Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA KRNOV, HLUBČICKÁ 89, OKRES BRUNTÁL PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání HRAJEME SI S PŘÍRODOU A PŘÍRODA S NÁMI ŠVP zpracován podle: RVP PV č.j / Číslo jednací : 185/07/2013 Účinnost dokumentu: Platnost dokumentu : do

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HRAJEME SI S PŘÍRODOU A PŘÍRODA S NÁMI ŠVP PV je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který dává ucelený a jasný pohled na dítě předškolního věku v dnešních společenských podmínkách a je návodem, jak by měla probíhat výchova a vzdělávání v MŠ. ŠVP vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročních období ve spojení s proměnami přírody, lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice a přírodě. Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, kladnému vztahu k přírodě, ekologii a k aktivnímu pohybu. Děti v mateřské škole získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že svým chováním mohou přírodu chránit, ale také velice snadno nenávratně zničit. Vlastní prožitky pak vedou děti k poznávání přírody a citlivému vztahu k ní. Děti se také učí uvědomovat si krásy přírody a citlivě ji vnímat. Přírodní zahrada jako učební pomůcka je ideálním prostředím jak těchto dovedností u dětí dosáhnout. Základním cílem je vhodnou motivací, esteticky vyváženým prostředím a dostatkem mnohostranných podnětů, zajistit dítěti bohatství různorodých aktivit vedoucích k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, k prožitkům, hledání, experimentování a citlivému utváření individuální, zdravě sebevědomé a harmonicky vyvážené osobnosti po stránce citové, adaptační i rozumové. V okolí MŠ jsou přírodní oblasti s možností pozorování podmínek života u řeky, děti celoročně pozorují průběh zemědělských prací na polích a seznamují se s chovem domácích a hospodářských zvířat na nedalekém statku. Je zajišťována příprava k budoucímu osvojování cizích jazyků a tím dětem dána možnost seznámit se a nahlédnout do jiných kultur - nejen si uvědomit existenci jiných jazyků, ale také je brát jako samozřejmost. Učitelkám je dána možnost pracovat s integrovanými celky TVP opakovaně a postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. V posledním roce před nástupem do povinného vzdělávání je tak dána možnost prohlubovat a obohacovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky a dále je upevňovat. Integrované bloky jsou založeny na pravidelném střídání ročních období a tudíž přirozeném sepětí člověka s přírodou. Bloky se vzájemně prolínají, doplňují a obohacují. Je možné je vzájemně kombinovat, doplňovat, projekty střídat a měnit s ohledem na okamžitou situaci a potřebu. Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Vize: Děti by měly mít dostatek volného času, kdy budou dělat to, k čemu se svobodně rozhodnou. Našim úkolem je dát jim množství impulzů, námětů a možností k přitažlivým činnostem, které pro ně budou podnětné. Konečný výběr musí vycházet z vlastní svobodné vůle dítěte

3 Dlouhodobé cíle ŠVP: 1. Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli, kamarádské vztahy cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů 2. Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě, utvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty 5. Rozvíjet a prohlubovat spoluúčast s rodiči v individuální spolupráci, nabídkou společných akcí, poradenským servisem, vzájemnou komunikací 6. Efektivně řídit organizaci. 7. Podporovat sebereflexi všech, kteří ovlivňují práci s dětmi Hlavní činností pro dítě předškolního věku je hra. Tato potřeba je v naší mateřské škole plně respektována. Při hře se nejvíce dítě otevře, vytváří vztahy, nejlépe se učí. Pokud je dítě v podnětném, bezpečném a klidném prostředí, má možnost si hrát spontánně, projevit svůj pocit ze hry, vyjádřit a sdělit, co se mu podařilo, co dokázalo, pokud si hraje s kamarády a má ze hry radost, dochází k všestrannému rozvoji dítěte. Proto je hra v nejrůznějších podobách pro nás stavebním kamenem. V průběhu dne hrají zejména námětové, dramatické, pohybové, hudební, výtvarné, didaktické, psychomotorické, logopedické hry. Hra je realizována v různých formách: spontánní, řízená, hry individuální, skupinové, kolektivní, hry s přesnými pravidly, využíváme i momentálně vzniklých situací. Při hře i ostatních hrových činnostech využíváme zejména metody rozhovoru, vyprávění besedy, popisů obrázků, pozorování situací, změn kolem sebe, v přírodě, pozorování chování lidí, hodnocení vlastní hry. Podstatnou roli ve vzdělání má řízené učení kooperativní. Při všech zvolených a naplánovaných činnostech, zvolených metodách i formách vzdělávání, dbáme na učení co nejvíce prožitkové. Dlouhodobou vizí, záměrem ŠVP PV je vytvořit kamarádské společenství s neformálními vztahy, v němž všechny útvary MŠ budou pracovat jako jeden tým v souladu se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Chceme děti šťastné, veselé a zvídavé. Podporujeme zejména rozvoj kladných mezilidských vztahů, vzájemnou komunikaci a vstřícnost, vedeme děti vlastním příkladem ke zdravému životnímu stylu, k ekologii, vštěpujeme jim jejich spoluzodpovědnost za stav životního prostředí a podporujeme trvale udržitelný rozvoj.

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉ BLOKY Tento dokument byl zpracován na podkladě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vychází ze základních požadavků pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání:. Program Čarujeme s přírodou a příroda s námi je rozpracován do čtyř integrovaných bloků tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte, jeho fyzické, psychické i sociální kompetence. Program je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporuje prožitkové učení hrou a činnostmi. Obsahové celky programu jsou navázány k určitému tématu, který je dětem blízký. V rámci integrovaného tematického celku je základní téma rozvíjeno do hloubky i do šířky a realizováno na základě prožitkového učení přírodní zahrada. Vzdělávací cíle a záměry jsou rozpracovány v TVP. Současně budou vstupovat do TVP doplňkové programy a projekty. ČARUJEME S PŘÍRODOU HRAJEME SI S PŘÍRODOU A PŘÍRODA S NÁMI LESNÍ OZVĚNY ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ PUTOVÁNÍ S JARNÍ VÍLOU 6.1 Vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) : seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

5 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 6.2 Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) : přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety, přírodní zahrada aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období), využívání zahrady v přírodním stylu práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) využití prostředí přírodní zahrady využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník a mobiliář přírodní zahrady) ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) zahrada mateřské školy smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

6 6.3 Integrované bloky, vzdělávací cíle a očekávané kompetence : Integrovaný blok č. 1 : Čarujeme s přírodou Časový rozsah: 3 měsíce Činnostní charakteristika : V tomto období září - listopad je obdobím mnoha změn nejen v životě dětí, kdy přicházejí do nového prostředí, sdělují si zážitky z prázdnin, co prožily nového, zajímavého, co navštívily, s kým se potkaly navazují nová přátelství. Je to také především nejkrásnější období změn v přírodě. Pozorujeme změny počasí, barvy podzimní přírody, odlet stěhovavých ptáků, dozrávání podzimních plodů. Je to období podzimních prací na zahradách a polích, rozšiřujeme si znalosti o plodech podzimu i jejich využití. Zapojíme se do sběru a experimentování s přírodními materiály, ale také s tříděním odpadů a problémem znečišťováním přírodního prostředí. Seznámíme se se zvířaty na poli, ukážeme si, jak se připravují na příchod zimy, budeme rozlišovat stromy a jejich plody, cvičit si jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti. Chceme, aby toto období bylo pro děti radostné, protože první zážitky a zkušenosti s mateřskou školou a novým prostředím mohou dlouhodobě ovlivnit vztah dítěte k mateřské škole. Dílčí vzdělávací cíle : pomáhat dětem překonávat počáteční ostych a nedůvěru při příchodu z rodinného prostředí do nového kolektivu, seznamovat se s novými kamarády, podporovat dětská přátelství naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne, rozvíjet hygienické návyky, jejich upevňování a vést děti k projevování svých potřeb společně s dětmi si vytvořit pravidla společného soužití podporovat tvořivou aktivitu dětí při hrách i ostatních činnostech seznámit děti s prostředím zahrady mateřské školy a blízkým okolím a přírodou umět komunikovat a vyjadřovat svá přán vytvářet základy environmentálního cítění a ochrany přírody, vést děti k vnímání přírody, života v ní uvědomovat si význam ochrany vody, lesa pro lidi, zvířat a života na Zemi vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem) rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii a tvořivost kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a pražívání motivované podzimní přírodou a jejími plody osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, přírodě a jejich proměnách rozvíjet schopnost přizpůsobovat se změnám

7 procvičovat časové pojmy rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení Očekávané kompetence : 1. kompetence k učení děti dokážou pozorovat, zkoumat, objevovat nové a všímají si souvislostí všímají si toho, co se kolem nás děje uplatňují získané zkušeností v praktických situacích snaží se nebo dokážou porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí 2. kompetence k řešení problémů umí řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti a využívají při tom svoji fantazii a předatavivost 3. kompetence komunikativní děti užívají přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, pocitů, názorů užívají svých komunikačních schopností k dalšímu učení průběžně si rozšiřují slovní zásobu děti vyjadřují své myšlenky a pocity umí využívat technických informačních prostředků k vlastnímu rozvoji učení 4. kompetence sociální a personální samostatně se rozhodují o svých činnostech, vyjadřují svůj názor spolupodílejí se na společných rozhodnutích děti si vytvářejí schopnost adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny děti se adaptují na prostředí a jeho běžné změny děti v běžných situacích uplatňují základní společenské návyky a pravidla 5. kompetence činnostní a občanské děti mají zájem o druhé, o to, co se kolem děje, váží si práce druhých odpovědně přistupují ke hře i k zadaným úkolům vnímají svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím děti dokáží zachovávat pravidla společenského soužití ve skupině děti se chovají bezpečně k sobě a ohleduplně k druhým děti chrání hodnoty spojené se zdravím Integrovaný blok č. 2 : Zimní království Časový rozsah: 3 měsíce Činnostní charakteristika : Seznamování s charakteristickými znaky zimy, počasí ochlazování, mráz, sníh led (změny skupenství vody, vlastnosti), rampouchy, kratší dny. Předvánoční čas pro nás začíná příchodem Mikuláše. Seznamujeme se s tradicemi, zvyky, posloucháme a učíme se koledy, vánoční písně a básně. Připravujeme se na společně strávené vánoční dopoledne s nadělováním. Starší děti si samy pečou cukroví. Společně s rodiči si ve

8 vánoční dílně vyrábíme vánoční přání, ozdoby, svícny, zdobíme třídy a celou školu. Čas vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina. Pozorujeme přírodu v zimě na školní zahradě i v okolí, volně žijící zvířata a ptáky a jejich charakteristické znaky pomoc živočichům v zimě, vyrábíme krmítka pro ptáky a pravidelně doplňujeme semínky. Seznámíme se se zimními sporty lyžařský kurz, bruslení, bobování na kopci školní zahrady. Přiblížíme dětem, jak je důležité chránit si své zdraví správně se oblékat v zimním období. S nejstaršími dětmi navštívíme základní školu, seznámíme se prostředím a prostory školy, třídy i s p. učitelkami. Děti budou mít možnost poznat průběh vyučovací hodiny. Budeme se připravovat na zápis. V období masopustu si vyrábíme masky, vyzdobíme třídy a celou mateřskou školu. Dílčí vzdělávací cíle: vytvářet zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální, posilovat přirozené poznávací city ( zvídavost, radost, zájem ) posilovat prosociální chování ve vztahu ke druhému (v herní skupině, v MŠ, v rodině) osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí rozvíjet užívání všech smyslů, koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, pohybové i dramatické produktivní i receptivní (vánoční tradice a slavnosti) osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy rozvíjet kulturně společenské postoje vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám Očekávané kompetence : 1. kompetence k učení děti se soustředí na danou činnost děti mají pocit radosti z toho, co dokázaly a zvládly, umí hodnotit svoje pokroky 2. kompetence k řešení problémů

9 děti řeší náročnější problémy s pomocí dospělého dokáží využívat logických postupů, při řešení myšlenkových problémů 3. kompetence komunikativní děti vyjadřují své myšlenky, pocity a nálady komunikují bez zábran a ostychu 4. kompetence sociální a personální dokážou se při společenských činnostech domlouvat a spolupracovat mezi sebou děti projevují citlivost a ohleduplnost vůči druhým prosadí se ale i přizpůsobí se ve skupině 5. kompetence činnostní a občanské děti si uvědomují, že chováním mohu ovlivnit prostředí ve kterém žijeme děti k uvědomění si práv a práv druhých Integrovaný blok č. 3 : Putování s jarní vílou Časový rozsah: přibližně 8 týdnů Činnostní charakteristika : Již název tématu vypovídá o probuzení jarní přírody současně s péči o životní prostředí a ekologii. Smyslem IB je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro práci na školní zahradě, různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Budeme děti seznamovat s charakteristickými znaky jara, pozorovat barevnou probouzející se jarní přírodu, její změny budeme poznávat květiny, ovocné stromy, rostliny, jarní počasí. Seznámíme děti s tím, jak si chránit své zdraví, jaké jsou nebezpečné vlivy prostředí, jak o své tělo můžeme pečovat. Naší snahou bude dále přiblížit dětem předměty denní potřeby jaký je jejich účel, vlastnosti, jak se používají. Budeme poznávat a seznamovat se se životem zvířat hmyzu, ptáků, domácích zvířat a jejich mláďat. Přivítáme svátky jara - velikonoce, společně nabarvíme kraslice, společně s rodiči na Velikonoční dílně si vyrobíme velikonoční dekorace, vyzdobíme jarně svoji třídu a celou školu a zasejeme obilí do květníků a budeme experimentovat s růstem semínek, apod. Naučíme se básničky, písničky a hry spojené s jarem. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí MŠ a zahrada školy. Dílčí vzdělávací cíle : Rozlišovat charakteristické znaky jarního období, všímat si změn v přírodě Pozorovat zrod nového života v přírodě, rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách Vytvářet základy pro práci s informacemi, rozvíjet tvořivé myšlení, řešit problém

10 Rozvíjet komunikativní dovednosti, upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti Pozorovat a poznávat výsledky lidské práce, vážit si jich, vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Rozvíjet prostorovou orientaci, ovládat pohybový aparát a tělesné funkce, osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti Získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě Rozlišovat některé symboly, porozumět jim Umět obratně používat svého těla sport, tanec, pohybové sebevyjádření Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, uvědomovat si, že ne vždy se všichni lidé chovají správně; poučení, jak se v daných případech chovat Upevňovat si pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Rozvíjet mluvený projev dítěte, cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii; odpovídat za sebe a své jednání ve známých opakujících se situacích, Učit chránit bezpečí své i druhých Rozvíjet kulturně estetické dovednosti, spolupodílet se na přípravách společných slavností Očekávané kompetence : 1. kompetence k učení děti experimentují a uplatňují získané poznatky pro další učení umí hodnotit svoje pokroky aktivně využívají slovní zásobu, všímá si a popisuje věci, jevům, děje, které kolem sebe vidí 2. kompetence k řešení problémů řeší náročnější problémy s pomocí dospělého nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu snaží se pochopit, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 3. kompetence komunikativní děti v komunikaci samostatně vyjadřují své myšlenky, vedou smysluplný dialog snaží se komunikovat bez zábran a ostychu průběžně si rozšiřují i dále slovní zásobu postupně ovládá dovednosti, které předcházejí čtení a psaní dokáže vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady 4. kompetence sociální a personální projevuje citlivost a ohleduplnost vůči druhým prosadit se, ale přizpůsobuje se skupině projevuje samostatné rozhodování o svých činnostech, vyjadřuje svůj názor podílí se na vytváření pravidel spol. chování napodobuje modely prosociálního chování mezili. vztahů, které nachází ve svém okolí 5.kompetence činnostní a občanské zajímá se o druhé, o to, co se kolem děje, váží si práce druhých

11 uvědomuje si, že chováním mohu ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme dokáže rozpoznávat své slabé a silné stránky v rámci svých možností odhaduje rizika svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit cesty a přizpůsobit se daným okolnostem Integrovaný blok č. 4 : Lesní ozvěny Časový rozsah: přibližně 8 týdnů Činnostní charakteristika : Rozkvétající příroda a oslava svátku matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro podtéma příroda a rodina a vše, co souvisí ( maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity a svého místa nejen v rodině ). Příroda přírodní zahrada, les, počasí, slunce, bouřka, rostliny a zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci atd.) významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti. Činnosti budou přenášeny ven na zahradu školy, nebo do přírody. V tomto období mají děti svůj svátek, který společně oslavíme soutěžemi a závodivými hrami, karnevalem. Budeme si vyprávět o naší zemi, městě a zúčastníme se městských slavností. Budeme poznávat život v dalších zemích a jiných kulturách, dozvíme se co je to zeměkoule, vesmír. Před prázdninami se rozloučíme s našimi předškoláky, kdy se vypravíme do přírody hledat poklad Dílčí vzdělávací cíle : Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, rozvoj jemné i hrubé motoriky Rozvíjet jazykové dovednosti výslovnost, přednes, recitace, rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity Probouzet v dětech vztah k živé i neživé přírodě, učit se poznávat život v lese Znát následky znečišťování životního prostředí ve městě, lese, vodě Podporovat zájem o knihy a pomoci pěstovat vztah ke knihám Budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti Rozvíjet pocit sounáležitostí s rodinou, s lidmi, se společností Upevňovat dovednosti dětí splnit zadaný úkol Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálnim činnostem a k učení procvičovat chůzi v přírodních podmínkách se změnami směru,cvičit vytrvalost (chůze, procházky) na delší vzdálenost Uvědomovat si rozmanitost společenských a kulturních etnik ve světě Vytvářet základní kulturní a společenské postoje, připravovat společné slavnosti

12 Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí, se společností Očekávané kompetence : 1. kompetence k učení dětí mají radost z toho co dokázaly mají elementárních poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě a technice umí ohodnotit své osobní pokroky 2. kompetence k řešení problémů dokáže řešit problémy na základě svých zkušeností má schopnosti rozlišení, která řešení vedou k cíli a která ne 3. kompetence komunikativní děti samostatně vyjadřují své myšlenky zvládají komunikaci s dětmi i s dospělými v běžných situacích a bez zábran bere na vědomí, že lidé se domlouvají i jinými jazyky 4. kompetence sociální a personální samostatně se rozhoduje o svých činnostech získává obezřetnost při setkání s cizími lidmi je schopno se ve skupině vrstevníku prosadit, ale i podřídit dodržuje společná pravidla uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky 5. kompetence činnostní a občanské má zájem o druhé i o to, co se kolem děje dokáže plánovat a organizovat svoje činnosti a hry má smysl pro povinnost ve hře i práci

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více