Předmětem průběžného i souhrnného hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) jsou v Občanské výchově především:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmětem průběžného i souhrnného hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) jsou v Občanské výchově především:"

Transkript

1 Občanská výchova a Humanities Předmět Občanská výchova vyučujeme v sekundě, jeho vyučujícím jazykem je čeština, navazující předmět Humanities vyučujeme v kvartě, jeho vyučujícím jazykem je angličtina. Oba sebe navazující předměty mají studentům poskytnout vhled do fungování moderní demokratické společnosti. Během jejich hodin se žáci seznámí s problematikou mezilidských vztahů, základních lidských práv, s právními základy státu, s principy demokracie, se základy hospodářství v mikroekonomickém i makroekonomickém měřítku. Náplní výuky Humanities v kvartě je také rozsáhlý kurz, který integruje témata a otázky Dějepisu, Občanské výchovy a Osobnostně sociální výchovy. Tento kurz, který je sestaven jako celek na sebe navazujících dílčích tematických celků, vychází z metodiky programu Facing History and Ourselves 1. Propojuje detailní studium konkrétního historického tématu Německa mezi světovými válkami (selhání demokratického systému, nástup nacistů, příprava a uskutečnění holocaustu) s tématy a otázkami fungování současné společnosti, role a zodpovědnosti jednice v ní. Cíle výuky Občanská výchova u studentů rozvíjí znalosti a dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohli vést kvalitní osobní a společenský život a aby se mohli aktivně a efektivně podílet na životě demokratické společnosti. Vychovává z nich poučené, kriticky myslící občany, kteří jsou si vědomi svých možností a povinností. Mezi nejdůležitější specifické cíle patří, aby studenti: - znali svá práva a povinnosti, seznámili se s důležitými právními normami - rozuměli pojmům demokracie, zastupitelská demokracie, právo a spravedlnost, znali jejich instituce a uvědomovali si jejich fungování v ČR, v Evropě, ve světě a byli si také vědomi vývoje a hranice těchto pojmů a jejich uplatňování - přijímali a reflektovali svou roli v prostředích a sociálních skupinách, jichž jsou členy (rodina, třída, škola, obec, ČR apod.) - získali vlastní zkušenosti s procesem hledání a přijímání řešení v rámci kolektivu, komunity a získali základní znalosti a dovednosti důležité pro řešení složitých nebo ohrožujících situací - porozuměli sami sobě i druhým, zvládali co nejlépe vlastní chování Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů Předmětem průběžného i souhrnného hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) jsou v Občanské výchově především: - schopnost samostatně a přitom správně a co nejpřesněji uplatnit získané znalosti a dovednosti jednak ve formě souvislejších úkolů, jakými je příprava na debatu a účast v ní (může jít i o debatu písemnou), psaní úvah, tematických prací a vytváření prezentací (ústních, písemných, 1

2 elektronických, v podobě plakátu apod.) na dohodnuté téma a podle předem známých obsahových i formálních kritérií, jednak v písemných opakováních a testech. - schopnost spolupracovat v týmu na dílčích úkolech i projektech formou úkolů, za něž je hodnocena celá skupina, tyto úkoly mají někdy charakter projektu (např. skupinová debata, zpracování a prezentování určitého tématu z různých pramenů) a jsou také vždy hodnoceny podle předem známých kritérií, přičemž tato kritéria se kromě obsahu a formy vztahují i na organizaci práce v rámci skupiny a na reflexi jejího průběhu a výsledku V kvartě studenti vypracovávají seminární práci. Úspěšná obhajoba této práce je jednou z podmínek postupu na vyšší gymnázium. Studenti mohou práci vypracovat v předmětech Dějepis nebo Humanities, jazykem práce a obhajoby může být čeština i angličtina. Časová dotace sekunda 2 hodiny týdně, vyučovací jazyk čeština kvarta 4 hodiny týdně, vyučovací jazyk angličtina České učebnice: Horská a kol: Občanská výchova I. Fortuna, Praha 2003 Horská a kol: Občanská výchova II. Fortuna, Praha 2003 Učebnice v angličtině: Thorpe, Nakhimoff: Teaching Citizenship. Hodder Education Titley, Dan Moynihan: Economics. Oxford University Press Holocaust and Human Bahavior. Resource book. FHAO Další doporučená literatura: Paula Mirk, Patricia Born, Jim Mulligan: Ethics and Citizenship: Tools for Moral Decision-Making. Hodder Education Ted Huddlestone: Citizens and Society. Hodder Education Předměty Občanská výchova i Humanities jsou předměty integrovanými. Jejich obsah je tvořen tematickými celky vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Dějepis a průřezových témat Osobnostně sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Občanská výchova - sekunda Konkrétní cíle Stát a právo rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Učivo - právní základy státu znaky státu, typy a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce - státní symboly ČR

3 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů na konkrétních aktuálních příkladech objasní principy fungování parlamentní demokracie zamýšlí se nad výhodami, slabými stránkami i mezemi demokracie sleduje a komentuje nejdůležitější aktuální politické události v ČR, Evropě a ve světě zná Listinu Základních lidských práv a svobod a posuzuje možnosti, které má společnost, komunita i žák sám při obraně těchto práv a v boji proti diskriminaci a předsudkům má základní přehled o různých etnických a kulturních menšin v české společnosti diskutuje o tom, kdy může být odlišnost zdrojem konfliktu a kdy zdrojem obohacení, objasní, kde dochází k problémům v souvislosti se sociokulturními rozdíly v ČR a Evropě, zamýšlí se nad možnostmi jejich řešení přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů seznamuje se s jednoduchými právními úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci dodržuje právní ustanovení, která se na něj - státní správa a samospráva orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly - principy demokracie znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev - Listina základních lidských práv a svobod a další zásadní dokumenty - rozdíly mezi etnickými, kulturními a náboženskými skupinami a jejich rovnocennost - základní informace o různých skupinách žijících v české společnosti a jejich postavení - lidská práva základní lidská práva, Listina základních práv a svobod, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace - právní řád České republiky význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů - právo v každodenním životě význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající; styk s úřady - protiprávní jednání druhy a postihy protiprávního jednání, trestní vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady Mezinárodní spolupráce uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR seznamuje se s dopadem společných politik a postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví - mezinárodní spolupráce ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní

4 institucí na osobní i občanský život jednotlivce organizace (RE, NATO, OSN aj.) seznamuje se s hlavními institucemi Evropské unie a oblastmi života, na které tyto instituce působí zaujímá postoj k dopadu jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání zná vývoj evropské integrace od 2. světové války do současnosti - Evropská unie její činnost, orgány, vývoj - vliv EU na život v ČR Vztahy mezi lidmi a formy soužití vysvětlí role členů komunity a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na vztahy v komunitě a na její fungování Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence umí popsat a dát do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek zná bezpečné modely chování a komunikace (odmítání) v situacích spojených se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni ví, kde a jak v případě potřeby vyhledat pomoc umí popsat a rozpoznat i méně zjevné projevy šikany umí popsat důsledky šikany a zneužívání, rozlišuje role a možnosti chování obětí, pachatelů a diváků zná bezpečné modely chování v situacích potenciálně spojených s nebezpečím násilí, zvláště sexuálního ví, kde a jak v případě potřeby vyhledat pomoc v rámci školy i mimo ni Humanities - kvarta Konkrétní cíle Občan, občanská společnost a stát - vztahy partnerské, kamarádské, rodinné - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity škola, vrstevnická skupina, obec, spolek - auto-destruktivní závislosti rizika zneužívání návykových látek, rizika dalších závislostí (hráčství, závislost na počítači, na internetu) - různé formy a stupně individuálního násilí a zneužívání a obrana proti nim sexuální kriminalita, šikana, možnosti odborné pomoci, základní právní předpisy - bezpečné chování v komunikaci s vrstevníky, s cizími lidmi Učivo

5 zná Listinu Základních lidských práv a svobod a jiné zásadní lidsko-právní normy a posuzuje možnosti, které má společnost, komunita i žák sám při obraně těchto práv a v boji proti diskriminaci a předsudkům má základní přehled o různých etnických a kulturních menšin v české, britské a evropské společnosti diskutuje o tom, kdy může být odlišnost zdrojem konfliktu a kdy zdrojem obohacení, objasní, kde dochází k problémům v souvislosti se sociokulturními rozdíly v ČR, Velké Británii a Evropě, zamýšlí se nad možnostmi jejich řešení uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, oblastí, státu v ČR a ve Velké Británii porovná úkoly jednotlivých složek státní moci a samosprávy v ČR a ve Velké Británii objasní principy fungování parlamentní demokracie a porovná je s jiným typem státu (civilní autokracie, teokracie) sleduje nejdůležitější aktuální politické události v ČR Stát a hospodářství rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu Jedinec a společnost - Listina základních lidských práv a svobod a další zásadní dokumenty - rozdíly mezi etnickými, kulturními a náboženskými skupinami a jejich rovnocennost - základní informace o různých skupinách žijících v české, Britské, evropské společnosti a jejich postavení - formy participace občanů v politickém životě, volební systém - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - místní samospráva a komunita - vláda a parlament - majetek, vlastnictví formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana - hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví - peníze funkce a podoby peněz, formy placení - rozpočet rodiny, státu; význam daní - výroba, obchod, služby jejich funkce a návaznost - principy tržního hospodářství nabídka, poptávka, trh; podstata fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání

6 objasní, z jakých různých zdrojů se utváří individuální identita člověka zamýšlí se nad svou vlastní identitou, snaží se ji postihnout, diskutuje o ní se spolužáky - individuální identita objasní, z jakých zdrojů se může utvářet kolektivní identita a jak tuto identitu osobně reflektuje uvědomuje si na svém vlastním chování i na chování jiných lidí projevy potřeby patřit k nějakým skupinám a zamýšlí se (diskutuje) nad důsledky těchto projevů na konkrétních situacích z historie i ze současnosti popíše podstatu hurá efektu, nálepkování a předsudků, zamýšlí se nad úlohou, kterou tyto mechanismy plní v komunikaci a soužití lidí, a nad jejich důsledky definuje a porovná nacionalismus, vlastenectví a jejich projevy vysvětlí, jakou plnil antisemitismus ve své době funkci a které slupiny obyvatel jej přijímaly a proč - kolektivní identita a potřeba někam patřit - podstata nálepkování a předsudků - my a oni na úrovni kolektivu spolužáků, skupiny vrstevníků, na úrovni společnosti, státu - antisemitismus jako příklad xenofobního postoje Německo mezi dvěma světovými válkami popíše situaci v Německu po přijetí versailleské mírové smlouvy, vysvětlí, které hlavní skupiny obyvatel výmarskou republiku přijímaly a které odmítaly, a proč vysvětlí jaké okolnosti a společenské a obecně lidské tendence využili nacisté na cestě moci porovná režim vytvořený nacisty s demokratickým systémem vlády na příkladech osudů jednotlivců (z primárních i sekundárních pramenů) se zamýšlí nad možnostmi jejich jednání, nad jejich motivací a nad důsledky jejich postojů a činů porovná, nakolik jsou situace a volby tehdejších lidí srovnatelné s dnešní situací a s volbami, které musí provádět dnešní lidé - přijetí demokratického systému v Německu - cesta nacistů k moci v době výmarské republiky - demontáž demokracie - jedinec a možnosti pro jeho rozhodování v situaci nástupu totalitního a xenofobního režimu - mezinárodní právo a možnosti vlád v situaci nástupu totalitního a xenofobního režimu Holocaust a lidské chování

7 objasní, proč nacisté perzekuovali některé skupiny obyvatelstva zamýšlí se nad důvody, proč byly restrikce přijaty většinou německého obyvatelstva a měly relativně malý ohlas i v zahraničí vysvětlí pojem propaganda a objasní základní principy jejího fungování, rozpozná je na konkrétních příkladech nacistické i jiné propagandy zamýšlí se nad okolnostmi a vlivy, které mohou snižovat účinnost propagandy na příkladech osudů jednotlivců (z primárních i sekundárních pramenů) se zamýšlí nad možnostmi jejich jednání, nad jejich motivací a nad důsledky jejich postojů a činů Vyrovnávání se s minulostí - postup restriktivních opatření a jejich přijímaní obyvateli, definování nepřítele - metody propagandy a možnosti odolnosti vůči ní - jedinci a skupiny obyvatel a jejich možnosti v extrémní situaci totalitního režimu a odepření lidských práv skupině obyvatel z pohledu - skupiny obětí, pachatelů, diváků a zachránců vysvětlí pojem mír vítězů a spravedlivý mír a - norimberský proces a jeho význam zamýšlí se nad těmito pojmy v souvislosti s norimberským procesem - jiné, především současné pokusy o vyrovnání se s válečnými zločiny a s popíše cíle a způsob fungování některých současných trestních soudních tribunálů a jiných institucí usilujících o vyrovnání s traumatickou minulostí masovým porušováním lidských práv zamýšlí se nad pojmy potrestání, vyrovnání, odpuštění v souvislosti s holocaustem a s jinými událostmi masového porušování lidských práv a násilí vysvětlí funkci pomníků a dalších institucí paměti zaujme k nim osobní postoj ke konkrétním památníkům, muzeím apod. a zamýšlí se nad přínosem jejich udržování a budování Rozhodnutí angažovat se popíše příklady činů, které znamenaly ochranu lidských práv nebo pozitivní změnu a zamýšlí se nad motivací k těmto činům a nad jejich důsledky ve skupině nebo samostatně vytvoří a prezentuje návrh projektu, jehož provedení by přineslo pozitivní změnu do života školy, obce apod. - pomníky, památníky, muzea, vyznamenání obecně jejich smysl - konkrétní pomníky, památníky atd. - další příklady činů proti diskriminaci a činů pomoci - možnost či potřeba angažovat se v současnosti tam, kde žijeme my

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Občanská výchova nižší gymnázium

Občanská výchova nižší gymnázium Občanská výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Výchova k občanství, z oblasti Člověk a svět práce a z oblasti

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2. Občanská a rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více