Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium zpracován podle RVP GV a RVP ZV. 1.2 Vzdělávací program: a) Čtyřletý vzdělávací program b) Osmiletý vzdělávací program Vzdělávání v osmiletém gymnáziu se člení na vyšší a nižší stupeň: - nižší stupeň je tvořen prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia (prima kvarta) - vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia (kvinta oktáva) 1.3 Studijní forma vzdělávání: denní 1.4 Předkladatel: - Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov - IČO: IZO školy: IZO ředitelství: jméno ředitele školy: PaedDr. Zdeněk Janalík - jméno koordinátora tvorby ŠVP: PaedDr. Zdeněk Janalík Mgr. Jan Urban - kontakty: telefon: fax: webové stránky: 1.5 Zřizovatel: - název: Krajský úřad Zlínského kraje - adresa: Třída Tomáše Bati Zlín - kontakty webové stránky:

3 1.6 Platnost dokumentu od: - datum: 1. září podpis ředitele: - razítko školy: 1.7 Informační zdroje: - - Výroční zpráva - - Bulletin (pro žáky prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia) - Den otevřených dveří - Informační tabule - Prezentace gymnázia na základních školách spádové oblasti okresů Kroměříž a Zlín

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost školy: Kapacita školy je určena pro vzdělávání 480 žáků v 16 třídách. Komplex školy tvoří původní čtyřpodlažní budova z roku 1902, která je krčkem spojena s novou přístavbou z roku 1999, přilehlé školní hřiště, vnější a vnitřní dvůr a školní park. Škola je výhodně umístěna v bezprostřední blízkosti vlakového a autobusového nádraží na hlavní ulici města. Gymnázium je spádovou školou pro žáky ze základních škol těchto obcí: Holešov a okolní obce, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Fryšták, Kroměříž, Zlín. Kde nás najdete: 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky): Původní budova z roku 1902: Původní budova zahrnuje 16 kmenových tříd, 12 odborných učeben (odborné laboratoře biologie, fyziky, chemie, učebny hudební a výtvarné výchovy, fyziky, tři učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, dvě multimediální učebny pro širší využití, dvě jazykové učebny), studovnu s knihovnou vybavenou počítačovou technikou s možností připojení na internet, kterou žáci využívají i mimo vyučování, společenskou aulu pro 200 osob s jednou třídou v půdní vestavbě, školní klub, šatny, tělocvičnu. Součástí budovy je dále

5 ředitelna, kancelář zástupců ředitele a administrativních pracovnic, sborovna, 9 kabinetů pro učitele, místnost školníka a uklízeček, místnost školního serveru a rozhlasu. V každém poschodí jsou sociální zařízení pro žáky i vyučující. V půdních prostorách je umístěna kotelna školy. Součástí budovy je i školní byt pro školníka. Všechny odborné učebny jsou vybaveny odpovídající didaktickou technikou, která se pravidelně modernizuje a rozšiřuje. Škola nabízí studentům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WIFI. Nová přístavba z roku 1999: Novou přístavbu tvoří sportovní víceúčelová hala s umělým povrchem, 2 šatny s kompletním sociálním zařízením, posilovna, výdejna stravy s jídelnou, kde se může najednou stravovat až 100 žáků. Víceúčelové školní hřiště: Hřiště je využíváno pro výuku tělesné výchovy ve venkovních podmínkách. Tvoří jej atletický ovál s umělým povrchem, doskočiště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a vnitřní hřiště s umělou trávou na malou kopanou, košíkovou a odbíjenou. Všechna sportovní zařízení jsou v době mimo vyučování maximálně využívána jak našimi žáky, tak i tělovýchovnými organizacemi a kluby města Holešova. V posledních dvaceti letech prošla škola rozsáhlými úpravami. V nejbližším období je třeba realizovat výměnu oken a zabývat se zdokonalením regulačního systému vytápění. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele (z toho jeden statutární) a interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. Procentuální zastoupení mužů a žen je vyrovnané. Konkrétní stav pedagogických pracovníků v daném školním roce najdete na našich webových stránkách. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Učitelé jednotlivých předmětů se průběžně dále vzdělávají ve svém oboru v rámci DVPP. 2.4 Charakteristika žáků: Gymnázium je spádovou školou pro žáky ze základních škol těchto obcí: Holešov a okolní obce, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Fryšták, Kroměříž, Zlín. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce:

6 Pilotní škola RVP GV: Od bylo naše gymnázium pilotní školou, která tvorbou školního vzdělávacího programu ověřovala pilotní verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. ESF : Další oblastí, na kterou se škola dlouhodobě zaměřuje, je tvorba a realizace projektů financovaných z ESF. Jsou to Operační programy Rozvoje lidských zdrojů v oblastech 3.1 a 3.3, kde v období škola úspěšně realizovala dva projekty. V současné době je škola zapojena do dvou projektů: EU-peníze školám a laboratorium přírodních věd. Podílíme se na tvorbě informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje (www.zkola.cz). Sportovní projekty školy: vodní turistika, cykloturistika, výběrový zahraniční lyžařský kurz, přebory školy v odbíjené, košíkové, malé kopané, florbalu. Akce zaměřené na OSV a vzdělávací terénní cvičení: přírodovědný, společenskovědní, zdravotnický, sportovní a literárně-historický kurz Vícedenní zahraniční zájezd: výběr Francie, Irsko, Anglie apod. Odborné předmětové exkurze nabídka předmětových komisí Peer Program v rámci protidrogové prevence v MPP. Každoroční úspěšné projektové dny: Den jazyků, Beánie (přijetí nových žáků), Vánoční den, Majáles, Den otevřených dveří. Mezinárodní spolupráce: Předmětové komise cizích jazyků, společenských věd a dějepisu organizují pravidelně týdenní jazykově poznávací zájezdy do Francie a Anglie a jednodenní zájezdy do Vídně a Osvětimi. Připravujeme spolupráci s gymnáziem v Turčianských Teplicích 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Spolupráce se školskou radou: Školská rada byla zřízena podle usnesení Radou Zlínského kraje k Je šestičlenná v tripartitním zastoupení. Dva členové byli jmenováni zřizovatelem, dva členové zastupují pedagogický sbor a byli zvoleni pedagogickým sborem. Dva členové zastupují rodiče žáků a byli zvoleni zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada je poradní orgán, který se řídí jednacím řádem a zasedá nejméně dvakrát ročně. Má dvě funkce: - výkonnou vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků. - projednávací projednává návrh rozpočtu školy na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

7 Spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci: Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) vznikl v roce Členové klubu se scházejí na členské schůzi a volí ze svého středu výbor klubu a revizního člena. Výbor KRPŠ se schází nejméně jedenkrát za měsíc. Finančně se spolupodílí na některých projektech gymnázia (odměňování úspěšných žáků, ples gymnázia, vánoční koncert, zahraniční zájezdy, startovné a ceny na sportovní soutěže, cyklistické a vodácké zájezdy, doprava na lyžařské kurzy, turistické a kulturní výlety, upomínkové předměty pro maturanty apod.). KRPŠ napomáhá v komunikaci ve vztazích rodič - žák - učitel - vedení školy. Podněty ze strany rodičů jsou předkládány a konzultovány s vedením školy. Pravidelně, dvakrát ročně (podzim a jaro) pořádáme pro zákonné zástupce konzultační den a třídní schůzky. Zákonní zástupci mají možnost domluvit si kdykoliv mimo vyučování individuální schůzku s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. Spolupráce s místními i regionálními partnery: Městské kulturní středisko Holešov - pořádání společných výchovně vzdělávacích akcí Úřad práce Kroměříž - prezentace středních škol, besedy s maturanty Středisko volného času TyMy Holešov společné projekty Jazyková škola Zlín realizace FCE kurzů ke zkoušce z anglického jazyka Městská knihovna Holešov literární besedy Krajský úřad Zlín a Nadace T. Bati ve Zlíně Univerzita T. Bati Zlín - přednášky, besedy Rada amatérské umělecké činnosti Kroměříž účast učitelů v okresních a krajských porotách uměleckých soutěží Skřítek, o.s. Holešov adaptační kurzy, lyžařské kurzy (program OSV), Společenskovědní kurz kurz celodenní program pro všechny třídy Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Městské divadlo Zlín Mediační a probační služba Zlín Krajský soud ve Zlíně Katastrální úřad - Katastrální pracoviště Holešov Sportcentrum Holešov - spolupráce při materiálním a metodickém zajištění výuky Alcedo Vsetín - spolupráce při zajištění sportovního kurzu KN TB Zlín - spolupráce při zajištění sportovního kurzu VPŠ a SPŠ MV Holešov - spolupráce při zajištění sportovního kurzu a Dne ochrany člověka za mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor - spolupráce při zajištění Dne ochrany člověka za mimořádných událostí OO Policie ČR Holešov - spolupráce při zajištění Dne ochrany člověka za mimořádných událostí SOŠG Staré Město (pobytový kurz; environmentální výchova; 1. ročníky, kvinta) G. Vsetín, G. TGM Zlín projekt Laboratorium přírodních věd

8 Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami: Spolupráce s Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou semináře školních metodiků prevence sociálně patologických jevů, spoluúčast na akcích se specifickým obsahem, který respektuje aktuální problémy mládeže besedy, projekty, nebo jiné kontaktní techniky (PEER program). Pravidelná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kroměříž schůzky a semináře ŠMP. Spolupráce s jinými institucemi: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc partnerská škola Přírodovědecká fakulta MU Brno týden chemie (týdenní stáž pro vybrané žáky/zájemce o chemii) VŠCHT Praha moderní hodina chemie (jednodenní program) UTB Zlín týdenní stáž pro vybrané studenty (chemie) Britská rada jazykové, metodické a vzdělávací akce v anglickém jazyce. Aliance francaise jazykové, metodické a vzdělávací akce ve francouzském jazyce. Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) Memorial and Museum Auschwitz Birkenau (Dějepisná exkurze Osvětim) Národní institut dětí a mládeže (Dějepisná olympiáda) Katedra Geoinformatiky při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci studovna historických fondů Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

9 3.1 Zaměření školy: Jaká je naše škola? Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol. Našim cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Nabízíme jim možnost individuální a průběžné volby studijního programu přírodovědného nebo společenskovědního zaměření, dle zájmu, potřeb a v souladu s jejich další studijní orientací. Studijní program je postaven na principu profilace studentů prostřednictvím volitelných předmětů, kterým jsou v závěrečném ročníku studia věnovány téměř všechny disponibilní hodiny ředitelky školy. V rámci studijního programu věnujeme velkou pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale dovednosti učit se, řešit samostatně problémy s učením i řešit osobní problémy. Čím se naše škola odlišuje a co specifického žákům nabízí? Otevřené a přátelské prostředí, umožňující diskusi a názorovou různorodost. Velmi dobrou úroveň komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy. Vysokou úroveň pedagogické práce s žáky. Přiměřenost kladených nároků a požadavků na žáky. Vzájemný respekt a úcta ve vztahu učitel žák. Velkou nabídku mimoškolních aktivit (práce s žáky mimo vyučování). Průběžné, systematické a cílené vzdělávání učitelů. Zkušenosti s mezinárodními, celostátními i regionálními projekty. K čemu směřujeme? Vedeme žáky k samostatnému studiu, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu. Učíme žáky pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je k zapojení do reálného života. Směřujeme žáky k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Možnosti školy: Nabízíme volný přístup k internetu, studijním materiálům a literatuře ve školní studovně. Umožňujeme žákům využívání sportovního areálu školy, organizujeme sportovně turistické kurzy, zahraniční poznávací zájezdy a mnoha dalších mimoškolních aktivit. Zapojujeme se do mezinárodních projektů. Úloha školy v regionu:

10 Škola má významné postavení v regionu, což dokazují dlouhodobě úspěšné výsledky při přijetí žáků na VŠ, výborné výsledky žáků v odborných soutěžích a SOČ na mezinárodní úrovni, zájem o studium na naší škole, autorita školy u veřejnosti i výroční ocenění učitelů školy zřizovatelem za vynikající pedagogickou práci. 3.2 Profil absolventa: - umí být tolerantní i kritický k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám; - dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností; - umí se samostatné vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání; - získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít v praktickém životě; - umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací; - je schopen pracovat samostatně i v kolektivu; - umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce i své názory; - chrání své zdraví a dokáže účinně pomoci druhým; - podílí se na ochraně životního a pracovního prostředí i kulturních a společenských hodnot; - zná zákonné normy a postihy za jejich případné porušení; - je schopen zapojit se do společenského dění jako aktivní občan; - nabyté klíčové kompetence dále rozvíjí v procesu celoživotního vzdělávání; - je všestranně připraven k přijímacím zkouškám na VŠ; - prakticky požívá komunikativní dovednosti dvou cizích jazyků ve svém profesním i osobním životě; - uplatňuje základní myšlenkové operace, fantazii a představivost; - je schopen adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky; - umí využívat moderní informační technologie a dokáže prezentovat výsledky své práce s využitím těchto technologií; - je schopen pružně reagovat na aktuální požadavky mezinárodního trhu práce; - dokáže využít aktuálních mediálních informací, zhodnotit je a orientovat se v nich; 3.3 Organizace přijímacího řízení Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia jsou přijímání uchazeči, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní školy a při přijímacím řízení splnili stanovená kritéria pro přijetí a uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali základní vzdělání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili stanovená kritéria pro přijetí. Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia jsou přijímání uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a

11 při přijímacím řízení splnili stanovená kritéria pro přijetí. Organizace přijímacího řízení na našem gymnáziu vychází z platných právních předpisů a norem. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší škole, budou přijímání podle kritérií zveřejněných na webových stránkách školy. Kritéria budou zveřejněna vždy nejpozději do 31. ledna daného roku. 3.4 Organizace maturitní zkoušky: Maturitní zkouška se řídí platnými právními předpisy a normami. Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce, která je opatřena doložkou o získání příslušného stupně vzdělání. Žáci obdrží spolu s maturitním vysvědčením dodatek k osvědčení v anglické verzi (EUROPASS). Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky: Skládá se ze dvou zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky. Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Písemné části zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Účast je povolena pouze zadavateli písemné části, dále školnímu komisaři, řediteli školy a inspektorům České školní inspekce. Ostatní části maturitní zkoušky jsou veřejné. Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Profilová část maturitní zkoušky: Skládá se ze dvou povinných zkoušek. Nabídka povinných zkoušek je určena podle školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Jsou to všechny vyučovací předměty obsažené v učebním plánu kromě environmentální výchovy a tělesné výchovy. Termíny konání těchto zkoušek jsou stanoveny ročním harmonogramem výchovně vzdělávací činnosti vždy na začátku školního roku. Zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Profilovou část maturitní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání, a to i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Tato část maturitní zkoušky se koná na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov. Před zahájením profilové části maturitní zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy. Tato část maturitní zkoušky je veřejná, s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. Kromě povinných zkoušek si může žák zvolit ještě další nepovinné zkoušky, avšak nanejvýše dvě. Žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy. Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

12 Pozn.: Podle 81 Zákona č. 561/2004 Sb., žák může konat z každé zkoušky dvakrát zkoušku opravnou, a to jak ve společné, tak i v profilové části. 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie: Společnými postupy na úrovni školy, uplatňovanými ve výuce i mimo výuku, všichni pedagogové cíleně utvářejí, na nižším stupni gymnaziálního vzdělávání a dále rozvíjejí na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání, klíčové kompetence žáků. Kompetence k učení Volbou vhodných učebních strategií, vedeme žáky k efektivnímu učení, plánování a řízení vlastního učení. Zadáváme úkoly, které vedou žáka k vyhledávání, třídění a systemizaci informací. Volíme postupy, které vybízí žáka k užívání obecně požívaných znaků, symbolů a termínů. Vytváříme žákům prostor pro pozorování a experimentování. Oceňováním pokroků v učebním procesu posilujeme v žácích pozitivní vztah k učení. Vytváříme úkoly a situace, které umožňují žákům aplikovat poznatky a vidět v souvislostech. Kompetence k řešení problémů Volbou problémových úloh ve výukovém procesu, vedeme žáky k řešení problémových situací. Oceňováním a pozitivní zpětnou vazbou, vedeme žáka k vytrvalosti při řešení problémů. Zadáváme takové typy úloh a prací, které žák musí řešit samostatně. Vhodnými typy úloh vedeme žáka k dovednosti aplikovat známé postupy při řešení různých situací. Pravidelným vyhodnocováním pracovních výsledků žáka, jej vedeme k uvědomení si zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

13 Kompetence komunikativní Ve výukovém procesu vytváříme příležitosti k formulaci a vyjádření vlastních myšlenek. Zadáváním písemných prací, dle předem stanovených kritérií, vedeme žáky ke kultivovanému písemnému projevu. Vytváříme prostor pro ústní prezentaci znalostí, vědomostí či pocitů a vedeme žáky ke kultivovanému mluvenému projevu. Vzájemnými diskusemi vedeme žáky k dovednosti naslouchat i argumentovat. Zařazujeme do výuky materiály, které vedou k porozumění textům, obrazovým a zvukovým záznamům a běžně užívaným gestům. Využíváme ve výuce aktivity, které vyžadují využití IT technologií ke komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální V rámci výchovně vzdělávacího procesu vytváříme situace a úlohy, které vyžadují účinnou spolupráci ve skupině. Partnerským přístupem a pochvalou podporujeme přátelské vztahy ve třídách, mezi třídami i v rámci pracovních skupin. Volíme aktivity, které umožňují žákům sdělovat své pocity a vedeme je k respektování názoru jiných. Vytváříme problémové situace, které vedou žáky k získání dovednosti požádat o pomoc. Kompetence občanské Vytváříme příležitosti a situace, během kterých se žáci učí k zodpovědnému rozhodování v krizových situacích. Pravidelným informováním vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Terénními vycházkami posilujeme v žácích pozitivní vztah k historickému, kulturnímu a přírodnímu dědictví v rámci regionu i mimo něj. Ekologizací školního provozu a osobním příkladem vedeme žáky k respektování požadavků na kvalitní pracovní a životní prostředí. Kompetence pracovní

14 Besedami s odborníky, účastí na odborných kurzech, či přípravou projektových dnů vedeme žáky k pozornosti ke svému zdraví i zdraví druhých. Besedami s bývalými absolventy, konzultacemi s výchovným poradcem či návštěvami specializovaných odborných pracovišť vedeme žáky k zájmu o svůj profesní růst. Důsledným vyžadováním dodržování vymezených pravidel vedeme žáky k bezpečnému používání vybavení učeben a laboratoří. Společnými postupy na úrovni školy, uplatňovanými ve výuce i mimo výuku, všichni pedagogové cíleně utvářejí, na nižším stupni gymnaziálního vzdělávání a dále rozvíjejí na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání, klíčové kompetence žáků. 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zajišťujeme: - možnost individuálního plánu podle míry a stupně zdravotního postižení - individuální přístup k žákům - přiměřené materiálně technické vybavení odborných učeben - spolupráci se zákonnými zástupci žáků a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou - vhodné studijní podmínky pro podporu nadání a talentu žáka se SVP - citlivý a taktní přístup ze strany všech pedagogických pracovníků Pro žáky se sociálním znevýhodněním zajišťujeme: - individuální přístup a pomoc při integraci žáka do nového prostředí - podporu nadání a talentu žáka - vhodné přístupy a příznivé klima ve třídě - různé způsoby organizace výuky tak, aby vycházela ze zájmů a potřeb žáka

15 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v některé z předmětových soutěží na celostátní nebo mezinárodní úrovni, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu (dále ISP): - žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, který je součástí rozhodnutí o povolení individuálního studijního plánu; - kontrola práce žáka a průběžná klasifikace se odvíjí dle předem dohodnutých pravidel a podmínek; - termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty s vyučujícím na konkrétní individuální termíny. Na udělení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (termíny uzavírání klasifikace, docházka do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení ISP jsou dobré studijní výsledky i v ostatních předmětech.

16 3.8 Průřezová témata Přehled realizace průřezových témat na nižším stupni gymnázia (prima kvarta) dle RVP ZV: Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy: Občanská společnost a škola Realizace: Adaptační kurz prima Společenskovědní kurz prima LVK tercie Ov prima, sekunda, tercie Hv prima, sekunda, tercie M prima Čj sekunda Vv všechny ročníky Adaptační kurz prima Společenskovědní kurz prima Třídnické hodiny a třídnické aktivity všechny ročníky Skupinová práce při každé realizaci v jakémkoliv předmětu Minimální preventivní program Peer program sekunda Ov prima, tercie Ov kvarta Zdravotnický kurz - tercie Realizace: Ov - prima Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Ov - tercie Ov - tercie

17 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu Ov - tercie rozhodování Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Kulturní diference Lidské vztahy Realizace: Aj prima, sekunda, tercie Nj/Fj sekunda D prima Z sekunda (starý), tercie (nový) Aj prima, sekunda, tercie Nj/Fj sekunda Z sekunda (starý), tercie (nový) D prima, kvarta Nj,/Fj kvarta Z sekunda (starý), tercie (nový) Realizace: OV sekunda Z prima (nový), kvarta (starý) OV sekunda Nj/Fj kvarta Etnický původ Z prima, tercie (nový), sekunda (starý) Aj kvarta Multikulturalita Nj/Fj - sekunda OV tercie Princip sociálního smíru a solidarity Nj/Fj - tercie Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Kompletně zpracováno jako samostatný vyučovací předmět Environmentální výchova v kvartě. Vybrané položky realizovány v rámci Přírodovědného terénního cvičení (sekunda) a Environmentálního terénního cvičení (kvarta).

18 Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Tematické okruhy receptivních činností Tematické okruhy produktivních činností Realizace: Vv všechny ročníky Čj prima, tercie, kvarta Čj - kvarta Poznámky k realizaci průřezových témat na nižším gymnáziu: ADAPTAČNÍ KURZ vícedenní seznamovací kurz pro žáky nových ročníků (NG prima, VG 1. ročník) zaměřený na seznámení, adaptaci, pozitivní start do studia v novém prostředí. Realizuje vybrané okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). SPOLEČENSKOVĚDNÍ KURZ týdenní program pro třídy prima, kvinta a 1. ročník zaměřený na problematiku Ov, SV, D, a realizace vybraných okruhů z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). LVK = LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - Týdenní pobytový lyžařský kurz pro žáky tercie. Kromě odborného lyžařského výcviku se žáci seznamují se cvičením sebekontroly a sebeovládání a realizují vybraný tematický okruh průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. PEER PROGRAM - Dvoudenní projekt zaměřený na protidrogovou tematiku. Během projektu se realizuje tematický okruh Sociální rozvoj z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. ENVIRONMENTÁLNÍ TERÉNNÍ CVIČENÍ 2-3 denní pobyt zaměřený na environmentální výchovu; kvarta. ZDRAVOTNICKÝ KURZ teoretický a praktický nácvik první pomoci s využitím zdravotnické techniky, součástí je návštěva Záchranné služby, praktický nácvik a modelové situace probíhají pod vedením zdravotnického personálu; tercie. PŘÍRODOVĚDNÉ TERÉNNÍ CVIČENÍ dvoudenní kurz zaměřený na poznávání okolí Holešova z hlediska biologie, chemie, fyziky; sekunda; realizace vybraných témat environmentální výchovy a osobnostní a sociální výchovy;

19 Přehled realizace průřezových témat na vyšším stupni gymnázia (kvinta oktáva a 1. ročník 4. ročník) dle RVP G: Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Realizace: Adaptační kurz 1. roč. Společenskovědní kurz 1. roč. + Ki Třídnické hodiny a třídnické aktivity všechny ročníky SV 1. roč. + Ki Čj 2. roč. + Sx VV 1., 2. roč. + Ki, Sx LVK 1. roč. + Ki SV 1. roč. + Ki VV 1., 2. roč. + Ki, Sx Třídnické hodiny a třídní aktivity Sportovní kurz 3. roč. + Sp Čj všechny ročníky VG Společenskovědní kurz 1. roč. + Ki Morálka všedního dne SV 1. roč. + Ki Třídnické hodiny a třídní aktivity Spolupráce a soutěž Sportovní kurz 3. roč. + Sp VV 1., 2. roč. + Ki, Sx Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy: Globalizační a rozvojové procesy Realizace: SV 2. roč. + Sx Z 1. roč. +Ki D 3. roč. + Sp Nj/Fj 1. roč.

20 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě Vzdělávání v Evropě a ve světě Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Aj 4. roč. + Ok Čj 4. roč. + Ok D 3. roč. + Sp Z 1. roč. +Ki Nj/Fj 2. roč. SV 2. roč. + Sx D 3. roč. + Sp Z 2. roč. +Sx SV 2. roč. + Sx Fj 2. roč. Nj 4. roč VV všechny ročníky VG D všechny ročníky VG Z 2. roč. +Sx Čj všechny ročníky Aj 4. roč. + Ok Fj 4. roč. + Sx Nj 4. roč. + Ok Fj 3. roč. + Ki Nj 4. roč. Ok Z 1. roč. +Ki Aj 2. roč. + Sx Realizace: Den jazyků všechny ročníky Z 1. roč. + Ki SV 1. roč. + Ki Čj 3., 4. roč. + Sp, Ok Den jazyků všechny ročníky Z 1. roč. + Ki SV 1. roč. + Ki

21 Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi Nj, Fj 1. roč. z různého kulturního prostředí Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a české republiky Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Média a mediální produkce (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) Mediální produkty a jejich významy (citlivé vnímání souvislostí v nestrukturovaném sociálním prostředí) Uživatelé (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům) Účinky mediální produkce a vliv médií (aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí) Role médií v moderních dějinách (vědomí postavení médií ve společnosti) Bi 1. roč. + Ki Přírodovědné terénní cvičení 2.roč + Sx Aj 3. roč. + Sp Bi 1. roč. + Ki Realizace: Aj 3. roč. + Sp Hv 1. roč. + Ki SV 2. roč. + Sx Hv 2. roč. + Sxi SV 3. roč. + Sp Čj 3. roč. + Sp Čj 3. roč. + Sp Čj 1., 2., 3. roč. + Ki, Sx, Sp Aj 3. roč. + Sp

22 Poznámky k realizaci průřezových témat na vyšším gymnáziu: ADAPTAČNÍ KURZ vícedenní seznamovací kurz pro žáky nových ročníků (NG prima, VG 1. ročník) zaměřený na seznámení, adaptaci, pozitivní start do studia v novém prostředí. Realizuje vybrané okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). SPOLEČENSKOVĚDNÍ KURZ Týdenní program pro třídy prima, kvinta a 1. ročník zaměřený na problematiku Ov, SV, D + realizace vybraných okruhů z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). LVK = LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - Týdenní pobytový lyžařský kurz pro žáky 1. ročníku a kvinty. Kromě odborného lyžařského výcviku se žáci seznamují se cvičením sebekontroly a sebeovládání a realizují vybraný tematický okruh průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. DEN JAZYKŮ Jednodenní akce zaměřená na cizí jazyky určená všem žákům školy a žákům devátých ročníků místních ZŠ. Žákům je nabízen pestrý program různých aktivit počínaje výukou vybraných předmětů v angličtině, prezentací moderních vyučovacích metod v hodinách angličtiny pro ZŠ i pro SŠ, přes zábavné formy jazykových kvízů zaměřených na znalosti reálií příslušné jazykové oblasti (Anglie, Francie, Německo). Projekt je doplněn prezentací cizojazyčného tisku a učebnic, informacemi o mobilitě studentů, besedami s rodilými mluvčími. SPORTOVNÍ KURZ - Týdenní pobytový sportovní projekt v rekreační oblasti Hostýnských vrchů na Rusavě s dopravou na vlastních kolech, určený žákům 3. ročníku a septimy. Pobyt v přírodě je vyplněn těmito sportovními aktivitami: pěší turistika, cykloturistika, základy vodáckého výcviku, sportovní a komunikativní hry a soutěže, procvičování základů první pomoci. PŘÍRODOVĚDNÉ TERÉNNÍ CVIČENÍ - týdenní kurz zaměřený na praktické procvičování dovedností ve vyučovacích předmětech biologie, chemie, zeměpis a fyzika; realizuje vybrané části environmentální výchovy; výstupem kurzu jsou vyplněné pracovní listy a hodnocení závěrečné práce; 2. ročník, sexta.

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více