Mesto Mimon. Mírová , Mimon III, USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w487805001.gb 487805044 USNESENÍ"

Transkript

1 Mesto Mimon Mírová , Mimon III, USNESENÍ z 3. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne v zasedací místnosti c. Mestského úradu Mimon Prítomno: radních RI/9 Zahájení a schválení gramu Rada mesta Mimon s c h val u j e gram na zasedání rady v tomto poradí: ) Projednání a schválení gramu jednání 2) Kontrola plnení usnesení 3) Žádost o schválení pridelení bytu (a-j) ) Dohoda o ukoncení dohody ) Pronájem cásti pozemku - p. Stárková 6) Prodej nemovitosti Pertoltická 37, Mimon IV 7) Souhlas s rekonstrukcí vodovodního a kanalizacního radu - SviS s.r.o. 8) Úprava rozpoctového cerpání v rámci ) Prijetí daru a) ZŠ a MŠ Mírová b) Sociální služby mesta Mimon 0) Informace - presun mezi položkami rozpoctu ) Zmena smernice c. / hrazení telefonních poplatku 2) Smlouva na vysílac - firmy HENIG-security servis s.r.o. 3) Smlouva o poskytování servisu el. zabezpecovacího zarízení ) Dodatek c. ke smlouve o zajištení ochrany objektu ) Smlouva o poskytnutí úcelové dotace z Fondu požární ochrany 6) Provozní rád a ceník Mestského muzea 7) Darovací smlouva - dostih o cenu mesta Mimone 8) Písmo doplnující znak mesta 9) Ž~idost o dotaci z rozpoctu mesta -lesní koutek Hradcany 20) Schválení SoD - bnova a restaurování sochy Panny Marie 2) Výber zhotovitele - úprava Ploucnice v okolí Z~imeckého mostu 22) Výber zhotovitele - vybavení do objektu špitálu 23) Informace o možnostech financování akce vodovod a kanalizace kasárna 2) Zámeckj" park - jekt bažantnice, ohradní zed' parku 2) Schválení smlouvy o dílo - dodávka expozicních svítidel- špitál 26) Informace - studie bezbariérového rešení DPS Pražská -I-

2 27) Návrh rešení obratište autobusu Sídlištc pod Ralskem 28) Bezbariérové rešení chodníku 29) TJ.Jiskra - rekonstrukce soci~ilních zarízení sportovních kabin na Letné 30) Smlouva o vj"pujcce 3) Pronájem cásti pozemku v k.ú. Mimon parc.c M. Pacholík 32) Nová fasáda MeÚ ' 33) Smlouva o smlouve budoucí - Pruchod Malá x Mírová R 0/60 Prodej cástí nemovitosti v k.ú. Mimon parc.c manž. Mynaríkovi Rada mesta Mimon ruší své usnesení C. RI0/6- Pronájem nemovitosti v k.ú. Mimon parc.c Rada mesta Mimon rozhodla zverejnit nemovitosti v k.ú. Mimon, na pozemku parc.c. 629 o výmere cca 273 m2, na úrední desce k nájmu za nájemné ve výši,-kc/m2 RI/6 Nabídka nájmu kotelny na Sídlišti pod Ralskem - ENERGIE Holding a.s. Rada mesta Mimon bere na vedomí nabídku spolecnosti ENERGIE Holding a.s., IC 27930, o nájmu pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 228 a parc.c. 229, a objektu na pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 229, za nájemné ve vj"ši Kc rocne a rozhodla nabídky nevyužít. R 0/62 Zpráva o kontrole plnení usnesení Rada mcsta Mimon schvaluje Zprávu o kontrole plnení usnesení s úpravami, která je prílohou tohoto usnesení. R 0/63 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu manželé Cervíckovi Rada mesta Mimon schvaluje pridelení bytu max. +2 z majetku Mcsta Mimon a MK a.s. manželum Cervíckovým

3 Hlasov:iní zdricl se R 0/6 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Naranchimeg Yondon Rada mcsta Mimon schvaluje pridclení bytu max.+3 z majetku Mcsta Mimon a MK " a.s. Naranchimeg Yondon. zdriel se R 0/6 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Miroslava Zumra Rada mcsta Mimon neschvaluje pridelení bytu max. + na Ploužnici z majetku Mcsta Mimon a MK a.s. Miroslavu Zumrovi. zdriel se R 0/66 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Hynka Luboše Rada mcsta Mimon schvaluje pridelení bytu max. +2 z majetku Mcsta Mimon a MK a.s. Lubošovi Hynkovi. zdriel se R 0/67 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Jaroslavu Slcjškovou Rada mcsta Mimon schvaluje pridelení bytu max.l+2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Jaroslave Slejškové. Hlasov~ní zdriel se R 0/68 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Kláru Vaxmanskou Rada mcsta Mimon schvaluje pridelení bytu max. +2 z majetku Mcsta Mimon a MK a.s. KIMe Vaxmanské. s 3 2 s s zdricl se s ' -

4 R I 0/69 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bvtu Miloslavu LUláckovou Rada mesta Mimon schvaluje pridelení bytu max.+3 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Miloslave LunÚckové. Rl/70 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Milenu Krausovou Rada mesta Mimon schvaluje pridelení bytu max.l+3 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Milenc Krausové. Hlasov~íní Rl/7 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Jakuba Bretšnajdra Rada mcsta Mimon schvaluje pridelení bytu max. +2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Jakubu Bretšnajdrovi. R I 0/72 Pridelení volného bytu c.3 v Polní ulici c.p.337 Mimon ke stavebním úpravám p. Janu Šantorovi Rada mcsta Mimon schvaluje pridelení volného bytu c.3 v Polní ulici c.p. 337 p. Janu Šantorovi. - nájemné bude cinit 33,0 Kc/m2 Rada mcsta Mimon udcluje povolení stavebních úprav ke sloucení obou bytu za dodržení podmínek nájemní smlouvy zejména cl. za podmínky, že v prípadc odstchování a vnícení bytu je nájemník povinen uvést vedené úpravy do puvodního stavu. - -

5 R I0/73 Dohoda o ukoncení dohodv Rada mesta Mimon schvaluje dohodu o ukoncení Dohody o umístcní televizního prijímace, uzavrené dne s \'Iimonskou komunální a.s., se sídlem Mírová 76, Mimon III a ukhidá starostovi podepsat dohodu, která je prílohou tohoto usnesení. " RI/7 Z:starosta T: Pronájem cásti pozemku v k.ú. Mimoií. parc.c. 999/ P. Stárková Rada mesta Mimon rozhodla zverejnit cásti nemovitostí v k.ú. Mimon, cást pozemku parc.c. 999/ a parc.c. 207, o celkové výmcre eca 0 m2, na úrední desce k nájmu za cenu v souladu s platnými "Zásadami dej a nájem nemovitostí ve vlastnictví Mesta Mimone". RI/7 Prodej nemovitosti Pertoltická 37, Mimoií. IV Rada mcsta Mimon doporucuje Zastupitelstvu mesta Mimon schválit dej domu Pertoltická c.p. 37, Mimon IV a pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 206, parc.c. 207, do vlastnictví Petrovi Sršlíovi, za kupní cenu ve výši 69.20,-Kc plus dan z prevodu nemovitosti. RI/76 Souhlas s rekonstrukcí vodovodního a kanalizacního radu - SviS S.L. Rada mesta Mimon souhlasí s rekonstrukcí vodovodního a kanalizacního radu na pozemcích v k.ú. Mimon parc.c. 906, parc.c. 90, investorem Severoceskou vodárenskou spolecností a.s., IC s podmínkou, že spolecnost pod sankcí oznámí Mestu Mimon s predstihem 6 mesícu vedení obnovy, a ukládá starostovi podepsat Smlouvu o právu k vedení stavby, který je prílohou návrhu, usnesení. Z:starosta T: Tento souhlas se vydává potreby príslušného stavebního rízení. - -

6 Rl/77 Úprava rozpoctového cerpání v rámci ~ 3639 Rada mesta Mimon bere na vedomí zmenu rozpoctového cerpání 3639 v rámci položkového clenení z poj. 630 a n; pol 629 ve v)'ši.000,-kc, z duvodu odkoupení deštové kanalizace na Kozinove nám. od SVS a.s. za tuto symbolickou cenu. " Rl/78 Prijetí daru - Základní škola a Materská škola Mírová 8, Mimon, príspevková organizace Rada mesta Mimon s c h val u je na základe 39 písmo b) zákona c. 20/200 Sb. prijetí daru Základní školu a Materskou školu Mírová 8, Mimon, príspevková organizace ve výši.000,- Kc s úcelem: nákup hracek do materské školy. Rl/79 Prijetí daru - Sociální služby mesta Mimon. príspevková organizace Rada mesta Mimon s c h val u je na základe 39 písmo b) zákona c Sb. prijetí daru Sociální služby mesta Mimon, príspevková organizace ve výši 7.000, Kc s úcelem: zakoupení skríní klienty domova seniory. Rl/80 Informace - presun mezi položkami rozpoctu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele Rada mesta Mimon bere na vedomí informaci o presunu financních stredku mezi položkami v rámci dpa 339 statní záležitosti kultury. Rl/8l Zmena smernice C. / hrazení telefonních poplatkli Rada mesta Mimon schvaluje zmenu clánku II. Limit cerpání financních stredku, Smernice c. /2008 hrazení telefonních poplatku s úcinností od Zmena cl:ínku II. je prílohou tohoto usnesení. -6-

7 Hlasov~íní zd ržel se R I0/82 Uzavrení Nájemní smlouvy na vvsílac - Fírma HENIG - security s.r.o. Rada mcsta Mimon schvaluje uzavrení Nájemní smlouvy na vysokofrekvencní vysílac " mezi Mcstem Mimon a HENIG - security sen'is s.r.o., se sídlem. kvctna 797, 70 0 Cesk~í Lípa, IC a ukládá starostovi mesta smlouvu podepsat. Smlouva je prílohou tohoto usnesení. Z:starosta T: RI/83 Uzavrení Smlouvy o poskytnutí servisu elektronického zabezpecovacího zarízení C. 0/ Rada mesta Mimon schvaluje uzavrení Smlouvy o poskytování senrisu elektronického zabezpecovacího zarízení c. 0/0 mezi Mestem Mimon a HENIG - security sen'is s.r.o., se sídlem. kvctna 797,700 Ceská Lípa, IC a ukládá starostovi mcsta smlouvu podepsat. Smlouva je prílohou tohoto usnesení. Z:starosta T: zd ržel se RI/8 Uzavrení dodatku C. I ke smlouve o zajištení ochrany objektu pultem centrální ochrany C. 7/2/07 ze dne Rada mcsta Mimon schvaluje uzavrení Dodatku c. ke Smlouve o zajištcní ochrany objektu pultem centrální ochrany c. 7/2/07 ze dne mezi Mestem Mimon a HENIG - security senris s.r.o., se sídlem. kvetna 797, 70 0 Ceská Lípa, IC a ukládá starostovi mcsta smlouvu podepsat. Smlouva je prílohou tohoto usnesení. Z:starosta T: RI0/8 Smlouva o poskytnutí úcelové dotace z fondu požární ochrany Libereckého kraje Rada mcsta Mimon schvaluje Smlouvu o poskytnutí úcelové dotace z Fondu pož~írní ochrany Líbereckého kraje mezi Mcstem Mimon a Libereckým krajem za úcelem ochrany nákupu rozbrušovací pily. Smlouva je prílohou tohoto usnesení. Z:starosta T: Hlasováni -7 -

8 R 0/86 Provozní rád a ceník Mestského muzea Rada mesta Mimon schvaluje Provozní rád a Ceník mestského muzea s úcinností od zddel se R0/87 Darovací smlouva - Dostih o cenu mesta Mimone Rada mesta Mimon schvaluje darovací smlouvu na 0 tis. Kc 'firme PULEC HI~EBCíN MIMN, s.r.o., krouhlická,7 2 Mimon, IC 2023 na Dostih o cenu mesta Mimone a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z:starosta T: Hlasov:iní RI/88 Písmo doplnující znak mesta zddel se Rada mesta Mimon schvaluje jako písmo doplnující znak mcsta variantu c. 3. zddcl Rl/89 Žádost o dotaci z rozpoctu Mesta Mimone se 3 2 Rada mesta Mimon schvaluje poskytnutí dotace z 329 statní zájmová cinnost a rekreace panu Radkovi Zíkovi, Sídlište pod Ralskem 86, Mimon I, IC , ve výši.000,- Kc na opravu kotcu zvírata (materiál a práce) a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. Z:starosta T: R 0/90 Schválení SoD c A sochy Panny Marie zddel se s finnou SSN spol. s L., lc 26 - bnova a restaurování Rada mcshl Mimon schvaluje Smlouvu o dílo c A "bnova a restaurování sochy Panny Marie - Sloup s Matkou Boží v Mi"!oni II. etapa", s firmou SSN spol. s r.o., Zámecká 6, 2 0 Rícany - Vodcrádky, IC 26 a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z:starosta T:

9 liiasodní Rl/9l tí zd ržcl se V~'ber zhotovitele na realizaci verejné zakázky: Mesto Ivtimol - úprava Ploucnice v okolí Zámeckého mostu " " Rada mcsta Mimon schvaluje:. Rada mcsta Mimon, schvaluje vyloucení firmy In~. Milan Ticht - Inžen)'rské stavby VKA, Zahrádky 88, 7 0 Zahrádky u Ceské Lípy, IC no z v)'bcrového rízení na akci: Mimon - úprava Ploucnice v okolí Zámeckého mostu a ukládá starostovi mcsta podepsat rozhodnutí o vyloucení uchazece z verejné zakázky. Z:starosta T: " Rada mesta Mimon, na základe doporucení hodnotící komise rozhodla pridclit verejnou zakázku: Mesto Mimon - úprava Ploucnice v okolí Zámeckého mostu firme NW AST AV akciová spolecnost, Malešická 9, Praha 3, IC 6679 a ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o pridelení verejné zakázky a vyrozumct ostatní uchazece, kterí podali nabídku.z:starosta T: Rada mcsta Mimon ukládá dboru rozvoje mesta pripravit rozbor financov:iní této akce. Z:RM T: nehlasoval RI/92 Výber zhotovitele dodávka vybavení do objektu špitálu Rada mesta Mimon schvaluje v)'bcr zhotovitele verejné zakázky malého rozsahu Dod:ivka vybavení do objektu špitálu a schvaluje smlouvu o dílo s firmou Drevosty'l K+V spol. s r.o., Gen.Svobody 32,730 Nový Bor, IC: 20206, kterou ukládá starostovi mesta podepsat. Z:starosta T: RI/93 Informace o možnostech financování akce vodovod a kanalizace kasám a Rada mesta Mimon bere na vedomí informaci o možnosti financování stavby Vodovod a kanalizace kasárna. I-Ilasov:iní zd ržel se -9 -

10 R 0/9 Zámecký park - iekt bažantnice. ohradní zdi parku I. Rada mesta Mimon bere na vedomí zprávu Ing. Arch Víta Poláka o stavu rešení jektov)'ch dokumentací býy.alé bažantnice a ohradních zdí zámeckého parku. 2. Rada mesta Mimon schvaluje dodatek c. na zpracování jektové dokumentace rekonstrukce bývalé bažantnice v z~imeckém parku v Mimoni (c.0307) s Ing.arch Vít Polák, U Sladovny 2, 00 Praha, IC a ukládá starostovu mesta tuto smlouvu podepsat s podmínkou snížení ceny o 2% z puvodní cástky. Z:starosta T: Rada mesta Mimon schvaluje dodatek c.l na zpracování jektové dokumentace rekonstrukce oplocení zámeckého parku v Mimoni (c.007) s Ing.arch Vít Polák, U Sladovny 2, 00 Praha, IC a ukládá starostovu mesta tuto smlouvu podepsat s podmínkou snížení ceny o 2% z puvodní cástky. Z:starosta T: R 0/9 Schválení smlouvy o dílo dodávka expozicních svítidel špitál Rada mesta Mimon schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku expozicních svítidel do objektu cp. 0, V Lukách 7 2 Mimon, Špitál s firmou CL-EV ANS s.r.o., IC , Bulharská 7, Ceská Lípa a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z:starosta T: RI/96 Informace - Studie bezbariérového rešení DPS Pražská Rada mesta Mimon bere na vedomí o zpracování studie bezbariérového rešení objektu DPS Pražská. RI/97 Návrh rešení obratište autobusu Sídlište pod Ralskem Rada mesta Mimon bere na vedomí návrh okružní križovatky na Sídlišti Pod Ralskem a ukládá dboru rozvoje mesta zaradit tento návrh do regenerace panelového sídlište. Z: RM, T: Hlasov~iní - 0-

11 R I0/98 Bezbariérové rešení chodníkl'i na Území mesta Mimo); ve vztahu k dotacnímu titulu Státního fondu dopravní infrastrukturv v rámci Národního gramu mobility Rada mcsta Mimon odklád:i jedn~ní zámeru realizace Bezbariérové rešení chodníku na území mcsta Mimon na príští jednání Rady mest Mimon. z: RM T: " zd ržel se R 0/99 Rekonstrukce sociálního zarízení ve sportovních kabinách TJ Jiskra Mimon Rada mcsta Mimon doporucuje Zastupitelstvu mesta Mimon schválit financní príspevek mesta ve vj"ši 30 tis.kc TJ Jiskra za úcelem rekonstrukce sociálních zarízení sportovních kabin na Letné. R 0/600 Smlouva o výpujcce Rada mesta Mimon schvaluje smlouvu o výpujcce jektoru HIT ACHI a mítacího plátna Spolecenství historie Mimone, Ralska a okolí, 7 2 Mimon, neziskového spolecenství, IC : , se sídlem Brezinova 72N, 7 2 Mimon a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z:starosta T: RI/60 Pronájem cásti pozemku v k.ú. Mimon parc.c M. Pacholík Rada mcsta Mimon rozhodla zverejnit cásti nemovitostí v k.ú. Mimon, cást pozemku parc.c. 66, ovocný sad o celkové výmere cca 0 02, na úrední desce k nájmu za cenu v souladu s platnými "Zásadami dej a nájem nemovitostí ve vlastnictví Mesta Mimone". - -

12 R 0/602 Rekonstrukce cásti fasády Mírová 20. Mírová 2. Mimot Rada mesta Mimon rozhodla vybrat jako zhotovitele zakizky - náter fasády objektu IVIírová c.p. 20, Mírov~i c.p. 2, Mirnon III, z ulice Mírové a Poštovní, Josefa Vonavku, sídlem Svéborická 98,7 2 Mim'on, IC 00627, v cene díla s DPH ,-Kc a ukl:idá starostovi podepsat Smlouvu o dílo, která je prílohu tohoto usnesení. Z:starosta T: RI/603. Schválení smlouvy o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene - Pruchod Malá x Mírová uložení kabelu va Rada mesta Mimon doporucuje Zastupitelstvu mesta Mimon schválit následující usnesení: Zastupitelstvo mesta Mimon schvaluje smlouvu o budoucí smlouve o zrízení vecného bremene cj. LP/26/200 Mimon - Mírová ulice - napojení kabelu verejného osvetlení stavbu "Pruchod Malá x Mírová" s Libereckým krajem. Vecné bremeno bude sjednáno za úplatu za cenu 260 Kc, a správní poplatky za vklad do katastru nemovitostí hradí oprávnen)' tj. Mesto Mimon. František starosta Kaiser mesta - 2 -

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2. listopadu 2008 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatclna[a?mestomimon.cz. ' 487805 00, ~ 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, ~ 487 80S 044 USNESENÍ z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více