Praha listopadu sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov"

Transkript

1 "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace centrální pøedstavení misijních a vzdìlávacích projektù mladí evangelisté program pro všechny vìkové skupiny spoleèenství a spolupráce nová pøátelství emotivní prostøedí hledání nových metod a cílù zajímavé semináøe... SdíleníKristavobchodnímprostředí

2 2.unijnísetkáníSI Setkání SI "Řeknitobezváhání." Hlavní øeèníci Podìkování Bohu za požehnání Prezentace podnikatelù jako živé souèásti církve Veletrh adventismu Prostor pro vzdìlávání, výmìna námìtù a hledání inspirace Inspirace a motivace Silný duchovní zážitek DWIGHT ELSO Hlavní pastor Pionner Memorial Church na ndrewsovì univerzitì v Michiganu JIØÍ MOSKL Profesor Starého zákona, exegeze a teologie na Teologické fakultì ndrewsovy univerzity v Michiganu PVEL ŠIMEK Pøedseda Èesko-Slovenské unie CSD Hledání smyslu a podpory Prezentace projektù SI Podìkování Bohu za požehnání v roce 2006 formou sbírky RDIM PSSER Pøedseda správní rady SI - CS Výmìna námìtù a sdílení se Seznámení se s èinností institucí Páteèní bohoslužba mládeže Semináøe DWIGHT ELSO Hlavní pastor Pionner Memorial Church na ndrewsovì univerzitì v Michiganu JIØÍ MOSKL Profesor Starého zákona, exegeze a teologie na Teologické fakultì ndrewsovy univerzity v Michiganu GERHRD PDDERTZ Vice-prezident, SI Evropa IVET HLEŠOVÁ Lektorka PETR SKRL Podnikatel

3 Program setkání SI 2.unijnísetkáníSI "Řeknitobezváhání." Semináøe ètvrtek a pátek - Proroctví a poselství Starého zákona pro dnešní spoleènost - Poselství Ježíše Krista pro dnešní spoleènost - Krizové øízení - Kouzlo osobnosti výhoda v jednání - další Ètvrtek 23. listopadu 8:00 Instalace stánkù a prezentací 9:00 14:00 Prezence 14:00 17:00 Semináøe 14:00 21:00 Otevøení výstavních stánkù Pátek 24. listopadu Sobotní den Pátek veèer Mladí øeèníci a misionáøi MM, PGM Poselství pro mládež J. Moskala Gospelová bohoslužba MGC Veèerní kázání D. elson Sobota dopoledne Sobotní škola J. Moskala Slovo pøedsedy CSD Pavel Šimek Kázání Božího slova D. elson Modlitby a ètení Božího slova Sobota odpoledne Prezentace projektù a zkušenosti Sbírka na projekty pro rok 2007 Sobota veèer Veèerní kázání D. elson Koncert chval spojené pìvecké sbory Praha Smíchov a Vinohrady 7:30 8:00 Ranní zamyšlení 9:00 12:00 Semináøe 14:00 16:00 Panelová diskuze a semináøe 16:00 18:00 Bohoslužba mládeže, zkušenosti, kázání 19:00 21:30 Gospelová bohoslužba MGC, veèerní kázání Sobota 25. listopadu 7:30 8:00 Ranní zamyšlení 9:00 12:00 Bohoslužba Sobotní škola Kázání Zkušenosti 14:00 17:00 Bohoslužba Prezentace projektù Zkušenosti Sbírka na projekty 19:00 21:30 Veèerní kázání Chvály spojených pìveckých sborù edìle 26. listopadu 7:30 8:00 Ranní zamyšlení 9:30 12:00 Valná hromada SI Zprávy z èinnosti Volby do správní rady Samostatný program pro dìti zajištìn

4 2.unijnísetkáníSI Informace k registraci dventistická spoleènost institucí Registrace Registrace do snižuje vaše náklady. Po tomto termínu se poplatky zvyšují o 15 % u registracn?ho poplatku a stravy. Registraèn? poplatek zahrnuje: ávštìvu celého programu s místenkou,dále semináøù a výstavních expozic Programové materiály Program pro dìti ávštìvu doprovodných programù, vyjma vstupného Registraèní informace Poslední termín registrace je Po tomto termínu se mùžete registrovat, avšak bez garance zajištìní stravy a ubytování. Ujistìte se, že je registraèní formuláø vyplnìn správnými údaji a obsahuje všechny požadované informace. SI nenese odpovìdnost za chybné údaje o úèastnících zpùsobené chybným vyplnìním registraèního formuláøe. Všechny platby vyplývající z registraèního formuláøe musí být uhrazeny na úèet SI /2400. Pøi prezenci úèastníkù a pøevzetí materiálù, stravenek a dokladù k ubytování v Praze je nutné doložit zpùsob platby registraèních poplatkù a ubytování (kopie výpisu z úètu, výpisu z platební karty, složenky). Pro rychlejší odbavení prezence preferuje SI platbu pøevodem z úètu. Zrušení registrace do je s 50% refundací. Po tomto termínu poplatky SI nevrací. Strava je vegetariánská. Další speciální požadavky na stravu je nutno hlásit v poznámkách s pøihláškou max. do VŠE REGISTRCE BUDE POTVRZE EMILEM. BEZ POTVRZEÍ ZPLCEÍ POPLTKÙ EÍ REGISTRCE PLTÁ. Pro on-line registraci použijte formuláø na Valná hromada SI Pouze èlen s uhrazeným èlenským pøíspìvkem má podle stanov SI hlasovací právo a po doložení dokladu o uhrazení èlenského pøíspìvku obdrží hlasovací lístek. Èlenský pøíspìvek je na kalendáøní rok ve výši Kè.

5 2.unijnísetkáníSI REGISTRÈÍ FORMULÁØ sbor CSD, Peroutkova 57, Praha 5 - Smíchov Vyplòte èitelnì, nejlépe hùlkovým písmem! Èlen SI Vìk Registr. poplatek C E L K E M Organizace Kontaktní osoba Hotel Typ pokoje Poèet pokojù Od - do Mìsto PSÈ Telefon www Registraèní poplatky Pøedregistrace do Registrace Èlen SI eèlen SI Dospìlí 500 Kè 575 Kè Dìti a mládež do 18 let 0 Kè 0 Kè Vystavovatel Kè Kè Doprovod vystavovatele 250 Kè 290 Kè Strava komplet 980 Kè 980 Kè Strava pouze sobota 280 Kè 280 Kè Dospìlí Dìti a mládež do 18 let Vystavovatel Doprovod vystavovatele Strava komplet Strava pouze sobota 575 Kè 600 Kè 0 Kè 0 Kè Kè Kè 290 Kè 300 Kè Kè Kè 325 Kè 325 Kè

6 2.unijnísetkáníSI REGISTRCE PRO VYSTVOVTELE PREZETCE sbor CSD, Peroutkova 57, Praha 5 - Smíchov Registraèní postup: 1. Vyplòte prosím registraèní formuláø všemi požadovanými údaji! 2. Pøeètìte si všechny údaje pro vystavovatele 3. Uzávìrka pro pøihlášky vystavovatelù je , po tomto termínu nelze zajistit uvedení kontaktù na vystavovatele v programu. Informace pro vystavovatele a prezentace: Ke každé vystavovatelské registraci pøísluší registrace pro jednu dospìlou osobu, v pøípadì dalšího pomocného personálu je nutno uhradit dodateèný poplatek ve výši 250 Kè, maximálnì však 3 osoby k expozici celkem. Výstavní expozice by nemìla bránit pohledu na sousední expozici a musí splòovat požární, bezpeènostní a zdravotní pøedpisy. Instalace expozice je od :00 hod, a expozice musí být odstranìna do :00 hod. Správní rada rozhodla, že všechny komerèní expozice musí být po dobu sobotního èasu vhodnì zakryty, nebo pøestavìny. ení povoleno prodávat žádné zboží. Èas pøístupu ke stánkùm je po celou dobu konání setkání SI. Doporuèujeme, aby vystavovatel pojistil své exponáty proti ztrátì a poškození, pøípadnì zajistil jejich ostrahu po celou dobu setkání. SI nenese odpovìdnost za pøípadnou vzniklou škodu. Pøednáškový, prezentaèní èas je od 14:00 do 20:00 a od 10:00 do 20:00 délka pøednášky 45 min. Pøednáškový èas je k dispozici pouze pro registrované vystavovatele. Velikost výstavního prostoru: Výstavní prostory jsou situovány v 1. a 2. nadzemním podlaží sboru CSD na Smíchovì Malvazinky v pøedsálí (stánky s oznaèením P1-14, pøízemí) a hale (stánky s oznaèením H1-14, hala). Rozmìr výstavního prostoru je: 1m x 2 až 2,5m = cena za výstavní prostor je 1500 Kè, èlen SI, 1725 Kè neèlen SI Ke stánku bude zajištìno pøipojení el. proudu 200V, ostatní vybavení si musí zajistit vystavovatel sám.!vystavovatelé nesmí žádat úèastníky o finanèní podporu mimo svùj výstavní prostor! Registrace výstavního prostoru Registrace prostoru pro pøednášky a prezentace Organizace Organizace Kontaktní osoba Kontaktní osoba dresa dresa Mìsto PSÈ Mìsto PSÈ Telefon Telefon www www

7 2.unijnísetkáníSI MOŽOSTI UBYTOVÁÍ sbor CSD, Peroutkova 57, Praha 5 - Smíchov LBIO HOTEL Ubytování v docházkové vzdálenosti od sboru CSD na Smíchovì. V tomto hotelu bude zajištìno i poøádání nìkterých semináøù a stravování. Pro ubytování v tomto zaøízení žádejte speciální taxu SI. LBIO HOTEL disponuje 290 pokoji, 2 restauracemi, 2 kongresovými sály a nìkolika salonky. luxusní ètyøhvìzdièkový kongresový hotel, klidné, tiché prostøedí, blízkost historického centra mìsta, 290 pokojù a 600 kongresových míst, špièková gastronomie uznávaná i odborníky, nejširší nabídka poskytovaných služeb mezi hotely v ÈR, vlastník TOP HOTEL Praha s.r.o. - nejširší nabídka služeb mezi hotely v ÈR LBIO HOTEL byl otevøen po celkové rekonstrukci 10. bøezna ový ètyøhvìzdièkový hotel je jedineèným místem pro pøíjemné ubytování i konání konferencí, školení èi jednání. LBIO HOTEL je situován v Praze 5 (pouhých 8 minut od centra) a zároveò nabízí strávení volného èasu v klidné vilové ètvrti. Hotel je 5 min chùze od sboru CSD Smíchov, kde bude konána hlavní èást programu 2. unijního setkání SI Hotel je tvoøen šesti navzájem propojenými budovami a je mladším bratrem nejvìtšího hotelového komplexu v Evropì TOP HOTELU Praha. Standardní pokoj: 225 útulných pokojù. K základnímu vybavení standardního pokoje patøí televize (TV+ST), minibar, telefon s pøímou provolbou, WC s koupelnou, klimatizace a internetové pøipojení dial up. K dispozici jsou jednolùžkové, dvoulùžkové a na požádání i tøílùžkové pokoje. Více informací najdete na Hotel lbion, Peroutkova 531/81, Praha 5 Èlen SI eèlen SI lbion 1 lùžko Cena za pokoj za 1 noc 850,- 980,- lbion 2 lùžko Cena za pokoj za 1 noc 1 100, ,- lbion 3 lùžko Cena za pokoj za 1 noc 1 380, ,- Hotel Comfort, Mrkvièkova 2, Praha 6 Èlen SI eèlen SI Comfort 1 lùžko Cena za pokoj za 1 noc 530,- 610,- Comfort 2 lùžko Cena za pokoj za 1 noc 680,- 785,- Comfort 3 lùžko Cena za pokoj za 1 noc 960, ,-

8 Informaèní mapa Prahy sbor CSD 2. hotel lbion 3. Comfort hotel Kontakt ubytování: gentura ESTEC Vaníèkova 5/ Praha 6 Kontaktní osoba: Kamila Øehoøová tel.: , fax: , Kontakt SI: ad Petruskou Praha 2 Vinohrady tel.: , mobil:

1. Unijní setkání Adventistické společnosti institucí, podnikatelů a manažerů a valná hromada ASI

1. Unijní setkání Adventistické společnosti institucí, podnikatelů a manažerů a valná hromada ASI 11. 13. 11. 2005 aula rcibiskupského gymnázia v Kroměříži inspirující řečníci zkušenosti a svědectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace centrální představení misijních a vzdělávacích

Více

MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19. 22. 3. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING

MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19. 22. 3. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 0 1 3 future technologies 19.. 3. 013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB 9. 1. 4. 013 MARKETINGOVÉ VÝSTAVIŠTE BRNO A PRODUKÈNÍ SLUŽBY,

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Víceúèelový sportovní areál otevøen

Víceúèelový sportovní areál otevøen Králický zpravodaj 6/2005-1 Èerven 2005/èíslo 6 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Víceúèelový sportovní areál otevøen Dìkuji touto cestou celému organizaènímu týmu, který se podílel na pøípravì slavnostního

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska Poznávací a tematické zájezdy Chorvatsko Itálie Maïarsko Polsko Slovensko Rakousko Èeská republika ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více