VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 6 2. Náplň a rozsah činnosti 9 3. Památková péče Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Klíčové projekty Hospodaření Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 70 o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Redakce: PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 SEZNAM ZKRATEK ArÚ Archeologický ústav AV ČR Akademie věd České republiky AVU Akademie výtvarných umění č. j. číslo jednací ČNB Česká národní banka ČNK Český národní komitét čp. číslo popisné ČR Česká republika ČVUT České vysoké učení technické EAC Europae Archaeologiae Consilium EHD European Heritage Days (Dny evropského dědictví) EHP Evropský hospodářský prostor EPS elektrická požární signalizace EZS elektronický zabezpečovací systém EU Evropská unie FA Fakulta architektury FRM Fond reprodukce majetku GA ČR Grantová agentura České republiky GIS Geografický informační systém GŘ generální ředitel HV hospodářský výsledek ICOMOS International Council on Monuments and Sites (Mezinárodní rada památek a sídel) IMV Institut pro místní správu při Ministerstvu vnitra IOP Integrovaný operační program ISAD Informační systém o archeologických datech ISO Integrovaný systém ochrany ISPROFIN Informační systém programového financování KP kulturní památka KPU komplexní pozemková úprava KTF Katolická teologická fakulta KÚ krajský úřad LHP lesní hospodářské plány MF mobiliární fond MIS metainformační systém MK ČR Ministerstvo kultury České republiky MPR městská památková rezervace MPZ městská památková zóna MV Ministerstvo vnitra ČR NM Národní muzeum NPÚ Národní památkový ústav NZ nálezová zpráva o. s. občanské sdružení OON ostatní osobní náklady OPP odbor památkové péče OZAA PPZAV PZAD RF RIV SAS SHP SR SÚPPOP UAN ÚAP ÚAP UJEP UK UNESCO ÚOP ÚP ÚPD UR ÚSKP V+V VAL VPR VPZ VUC VZ ZAA ZAV oznámení o archeologickém výzkumu Program podpory záchranných archeologických výzkumů Program záchrany architektonického dědictví rezervní fond Rejstřík informací o výsledcích Státní archeologický seznam stavebně-historický průzkum státní rozpočet Státní ústav památkové péče a ochrany přírody území s archeologickými nálezy územně analytické podklady územně analytické podklady Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Univerzita Karlova United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) územní odborné pracoviště ústřední pracoviště územně plánovací dokumentace upravený rozpočet Ústřední seznam kulturních památek výzkum a vývoj významná archeologická lokalita vesnická památková rezervace vesnická památková zóna velké územní celky výzkumný záměr zpráva o archeologické akci záchranný archeologický výzkum 3

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE K 1. lednu 2008 byla zřízena dvě nová pracoviště ústavu. NPÚ ÚOP v Josefově s působností pro Královéhradecký kraj a NPÚ ÚOP v Telči pro Kraj Vysočinu. Tím byl splněn úkol, uložený ústavu MK ČR, dobudovat síť ÚOP dle krajského uspořádání státu. Zřízení obou pracovišť vyžadovalo řadu mimořádných opatření, neboť v rozpočtu ústavu pro rok 2008 zřizovatel tento fakt nezohlednil, stejně jako tím vzniklý nárůst vedoucích pracovníků ústavu. Obě pracoviště převzala do přímé správy i objekty spravované a provozované NPÚ v těchto krajích. Zámky Hrádek u Nechanic, Náchod, Opočno a Ratibořice, Hospitál Kuks s Betlémem i odkrytý hrad Vízmburk v Královéhradeckém kraji, dvě památky zapsané na listině světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a zámek v Telči i zámky Jaroměřice nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou spolu s hradem Lipnice v Kraji Vysočina. Při tradiční účasti NPÚ na veletrhu Go Regiontour v Brně ve dnech ledna 2008 byl nejen uplatněn nový vizuální styl NPÚ, který byl přijat v roce předchozím, ale byla zde pokřtěna i nová publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér, kterou vydal NPÚ jako specializovaného průvodce po zpřístupněných kulturních památkách pro osoby se sníženou pohyblivostí. Externí audit NPÚ zpracovávaný od října 2007 firmou KPMG dle zadání MK ČR byl dokončen v lednu roku Až po opakovaných žádostech byl pouze pro osobní potřebu se zákazem zveřejnění poskytnut generálnímu řediteli NPÚ 23. dubna Teprve se značným časovým odstupem byl nakonec ministerstvem veřejnosti zpřístupněn. Audit přinesl, i přes mnohé omyly a nepřesnost cenné poznatky a rozbory, které je možné pro reformu NPÚ využít. Celkové průtahy v přípravě reformy ústavu, která se znovu posunula do roku 2009 i mnohé další okolnosti pohledu zřizovatele na NPÚ, vedly jeho generálního ředitele k tomu, že dne 18. června oznámil odstoupení z této funkce k 30. listopadu roku Na žádost ministra ukončil výkon funkce dne 2. prosince Návrhy časového postupu reformy ústavu předložený zřizovateli koncem června 2008 již zůstal bez odezvy. Práce ústavu byla oceněna na mezinárodním poli. Konzervace jižní fasády Horního hradu zámku Český Krumlov obdržela prestižní cenu Europa Nostra cenu Evropské unie pro kulturní dědictví. Převzata byla v katedrále v Durhamu dne 12. června, následně byla při slavnostním ceremoniálu na zámku v Českém Krumlově dne 14. listopadu 2008 odhalena bronzová plaketa dokládající toto ocenění na fasádě Horního hradu. Mnoho úsilí bylo věnováno přípravě projektů a smluv, umožňujících čerpání Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP). Podrobnější informace zahrnují zprávy jednotlivých ÚOP, která vykonávají přímou správu objektů, zařazených na indikativní seznam projektů IOP. Pavel Jerie, ředitel 4

5

6 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Valdštejnské náměstí 3, čp Praha 1 Tel.: Fax: Detašované pracoviště: K Starému Bubenči 4, čp Praha 6 IČ: DIČ: CZ ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Zřízeno k z rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Generální ředitel NPÚ Pavel Jerie (do ) Ing. arch. Naděžda Goryczková (od ) sekretariát GŘ Lenka Redlichová, tel.: , Náměstek pro koncepci a metodiku památkové péče doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc. (do ) Ing. arch. Věra Kučová (od ) sekretariát Stanislava Jurošková, tel.: , Náměstek pro výkon památkové péče doc. PhDr. Josef Štulc (do ) Pavel Jerie (od ), tel.: , 6

7 Provozně ekonomický náměstek Ing. Stanislav Kubeš sekretariát Marcela Biersaková, tel.: , Vedoucí odboru výzkumu, metodiky a vzdělávání Ing. arch. Věra Kučová (do ) doc. PhDr. Josef Štulc (od ), tel.: , Vedoucí odboru péče o památkový fond Pavel Jerie (do ) Ing. arch. Dagmar Šťovíčková (od ), tel.: , Vedoucí odboru dokumentace a informačních systémů Ing. arch. Dagmar Sedláková, tel.: , Vedoucí odboru archeologie Mgr. Alena Knechtová, tel.: , Vedoucí ekonomického odboru Ing. Jaroslav Štěpánek, tel.: , Vedoucí provozního odboru Michal Niederlde (do ) Lenka Koppová, tel.: , 7

8 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ STAV K Věk Muži Ženy Celkem % Do , , , , ,38 Nad ,38 Celkem ,00 % 42,5 57,5 100 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ STAV K Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,50 Vyučen ,38 Střední odborné ,00 Úplné střední ,75 Úplné střední odborné ,75 Vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,63 CELKOVÝ PRŮMĚRNÝ PLAT K Průměrný hrubý měsíční plat ,33 Kč CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH A SLUŽEBNÍCH POMĚRŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2008 Stav počet Nástupy 36 Odchody 28 PORADNÍ ORGÁNY Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče Redakční rada pracovala v roce 2008 ve složení: PhDr. Kateřina Bečková, Mgr. Lucie Ernstová, prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, Ing. Klára Hodaňová, Pavel Jerie, prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová, Mgr. Jiří Křížek, Ing. arch. Věra Kučová, Ing. arch. Petr Malinský, doc. PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., PhDr. Ivan Prokop Muchka, doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc., Mgr. Marta Sedláková, Ing. Jan Sommer, doc. PhDr. Josef Štulc, PhDr. Michal Tryml. Redakční rada posuzovala vydavatelskou koncepci časopisu Zprávy památkové péče, dále bylo jejím úkolem garantovat odbornou úroveň jednotlivých příspěvků i celého periodika a ostatních publikací vydávaných redakcí NPÚ ÚP. Redakční rada se také zabývala ekonomickými aspekty vydavatelské činnosti NPÚ ÚP, projednávala otázky její propagace a prezentace. Jednání redakční rady se v roce 2008 konala desetkrát v řádně dohodnutém termínu. Z každého jednání byl pořízen zápis, který byl zaslán všem členům rady v elektronické podobě a zároveň je archivován v redakci časopisu. 8

9 Ediční rada ÚP Na počátku roku 2008 začaly přípravné práce k ustavení ediční rady ÚP se záměrem rozvinout ediční činnost. Od dubna pak rada pracovala ve složení: Pavel Jerie, PhDr. Eva Kubešová, doc. PhDr. Josef Štulc, doc. PhDr. Marie Mžyková, Ing. arch. Věra Kučová, PhDr. Kristýna Kolajová, Mgr. Lucie Ernstová, Ing. Jan Sommer, PhDr. Květa Křížová, Ing. arch. Dagmar Sedláková, Ing. arch. Ondřej Šefců, Ing. Dagmar Michoinová Ph.D., PhDr. Hana Řezníčková. Výsledkem práce rady bylo zpracování edičního plánu ÚP na rok 2008 včetně finanční rozvahy a výhledu ediční činnosti do roku 2010, podpora užití nového loga a vizuálu a průběžná práce s náměty především metodických a jiných odborných publikací. 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Národní památkový ústav, ústřední pracoviště je odbornou organizací státní památkové péče a jeho hlavní činnosti jsou stanoveny v 33 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl zřízen Ministerstvem kultury ČR s účinností od zřizovací listinou čj /2002 ze dne Ústřední pracoviště řídí celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy přímo zajišťuje vybrané úkoly státní památkové péče. Zajišťuje vedení Ústředního seznamu kulturních památek včetně příslušných databází. Koordinuje digitalizaci oborových dat a tvorbu metodik pro péči o památkový fond. V oblasti odborné spolupráce s výkonnými orgány státní správy přednostně připravuje vyjádření ke konzervaci a obnově národních kulturních památek, zejména těch, které jsou ve správě NPÚ, památek zapsaných na Seznamu světového dědictví a poskytuje širokou součinnost jednotlivým ÚOP pro otázky péče pro další kulturní památky a památková území. Spravuje bohaté sbírky fotografické, grafické a plánové dokumentace a bohatou oborovou knihovnu. Pracoviště rovněž organizuje oborový výzkum a oborové vzdělávací kurzy pro absolventy středních i vysokých škol. Ústřední pracoviště NPÚ má ve správě soubor palácových zahrad pod Pražským hradem. SEKCE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Úsek ředitele zajišťuje plynulý výkon agend souvisejících s řídící funkcí ředitele, pro niž vytváří organizační a administrativní podmínky. Vedle těchto standardních funkcí jsou do úseku začleněny i některé odborné referáty profilového, či naopak specifického charakteru, zajišťující například styk s veřejností, prezentační činnost, práci ediční, zahraniční spolupráci či právní zázemí. V roce 2008 bylo mimo jiné vydáno šest čísel časopisu Zprávy památkové péče, několik odborných publikací a Zpráva o činnosti NPÚ za rok 2007 (viz kapitolu Publikační činnost). Průběžně byl aktualizován obsah webové prezentace NPÚ. Web NPÚ díky velkému rozsahu průběžně prováděných aktualizací stále zvyšoval svou návštěvnost (během roku se denní průměr zvýšil z cca 800 na cca 1700 unikátních denních návštěv, což je vysoko nad průměrem státních institucí a organizací), což nepochybně přispívá k šíření povědomí o NPÚ (bohužel NPÚ sám zatím jen minimálně tohoto kreditu svých webových stránek využívá k prezentaci odborných informací). ODBORNÁ SEKCE Odborný úsek zajišťuje všechny odborné statutární činnosti kromě agend přímo řízených ředitelem. Odbor výzkumu, metodiky a vzdělávání Odbor shromažďuje průřezové údaje a spolupracuje s odbornými útvary územních i ústředního pracoviště, získává přehled o potřebách a směrech vědeckovýzkumné, metodické a pedagogické činnosti v oboru památkové péče, podílí se na tvorbě koncepce této oblasti, zpracovává a zprostředkovává aktuální informace o výsledcích výzkumné činnosti, vede jejich dokumentaci a napomáhá jejich uplatnění v praxi. Dále zjišťuje potřebu odborných památkových metodik a metodických listů, určuje jejich témata a podílí se na jejich zpracování v zájmu sjednocování a zkvalitňování praktických činností v oboru památkové péče. Také sleduje aplikaci metodik v praxi a zpětnou potřebu jejich aktualizace či obměny a za tím účelem organizuje odborné památkové dílny, semináře a metodické dny. Ve spolupráci s vysokými školami a vědeckými ústavy se pracovníci tohoto odboru podílejí na přípravách a realizacích projektů celoživotního vzdělávání odborných pracovníků státní památkové péče a iniciují či přímo vytváří edukační a popularizační projekty přibližující památky a památkovou péči všem vrstvám obyvatelstva, zejména dětem a mládeži. Odbor dále zajišťuje funkci knihovny ústředního pracoviště i metodickou pomoc knihovnám územních odborných pracovišť. V rámci odboru je zřízen i referát památek s mezinárodním statutem, který zajišťuje v rámci NPÚ agendu spojenou s kulturním dědictvím, jemuž je kromě ochrany na národní úrovni přiznán i nadnárodní význam. Tyto památky figurují na různých 9

10 mezinárodních seznamech sestavovaných na základě mezinárodních smluv a dohod. Referát památek s mezinárodním statutem aktivně vyhledává a koordinuje přípravu kulturních památek ČR k nominaci na takový zápis nebo zařazení do příslušného seznamu. K těmto památkám zajišťuje na národní úrovni koordinační služby, sjednocuje péči o ně a provádí metodickou pomoc jejich vlastníkům a správcům pro naplňování požadavků vyplývající z mezinárodního statutu takových lokalit. Podle požadavků MK ČR i řídících zahraničních center připravuje souhrnné informace o stavu těchto statků a navrhuje případná opatření k jeho zlepšení. Metodicky řídí i formální sjednocení výstupů, týkajících se takových památek, které jsou předávány MK nebo spolupracujícím subjektům v zahraničí. K výše uvedeným činnostem a projektům odbor získává, ve spolupráci s českou sekcí ICOMOS, informace o situaci v zahraničí a pozitivní zahraniční zkušenosti zprostředkovává odborným složkám NPÚ. Odbor péče o památkový fond Odbor zabezpečuje poradenské, posudkové, schvalovací a hodnotící činnosti, jež souvisejí s výkonem odborné péče o movitý i nemovitý památkový fond. Podává stanoviska a zpracovává expertizy pro rozhodování výkonných orgánů památkové péče pro využití, obnovu a restaurování kulturních památek. V rámci tohoto odboru pracuje také oddělení technologické laboratoře. Památkoví technologové zkoumají stav a ovlivňují způsob péče o historická umělecká díla, předměty užitého umění, ale i historické stavby. Přitom velmi úzce spolupracují s památkáři historiky umění, s restaurátory, řemeslníky, s architekty, ale také s analytiky, materiálovými chemiky a dalšími přírodovědci. V roce 2008 slavil obor památkové technologie ve službách institucializované památkové péče 50. výročí. Oddělení technologické laboratoře poskytuje odborné servisní a poradenské služby jak kolegům z ÚOP po celé ČR, tak i restaurátorům, stavebním firmám a vlastníkům památek. Odbor dokumentace a informačních systémů Naplňuje činnosti Národního památkové ústavu v oblasti poznávání a ochrany památkového fondu, provádí agendu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ( 7) a podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zajišťuje evidenci a dokumentaci památkového fondu, poskytuje informace o něm, podílí se na vzniku dokumentačních sbírek, zpřístupňuje dokumentační sbírky badatelům. Spolupracuje s církvemi na evidenci, dokumentaci a inventarizaci památek a předmětů kulturní hodnoty. Spolupracuje s krajskými a obecními úřady, spolupracuje s Policií ČR a celními úřady. Poskytuje územně analytické podklady podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Metodicky vede útvary evidence a dokumentace územních odborných pracovišť. Podílí se na výzkumné činnosti ústavu, zejména při vytváření integrovaného informačního systému památkové péče a jeho údajové základny. Oddělení Ústředního seznamu v rámci tohoto odboru vede Ústřední seznam kulturních památek České republiky včetně počítačové databáze, spravuje kartotéku nemovitých kulturních památek, vede Seznam restaurátorů s licencí MK ČR, rejstříky přírůstkových knih dokumentace ÚSKP, zajišťuje podklady pro webovou prezentaci ÚSKP. Provádí systematickou tvorbu a obnovu dat evidence památkového fondu, zpracovává podklady pro geografický informační systém zajišťuje vytváření údajů v GIS památkového fondu. Oddělení památek církví a náboženských společností spravuje kartotéku movitých kulturních památek, provádí agendu podle zákona č. 71/1994 Sb. v platném znění, posuzování žádostí o osvědčení k prodeji a vývozu sakrálních předmětů a architektonických článků, vede centrální databázi této agendy v NPÚ, zpracovává návrhy na prohlášení za kulturní památku, spolupracuje s církvemi, Policií ČR a celními úřady. Vytváří data, která jsou základem informačního systému památkové péče, podílí se na výzkumu ústavu, prohlubuje poznání movitého památkového fondu, zejména v majetku církví a náboženských společností. Oddělení fotografické dokumentace a dokumentačních sbírek vytváří a spravuje sbírky dokumentace památkového fondu (fotodokumentace, videodokumentace, filmotéka), které jsou součástí ÚSKP podle 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb. v platném znění, jako základ informačního systému památkové péče, podílí se na výzkumu ústavu. Metodicky ovlivňuje tvorbu a digitalizaci fotografické dokumentace a ukládání v MIS NPÚ. Oddělení průzkumů a dokumentace nemovitého památkového fondu provádí stavebně-historické průzkumy standardní i operativní, poskytuje metodické hodnocení a vedení standardních SHP, podílí se na metodickém vedení operativních průzkumů nemovitého památkového fondu, publikuje výstupy SHP, podílí se na výzkumu ústavu. Odbor péče o archeologický fond Odbor vytváří koncepci budování dokumentační a informační základny pro výkon péče o archeologický fond, tedy o archeologické nálezy a archeologická naleziště, na podkladě rozvoje a zajištění jednoty vědeckých, metodických a technických hledisek. 10

11 SEKCE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Provozně ekonomický úsek zajišťuje ekonomické podmínky pro činnost NPÚ zejména po stránce jeho financování, rozpočetnictví, správy a využití rozpočtových a hmotných prostředků investiční výstavby. 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury generálnímu řediteli Národního památkového ústavu na rok 2008 HLAVNÍ ÚKOLY 1. Provést revizi rozsahu zpracování plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón: a) sdělit Ministerstvu kultury počet zpracovaných a rozpracovaných plánů, b) u rozpracovaných plánů vyjádřit podíl vyhodnocených objektů ve vztahu k celkovému počtu objektů v památkové rezervaci/zóně. Požadované informace byly předány MK ČR v určeném termínu písemně dopisem č. j. NPÚ-302/3227/2008 ze dne Všechny tyto plány ochrany byly zpracovávány podle metodiky zpracované pro projekt MK ČR v rámci programu regenerace MPR a MPZ, respektive v programu péče o VPR a VPZ, v letech Během roku 2008 vstoupila v platnost novela památkového zákona č. 307/2008 Sb. a vyhláška k ní č. 420/2008 Sb., které upravují plány ochrany tak, že bohužel na dřívější projekt nenavazují. Požadavek, aby v plánech bylo určeno u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích je vyloučena povinnost vlastníka vyžádat si předem závazné stanovisko podle 14, odst. 2, v nich nelze bez nového dopracování realizovat. Úkol byl splněn v termínu. 2. Poskytovat správním orgánům podle 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. údaje o území pro potřeby zpracovávání územně analytických podkladů. Zprávy o postupu plnění byly zaslány v požadovaných termínech písemně dopisy č. j. NPÚ-302/5614/2008 ze dne a č. j. NPÚ-302/8474/2008 ze dne Vzhledem k tomu, že pořizovatelé územně analytických podkladů měly ze zákona termín pro jejich zpracování do konce roku 2008, projevila se krize předávání digitálních výstupů v GIS bolestně. Zcela zásadně chybí kapacity pro digitalizaci nebo finanční prostředky na její externí zpracování. Předáváme většinou pouze popisné informace jako výpis z Ústředního seznamu kulturních památek s uvedením pozemků, které jsou kulturní památkou nebo které kulturní památku územně identifikují, ale spokojenost zpracovatelů je minimální, očekávají údaje již zpracované v GIS (takto je musí digitalizovat sami). Plány zásad ochrany památkových hodnot území, zpracované v letech v projektu MK ČR, již byly územními pracovišti pořizovatelům ÚAP poskytnuty. Pro usnadnění práce zpracovatelů ÚAP jsou územními pracovišti poskytována bez pasportu tzv. pracovní data (výstupy z obnovy identifikace, které ještě neprošly kontrolou při vkládání do počítačové databáze ÚSKP). Začaly již probíhat i aktualizace ÚAP zpracovaných v roce 2007, zde předáváme aktualizovaná data novými pasporty. Aktualizovaná data vkládáním výstupů z Obnovy identifikace do databáze byla zpracována pro nemovitých kulturních památek. Bohužel vkládání může z technických důvodů provádět pouze ústřední pracoviště, které má k tomu k dispozici jen dva úvazky. Bez zajištění finančních prostředků na nový systém vedení Ústředního seznamu kulturních památek, který by umožnil on-line spolupráci všech evidenčních pracovišť NPÚ, nelze aktualizaci dat urychlit. Úkol je průběžně plněn podle kapacitních možností Národního památkového ústavu. 3. Předávat Ministerstvu kultury výstupy projektu Obnova identifikace nemovitého památkového fondu v České republice. Zprávy o postupu plnění byly zaslány v požadovaných termínech písemně dopisy č. j. NPÚ-302/5614/2008 ze dne a č. j. NPÚ-302/8474/2008 ze dne Ministerstvu kultury bylo na základě výstupů z obnovy identifikace předáno 641 podnětů na zrušení prohlášení za kulturní památku. Z celkového počtu připravených zbývá ještě zaslat 50 podnětů, což se stane (na základě rozvrhu zasedání regionálních komisí) nejpozději do poloviny roku Návrhy na prohlášení, respektive rozšíření prohlášení za kulturní památku z výstupů tohoto projektu jsou zasílány po projednání v regionálních komisích průběžně, dosud bylo zasláno 124 návrhů. Další návrhy se postupně připravují a budou zasílány během celého roku (V tabulce jsou informace od jednotlivých ÚOP.) Plněno. 11

12 Zrušení prohlášení za KP Prohlášení za KP NPÚ ÚOP Podaná Připravená Podaná NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze NPÚ ÚOP středních Čech v Praze NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích NPÚ ÚOP v Plzni NPÚ ÚOP v Lokti NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem NPÚ ÚOP v Liberci NPÚ ÚOP v Pardubicích NPÚ ÚOP v Jaroměři-Josefově NPÚ ÚOP v Brně NPÚ ÚOP v Kroměříži NPÚ ÚOP v Olomouci NPÚ ÚOP v Ostravě Celkem Vydat (nejlépe v rámci řešení výzkumného záměru MK ) tištěnou formou nejméně jednu metodickou publikaci za účelem postupného sjednocování teoretických východisek a odborných postupů státní památkové péče v České republice. Zpráva o postupu plnění byla zaslána v požadovaném termínu písemně dopisem č. j. NPÚ-302/5614/2008 ze dne Jako metodická publikace NPÚ č. 35 byla vydána publikace Josef Holeček, Václav Girsa a kol.: Projektování obnovy stavebních památek. Úkol byl splněn. 5. Zpracovat při respektování platné právní úpravy vnitřní normu, která vybaví řešitele výzkumných záměrů pravomocí vydávat pokyny a kontrolovat činnost pracovníků podílejících se na řešení výzkumných záměrů (zejména řešitele výzkumných úkolů, jimiž jsou výzkumné záměry naplňovány), přičemž tato pravomoc bude realizována v rámci struktury řízení NPÚ, tedy cestou ředitelů pracovišť NPÚ; nebude vytvářena samostatná řídící struktura pro oblast institucionálního výzkumu a vývoje a nebude zaváděna zvláštní podřízenost ředitelů pracovišť NPÚ řešitelům. Dne byla vydána Směrnice GŘ č. 1/2008/NPÚ- systém řízení institucionálních úkolů V+V. Vydáním byl úkol splněn v plném rozsahu. 6. Vydat 6 samostatných čísel časopisu Zprávy památkové péče v celkovém rozsahu nejméně 500 stran (počítáno bez příloh). Bylo vydáno požadovaných šest čísel 68. ročníku časopisu s celkovým počtem 540 stran. Úkol byl splněn. 7. V souvislosti s očekávaným přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů: a) zpracovat harmonogram vytvoření Operativní evidence předmětů kulturní povahy (mobiliáře, knihovní fondy a archeologické nálezy) s termínem dokončení , b) do dokončit harmonogramem stanovené úkoly pro rok Zpráva o postupu plnění byla zaslána v požadovaném termínu písemně dopisem č. j. NPÚ-302/6358/2008 ze dne Harmonogram vytvoření operativní evidence předmětů kulturní povahy byl jednotlivými ÚOP v termínu zpracován. Plnění stanovených úkolů probíhalo v podmínkách sníženého rozpočtu NPÚ na rok 2008 a pod vlivem skutečnosti, že nedošlo k požadovanému navýšení potřebného počtu zaměstnanců pro zabezpečení uvedeného úkolu. Harmonogram byl k splněn u mobiliárních předmětů na 99 %, tj jednotek, u knihovních fondů na 98 %, tj jednotek a u archeologických nálezů na 88 %, tj jednotek. Celkem neplnění představuje rozsah 2 % ze stanoveného úkolu, tj jednotek. Úkol byl plněn v souladu se zadáním. 12

13 8. Zpracovat analýzu finančních nároků na výrobu a umístění poznávacích znaků pro označení kulturních statků dle Úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní (Haagská úmluva 1954) a dle Druhého protokolu k Haagské úmluvě a stanovit způsob, jak budou znaky obstarány a jak bude označení těmito znaky realizováno v terénu. Dopisem prvního náměstka ministra kultury ze dne , č. j. 6225/2006, bylo Národnímu památkovému ústavu, ústřednímu pracovišti, sděleno, že ministr kultury schválil podání návrhu orgánům Haagské úmluvy, aby památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO byly zařazeny na Seznam kulturních statků se zesílenou ochranou dle článku 10 Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a dále schválil výběr kulturních statků pro ochranu dle Hlavy I Haagské úmluvy. Národní památkový ústav v letošním roce zpracoval návrh na umístění poznávacích znaků pro památky zapsané na Seznam světového dědictví (Druhý protokol k Haagské úmluvě) do mapových podkladů. Poznávací znaky budou v tomto případě umístěny opakovaně na hlavních přístupových cestách nebo vjezdech a na budovách. Celkový počet znaků byl propočten na 103 kusů. Výběr kulturních statků pro ochranu dle Hlavy I Haagské úmluvy zahrnuje 82 kulturních památek, které se označují pouze jedním znakem. Smaltované cedule by pro tyto účely vyrobila firma GAEN, která vyrábí cedule pro potřeby měst a obcí; například názvy ulic, čísla popisná a podobě. Velikost znaků není příslušnými dokumenty určena. Na základě analogických označení v sousedních státech doporučujeme, aby formát nepřekročil rozměr A4. Při počtu 200 kusů těchto bombírovaných znaků je kalkulace cca 320 Kč + DPH za kus. Je nutné ale počítat s reálnou možností zvýšených nákladů vzhledem ke zvyšujícím cenám energií a materiálů. Při počtu 300 kusů není cena o moc vyšší. Realizace v terénu by proběhla v případě statků chráněných dle Druhého protokolu k Haagské úmluvě podle návrhů zpracovaných do příslušných map na náklady vlastníků nemovitostí a ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy, které byly o tomto úkolu informovány. Úkol byl splněn. 9. Připravit komplexní podklady ke zpracování projektu Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky. Podklady pro zpracování projektu byly připraveny k , díky tomu mohl být v termínu od 8. do připraven tzv. projektový záměr, který byl předán prostřednictvím Ministerstva kultury zprostředkujícímu subjektu Integrovaného operačního programu, Ministerstvu vnitra. Na základě tohoto záměru byl příkazem GŘ č. IV/2008/NPÚ jmenován projektový tým. Projektový záměr byl využit pro zpracování podkladu vládě ČR podle usnesení č. 1440/2007. V návaznosti na příslib MK ČR zajistit potřebné prostředky na přípravu projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti projektu. Výběrové řízení vyhrála firma Deloitte, která ve spolupráci s projektovým týmem studii zpracovala a předala MK ČR, aby se stala součástí podkladu vládě. Na základě rozhodnutí grémia MK ČR byla zpráva předána vládě k informaci. Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu, ve které je projekt uveden, NPÚ v ní však není uveden jako oprávněný žadatel. Na tento rozpor bylo MK ČR upozorněno dopisem č. j. NPÚ-302/9587/2008 ze dne , zatím bez odpovědi. NPÚ (projektový tým) nemá ani žádnou informaci o finálním podkladu vládě podle usnesení č. 1440/2007. Splněno. MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY 1. Zabezpečit dosažení zlepšeného hospodářského výsledku Národního památkového ústavu jako celku ( 55 zákona č. 218/2000 Sb.). NPÚ dosáhl kladného hospodářského výsledku za rok 2008 v podmínkách sníženého rozpočtu zahrnující celkový deficit provozní dotace v objemu 25 mil. Kč, deficit V+V ve výši cca 4,4 mil. Kč a 5 mil Kč na digitalizaci reidentifikace památkového fondu. Splněno. 2. Zabezpečit plnění úkolů, kterými bude provedena implementace vybraného segmentu opatření obsažených v dokumentu Komplexní audit NPÚ v rámci procesu transformace státní příspěvkové organizace. Komplexní audit zpracovaný firmou KPMG byl předán generálnímu řediteli až po písemné žádosti ministrovi č. j. NPÚ-302/2256/2008 ze dne v dubnu 2008 pouze pro osobní potřebu, tedy bez možnosti předat text vedení NPÚ. Písemný komentář předán na OPP MK ČR v květnu Postup zabezpečení úkolu byl i předmětem jednání Kolegia GŘ č. 5, kde ředitelka odboru památkové péče MK ČR PhDr. A. Matoušková informovala o tom, že na MK je ustaven projektový tým i že audit nebude zveřejněn do doby uskutečnění změn v NPÚ. Návrh postupu s podmínkami, za nichž je možné připravit transformaci NPÚ byl zaslán MK ČR dopisem č. j. NPÚ-303/4125/2008 ze dne Podmínky nebyly ze strany MK ČR naplněny. S ohledem na nereálnost provedení reformy do konce roku 2008 z časových důvodů byla příprava reformy zastavena. Potřebné rozbory stavu NPÚ a potřeb organizace byly zpracovány samostatně v rámci interního auditu NPÚ zadaného generálním ředitelem a předány MK ČR. Dle zadání úkol nesplněn pro pozdní předání auditu a ještě s omezením jen pro GŘ a také nenaplnění podmínek ze strany MK ČR. 13

14 3. Zpracovat systém sledování a vyhodnocování výkonnosti odborné složky NPÚ, uvedení systému do praxe tak, aby poskytl statistická data postihující výkony odborné složky NPÚ jak z pohledu kvantitativního, tak kvalitativního, a to jak na úrovni ÚOP, tak na úrovni ÚP již za rok Zpráva o postupu plnění byla zaslána v požadovaném termínu písemně dopisem č. j. NPÚ-302/5614/2008 ze dne Informace o výkonech odborných útvarů Národního památkového ústavu až dosud v plné šíři podávají jeho každoročně vydávané výroční zprávy členěné dle jeho organizační struktury na ústřední a územní odborná pracoviště. V této verbální podobě výroční zpráva podává objektivní přehled o velké šíři odborných činností ústavu, jak pokud jde o plnění jeho jmenovitých úkolů od zadavatele, tak o širokém spektru jeho dalších odborných činností v oblasti průzkumu, evidence, dokumentace, odborného servisu při uchování a péči a posléze prezentace a popularizace kulturních památek. Při velikosti organizace a širokém spektru jejích činností není divu, že výroční zpráva dosahuje několik set stran i při maximálním zestručnění formy podávaných informací. Tím trpí její přehlednost a sdělnost. Poslání předkládaného úkolu v žádném případě nemůže dle našeho názoru spočívat v dublování výroční zprávy, ale v usnadnění orientace a vyhodnocování vybrané informace o činnostech NPÚ. Navrhovaný systém se pokouší vyčlenit z rozsáhlého spektra výročních informací ty údaje, které lze kvantifikovat a statisticky sumarizovat (s následnou možností srovnávání sumarizovaných dat). Touto cestou navrhujeme především zpracování odborné poradenské činnosti ústavu, kterou mu, jako pověřené odborné organizaci, ukládá zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. První část úkolu je proto věnována odborné spisové agendě NPÚ (v členění dle jeho jednotlivých pracovišť) a návrhu jejího vyhodnocování. Ve druhé části je navrženo statistické sumarizování těch dalších (vybraných) odborných činností a výkonů ústavu, které lze co do jejich finálních výstupů kvantifikovat. Ve třetí části navrhujeme podat výčet a přehled činností, které co do měřitelných výstupů kvantifikovat nelze. Na v zadání zmíněné kvalitativní hodnocení jsme nuceni rezignovat. Jednotlivé odborné výstupy a výkony nelze seřazovat a porovnávat co do časové a intelektuální náročnosti jejich zpracování, jejich kulturního a společenského dopadu, inovací, nápaditosti atd. Obor památkové péče jako historická a historicky podmíněná, a tudíž stále se vyvíjející disciplína nemá pro své odborné činnosti pevná kritéria a tabulky. Tak jako u jiných oborů s určitou tvůrčí dimenzí lze kvalitu jeho výkonů hodnotit pouze názorem věci znalých odborníků, jako je to již zavedeno u úkolů vědy a výzkumu. Tento způsob hodnocení nemůže navržený systém zajistit. Protože kvalitativní hodnocení vědeckovýzkumných úkolů je na nejvyšší úrovni zajištěno zvlášť, ponechali jsme tyto úkoly, tvořící nezanedbatelnou složku výkonů ústavu, stranou předkládaného úkolu. Práce na navrhovaném systému ukazuje, že sledování a vyhodnocování výkonů odborné složky NPÚ bude časově i odborně nesmírně náročná agenda. Měla-li by být každoročně dle navržené statistiky významných činností v úplnosti prováděna, bude vázat značné odborné kapacity našeho pracoviště. Tyto kapacity by pak zákonitě chyběly jinde. Obsahová šíře a zejména heterogennost činností, které jednotlivá pracoviště, útvary i jednotlivci znpú zajišťují, vede k tomu, že vykazované jednotky jsou vzájemně těžko porovnatelné, respektive jejich porovnávání nedává smysl (například porovnání časově náročného zajištění návrhu na zapsání na Seznam světového dědictví versus zapsání do Ústředního seznamu). Jakákoliv statistika se tak do značné míry bude míjet se záměrem, k němuž byl úkol zadán. Je proto k úvaze, zda navržený systém dat určených ke sledování značně nezredukovat a zaměřit sledování jen na nejzávažnější agendy dle výběru MK ČR. K nim by byl následně vytvořen a zaveden systém automatického sledování. Plněno postupně v návaznost na kapacitní možnosti NPÚ. 4. Zabezpečit, na základě článku 5 Protokolu o kulturní spolupráci mezi MK ČR a MK Čínské lidové republiky na období , přijetí čínské delegace odborníků z památkové péče a zajistit program jejich návštěvy. Zabezpečit účast 4 zaměstnanců Národního památkového ústavu na reciproční návštěvě Čínské lidové republiky. Cesta do Čínské lidové republiky se uskutečnila ve dnech Zpráva z cesty byly zveřejněna na webových stránkách NPÚ. A informace též viz dopis č. j. NPÚ-302/5614/2008 ze dne Program reciproční návštěvy čínské delegace byl připravován, ale tato návštěva byla z čínské strany odvolána a přesunuta na rok Splněno. PAMÁTKY SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ Na úseku monitoringu památek Světového dědictví bylo pokračováno v koordinaci a metodickém vedení průběžného monitoringu podle celostátní metodiky a Operačních pravidel pro naplňování Úmluvy o ochraně památek světového dědictví UNESCO. V květnu se uskutečnila třídenní celostátní porada pracovníků monitoringu a site managerů k aktuálním úkolům monitoringu. Byly zpracovány a ÚP NPÚ vyhodnoceny roční monitorovací zprávy. Nepodařilo se dopracovat retrospektivní projekt mapové dokumentace pro Prahu, Kutnou Horu, Český Krumlov a Holašovice. V případě Prahy není dosud rozhodnuto o postupu při 14

15 vymezení ochranného pásma a problematice Průhonického parku, u ostatních statků chybí pouze mapová souřadnicová síť. Z dalších podstatných jednání lze zmínit účast na zasedání mezirezortní komise k problematice Kulturní krajiny Lednice- Valtice a jednání komise (steering group) k řešení problematiky rozvoje Holašovic, jednání o zajištění úkolů na úseku monitoringu se zástupci samosprávy města Kutné Hory a instruktáž k práci se závěry z periodických zpráv v Českém Krumlově. PROGRAM PODPORA PRO PAMÁTKY UNESCO V roce 2008 byl Ministerstvem kultury otevřen zcela nový neinvestiční grantový program, nazvaný Podpora pro památky UNESCO. Program vychází z článků 4 a 5 Úmluvy o ochraně světového dědictví, podle níž se každý smluvní stát zavazuje k povinnosti zabezpečit označení, ochranu, zachování a prezentování světového kulturního a přírodního dědictví, které se nachází na jeho území, a jeho předávání budoucím generacím. Ministerstvo kultury se tímto programem hlásí k plnění tohoto závazku z hlediska kulturního dědictví. Dotace z programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu světového dědictví nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, či těch, u nichž Ministerstvo kultury rozhodlo o zpracování nominační dokumentace. Pro přidělení dotací byly určeny celkem tři okruhy možných témat podpory: 1. Zpracování koncepčního materiálu k péči o světovou památku tzv. Management plan (zpracování nebo aktualizace existujícího). 2. Prezentace a propagace památek, na které je program zaměřen (například označení památek a související základní informace; konference, semináře a workshopy tematicky spojené s prezentací památky, péčí o ni či přípravou nominace, publikační projekty zaměřené na různé cílové skupiny návštěvníků památek a osvětově výchovné projekty týkající se těchto památek). 3. Vědeckovýzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je program určen, a prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně (například archivní výzkum, stavebně-historické průzkumy, odborné expertizy). Oprávněným žadatelem o dotaci jsou fyzické či právnické osoby, kterým lze dotaci poskytnout podle zákona č. 218/2000 Sb. Mezi takové žadatele patří i Národní památkový ústav, který také hned v prvním roce dotačního programu využil jeho prostředků v několika projektech: Projekt Zelená hora poutní kostel sv. Jana Nepomuckého dokumentace stavby V roce 2008 byla zhotovena I. etapa komplexní dokumentace objektu se zvláštním ohledem na provedené průzkumné a restaurátorské práce, na kterou by měla navazovat II. etapa. Ta bude realizována v závislosti na finančních možnostech zadavatele. Použita byla kombinace několika metod: geodetické, fotogrammetrické a prostorového laserového skenování. Velkým přínosem byla provedená digitalizace dokumentace z roku Tato dokumentace existuje jen v několika málo kompletech, které však nejsou běžně k dispozici. Práce s ní je navíc omezena postupující degradací papíru, na který byla zachycena. Získaná data byla použita na výstupy hned několika druhů: výkresy Autodesk DWG a DXF, fotoplány, geometrické prostorové analýzy pro potřeby odborníků a 3D modely pro široké použití při vzdělávání a propagaci. Zpracovaná dokumentace bude využita v následujícím období především při práci specialistů plánování péče, oprav a restaurování, které na této památce v současnosti probíhají a budou se realizovat i v následujících letech. Část dokumentace bude využita i pro propagaci památky, a to především ta, která zachycuje objevené torzo původní štukové a malířské výzdoby klenby kopule. Na základě důkladného studia těchto nálezů byla rekonstruována výzdoba, která odpovídá Santiniho autorskému záměru. PŘEHLED O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Žádost o dotaci Přiděleno Skutečnost Celkové náklady z toho neuznatelné náklady z toho uznatelné náklady z toho státní rozpočet z toho kofinancování žadatelem z toho strukturální fondy EU z toho krajské prostředky z toho obecní prostředky z toho jiné zdroje

16 Projekt Zelená hora poutní kostel sv. Jana Nepomuckého prezentace a propagace klenotu barokní gotiky Pro kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byla v závislosti na získaných finančních prostředcích vydána skládačka formátu A4, která bude od sezony 2009 standardně vydávána návštěvníkům ke každé vstupence. Kromě češtiny je materiál dostupný v anglickém a německém jazyce. Dalším výstupem projektu je publikace o kostele sv. Jana Nepomuckého, jež přináší souhrn posledních poznatků o této výjimečné architektuře, které dosud nebyly pro veřejnost zpřístupněny v ucelené formě. PŘEHLED O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Žádost o dotaci Přiděleno Skutečnost Celkové náklady ,5 z toho neuznatelné náklady z toho uznatelné náklady ,5 z toho státní rozpočet z toho kofinancování žadatelem ,5 z toho strukturální fondy EU z toho krajské prostředky z toho obecní prostředky z toho jiné zdroje Projekt Propagace zámku a historického centra města Telč Pro zámek v Telči byla vydána skládačka formátu A4, která bude od sezony 2009 standardně vydávána návštěvníkům ke každé vstupence. Řada vydaných jazykových mutací byla naplánována na základě zkušeností pracovníků objektu kromě češtiny je materiál dostupný v anglickém, německém, francouzském, ruském a italském jazyce, japonštině a holandštině. Pro dětské návštěvníky byly připraveny tři druhy propagačního materiálu samolepky, magnetky a pexeso, vše s motivy zámku v Telči. Samolepky budou dostávat dětští návštěvníci od sezony 2009 automaticky ke vstupence, magnetky a pexeso obdrží po absolvování speciální prohlídkové trasy pro děti a speciálních programů. Byl odzkoušen program pro děti z projektu Návštěva u zámecké paní. Propagační materiály byly doplněny o speciální nabídkový leták pro cestovní kanceláře, informační střediska a turistická centra. Kromě češtiny je materiál dostupný v anglickém, německém, francouzském, ruském a italském jazyce, japonštině a holandštině. Byly vyrobeny historické kostýmy pro průvodce. Byl zvolen renesanční styl a móda druhé poloviny 19. století, které korespondují s časovým zařazením návštěvních tras na zámku v Telči. Ty se uplatní v programech pro děti. Dále je s nimi od sezony 2009 počítáno při dalších speciálních prohlídkových trasách pro děti, posléze i při dalších příležitostech a běžných prohlídkách zámeckých interiérů. V rámci zkvalitnění propagace byly připraveny a zpřístupněny nové internetové stránky, které umožní návštěvníkům také rezervaci vstupenek po internetu, a nelze opominout ani jejich zpřístupnění širšímu okruhu zájemců, a to díky doméně s příponou eu www. zamek-telc.eu PŘEHLED O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Žádost o dotaci Přiděleno Skutečnost Celkové náklady ,2 z toho neuznatelné náklady z toho uznatelné náklady ,2 z toho státní rozpočet z toho kofinancování žadatelem ,2 z toho strukturální fondy EU z toho krajské prostředky z toho obecní prostředky z toho jiné zdroje

17 Čerpání dotací z fondů Evropské unie V programovém období má Česká republika možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Národní památkový ústav proto připravil a připravuje pro různé operační programy celou řadu žádostí. Největší možnosti financování nabízí Integrovaný operační program, kde se pro památky ve správě NPÚ nabízí oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. V současnosti NPÚ připravuje čtyři projektové žádosti (Kroměříž, Kuks, Klášter Kladruby, Veltrusy), požadovaná dotace přitom souhrnně přesahuje částku jedné miliardy korun. V případě dalších čtyř projektů (Telč, Litomyšl, Jindřichův Hradec, Lednicko-valtický areál) je NPÚ partnerem projektu nebude tedy příjemcem dotace, ale památky v jeho majetku budou v rámci těchto projektů zhodnoceny. Jedním z prvních projektů, pro které bude dotace žádána, bude Terra didactica projekt revitalizace zámku Veltrusy, vytvoření centra pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Terra didactica je ambiciózní projekt, v jehož rámci se část veltruského zámeckého areálu přemění na vzdělávací centrum, jehož stěžejním tématem bude kulturní krajina. Bude tu probíhat výuka vysokých a středních škol, vytvořeno bude však především v České republice unikátní výukové centrum, nabízející specializované programy pro školy. Školám budou nabízeny programy spojující témata kulturní a ekologická, zvláštní důraz bude kladen na podporu tvořivosti a tvůrčího myšlení. Projekt využije zázemí zámeckých budov, hospodářského dvora, skleníků, zahrad a 300 hektarů parku s daňčí oborou a stádem ovcí. Frekventanti si tak budou moci vše, o čem se budou učit, vyzkoušet a ověřit přímo v praxi. ZPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ K VYUŽITÍ A PROVÁDĚNÍ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK SOUHRNNÝ PŘEHLED VŠECH ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ZHOTOVENÝCH V ROCE 2008 Správní orgány/kraj ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ministerstvo kultury Krajské úřady Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ZHOTOVENÝCH V ROCE 2008 HISTORICKÁ ZELEŇ Správní orgány/kraj Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ministerstvo kultury 6 6 Krajské úřady Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ZHOTOVENÝCH V ROCE 2008 ARCHEOLOGIE Druh Počet ÚPD 41 Pozemkové úpravy 16 Odborná vyjádření k NKP a jiným 58 Poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky Pracovníci NPÚ ÚP se mimo jiné při výkonu své práce snaží vlastníkům kulturních památek a investorům obnov poskytovat i odborné konzultace včetně informací o možném čerpání státních dotací z programů MK ČR. K tomuto účelu slouží také rubrika webových stránek NPÚ nazvaná Pokyny pro vlastníky a pravidelně vydávané metodické publikace. Jejich elektronické verze v pdf formátu si mohou zájemci stáhnout z webových stránek NPÚ, a to v sekci Ke stažení, Památková péče. 17

18 SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍMI INSTITUCEMI, KRAJI A OBCEMI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Při dozorování stavebních a dalších zásahů na památkově chráněných objektech spolupracuje NPÚ ÚP s vlastníky památkově chráněných objektů, s obcemi s rozšířenou působností, které mají na starost výkon státní správy, i s krajskými úřady. Kromě toho spolupracuje i s dalšími státními institucemi a úřady: Spolupráce s Úřadem předsednictva vlády S tímto úřadem byla v roce 2008 projednávána otázka využití kulturních památek a dalších předmětů kulturní povahy pro potřeby vlády, eventuálně převod a návrat na místo jejich historického původu na památkových objektech ČR. Aktuálně byla řešena situace zámku Koloděje, který úřad vydával v rámci restitučního řízení. Spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových S Úřadem pro zastupování státu byl řešen osud několika pozůstalostí a souborů zadržených předmětů (celními úřady), například pozůstalost po PhDr. L. Letošníkové, bývalé pracovnici a odbornici Krajského střediska státní památkové péče Středočeského kraje. NPÚ ÚOP středních Čech v Praze převzal pozůstalost s potencionálním využitím pro výstavní a instalační účely i pro dokumentaci života významného vědeckého pracovníka. Další soubor předmětů kulturní povahy byl získán z pozůstalosti v Týnci nad Sázavou, předměty převzal k dalšímu roztřídění NPÚ ÚOP v Plzni. Spolupráce s Policejním prezidiem ČR V roce 2008 byla Policejním prezidiem ČR prohlédnuty vybrané prostory pro památkové interiérové instalace a odborně posouzena jejich bezpečnostní hlediska na zámcích v Náchodě, Opočně, Telči, Svojšíně a v Boru u Tachova. Dále probíhala metodická a odborná spolupráce při identifikaci a dokumentaci mobiliárního fondu zámku Liblice v souvislosti s návrhem fondu na prohlášení za KP, spolupráce při identifikaci předmětů z Pražského hradu a zámku Lány. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Odborní zaměstnanci NPÚ ÚP vykonávali v souladu se svými pracovními povinnostmi odborný dohled nad akcemi obnovy národních kulturních památek prováděnými na základě závazných stanovisek výkonných orgánů státní památkové péče. Pro národní kulturní památky, na jejichž obnovu bylo plánováno využít dotace z programů MK ČR, vydal NPÚ ÚP požadovaná doporučení a vyhodnocení, která byla součástí žádosti o zařazení do programu a přidělení příslušné finanční částky. SEZNAM NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK A JEJICH GARANTŮ Z ÚSTŘEDNÍHO PRACOVIŠTĚ NPÚ Vysvětlivky NKP ve správě NPÚ NKP v seznamu UNESCO a ve správě NPÚ NKP v seznamu UNESCO NKP v návrhu do seznamu UNESCO NKP ostatní Celkový počet NKP včetně památek UNESCO 235 Počet NKP a památek UNESCO (včetně čekatelů) ve správě NPÚ 129 Počet NKP k převedení odborných kompetencí na jednotlivá ÚOP

19 Lokalita Objekt Kraj Garanti Bečov nad Teplou zámek Karlovarský Štoncner, Truxová, Kubů, Popelářová Benešov nad Ploučnicí zámek Ústecký Kahancová, Truxová, Novotný, Popelářová Betlém skalní skulptury Královéhradecký Líčeníková, Truxová, Militká, Popelářová, Nejedlý Bezděz hrad Liberecký Štoncner, Truxová, Křížová, Novotný, Popelářová Bezemín hradiště Švédské šance Plzeňský Truxová, Bukovičová, Popelářová, Militká Bezemín mohylník Plzeňský Truxová, Bukovičová, Popelářová, Militká Bítov hrad Jihomoravský Šťovíčková, Truxová, Lukášová, Dvořák Bouzov hrad Olomoucký Šťovíčková, Pacáková, Mžyková, Lukášová, Knechtová Brno hrad Špilberk Jihomoravský Chudárek, Truxová, Knechtová Brno kostel sv. Jakuba Jihomoravský Holeček, Truxová, Knechtová Brno Petrov areál Jihomoravský Holeček, Truxová, Knechtová Brno-Černá Pole vila Tugendhadt Jihomoravský Solař (Ksandr do předání), Truxová, Knechtová Brno-Štýřice čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově Jihomoravský Kahancová, Truxová, Vorlíčková Brno-Žabovřesky Kaunicovy koleje Jihomoravský Kahancová, Truxová, Vorlíčková Broumov areál kláštera benediktinů Královéhradecký Solař, Pacáková, Vítovský, Militká, Popelářová Broumov kostel Panny Marie Královéhradecký Solař, Pacáková, Militká Bruntál zámek Ostravský Šťovíčková, Pacáková, Mžyková, Lukášová, Dvořák Březnice zámek Středočeský Líčeníková, Truxová, Kubů, Militká Budeč Přemyslovské hradiště Středočeský Vlčková, Truxová, Militká Bučovice zámek Jihomoravský Kunrátková, Truxová, Lukášová, Dvořák Buchlov hrad Zlínský Chudárek, Truxová, Lukášová, Vorlíčková Buchlovice zámek Zlínský Chudárek, Truxová, Lukášová, Vorlíčková Čečovice kostel sv. Mikuláše Plzeňský Solař, Truxová, Nejedlý, Popelářová Červená Lhota zámek Budějovický Holeček, Pacáková, Novotný, Militká České Budějovice koněspřežní železnice z Českých Budějovic dolince (česká část) Budějovický Dvořáková, Pacáková, Militká Český Krumlov koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince (česká část) Budějovický Dvořáková, Pacáková, Bukovičová, Militká Český Krumlov, Latrán zámek Budějovický Jerie, Pacáková, Lukášová, Bukovičová, Militká Český Krumlov, vnitřní město kostel sv. Víta Budějovický Jerie, Pacáková, Bukovičová, Militká Český Šternberk hrad Středočeský Líčeníková, Pacáková, Kubů, Horynová, Militká Čistá středověký důl Jeroným Karlovarský Dvořáková, Truxová, Popelářová Dačice zámek Budějovický Holeček, Pacáková, Lukášová, Militká, Dobrošov soubor pevnostního systému Královéhradecký Dvořáková, Truxová, Militká Dolní Věstonice archeologické naleziště Jihomoravský Truxová, Vorlíčková Duchcov zámek Ústecký Šťovíčková, Truxová, Novotný, Bukovičová, Popelářová Frýdlant zámek Liberecký Jerie, Truxová, Novotný, Bukovičová, Popelářová Fulnek bratrský sbor Ostravský Bureš, Pacáková, Dvořák Grabštejn hrad Liberecký Kunrátková, Truxová, Křížová, Horynová, Kovařík, Popelářová Havlíčkova Borová rodný dům K. H. Borovského Vysočina Kahancová, Truxová, Knechtová Hluboká nad Vltavou zámek Budějovický Kahancová, Pacáková, Mžyková, Lukášová, Militká Hodslavice rodný dům F. Palackého Ostravský Bureš, Pacáková, Dvořák 19

20 Lokalita Objekt Kraj Garanti Horšovský Týn zámek Plzeňský Solař, Truxová, Kubů, Bukovičová, Popelářová Hořovice-Velká Víska zámek Středočeský Šťovíčková, Truxová, Kubů, Jančo Hoslovice vodní mlýn Jihočeský Bureš, Pacáková, Militká Holašovice soubor 17 statků Jihočeský Bureš, Pacáková, Militká Hradec Králové muzeum Královéhradecký Kahancová, Kunrátková, Truxová, Militká Hradec nad Moravicí zámek Ostravský Šťovíčková, Pacáková, Mžyková, Křížová, Lukášová, Dvořák Hrádek u Nechanic zámek Královéhradecký Hančlová, Truxová, Mžyková, Bydžovská, Militká Hrubý Rohozec zámek Liberecký Hančlová, Truxová, Křížová, Novotný, Popelářová Humprecht zámek Královéhradecký Hančlová, Truxová, Kubů, Lebedová, Militká Husinec údajný Husův rodný dům Budějovický Bureš, Pacáková, Militká Jablonné v Podještědí kostel sv. Vavřince a Zdislavy Liberecký Matúšek, Truxová, Kovařík, Popelářová Jakub u Kutné Hory kostel sv. Jakuba Středočeský Hančlová, Pacáková, Mudra, Jančo Jaroměřice nad Rokytnou zámek Vysočina Hančlová, Truxová, Křížová, Vorlíčková Javorník (město Javorník) zámek Jánský Vrch Olomoucký Jerie, Líčeníková, Pacáková, Mžyková, Lukášová, Bydžovská, Knechtová Javoříčko pomník Vítězství Olomoucký Pacáková, Nejedlý, Vorlíčková Ještěd televizní vysílač Liberecký Solař, Truxová, Popelářová Jihlava kostel sv. Jakuba Většího Vysočina Šefců, Truxová, Nejedlý, Vorlíčková Jindřichův Hradec zámek Budějovický Holeček, Pacáková, Lukášová, Bukovičová, Militká Kačina zámek Středočeský Solař, Pacáková, Lukášová, Jančo Kadaň klášter františkánů Ústecký Šefců, Truxová, Bukovičová, Popelářová Kájov kostel Nanebevzetí Panny Marie Budějovický Chudárek, Pacáková, Bukovičová, Militká Karlštejn hrad Středočeský Chudárek, Truxová, Kubů, Jančo Kladruby-Pozorka areál kláštera benediktinů Plzeňský Chudárek, Truxová, Kubů, Bukovičová, Popelářová Kladruby nad Labem hřebčín, chov kladrubských koní Pardubický Hančlová, Pacáková, Kubů, Popelářová Kokořín hrad Středočeský Šťovíčková, Truxová, Křížová, Kubů, Jančo Kolín kostel sv. Bartoloměje Středočeský Kunrátková, Pacáková, Jančo Konopiště zámek Středočeský Hančlová, Pacáková, Lukášová, Jančo Kost hrad Královéhradecký Kunrátková, Truxová, Kubů, Lebedová, Militká Kouřim opevnění Středočeský Štumpa, Pacáková, Jančo Kozel zámek Plzeňský Kahancová, Truxová, Kubů, Bukovičová, Popelářová Kozí Hrádek zřícenina hradu Budějovický Dvořáková, Pacáková, Militká Krásný Dvůr zámek Ústecký Hančlová, Truxová, Křížová, Bukovičová, Popelářová Kratochvíle zámek Budějovický Šefců, Pacáková, Kubů, Militká Krásné Březno kostel sv. Floriána Ústecký Solař, Truxová, Kovařík, Popelářová Kroměříž zámek Zlínský Kunrátková, Holeček, Truxová, Mžyková, Lukášová, a Podzámecká zahrada Vorlíčková Kroměříž Květná zahrada Zlínský Kunrátková, Holeček, Truxová, Vorlíčková Křivoklát hrad Středočeský Šefců, Truxová, Křížová, Militká Křtiny poutní kostel Jména Panny Marie Jihomoravský Matúšek, Truxová, Nejedlý, Vorlíčková Kuks areál špitálu Královéhradecký Líčeníková, Truxová, Křížová, Jančo, Militká, Popelářová 20

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ISBN 80-86234-75-4 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-76-2 (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN 80-86234-77-0

Více

Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva

Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva ŘÍZENÍ RIZIK A PORADENSKÉ SLUŽBY Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva 29. ledna 2008 PORADENSTVÍ Komplexní audit Národního památkového ústavu Etapa I Analytická část komplexního

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační řád / 4 Seznam pracovníků / 5 Památková rada územního odborného pracoviště NPÚ / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Zhodnocení hlavních úkolů

Více

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020 Plzeňský kraj Koncepce podpory státní památkové péče v letech 2013-2020 1 OBSAH 1. Úvod: Význam památkové péče... 1 2. Formulace problematiky památkové péče v Plzeňském kraji... 3 Charakteristika oblasti

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2014 ISBN 978-80-88107-00-2 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více