Masarykovy univerzity. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Studijní obor: Veřejná finanční správa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovy univerzity. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Studijní obor: Veřejná finanční správa."

Transkript

1 Masarykovy univerzity Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Studijní obor: Veřejná finanční správa Pojištění vkladů Bakalářská práce Tomáš Nahodil Brno 2016

2 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá pojištěním vkladů. V první části práce je popsáno pojištění vkladů v současném bankovnictví. Druhá část zpracovává legislativní úpravu pojištění vkladů. Annotation This bachelor thesis deals with deposit insurance. The first part describes the deposit insurance in the current banking. The second part deals with the legislation governing deposit insurance. Klíčová slova Pojištění vkladů, pojistné limity, současné bankovnictví. Keywords Deposit insurance, the insurance limits, current banking. Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Johanu Schweiglovi, Ph.D. za rady a cenné připomínky. Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Pojištění vkladů vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Johana Schweigla, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Masarykovy univerzity. V Brně dne 4. dubna 2016:.. podpis autora 2

3 Obsah: 03 Úvod 04 1.Podstata pojištění vkladů Jak to funguje, aneb Pohádka o bankách Historicky první pojištění vkladů Povinné pojištění vkladů jako ochrana vkladatelů Funguje pojištění vkladů na 100 % Fakta o Fondu pojištění vkladů v ČR Co je pojištěné Co není pojištěné Kdo je pojištěn Výše náhrady a způsob výplaty Základní údaje a historické milníky PV Probíhající výplaty Kde bere Fond pojištění vkladů peníze 28 2.Legislativní úprava Fondu pojištění vkladů Vývoj legislativy Nová legislativa v ČR Garanční systém finančního trhu Fond pro řešení krize Vklady obcí nejsou pojištěny 41 Závěr 44 Seznam literatury 46 Seznam tabulek 47 3

4 Úvod Kde je moje banka? Kde jsou moje peníze? To jsou otázky, které si kladli klienti regionálních bank na konci minulého století, kdy zkrachovalo poměrně velké množství našich bank (menších jako Česká banka, První slezská banka, Realitbanka, Kreditní banka Plzeň, Pragobanka a další ale i dost středně velkých typu Union banka, Moravia banka, Universal banka ). Když v roce 2008 přišli globální problémy řady finančních institucí, ale i ekonomicky rozvinutých zemí, vedlo to ke zvýšení aktuálnosti lepší regulace bankovního sektoru a sjednocení ochrany vkladů v rámci EU. Potřeba finančním krizím předcházet, včas je detekovat a účinně řešit, pokud možno bez zásahů do státních rozpočtů a na úkor daňových poplatníků, vedla též k přijetí dvou směrnic EU (2014/59/EU a 2014/49/EU). Tyto se promítly i do legislativy ČR. Mimo jiné se od změnil Fond pojištění vkladů (tzv. FPV) na Garanční systém finančního trhu (tzv. GSFT). Vedle toho tu aktuálně máme kvantitativní uvolňování, narůstající zadluženost států i domácností, změny právních předpisů, ale i řadu politických a sociálních vlivů působících na ekonomiku i bankovnictví. To, že běžný občan nemá objektivně dostatek informací a znalostí, aby mohl kvalifikovaně posoudit rizikovost banky, u které má uloženy své prostředky, je pak jedním z hlavních podnětů, právě pro existenci Fondu pojištění vkladů. Dalším pak je ochrana před runy na banky, které mohou ovlivnit ekonomické dění. Toto všechno jsou důvody, které mě vedly k rozhodnutí vybrat si za téma bakalářské práce - Pojištění vkladů a zaměřit se v ní na přiblížení problematiky, podstaty a účelu pojištění vkladů. Téma je mi blízké i proto, že mám dlouholetou pracovní zkušenost v bankovnictví, kdy jsem s klienty banky často hovořil o rozsahu pojištění jejich vkladů a také odpovídal na dotazy s tím spojené. Nejvíce pak ohledně výše pojištění vkladů u bank a na její garanci či záruky státu. Dále pak proto, že se dotýká většiny dospělé populace, 4

5 řady studentů, dětí, firem, ale i obcí a jejich peněz. Jsem přesvědčen, že mnoho z nich vnímá problematiku pojištění vkladů u bank povrchně nebo ji ne zcela rozumí. Budu rád, pokud má práce, alespoň částečně, přispěje k lepšímu pochopení pojištění vkladů s přihlédnutím na současnou situaci v ekonomice a bankovnictví. Cílem práce je vymezení ekonomických a právních aspektů pojištění vkladů v současném globalizovaném bankovnictví. Dále pak snaha pomocí metod dedukce, analogie a komparace, potvrdit či vyvrátit hypotézu, že Pojištění vkladů, i když legislativně garantováno, je spíše pouze psychologickým prvkem ochrany klientů bank v ČR. V první části práce je popsáno pojištění vkladů, jeho fungování v dnešní ekonomice a struktura Fondu pojištění vkladů. Co může FPV sanovat a na co se nevztahuje. Druhá část zpracovává legislativní úpravu pojištění vkladů, zákon č.156/1994 Sb., směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/19/ES a 2014/59/EU, zákon č. 374/2015 sb. (který mění FPV na GSFT), související předpisy a novinky v legislativě od roku

6 1. Podstata pojištění vkladů Základním smyslem pojištění vkladů je ochrana malých vkladatelů pro případ úpadku banky Jak to funguje, aneb Pohádka o bankách V rámci multidisciplinárního pojetí bakalářské práce, si dovolím hned na jejím začátku, využít pro vysvětlení principu fungování pojištění vkladů, pohádkový příběh o penězích a bankách, který dle mého názoru velice trefně osvětluje tento princip a ten se tak stává lépe pochopitelný i pro bankovnictví neznalé občany či dokonce malé děti. Kde je moje banka? Kde jsou moje peníze? Haló, je tu někdo? Nikoho ale nenašel. Banka zbankrotovala. Půjčila jednomu klientovi příliš mnoho zlata. Když pak přišel jiný klient a chtěl si svoje uložené zlato vybrat, banka ho neměla dost. Klient se za chvíli vrátil s kamarády, banku vypálili a odnesli všechno, co mělo nějakou cenu. Banka je zničená. To není možné. Kde je tedy moje zlato. Bylo tu přece v bezpečí! Střežili ho psi, tak nějak to skřítek Emil říkal. Bývalo, banka byla v obtížné situaci, to víte Teď už tu žádné zlato není. Spoléhali jsme na to, že když si někdo bude chtít své zlato z banky vyzvednout, někdo jiný si zase své zlato do banky uloží. To se ale nestalo. Jen co dorazil domů, vyhrnul Servác hned ve dveřích na Bonifáce: bylo u Tebe v bance všechno v pořádku? Co by nemělo být v pořádku? Nerozuměl Bonifác. No, dostal ses ke svým penězům? Samozřejmě jako vždy. Ty snad ne? divil se Bonifác. Kdepak. Moje banka zbankrotovala, je pryč a s ní i moje zlato. Vůbec tomu nerozumím. Musím najít skřítka Emila, který nám tu lumpárnu s bankami poradil. Copak, copak, Serváci? Proč jsi tak smutný? zajímal se Emil. Podvedl jsi mě! Moje banka Maličů zbankrotovala. Jak je to možné? Vždyť jsi říkal, že jsou banky nejlepším místem pro uložení peněz. Milej zlatej Serváci, vy jste mě tehdy ale nenechali domluvit! Chtěl jsem Vám vysvětlit, že podobně jako mezi lidmi jsou rozdíly, jsou rozdíly i mezi skřítky a mezi bankami. Není 6

7 banka jako banka. Některé banky jsou malé, jiné jsou velké. Některé mají nízké úroky, jiné vysoké. Některé jsou staré a jiné nové. Některé mají dobrou pověst, jiné horší pověst. Musíš vždy dobře zvážit, do které banky peníze uložíš. Zbankrotovala Bonifácova banka? Ne zavrtěl popravdě hlavou Servác. No vidíš. A jaký byl mezi bankami rozdíl? zeptal se skřítek. Moje banka Maličů mi platila vyšší úroky. Byla lepší než ta Bonifácova! A Tobě to nikdy nepřišlo divné? divil se skřítek. Přemýšlej! Proč asi platila Tvoje banka vyšší úroky? No? No přeci, protože byla menší, mladší, míň zkušená, s horší pověstí! A tak se musela podbízet klientům vyššími úroky. Zkrátka Tvoje banka nebyla lepší, jenom víc riskovala, podstupovala větší nebezpečí, a právě za to Ti platila vyšší odměnu. A Ty jsi teď na větší riziko doplatil. Musíš vždy přemýšlet nad tím, jak věci fungují a proč. Kdyby ses byl zajímal o to, proč Ti banka platí na úrocích víc, než Bonifácova, dozvěděl by ses, že je méně bezpečná než banka Tvého bratra, a možná by ses sám zavčasu rozhodl od ní odejít. A co mám teď dělat? Poraď mi skřítku, prosím škemral Servác. Je pozdě, Serváci. O zlato jsi už přišel stejně jako Silvestr, odpověděl skřítek. Když se ráno všichni tři bratři sešli u snídaně, Bonifác i Silvestr hned viděli, že Servác je celý smutný. Co říkal skřítek? ptali se. Říkal, že je vše ztraceno a že si za to mohu sám, protože jsem si vybral špatnou banku, přiznal jim Servác. Všechno moje bohatství je pryč. Budu zase muset začít pracovat. No, nic, nějak to přežiju, přemýšlel nahlas Servác. Bonifácovi, kterému jako jedinému zbyl podíl na pokladu, se ho ale zželelo: uděláme to jinak. Měl jsi být sice prozíravější, ale stejně to, myslím, není moc spravedlivé, abys přišel úplně o všechno. Snažil ses přeci svoje peníze ochránit a nemůžeš za to, že banku někdo vypálil. Myslím, že takovým lidem, jako jsi Ty, by se mělo pomáhat. A já to zařídím. Budeme té pomoci říkat třeba záchranný fond. Záchranný fond bude pomáhat lidem, kteří přijdou ne svou vinou o své peníze v bance. Takoví lidé dostanou vždy aspoň něco málo zpátky, aby nezůstali úplně na mizině. A Ty budeš mým prvním zachráněným klientem. A jak to chceš zařídit? chtěli vědět Servác se Silvestrem. 7

8 Jednoduše. Obejdu všechny skřítčí banky, vysvětlím jim to a požádám je o příspěvek do záchranného fondu. A jak řekl, tak udělal. Bonifác obešel všechny skřítčí banky a v každé mu dali pár zlaťáků pro Bonifácův záchranný fond. V něm se od té doby vždy našla alespoň trocha zlata pro skřítka, nebo člověka, který si špatně vybral banku a o své zlato v bance přišel. A takové záchranné pojistné fondy od té doby fungují ve většině zemí světa, a proto se dnes klienti bank nemusí o své peníze v bankách zase tolik bát, ani když jejich banka zbankrotuje. Ale trochu se přeci jenom bát musí, protože z fondu se jim obvykle nevrátí vše, o kolik přišli. To proto, aby nezapomněli přemýšlet nad tím, jak a proč věci fungují. A aby nezapomněli svou banku pečlivě vybírat. 1 Na základě tohoto pojetí a předchozích slov bych mohl pokračovat ve stylu: Díky Elfí unii a jejím nařízením, platí aktuálně pro všechny skřítčí střadatele, kteří mají své zlaté poklady uloženy v bankách, pojištění vkladů do ,- Elfích Unijních Rarášků. Vraťme se však do reality Historicky první pojištění vkladů Realitou v době Velké hospodářské krize, byly krachující banky. Největší pád jediné banky v historii Spojených států se odehrál 11. prosince Zhroutila se Bank of United States se svými dvaašedesáti pobočkami. Tento krach měl kaskádovitý efekt, v jednom měsíci způsobil pád 352 bank s více než 370 miliony USD ve vkladech. Nejhorší ze všeho bylo, že tato situace nastala před pojištěním vkladů. Celoživotní úspory lidí byly v jediném okamžiku ztraceny. 2 Pojištění vkladů na státní úrovni a na povinné bázi bylo prvně zavedeno v roce 1933 ve Spojených státech amerických v přímé souvislosti právě s Velkou hospodářskou krizí, 3 která se tak silně promítla nejenom do finančního systému. 1 PIKORA, Vladimír ŠICHTAŘOVÁ, Markéta. Zlatý poklad: aneb Pohádky o penězích, které vaše rodiče nesměli znát. Praha: NF Distribuce s.r.o., 2015, ISBN s MALONEY, Michael. Investujte do zlata a stříbra: všechno, co potřebujete vědět o drahých kovech. Hodkovičky [Praha]: Pragma, 2010, ISBN s REVENDA, Zbyněk. Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2013, (2), ISSN s

9 1.2. Povinné pojištění vkladů jako ochrana vkladatelů Nedílnou součástí finančních systémů jednotlivých států (případně i finančních systémů nadnárodních) je bankovní systém. Ten se sestává z centrální banky a celé řady jí regulovaných obchodních bank, jež poskytují ekonomickým subjektům disponujícím volnými prostředky možnost si je kdykoli uložit (neboli investovat) formou bankovních vkladů. Ty sice nebývají (ve srovnání s jinými druhy alternativních finančních investic) příliš výnosné, nicméně vzhledem ke své snadné a poměrně nízké rizikovosti ( ve většině vyspělých zemí jsou bankovní vklady pojištěny) poskytují ekonomickým subjektům všeobecně dostupnou možnost přeměny jejich volných peněžních prostředků ve finanční kapitál přinášející výnos v daném případě v podobě úroku. 4 Úrok, neboli úroková sazba, se udává v procentech za rok (% p. a.) a je vlastně jakousi cenou peněz. Vyjadřuje skutečnost, že 1 koruna dnes měla jinou hodnotu včera a bude mít jinou hodnotu zítra. 5 Pro řadu střadatelů je pak nepředstavitelná, v poslední době hojně diskutovaná, možnost zavedení záporné úrokové míry na bankovních vkladech. Peníze tak slouží k uchování kupní síly v čase, neboli k překlenutí času mezi příjmem důchodu a jeho spotřebou. Ve srovnání s ostatními finančními aktivy peníze nejvíce podléhají inflaci, takže plnění funkce uchovatele hodnoty nebývá (zejména při vyšších mírách inflace) příliš dokonalé. 6 Domnívám se, že aktuálně nám vyšší inflace hrozí minimálně, to však neznamená, že nemůže přijít v blízké budoucnosti a ovlivnit úrokové sazby jak vkladů tak úvěrových produktů. To že jsou bankovní vklady v ČR hojně využívány i v době nízkých úroků, svědčí o konzervativnosti klientů našich bank a jejich víře v pojištění vkladů. Je pravdou, že smyslem tohoto zákony stanoveného povinného pojištění je ochrana vkladatelů pro případ úpadku některé obchodní banky. 4 REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s BUDINSKÝ, Petr a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Finanční a investiční matematika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, ISBN s. 5 6 REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s. 34 9

10 Ve většině vyspělých zemí se vztahuje výhradně na adresné vklady především fyzických, ale i právnických osob, přičemž bývá garantováno státem. Maximální částka vyplacená z tohoto druhu pojištění jednotlivým ekonomickým subjektům však bývá ve většině zemí omezena. 7 Povinné pojištění vkladů v obchodních a dalších bankách je jednou ze základních součástí systému regulace bank a s dohledem souvisí pouze nepřímo; dohled bank je primárně zaměřen na prověřování plnění základních povinností bank a popř. i vyvozování důsledků při neplnění těchto povinností. Finanční krize vedla v bankovnictví především k určité rekonstrukci základních povinností bank (zpřísňování požadavků na kapitál a likviditu) a značné modifikaci role věřitele poslední instance (směrem od centrální banky k rozpočtovým prostředkům, často v podobě neúvěrové pomoci). V zemích Evropské unie byly v zásadě již sjednocené vstupní podmínky, resp. podmínky pro získání bankovní licence. Pojištění vkladů se měnilo především ve smyslu růstu ochrany vkladatelů s tím, že v některých zemích se v krizovém období ocitly před krachem z důvodu nedostatků zdrojů k vyplácení vkladů samotné specializované pojišťovny. K růstu pojistné ochrany přistoupily nejen země Evropské unie, ale i další země, například Spojené státy americké, 8 kde bylo povinné pojištění zavedeno již v roce 1933, jak již bylo řečeno. Samotný termín pojištění vkladů je zcela běžně používaný, ale může být vnímán jako mírně nepřesný. V základní podobě lze pojištění vymezit jako systém určený ke zmírnění či eliminaci negativních důsledků nahodilých událostí. Specializovaná finanční instituce (pojišťovna) za úplatu, jejíž výše je odvozena od pravděpodobnosti nastání předem vymezené pojistné události, kryje důsledky této události pro pojištěné subjekty. To také znamená, že zdroje k úhradě dopadů se tvoří pojistným placeným pojištěnými subjekty, tj. těmi subjekty, kterým by v případě, že pojistná událost nastane, byly vyplaceny pojistné náhrady. 7 REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s REVENDA, Zbyněk. Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2013, (2), ISSN s

11 Pojištění vkladů se od uvedeného základního vymezení liší. Nejde o pojištění v komerčním smyslu, s pojistně technickými kalkulačními principy nemá nic společného. Stejné výhrady lze použít pro další používané termíny jako je pojistné, pojistná ochrana, pojistné plnění apod. Je na povinné bázi a pojistné platí banky, tj. subjekty, kterým by žádné náhrady vypláceny nebyly a které mohou samy příslušnou pojistnou událost způsobit. Až na některé výjimky (USA) je v dané zemi jediná pojišťovna specializovaná na pojištění vkladů v bankách. Pojištění vkladů je navíc, jak ukázala poslední finanční krize, různými způsoby garantováno státem. 9 Zároveň vývoj soudobé světové ekonomiky stále více ovlivňují tzv. nadnárodní společnosti. Jedná se o velké a hospodářsky významné korporace, které zřizují pobočky (dceřiné společnosti) v mnoha zemích. Tento vývojový trend, jenž se velkou měrou týká i finančních institucí, ovšem vykazuje vedle svých kladných stránek i celou řadu stránek záporných. Např: přizpůsobování tržních podmínek oligopolu, 10 či složitě destruktivní kreativita. Finanční inovace, které stály na počátku současné (hypoteční pozn. autora) krize, byly v počátku mnohými ekonomy oceňovány, protože umožnily převádění úvěrového rizika mimo banky, rozproudily pohyb peněz a zvýšily dostupnost úvěrů. Později však jejich složitost vedla k destrukci. 11 Stále více nadnárodních korporací, mezi něž pochopitelně patří i finanční instituce, dosahuje již takových velikostí, že je velice obtížné, ne-li zcela nemožné se v jejich vnitřní struktuře a v existujících vlastnických vztazích vůbec vyznat, natož je efektivně řídit a kontrolovat. To ohrožuje stabilitu světového finančního (resp. ekonomického) systému, přičemž je dostatečně známo, že případné úpadky velkých společností mohou způsobit vážné potíže všem držitelům jimi vydaných cenných papírů, jakož i spolupracujícím firmám. A pokud vyhlásí úpadek 9 REVENDA, Zbyněk. Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2013, (2), ISSN s REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vyd. Praha: 65.pole, ISBN s

12 některá významná finanční instituce (zejména banka), bývají hospodářské důsledky o to katastrofálnější. 12 Přesto, že se ekonomicky vyspělé země snaží hospodářským (a tudíž i finančním) poruchám předcházet, nejsou zatím schopny uspokojivě regulovat ani své národní finanční systémy, natož pak celosvětový finanční systém. 13 Je zřejmé, že pokud nebude zaveden celosvětově platný jednotný systém zásad a pravidel finančního podnikání, budou vždy existovat možnosti, jak regulační pravidla jednotlivých států obejít. 14 Globalizaci světového finančního systému je možno chápat jako postupný proces vedoucí k vzájemnému propojování jak jednotlivých národních finančních trhů, tak i národních finančních systémů a jejich postupné přerůstání v jediný celosvětový finanční systém. Nejvýznamnějším faktorem, na němž je rychlost postupu globalizace světového finančního systému nejvíce závislá, je technický pokrok v oblasti výpočetních a komunikačních technologií. Tím, že stále více ekonomických subjektů může využívat dokonalejší výpočetní a přenosovou techniku, narůstá jejich vzájemná propojenost a zároveň se zvyšuje i provázanost všech národních finančních a ekonomických systémů. Z toho vyplývá, že na jedné straně dochází k efektivnější alokaci investic, na druhé straně se však obchodování investičních instrumentů stává stále citlivějším na nahodilé události vzniklé kdekoli ve světě, a to prakticky bez ohledu na to, kterých teritorií se dotýkají, resp. zda se jedná o otřesy ekonomické, či jiného charakteru. Navíc jsou tyto změny stále častěji vyvolávány i zásahy státních, resp. mezinárodních institucí, které se snaží finanční trhy regulovat. Proto také dochází k tomu, že na všech dílčích segmentech světového finančního trhu vzniká pouze parciální rovnováha, neboť vzhledem k neustálému působení různých vlivů nemá finanční trh nikdy dostatek času k tomu, aby dosáhl rovnováhy dlouhodobější, jež by znamenala stabilitu. 12 REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s

13 A pokud jde o působení výše uvedených rizikových faktorů (resp. vývojových trendů), ty ovlivňují velice negativně vývoj světového finančního systému a zvyšují jeho náchylnost k poruchám projevujícím se hospodářskými krizemi. Ty byly v minulosti řešeny buď vstupem zahraničního kapitálu, nebo zásahem mezinárodních finančních institucí, jež poskytovaly postiženým státům finanční pomoc. Nyní však dochází k tomu, že poruchy vznikající na světovém finančním trhu již nepostihují pouze jednotlivé země, ale celá mezinárodní, resp. nadnárodní hospodářská uskupení, neboli celou řadu zemí zároveň. Důsledky takových poruch jsou samozřejmě podstatně nebezpečnější a jejich řešení obtížnější, přičemž není nikdy vyloučena možnost jejich dalšího šíření Funguje pojištění vkladů na 100% Největší banky v ČR jsou součástí právě výše zmíněných nadnárodních korporací, které jsou nedílnou součástí globalizovaného finančního trhu a tak výše položená otázka je na pořadu dne. Přestože Fond pojištění vkladů, spravuje řádově jednotky miliard a program schválený ČNB mu umožňuje vydat dluhopisy v řádu desítek miliard Kč (maximálně 100 mld.), tak už v roce 2012 byly u FPV pojištěny vklady za mld. Kč. 16 Na uspokojení klientů velkých bank (v případě jejich úpadku), by tak bylo potřeba prostředků v řádu stovek miliard Kč. Pro představu tři největší banky v ČR spravovaly v roce 2014 na účtech občanů asi mld. Kč (ČS cca 515 mld., ČSOB cca 351 mld. a KB cca 173 mld.) REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 5., aktualiz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN s FPV.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 17 CSAS.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: CSOB.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: KB.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 Je jasné, že fond samostatně stačí na výplatu klientů družstevních záložen či menších bank. Naposledy bylo vyplaceno klientům Metropolitního spořitelního družstva kolem 12 mld. Kč, čímž se výše prostředků ve fondu rázem snížila přibližně o dvě pětiny na necelých 19 mld. Kč na konci roku Mimochodem to bylo druhé největší odškodnění klientů (zlákaných vyššími úroky u záložen, což je typický příklad morálního hazardu klientů) po té, co v roce 2003 fond vyplatil cca 12,4 mld. Kč klientům Union banky. Na základě těchto faktů jsem dospěl k závěru, že Fond pojištění vkladů sice aktuálně funguje na 100%, ale v případě úpadku velkých bank, je naprosto nemožné aby Fond zvládl svoji úlohu sám, bez další vnější pomoci. Ve Fondu nejsou a nemohou být prostředky ve výši všech uložených vkladů všech bank. To by bylo zcela ekonomicky nereálné. Fond z nahromaděných prostředků může přímo řešit problémy menších či středních bank (můžeme například vyplatit naráz všechny záložny, nebo středně velkou banku). Je třeba říci, že garance vkladů není závislá jen na schopnosti Fondu vyplatit prostředky ze stávajících rezerv, Fond si například může vypůjčit prostředky na mezibankovním trhu nebo přímo od státu. Pokud by však došlo ke krachu systémové banky, tedy jedné z velkých, jde o problém zasahující i do systému ekonomiky a je nutné hledat strategická řešení. Řešení takové situace pak přebírá ČNB ve spolupráci s MF a východiskem je například prodej banky nebo její části strategickému partnerovi. V takových případech pak vůbec k výplatě vkladů nedochází a Fond tedy není vlastně angažován. Takový případ známe například z minulosti, kdy byla aktiva IPB prodána ČSOB, která převzala závazky vůči klientům. 19 ČSOB tak podala klientům IPB pomyslnou pomocnou ruku a v podstatě tak nahradila Fond pojištění vkladů. Ten, jak již bylo řečeno, nemá dostatečné prostředky k záchraně velkých systémových bank a je hlavně psychologickým prvkem v bankovním systému pojištění vkladů. 18 FPV.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 19 FINANCE.CZ. [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 1.3. Fakta o Fondu pojištění vkladů v ČR Záchranným kruhem pro všechny drobné střadatele v současném bankovnictví je pojištění vkladů. Toto odvětví ekonomiky je totiž velice citlivé na všechny turbulence a může zároveň citelně ovlivnit i ekonomiku státu či v dnešním globálním světě i kontinentu. V České republice vznikl Fond pojištění vkladů (FPV) již v roce Od té doby chrání všechny klienty bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i družstevních záložen v České republice před ztrátami, které by je mohly potkat v případě, že by instituce, u které měli uložené peníze, byla platebně neschopná. Zákon o bankách ukládá všem bankám, družstevním záložnám a stavebním spořitelnám povinnost účastnit se systému pojištění vkladů. Podle platných právních předpisů České republiky, které jsou zároveň plně v souladu s nařízeními Evropské unie, jsou vklady jednoho klienta u jedné banky pojištěny v plné výši až do částky odpovídající částce eur, tedy aktuálně zhruba 2,7 milionu korun. FPV svojí činností přispívá k posílení důvěry v český bankovní systém a přispívá k celkové ekonomické a finanční rovnováze. Jde o právnickou osobu, jejíž činnost řídí pětičlenná správní rada, kterou jmenuje a odvolává ministr financí. Členy správní rady jsou zástupci z představenstev bank, Ministerstva financí, ČNB a České bankovní asociace Co je pojištěné U FPV jsou ze zákona pojištěny vklady občanů a firem vedené u těch bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které podnikají v České republice na základě licence vydané Českou národní bankou. Podmínkou pro pojištění každého jednotlivého vkladu je, že vkladatel bude řádně a správně identifikován. Tzn., že v případě: občanů bude vklad veden na jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození nebo identifikační číslo) a adresu vkladatele; firem bude vklad veden na obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo (pouze u tuzemských firem). 15

16 Fyzická ani právnická osoba nemusí o pojištění vkladu nijak žádat. Vklad vedený u banky, stavební spořitelny a družstevní záložny je pojištěný zcela automaticky až do výše eur, přímo ze zákona. Pojištěny u Fondu pojištění vkladů jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen. Pojištěné vklady Běţný účet - bankovní účet vedený u banky, na kterém má majitel účtu (klient) uloženy své peníze. S peněžními prostředky může bezprostředně uskutečňovat různé hotovostní či bezhotovostní transakce. Spořicí účet účet, na který lze uložit volné finanční prostředky. Peníze jsou úročeny vyšší úrokovou sazbou než na běžném účtu a dostupnost k uloženým prostředkům je také rychlá. Termínovaný účet účet nabízející vyšší úročení za delší dobu vázanosti finančních prostředků. Jedná se o bankovní vklad na dobu určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou. Vkladový účet slouží k uložení peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou pevnou úrokovou sazbu. Vkladní kníţka jedna ze spořících produktů na trhu, ale mezi konkurenty nacházející se spíše v pozadí. Existují knížky na jméno, s nebo bez výpovědní lhůty. Disponovat s prostředky na vkladní knížce na jméno může pouze majitel nebo jím zmocněné osoby Co není pojištěné U FPV nejsou pojištěny vklady finančních institucí (tedy samotných bank, investičních společností, pojišťoven, penzijních nebo podílových fondů), zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištění se dále nevztahuje ani na vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený dluh), ani na směnky či jiné cenné papíry (například akcie, podílové listy a dluhopisy). 16

17 Nepojištěné vklady Penzijní pojištění specifický druh pojištění, který je prováděn penzijními fondy na komerční bázi. Spolu se soukromým životním pojištěním vytváří do budoucna pro pojištěnce předpoklady pro lepší finanční zabezpečení v důchodu. Ţivotní pojištění pojištění pro případ smrti, dožití sjednaného věku anebo pro případ jiné pojistné události. Jde o finanční zajištění do budoucna (ve stáří) nebo v případných neočekávaných životních situacích; zhodnocuje vložené prostředky. Podřízený dluh může mít podobu přijatého úvěru, půjčky, nebo vkladu a v případě banky či obchodníka s cennými papíry také podobu vydaného podřízeného dluhopisu. Směnka převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Směnečník dává dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy na určeném místě a čase. Cenný papír písemnou formou zachycený právní vztah mezi emitentem (dlužníkem) a věřitelem (majitelem cenného papíru), např. akcie, dluhopisy. Tato písemnost musí obsahovat určité náležitosti stanovené zákonem. Členský vklad člena druţstevní záloţny základní členský vklad a další členský vklad člena družstevní záložny ( 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů). Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100% vkladu, maximálně však EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů. 17

18 Kdo je pojištěn Banky Air bank a.s. Česká exportní banka, a.s. Česká spořitelna, a.s Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Československá obchodní banka, a. s. Equa bank a.s. (dříve Banco Popolare Česká republika a. s.) ERB bank, a.s. Expobank CZ a.s. Fio banka, a.s. GE Money Bank, a.s. Hypoteční banka, a.s. J & T BANKA, a.s. Komerční banka, a.s. PPF banka a.s. Raiffeisenbank a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sberbank CZ, a.s. (původně Volksbank CZ, a.s.) Wüstenrot hypoteční banka a.s. Stavební spořitelny Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. 18

19 Druţstevní záloţny AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo ANO spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo České spořitelní družstvo Družstevní záložna Kredit Družstevní záložna PSD Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo Peněžní dům, spořitelní družstvo Podnikatelská družstevní záložna Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Seznam účastníků pojištění pohledávek z vkladů v ČR pojištěných v zemích EU 20 Banky Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Citibank Europe plc, organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka HSBC Bank plc - pobočka Praha ING Bank N.V. 20 FPV.CZ. [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 mbank S.A., organizační složka Oberbank AG pobočka Česká republika Poštová banka a. s., pobočka Česká republika PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká republika Raiffeisenbank im Stiftland eg pobočka Cheb, odštěpný závod Saxo Bank A/S, organizační složka Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Prague Branch The Royal Bank of Scotland N.V. Volksbank Löbau-Zittau eg, pobočka Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha Waldviertler Sparkasse Bank AG Western Union International Bank GmbH, organizační složka ZUNO BANK AG, organizační složka Výše náhrady a způsob výplaty FPV vyplácí náhrady vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům ( oznámení o platební neschopnosti ). V případě, že se jedná o pobočku zahraniční banky, která má své vklady připojištěny u FPV, obdrží FPV oznámení o platební neschopnosti od příslušného orgánu bankovního dohledu domovského státu. 20

21 Výše náhrady Náhrada vkladů se poskytuje do 100 % jejich výše. Maximální výše náhrady je EUR na jednoho klienta v jedné bance, stavební spořitelně či družstevní záložně. Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně. Tab. 1: Vývoj změny limitu pojištění pohledávek z vkladů a spoluúčasti oprávněných osob Pramen: Poznámka: Pro účely výplaty náhrady vkladů se sečtou všechny vklady jednoho vkladatele vedené u jedné banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny včetně úroků vypočtených ke dni vydání oznámení o platební neschopnosti. V případě, že je vklad na účtu veden pro dva a více spolumajitelů, potom je podíl spolumajitele účtu roven zlomku, v jehož čitateli je celková částka na účtu a ve jmenovateli počet spolumajitelů, pokud vkladatelé při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu. Přepočet kurzu Eura Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni doručení oznámení o platební neschopnosti. U devizových vkladů se přepočet na českou korunu provádí také podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni doručení oznámení o platební neschopnosti. 21

22 Výplata náhrady Výplata náhrad musí být zahájena do 20 pracovních dní od data doručení o platební neschopnosti. (nová legislativa přináší zkrácení na 7 pracovních dní) Vkladatel nemusí o výplatu náhrady žádat. Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu se zveřejňuje prostřednictvím tisku, internetových stránek Fondu, internet. stránek platebně neschopné instituce a také prostřednictvím vyplácející banky. Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení (tzn., že vkladatel si může náhradu vkladu vyzvednout kdykoli od data, kdy je výplata náhrad zahájena až do uplynutí 3 letého promlčecího období). Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, a to jak výplatou v hotovosti, tak i formou bezhotovostního převodu Základní údaje a historické milníky PV Základní údaje Fond pojištění vkladů založen: na základě Zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne Zápis do obchodního rejstříku: Založení kanceláře FPV: FPV k spravoval: 28,758 mld. Kč Výkonná ředitelka FPV: Ing. Renáta Kadlecová Předseda správní rady: Ing. Josef Tauber Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým 22

23 certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100% vkladu maximálně však EUR na jednoho klienta v jedné bance. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské Unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti. Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů ve dvaceti případech, při kterých poskytl v podobě šestnácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vkladatelům dvanácti bank a čtyř družstevních záložen v celkové výši zhruba 39,4 miliard korun. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí. Milníky v historii Fondu pojištění vkladů duben 1995 zahájení činnosti kanceláře Fondu pojištění vkladů 1995 krach první banky od počátku existence Fondu (Česká banka,a.s.) 2002 rozšíření pojištění na vklady vedené v cizí měně a navýšení maximálního limitu ze 400 tis. Kč na EUR 2003 ČNB označila Union banku za insolventní, Fond zahájil největší výplatu náhrad vkladů ve své historii (12,5 mld. Kč, 130 tisíc klientů) 2003 poslední krach banky v historii České republiky (Plzeňská banka, a.s.) 2006 zapojení družstevních záložen do systémů pojištění vkladů 2008 ukončena výplata klientů zkrachovalé Plzeňské banky 2008 zrušení 10% spoluúčasti klientů a navýšení maximálního limitu z EUR na EUR 2009 zahájení příprav přechodu na nový, zrychlený systém výplaty náhrad vkladů z dílny Evropské komise 2011 zvýšení limitu pojistného krytí na EUR, zkrácení výplatní lhůty na 20 pracovních dní 2011 zahájena výplata náhrad vkladů Vojenské družstevní záložny 2012 zahájena výplata náhrad vkladůunibon, spořitelního a úvěrního družstva 23

24 2012 ČNB schválila dluhopisový program FPV s dobou trvání 10 let a v nejvyšším objemu nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu 100 mld novými vyplácejícími bankami se staly Česká spořitelna a GE Money Bank zahájena výplata náhrad vkladů Úvěrního družstva PDW, Praha 2014 zahájena výplata náhrad vkladů Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci let existence Fondu pojištění vkladů 2016 FPV nově součástí GSFT, pojistný limit až EUR pro vybrané případy, zkrácení výplatní lhůty na 7 pracovních dní 21 Nejstarší fond, americký Federal Deposit Insurance Corporation, byl založen již v roce Kromě pojištění vkladů vykonává také funkci bankovního dohledu nad více než bankami a spořitelnami, což je více než polovina institucí působících v bankovním systému USA. Od té doby se pojištění vkladů rozšířilo celosvětově, dnes má Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers IADI) 64 členů a pojištění vkladů existuje celkem ve 111 zemích světa. Fond pojištění vkladů byl dokonce jedním z 25 zakládajících členů IADI. Fond pojištění vkladů je zřízen na základě Zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. Působí jako významný stabilizační prvek české bankovní scény i české ekonomiky. Do Fondu pojištění vkladů ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice. V případě, kdy Česká národní banka oznámí, že libovolná z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, vyplatí Fond pojištění vkladů všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do výše EUR, přičemž výplata náhrad musí být zahájena do 20 pracovních dní (dle nové legislativy je doba zkrácena na 7 dní) od doručení tohoto oznámení. Fond pojištění vkladů je tak spolu s Českou národní bankou, která dohlíží 21 FPV.CZ. [online] [cit ]. Dostupné z: 24

25 nad finančním zdravím a kapitálovou přiměřeností jednotlivých subjektů na bankovním trhu a Ministerstvem financí součástí záchranné finanční sítě. Občané ani firmy se tak v České republice nemusejí obávat, že by přišli o své úspory v okamžiku, kdy by se některá z českých finančních institucí dostala do potíží. Fond pojištění vkladů od svého vzniku vyplatil přes klientům náhrady za pojištěné vklady, ve dvaceti případech, při kterých poskytl v podobě šestnácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vkladatelům dvanácti bank a pěti družstevních záložen v hodnotě přesahující 41,9 miliard korun. Výplaty se týkaly klientů bank a družstevních záložen, které zkrachovaly mezi roky 1995 a Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí. Do byl řízen pětičlennou správní radou, ve sloţení: Předseda: Ing. Josef Tauber poradce prezidenta České bankovní asociace Místopředseda: Ing. Karel Bauer ředitel sekce bankovních obchodů České národní banky Členové: Ing. Daniel Heler člen představenstva České spořitelny, a.s. Ing. Dušan Hradil ředitel odboru Finanční trhy I Ministerstva financí Mgr. Ladislav Šilha člen představenstva a náměstek generálního ředitele Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. 25

26 Fond se k přeměnil na Garanční systém finančního trhu. Následně došlo také ke změně řídící struktury. Od je nejvyšším orgánem Správní rada ve sloţení: Předseda: Ing. Dušan Hradil ředitel odboru Finanční trhy I Ministerstva financí Místopředseda: Ing. Karel Bauer ředitel sekce bankovních obchodů České národní banky Členové: Mgr. Ondřej Landa náměstek ministra - právní sekce Ministerstva financí Ing. Radek Urban ředitel odboru restrukturalizace České národní banky Ing. Josef Tauber poradce prezidenta České bankovní asociace Od je statutárním orgánem Výkonná rada ve sloţení: Předseda: Ing. Renáta Kadlecová Členové: JUDr. Tomáš Hejduk Ing. Roman Kahánek Pramen: Fond pojištění vkladů není státním fondem. FPV není součástí státní správy. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí. Nejméně jeden člen zastupuje ČNB a nejméně dva členové představenstva bank. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna. Náklady na provoz Fondu se hradí z výnosů z investování finančních rezerv. 26

27 Probíhající výplaty Přehled pojištěných institucí, u kterých probíhá výplata náhrad vklad Datum Datum Název zahájení výplaty ukončení výplaty Vyplácející banka náhrad náhrad Úvěrní družstvo PDW, Praha GE Money bank, a.s. Metropolitní spořitelní družstvo Česká spořitelna, a.s. WPB Capital, spořitelní družstvo Česká spořitelna, a.s. Pramen: Tab.2: Přehled přihlášených pohledávek v konkurzu a likvidaci, stav k 31. prosinci 2014 Pramen: 27

28 Kde bere Fond pojištění vkladů peníze Do Fondu pojištění vkladů přispívají čtvrtletně ze zákona všechny instituce (banky, stavební spořitelny a družstevní záložny), u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. Pojistné odvádí banka a družstevní záložna čtvrtletně ve výši 0,04 % z objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelna pouze ve výši 0,02 %. Fond pojištění vkladů má dále možnost vypůjčit si finanční prostředky na finančním trhu, a to buď vydáním dluhopisů, nebo půjčkou. Za tímto účelem Fond založil dluhopisový program s dobou trvání 10 let a v nejvyšším objemu nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu 100 mld. Kč, který v červnu 2012 schválila ČNB. Založení programu má přípravný charakter pro případ, že by v budoucnu bylo potřebné zajistit finanční zdroje nad rámec finančních rezerv Fondu. Vytvoření dokumentace umožní, aby Fond v případě náhlé potřeby financí mohl realizovat transakci v co nejkratším době. Pokud by Fond nebyl schopen financovat se na finančním trhu, může požádat Ministerstvo financí o poskytnutí návratné finanční výpomoci či dotace ze státního rozpočtu. Dalšími zdroji Fondu jsou plnění z konkursních, likvidačních a insolvenčních řízení za zkrachovalými bankami, kde je Fond v postavení FPV jako věřitele. Platby příspěvků Banky, stavební spořitelny a družstevní záložny odvádí do Fondu čtvrtletně příspěvky ve výši stanovené v 41c odst. 6 a odst. 7 zákona o bankách a v 14 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Příspěvek banky do Fondu činí 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, včetně úroků. Příspěvek družstevní záložny do Fondu činí 0,08 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, včetně úroků. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů banka a družstevní záložna propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni. 28

29 Příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, včetně úroků. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů stavební spořitelna propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni, bez započítání zálohy na státní podporu. Příspěvek do Fondu za příslušné kalendářní čtvrtletí jsou banky, družstevní záložny a stavební spořitelny povinny zaplatit nejpozději do konce měsíce následujícího po jeho skončení. Příspěvek se platí v českých korunách na účet Fondu vedený u České spořitelny č /0800. Tab.3: Příspěvky pojištěných institucí hrazené do Fondu podle jednotlivých let dle roku úhrady Pramen: 29

30 Tab.4: Náhrady vyplacené z FPV do 31. prosince 2014 Pramen: Tab.5: Souhrnný přehled příjmů a výdajů FPV v letech (v mil. Kč) Pramen: 30

31 2. Legislativní úprava Fondu pojištění vkladů Fond pojištění vkladů založen: na základě Zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne Vývoj legislativy Činnost Fondu je upravena v 41a až 41o a ve společných a přechodných ustanoveních novel zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též Zákon ). Podle Zákona jsou všechny banky a stavební spořitelny povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů a přispívat v rozsahu stanoveném zákonem o bankách do Fondu. Od roku 2006 jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů a přispívat do tohoto systému v rozsahu stanoveném zákonem o bankách i družstevní záložny. Výše uvedení účastníci systému pojištění vkladů, tj. banky, stavební spořitelny a družstevní záložny, jsou v dalším textu souhrnně označovány jako pojištěné instituce". Podle 41c Zákona jsou pojištěny veškeré pohledávky z vkladů v české nebo cizí měně, včetně úroků, při splnění požadavků na identifikaci vkladatelů podle 41c odst. 3 Zákona, které jsou evidované jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Fyzické osoby jsou identifikovány jménem, příjmením, adresou a datem narození nebo rodným číslem vkladatele, popřípadě identifikačním číslem, právnické osoby obchodní firmou nebo názvem právnické osoby, jejím sídlem, v případě tuzemských právnických osob též identifikačním číslem. Pojištění se nevztahuje na pohledávky z vkladů bank, zahraničních bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištěny nejsou také pohledávky z vkladů, 22 FPV.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 31

32 které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený dluh). Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry. Na poskytnutí náhrady za pohledávku z vkladů z Fondu však nemají podle 41g odst. 2 Zákona nárok osoby, které mají k dotčené bance zvláštní vztah, a osoby jinak oprávněné, jestliže byl pravomocným rozsudkem prokázán původ vkladu v trestné činnosti. Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě z Fondu poskytne poté, co Fond obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Náhrady jsou poskytovány jak fyzickým, tak právnickým osobám a jsou vypláceny v české měně. Česká republika vstupem do Evropské unie (v roce 2004) se řídí podmínkami pojištění vkladů, které vychází z požadavků práva Evropských společenství. V roce 2010 vstoupil v platnost zákon č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl do systému pojištění vkladů celou řadu významných změn. Mezi nejzávažnější změny je možno zařadit tato ustanovení: stanovení výše objemu prostředků Fondu ve výši 1,5 % celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných u Fondu, od kterého se výrazně snižuje příspěvek; změna frekvence odvádění příspěvků bank do Fondu z roční periody na čtvrtletní a současné zvýšení tohoto příspěvku o 60 % (výše příspěvku činí nově 0,04 % pro banky a družstevní záložny, resp. 0,02 % pro stavební spořitelny, z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí); možnost Fondu zažádat si v případě nutnosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu; v případě výplaty náhrady vkladů změna způsobu výpočtu náhrady vkladů (změna výpočtu úroků a zrušení odpočtu závazků a splatných pohledávek oprávněné osoby od výše zůstatku na účtu); povinnost bank vést evidenci údajů a v případě výplaty náhrady vkladů tyto údaje poskytnout Fondu; povinnost Fondu pravidelně nejméně jedenkrát ročně ověřovat funkčnost systému vyplácení náhrad vkladů (tzn. testování bankovních dat). Ke dni 31. prosince 2010 došlo v souladu s výše 32

33 zmíněným zákonem k zvýšení limitu maximálně vyplacené náhrady pro oprávněnou osobu na úroveň eur a současně k podstatnému zkrácení doby pro zahájení výplaty náhrad vkladů z 3 měsíců na 20 pracovních dnů ode dne, kdy Česká národní banka označí banku za insolventní, tj. neschopnou dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Dnem 1. dubna 2011 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva financí ČR č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je pojištěná instituce a pobočka zahraniční pojištěné instituce povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. Pojištěná instituce je povinna poskytovat Fondu údaje ve shodě s touto vyhláškou jak v případě testování bankovních dat, tak i v případě vyplácení náhrady vkladů. Na evropské úrovni byla v roce 2014 vydána nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů, která zavádí významné změny v oblasti pojištění vkladů (například pojištění dočasně vysokých zůstatků nad základní limit pojištění v určitých případech, zkracuje lhůtu pro výplatu náhrad vkladů, stanoví jiný způsob výpočtu příspěvků se zohledněním rizika nesolventnosti jednotlivých finančních institucí, upravuje přeshraniční výplaty náhrad vkladů atd.). V roce 2014 byla dále vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, na základě které jsou členské státy povinny zřídit mechanismy financování řešení krize. 33

34 2.2. Nová legislativa v ČR Na základě výše jmenovaných směrnic byly navrženy nové zákony pro naši legislativu. Účelem návrhů zákonů je provést v českém právním řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ( směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank nebo směrnice BRRD ), a stanovit tak právní rámec pro ozdravné postupy a řešení krize některých druhů subjektů působících na finančním trhu, včetně úvěrových institucí, investičních podniků a finančních holdingových osob se sídlem v České republice (dále jen povinné osoby ). Návrh zákona upravuje plány a postupy na ozdravení a řešení krize povinných osob jak na individuální úrovni, tak na úrovni skupiny, postavení a pravomoci příslušného orgánu dohledu a orgánu příslušného k řešení krize a postupy, kterými mohou v subjektech, jež se nacházejí v nesnázích, zasáhnout nebo ve vztahu k nim přijmout opatření k řešení krize v případě, že selhávají nebo je u nich selhání pravděpodobné. Hlavní ustanovení návrhu zákona, která se týkají úkolů v oblasti řešení krize, lze shrnout takto: Orgánem příslušným k řešení krize se stanoví Česká národní banka (ČNB), která je orgánem dohledu nad českým finančním trhem, a úkoly ČNB se rozšiřují tak, že zahrnují přijímání opatření týkající se ozdravných postupů a řešení krize ve vztahu k povinným osobám. ČNB je dále povinna prostřednictvím vnitřního předpisu zajistit provozní nezávislost svého útvaru pro řešení krizí, který byl v rámci ČNB ustaven. Stanoví se řada opatření k řešení krize, která může ČNB za účelem řešení krizové finanční situace povinné osoby uplatnit. Kromě nástrojů k řešení krize upravených směrnicí BRRD zahrnují tato opatření přímou správu, při níž ČNB na neurčitou dobu přebírá kontrolu nad institucí tím, že pozastaví výkon pravomocí jejích statutárních a dozorčích orgánů a přijímá rozhodnutí namísto nich, a to buď sama, nebo prostřednictvím pověřeného zaměstnance ČNB. 34

35 Výkon pravomocí ČNB k řešení krize obecně nepodléhá omezením či schválení. ČNB však může uplatnit opatření k řešení krize nebo nařídit odpis či konverzi kapitálových nástrojů pouze po předchozím souhlasu Ministerstva financí, pokud navrhované opatření: a) vyžaduje použití prostředků z veřejných prostředků, poskytnutí státní záruky nebo využití překlenovací instituce nebo osoby pro správu aktiv, nebo b) vyžaduje čerpání prostředků z Fondu pro řešení krize nebo z Fondu pro pojištění vkladů v objemu přesahujícím 60 % dostupného objemu majetku v některém z fondů. ČNB má ve vztahu k povinným osobám a jiným stanoveným osobám nárok na náhradu nákladů, které řádně vynaložila v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize, přičemž tyto pohledávky, jakož i pohledávky vyplývající z úvěrů, které ČNB poskytne povinným osobám, mají v případě úpadku přednostní postavení. Státu se výslovně ukládá povinnost uhradit náklady, které ČNB řádně vynaložila při výkonu některých úkolů spojených s včasným zásahem a řešením krize, pokud majetek povinné osoby na úhradu takových nákladů nepostačuje. Návrh zákona upravuje též mechanismus financování řešení krize včetně maximálního omezení případného financování opatření k řešení krize státem. Návrh zákona zejména: - zřizuje Fond pro řešení krize za účelem financování opatření k řešení krize, do něhož jsou povinny přispívat instituce se sídlem v České republice a tuzemské pobočky institucí z jiných než členských států, a vymezuje zdroje jeho financování a jak lze tyto prostředky použít; - zřizuje Garanční systém finančního trhu (dále jen Garanční systém ), který je samostatnou právnickou osobou a který má vlastním jménem vykonávat správu Fondu pro řešení krize a stávajícího Fondu pojištění vkladů. Garanční fond je subjektem sui generis, přičemž se výslovně stanoví, že není státním fondem podle českého práva. Fond pro řešení krize a Fond pojištění vkladů nemají právní subjektivitu, jsou samostatnými účetními jednotkami s odlišnými zdroji financování. 35

36 Finanční prostředky obou fondů jsou ze zákona vzájemně odděleny a lze je použít výlučně jen pro zákonem stanovené účely daného fondu. Majetek v těchto fondech není součástí majetku Garančního systému. Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele za některým z těchto fondů vzniklé v souvislosti s plněním z daného fondu lze použít pouze majetek v tomto fondu; - upravuje správu a řízení Garančního systému prostřednictvím pětičlenné správní rady, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr financí. Správní radu tvoří dva členové jmenovaní z řad zaměstnanců Ministerstva financí, dva členové jmenovaní z řad zaměstnanců ČNB a jeden člen jmenovaný na návrh České bankovní asociace; - požaduje, aby Garanční systém, ČNB a Ministerstvo financí při své činnosti a plnění příslušných úkolů úzce spolupracovaly, včetně jakékoli výměny informací. Návrh zákona provádí řadu navazujících změn souvisejících zákonů, mimo jiné s cílem: - stanovit, že v případě, že Fond pojištění vkladů nemá dostatek volných finančních prostředků a taková situace by mohla ohrozit stabilitu na finančním trhu, může mu ČNB na základě žádosti poskytnout krátkodobý úvěr zajištěný státními dluhopisy nebo jinými cennými papíry se státní zárukou, které má Fond pojištění vkladů v držení, a to na dobu nejvýše tří měsíců; - stanovit, že takové úvěry a návratné finanční výpomoci ze strany ČNB jsou dalším zdrojem financování příspěvkového fondu pojištění vkladů. Na konci roku 2014 byl rovněž přijat zákon č. 333/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, jenž i z hlediska pojištění vkladů přináší významné změny. S účinností od 1. ledna 2015 se procentní sazba příspěvku družstevní záložny zvyšuje na dvojnásobek procentní sazby příspěvku banky. S účinností od 1. července 2015 souhrn zůstatků vkladů člena družstevní záložny spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nebude smět překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského a dalšího členského vkladu (pro vklady provedené před 1. červencem 2015 bude platit přechodné období). Vzhledem k tomu, že členské vklady nejsou podle 41c odst. 2 Zákona pojištěny, 36

37 dojde tímto krokem ke snížení objemu pojištěných finančních prostředků členů družstevních záložen, které členové do takové pojištěné instituce vložili. Dále s účinností od 1. ledna 2018 nebude smět bilanční suma družstevní záložny překročit 5 mld. Kč a lze tedy i v tomto ohledu očekávat změny v daném sektoru. Výplaty náhrad vkladů respektive jejich zahájení se od zkracují z 20 na 7 dnů Prostředky z Fondu lze podle 41a odst. 5 Zákona čerpat pouze na náhrady za pohledávky z vkladů oprávněným osobám a na splátky dluhů Fondu. Za dobu své existence vyplácel Fond náhrady vkladů v 21 případech, při kterých ke dni 31. prosince 2014 poskytl náhrady vkladatelům dvanácti bank a pěti družstevních záložen v podobě sedmnácti řádných a čtyř dodatečných výplat v celkové výši 41,9 mld. Kč. 23 Tab.6: Náhrady vyplacené z FPV do 31. prosince 2014 Pramen: 23 FPV.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 37

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

- 1 - s vyznačením změn. ČÁST TŘINÁCTÁ Pojištění pohledávek z vkladů

- 1 - s vyznačením změn. ČÁST TŘINÁCTÁ Pojištění pohledávek z vkladů - 1 - Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn ČÁST TŘINÁCTÁ Pojištění pohledávek z vkladů 41a (1) Tímto zákonem se zřizuje Fond pojištění vkladů (dále

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS nový 8250 Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 173 z 20. 6. 2016 Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod BIC (SWIFT) BKCH CZ PP - Změny ve verzi 172 z 10. 5. 2016 BIC (SWIFT)

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 167 z 15. 6. 2015 dříve 4000 Expobank CZ a.s. SOLA CZ PP A nyní 4000 Expobank CZ a.s. EXPN CZ PP A Změny ve verzi 166 z 1. 6. 2015 nový 2260 ANO spořitelní družstvo

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Struktura pasiv Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14

Struktura pasiv Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14 T1 Složení pasiv Struktura pasiv 1995 2005 Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14 Pramen: Bankovní dohled ČNB (BD 1996 s. 22,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Československá obchodní banka, a.s. GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

Československá obchodní banka, a.s. GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty Akronym: SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

IV. Ministerstvo financí ČR Odbor 27 Finanční trhy I Oddělení Bankovnictví

IV. Ministerstvo financí ČR Odbor 27 Finanční trhy I Oddělení Bankovnictví IV. Ministerstvo financí ČR Odbor 27 Finanční trhy I Oddělení Bankovnictví Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně 1 Pojištění vkladů Není možné, aby všichni klienti banky měli stejný přístup k informacím o bance. Nemohou proto kvalifikovaně posoudit aktuální situaci banky. Aby byli alespoň částečně kryti před nekalými

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Československá obchodní banka a.s.

Československá obchodní banka a.s. POPIS ČÍSELNÍKU Název: 0100 BA0001 Výčet položek číselníku: Kód Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Komerční banka a.s. SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více