Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň Školní vzdělávací program 1

2 Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Trnka o.p.s. Předkladatel: Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň IČ: ředitelka Daša Nesvedová telefon , mob.tel.: Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Soukromá ZUŠ Trnka Staniční 2, Plzeň odloučená pracoviště: Rodinná 39, Plzeň Mikulášské nám. 15, Plzeň Platnost dokumentu od Podpis ředitelky a razítko školy... Daša Nesvedová 2

3 Obsah: 1. Předkladatel...str. 1-2 Obsah...str Charakteristika školy...str Zaměření školy a její vize...str Výchovné a vzdělávací strategie...str Vzdělávací obsah uměleckých oborů...str Výtvarný obor...str.6 Studijní zaměření výtvarná a multimediální tvorba...str. 16 Literárně-dramatický obor...str Zabezpečení výuky žáků se specielními vzdělávacími potřebami...str Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných...str Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy...str Platnost dokumentu...str. 27 3

4 2. Charakteristika školy Škola je založena na principech individuálního vztahu ke každému žáku, k jeho osobnostnímu typu, ke specifiku nadání. Snahou pedagogického sboru je rozvíjet vnímavost, citové bohatství, kreativitu i sociální postoje dětí. Odkrýváme žákům možnosti výtvarného, filmového a dramatického jazyka jako prostředku komunikace, jako nástroje ke změně a obohacení světa. Výuka se vždy přizpůsobuje potřebám a schopnostem žáků, ti mají možnost výběru z velkého množství výtvarných technik, stylů a oborů od klasických po experimentální. Základní formou výuky je hra, experiment, hledání, sebereflexe, přátelství a vzájemný respekt. 2.1 Počet oborů, velikost Škola má kapacitu 350 žáků, zahrnuje výtvarný obor (VO) literárně-dramatický obor (LDO) Soukromá ZUŠ Trnka má dvě odloučená pracoviště: 1. pobočka Rodinná 39, Plzeň 2. pobočka Mikulášské nám. 15, Plzeň 2.2 Historie školy Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s. byla založena z iniciativy nynější ředitelky Daši Nesvedové v r Od září 2003 má akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol. Původně byla koncipována jako jednooborová s výtvarným oborem. Od roku 2005 je zřízen literárně-dramatický obor. Od září 2009 působí na škole třída se zaměřením na animační tvorbu, je to předchůdce nově zřizovaného multimediálního zaměření výtvarného oboru, které zahajuje činnost od září Svoje působení zahájila škola v pronajatých třídách na Masarykově ZŠ Jiráskovo nám. č. 10. Od roku 2003 do roku 2007 bylo zřízené odloučené pracoviště v pronajaté třídě Tyršovy ZŠ a MŠ, U školy č. 7 v Plzni Černicích. V r bylo otevřeno i pracoviště na Mikulášském náměstí č. 15. Od září 2006 bylo sídlo školy přestěhováno do pronajatých tříd v budově školní družiny 28. ZŠ v Lobzích, Rodinná 39. V roce 2011 získala škola od MMP do zápůjčky nebytový prostor ve Staniční ul. č. 2 a po nákladné rekonstrukci v něm od září 2012 zahájila výuku LDO a VO. Pracoviště v Rodinné 39 zůstává jako odloučené. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor ZUŠ Trnka je složen převážně z mladých pedagogů do 40 let, kteří nastoupili bezprostředně, nebo krátce po ukončení studia. Všichni pedagogové jsou vysoce kvalifikovaní, učitelé výtvarného oboru absolvovali kromě vysokoškolského vzdělání s pedagogickým či uměleckým zaměřením i střední uměleckoprůmyslovou školu. Učitel literárně-dramatického oboru je absolventem pedagogické i divadelní fakulty příslušných univerzit. Multimediální obor je vyučován kromě ředitelky s aprobací pro animovaný film i odborným asistentem, který zajišťuje technickou i odbornou stránku výuky. 2.4 Dlouhodobé projekty: V základní koncepci působení školy je obsažena snaha o vybudování těsných osobních vztahů mezi učiteli a žáky školy. Kromě přátelské atmosféry v hodinách pravidelné výuky nám k tomu slouží četná soustředění a akce ve škole i mimo školu, na kterých dochází k vzájemnému bližšímu 4

5 poznání, důkladnějšímu osvojení probírané látky, intenzivnějšímu výchovnému působení. Pravidelně pořádáme podzimní a jarní výtvarné soustředění konané o víkendu a letní výtvarný tábor v trvání nejméně týden. Kromě toho jednotliví učitelé VO a LDO pořádají třídní soustředění podle vlastního záměru a potřeb žáků. Snažíme se také o vybudování sounáležitosti rodičů s děním ve škole. Našich soustředění se zúčastňují i rodiče jako pedagogický a pomocný personál, nebo účastníci. Podle zájmu pořádáme pro rodiče a žáky zájezdy za uměním do světových galerií. Každý rok představujeme nejlepší práce žáků na dlouhodobějších výstavách v plzeňských galeriích, kavárnách, školách. Tradičním vyvrcholením školního roku je velká výstava v městských sadech spojena s tvořivými, výtvarnými a divadelními dílnami, hrami s uměleckými artefakty, které vytvořili žáci. Tato pravidelná akce s názvem Trnková zahrada se koná od roku Výstavu instalují s pedagogy i starší žáci a rodiče. V novém sídle školy plánujeme pořádání dalších akcí pro žáky, rodiče i širokou veřejnost jako workshopy animace, výtvarných technik, divadla. Rádi bychom pořádali projekce a výstavy. 2.5 Vybavení školy a její podmínky: Soukromá ZUŠ Trnka působila až do září 2012 v pronajatých třídách ZŠ a to na Jiráskově nám. č. 10, Rodinné 39 v budově Církevního gymnázia, Mikulášské nám. 15. Od září 2012 začínáme provoz ve vlastním prostoru, který nám MMP poskytl do zápůjčky na dobu 10 let. Získáváme tak konečně prostor, který zařídíme optimálně podle potřeb výuky obou oborů a multimediálního zaměření. Literárně-dramatický obor získává třídu, která bude sloužit jen jemu, s možností zatemnění a nasvícení scény. LDO má k dispozici veškerou potřebnou techniku a vybavení podle aktuálních potřeb žáků a posouzení pedagoga. Výtvarný obor působí na třech pracovištích: v sídle školy ve Staniční 2, kde je umístěn výtvarný obor, multimediální zaměření a literárně-dramatický obor. Dále na odloučených pracovištích v Rodinné 39, kde je výtvarný obor a na Mikulášském náměstí, kde je výtvarný obor se zaměřením na keramiku a sochařství. Všechna pracoviště jsou vybavena potřebným nábytkem a technikou. Z investičně náročnějšího zařízení jsou to hlavně keramické vypalovací pece, tiskařské lisy, počítačová a snímací technika. Téměř všechen výtvarný a spotřební materiál škola poskytuje žákům zdarma. 3. Zaměření školy a její vize Cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Ve výtvarném oboru nabízíme možnost rozvíjení tvořivosti, fantazie, hravosti, výtvarného myšlení, vnímání krásy světa. V neposlední řadě rozvíjíme pracovní návyky, schopnost soustředění, schopnost vzájemné spolupráce. Pomocí propracované metodiky se snažíme vést žáky k sebepoznání a rozvoj individuálního uměleckého stylu vyjádření. Snažíme se o spolupráci mezi oběma obory. Těsná spolupráce je charakteristická i pro členy pedagogického sboru, díky které se všichni pedagogové zúčastňují všech akcí školy bez ohledu na výši úvazku. 4. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k umělecké komunikaci individuálním přístupem ke každému žákovi volíme různé metody a postupy výuky směřující k pochopení a odlišení různých vývojových etap umění vedeme žáka k tomu, aby nepřistupoval k uměleckému dílu pasivně, ale byl schopen v něm hledat svou vlastní představu 5

6 Kompetence osobnostně sociální motivujeme žáka k soustavné práci, trpělivosti, pečlivosti a zodpovědnosti a vedením dialogu podporujeme jeho fantazii a kreativitu umožňujeme žákům se umělecky setkávat a upevňujeme v nich vědomí, že ve společném díle je možné naplňovat nejen cíle společné, ale i individuální Kompetence kulturní dáváme žákovi najevo svůj vlastní pozitivní vztah k umění a zdůrazňujeme důležitost kultury a její vliv na společnost a správný vývoj člověka směřujeme žáka k potřebě uplatňovat své umělecké dovednosti a podílet se vlastními nápady na vytváření kulturních tradic 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Výtvarný obor Charakteristika VO: VO je realizován v souladu s RVP ZUŠ v těchto ročnících: Přípravné studium Základní studium I. stupně Přípravné studium II. stupně Základní studium II. stupně Vzdělávací obsah oboru je členěn do oblastí Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění. Tyto dvě složky se neustále doplňují, vzájemně podmiňují a prolínají. V rámci našeho VO je chápeme jako dvě základní součásti, kdy výtvarná tvorba zahrnuje veškeré praktické výtvarné tvůrčí aktivity: kresba, malba, grafická tvorba, modelování a tvarování z různých materiálů (prostorová tvorba), akční a objektová tvorba, multimediální tvorba a další; a recepce a reflexe jako výtvarná kultura, která dodává praktickým činnostem teoretický základ, pomáhá pochopit souvislosti a zákonitosti výtvarného myšlení, představuje šíři a možnosti výtvarných vyjadřovacích prostředků, zároveň seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění a uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách vývoje a s vlivem výtvarné kultury v uměleckých i mimouměleckých oblastech života. Výtvarná kultura je zprostředkovávána s důrazem na praktické využití. Přípravné studium: předmět Výtvarná tvorba Základní studium I. stupně: předmět Výtvarná tvorba a kultura 6

7 Základní studium II. stupně: výtvarná tvorba a kultura Výtvarná tvorba a výtvarná kultura není rozdělována na jednotlivé předměty, neboť je v předmětech I. a II. stupně základního studia její zcela přirozenou součástí. Hodinová dotace jednotlivých ročníků a jednotlivých studijních zaměření: předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Přípravné studium 2 3 výtvarná tvorba Základní studium I. stupně Výtvarná tvorba a kultura Učební osnovy vyučovacích předmětů výtvarného oboru Organizační a časové vymezení Žáci do 8 let jsou zpravidla zařazeni do přípravného ročníku 1 a2. Nově příchozí žáci od 8 do 10 let jsou zařazeni do 1 ročníku I. stupně. Žáci od 10 let jsou zařazeni do 4. ročníku I. stupně. Žáci nad 14 let, jsou-li nově příchozí, jsou zařazeni do přípravného ročníku II. Stupně. Přípravný ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba: V rámci předmětu se žáci hravou formou seznamují s výtvarným oborem, rozvíjí své výtvarné a estetické cítění. Prostřednictvím výtvarných, dramatických a dalších her a experimentů rozvíjí své smyslové vnímání, grafomotorické dovednosti, haptické vnímání, získávají odvahu tvořit, učí se respektovat své spolužáky a zároveň s nimi spolupracovat. Zároveň se učí chápat a respektovat strukturu vyučování (úvod, motivace, pracovní část, hodnocení a úklid), učí se samostatnosti při přípravě pracoviště a pomůcek. Žák: zvládá správné držení základních výtvarných nástrojů umí využívat celou plochu papíru 7

8 rozezná geometrické tvary a umí je použít na vyplnění plochy rozezná různé druhy materiálů pozná barvy a umí tvořit nové odstíny kreslí silné a tenké linky umí využívat změnu linie podle přítlaku vnímá rozdíl mezi plošným a prostorovým vyjádřením dovede vymodelovat jednoduché prostorové tvary Základní studium I. stupně Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba a kultura Cílem předmětu je seznámení žáků s celou škálou výtvarných technik, pojetí, směrů a možností výtvarné komunikace klasické i moderní výtvarné tvorby a kultury. Praktickými činnostmi, aktivní tvorbou, rozborem uměleckého díla ať už vlastního, či z dějin výtvarné kultury, se žáci seznamují s výtvarnými pojmy důležitými pro komunikaci s učitelem, se svými spolužáky a zároveň přispívajícími k lepšímu porozumění současného světa kolem nás a k lepšímu, vnímavému porozumění oblasti výtvarné kultury a umění vůbec. Směřuje žáky k tvořivému a samostatnému myšlení nejen při práci na výtvarném problému, ale také k tvořivému přístupu v řešení běžných životních situací. Rozvíjí žákovu schopnost imaginace, ale také schopnost pozorovat a zaznamenat skutečnost. Učí žáky naplňovat svou tvorbu obsahem. Zahrnuje tvorbu plošnou kresbu, malbu, grafiku v celé škále technologických variant a možností. Další součástí je tvorba prostorová, akční a objektová, kdy žák získává cit pro povrchy a jejich kvality, cit pro prostorové vnímání a vnímání prostoru (např. také prostředí, ve kterém žijeme, prostoru, který je nám vymezen a který si sami vymezujeme) a zároveň schopnost tvarovat, modelovat různé materiály (především papír a papírové hmoty, keramickou hlínu, případně kov, textilní materiály, dřevo, pórobeton apod.). Multimediální tvorba zahrnuje základy práce s digitální technikou (digitální fotoaparát, nahrávací zařízení, PC a software umožňující postprodukci obrazového materiálu - fotografie či filmu). Seznamuje žáky se základy animace, především klasických technologií- animace plošná (kreslená, plošková, reliéfní, malba na sklo), animace předmětů a materiálů, animace loutek a plastelíny, pixilace, experimentální techniky apod. Rozvíjí schopnost žáka vnímat a používat vyjadřovací prostředky filmu, především ty, které jsou společné pro výtvarné vyjadřování. V rámci praktického řešení výtvarných problémů je zahrnuta recepce a reflexe výtvarné kultury, objevování souvislostí mezi sebou, okolním světem a světem umění. Seznamováním s výtvarným uměním minulosti a současnosti získává žák povědomí a znalosti o uměleckých dílech všeho druhu a nachází v nich inspiraci. Žák má možnost ve spolupráci s učitelem budovat svoje individuální zaměření a vybírat si z široké palety výrazových prostředků a žánrů ty, které nejvíce vyhovují jeho nadání. 8

9 1. ročník Žák užívá základní výtvarné nástroje a materiály hledá výrazové možnosti různých materiálů kreslí, maluje příběh, rozlišuje podstatné od nepodstatného při tvorbě využívá své imaginace vnímá okolní svět a dokáže jej výtvarně znázornit vytváří mícháním barev různé odstíny rozlišuje světlé, tmavé, studené, teplé a kontrastní barvy staví / modeluje jednoduché tvary z válců, spojuje a jednoduše povrchově zpracovává poznává různé struktury povrchů a způsoby, jak s nimi výtvarně pracovat tvaruje jiné ohebné materiály dle svých možností spolupracuje v kolektivu 2. ročník Žák - vnímá základní psychologické působení barev (smutné, veselé, dobré, zlé), zná rozdílnosti materiálních vlastností barvy - lazurní, pastózní, suché, mastné - využívá základní výtvarné tvarosloví (linie a tvary) pro vyjádření pohybu, klidu, tíhy, střetu, lehkosti apod. - vnímá a pozoruje reálné tvary vnějšího světa a dokáže je přesněji přepisovat v kresbě i malbě, využívá výřez reality, kombinuje ve své tvorbě fantazijní prvky s reálnými - zná základní kompoziční zákonitosti (nahoře, dole, vpředu velké, vzadu malé, členění formátu pomocí volných a prokreslených ploch) - dokáže prostorově tvarovat pomocí plátů a válečků, používá k plastické tvorbě více materiálů, zná způsob povrchové úpravy glazováním, případně využitím barvítek, oxidu a burelu - zná základy techniky linorytu, používá škálu stop rydla v linoleu, tvoří struktury, experimentuje s barvou při tisku - rozšiřuje schopnost reflexe vlastní i cizí tvorby individuálně i ve skupině 3. ročník Žák zaznamenává realitu pomocí linií, barev, tvarů a zkoumá vztahy mezi prvky (např. v ilustraci, studijní kresbě) vyhledá podněty ve svém okolí a zaznamená je kresbou, malbou, či prostorovou tvorbou 9

10 podílí se na hledání vlastního námětu, (inspirovat se může i ve vlastní nebo společné literární tvorbě) dává do souvislosti informace o umění, parafrázuje na úrovni věku výtvarné dílo dbá na účinky barev v malbě, uplatní tyto znalosti pro vyjádření prostoru, užívá techniku vrstvení malby dodržuje dané pracovní postupy využívá malířského nebo sochařského rukopisu k budování výrazu, nálady, působení díla experimentuje při práci, hraje si s hledáním variací, navrhne vhodný materiál při hodnocení vlastními slovy formuluje své pocity, porovná svoji práci dle určitých kritérií (např. dle kompozice, barevnosti ), reaguje na práce ostatních žáků porovná účinky různých grafických technik, využívá svých zjištění ve vlastní grafické tvorbě (např. v linorytu) zpracuje objekt z tvárných materiálů, obohacuje dosavadní způsoby práce o složitější postupy, (od modelování z válečků přejde k tvarování z plátů a dutému tvaru), dbá na práci se špachtlí dbá na citlivý výběr glazury při glazování dokončí svoji práci 4. ročník Žák uvědoměle zachycuje skutečnost, využívá různé techniky a prostředky k dosažení výrazu, experimentuje s výtvarným kontrastem, harmonií, vyvážeností spolupracuje na společných dílech respektuje vlastnosti výtvarných technik a podřizuje se jim reaguje úvahou na motivaci pozná, jakou úlohu hraje světlo a barva na modelaci tvarů a prostoru, pracuje s kompozicí experimentuje s parafrázováním reprodukcí výtvarného díla (v návaznosti na věku se nabízí umění pravěku a Egypta) pozná zákonitosti a možnosti perspektivního zobrazení experimentuje a nachází vlastní rukopis v linorytu i jiných technikách modeluje složitější plastiky, využívá povrchové úpravy, komponuje a rytmizuje plochu uplatní sochařský způsob práce při modelování, řeší plynulé přechody objemů, vytvoří objekty dle tématu a motivace, využívá i jiných tvárných materiálů (např.: textil, igelit, plech, drát ) fotografuje, volí si přehledné náměty, porovnává kompozici při hodnocení posoudí a hodnotí svoji práci dle určitých kritérií, reaguje na práce ostatních žáků, zapojí se do diskuze 10

11 5. ročník - Žák - pozoruje reálnou skutečnost, dokonaleji zaznamenává její přepis kresbou i malbou s využitím různých technik a způsobů - si uvědomuje úlohu světla na kompozičním vyznění obrazu, vliv světla a barvy na modelaci tvarů a prostoru - se snaží zachytit modelaci předmětů pomocí barev a rukopisu kresby a malby - zdokonaluje techniku modelace keramické hlíny, učí se přepisovat konkrétní tvar do keramické hlíny, pracuje s proporcemi, začíná pracovat s objektem v prostoru - se učí instalaci svých prostorových vyjádření nebo vytváření prostorových objektů jako prostorových instalací - využívá dosavadních zkušeností z vlastní výtvarné tvorby a děl výtvarné kultury minulosti i současnosti k vědomé volbě výtvarných prostředků vhodných pro vyjádření svého obsahu - hledá souvislosti mezi obsahem a formou v rámci dějin výtvarné kultury - zná alespoň jednu z grafických technik tisku z hloubky (např. suché jehly) využívá ji ve vlastní tvorbě a samostatně realizuje tisk Volitelný předmět Multimediální tvorba zná více druhů animačních technik (ploškovou, reliéfní případně animaci předmětů) využívá a kombinuje různé materiály pracuje s kompozicí obrazu při fotografování, vnímá základní úlohu světla ve filmu, dokáže ukládat digitální data do PC dokáže vytvořit krátký storyboard, přemýšlí nad souvislostmi námětu a scénáře se storyboardem, přemýšlí o způsobech obrazového vyjádření myšlenky 6. ročník Očekávané výstupy: Žák - objevuje svůj výtvarný styl a rozvíjí jej podle individuálních možností, pozoruje a tříbí svůj individuální rukopis - hledá možnosti vyjádření pocitů a prožitků i abstraktní metodou - se seznamuje s existencí architektonických slohů - využívá možností realistického zobrazení skutečnosti v ilustrační a návrhové kresbě, využívá celý formát výkresu, kultivovaně ho kompozičně člení - se učí využívat teorie perspektivy v praxi, uplatňuje je ve studijní kresbě a malbě - se seznamuje s krajinomalbou - tvarosloví krajiny, barvy v krajině, celek, polocelek, detail - se seznamuje se základy techniky akvarelu 11

12 - rozvíjí možnosti tisku z výšky i hloubky, učí se zobrazit reálné předměty stínováním, přizpůsobuje směr vrypů plastice tvarů - vytváří objekt z keramické hlíny dle svých představ a výtvarných návrhů, učí se výtvarné zkratce, symbolice a zjednodušení objektového vyjádření - je schopen reflektovat objekty a prostorovou tvorbu v dějinách umění a nechat se inspirovat jednotlivými vlivy - Volitelný předmět Multimediální tvorba realizuje krátký animovaný film po důkladné přípravě scénáře, storyboardu, hudební stránky filmu, obohacuje rejstřík možností animace plošek a sypkých materiálů seznamuje se s technikou animace olejomalby na skle a kreslené animace seznamuje se s možnostmi střihu ve stříhacích programech, úpravou fotografií v příslušných programech podle potřeby 7. ročník Žák - si samostatně volí téma a techniku své absolventské práce dle svého individuálního zaměření - propojuje vlastnosti výtvarného jazyka a posouvá je do volné tvorby - je schopen ve studijní kresbě zobrazit perspektivu, lidskou a zvířecí figuru i zátiší - se seznamuje se základy techniky olejomalby - se seznamuje se zákonitostmi propagační tvorby, písmem, plakátem, znakem (plakát, obal, logo) - v prostorové a akční tvorbě využívá klasické i moderní technologie, netradiční materiály a jejich kombinaci s klasickými tříbí a kultivuje vlastní rukopis, ovládá a využívá barevnost a kompoziční řešení ke zprostředkování sdělení Volitelný předmět Multimediální tvorba Žák se seznamuje s možnostmi loutkového filmu, tvoří a animuje jednoduché loutky s drátěnou konstrukcí, učí se pracovat se světlem v třírozměrné scéně samostatně si připraví pracoviště a snímací techniku, po ukončení práce zpracuje nafocený materiál ve stříhacím programu Studium je zakončeno absolventskou prací v 7. ročníku. 12

13 Očekávané výstupy základního studia I. stupně ZUŠ: poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného a prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, světlo, barva, textura, atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.) a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit dovede používat různé techniky vizuálně obrazného sdělení, prostorových činností včetně objektové a akční tvorby s využitím klasických i moderních technologií přistupuje k tvorbě poznáváním a sebepoznáváním, podle svých individuálních schopností si stanovuje dílčí cíle, které dokáže realizovat respektuje odlišné výtvarné názory a individuálně si vybírá podněty z různých oblastí světové kultury vnímá smyslové podněty a vědomě je převádí do vizuální formy prostřednictvím výtvarného jazyka, inspiruje se fantazií nebo realitou, komponuje tvarové, barevné a prostorové vztahy, proměňuje běžné v nezvyklé aktivně se seznamuje s historií a současností výtvarného umění, orientuje se v uměleckých slozích a směrech, používá základní výtvarné pojmy, na základě z individuálních zkušeností a diskuzí si utváří vlastní výtvarný názor. Základní studium II. stupně Charakteristika studia II. stupně Žáci, kteří nastoupí až do základního studia II. stupně bez předchozí jiné výtvarné průpravy budou zařazení do přípravného ročníku. Žáci, kteří budou pokračovat po ukončení základního studia I. stupně absolventskou prací či nastoupí po absolvování jiné výtvarné průpravy, budou zařazeni do 1. ročníku. Studium na druhém stupni je ve zvýšené míře orientováno na teoretickou přípravu a individuální osobnostní rozvoj žáka. Žák se aktivně seznamuje s historií a současností výtvarného umění, vybírá si inspirační zdroje z plejády výtvarných slohů, děl a osobností výtvarné kultury minulosti a současnosti, uvědoměle se věnuje svému individuálnímu uměleckému i osobnostnímu růstu, samostatně si volí námět a obsah své tvorby, tvoří se záměrem komunikace prostřednictvím svého díla, prezentuje práci na veřejnosti, volí vhodné instalační postupy a dovede obhájit formální i obsahovou stránku svého díla. Ve své tvorbě má možnost volby zaměření - převážně na plošnou, případně prostorovou a akční tvorbu. Studium je zakončeno absolventskou prací ve 4. ročníku. Přípravný ročník II. stupně Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba a kultura 13

14 V rámci této přípravy se student seznamuje se základy výtvarných technik, se základní typologií barev, barevných kombinací, s různými druhy výtvarných materiálů, se základy perspektivy kresbou i malbou, osvojuje si zobrazení lidské postavy v pohybu a ve správných proporcích, seznamuje se se základními pravidly kompozice, setkává se s možnostmi a technickými základy plastické tvorby z tradičních i moderních materiálů. Učební osnovy: Žák - je obeznámen se základy výtvarných technik kresba, malba, grafika, prostorová tvorba - zná základní typologii barev, míchání barev - využívá základní prvky výtvarných vyjadřovacích prostředků dle svých schopností - zobrazuje realitu, používá perspektivu a proporce způsobem odpovídajícím individuálním schopnostem - Učební plán: Vyučovací předmět 1. rok Výtvarná tvorba a kultura 3 I. ročník Žák - zdokonaluje základní výtvarné techniky a využívá je ve své tvorbě - vědomě pracuje s funkcí barev a kompozice, začíná tvořit abstraktní témata - se zdokonaluje v modelaci světlem a stínem - se učí diskutovat a argumentovat na obhajobu pojetí svého samostatného díla, dokáže převyprávět svým jazykem zobrazované dílo adekvátně svému věku a schopnostem - se učí hledat antologie ve výtvarném umění, prohlubuje své poznatky o stylech a obdobích výtvarného umění II. ročník Žák - si uvědomuje svůj individuální rukopis tvorby a uplatňuje jej podle toho, jak má dílo působit - se učí využít a pojmenovat výtvarné výrazové prostředky k vyjádření obsahu díla, používá vizuální znaky a symboly - rozlišuje studijní, ilustrační, návrhovou a volnou kresbu, malbu, případně prostorovou tvorbu - samostatně vyhledává náměty a inspiraci v různých oblastech světové kultury - se učí formulovat své názory, pojetí, umí používat základní výtvarné pojmy III. ročník Žák - vědomě komponuje formální stránku svého díla v závislosti na obsahu, přičemž obsah je prvotní - zaměřuje se na studium lidské postavy - se seznamuje s konceptuálním myšlením z hlediska času, místa, kultury apod. - originálně řeší výtvarné problémy a experimentuje 14

15 - vědomě využívá výrazové a kompoziční vztahy - na základě svých výtvarných zkušeností a inspirace uměleckými díly výtvarné kultury používá různé způsoby zobrazení - figurace, abstrakce, deformace, stylizace - zkoumá podoby světa a mezilidské vztahy, dokáže je interpretovat z různých hledisek - se učí rozeznávat rozdíl mezi evropskou a mimoevropskou kulturou - je schopen tvořit jednoduché scénické prvky, které využívá k instalacím, scénografiím, akcím či happeningům IV. ročník Žák - samostatně tvoří, vyhledává námět a obsah díla podle vlastního záměru něco sdělit - volí si námět a obsah absolventské práce a adekvátní výtvarné prostředky k jeho realizaci - pracuje s vizuálními znaky a symboly, využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu - respektuje pravidla diskuse, dovede argumentovat, respektovat různá hlediska, dokáže obhájit formální i obsahovou stránku svého díla - zaměřuje se na studium architektury, perspektivy, případně ve vztahu k člověku - prezentuje svou práci na veřejnosti v rámci školy i samostatně - se ve své tvorbě zamýšlí nad různými aspekty existence a světa - dle svých schopností ovládá odbornou terminologii vztahující se k výtvarnému umění - si samostatně volí ke studiu a inspiraci kteroukoliv dějinnou fázi vývoje umění, inspiruje se jí v tvorbě závěrečné práce - prokazuje své znalosti v obhajobě závěrečné práce Učební plán: Vyučovací předmět 1. ročník ročník ročník Výtvarná tvorba a kultura ročník Studium pro dospělé (SPD) ve VO výuka se uskutečňuje v rozsahu 2,5 hodiny týdně vzdělávací obsah určuje učitel podle individuálních potřeb a dispozic žáka Studijní zaměření Výtvarná a multimediální tvorba Organizační a časové vymezení Do třídy se studijním zaměřením multimediální tvorba může žák přestoupit z výtvarného oboru od 4 ročníku. V případě nově nastupujících žáků od 10 let. Nově nastupující žáci budou zařazeni do 4. ročníku. 15

16 První stupeň Žák se seznamuje se základy filmové řeči, poznává druhy multimediální tvorby, zejména druhy animačních technik a jejich využití k vlastní umělecké výpovědi. Seznamuje se s základy zpracování snímaného materiálu ve stříhacích programech, s možností ozvučení filmu. čtvrtý ročník žák: - se učí chápat smysl a principy animovaného filmu - Orientuje se v základních druzích animačních technik a umí je rozeznat v konkrétním díle - žák je schopen posouzení námětu, je-li vhodný ke zpracování některou z technik animace, případně kterou - je schopen vyjádřit hlavní myšlenku filmu, resp. popsat námět několika větami. Je kladen důraz na schopnost podchytit podstatné a eliminovat dílčí problémy - dokáže námět převést do formy storyboardu - zvládá výrobu loutek pro ploškovou animaci a dokáže dle vlastního námětu nasnímat krátkou etudu - učí se výtvarné stylizaci, kterou využívá pro tvorbu krátkých kreslených etud - osvojuje si animaci předmětů, hledá náměty pro krátká cvičení, ve kterých figurují věci, které ho obklopují - učí se základům aminačních postupů, umí vytvořit pomalý i rychlý pohyb pátý ročník - žák prohlubuje své výtvarné dovednosti zejména v oblasti prostorové a barevné kompozice - učí se pracovat se stylizací a výtvarnou zkratkou ve vztahu k použití v animaci - je schopen připravit si samostatně základní snímací pracoviště včetně základního osvětlení - prohlubuje své schopnosti posoudit vhodnost určitého námětu k realizaci pomocí animace - zdokonaluje se v umění jasně a výstižně převést daný námět do filmové podoby - učí se vytvořit jednoduché trojrozměrné loutky a použít je pro krátké animační etudy - učí se vytvářet precizněji provedené a funkční ploškové loutky - osvojuje si základy technické přípravy scény (velikost záběru, ostření, osvětlení) - žák si osvojuje základy filmového jazyka, zná a umí používat různé typy záběrů (celek, detail, velký detail ) šestý ročník - žák se učí hledat a nacházet vztahy mezi neživými věcmi, podle jejich tvaru a povahy jim přiřazovat lidské vlastnosti a toto využívá při tvorbě příběhu - učí se vytvořit složitější prostorovou loutku včetně příslušné dekorace - technikou kreslené animace vytváří krátké etudy popisující konkrétní událost nebo činnost. Klade důraz na přehlednost, jasnost sdělení a výtvarnou i kompoziční čistotu - vytváří složitější ploškové loutky včetně variant potřebných pro různé druhy záběru - seznamuje se detailněji s principy fotografického přístroje, orientuje se v pojmech jako např. clona, rychlost závěrky, citlivost, ohnisková vzdálenost - žák prohlubuje své znalosti filmového jazyka, učí se pracovat s rytmem filmu 16

17 - účastní se festivalů animovaných filmů, přispívá svými díly do soutěžních sekcí - umí ovládat střihový program, je schopen film dokončit i postprodukčně (zvuk, titulky) sedmý ročník - žák se aktivně zajímá o animovanou tvorbu, orientuje se v hlavních dílech předních autorů, bezpečně umí určit druh animace - dokáže několika větami vystihnout děj filmu či popsat svůj záměr - umí správně zvolit techniku animace vhodnou k realizaci námětu - formou storyboardu dokáže bezpečně popsat vlastní záměr včetně použití základů filmové řeči - učí se práci s ohniskovou vzdáleností objektivu, umí používat hloubku ostrosti - dokáže i s neživými předměty realizovat příběh typický pro živé bytosti. Vhodnou formou dodává těmto předmětům charakter a celému filmu patřičnou atmosféru osvojuje si základy tvorby filmových ruchů Učební plán: Vyučovací předmět 1. ročník ročník ročník Multimediální tvorba Druhý stupeň 4. ročník Žák se aktivně seznamuje s historií a současností výtvarného umění, zaměřuje se na spojitost a souvislosti s filmovým uměním. Vybírá si inspirační zdroje z plejády výtvarných slohů, děl a osobností výtvarné kultury minulosti a současnosti, uvědoměle se věnuje svému individuálnímu uměleckému i osobnostnímu růstu, samostatně si volí námět a obsah své tvorby, tvoří se záměrem komunikace prostřednictvím svého díla, prezentuje práci vlastní i druhých na veřejnosti. Dovede obhájit formální i obsahovou stránku svého díla. Zkoumá specifičnost řemesla animace, filmování, práce s audiovizuálním vyjádřením a post produkce na počítači. první ročník - žák ve svém okolí vyhledává témata vhodná pro zpracování formou animace. Je schopen jednoduchou formou reprodukovat určitou událost, skutečno nebo fiktivní. - Pracuje na složitějším projektu, filmu s více dějovými linkami. Postupuje podle vlastního scénáře. - Je schopen využívat svých výtvarných dovedností k tvorbě loutek i dekorací. Pracuje s barevnou kompozicí nejen obrazu, ale filmu jako celku - Osvojuje si základy teamové práce, ve skupině realizuje jednodušší i složitější projekty. - Učí se pracovat se světlem na scéně a využívat ho pro svůj výtvarný záměr - Dokáže ke svému dílu napsat krátkou anotaci a připravit jej k veřejné projekci druhý ročník - Žák se učí pozorovat zákonitosti hraného filmu a s ohledem na své dosud získané vědomosti je popsat - Na jednoduchých tématech si osvojuje principy dokumentárního filmu 17

18 - Je schopen při sledování filmu vnímat nejen obsahovou část, ale hlavně výtvarnou složku, kameru, rytmus a práci s osvětlením - Vyhledává a pomocí své filmové tvorby zpracovává náměty a inspirační podněty - Umí obhájit svůj postoj i zvolené výtvarné a technické řešení třetí ročník - Vědomě přizpůsobuje formu obsahu, dokáže zvolit vhodné výtvarné řešení, pomocí střihu záměrně ovlivňuje vyznění díla - Učí se pracovat s emocemi diváka nejen pomocí správné šířky záběru, ale i barevným laděním a zvukovou složkou - Svoje dílo dokáže vhodně adjustovat, připravit pro tv vysílání, prezentaci na internetu atd. - Pro svůj film je schopen navrhnout a vyrobit obal, potisk disku odpovídající obsahu - Prohlubuje své schopnosti teamové práce, ve spolupráci s ostatními realizuje rozsáhlejší projekt se snahou o co nejvěrnější simulaci dělení úkolů a kompetencí v běžném filmovém štábu. čtvrtý ročník - Učí se ve spolupráci s ostatními studenty pracovat na tvorbě scénáře. Dokáže diskutovat o vhodných filmových technikách a postupech, svůj názor umí jasně formulovat, obhájit i korigovat. - Pracuje na reálných zadáních jako jsou znělky, reklamy, úvodní animace pro hry či aplikace atd. - Vyhledává samostatně poptávku, soutěže a výběrová řízení určená studentům uměleckých škol a účastní se jich - seznamuje se s dalšími oblastmi multimedií jako tisk, internet, venkovní reklama, instalace, projekce a další Učební plán: Vyučovací předmět 1. ročník ročník ročník Multimediální tvorba ročník Studium pro dospělé (SPD) ve VO výuka se uskutečňuje v rozsahu 2,5 hodin týdně vzdělávací obsah určuje učitel podle individuálních potřeb a dispozic žáka 18

19 Literárně dramatický obor Přípravné studium Učební plán Přípravná dramatická příprava 2 Vzdělávací obsah předmětu Přípravná dramatická průprava. Žák se aktivně zapojuje do společných činností. Žák citlivě vnímá a respektuje spoluhráče. Žák zopakuje jednoduchý rytmus. Žák zvládá základní pohybové prvky chůze v před i vzad, druhy běhu, plížení, kotoul, sed s rovnými zády (světýlka, rostoucí květiny...). Studijní zaměření: Dramatická tvorba a vnímání dramatického umění První stupeň základního studia Učební plán 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Dramatická průprava 2 3 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Přednes 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Práce v souboru Vzdělávací obsah předmětu Dramatická průprava. 1. ročník 19

20 Žák spolupracuje se spoluhráči. Žák dokáže korigovat tělesné uvolnění či napětí. Žák zvládne vyslovovat všechny hlásky v artikulačních cvičeních a drobných textech. Žák soustředěně vnímá a dokáže uplatnit zadání pravidel. Žák soustředěně vnímá vyprávěný příběh a dokáže ho interpretovat. 2. ročník Žák dokáže spolupracovat s partnerem ve dvojici v jednoduchém partnerském cvičení. Žák propojí rytmický pohyb a zvuk. Žák vytvoří jednoduchou dramatickou etudu s předmětem. Žák zvládá ve cvičeních měkký hlasový začátek. Žák jednoduše pojmenuje pocity postavy v dramatické hře a vlastní pocity v reflexi. Žák dokáže naslouchat pocitům a reflexím spoluhráčů. 3. ročník Žák soustředěně a citlivě komunikuje s partnerem při náročnějších společných cvičeních (vedení poslepu, spolupráce ve stížených podmínkách). Žák dokáže ve spolupráci ve dvojici vytvořit drobnou dramatickou etudu. Žák ví, jak vypadá připravený postoj a dokáže se do něj postavit. Žák verbálně či písemně reflektuje své pocity ze společné práce. Žák dokáže soustředěně sledovat práci druhých a citlivě ji reflektovat. Žák převypráví příběh své oblíbené knihy. 4. ročník Žák zvládá jednoduchou orientaci ve skupině a prostoru (zaplňování prostoru, rychlé změny skupin, vnímání partnerů v prostoru...) Žák ví, kde má těžiště a dokáže ho využívat v práci s rovnováhou, jakož i v jevištním pohybu. Žák vědomě vytvoří (a verbálně či písemně charakterizuje) postavu, která jedná v etudě, v jednoduchém dramatickém příběhu. Žák aktivně tvořivě spolupracuje v kolektivní improvizaci drobné dramatické situace. Žák pozná a pojmenuje vrchol krize jednoduchého dramatického tvaru (situace, etudy) Žák dokáže rozlišit různé literární žánry (pověst, pohádka, dobrodružná literatura, drama...) a zná jejich příklady. 5. ročník Žák vytvoří etudu s určenými jevištními prostředky, druhem loutky. 20

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program

Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň Školní vzdělávací program Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie a současnost...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více