblasti kontroly. Ve většině členských států mají kontroloři přístup k celé škále kategorií údajů třetích stran (např. katastru nemovitostí, registru vozidel, k informacím od institucí sociálního zabezpečení a finančních institucí), ne vždy však automaticky. Většina členských států často požaduje informace od jiných členských států, dosud však existují významné překážky (právní předpisy, rychlost, kvalita odpovědi a jazyk), které omezují účinnost tohoto nástroje. Většina členských států má specializované útvary pro boj proti podvodům v oblasti DPH (s výjimkou AT, CZ, EE, EL, FI, HU, LV, RO a SI). To je důležité, protože šetření možných případů podvodu musí provádět vyškolení vyšetřovatelé začlenění do týmů, které jsou schopny analyzovat tendence v oblasti podvodů a určit znaky podvodné činnosti. 3.7 Systém řešení daňových sporů Měřítka Daňový poplatník může podat proti rozhodnutím daňové správy opravný prostředek v rámci kodifikovaného, transparentního, rychlého a levného systému řešení daňových sporů. Tento CS 10 CS

11 systém zahrnuje povinné odvolací správní řízení, které je nezávislé na subjektu, jenž vydal původní rozhodnutí, před předložením sporu soudům. Toto odvolací správní řízení musí zajišťovat, aby odvolacímu soudnímu řízení byly postoupeny pouze věci týkající se právní podstaty. Daňová správa shromažďuje informace o řízení systému řešení sporů a přizpůsobuje své postupy jako preventivní opatření s cílem zamezit zbytečným odvoláním. V případě podání žádosti o soudní přezkum se požaduje uhrazení sporné daně a počet neprojednaných případů je minimální. V daňové správě nebo mimo ni proto působí specializované útvary a pracovníci, kteří jsou zvlášť vyškoleni pro řešení daňových sporů. Daňová správa je schopna spravovat systém řešení daňových sporů na základě informací o řízení. Tyto údaje daňové správě umožňují, aby v případě potřeby své postupy upravila Stávající situace Většina členských států má povinný správní postup pro řešení sporů, který zahrnuje lhůty pro vydání rozhodnutí. Tento přístup se zaměřuje na efektivnost odvolacího řízení a snížení počtu podaných opravných prostředků a zkrácení délky odvolacího řízení. V přibližně polovině členských států je první fází postupu řešení daňového sporu povinné odvolací správní řízení v rámci daňové správy. Počet podaných opravných prostředků se liší, v některých členských státech je však vysoký, stejně jako procento rozhodnutí vydaných ve prospěch daňových poplatníků. Mnoho členských států však nesleduje a neshromažďuje (dostatečné) informace o řízení systému řešení daňových sporů a nezohledňuje výsledek odvolacích řízení v preventivních opatřeních. Za účelem omezení zbytečných sporů na minimum je třeba sledovat všechny aspekty odvolacího řízení, přičemž výsledek odvolacího řízení je zohledněn v opatřeních, která mají předcházet sporům, a vede k úpravě služeb pro daňové poplatníky, objasnění právních a správních předpisů atd. Ve většině členských států jsou během odvolacího řízení sporné částky zcela nebo částečně vymahatelné (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES 25, FI, FR 26, HU, LU, LT, LV, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK a UK 27 ). To představuje osvědčený postup, který zajišťuje příjmy a zamezuje zneužívání odvolacího řízení. 3.8 Dodržování předpisů o DPH Měřítka Daňové správy sledují strategii řízení rizik souvisejících s dodržováním předpisů a zasahují s cílem podporovat dodržování předpisů a zamezit neplnění povinností na základě poznatků o chování daňových poplatníků. Daňoví poplatníci jsou rozděleni podle rizik, což daňové správě umožňuje zacházet s jednotlivými daňovými poplatníky podle jejich rizikového profilu. Daňové správy poskytují daňovým poplatníkům náležité služby, které jim usnadňují plnění jejich daňových povinností, a posilují dobrovolné plnění povinností tím, že ovlivňují chování daňových poplatníků Stávající situace Ve většině členských států existuje tendence k vypracování a provádění strategie řízení rizik souvisejících s dodržováním předpisů (AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, SK, SI, SE a UK). Tyto strategie rozdělují daňové poplatníky podle jejich rizikového profilu a zacházejí s nimi odpovídajícím způsobem s cílem Ve Španělsku není obvykle v případě daňového sporu vymáhání pohledávky odloženo. Může však být odloženo v případě, že se dlužník za částku dluhu zaručí prostřednictvím potvrzení úvěrové instituce nebo hypotéky. Ve Francii může dlužník požádat o odklad úhrady sporné částky. V UK nemusí daňový poplatník uhradit spornou DPH před odvolacím řízením, pokud se HMRC nebo odvolací soud přesvědčí, že by platba měla za následek nesnáze. CS 11 CS

12 prosazovat dobrovolné plnění povinností. Pouze několik málo členských států však vyhodnocuje výsledek těchto strategií a zavedených opatření. Velmi málo členských států však v současnosti provádí odhad výše výpadku příjmů z DPH (EE, IT, PL, SK a UK). Bez znalosti vývoje výpadku příjmů z DPH není možné posoudit účinnost zavedených opatření v boji proti daňovým podvodům a únikům. Je proto třeba vynaložit značné úsilí o lepší sledování a hodnocení výkonnosti. Většina členských států při výběru kontrol, rozdělení daňových poplatníků a vymáhání pohledávek ve větší míře využívá údaje třetích stran. To však lze značně zlepšit, zejména v případě rozdělení daňových poplatníků a vymáhání pohledávek. 4. ZÁVĚRY 4.1 Modernizace správy DPH Výpadek příjmů z DPH od začátku recese a finanční krize v roce 2008 roste a podle odhadů v roce 2011 činil v EU-26 přibližně 1,5 % HDP. Mezi jednotlivými členskými státy však ve výpadku příjmů z DPH existují velké rozdíly. S většími výpadky příjmů z DPH se potýkají zejména členské státy, které jsou více zasaženy krizí a kterým se nepodařilo v průběhu času situaci významně zlepšit. Vzhledem k tomu, že výpadek příjmů z DPH je rovněž ukazatelem účinnosti a efektivnosti správy DPH, nemají členské státy jinou možnost než modernizovat správu DPH, aby snížily výpadek příjmů z DPH. To je důležité nejen z hlediska příjmů a vlastních zdrojů z DPH, nýbrž rovněž z hlediska správních nákladů podniků a vlád. Podle závěrů obsažených ve studii z roku 2013 o placení daní, mezi náklady podniků na dodržování předpisů a hospodářským růstem existuje souvislost. Snižování administrativní zátěže podniků přispívá zjevně k hospodářskému růstu. Snížení nákladů na daňovou správu zvýšením její účinnosti a efektivnosti současně přinese jisté ulehčení omezeným státním rozpočtům a pomůže napravit veřejné finance. V současné hospodářské a finanční situaci má modernizace správy DPH zásadní význam a je nevyhnutelná u těch členských států, které jsou nejvíce zasaženy finanční krizí a mají problémy při odstraňování svých rozpočtových schodků. Členským státům, které jsou ochotny změnit zavedenou správní praxi a zlepšit správní postupy, může modernizace přinést značný prospěch. Je proto důležité tyto členské státy v jejich úsilí podporovat, a to včetně technické pomoci, je-li požadována. 4.2 Opatření, která mají být přijata členskými státy Doporučení uvedená v této zprávě mají členským státům pomoci při zlepšování jejich daňových správ a snižování výpadku příjmů z DPH. Nejdůležitější doporučení jsou shrnuta níže podle jednotlivých předmětných oblastí. V oblasti identifikace pro účely DPH, registrace k DPH a zrušení registrace musí členské státy zlepšit kvalitu informací o požadavcích, které jsou dostupné v cizích jazycích, a proces registrace k DPH. Současně musí rovněž vyvinout (rozvinout) komplexní proces registrace, zejména zavedením programů sledování po registraci v případě rizikových obchodníků (BG, CY, DE, DK, EL, IE, LT, PT, RO a SK) a zrychlených postupů pro zrušení registrace chybějících obchodníků (AT, CY, EL, HU, IE, PT a RO). Řada členských států musí zlepšit kvalitu údajů obsažených v systému VIES (BE, EL, ES a PT), protože aktuální, úplné a přesné údaje, které jsou k dispozici v systému VIES, jsou předpokladem vyšší právní jistoty u legálních obchodních činností a vzájemné důvěry mezi správci daně v EU. Co se týká celního režimu 42, členské státy by měly zajistit, aby byla identifikační čísla pro účely DPH (dovozce i odběratele) systematicky ověřována (BE, BG, DE, EE, HU, IE, IT, LV, CS 12 CS

13 LU, NL, PL, PT, SE a UK) a aby veškeré údaje o plnění byly předávány na vnitrostátní úrovni daňové správě (EL, IT, NL, Pl a SK). Menšina členských států musí ve svých vnitrostátních systémech analýzy rizik určit celní režim 42 jako režim s dodatečným rizikem a posílit výměnu informací o podvodných plněních a obchodnících, mimo jiné aktivní účastí v Eurofiscu (DE, DK, NL, PL a RO). Přibližně polovina členských států by měla rovněž zvážit používání povolení nebo záruk u rizikových obchodníků s cílem zamezit zneužívání režimu (BE, BG, CY, CZ, DE, FI, FR, EL, IE, LT, LV, PL, PT, SE, SI a UK). V oblasti podávání přiznání k DPH a odvodu DPH musí většina členských států zavést systematický přístup ke sledování pozdního podání a nepodání přiznání k DPH a odvodu či neodvedení DPH, který zahrnuje automatické procesy, jako automatické upomínky a bezodkladné vyměření daně na základě odhadu v případě nepodání daňového přiznání (AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, FI, FR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI a SK). U několika členských států se dosud očekává, že zajistí standardní lhůtu pro vracení DPH v rozmezí dnů (AT, BE, EL, ES, CY, FI, IT, LU, MT a SE). Členským státům se rovněž důrazně doporučuje, aby prověřily účinnost svých systémů účtování úroků z prodlení a sankcí v případě pozdního podání či nepodání daňového přiznání a odvodu nebo neodvedení DPH. Pokud jde o výběr a vymáhání DPH, polovina členských států musí zavést postupy pro odpis pohledávek, které se jeví jako nevymahatelné s přiměřenými náklady (BG, CY, EE, EL, IE, FI, MT a SK). Bez programu průběžných odpisů pohledávek hrozí, že daňová správa bude plýtvat cennými zdroji na výběr nevymahatelných částek. Členské státy by mimoto měly vyvinout nesekvenční a integrované procesy vymáhání pohledávek (AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, IT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI, SK a UK). V oblasti kontrol a šetření v souvislosti s DPH doporučení zahrnují na straně jedné zrušení povinných kontrol určitých daňových poplatníků za všechny roky a na straně druhé uplatňování systémů založených na rizicích (AT, FI, DE, IT, NL, PL a SI). Současně je třeba (dále) prosazovat elektronickou kontrolu a zřídit útvary pro boj proti podvodům v oblasti DPH (AT, CZ, EE, EL, FI, HU, LV, RO a SI). V oblasti systému řešení daňových sporů by řada členských států měla uvážit zavedení povinného nezávislého správního postupu pro řešení sporů, přičemž během odvolacího řízení jsou sporné částky plně nebo částečně vymahatelné (BE, BG, CY, EE, EL, FI a IT). Členským státům se rovněž důrazně doporučuje, aby sledovaly všechny aspekty odvolacího řízení a vytvořily prostředí, které omezuje zbytečné spory na minimum (AT, BG, CY, HU, IT, LU, LV, NL, RO a SK). Co se týká dodržování předpisů o DPH, členské státy musí vyvinout (rozvinout) a provést strategie řízení rizik souvisejících s dodržováním předpisů a vyhodnocovat výsledek zavedených opatření s cílem určit nejlepší strategie, které ovlivňují chování daňových poplatníků tak, aby své daňové povinnosti plnili dobrovolně (BE, CY, CZ, DE, DK, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI a SK). Významně lze také zlepšit používání údajů třetích stran, zejména v případě rozdělení daňových poplatníků a vymáhání pohledávek. 4.3 Opatření, která přijme Komise Komise bude nadále využívat ustanovení článku 12 k hodnocení fungování správ DPH s cílem podněcovat zlepšování správy DPH v členských státech. V moderní daňové správě hrají cykly hodnocení důležitou úlohu, protože je lze využít ke zvýšení kvality správy. Náležité hodnocení vyžaduje ukazatele, které umožňují sledovat pokrok mezi jednotlivými obdobími. Za takovýto ukazatel lze považovat výpadek příjmů z DPH. CS 13 CS

14 Komise bude nadále usnadňovat výměnu informací o správních postupech a bude tyto informace shromažďovat za účelem určení osvědčených postupů. Určení osvědčených postupů může přispět ke zjednodušení systému DPH, a tudíž ke snížení nákladů na dodržování předpisů, a současně zajistit příjmy z DPH. Komise podpoří členské státy v jejich úsilí o modernizaci správy DPH a lepší dodržování předpisů. Účinnější a efektivnější správa DPH přispěje nejen ke zvyšování příjmů z DPH, nýbrž i k rovnému zacházení se všemi členskými státy, pokud jde o jejich příspěvky do rozpočtu Unie. Komise bude koordinovat a usnadňovat vyřizování žádostí o technickou pomoc, které obdrží od členských států. Jak bylo uvedeno výše, modernizace správy DPH má zásadní význam a je nevyhnutelná v těch členských státech, které jsou nejvíce zasaženy finanční krizí a mají problémy při odstraňování rozpočtových schodků. CS 14 CS

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. února 2014 (OR. en) 6613/14 FISC 32 FIN 121 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 12. února 2014

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. března 29 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU ředitel za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 25. března 29

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2015 COM(2015) 195 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final}

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.6.2014 COM(2014) 353 final PART 2/2 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu {SWD(2014) 186 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

IP C&C. Obsah. cooperate and converge. Odpočítávání začíná. Snažíme se učit od nejlepších a dosáhnout něčeho, co bude prospěšné všem.

IP C&C. Obsah. cooperate and converge. Odpočítávání začíná. Snažíme se učit od nejlepších a dosáhnout něčeho, co bude prospěšné všem. IP C&C cooperate and converge Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) Odpočítávání začíná První cílovou pásku mají nyní téměř na dohled pan Simon White a rozsáhlá síť

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Správa. Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Vnitřní trh a služby

Správa. Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Vnitřní trh a služby Správa Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA Vnitřní trh a služby Z ČESKÁ Správa jednotného trhu 2012 REPUBLIKA Informace a názory obsažené v této zprávě jsou informace a názory autorů a nevyjadřují nutně

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 ÚVOD RÁMEC ANALÝZY STAV HOSPODÁŘSKÉ KONVERGENCE SHRNUTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ZEMĚ CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2008 ÚVOD V roce 2008 bude na všech publikacích vyobrazen motiv

Více

ZPRÁVA KOMISE. Průběžná zpráva o šetření v oblasti kapacitních mechanismů. {SWD(2016) 119 final}

ZPRÁVA KOMISE. Průběžná zpráva o šetření v oblasti kapacitních mechanismů. {SWD(2016) 119 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2016 C(2016) 2107 final ZPRÁVA KOMISE Průběžná zpráva o šetření v oblasti kapacitních mechanismů {SWD(2016) 119 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE Průběžná zpráva o šetření v

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Aktuální vývoj bezpečnosti silničního provozu v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU

Aktuální vývoj bezpečnosti silničního provozu v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU Aktuální vývoj bezpečnosti silničního provozu v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU Dle zprávy Countdown to 2010, Only two more years to act (ETSC, červen 2008) zpracoval Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2015 COM(2015) 621 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků CS CS

Více

Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky

Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky MEMO/11/680 V Bruselu dne 11. října 2011 Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky Co je to fakultativní společná evropská právní úprava prodeje? Spotřebitelé a podniky zejména

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 174/32 3.7.2015 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 2/2015 ze dne 17. června 2015, kterým se mění Úmluva o společném

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Dosavadní účast ČR v ARTEMIS a ENIAC Přehled účasti ČR v ARTEMIS a ENIAC JU Výsledky prvních tří výzev:

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více