Právo a morálka - uveď shodné a rozdílné znaky / právo je minimum morálky/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo a morálka - uveď shodné a rozdílné znaky / právo je minimum morálky/"

Transkript

1 Otázka: Základy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): misulka1111 Pojem právo právo = soubor norem, vydaných a uznaných státem, které jsou pro společnost závazné a státní mocí vynutitelné. Právo a morálka - uveď shodné a rozdílné znaky / právo je minimum morálky/ právo objektivní soupis všech obecně závazných pravidel všeobecně upravuje společenské vztahy a jejich účastníkům ukládá různé povinnosti /př. platit daně/ subjektivní - souhrn oprávnění, dovoleného chování subjektu práva oprávnění ( nárok) účastníka právního vztahu /př. právo na mzdu, vzdělání../ Vývoj práva 1/ počátky společnosti - nepsaná pravidla rodová společnost - zvykové, obyčejové právo, ustanovení trestního práva určují autority /stařešinové/ 2/ vznik států sepsání práva, písemné předpisy vynucované státními orgány Chammurapiho zákoník 1800 př.n.l., kamenná deska, obč., trestní, obch. právo page 1 / 12

2 V současnosti 2 systémy - anglossaské, soudcovské právo/málo zákonů, precedenty/ - kodexové, sepsané právní normy v obecné podobě / rozhodující je zákon/ - platné právo se nazývá pozitivní Struktura práva základ práva tvoří právní normy a právní předpisy, které v souhrnu vytvářejí právní řád è právní předpisy - určují, jak se mají lidé chovat - tvoří a vydává je stát è právní předpis = soubor právních norem è právní řád = souhrn všech právních předpisů právní norma závazné pravidlo vydané příslušným státním orgánem v předepsané podobě,dodržování je vynutitelné státní mocí druhy právních norem podle jejich závaznosti donucující( = kogentní) bezvýhradně závazné; právní subjekty se od nich nesmějí ve svém chování odchýlit ( typické např. pro trestní právo) podpůrné ( = dispozitivní) relativně nezávazné; účastníci právního vztahu si mohou stanovit vzájemná práva a povinnosti ( nesmějí jít ale za hranice zákona); např. v občanském právu nebo právu obchodním podle způsobu, jak vymezují chování účastníků právních vztahů zavazující přikazující ukládají povinnost k akt. jednání zakazující zakazují určité činnosti opravňující umožňují volbu některého způsobu chování legislativa = proces tvorby právních norem - zákonů page 2 / 12

3 legislativní proces : Publikace právních předpisů - Sbírka zákonů předpisy zákonné /úst. zákony, zákony, vládní nařízení../ - -Věstníky prováděcí předpisy, vydávají jednotlivá ministerstva Platnost, účinnost, působnost právních předpisů -platnost - předpis byl vytvořen předepsaným způsobem, příslušným orgánem a stal se součástí právního řádu -účinnost - povinnost řídit se předpisem /poslední věta předpisu - tento zákon nabývá účinnosti dne../ důležitý časový posun vacatio legis obvykle 15 dní -působnost osobní, územní, věcná, časová právní řád všechny právní normy ve státě uspořádán stupňovitě Þ descendenční = stupňovitá teorie právního řádu 1. I. předpisy zákonné ( základní), primární 1. Mezinárodní smlouvy 2. Ústava 3. Ústavní zákony 4. Zákony 5. Zákonná opatření 6. II. předpisy podzákonné ( prováděcí), sekundární 1. Nařízení vlády 2. Vyhlášky ministerstev 3. Vyhlášky vyšších územních správních celků 4. Vyhlášky obcí právní řád by měl: a) tvořit uzavřený myšlenkový celek a) tvořit logický celek ( normy nesmějí být v rozporu; posuzuje Ústavní soud) b) být projevem jediné vůle page 3 / 12

4 c) se neustále vyvíjet /derogace, novelizace/ è právní vědomí = znalost právního řádu a představy o spravedlnosti a účelnosti právních norem a také přesvědčené o nutnosti jejich dodržování è zákonnost = důsledné dodržování právního řádu ( vynucuje se sankcemi) è při zajišťování zákonnosti je nutné dodržet 2 pravidla: 1. před zákonem jsou si všichni rovni 2. neznalost zákona nikoho neomlouvá è právní vztahy společenské vztahy upravené právními normami vztahy mezi subjektem a objektem práva nebo mezi dvěma a více objekty práva subjekt práva = stát, který tvoří právní normy a jehož jsou lidé občany objekt práva = občan, na kterého stát uplatňuje nároky z právních norem, nebo občan, který uplatňuje nároky vůči jinému občanovi právní vztahy 3 prvky : účastníky, obsah a předmět účastníciprávních vztahů fyzické osoby nebo právnické osoby > obsah právních vztahů vzájemná práva a povinnosti jeho účastníků předmět právního vztahu cíl, k němuž práva a povinnosti účastníků směřují Účastníci právních vztahů = lidé fyzické osoby dvojí způsobilost: 1) právní subjektivita umožňuje jedinci být účastníkem právního vztahu, mít v nich práva a povinnosti vzniká narozením a končí smrtí nebo prohlášením za mrtvého ( např. pokud nezvěstná osoba s největší pravděpodobností už nežije) za určitých okolností ( např. dědické řízení) může náležet i nenarozenému dítěti, pokud se později narodí živé /nasciturus/ 2) způsobilost k právním úkonům page 4 / 12

5 schopnost vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy, nabývat práva a zavazovat se k povinnostem v plné míře vzniká zletilostí ( 18 let) v částečné míře od 15 let ( např. jestliže soud povolí uzavřít manželství ještě před dosažením zletilosti staršímu 16 let) soud může fyzické osoby zbavit způsobilosti ( např. v případě duševní choroby,...) musí stanovit opatrovníka, který způsobilost za osobu převezme za osoby nezletilé a mladistvě jedná v právních vztazích jejich zákonný zástupce právnické osoby = uměle vytvořené subjekty, které se stejně jako fyzické osoby účastní právních vztahů podstatu právnických osob tvoří buď lidé nebo věci rozlišujeme: 1) společenství fyzických osob = korporace spolky, družstva, obchodní společnosti,... práva a závazky korporace nejsou právy a závazky jednotlivých členů v právních vztazích vystupuje jako samostatná, od svých členů odlišná bytost 2) majetková společenství mají buď peněžní podstatu = nadace, fondy, nebo jsou jejich podstatou nějaké majetkové hodnoty ( např. budovy) = podniky, ústavy,... 3) společenství právnických osob vzniká tím, že se sdruží 2 nebo více právnických osob a vytvoří další právnickou osobu = sdružení v právních vztazích vystupuje samostatně a nezávisle na právnických osobách, které jsou jeho členy při právních úkonech jsou právnické osoby zastupovány osobami fyzickými zvláštním druhem právnických osob jsou: stát, vyšší územní správní celky, obce = veřejnoprávní korporace Právní skutečnosti okolnosti, situace, za nichž vznikají, mění se nebo zanikají právní vztahy druhy: objektivní vznikají z přírodních zákonitostí, samočinně, nezávisle na vůli a jednání účastníků /př. narození dítěte vznik rodinných právních vztahů/ page 5 / 12

6 subjektivní vznikají z vlastní vůle = právní úkony, jsou záměrné, uvědomělé prováděny osobně nebo v zastoupení /plná moc/ výslovné vyjádřeny slovně /písemně či ústně/ konkludentní jednáním lze usoudit na právní úkon /př. nákup v obchodě zaplacení/ propadnutí práva - prekluze např. uplynutím času /záruka/ promlčení práva právo nezaniká, pouze se oslabuje, promlčecí doba obvykla 3 roky vydržení práva nepřetržitým držení věci po stanovenou dobu nabývá vlastnické právo tzv. oprávněný držitel /osoba, která se v dobré víře domnívá, že věc jí patří-např. nepravý dědic/ Vydržecí doba obvykle 10 let u nemovitostí, u movitých věcí 3 roky. è realizace práva = uskutečňování práva tak, že se podle právních norem tvoří právní vztahy, jejichž účastníci se chovají předepsaným způsobem è aplikace práva = uskutečňování práva individuálními právními akty státních orgánů, které rozhodují v jednotlivých konkrétních případech ( soud např. vydá rozsudek) è systém práva: představuje obsahové uspořádání právních předpisů do různých právních odvětví ( rozhodující je obsah) x v právním řádu je rozhodující právní síla právní odvětví = soubor obsahově příbuzných zákonů, vládních nařízení a vyhlášek 1. veřejné právo: vymezuje a chrání zájmy státu; stát a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám ústavní právo správní právo trestní právo finanční právo 1. soukromé právo: vymezuje zájmy fyzických a právnických osob; upravuje spol. vztahy na základě rovnosti účastníků občanské právo page 6 / 12

7 rodinné právo obchodní právo autorské právo patentové právo mezinárodní právo soukromé 1. veřejně soukromé právo: má působnost tam, kde se mísí zájmy osob a státu pracovní právo báňské právo pojišťovací právo... LIDSKÁ A OBČANSKÁ PRÁVA Lidská práva dnešní chápání : souhrn univerzálních, nezrušitelných, nezadatelných nepromlčitelných práv jednotlivce, umožňující jeho důstojný život /jsou platná pro všechny, nelze je nikomu odejmout, čl. se jich nemůže vzdát, člověk o ně nemůže přijít tím, že je nevykonává/ - př. právo na život, lidskou důstojnost, štěstí, majetek, svobodu - x mučení, týrání, ponižování, otročení stát dodržování, ochrana, kontrola historie: a n t i k a FYZEI X NOMOS přirozená práva práva daná zákonem /Sofokles, Antigona, Kreón, bratři Eteoklés, Polyneikos/ Aristoteles dobrá obec, vládce je pouze strážcem zákona, nikoli zákon sám page 7 / 12

8 přirozená práva lze poznat rozumem, státní moc je nevytvořila, má je pouze respektovat, chránit s t ř e d o v ě k absolutismus, neuznává přirozená lidská práva pojetí práva pochází od Boha a panovníka a Deo rex, a rege lex - nespokojenost šlechty a měšťanstva, boj o omezení práv panovníka Magna charta libertatum angl. baroni x Bezzemek 63 článků Jaké požadavky si kladla šlechta? Jaký orgán chtěla založit? n o v o v ě k - osvícenství, humanismus 17. stol Habeas Corpus Act - listina, zákon o osobní nedotknutelnosti možnost odvolat se při uvěznění k soudu oddělení moci výkonné od soudní 18. stol. pokusy o systematické vypracování teorie lidských práv /rozvoj zbožní výroby, překážka nevolnictví, potřeba svobodné prac. síly/ Hugo Grotius Thomas Hobbes John Locke Ch. Montesqieu page 8 / 12

9 Každý jednotlivec má svá přirozená nezadatelná a věčná práva. Se státem uzavírá společenskou smlouvu, jejíž prostřednictvím část svých práv předává panovníkovi. Pokud však panovník špatně vládne, mají lidé právo jej svrhnout a vytvořit novou vládu Deklarace o nezávislosti USA je výrazem odporu amerických kolonií vůči angl. králi, jsou v ní zdůrazněny zákl. prvky přirozenoprávních teorií a požadavky suverenity občana Otázky viz text 1791 doplněna listinou Bill of Rights s 10 dodatky /nejdůležitější 1. obsahuje svobodu, svobodu projevu, tisku, shromažďovací, petiční/ 1789 Deklarace práv člověka a občana Francie 17 článků, obsahuje výčet práv, fungování veřejné moci a její kontroly, humanizaci trestního práva.. ovlivnila západoevr. státy při vytváření ústav Vývoj mezinárodní ochrany lidských práv 20. století - hrůzná poučení ze 2 světových válek 1941 vyhlásil president Roosevelt 4 svobody - svoboda slova, svoboda vyznání svobodu od nedostatku tzv. čtyři svobody svoboda od strachu page 9 / 12

10 1945 založena Organizace spojených národů - OSN snaha usnadňovat zajišťování lidských práv z mezinárodního hlediska - vypracována Charta OSN /lidská práva formulována jen obecně, ale stanovuje povinnost států lidská práva prosazovat a chránit/ 1948 / / - vydána Všeobecná deklarace lidských práv /Mezinárodní den lidských práv/ 30 článků formulace základních kulturních, sociálních a politických práv deklarace má pouze doporučující charakter Mezinárodní pakt o občanských a politických právech! normativní závaznost pro členské země OSN Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě KBSE 1975 Závěrečný akt podpis účastníků povinnost dodržování Paktů, + povinnost zařadit základní práva do sbírky zákonů /1976 ratififikace Charta 77/ Významné organizace, orgány, smlouvy 20. století Rada Evropy - RE - založena v Londýně, dnes ve Štrasburku - harmonizuje právní řády v mezin. měřítku - monitoruje stav lidských práv z iniciativy RE page 10 / 12

11 Evropská úmluva o lidských právech Římská úmluva obsahuje důležité kontrolní mechanismy dodržování lidských práv + dává základ pro vytvoření Evropská komise pro lidská práva nejvýzn. orgán OSN, který sleduje dodržování lidských práv Evropský soud pro lidská práva, Štrasburk / právo na individuální stížnosti ve sporech mezi jednotlivcem a státem/ Amnesty internacional celosvětové nezávislé hnutí, založené brits. právníkem Benensonem dobrovolné příspěvky členů, podpora polit. vězňů a jejich rodin Charta 77 první signatáři Václav Havel, Jan Patočka, Zdeněk Mlynář další iniciativy u nás: VONS Jazzová sekce Hnutí za občanské svobody Samizdat /J. Škvorecký, Petlice, prohlášení Několik vět, podpisová akce Úmluva o právech dítěte Listina základních práv a svobod ČR součást ústavy page 11 / 12

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Základy teorie práva u nás instituce - Ombudsman - veřejný ochránce práv ochrana před nečinností orgánů, úřadů /švédsky ombud =zástupce, pověřenec, mluvčí / Více materiálů na Studijni-svet.cz page 12 / 12

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY 1. Vymezení pojmu právo Právo upravuje vztahy mezi lidmi a působí na jejich vědomé a volní chování. Právo je soubor pravidel, podle kterých se odedávna

Více

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Václav Šaroch, Mgr. Petr

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS 1. část PRA_101 2. část PRA_102 1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS I. POJEM: Stát je formou organizace společnosti v určitých epochách vývoje. Stát vznikl na určitém stupni

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Základy práva GZ02_M01.doc JUDr.

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 zdroj: sebrané spisy ze ZČU a UK - přepracováno pro uživatele webu gitt.pise.cz 1 Zkušební okruhy z občanského práva hmotného ke státní zkoušce

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Teorie práva. Studenti PF UK

Teorie práva. Studenti PF UK Teorie práva Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie práva, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Otázky speciálně pedagogického poradenství

Otázky speciálně pedagogického poradenství Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra speciální pedagogiky Otázky speciálně pedagogického poradenství Základy, teorie, praxe Učební text k projektu Integrované poradenství pro znevýhodněné

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

Základy práva pro studenty neprávnických fakult

Základy práva pro studenty neprávnických fakult Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy práva pro studenty neprávnických fakult Karolina Žákovská Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Grafická

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ

Více

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2014 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. Využití ve výuce

VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. Využití ve výuce Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: VY_32_INOVACE_SP_14 Člověk jako občan v demokratickém státě Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem, vymezení a obsah pracovního práva.................................... 4 4 A.2 Postavení

Více

OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4

OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4 OBSAH 1. Úvod, cíl práce.... 4 2. Základní pojmy.... 6 2.1 Veřejná správa.... 6 2.2 Vnitřní správa.... 6 2.3 Evidence, registr.... 7 2.4 Informační systém.... 8 2.5 Osobní údaj... 10 2.6 Identifikátor

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více