PorCeTa, o.p.s. Metodika programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PorCeTa, o.p.s. Metodika programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních"

Transkript

1 PorCeTa, o.p.s. Metodika programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, Tábor

2 OBSAH: 1. VYMEZENÍ POJMŮ 2. POSLÁNÍ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE 3. CÍLOVÉ SKUPINY 3. 1 Kritérium věku 3. 2 Kritérium náročnosti 3. 3 Kritérium institucionální 4. ZAMĚŘENÍ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE 4. 1 Nespecifická prevence 4. 2 Specifická prevence 5. METODY A TECHNIKY V PRIMÁRNÍ PREVENCI 6. METODIKA PROGRAMŮ 6. 1 Všeobecná primární prevence 6. 2 Selektivní primární prevence 6. 3 Indikovaná primární prevence 2

3 1. VYMEZENÍ POJMŮ Metodika programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních společnosti PorCeTa, o.p.s. vychází z Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j / k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Je v souladu se Strategií prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality vždy na příslušná období působení strategií, Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže, se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - 29 odst. 1 a 30 odst. 3, a se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů - 18 písm. c). Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizace rizikových projevů chování, zamezení progrese rizikového chování, zmírnění již existující formy a projevů a pomáhání řešení důsledků existujících forem rizikového chování, dále výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. Nespecifická primární prevence jsou veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Specifická primární prevence jsou aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. 3

4 Specifickou primární prevenci lze rozdělit podle cílové skupiny, intenzity programu, podle prostředků a nástrojů, které program využívá a na jaké úrovni je zapojení cílové skupiny, a to do tří úrovní: Všeobecná primární prevence se zaměřuje na běžnou populaci dětí a mládeže, zohledňuje pouze věková kritéria. Jedná se většinou o programy pro školní kolektivy (obvykle třída, skupiny do 30 účastníků). Selektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. Pracuje se zde s třídními kolektivy a s menšími skupinami (případně i jednotlivci). Indikovaná primární prevence je zaměřena na jedince, u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Jedná se o práci s populací s výrazně zvýšeným rizikem výskytu či počínajících projevů rizikového chování. Jedná se o individuální práci s klientem, případně skupinové aktivity indikovaných jedinců. Efektivní primární prevencí rozumíme kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy v menších skupinách, programy a aktivity k tvorbě dobrého klimatu ve třídě a skupině, programy pomáhající odolávat žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, kompetence nutné ke zvýšení odolnosti vůči extremistickým projevů v chování a prekriminálnímu chování, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. Principy efektivní a vyhodnotitelné prevence jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti, názornosti a uvědomělosti. 2. POSLÁNÍ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE Posláním programů primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s. je poskytovat programy a aktivity, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování a prevenci možného prekriminálního a kriminálního jednání a k větší informovanosti dětí a mladistvých v oblastech vymezených pojmem rizikové chování. Těžištěm naší práce je posilování zdravého sebevědomí, zodpovědnosti za své zdraví, upevnění a posílení pozitivních hodnot, komunikace a tolerance. Vedeme žáky a studenty k utváření vlastního názoru na nejrůznější otázky týkající se aktuálních společenských problémů souvisejících s rizikovým chováním (agresivní chování a šikana, virtuální nebezpečí, závislostní rizika, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, extermismu a rasismu, týrání a sexuální zneužívání apod.). Hlavním cílem programů primární prevence je v maximální míře předcházet a redukovat míru rizik spojených s konkrétními projevy rizikového chování, tedy zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby se u nich výraznější projevy rizikového chování vůbec objevily. 4

5 Programy obecně usilují o: rozvoj sociálních dovedností, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj schopností navazovat zdravé vztahy mimo rodinu, posílení dovedností efektivně řešit konflikty, posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku, podpoření protidrogových postojů, zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času, poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o návykových látkách a nepříznivých důsledcích spojených s jejich užíváním, pozitivní změnu v životě cílové skupiny, podpoření pozitivních občanských postojů, rozšíření a zdokonalení občanských kompetencí, posílení demokratického uvědomění a aplikace zásad demokracie, poskytnutí objektivních informací a uvědomění si nepříznivých důsledků extremistického, xenofobního a sektářského chování, podpoření zdravého životního stylu, zprostředkování informací o rizikách v oblasti sexuality. Všechny programy mají následující charakteristiku: Explicitně vyjadřují vztah ke konkrétní formě rizikového chování. Jsou časově ohraničeny a zahrnují audit potřeb zadavatele, konstrukci programu a jeho schválení zadavatelem, implementaci programu a evaluaci se zajištěním návaznosti ve spolupráci se zadavatelem. Jsou přesně cíleny na danou skupinu a respektují její specifické problémy a potřeby. Jsou dostupné a respektují základní práva jejich účastníků. Obsahují zajištění základních organizačních, personálních a ekonomických požadavků. Obsahují materiální a technické zabezpečení. Mají zajištěnu návaznost a obsahují evaluaci. Všechny programy současně splňují následující kritéria: základní pedagogické principy, kontinuitu (vnitřní i vnější), vyváženost a pravdivost informací, flexibilitu, integraci do školní preventivní strategie prevence rizikového chování, vychází z biologických, sociálních, mentálních, emočních, psychických, kulturních a ekonomických příčin podstaty problému, 5

6 vychází z potřeb odběratelů služeb, vychází ze znalostí daného prostředí, jsou zaměřeny na ty rizikové činitele, které lze ovlivnit, jsou realizovány pro skupiny s max. počtem 30 účastníků nebo 1 třída (mimo např. komponovaného programu, apod.), výběr a použití konkrétní techniky a uplatnění vhodných dovedností pracovníka primární prevence je vždy prováděno s ohledem na cílovou skupinu primární prevence s nutností předem se seznámit s jejími specifiky a zvláštnostmi, účastníci programu mají právo na přestávku, zpravidla po 45 minutách programu, během programu je kladený důraz na aktivitu všech dětí, včetně učitele. Programy pro sekundární cílové skupiny (rodiče, pedagogové) mají vést k větší informovanosti této cílové skupiny o možných problémech týkajících se života dětí a mládeže, o jejich etiologii a varovných signálech. Vedou dospělé k pochopení potřeb a hodnost dětí a mládeže a ukazují místo dospělých autorit v preventivních aktivitách a protektivních faktorech. Informují o možnostech intervence a poskytnou informace o možnostech odborné pomoci. 3. CÍLOVÉ SKUPINY Jasné vymezení a ohraničení cílové skupiny primární prevence je základním předpokladem pro správné přiřazení programu potřebám a problémům dané skupiny osob. V určení cílové skupiny se řídíme klasifikačním modelem, který rozlišuje tři základní kritéria. Tato základní kritéria jsou dále rozdělena do dílčích kritérií a umožňují přehlednou klasifikaci cílových skupin Kritérium věku Kritérium věku rozděluje populaci do šesti cílových skupin, které reflektují významné vývojově-psychologické periody a současně systém věkového členěná cílové populace ve školách a školských zařízeních. a) Předškolní věk (3-6 let) b) Mladší školní věk (6-12 let) c) Starší školní věk (12-15) d) Mládež (15-18) e) Mladí dospělí (18-26 let) f) Dospělá populace (nad 26 let) 6

7 V kritériu věku je obsažena diferenciace z hlediska úrovně primární prevence (všeobecná, selektivní nebo indikovaná). Kritérium věku zohledňuje použití metod vzhledem k vývojovým specifikům cílové skupiny. Programy primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s. jsou směřovány zejména na věkovou skupinu od 3 do 18 let (i více, pokud navštěvují střední školu), s dalšími skupinami je pracováno v rámci poradenské činnosti. Výjimku tvoří cílová skupina dospělých - rodičů a pedagogů, která je sekundární skupinou při programech s dětmi a jsou pro ni nabízeny konkrétní programy Kritérium náročnosti Kritérium náročnosti rozlišuje cílovou populaci podle ověřitelné a relevantní míry sociální a zdravotní zátěže. Zdravotní a sociální zátěž se odráží do zvýšené vulnerability vůči rizikovému chování (tj. větší pravděpodobnosti kontaktu s rizikovým chováním s následnou progresí a komplikacemi), i do náročnosti preventivní práce. Žádná skupina, se kterou se v rámci preventivních programů pracuje, není složena jen z jedné kategorie náročnosti. Obvykle jde o "směs" několika druhů kategorií náročnosti, což vyžaduje flexibilitu při přípravě i realizaci programu. Podle kritéria náročnosti rozlišujeme tyto skupiny: a) Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže Populace, která nerealizuje rizikové chování s žádnou mírou pravidelnosti, není zde zaznamenána či prokázána žádná relevantní zdravotní zátěž, ani zátěž sociální a nejsou přítomny žádné komplikující faktory. Pro tuto skupinu je indikovaný program všeobecné primární prevence na podporu a ochranu zdraví, všeobecný rozvoj znalostí, dovedností a postojů protektivních ve vztahu k rizikovému chování. b) Nezasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží Populace, která nerealizuje rizikové chování s žádnou mírou pravidelnosti, ale je zde zaznamenána prokazatelná zvýšená zátěž, a to buď na rovině zdravotní (hereditární zátěž v rodině, duševní poruchy, poúrazové stavy apod.) nebo sociální (nízký příjem, nezaměstnanost, život ve vyloučené lokalitě apod.) a jsou zaznamenány komplikující faktory (rizikové chování člena rodiny, zvýšená dostupnost návykových látek apod.). Pro tuto skupinu je indikovaný program selektivní primární prevence s důrazem na rozvoj takových sociálních dovedností, postojů a znalostí, které vycházejí z analýzy rizikových faktorů konkrétní cílové skupiny. 7

8 c) Zasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže Populace, která realizuje rizikové chování s určitou mírou pravidelnosti, tedy např. od rekreačního užívání návykových látek až po závislostní užívání. Současně zde není zaznamenaná či prokázaná žádná relevantní zdravotní, ani sociální zátěž. Nejsou ani přítomny komplikující faktory (rizikové chování člena rodiny, zvýšená dostupnost návykových látek apod.). Pro tuto skupinu je indikovaný program indikované primární prevence zaměřený na zastavení rozvoje rizikového chování a hledání a následnou podporu protektivních faktorů. d) Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží Populace, která realizuje rizikové chování s určitou mírou pravidelnosti, tedy nikoli na rovině experimentu. Současně je zde zaznamenána prokazatelná zvýšená zátěž, a to buď na rovině zdravotní (hereditární zátěž v rodině, duševní poruchy, poúrazové stavy apod.) nebo sociální (snížený socioekonomický statut, nezaměstnanost, život ve vyloučené lokalitě apod.). Nejsou ale zároveň zaznamenány komplikující faktory související s realizací rizikového chování (rizikové chování člena rodiny, zvýšená dostupnost návykových látek apod.), ani komplikující faktory související s realizací rizikového chování (např. výrazné zhoršení sociální situace, problémy se zákonem, zdravotní problémy vzniklé v důsledku rizikového chování apod.). Pro tuto skupinu je indikovaný program indikované primární prevence s důrazem na rozvoj takových sociálních dovedností, postojů a znalostí, které vycházejí z analýzy rizikových faktorů konkrétní cílové skupiny. e) Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží s výrazným podílem aktuálních komplikujících faktorů nesouvisející s daným typem rizikového chování Skupina představuje populaci, která realizuje rizikové chování s určitou mírou pravidelnosti, u které je současně zaznamenána prokazatelná zvýšená zátěž, a to buď na rovině zdravotní (hereditární zátěž v rodině, duševní poruchy, poúrazové stavy apod.) nebo sociální (snížený socioekonomický statut, nezaměstnanost, život ve vyloučené lokalitě apod.). Zároveň jsou zde prokazatelné další komplikující faktory (rizikové chování člena rodiny, pohyb mezi lidmi s problémy s rizikovým chováním, zvýšená dostupnost návykových látek apod.). Důležitým kritériem je výrazná kumulace více rizikových faktorů. Pro tuto skupinu je indikovaný program indikované primární prevence s důrazem na rozvoj takových sociálních dovedností, postojů a znalostí, které vycházejí z analýzy faktorů zvyšujících vulnerabilitu této skupiny. 8

9 f) Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží s výrazným podílem aktuálních komplikujících faktorů související s daným typem rizikového chování Skupina představuje populaci, která realizuje rizikové chování s určitou mírou pravidelnosti, u které je současně zaznamenána prokazatelná zvýšená zátěž, a to buď na rovině zdravotní (hereditární zátěž v rodině, duševní poruchy, poúrazové stavy apod.) nebo sociální (nízký příjem, nezaměstnanost, život ve vyloučené lokalitě apod.). Zároveň jsou zde prokazatelné další komplikující faktory související s rizikovým chováním (např. výrazné zhoršení sociální situace, problémy ze zákonem, zdravotní problémy vzniklé v důsledku rizikového chování apod.). Důležitým kritériem je výrazná kumulace více rizikových faktorů. Pro tuto skupinu je indikovaný program indikované primární prevence se zaměřením na zastavení rozvoje a postupnou eliminaci rizikového chování a také dalších přitěžujících faktorů, které vznikly jako důsledek realizace rizikového chování Kritérium institucionální Institucionální kritérium definuje cílovou skupinu z hlediska vulnerability ke vzniku rizikového chování, které přímo souvisí s prostředím a profesí. Dále toto kritérium odkazuje k dostupnosti cílové skupiny a k detekci podpůrné sítě v rámci prevence rizikového chování. a) Žáci a studenti (mateřských), základních a středních škol b) Studenti vysokých škol c) Děti a mladiství v zařízeních institucionální výchovy d) Nezaměstnaní mladí lidé do 26 let e) Rizikové profese Programy primární prevence společnosti PorCeTa, o.p.s. se zaměřují na skupinu žáků a studentů mateřských, základních a středních škol a na děti a mladistvé v zařízeních institucionální výchovy. S dalšími cílovými skupinami je pracováno zejména v rámci poradenské činnosti. 9

10 4. ZAMĚŘENÍ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE 4. 1 Nespecifická prevence Programy zaměřené na rozvoj motivace žáků Programy zaměřené na osobnostní rozvoj žáků, zabývají se rozvojem vnitřní i vnější motivace žáka, rozvojem sebepojetí a sebepoznání, nácvikem sebekontroly a sebeorganizace (organizace času, hodnoty, priority) pomocí interaktivních metod - brainstormingu, nácviku kreativity (flexibility, originality, schopnosti "dotahovat" věci do konce ), cvičení na rozvoj fantazie, atd. Programy zaměřené na rozvoj komunikace žáků Programy jsou zaměřené na sociální rozvoj žáků, na zkvalitnění mezilidských vztahů pomocí komunikace. Žáci jsou interaktivně zapojeni do nacvičování empatického a aktivního naslouchání, vnímají rozdíly mezi verbální a nonverbální komunikací, nacvičují asertivní komunikaci, obranu manipulaci a agresi, vyjednávají, vysvětlují, učí se zvládat konflikt a najít uspokojivá řešení konfliktu, zvládají kompromis atd. Programy zaměřené na nácvik technik řešení problémů Programy jsou zaměřené na rozvoj schopností a dovedností žáků orientovat se v běžných i neobvyklých životních situacích. Vede žáky k rozpoznání podstaty problému a k rozeznání jeho příčin a odhadů možných důsledků. Děti ve skupinách řeší konkrétní problémy, shromažďují k nim co nejvíce informací a kritérií, podle kterých se rozhodují pro řešení problému, hledají jiné pohledy na problém a různé postupy řešení. Programy zaměřené na psychosociální klima ve třídě Programy jsou zaměřené na zkvalitnění psychosociálního klimatu ve třídě. Žáci jsou společně s třídním učitelem vtaženi do aktivit vzájemného sebepoznávání, komunikačních technik a aktivit založených na kooperaci, spolupráci a toleranci. Programy zaměřené na strategie zvládání problémových situací Programy jsou zaměřené na nácvik strategií zvládání problémových situací, vedou žáky k náhledu na svoje vlastní, vědomé či neuvědomované strategie, racionální či emocionální. Skupinové aktivity jsou směřovány k podpoře zdravého sebevědomí žáků, vzájemné empatie a ochoty pomoci, k podpoře vzájemných vztahů jako sociální opory, atd. 10

11 Zájmové odpolední aktivity Společnost PorCeTa, o.p.s. realizuje práci v oblasti zájmové činnosti dětí se zaměřením na zkvalitnění pracovních návyků, organizaci času, pracovních a sociálních dovedností, volních vlastností, zkvalitnění pracovních kompetencí a komunikačních dovedností prostřednictvím ergoterapie a rukodělných činností. Jedná se o činnost pro specifickou cílovou skupinu dětí se zdravotním znevýhodněním (neurologickým a psychiatrickým), pro děti s ADHD a vývojovou poruchou chování a děti z pěstounských a náhradních rodin v rámci selektivní primární prevence. Prevence syndromu školní neúspěšnosti Jedná se o individuální práci s dítětem ve smyslu náprav specifických poruch učení a nácviků sociálních dovedností a mediační činnost mezi rodiči, dítětem a školou. Cílem této činnosti je rozvoj schopností a dovedností dítěte a jeho lepší zapojení do výchovně vzdělávacího procesu i do třídního kolektivu, psychická podpora rodině, urovnání konfliktních vztahů mezi rodinou a školou. Jedná se o činnost pro specifickou cílovou skupinu dětí se zdravotním znevýhodněním (neurologickým a psychiatrickým), pro děti s ADHD a vývojovou poruchou chování a děti z pěstounských a náhradních rodin v rámci selektivní primární prevence. Prevence vad komunikačních dovedností Jedná se o individuální práci s dítětem v oblasti logopedických náprav, kdy vady řeči přetrvávají do školního věku a hendikepují dítě ve školní práci (řečový projev, čtení apod.), ale také ve vztazích mezi vrstevníky, a omezují jeho psychický a sociální vývoj. Jedná se o činnost pro specifickou cílovou skupinu dětí se zdravotním znevýhodněním (neurologickým a psychiatrickým), pro děti s ADHD a vývojovou poruchou chování a děti z pěstounských a náhradních rodin v rámci selektivní primární prevence Specifická prevence Programy zaměřené na prevenci záškoláctví Programy jsou zaměřené na zvyšování žákovských kompetencí, psychosociální odolnost, relaxační činnost, sebepoznání a sebeuvědomění. Definují základní pojmy spojené s danou tématikou, zaobírají se právním rámcem, jsou zaměřeny na sebepoznání, sebehodnocení, zvládání problémů ve školní praxi. 11

12 Programy zaměřené na šikanu a extrémní projevy agrese Preventivní programy jsou zaměřeny na agresivní chování, šikanu, prekriminální chování. Definují základní termíny spojené s danou problematikou, zaobírají se právním rámcem těchto jevů, jsou zaměřeny na zkvalitnění sociálních dovedností, komunikačních dovedností, kompetencí demokratického občana, posílení demokracie, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj. Programy zaměřené na prevenci kyberšikany a dalších virtuálních nástrah Programy jsou zaměřené na téma kyberšikany jako specifické formy šikany a agrese, objasňují nástrahy a rizika virtuálních technologii a sociálních sítí. Definují základní termíny spojené s danou problematikou, zaobírají se právním rámcem těchto jevů. Jsou zaměřeny na zkvalitnění vztahů v kolektivu, na rozvoj komunikačních dovedností, na zvládání tlaku médii. Programy zaměřené na prevenci rasismu, xenofobie, extremismu Preventivní programy jsou zaměřeny na téma extremismus, nacismus a neonacismus, xenofobie a rasismus, levicový extremismus, pravicový extremismus. Definují základní termíny spojené s danou problematikou, seznamují s různorodými ideologiemi a věnují se také subkulturám. Pomocí programů žáci získají kompetence demokratického občana, zkvalitní své sociální dovednosti a získají kompetence v oblasti multikultury. Programy zaměřené na prevenci negativního působení sekt Preventivní programy jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj a na poznání nebezpečí sekt z celého spektra. Definují základní termíny spojené s danou problematikou, zaobírají se právním rámcem sekt v ČR - jsou zaměřeny na rozvoj sociálních dovedností, alternativní způsoby života, na zdravý životní styl. Programy zaměřené na prevenci sexuálního rizikového chování Programy jsou zaměřené na problematiku sexuálního rizikového chování, na osobnostní rozdíly dané pohlavím, věkem, výchovou atd. Vedou k úctě k sobě samému i k druhým lidem, k zodpovědnosti za své zdraví (sexuálně přenosné choroby, nechtěné těhotenství u mladých dívek) a k odpovědnosti k partnerství, mateřství a rodičovství. Využívají metody z oblasti sociální a osobnostní výchovy, sexuální výchovy, výchovy k toleranci, komunikace. Programy zaměřené na prevenci závislostního chování Programy jsou zaměřené na celé spektrum závislostního chování, od látkových závislostí (legální a ilegální drogy) po závislosti na procesech (či závislosti bez substancí). Důraz je 12

13 kladen zejména na rizika zneužívání těchto látek a závislostního chování na tělesné a psychické zdraví a na sociální vztahy. Zmíněny jsou též právní a trestně právní souvislosti s touto problematikou. Programy zaměřené na prevenci spektra poruch příjmu potravy Programy jsou zaměřeny na rizikové oblasti pro vznik poruch příjmu potravy u dospívajících dětí, jsou zmíněny osobnostní faktory i vliv společenského tlaku na dokonalou štíhlou postavu, zejména u dívek. Program je zaměřen na osobnostní rozvoj, zejména posilování zdravého sebevědomí, na podporu ke zdravému životnímu stylu a na zvládání tlaku skupiny a médií. Programy zaměřené na poruchy a problémy spojené s CAN Programy jsou zaměřené na přípravu dětí do manželství a rodičovství od nejranějšího věku, dovednosti a znalosti týkající se sexuální výchovy, zaobírají se právním rámcem a Úmluvou o právech dítěte. Využívají metod z oblasti sociální a osobnostní výchovy, sexuální výchovy, výchovy k toleranci, komunikace. Programy zaměřené na prevenci diváckého násilí a vlivu subkultur Preventivní programy jsou zaměřeny na téma diváckého násilí a problematikou s tím spojenou, vandalství a zneužívání alkoholu, zasazují tyto jevy do právního rámce. Seznamují s různorodými subkulturami mládeže, jejich typologií, charakteristickými prvky, vlivem a také riziky. Programy zaměřené na základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování Program je zaměřen na osobnostní rozvoj a rozvoj sociálních dovedností a postojů, schopnosti odolávat tlaku skupiny, nácvikům asertivního jednání (naučit se říci "ne"), je zaměřen na podporu zdravého životního stylu a budování odpovědnosti za svoje chování a za svoje zdraví. Programy zaměřené na právní vědomí napříč typy rizikového chování Programy zaměřené na právní vědomí v souvislosti s různými typy rizikového chování jsou určeny žákům 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ. Definují základní legislativní pojmy spojené s danou problematikou, představují jednotlivé typy rizikového chování v možné charakteristice skutkové podstaty trestného činu. Program je veden formou přednášky, besedy a skupinových prací. 13

14 Programy zaměřené na prevenci prekriminálního a kriminálního chování napříč typy rizikového chování Program je zaměřen na osobnostní rozvoj a rozvoj sociálních dovedností, postojů a znalostí, které vycházejí z analýzy rizikových faktorů konkrétní cílové skupiny. Je veden interaktivními metodami a sebezkušenostními technikami. Jednotlivé programy mají průnik do průřezových témat a do RVP, dodržují všechna pravidla pro programy všeobecné prevence. Programům předchází audit a jsou ukončeny evaluací. Součástí programů je supervize směrem k pedagogům, možnost akreditovaného školení v rámci DVPP. Programy používají metody, techniky a formy práce vhodné pro cílovou skupiny. Časový rámec určuje zadavatel a plně respektuje potřeby cílové skupiny. Podrobný obsah a rozpracované techniky a metody jsou vypracovány samostatně pro jednotlivé cílové skupiny a témata preventivních programů. 5. METODY A TECHNIKY V PRIMÁRNÍ PREVENCI Metody a techniky používané v programech primární prevence se liší v závislosti na cílové skupině a oblasti či tématu primární prevence. A) Metody slovní (klasické výukové metody) přednáška výklad vyprávění práce s textem rozhovor B) Metody aktivizující Metody diskusní - žáci si navzájem vyměňují názory, uvádějí argumenty, ujasňují si daný problém nebo jeho řešení. Diskuse je efektivní nástroj pro výcvik komunikace a pozitivních sociálních postojů. Diskuse je řízená, každý má právo na svůj názor. Situační metody - vycházejí z konkrétních příkladů a umožňují využívat vědomostí, dovedností a zkušeností žáků. Tím je aktivizují, získávají ke spolupráci, podporují rozvoj jejich tvořivosti, ale také jejich rozhodovací dovednosti a tvorbu hodnotových soudů. 14

15 Inscenační metody a hry spočívají v situačním učení v modelových situacích, tzn., že žáci sami aktivně předvádějí určitou situaci inscenování určitého problému. Obvykle dochází k výrazné identifikaci účastníků se svěřenými rolemi. Tyto metody výrazně přispívají k rozvíjení rozhodovacích dovedností a uplatňování hodnotových soudů, kultivaci a rozvíjení intelektuálních schopností spolu s emocionální a volní stránkou jejich osobnosti. Rovněž rozvíjejí schopnosti týmové spolupráce s dosažením synergie, senzitivity, flexibility, odstraňují bariéry tvůrčího myšlení a zvyšují emocionální inteligenci. Brainstorming je velmi účinná metoda přinášející nové nápady a alternativní přístupy k řešení problémů. Podporuje kreativní myšlení. Hraní rolí je metodou vyloženě orientovanou na rozvoj praktických schopností účastníků, od kterých se vyžaduje značná aktivita a samostatnost a současně potřebná dávka hravosti. Účastníci na sebe berou určitou roli a v ní poznávají povahu mezilidských vztahů, střetů a vyjednávání. Scénář role jim přitom může ponechávat větší či menší prostor pro dotváření role, nicméně vždy je nutné řešit konkrétní situaci. Metoda je zaměřena na osvojení si určité sociální role a žádoucích sociálních dovedností. Učí samostatně myslet, reagovat a v neposlední řadě ovládat své emoce. Skupinová práce - jejím přínosem je rozvíjení komunikace a posilování sociálního rozvoje žáků. C) Metody podle používaných technik Sociometrické - mapování skupinové dynamiky, rolí, pozitivních i negativních vazeb, (psychosociální techniky a hry pohybové sociogramy, malé sociometrie, arteterapie, aj.) Zpětná vazba využívána zejména při vztahových programech. V rámci programu ve třídě má každý prostor dát ostatním zpětnou vazbu a sám ji také dostat. Zpětná vazba má svá pravidla, musí být konkrétní, lektoři dohlížejí na bezpečí. Neverbální, pohybové a aktivační Výtvarné a relaxační Dramaticko-výchovné D) Podle stupně zapojení jednotlivců ve třídě Skupinové - práce s celou skupinou, včetně třídního učitele. Důraz na vzájemnou spolupráci, komunikace a fungování třídy jako kolektivu. 15

16 Individuální - rozvoj osobnosti jedince, poznání sebe sama, uvědomění si svého postavení, jedinečnosti, prožívání toho, že jsem členem skupiny. E) Další metody Poradenství - v průběhu realizace preventivních programů a před a po realizaci programu je poskytováno bezplatné poradenství pedagogům, příp. rodičům. Toto poradenství se týká práce se třídami, ve kterých jsou programy realizovány. Spolupráce na informačních programech pro rodiče Terénní práce Adaptační pobyty - k realizaci se využívá zážitková pedagogika a outdoorové aktivity. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Supervize - nezávislá odborná podpora od profesionála, podstatou je rovnovážný vztah mezi supervidovaným a supervizorem Metodické vedení - odborné konzultace, zpracování metodik a posudků Výcvik Trénink Peer programy 6. METODIKA PROGRAMŮ 6. 1 Všeobecná primární prevence Všeobecná primární prevence se zaměřuje na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny, zohledňuje pouze její věkové složení. Oblast zaměření: Nespecifická prevence: postoje motivace 16

17 komunikace řešení problémů psychosociální klima strategie zvládání Specifická prevence: záškoláctví šikana a extrémní formy agrese kyberšikana rasismus a xenofobie negativní působení sekt prevence v adiktologii - kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství, jiné návykové chování spektrum poruch příjmu potravy okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování právní vědomí napříč typy rizikového chování prekriminalita a kriminální chování napříč typy rizikového chování divácké násilí a vliv subkultur Cílová skupina: Primární: žáci předškolní žáci třídy ZŠ žáci 4. a 5. třídy ZŠ žáci 2. stupně ZŠ žáci středních škol Sekundární: pedagogové studenti připravující se na výkon profese v souvislosti s rizikovým chováním rodinní příslušníci děti a mladiství v zařízeních institucionální výchovy Forma působení (dle cílové skupiny): frontální, slovní interaktivní, aktivizující supervize metodické vedení 17

18 Typy programů: Programy zaměřené na rozvoj životních dovedností: program zaměřený na rozhodovací schopnosti program zaměřený na nácvik a rozvoj sociálních dovedností program zaměřený na nácvik dovedností odolávat tlaku Programy zaměřené na intrapersonální rozvoj: program zaměřený na uvědomování si hodnot program zaměřený na stanovování cílů program zaměřen na budování pozitivního sebehodnocení program zaměřený na stanovování norem program informativní program vrstevnický program pro rodiče Délka programu: krátkodobá, jednorázová dlouhodobá, kontinuální Preventivní programy realizujeme jako krátkodobé, či jednorázové, a dlouhodobé, kontinuální. Dlouhodobé programy považujeme za systematičtější, ucelenější a tedy efektivnější způsob práce s cílovou skupinou, avšak zájemce o jednorázové programy neodmítáme Selektivní primární prevence Selektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj rizikového chování, tedy na ty skupiny osob, které jsou více ohroženy než jiné skupiny populace. Oblast zaměření: Nespecifická prevence: postoje motivace komunikace řešení problémů psychosociální klima strategie zvládání 18

19 zájmové kroužky rozvoj nadání prevence syndromu školní neúspěšnosti prevence vad komunikačních dovedností Specifická prevence: záškoláctví šikana a extrémní formy agrese, kyberšikana rasismus a xenofobie negativní působení sekt prevence v adiktologii - kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství, jiné návykové chování spektrum poruch příjmu potravy okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování právní vědomí napříč typy rizikového chování prekriminalita a kriminální chování napříč typy rizikového chování divácké násilí a vliv subkultur Cílová skupina: Primární: žáci 4. a 5. třídy ZŠ žáci 2. stupně ZŠ žáci středních škol Sekundární: vrstevníci - peers pedagogové studenti připravující se na výkon profese v souvislosti s rizikovým chováním rodinní příslušníci děti a mladiství v zařízení institucionální výchovy Forma působení (dle cílové skupiny): frontální, slovní: interaktivní, aktivizující: výcvik trénink supervize metodické vedení 19

20 Typy programů: Programy zaměřené na rozvoj životních dovedností: program zaměřený na rozhodovací schopnosti program zaměřený na zvládání úzkosti a stresu program zaměřený na nácvik a rozvoj sociálních dovedností program zaměřený na nácvik dovedností odolávat tlaku Programy zaměřené na intrapersonální rozvoj: program zaměřený na uvědomování si hodnot program zaměřený na stanovování cílů program zaměřen na budování pozitivního sebehodnocení program zaměřený na stanovování norem program informativní program vrstevnický program pro rodiče Délka programu: krátkodobá, jednorázová dlouhodobá, kontinuální Preventivní programy realizujeme jako krátkodobé, či jednorázové, a dlouhodobé, kontinuální. Dlouhodobé programy považujeme za systematičtější, ucelenější a tedy efektivnější způsob práce s cílovou skupinou, avšak zájemce o jednorázové programy neodmítáme Indikovaná primární prevence Indikovaná primární prevence je zaměřena na jedince, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj rizikového chování, jsou tedy více ohroženi než ostatní skupiny populace, příp. se u nich již vyskytly projevy rizikového chování. Oblast zaměření: Nespecifická prevence: postoje motivace komunikace řešení problémů psychosociální klima strategie zvládání 20

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vypracovala:

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vypracovala: Schválila: SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ PŘÍLOHA K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU ŠKOLY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.4.2011

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Příloha č. 48 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 Vnitřní směrnice č. 48 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence rizikového chování Č.j.: OUKR/1370/2010 Spis. sk.: 3.20. A10 V Křenovicích dne 1. listopadu 2010

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více