Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium zpracován podle RVP GV a RVP ZV. 1.2 Vzdělávací program: a) Čtyřletý vzdělávací program b) Osmiletý vzdělávací program Vzdělávání v osmiletém gymnáziu se člení na vyšší a nižší stupeň: - nižší stupeň je tvořen prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia (prima kvarta) - vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia (kvinta oktáva) 1.3 Studijní forma vzdělávání: denní 1.4 Předkladatel: - Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov - IČO: IZO školy: IZO ředitelství: jméno ředitele školy: PaedDr. Zdeněk Janalík - jméno koordinátora tvorby ŠVP: PaedDr. Zdeněk Janalík Mgr. Jan Urban - kontakty: telefon: fax: webové stránky: 1.5 Zřizovatel: - název: Krajský úřad Zlínského kraje - adresa: Třída Tomáše Bati Zlín - kontakty webové stránky:

3 1.6 Platnost dokumentu od: - datum: 1. září podpis ředitele: - razítko školy: 1.7 Informační zdroje: - - Výroční zpráva - - Bulletin (pro žáky prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia) - Den otevřených dveří - Informační tabule - Prezentace gymnázia na základních školách spádové oblasti okresů Kroměříž a Zlín

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost školy: Kapacita školy je určena pro vzdělávání 480 žáků v 16 třídách. Komplex školy tvoří původní čtyřpodlažní budova z roku 1902, která je krčkem spojena s novou přístavbou z roku 1999, přilehlé školní hřiště, vnější a vnitřní dvůr a školní park. Škola je výhodně umístěna v bezprostřední blízkosti vlakového a autobusového nádraží na hlavní ulici města. Gymnázium je spádovou školou pro žáky ze základních škol těchto obcí: Holešov a okolní obce, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Fryšták, Kroměříž, Zlín. Kde nás najdete: 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky): Původní budova z roku 1902: Původní budova zahrnuje 16 kmenových tříd, 12 odborných učeben (odborné laboratoře biologie, fyziky, chemie, učebny hudební a výtvarné výchovy, fyziky, tři učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, dvě multimediální učebny pro širší využití, dvě jazykové učebny), studovnu s knihovnou vybavenou počítačovou technikou s možností připojení na internet, kterou žáci využívají i mimo vyučování, společenskou aulu pro 200 osob s jednou třídou v půdní vestavbě, školní klub, šatny, tělocvičnu. Součástí budovy je dále

5 ředitelna, kancelář zástupců ředitele a administrativních pracovnic, sborovna, 9 kabinetů pro učitele, místnost školníka a uklízeček, místnost školního serveru a rozhlasu. V každém poschodí jsou sociální zařízení pro žáky i vyučující. V půdních prostorách je umístěna kotelna školy. Součástí budovy je i školní byt pro školníka. Všechny odborné učebny jsou vybaveny odpovídající didaktickou technikou, která se pravidelně modernizuje a rozšiřuje. Škola nabízí studentům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WIFI. Nová přístavba z roku 1999: Novou přístavbu tvoří sportovní víceúčelová hala s umělým povrchem, 2 šatny s kompletním sociálním zařízením, posilovna, výdejna stravy s jídelnou, kde se může najednou stravovat až 100 žáků. Víceúčelové školní hřiště: Hřiště je využíváno pro výuku tělesné výchovy ve venkovních podmínkách. Tvoří jej atletický ovál s umělým povrchem, doskočiště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a vnitřní hřiště s umělou trávou na malou kopanou, košíkovou a odbíjenou. Všechna sportovní zařízení jsou v době mimo vyučování maximálně využívána jak našimi žáky, tak i tělovýchovnými organizacemi a kluby města Holešova. V posledních dvaceti letech prošla škola rozsáhlými úpravami. V nejbližším období je třeba realizovat výměnu oken a zabývat se zdokonalením regulačního systému vytápění. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele (z toho jeden statutární) a interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. Procentuální zastoupení mužů a žen je vyrovnané. Konkrétní stav pedagogických pracovníků v daném školním roce najdete na našich webových stránkách. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Učitelé jednotlivých předmětů se průběžně dále vzdělávají ve svém oboru v rámci DVPP. 2.4 Charakteristika žáků: Gymnázium je spádovou školou pro žáky ze základních škol těchto obcí: Holešov a okolní obce, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Fryšták, Kroměříž, Zlín. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce:

6 Pilotní škola RVP GV: Od bylo naše gymnázium pilotní školou, která tvorbou školního vzdělávacího programu ověřovala pilotní verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. ESF : Další oblastí, na kterou se škola dlouhodobě zaměřuje, je tvorba a realizace projektů financovaných z ESF. Jsou to Operační programy Rozvoje lidských zdrojů v oblastech 3.1 a 3.3, kde v období škola úspěšně realizovala dva projekty. V současné době je škola zapojena do dvou projektů: EU-peníze školám a laboratorium přírodních věd. Podílíme se na tvorbě informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje (www.zkola.cz). Sportovní projekty školy: vodní turistika, cykloturistika, výběrový zahraniční lyžařský kurz, přebory školy v odbíjené, košíkové, malé kopané, florbalu. Akce zaměřené na OSV a vzdělávací terénní cvičení: přírodovědný, společenskovědní, zdravotnický, sportovní a literárně-historický kurz Vícedenní zahraniční zájezd: výběr Francie, Irsko, Anglie apod. Odborné předmětové exkurze nabídka předmětových komisí Peer Program v rámci protidrogové prevence v MPP. Každoroční úspěšné projektové dny: Den jazyků, Beánie (přijetí nových žáků), Vánoční den, Majáles, Den otevřených dveří. Mezinárodní spolupráce: Předmětové komise cizích jazyků, společenských věd a dějepisu organizují pravidelně týdenní jazykově poznávací zájezdy do Francie a Anglie a jednodenní zájezdy do Vídně a Osvětimi. Připravujeme spolupráci s gymnáziem v Turčianských Teplicích 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Spolupráce se školskou radou: Školská rada byla zřízena podle usnesení Radou Zlínského kraje k Je šestičlenná v tripartitním zastoupení. Dva členové byli jmenováni zřizovatelem, dva členové zastupují pedagogický sbor a byli zvoleni pedagogickým sborem. Dva členové zastupují rodiče žáků a byli zvoleni zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada je poradní orgán, který se řídí jednacím řádem a zasedá nejméně dvakrát ročně. Má dvě funkce: - výkonnou vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků. - projednávací projednává návrh rozpočtu školy na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

7 Spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci: Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) vznikl v roce Členové klubu se scházejí na členské schůzi a volí ze svého středu výbor klubu a revizního člena. Výbor KRPŠ se schází nejméně jedenkrát za měsíc. Finančně se spolupodílí na některých projektech gymnázia (odměňování úspěšných žáků, ples gymnázia, vánoční koncert, zahraniční zájezdy, startovné a ceny na sportovní soutěže, cyklistické a vodácké zájezdy, doprava na lyžařské kurzy, turistické a kulturní výlety, upomínkové předměty pro maturanty apod.). KRPŠ napomáhá v komunikaci ve vztazích rodič - žák - učitel - vedení školy. Podněty ze strany rodičů jsou předkládány a konzultovány s vedením školy. Pravidelně, dvakrát ročně (podzim a jaro) pořádáme pro zákonné zástupce konzultační den a třídní schůzky. Zákonní zástupci mají možnost domluvit si kdykoliv mimo vyučování individuální schůzku s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. Spolupráce s místními i regionálními partnery: Městské kulturní středisko Holešov - pořádání společných výchovně vzdělávacích akcí Úřad práce Kroměříž - prezentace středních škol, besedy s maturanty Středisko volného času TyMy Holešov společné projekty Jazyková škola Zlín realizace FCE kurzů ke zkoušce z anglického jazyka Městská knihovna Holešov literární besedy Krajský úřad Zlín a Nadace T. Bati ve Zlíně Univerzita T. Bati Zlín - přednášky, besedy Rada amatérské umělecké činnosti Kroměříž účast učitelů v okresních a krajských porotách uměleckých soutěží Skřítek, o.s. Holešov adaptační kurzy, lyžařské kurzy (program OSV), Společenskovědní kurz kurz celodenní program pro všechny třídy Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Městské divadlo Zlín Mediační a probační služba Zlín Krajský soud ve Zlíně Katastrální úřad - Katastrální pracoviště Holešov Sportcentrum Holešov - spolupráce při materiálním a metodickém zajištění výuky Alcedo Vsetín - spolupráce při zajištění sportovního kurzu KN TB Zlín - spolupráce při zajištění sportovního kurzu VPŠ a SPŠ MV Holešov - spolupráce při zajištění sportovního kurzu a Dne ochrany člověka za mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor - spolupráce při zajištění Dne ochrany člověka za mimořádných událostí OO Policie ČR Holešov - spolupráce při zajištění Dne ochrany člověka za mimořádných událostí SOŠG Staré Město (pobytový kurz; environmentální výchova; 1. ročníky, kvinta) G. Vsetín, G. TGM Zlín projekt Laboratorium přírodních věd

8 Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami: Spolupráce s Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou semináře školních metodiků prevence sociálně patologických jevů, spoluúčast na akcích se specifickým obsahem, který respektuje aktuální problémy mládeže besedy, projekty, nebo jiné kontaktní techniky (PEER program). Pravidelná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kroměříž schůzky a semináře ŠMP. Spolupráce s jinými institucemi: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc partnerská škola Přírodovědecká fakulta MU Brno týden chemie (týdenní stáž pro vybrané žáky/zájemce o chemii) VŠCHT Praha moderní hodina chemie (jednodenní program) UTB Zlín týdenní stáž pro vybrané studenty (chemie) Britská rada jazykové, metodické a vzdělávací akce v anglickém jazyce. Aliance francaise jazykové, metodické a vzdělávací akce ve francouzském jazyce. Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) Memorial and Museum Auschwitz Birkenau (Dějepisná exkurze Osvětim) Národní institut dětí a mládeže (Dějepisná olympiáda) Katedra Geoinformatiky při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci studovna historických fondů Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

9 3.1 Zaměření školy: Jaká je naše škola? Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol. Našim cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Nabízíme jim možnost individuální a průběžné volby studijního programu přírodovědného nebo společenskovědního zaměření, dle zájmu, potřeb a v souladu s jejich další studijní orientací. Studijní program je postaven na principu profilace studentů prostřednictvím volitelných předmětů, kterým jsou v závěrečném ročníku studia věnovány téměř všechny disponibilní hodiny ředitelky školy. V rámci studijního programu věnujeme velkou pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale dovednosti učit se, řešit samostatně problémy s učením i řešit osobní problémy. Čím se naše škola odlišuje a co specifického žákům nabízí? Otevřené a přátelské prostředí, umožňující diskusi a názorovou různorodost. Velmi dobrou úroveň komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy. Vysokou úroveň pedagogické práce s žáky. Přiměřenost kladených nároků a požadavků na žáky. Vzájemný respekt a úcta ve vztahu učitel žák. Velkou nabídku mimoškolních aktivit (práce s žáky mimo vyučování). Průběžné, systematické a cílené vzdělávání učitelů. Zkušenosti s mezinárodními, celostátními i regionálními projekty. K čemu směřujeme? Vedeme žáky k samostatnému studiu, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu. Učíme žáky pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je k zapojení do reálného života. Směřujeme žáky k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Možnosti školy: Nabízíme volný přístup k internetu, studijním materiálům a literatuře ve školní studovně. Umožňujeme žákům využívání sportovního areálu školy, organizujeme sportovně turistické kurzy, zahraniční poznávací zájezdy a mnoha dalších mimoškolních aktivit. Zapojujeme se do mezinárodních projektů. Úloha školy v regionu:

10 Škola má významné postavení v regionu, což dokazují dlouhodobě úspěšné výsledky při přijetí žáků na VŠ, výborné výsledky žáků v odborných soutěžích a SOČ na mezinárodní úrovni, zájem o studium na naší škole, autorita školy u veřejnosti i výroční ocenění učitelů školy zřizovatelem za vynikající pedagogickou práci. 3.2 Profil absolventa: - umí být tolerantní i kritický k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám; - dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností; - umí se samostatné vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání; - získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít v praktickém životě; - umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací; - je schopen pracovat samostatně i v kolektivu; - umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce i své názory; - chrání své zdraví a dokáže účinně pomoci druhým; - podílí se na ochraně životního a pracovního prostředí i kulturních a společenských hodnot; - zná zákonné normy a postihy za jejich případné porušení; - je schopen zapojit se do společenského dění jako aktivní občan; - nabyté klíčové kompetence dále rozvíjí v procesu celoživotního vzdělávání; - je všestranně připraven k přijímacím zkouškám na VŠ; - prakticky požívá komunikativní dovednosti dvou cizích jazyků ve svém profesním i osobním životě; - uplatňuje základní myšlenkové operace, fantazii a představivost; - je schopen adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky; - umí využívat moderní informační technologie a dokáže prezentovat výsledky své práce s využitím těchto technologií; - je schopen pružně reagovat na aktuální požadavky mezinárodního trhu práce; - dokáže využít aktuálních mediálních informací, zhodnotit je a orientovat se v nich; 3.3 Organizace přijímacího řízení Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia jsou přijímání uchazeči, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní školy a při přijímacím řízení splnili stanovená kritéria pro přijetí a uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali základní vzdělání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili stanovená kritéria pro přijetí. Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia jsou přijímání uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a

11 při přijímacím řízení splnili stanovená kritéria pro přijetí. Organizace přijímacího řízení na našem gymnáziu vychází z platných právních předpisů a norem. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší škole, budou přijímání podle kritérií zveřejněných na webových stránkách školy. Kritéria budou zveřejněna vždy nejpozději do 31. ledna daného roku. 3.4 Organizace maturitní zkoušky: Maturitní zkouška se řídí platnými právními předpisy a normami. Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce, která je opatřena doložkou o získání příslušného stupně vzdělání. Žáci obdrží spolu s maturitním vysvědčením dodatek k osvědčení v anglické verzi (EUROPASS). Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky: Skládá se ze dvou zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky. Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Písemné části zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Účast je povolena pouze zadavateli písemné části, dále školnímu komisaři, řediteli školy a inspektorům České školní inspekce. Ostatní části maturitní zkoušky jsou veřejné. Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Profilová část maturitní zkoušky: Skládá se ze dvou povinných zkoušek. Nabídka povinných zkoušek je určena podle školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Jsou to všechny vyučovací předměty obsažené v učebním plánu kromě environmentální výchovy a tělesné výchovy. Termíny konání těchto zkoušek jsou stanoveny ročním harmonogramem výchovně vzdělávací činnosti vždy na začátku školního roku. Zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Profilovou část maturitní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání, a to i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Tato část maturitní zkoušky se koná na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov. Před zahájením profilové části maturitní zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy. Tato část maturitní zkoušky je veřejná, s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. Kromě povinných zkoušek si může žák zvolit ještě další nepovinné zkoušky, avšak nanejvýše dvě. Žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy. Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

12 Pozn.: Podle 81 Zákona č. 561/2004 Sb., žák může konat z každé zkoušky dvakrát zkoušku opravnou, a to jak ve společné, tak i v profilové části. 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie: Společnými postupy na úrovni školy, uplatňovanými ve výuce i mimo výuku, všichni pedagogové cíleně utvářejí, na nižším stupni gymnaziálního vzdělávání a dále rozvíjejí na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání, klíčové kompetence žáků. Kompetence k učení Volbou vhodných učebních strategií, vedeme žáky k efektivnímu učení, plánování a řízení vlastního učení. Zadáváme úkoly, které vedou žáka k vyhledávání, třídění a systemizaci informací. Volíme postupy, které vybízí žáka k užívání obecně požívaných znaků, symbolů a termínů. Vytváříme žákům prostor pro pozorování a experimentování. Oceňováním pokroků v učebním procesu posilujeme v žácích pozitivní vztah k učení. Vytváříme úkoly a situace, které umožňují žákům aplikovat poznatky a vidět v souvislostech. Kompetence k řešení problémů Volbou problémových úloh ve výukovém procesu, vedeme žáky k řešení problémových situací. Oceňováním a pozitivní zpětnou vazbou, vedeme žáka k vytrvalosti při řešení problémů. Zadáváme takové typy úloh a prací, které žák musí řešit samostatně. Vhodnými typy úloh vedeme žáka k dovednosti aplikovat známé postupy při řešení různých situací. Pravidelným vyhodnocováním pracovních výsledků žáka, jej vedeme k uvědomení si zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

13 Kompetence komunikativní Ve výukovém procesu vytváříme příležitosti k formulaci a vyjádření vlastních myšlenek. Zadáváním písemných prací, dle předem stanovených kritérií, vedeme žáky ke kultivovanému písemnému projevu. Vytváříme prostor pro ústní prezentaci znalostí, vědomostí či pocitů a vedeme žáky ke kultivovanému mluvenému projevu. Vzájemnými diskusemi vedeme žáky k dovednosti naslouchat i argumentovat. Zařazujeme do výuky materiály, které vedou k porozumění textům, obrazovým a zvukovým záznamům a běžně užívaným gestům. Využíváme ve výuce aktivity, které vyžadují využití IT technologií ke komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální V rámci výchovně vzdělávacího procesu vytváříme situace a úlohy, které vyžadují účinnou spolupráci ve skupině. Partnerským přístupem a pochvalou podporujeme přátelské vztahy ve třídách, mezi třídami i v rámci pracovních skupin. Volíme aktivity, které umožňují žákům sdělovat své pocity a vedeme je k respektování názoru jiných. Vytváříme problémové situace, které vedou žáky k získání dovednosti požádat o pomoc. Kompetence občanské Vytváříme příležitosti a situace, během kterých se žáci učí k zodpovědnému rozhodování v krizových situacích. Pravidelným informováním vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Terénními vycházkami posilujeme v žácích pozitivní vztah k historickému, kulturnímu a přírodnímu dědictví v rámci regionu i mimo něj. Ekologizací školního provozu a osobním příkladem vedeme žáky k respektování požadavků na kvalitní pracovní a životní prostředí. Kompetence pracovní

14 Besedami s odborníky, účastí na odborných kurzech, či přípravou projektových dnů vedeme žáky k pozornosti ke svému zdraví i zdraví druhých. Besedami s bývalými absolventy, konzultacemi s výchovným poradcem či návštěvami specializovaných odborných pracovišť vedeme žáky k zájmu o svůj profesní růst. Důsledným vyžadováním dodržování vymezených pravidel vedeme žáky k bezpečnému používání vybavení učeben a laboratoří. Společnými postupy na úrovni školy, uplatňovanými ve výuce i mimo výuku, všichni pedagogové cíleně utvářejí, na nižším stupni gymnaziálního vzdělávání a dále rozvíjejí na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání, klíčové kompetence žáků. 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zajišťujeme: - možnost individuálního plánu podle míry a stupně zdravotního postižení - individuální přístup k žákům - přiměřené materiálně technické vybavení odborných učeben - spolupráci se zákonnými zástupci žáků a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou - vhodné studijní podmínky pro podporu nadání a talentu žáka se SVP - citlivý a taktní přístup ze strany všech pedagogických pracovníků Pro žáky se sociálním znevýhodněním zajišťujeme: - individuální přístup a pomoc při integraci žáka do nového prostředí - podporu nadání a talentu žáka - vhodné přístupy a příznivé klima ve třídě - různé způsoby organizace výuky tak, aby vycházela ze zájmů a potřeb žáka

15 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v některé z předmětových soutěží na celostátní nebo mezinárodní úrovni, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu (dále ISP): - žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, který je součástí rozhodnutí o povolení individuálního studijního plánu; - kontrola práce žáka a průběžná klasifikace se odvíjí dle předem dohodnutých pravidel a podmínek; - termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty s vyučujícím na konkrétní individuální termíny. Na udělení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (termíny uzavírání klasifikace, docházka do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení ISP jsou dobré studijní výsledky i v ostatních předmětech.

16 3.8 Průřezová témata Přehled realizace průřezových témat na nižším stupni gymnázia (prima kvarta) dle RVP ZV: Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy: Občanská společnost a škola Realizace: Adaptační kurz prima Společenskovědní kurz prima LVK tercie Ov prima, sekunda, tercie Hv prima, sekunda, tercie M prima Čj sekunda Vv všechny ročníky Adaptační kurz prima Společenskovědní kurz prima Třídnické hodiny a třídnické aktivity všechny ročníky Skupinová práce při každé realizaci v jakémkoliv předmětu Minimální preventivní program Peer program sekunda Ov prima, tercie Ov kvarta Zdravotnický kurz - tercie Realizace: Ov - prima Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Ov - tercie Ov - tercie

17 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu Ov - tercie rozhodování Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Kulturní diference Lidské vztahy Realizace: Aj prima, sekunda, tercie Nj/Fj sekunda D prima Z sekunda (starý), tercie (nový) Aj prima, sekunda, tercie Nj/Fj sekunda Z sekunda (starý), tercie (nový) D prima, kvarta Nj,/Fj kvarta Z sekunda (starý), tercie (nový) Realizace: OV sekunda Z prima (nový), kvarta (starý) OV sekunda Nj/Fj kvarta Etnický původ Z prima, tercie (nový), sekunda (starý) Aj kvarta Multikulturalita Nj/Fj - sekunda OV tercie Princip sociálního smíru a solidarity Nj/Fj - tercie Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Kompletně zpracováno jako samostatný vyučovací předmět Environmentální výchova v kvartě. Vybrané položky realizovány v rámci Přírodovědného terénního cvičení (sekunda) a Environmentálního terénního cvičení (kvarta).

18 Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Tematické okruhy receptivních činností Tematické okruhy produktivních činností Realizace: Vv všechny ročníky Čj prima, tercie, kvarta Čj - kvarta Poznámky k realizaci průřezových témat na nižším gymnáziu: ADAPTAČNÍ KURZ vícedenní seznamovací kurz pro žáky nových ročníků (NG prima, VG 1. ročník) zaměřený na seznámení, adaptaci, pozitivní start do studia v novém prostředí. Realizuje vybrané okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). SPOLEČENSKOVĚDNÍ KURZ týdenní program pro třídy prima, kvinta a 1. ročník zaměřený na problematiku Ov, SV, D, a realizace vybraných okruhů z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). LVK = LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - Týdenní pobytový lyžařský kurz pro žáky tercie. Kromě odborného lyžařského výcviku se žáci seznamují se cvičením sebekontroly a sebeovládání a realizují vybraný tematický okruh průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. PEER PROGRAM - Dvoudenní projekt zaměřený na protidrogovou tematiku. Během projektu se realizuje tematický okruh Sociální rozvoj z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. ENVIRONMENTÁLNÍ TERÉNNÍ CVIČENÍ 2-3 denní pobyt zaměřený na environmentální výchovu; kvarta. ZDRAVOTNICKÝ KURZ teoretický a praktický nácvik první pomoci s využitím zdravotnické techniky, součástí je návštěva Záchranné služby, praktický nácvik a modelové situace probíhají pod vedením zdravotnického personálu; tercie. PŘÍRODOVĚDNÉ TERÉNNÍ CVIČENÍ dvoudenní kurz zaměřený na poznávání okolí Holešova z hlediska biologie, chemie, fyziky; sekunda; realizace vybraných témat environmentální výchovy a osobnostní a sociální výchovy;

19 Přehled realizace průřezových témat na vyšším stupni gymnázia (kvinta oktáva a 1. ročník 4. ročník) dle RVP G: Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Realizace: Adaptační kurz 1. roč. Společenskovědní kurz 1. roč. + Ki Třídnické hodiny a třídnické aktivity všechny ročníky SV 1. roč. + Ki Čj 2. roč. + Sx VV 1., 2. roč. + Ki, Sx LVK 1. roč. + Ki SV 1. roč. + Ki VV 1., 2. roč. + Ki, Sx Třídnické hodiny a třídní aktivity Sportovní kurz 3. roč. + Sp Čj všechny ročníky VG Společenskovědní kurz 1. roč. + Ki Morálka všedního dne SV 1. roč. + Ki Třídnické hodiny a třídní aktivity Spolupráce a soutěž Sportovní kurz 3. roč. + Sp VV 1., 2. roč. + Ki, Sx Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy: Globalizační a rozvojové procesy Realizace: SV 2. roč. + Sx Z 1. roč. +Ki D 3. roč. + Sp Nj/Fj 1. roč.

20 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě Vzdělávání v Evropě a ve světě Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Aj 4. roč. + Ok Čj 4. roč. + Ok D 3. roč. + Sp Z 1. roč. +Ki Nj/Fj 2. roč. SV 2. roč. + Sx D 3. roč. + Sp Z 2. roč. +Sx SV 2. roč. + Sx Fj 2. roč. Nj 4. roč VV všechny ročníky VG D všechny ročníky VG Z 2. roč. +Sx Čj všechny ročníky Aj 4. roč. + Ok Fj 4. roč. + Sx Nj 4. roč. + Ok Fj 3. roč. + Ki Nj 4. roč. Ok Z 1. roč. +Ki Aj 2. roč. + Sx Realizace: Den jazyků všechny ročníky Z 1. roč. + Ki SV 1. roč. + Ki Čj 3., 4. roč. + Sp, Ok Den jazyků všechny ročníky Z 1. roč. + Ki SV 1. roč. + Ki

21 Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi Nj, Fj 1. roč. z různého kulturního prostředí Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a české republiky Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy: Média a mediální produkce (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) Mediální produkty a jejich významy (citlivé vnímání souvislostí v nestrukturovaném sociálním prostředí) Uživatelé (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům) Účinky mediální produkce a vliv médií (aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí) Role médií v moderních dějinách (vědomí postavení médií ve společnosti) Bi 1. roč. + Ki Přírodovědné terénní cvičení 2.roč + Sx Aj 3. roč. + Sp Bi 1. roč. + Ki Realizace: Aj 3. roč. + Sp Hv 1. roč. + Ki SV 2. roč. + Sx Hv 2. roč. + Sxi SV 3. roč. + Sp Čj 3. roč. + Sp Čj 3. roč. + Sp Čj 1., 2., 3. roč. + Ki, Sx, Sp Aj 3. roč. + Sp

22 Poznámky k realizaci průřezových témat na vyšším gymnáziu: ADAPTAČNÍ KURZ vícedenní seznamovací kurz pro žáky nových ročníků (NG prima, VG 1. ročník) zaměřený na seznámení, adaptaci, pozitivní start do studia v novém prostředí. Realizuje vybrané okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). SPOLEČENSKOVĚDNÍ KURZ Týdenní program pro třídy prima, kvinta a 1. ročník zaměřený na problematiku Ov, SV, D + realizace vybraných okruhů z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (ZV i G). LVK = LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - Týdenní pobytový lyžařský kurz pro žáky 1. ročníku a kvinty. Kromě odborného lyžařského výcviku se žáci seznamují se cvičením sebekontroly a sebeovládání a realizují vybraný tematický okruh průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. DEN JAZYKŮ Jednodenní akce zaměřená na cizí jazyky určená všem žákům školy a žákům devátých ročníků místních ZŠ. Žákům je nabízen pestrý program různých aktivit počínaje výukou vybraných předmětů v angličtině, prezentací moderních vyučovacích metod v hodinách angličtiny pro ZŠ i pro SŠ, přes zábavné formy jazykových kvízů zaměřených na znalosti reálií příslušné jazykové oblasti (Anglie, Francie, Německo). Projekt je doplněn prezentací cizojazyčného tisku a učebnic, informacemi o mobilitě studentů, besedami s rodilými mluvčími. SPORTOVNÍ KURZ - Týdenní pobytový sportovní projekt v rekreační oblasti Hostýnských vrchů na Rusavě s dopravou na vlastních kolech, určený žákům 3. ročníku a septimy. Pobyt v přírodě je vyplněn těmito sportovními aktivitami: pěší turistika, cykloturistika, základy vodáckého výcviku, sportovní a komunikativní hry a soutěže, procvičování základů první pomoci. PŘÍRODOVĚDNÉ TERÉNNÍ CVIČENÍ - týdenní kurz zaměřený na praktické procvičování dovedností ve vyučovacích předmětech biologie, chemie, zeměpis a fyzika; realizuje vybrané části environmentální výchovy; výstupem kurzu jsou vyplněné pracovní listy a hodnocení závěrečné práce; 2. ročník, sexta.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 1.1. Název...5 1.2. Vzdělávací program školy...5 1.3. Studijní forma

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11; 482429841, 482710077; fax 485103880 http://www.gfxs.cz; sekretariat@gfxs.cz Školní vzdělávací

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Verze č. 1 platná od 1. 9. 2010 Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti. J. A.

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM zpracováno podle ŠVP ZV a ŠVP GV Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO A ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01

Více

Školní vzdělávací program osmiletého gymnázia. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program osmiletého gymnázia. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV, RVP G) Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet. ( Docto homini et erudito vivere est cogitare. ) Marcus Tullius CICERO

Více

GYMNÁZIUM Trhové Sviny

GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G pro nižší i vyšší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní 995 Vzdělávací program: osmiletý Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - denní studium - A. pro nižšší stupeň šestiletého gymnázia (v souladu s Rámcovým vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Č. j. 756/2010 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306, zpracovaný podle RVP pro gymnázia Platnost a účinnost

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika školy 3 3 Charakteristika ŠVP 6 4 Učební plán 19 5 Učební osnovy 25

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika školy 3 3 Charakteristika ŠVP 6 4 Učební plán 19 5 Učební osnovy 25 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika školy 3 3 Charakteristika ŠVP 6 4 Učební plán 19 5 25 5.1 Matematika a její aplikace 25 5.1.1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více