Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Marie Cholastová 3. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a přírodopis se zaměřením na vzdělávání Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. OLOMOUC 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání vypracovala samostatně pod odborným dohledem vedoucí bakalářské práce a za použití pramenů uvedených v závěru bakalářské práce. V Nezdenicích,... podpis

3 Poděkování Děkuji Mgr. Zdeňce Kozákové, Ph.D. za odborné vedení a za cenné připomínky ke zpracování bakalářské práce. Dále děkuji ZŠ Nezdenice, ZŠ T.G. Masaryka Bojkovice, ZŠ Šumice a také ZŠ Demlova Olomouc. Také v neposlední řadě děkuji mým nejbližším za jejich trpělivost a podporu. Marie Cholastová

4 Obsah Úvod...6 Teoretická část 1 Dítě se sluchovým postižením Sluch a sluchové vady Vymezení sluchu Sluchové vady Klasifikace sluchových vad Etiologie sluchových poruch Diagnostika sluchových poruch Technické a kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Vliv sluchové vady na psychické funkce Komunikační techniky osob se sluchovým postižením Možnosti vzdělávání dítěte se sluchovým postižením Raná péče Speciálně pedagogická centra Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Středoškolské, vysokoškolské a další vzdělávání Specifika integrace dítěte se sluchovým postižením na základní škole Pojem integrace Legislativa vztahující se k integraci Individuální vzdělávací plán Faktory ovlivňující školskou integraci dítěte se sluchovým postižením Výhody a nevýhody integrovaného vzdělávání Předpoklady pro úspěšné zařazení žáka se sluchovým postižením do základní školy...39 Praktická část 5 Metodologická východiska Cíl šetření Metody šetření Charakteristika průzkumného vzorku Analýza výsledků šetření...44

5 6.1 Základní údaje o respondentech Názory pedagogů na integraci dítěte s postižením Názory pedagogů na integraci dítěte se sluchovým postižením Závěr šetření...61 Závěr...63 Seznam použité literatury...64 Seznam příloh...67 Anotace

6 Úvod Téma integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání jsem si vybrala z toho důvodu, že bych se ve svém dalším studiu chtěla věnovat speciálně-pedagogické disciplíně, surdopedii, a také proto, že pojem integrace a problematika s ní spojená se v současné době stává hodně diskutovanou oblastí. Integrace dětí se sluchovým postižením s dětmi zdravými, pokud se děje správným způsobem, je oboustranně prospěšná a přispívá ke zlepšení kvality života jedince. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou, kde popisujeme základní pojmy týkající se postižení sluchu a integrace, a praktickou, kterou jsme zaměřili na šetření, jak integraci vnímají pedagogové na vybraném vzorku běžných základních škol. Teoretická část bakalářské práce je členěna na čtyři velké celky. V první kapitole charakterizujeme dítě se sluchovým postižením a komplikace z toho vyplývající. Druhá část je zaměřena na sluch a sluchové vnímání, důležitost sluchu pro správný vývoj a rozvoj řeči. Dále popisujeme sluchové poruchy a vady, jejich rozdělení a klasifikaci, technické a kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. V závěru druhé kapitoly jsou uvedeny negativní vlivy sluchové vady na psychiku jedince. Třetí celek uvádí možnosti podpory a vzdělávání dítěte se sluchovým postižením (raná péče a speciálně pedagogická centra), dále jsou vymezeny možnosti předškolního a základního vzdělávání, v krátkosti se věnujeme vzdělávání středoškolskému, vysokoškolskému a dalšímu. Poslední kapitola teoretické části je věnována integraci (pojem integrace, individuální vzdělávací plán, výhody a nevýhody integrace a také předpoklady pro úspěšné zařazení žáka se sluchovým postižením do běžné základní školy). Praktická část je věnována metodologickým východiskům, analýze výsledků šetření a závěrům z těchto šetření, kdy jsme formou dotazníku zkoumali zkušenosti pedagogů běžných základních škol s integrací dětí se sluchovým postižením do systému běžného vzdělávání. 6

7 Teoretická část Teoretická část bakalářské práce je věnována základním pojmům týkajících se problematiky integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání. Zvolené téma je velmi obsáhlé a není možné jej do detailů popsat pouze v jedné práci, a proto jsme se zaměřili na dítě se sluchovým postižením, sluch a sluchové vady, na možnosti podpory a vzdělávání dítěte se sluchovým postižením a samozřejmě na specifika integrace dítěte se sluchovým postižením. 1 Dítě se sluchovým postižením Vymezení a charakteristika dítěte se sluchovým postižením není jednoduché a neexistuje ani všeobecně uznávaná definice. Nesmí se zapomínat na to, že sluchové postižení neovlivňuje pouze dítě, ale také jeho rodiče, širší rodinu a další společenské okolí. Určit přesně, kdo je osoba se sluchovým postižením a co vlastně je samotné sluchové postižení, není jednoduché a dalo by se říci, že co odborník, to jiná definice či vymezení. V kapitole se tedy pokusíme nastínit alespoň ty nejznámější a nejpoužívanější teorie. Už samo označení osoba se sluchovým postižením se týká různorodé skupiny osob a jejich rozdělení je dáno především stupněm a druhem sluchového postižení. Pojem osoba se sluchovým postižením vnímá Souralová (2005, s. 10) jako kategorii osob, které blíže charakterizuje jako: neslyšící, u nichž je slyšení poškozeno v takovém rozsahu, že ani s největším zesílením nemohou vnímat zvuky mluvené řeči, nedoslýchaví, u nichž je slyšení ztrátou sluchu omezeno jen částečně, lze je úspěšně kompenzovat elektroakustickými kompenzačními pomůckami, ohluchlí, u nichž ke ztrátě sluchu došlo v období dokončování vývoje řeči nebo po jeho ukončení. V poslední době se vytváří a formuje specifická skupina osob se sluchovým postižením, kteří užívají kochleární implantát. (Souralová, 2005) 7

8 Slowík (2007, s. 72) uvádí vymezení sluchového postižení takto: je to následek organické nebo funkční vady (resp. poruchy) v kterékoli části sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, příp. funkcionálně percepčních poruch. Podle zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. ( 2 odst. 1) Ať už je osoba se sluchovým postižením odborníky a institucemi vnímána více či méně shodně, vždy je důležité myslet na to, že je to především lidská bytost, dítě, osoba, člověk jako každý jiný, a až druhotně se zabývat jeho specifickými problémy. Proto není vhodné ani etické mluvit o osobách se sluchovým postižením jako o sluchově postižených, hluchých nebo dokonce hluchoněmých. Osoby se sluchovým postižením jsou tedy všichni, kteří mají sluchovou ztrátu, a to bez ohledu na druh, stupeň a dobu vzniku. Dítě se sluchovým postižením má znesnadněné dorozumívání mluvenou řečí, které je způsobeno chyběním nebo omezením sluchových vjemů. Sluchové vnímání dítěti také zprostředkovává informace potřebné ke správné orientaci v prostředí. (Souralová In Müller a kol., 2001) Sluchové postižení ovlivňuje dítě ve více směrech, než by se mohlo zdát, Slowík (2007) uvádí tyto: vytváří komunikační bariéru to znamená, že narušuje vývoj řeči, ale také porozumění řeči; deficit v orientačních schopnostech dítě se musí spolehnout více nebo úplně na zrakovou orientaci; způsobuje psychickou zátěž; omezuje síť sociálních vztahů ty jsou způsobeny především kvůli problémům v komunikaci, 8

9 negativně ovlivňuje vývoj myšlení, které vychází z řeči přemýšlíme v pojmech, pro rozvoj myšlení je velmi důležitá vnitřní řeč, která se ale u dětí od narození neslyšících vyvíjí minimálně. Sluchové postižení neovlivňuje pouze dítě, ale i jeho rodiče, kteří se s tímto problémem musejí vyrovnat a najít správnou cestu v komunikaci s dítětem se sluchovým postižením a dbát na jeho správný všestranný rozvoj. 2 Sluch a sluchové vady V první části práce bylo zmíněno, jak je důležitý sluch a co jeho omezení nebo ztráta způsobuje, také kdo je osoba se sluchovým postižením. V následující části je v krátkosti popsán sluch a základní dělení a klasifikace sluchových vad. 2.1 Vymezení sluchu Sluch je jedním z důležitých smyslů, který nám poskytuje nejen akustické informace o vnějším prostředí, ale při vadě sluchu způsobuje především komunikační bariéru, která se odráží v různých složkách osobnosti, hlavně ve složce psychosociální a kognitivní. (Souralová, 2005) Sluch je jedním ze smyslů, jemuž předcházel smysl hmatový. Proto se dá říci, že sluch je vysoce specializovaný hmat, protože slouží k vnímání záchvěvů, které k nám přicházejí ze vzdálených zdrojů. (Sovák, 1974) Nejdůležitější částí pro sluchové vnímání a sluchové reakce je centrální část sluchového analyzátoru, která je uložena v temporálním laloku mozkové kůry. Zde díky vyšší nervové činnosti dochází k analýze a následně syntéze zvukového materiálu. (Souralová, 2005) Oblast slyšení neboli sluchové pole člověka je vyhrazeno: sluchovým prahem je to nejmenší intenzita zvuku, kterou jsme schopni vnímat; prahem bolestivosti oblast, kde intenzivní zvuk vyvolává sluchový vjem, který se mění na bolest. (Souralová, 2005) 9

10 Anatomie sluchového analyzátoru: periferní část - vnější ucho ušní boltec, zevní zvukovod, ušní bubínek; - střední ucho středoušní dutina, sluchové kůstky, Eustachova trubice, středoušní svalečky, oválné okýnko; - vnitřní ucho kostěný labyrint, hlemýžď s Cortiho orgánem; centrální část tvořena sluchovými drahami a sluchovým centrem v mozku. (Souralová, 2005) Obrázek stavby zvukového analyzátoru je součástí přílohy č.1. Řeč se u nás vyvinula právě díky sluchu, a proto má samozřejmě i význam pro utváření a vývoj psychiky. Zvuky, které vznikají v prostředí, mohou dosahovat určité intenzity a pak tyto zvuky vnímáme jako signály. Ne všechny zvuky vnímáme tímto způsobem. Signalizační úlohu pro nás mají jen ty zvuky, které jsou pro nás v daném okamžiku důležité a na ně reagujeme. Ostatní zvuky nejsou ztraceny, ale tvoří tzv. zvukové pozadí souhrn zvuků v pozadí. Pro člověka je toto zvukové pozadí důležité, protože, i když se to nezdá, tak nám dodává pocit reálnosti, jistoty a bezpečnosti. Pokud by byl člověk jen chvíli zavřený ve zvukotěsné komoře, tak na něj toto nezvyklé ticho bude působit depresivně a určitě i úzkostně. (Sovák, 1974) Sluchem tedy člověk přijímá neustálé informace o okolním světě a o tom, co se kolem něj děje. Z toho lze vyvodit závěr, že sluch nám neslouží jen k orientaci, ale také k osobní bezpečnosti a jistotě a díky němu jsme spjati se svým okolím i společenským prostředím. Je samozřejmé, že poruchy sluchu se negativně odrážejí nejen na řeči, ale i na celé osobnosti člověka s postižením. Důsledky postižení sluchu jsou horší a závažnější, čím dříve se u jedince a v jeho vývoji objeví, samozřejmě záleží také na typu a stupni sluchové poruchy. (Sovák, 1974) Sluch má i bezpečnostní funkci, protože je jediným smyslem, který zůstává aktivní i ve spánku. (Slowík, 2007) 10

11 2.2 Sluchové vady Sluchové vady lze definovat a vymezit různými způsoby. Následující část charakterizuje základní vymezení sluchových vad a také její klasifikace, která se opět u různých autorů může mírně lišit. Sluchová vada 1 (porucha 2 ) představuje poškození orgánu nebo jeho funkce, která způsobuje snížení kvality slyšení, kvantity slyšení nebo kombinaci obojího. Sluchové postižení pak představuje širší termín, který zahrnuje i sociální důsledky sluchové insuficience. (Souralová, Langer, 2005, s. 11) Klasifikace sluchových vad Sluchové postižení je způsobeno různými typy vad sluchu a tyto vady sluchu můžeme dělit dle tří hlavních hledisek: místa vzniku sluchové vady, velikosti sluchové ztráty, doby vzniku sluchové vady. Typy sluchových vad podle místa vzniku: vada převodní vzniká vadou tzv. převodního ústrojí periferní části sluchového analyzátoru (vada vnějšího ucha po oválné okénko včetně); při této vadě je narušeno slyšení hlubokých tónů, ale jedinec rozumí dobře řeči šeptané; vada má ráz kvantitativní; vada vnímací (percepční) vzniká důsledkem vady sluchové části labyrintu s Cortiho orgánem a zakončením sluchového nervu; při této vadě je narušeno slyšení vysokých tónů; jedinec slyší hlas i z poměrně velké vzdálenosti, ale není schopen rozeznat jednotlivé části řeči; vada má ráz kvalitativní; 1 Vadu Sovák (1980) vnímá jako orgánový defekt, chybění nebo nedostatek některého orgánu nebo jeho částí. 2 Poruchu Sovák (1980) charakterizuje jako funkční defekt, což znamená poruchu orgánové funkce, poruchu v celkových funkcích organismu, bez předchozího poškození orgánu nebo orgánového systému. 11

12 smíšené vady vznikají kombinací jak vady převodní, tak i vady vnímací; z toho vyplývá, že jedinec slyší nejen špatně, ale i málo; sluchová vada smíšená může být jednostranná nebo i oboustranná; tady nastává problém i s určením směru příchozího zvuku; vady centrální vznikají jako důsledek postižení korového systému sluchové dráhy. (Sovák, 1974) Členění sluchových vad podle velikosti sluchové ztráty dle Světové zdravotnické organizace (WHO) (Hrubý, 1998): normální sluch ztráta do 25 db, lehká nedoslýchavost ztráta db, střední nedoslýchavost ztráta db, středně těžké poškození sluchu ztráta db, těžké postižení sluchu ztráta db, velmi závažné postižení sluchu ztráta nad 90 db. Z hlediska doby vzniku sluchové vady můžeme rozlišovat: vady vzniklé v prenatálním období, vady vzniklé v perinatálním období, vady vzniklé v postnatálním období. (Souralová, 2005) Toto členění je ve speciální pedagogice málo užívané a vhodnější je členění na: prelingvální sluchové vady vady sluchu, které vznikly ještě před ukončením základního vývoje jazyka 3 a řeči 4 (k tomuto vývoji dochází obvykle v období Jazyk souhrn sdělovacích prostředků a způsobů, které v podmínkách společenského bytí vytvářely a zdokonalovaly určité lidské skupiny národy. a rozdíl od řeči, která je výkonem individuálním, je jazyk jevem a procesem ryze společenským (Sovák, 1974, s. 8) 4 Řeč schopnost člověka používat sdělovacích (výrazových) prostředků. Sdělovací prostředky jsou jednak slovní, jednak neslovní. Slovní jsou mluvené (mluva) nebo psané (písmo). eslovní jsou posunky, 12

13 let věku dítěte) a které neumožňují spontánní osvojení si mluveného jazyka a lidské řeči. Nebo získané jazykové a řečové dovednosti se začnou pomalu vytrácet při náhlé ztrátě sluchu v prelingválním období, pokud není zahájena včasná a vhodná surdopedická 5 i logopedická péče. postlingvální sluchové vady vznikají až po ukončení základního vývoje jazyka a řeči. U jedince s postlingvální sluchovou vadou jsou jazykové i řečové dovednosti dostatečně zažité a fixované a nemůže dojít k jejich úplnému vymizení. Může ale docházet k negativním změnám v mluveném projevu, a to z důvodu chybění zpětné sluchové kontroly. Problému se dá jistě předejít včasným poskytnutím vhodné surdopedické a logopedické péče. (Souralová, 2005) Nedá se říci, které členění a klasifikace jsou nejlepší, ale jedním z nejdůležitějších aspektů sluchového postižení je velikost sluchové ztráty, protože ovlivňuje schopnost vnímat zvuky z vnějšího prostředí. Je velmi důležité, aby se z vyšetření jedince se sluchovým postižením zjistilo co možná nejvíce. Tyto zjištěné informace slouží ke stanovení diagnózy, prevenci, léčbě a také k prognóze sluchového postižení Etiologie sluchových poruch Etiologie sluchových poruch je rozmanitá a často se i po mnoha letech a mnoha vyšetřeních nezjistí skutečný důvod pro vznik poruchy. dědičné vady - syndromové syndrom (z řec. syndromos = souběh souhrn) skupina příznaků, souhrn příznaků (Sovák a kol., 2000, s. 343), u vícečetných vad nebo anomálií je sluchová vada jedním ze symptomů 6 (např. syndrom CHARGE, Usherův syndrom); mimika, výrazové chování vůbec. Používat znamená také přijímat, tj. vnímat a strukturálně zpracovat, v paměti udržet a na příslušný podnět opět vybavovat vhodné výrazy. (Sovák a kol., 2000, s. 308) 5 Surdopedie je je jeden z oborů speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se sluchovým postižením. (Průchová, Walterová, Mareš, 2003, s. 237) 6 Symptom (z řec. Symptomy = příznak) příznak (Sovák a kol., 2000, s. 342) 13

14 - nesyndromové na genetickém základě a s náhodným výskytem, nejčastěji jsou vady s autosomálně recesivním typem přenosu (např. mutace genu pro connexin 26), je velmi obtížné je odlišit od nedědičného postižení, tímto typem sluchové vady trpí více jak polovina sluchově postižených dětí; (Souralová, Langer, 2005) získané vady - prenatální příčiny endogenní 7 a exogenní 8 vlivy (např. Intoxikace matky během těhotenství, virové či infekční onemocnění matky); (Souralová, 2005) - perinatální příčiny doba porodu a krátce po porodu (např. předčasný porod, komplikace při porodu, asfyxie 9 plodu); - postnatální příčiny vlivy, které působí na jedince během celého jeho života (např. poranění hlavy, poranění sluchového analyzátoru, intoxikace, záněty středního ucha). (Souralová, Langer, 2005) Příčina sluchové vady nemusí být pouze jedna, ale může spolupůsobit více faktorů dohromady a navzájem se ovlivňovat. Proto je dobré pátrat po etiologii, příčinách sluchových vad, protože někdy můžeme zastavit negativní působení těchto faktorů Diagnostika sluchových poruch Pro zvolení správných kompenzačních pomůcek a pro zvolení správné a vhodné reedukační a edukační péče je důležité stanovení diagnózy stanovení hloubky a struktury sluchového postižení. Audiologie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním normálního i porušeného sluchu. K nejpoužívanějším vyšetřovacím metodám, které nevyžadují spolupráci od sluchově postiženého, patří: komplex nepodmíněných reflexů, 7 Endogenní (z řec. endogenos = vnitřní) vnitřního původu, tj. podmíněný dědičností nebo vnitřními změnami v těle. (Sovák a kol., 2000, s. 91) 8 Exogenní (z řec. exó = ven; genos = rod)- vyvolání příznaků převážně zevními, mimotělními vlivy, přeneseně v psychologii i v pedagogice vnějšími vlivy, vlivy prostředí. (Sovák a kol., 2000, s. 98) 9 Asfyxie (z řec. sfyxis = puls) dušení z obstrukce dýchacích cest. Asfyxií u novorozenců se rozumí nedostatek kyslíku před, během nebo po porodu, který způsobí nedokrvení životně důležitých orgánů, což může vyústit k poškození mozku. (Sovák a kol., s. 35) 14

15 registrace akusticky evokovaných potenciálů, vyšetření otoakustických emisí, tympanometrie. Mezi nejznámější audiometrické metody, které vyžadují spolupráci od osob se sluchovým postižením, patří: orientační zkouška hlasitou nebo šeptanou řečí, vyšetření sluchu ladičkou, tónová audiometrie, slovní audiometrie. (Souralová, 2005) Při diagnostikování se nevyužívá pouze jedna vyšetřovací metoda, ale hned několik, aby určení postižení bylo co nejpřesnější a vyhnulo se omylu. Diagnostika se také provádí v pravidelných intervalech, není tedy možné vyšetřit např. dítě se sluchovým postižením pouze jednou, sdělit diagnózu a více se o něj nezajímat. 2.3 Technické a kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Technické pomůcky se velmi rychle vyvíjejí a zlepšují, zejména díky rozvoji techniky. V kapitole je nastíněna základní klasifikaci a dělení speciálních elektroakustických přístrojů, které pomáhají lidem se sluchovým postižením každý den kompenzovat jejich vadu. Sluchadla (individuální elektronické zesilovače zvuku) jsou základní kompenzační pomůckou, která je známá i široké veřejnosti. Sluchadla používají lidé se sluchovým postižením nejčastěji. Sluchově postiženým dětem i dospělým osobám jsou přidělována z prostředků všeobecného zdravotního pojištění na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pojišťovna hradí vždy sluchadlo v základním, nejméně ekonomicky náročném provedení v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. (Souralová, 2005, s. 25) 15

16 Je samozřejmostí, že pokud by člověk se sluchovým postižením chtěl kvalitnější a modernější sluchadla, musí si částku, která je vyšší, doplatit z vlastních finančních zdrojů. Sluchadlo je miniaturní elektronický přístroj tvořený dvěma elektroakustickými měniči, které převádějí zvuk na elektrický signál a opačně, elektrický signál zpět na zvuk. (Souralová, 2005, s. 25) Sluchadlo se skládá ze čtyř částí: mikrofon, zesilovač, potenciometr, vlastní sluchadlo. Součástí ještě bývá ušní tvarovka, která se nejčastěji zhotovuje z odlitku ucha sluchově postiženého. Podle konstrukce sluchadla je můžeme rozdělit na kapesní, závěsná, brýlová, sluchadla do boltce, do zvukovodu a sluchadla kanálová. Fotografie základních typů sluchadel je součástí přílohy č. 2. Podle typu průběhu elektrického signálu dělíme analogová a digitální sluchadla. (Souralová, 2005) Výběr sluchadla by se neměl uspěchat, protože jej bude člověk se sluchovým postižením používat každý den. Správný výběr uvedené kompenzační pomůcky velmi záleží i na audiologickém vyšetření a na individuálních požadavcích uživatele. Technické pomůcky ve výchovně-vzdělávacím procesu pro děti a žáky se sluchovým postižením Ke kompenzaci sluchového postižení ve výchovně-vzdělávacím procesu se nejčastěji užívají skupinové zesilovače a další přístroje, které zviditelňují mluvenou řeč nebo ji přeměňují do vibračních signálů. Skupinové zesilovače jsou základním vybavením školy pro sluchově postižené a mohou mít buď drátový rozvod, (to ale omezuje žáky v pohybu), nebo bezdrátové spojení (neomezují žáky v pohybu ve třídě). Zesilovače jsou založeny na principu indukční smyčky, infračerveného záření nebo rádiových vln. Zesilovací souprava pouze pro učitele a jednoho žáka je velmi často užívána i při integraci dítěte se sluchovým postižením na běžných školách. (Souralová, 2005) Indikátory hlásek a přístroje vizualizující záznam hlasitosti a kmitočtového složení mluvy patří k zařízení, která zviditelňují mluvenou řeč. Fonátory, které 16

17 převádějí zvuky na vibrace, nejčastěji využívají sluchově postižení bez zbytků sluchu. (Souralová, 2005) Výběr vhodných technických kompenzačních pomůcek záleží na typu a charakteru postižení, ale také na tom, co vyhovuje samotnému uživateli se sluchovým postižením. Některé děti se sluchovým postižením mohou velmi dobře odezírat a díky kvalitním sluchadlům nepotřebují další kompenzační přístroje a zařízení. Mezi další technické kompenzační pomůcky, které využívají osoby se sluchovým postižením v každodenním životě, patří např.: pomůcky informující o přítomném zvuku díky vibracím, světelným signálům, proudu vzduchu vibrační a světelné budíky, světelný domovní zvonek, signalizační zvonění telefonu, ventilátory, zesilovače televizního a rozhlasového příjmu, otevřené i skryté titulky v televizi a teletext, zesílené telefony a psací telefony, faxy, mobilní telefony, počítače a další výpočetní technika. Na většinu uvedených pomůcek poskytuje stát finanční dotace, o které může požádat sám zletilý jedinec se sluchovým postižením nebo zákonný zástupce dítěte s postižením na příslušném obecním úřadě. (Souralová, 2005) V úvodu práce jsme zmiňovali uživatele kochleárního implantátu a bylo by vhodné se alespoň v krátkosti zmínit o této moderní technické pomůcce. Kochleární implantát je stále více používán, a to nejčastěji jedinci zcela ohluchlými nebo osobami s prakticky nevyužitelnými zbytky sluchu. Principem je elektrická stimulace zachovalých vláken sluchového nervu, která napodobují funkci poškozené cochlei. Mikrofon zachytí zvukový signál a přemění jej na sled elektrických impulsů, které jsou dále přeneseny do implantovaného obvodu umístěného pod kůží za ušním boltcem. Z tohoto obvodu vedou elektrody do vnitřního ucha, kde dráždí vlákna sluchového nervu, a tím vyvolávají sluchové vjemy. Kochleární implantát nemůže dostat každý, protože sama operace je velmi náročná, ale nejnáročnější je rekonvalescence 10 a reedukace po ní, a to vyžaduje vysoké nasazení 10 Rekonvalescenci charakterizuje Defektologický slovník (Sovák a kol., 2000) jako zotavování z nemoci. 17

18 nejen jedince s postižením, ale i jeho blízkého okolí. Proto jsou do programu kochleární implantace vybíráni kandidáti podle přísných kritérií. Po dobrém průběhu operace a následné péči může být jedinec se sluchovým postižením schopen i telefonovat. (Souralová, Langer, 2005) V příloze č. 3 je fotografie kochleárního implantátu. 2.4 Vliv sluchové vady na psychické funkce Když dítě přijde na svět, je vybaveno smysly, které mu poskytují informace o okolním prostředí, vnímá různé podněty a postupně chápe jejich význam. Z psychologického hlediska znamená sluchová vada pro dítě senzorickou deprivaci. Nedostatek nebo úplné chybění zvukových podnětů ovlivňuje především oblast inteligence, řeči a sociální oblast. (Šedivá, 2006) Inteligence S inteligenčními předpoklady se rodíme a díky výchově a vzdělávání je rozvíjíme. U dítěte se sluchovým postižením nedochází k rovnoměrnému rozvoji verbální a neverbální složky inteligence verbální složka se opožďuje. Dítě se sluchovým postižením se opožďuje ve verbální oblasti, konkrétně v oblasti informační, v chápání slovně logických vztahů a i v chápání slovně charakterizovaných sociálních situací. (Šedivá, 2006) Řeč Oblast řeči je nejvíce postižena sluchovou vadou. U dítěte se sluchovým postižením v prvním půlroce života zvuková produkce ustává, protože nemá zpětnou sluchovou vazbu a jeho motivace na využití hlasu je malá. Proto je zde velmi důležitá včasná diagnostika, kompenzace vhodnými sluchadly nebo kochleárním implantátem, odborná rehabilitace a další. (Šedivá, 2006) U dětí se sluchovým postižením je charakteristické kolísání hlasové polohy, jakoby plochá melodie, nepravidelné tempo a přízvuk. Dále je pro řeč dětí se sluchovým postižením typické prodlužování krátkých samohlásek a naopak zkracování dlouhých 18

19 samohlásek, nepřiměřená hlasitost, výslovnost jednotlivých hlásek se uskutečňuje s nadměrným úsilím a navíc jsou tvořeny špatně a nejsou na sebe navazovány obvyklým způsobem. Nejen že je narušena výslovnost jednotlivých hlásek, ale sluchové postižení ovlivňuje i stavbu vět, které jsou jednodušší, vyskytují se dysgramatismy a mají chudší slovní zásobu. (Janotová, Svobodová, 1998) Odlišné mluvní projevy u dětí se sluchovým postižením charakterizuje také Krahulcová (2002): vývoj mluvní techniky je ve vztahu k vlastnímu vývoji řeči, fáze verbální produkce jsou narušeny, a to jak dýchání, fonace i artikulace, modulace souvislé řeči je specificky pozměněna, častý je i výskyt auditivního dysgramatismu, v mluvním projevu se vyskytují zvláštnosti poznávacích procesů, především pojmotvorného procesu. Po výčtu negativních projevů sluchového postižení je vidět, jak důležitá je včasná a odborně vedená logopedická péče. Logoped pracující s dětmi se sluchovým postižením by měl mít nejen logopedické, ale i surdopedické vzdělání. Tato odborná péče nezávisí pouze na logopedovi, ale také na ochotě a spolupráci rodičů a především samotného dítěte se sluchovým postižením. Sociální oblast dětí se sluchovým postižením Hned po narození dítěte začíná socializační proces, který je opět negativně ovlivněn sluchovým postižením, a to v nedostatku zvukových podnětů, méně sociálních zkušeností atd. Sociální chování dítěte se sluchovým postižením bývá na nižší vývojové úrovni a může být charakteristické vztahovačností nebo egoismem. (Šedivá, 2006) 19

20 2.5 Komunikační techniky osob se sluchovým postižením Pro osoby se sluchovým postižením neexistuje pouze jedna technika pro komunikaci, také nelze určit, které je z nich nejlepší a nejvhodnější. Při výběru komunikační techniky se opět musíme řídit individualitou dítěte nebo i dospělé osoby se sluchovým postižením. Proto z hlediska používaných komunikačních technik a jejího používání můžeme vymezit skupiny osob se sluchovým postižením. Tyto skupiny mají různé a specifické nároky. Jedná se o skupiny vyžadující: orální přístup, přístup s využitím totální komunikace, přístup postavený na bilingvální komunikaci, komunikační techniky vhodné pro žáky se sluchovým postižením, kteří jsou integrováni, komunikační techniky vhodné pro práci s dětmi s kochleárním implantátem. (Potměšil, 2003) V následující části nastíníme základní principy komunikačních technik, které jsou mezi osobami se sluchovým postižením nejpoužívanější. Orální přístup Orální metoda využívá jiných zachovalých smyslů dítěte se sluchovým postižením, to znamená využití zraku a hmatu. Tento přístup se zaměřuje na aktivní zvládnutí příslušného mluveného jazyka. Průkopníci a zastánci tohoto přístupu kladou důraz na rozvoj mluveného jazyka, protože by měl vést k lepší možnosti socializace dítěte se sluchovým postižením. Cílem této metody je co největší možný rozvoj mluvené řeči u dítěte se sluchovým postižením, aby nedošlo ke komunikační izolaci, a dítě mohlo bez problémů komunikovat nejen se svou rodinou, ale také s celou slyšící společností. Výstavba jazykových struktur mluveného jazyka se zakládá hlavně na vizuální percepci mluvené řeči odezírání 11, na zbytcích sluchu a na individuální 11 Odezírání je schopnost neslyšících soustředit zrakovou pozornost na ústa i tvář mluvícího a z jejich pohybů vyčíst i pochopit smysl (obsah) mluvené řeči hlasité nebo šeptané. (Sovák a kol., 2000, s. 215) 20

21 logopedické péči. Pro děti s vrozeným sluchovým postižením není přirozený mluvený národní jazyk, ale jazyk znakový 12. Proto je tento přístup vhodnější pro děti nedoslýchavé nebo se zbytky sluchu. (Souralová, Langer, 2005) Totální komunikace Tento přístup vznikl z podnětů osob se sluchovým postižením, kterým nevyhovoval orální přístup. Systém totální komunikace představuje souhrn několika komunikačních forem, mezi které patří: přirozená gesta 13, gestikulace, mimika a pantomima, znakový jazyk, prstová abeceda 14, sluchová výchova a reedukace sluchu 15, odezírání, psaná forma majoritního jazyka čtení a psaní, orální (mluvená) řeč. Cílem totální komunikace je také co nejvyšší možná míra zvládnutí majoritního mluveného jazyka, ale také využívání vizuálně-motorických komunikačních systémů. To klade větší požadavky nejen na rodinu a blízké okolí, ale také např. na pedagogy, u kterých se předpokládá znalost českého znakového jazyka. (Souralová, Langer, 2005) 12 Český znakový jazyk je vizuálně gestický, prostorově realizovaný jazyk, jehož výrazovými prostředky jsou pohyb, pozice rukou a těla doplněné výrazem obličeje. Má ucelený gramatický systém a syntax zcela odlišný od českého jazyka. (Potměšil, 2003, s. 181) 13 Gesto je podle Potměšila (2003) jakýkoliv pohyb ruky i celého těla, kterým vyjadřujeme nějakou myšlenku. 14 Prstovou abecedu charakterizuje Potměšil (2003, s. 183) jako použití bi/mono manuální podoby české abecedy k hláskování slov. 15 Reedukace sluchu je souhrn speciálně pedagogických postupů zaměřených na zdokonalování výkonnosti funkce poškozeného nebo nedostatečně vyvinutého sluchového orgánu. (Sovák a kol., 2000, s. 279) 21

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

SURDOPEDIE (akupedie)

SURDOPEDIE (akupedie) SURDOPEDIE (akupedie) Surdopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením a snaží se o jejich plné začlenění (sociální, pracovní)

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené (orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, využití znakového jazyka - sluchově postižený pedagog) Vycházejí z přístupu k hluchotě jakotakové

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru:

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru: Okruh č. 3 Význam sluchu pro člověka: základ pro komunikaci (sociální vztahy) zdroj informací o věcech a dějích v okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči (rozvoj abstraktního myšlení) citová vazba na okolí

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Mgr. Věra Strnadová, Ing. Zdeněk Kašpar Česká unie neslyšících Ing. Martin Novák a Mgr. Věra Strnadová, Česká unie neslyšících, 2017 Symbol

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ.

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ. 155/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Změna: 384/2008 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí

Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí Mgr. Jiří Langer, Katedra speciální pedagogiky PdF UP V souladu se současnými speciálně pedagogickými trendy a změnami paradigmat speciálně pedagogické

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.- 4. November 2016 Horný Smokovec Pavla Weberová, Lenka Hricová, Helena Dvořáčková Při podezření na sluchovou vadu dítěte Diagnostika

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností k 1.9.2014 Změny

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Tato základní a mateřská škola je jedinou svého druhu v Plzeňském kraji. Své

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.:122 324/98-11135 Inspektorát č. 12 Signatura: ol2os201 Okresní pracoviště Brno-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Speciální školy a školská zařízení

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více