MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015"

Transkript

1 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Eva Zatloukalová, metodik prevence na ZŠ Schválil: RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy Pedagogická rada projednala d: Dokument nabývá účinnosti d: 1. Současný stav problematiky V současné době se v této oblasti škola řídí dokumentem Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / , šikvání rok Platná legislativa k dané problematice vyhláška č. 48, 74, 15, 72. Ve školním roce jsme řešili hlavně tyto problémy: A) kouření B) záškoláctví C) vandalismus D) krádeže E) poškozené sociální klima třídy narušené vztahy mezi spolužáky F) fyzické násilí G) kyberšikana H) propagace fašismu, homofobie I) šikana Daří se nám řešit většinu problémů v počátečním stádiu. Spolupráce s rodiči, kolegy a institucemi je dobrá. 1

2 Opakují se problémy v oblasti záškoláctví. Rodiče často kryjí žáky, snaží se jejich absenci omlouvat. Pokračuje trend užívání elektronické cigarety, která se objevuje mezi žáky přímo ve škole. Zvyšuje se agresivita žáků, hlavně na prvním stupni ZŠ. Přibylo vandalismu, naprosto vymizely problémy se sebepoškozováním. Velice kladně hodnotím práci třídních učitelů v rámci komunitních kruhů, především jako reakci na konkrétní situaci. Ve škole funguje schránka důvěry. Po počátečním velkém zájmu se na nás ale žáci ve většině případů obracejí přímo. 2. Personální zajištění prevence ve školním roce Výchovný poradce : Mgr. Jana Klíčová Metodik prevence: Mgr. Eva Zatloukalová 3. Cíle programu Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na aktivity v oblastech prevence: a) narušené vztahy mezi spolužáky, fyzické násilí, šikana, kyberšikana b) vandalismus, intolerance, rasismus a xenofobie, homofobie, c) záškoláctví, d) závislostní chování, užívání legálních návykových látek, e) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů f) spektrum poruch příjmu potravy, g) sexuální rizikové chování, h) sebepoškozování i) kouření, alkohol j) krádeže Další cíle: Zlepšení přehledu o žácích ze sociálně zvýhodněných skupin individuální práce s nimi. Informovst všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů (schránka důvěry). Výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, péče o zdraví. Systematická práce na zlepšení klimatu tříd (fyzické násilí a vážně narušené vztahy mezi spolužáky). Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 2

3 4. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity v roce řešeny Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií) zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, šikany, komerčního sexuálního zužívání apod. na základně průzkumu zaměřeného na zužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Pokračovat v osvětě v rámci hodin OV, RV, třídnických hodinách atd. dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální rexie a bulimie (blok v rámci hodin RV, videoprojekce) přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd., v případě špatného sociálního klimatu ve třídě spolupráce s psychologem bo besedy věnované mezilidským vztahům organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, atd.) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova (Den se zvířátky, spolupráce s ekocentrem Iris apod.) žákovská samospráva - rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. spolupráce s PPP klima třídy Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s patologickými jevy Ke zjištění aktuálního stavu sociálně gativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové, práce třídních učitelů, připomínky dětí a školní samosprávy, schránka důvěry, třídnické hodiny, komunitní kruhy, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP bo pracovník K centra. 3

4 6. Měření efektivity programu Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: Škola: RG a ZŠ města Prostějova Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Mgr. Eva Zatloukalová Počet žáků, studentů: 527 Zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 355 I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: 1. ve výuce: 2. jednorázové tématické aktivity (téma a garant): přednášky: ČČK Praktická přednáška o poskytování první pomoci Občanské sdružení Řekni drogám, řekni životu besedy: Žijeme spolu migrace a integrace cizinců na území ČR komponované pořady: Sdružení D osobnostní růst, rozvoj sociální a emoční inteligence, Den se složkami IZS Hnutí sehnutí Brno Zenzenova dobrodružství (5. roč), jak na média (9. roč) jiné kulturní akce k PP: Adventní koncert školní představení Představení školního dramatického kroužku 3. aktivity specifické primární prevence (téma a garant): v rámci řešení výchovných problémů: Intert a jeho bezpečí, kyberšikana, vandalismus, krádeže, bezpečí v dopravě, bezpečné sexuální chování, výchova k toleranci Městská policie Komunitní kruhy - TU v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): Kouření, alkohol, jiné drogy Městská policie šikana (sociální klima třídy):sociální klima třídy - PPP Prostějov PP kriminality: osobní bezpečnost, bezpečí na intertu, šikana, bezpečná cesta do školy, pravidla chování venku, ve škole, dopravní výchova, malý ochránce pořádku, právo, morálka MP Prostějov záškoláctví: rasismus: jiné: 4

5 B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 1. poskytování informací: přednáška beseda konzultace osvětový materiál videoprojekce filmové představení jiné: naučné zábavné hry pro týmy 2. prožitkové programy: 3. pobytové akce: LVVK, školy v přírodě, školní výlety 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: MP Prostějov, NSPZ, ČK, C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 jlepší, 5 jhorší II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP A. Vzdělávání pedagogů v oblasti za školní rok: TYP ŠKOLENÍ Hodnocení a evaluace v práci učitele Organizátor Délka trvání (počet hodin) Počet proškolených pracovníků metodik prevence výchovný poradce ostatní K problematice prevence Metodik prevence Výchova k toleranci Prevence rizikového chování D centrum Olomouc Zdravý životní styl Sebeúcta Komunikace

6 První pomoc ČČK Prevence rizikového chování na prvním stupni Přerov PPP B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: výchovným poradcem třídními učiteli vedením školy ostatními, i pedagogickými pracovníky školy je ŠMP současně výchovný poradce? C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k intertu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání možnost předávat informace pedagogickému sboru pokud, jak často: kdykoliv, průběžně dle potřeby jednou za měsíc jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců: zhodnocení plánu prevence jednou za rok D. ŠMP se přímo účastní: mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole řešení sociálně-patologických jevů na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči spolupráce s okresním metodikem 6

7 E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem věk: případů: návykové látky: kouření záškoláctví šikana gambling Kriminalita - krádeže rasismus Jiné: kyberšikana Vulgarita Porucha příjmu potravy Násilí TU vedou evidenci problematických žáků historie třídy, zaměřenou na: 1. Problémové žáky 2. Práci TU se třídou (ankety, dotazníky) 3. Třídnické hodiny, komunitní kruhy III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP rodiče jsou informováni o strategii MPP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v MPP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky jiné (jaké?): 7

8 IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: forma spolupráce: PPP ústní, písemná, informační schůzky SVP Policie ČR ústní, písemná Městská policie ústní, písemná, pravidelné besedy OHS ústní, písemná, kontroly OSPOD (OPD) ústní, písemná SPC ústní, písemná Orgány státní správy ústní, písemná, Odborníci ústní, písemná ( konzultace, besedy, přednášky, prezentace, hry ) Nestátní zařízení Školení, besedy, interaktivní pořady Jiné (jaké): V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1. Dotazníky pro žáky 2. Připomínky rodičů 3. Autoevaluace 4. Připomínky žáků a školní samosprávy B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Vytvořit efektivní způsob spolupráce mezi učiteli a MP. 2. Výborná spolupráce v rámci výchovné komise. 3. Zlepšení spolupráce s TU prvního stupně. 4. Přenést preventivní programy na první stupeň. 5. Zvýšit účast pedagogů na školení. Nepodařilo se: 1. Školní metodik na třídních schůzkách. 2. Zajistit větší podíl aktivní spolupráce s rodiči (např. jejich přednášková činnost). 3. Více preventivních programů pro první stupeň. 8

9 C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Zaměřit se na vzdělávání pedagogů. 2. Zlepšit aktivní spolupráci s rodiči. 3. Větší míra prevence na prvním stupni. D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Sportovní akce - velká úspěšnost. 2. Tradiční školní sportovní soutěže velká účast a podpora jak ze strany žáků, tak učitelů a vedení školy. 3. Výborná spolupráce výchovné komise s rodiči problémových žáků. 4. Celkově hodnotím situaci v oblasti prevence v tomto roce jako klidnou, především díky příkladné práci pedagogů prvního stupně. 5. Lépe stvená pravidla pro řešení jednotlivých případů přisla mnohem lepší spolupráci mezi učiteli. Záporné připomínky: 1. Časová tíseň pro řešení jednotlivých případů Datum vypracování: ŠMP: Mgr. Eva Zatloukalová 7. Rámcový časový harmonogram na rok V rámci komunitních kruhů budou probrána v rámci každé třídy jméně dvě témata, vztahující se k prevenci sociálně patologických jevů. TU budou vždy reagovat aktuální situaci ve třídě bo ve škole. Jedná se o tyto okruhy: návykové látky - drogy, rizikové chování v dopravě, šikvání, poruchy příjmu potravy, alkohol u dětí školního věku, syndrom týraného dítěte, kyberšikana, homofonie, extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus, vandalismus, záškoláctví, krádeže, tabák Komunitní kruhy : 1. A Nebezpečí na silnici, bezpečí při setkání s známými lidmi, zdravý životní styl vzájemná, úcta a pomoc, bezpečné chování, krádeže 1. B Rizikové chování vztahy s jinými lidmi, ohleduplné chování na silnici, krádeže 2. A Bezpečná cesta do školy, vzájemné vztahy, obezřetnost při navazování kontaktů s cizími lidmi, bezpečné sportování, cesta do školy, vztahy, konflikty, cizí lidé 2. B Bezpečná cesta do školy, vzájemné vztahy, obezřetnost při navazování kontaktů s cizími lidmi, bezpečné sportování, cesta do školy, vztahy, konflikty, cizí lidé 3. A Jsme kamarádi, pomáháme si, dokáži respektovat ostatní, jak poznám dobrého kamaráda, vulgarismy, obezřetnost před cizími osobami, bezpečnost 9

10 při komunikaci s cizími lidmi, žijeme zdravě, mám dobrého kamaráda, vulgarismy, obezřetnost před cizími osobami 3. B Prevence rizikového chování, krádeže, bezpečnost 4. A Krádeže, bezpečnost, úrazy, krádeže, vztahy, gamblerství, bezpečnost na cestách 4. B Jednání s osobou mající vhodné požadavky, posílení kamarádských vztahů 5. A Prevence rizikového chování známí lidé, šikana, bezpečí intertu 5. B Falešné kamarádství, chování na veřejnosti (cizí lidé), setkání s cizími lidmi, klima třídy, asertivní chování 6. A Klima třídy vztahy, šikana, krádeže, vandalismus 6. B Vztahy ve třídě, šikana, záškoláctví, návykové látky, homofobie agrese 6. C Chování vztahy ve třídě, vandalismus, záškoláctví, šikana, pohyb cizích osob, záškoláctví, klima třídy 7. A Šikana, kyberšikana, krádeže, vandalismus 7. B Rizikové chování (vztahy) krádeže, vandalismus 8. A Prevence rizikového chování, ochrana majetku, sociální interakce, šikana, krádeže, vandalismus 8. B Kyberšikana, vandalismus, záškoláctví, návykové látky 9. A Šikana, kyberšikana, rasismus, homofobie, vztahy 9. B Rizikové chování, cizí osoby bezpečí, vztahy Problematika: je také řešena v jednotlivých předmětech v rámci RVP ( prvouka, vlastivěda, přírodověda, RV, OV, PŘ, VV, atd.). 8. Kontakty s jinými organizacemi Oblast školství pedagogicko - psychologická poradna Adresa Telefon Vrchlického 5 Prostějov vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi krajská protidrogová koordinátorka PPP a SCP OK, Kouřílkova 8, Přerov Darina Skopalová Jeremenkova 40 a Olomouc

11 Oblast zdravotnictví dětský lékař Adresa Telefon spolupráce při realizaci protidrogové prevence Na Příhoně 20 Prostějov , Sdružení Podané ruce Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon Školní Prostějov Služba kriminální policie - oddělení zletilých Adresa Telefon Havlíčkova Prostějov Obvodní oddělení Policie ČR Partyzánská 33 Prostějov Rozpočet minimálního preventivního programu na školní rok Dle aktuálních možností školy. 11

7. Znalostní kompetence žáků

7. Znalostní kompetence žáků 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro oblast sociálně patologických jevů školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace Zpracovatel: Mgr. Martina Hubková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Oblasti rizikového chování ve škole 3. Organizace a

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více