Co je to rozvojová spolupráce?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je to rozvojová spolupráce?"

Transkript

1 MĚKKÉ ASPEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE Hana Bendová 2013 Co je to rozvojová spolupráce? Rozvojová spolupráce je téma, které si během posledních pár desítek let prošlo značným vývojem, který se promítl i do užívané terminologie. V minulosti se často používal termín rozvojová pomoc, který ovšem implikoval především důraz na poskytování materiálního vybavení, ať už v podobě budov, infrastruktury či technologického vybavení. Kořeny rozvojové pomoci sahají až do dob Marshallova plánu, kdy byla západoevropským státům poskytnuta Spojenými státy ohromná materiální a technická pomoc za účelem udržení poválečného politického statusu quo. Termín pomoc ovšem evokuje určitou jednostrannost procesu, kdy jeden dává a druhý bez debaty přijímá. Dalo by se říci, že donedávna takto zjednodušeně probíhalo značné procento projektů nebo programů, jež měly za cíl napomoci k vylepšení životních podmínek obyvatel rozvojových zemí. Velmi často ale takovéto intervence z různých důvodů selhaly a to zejména proto, že strana tzv. příjemce pomoci 1 nebyla zahrnuta nebo byla zásadně opomíjena v procesu mapování potřeb a plánování intervence. Postupem času se proto začal více používat termín rozvojová spolupráce, který poukazuje na myšlenku, že mezi dárcem a příjemcem by mělo existovat partnerství, kde strana příjemce zásadním způsobem přispívá do procesu identifikace potřeb, plánování intervencí a jejich samotného provedení, na rozdíl od předchozího pojetí, kde v tomto vztahu dominovalo materiální, finanční a znalostní zázemí pouze jedné strany. 1 Termín příjemce pomoci odkazuje na komunity v rozvojových zemích. V dnešní terminologii je používán zejména v oblasti humanitární pomoci. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 1

2 Cíle a základní principy efektivní rozvojové spolupráce Co je vlastně cílem rozvojové spolupráce? K získání odpovědi na tuto otázku je si nejdříve třeba ujasnit, jak nejlépe definovat rozvoj. V tradičním pojetí mezinárodního společenství je rozvoj úzce spojen s ekonomickým růstem. United Nations Development Programme (UNDP) definuje rozvoj jako možnost vést dlouhý a zdravý život, disponovat znalostmi, mít přístup ke zdrojům potřebným k životu v důstojných podmínkách a být schopen aktivně se účastnit života ve své komunitě. 2 Díky poučení z minulých neúspěchů je však dnes velký důraz kladen na lidský faktor rozvoje je vnímán zejména jako osvobození lidí od překážek, které negativně ovlivňují jejich schopnost budovat dál jejich vlastní život i život v jejich komunitě. Je proto důležité vnímat rozvoj zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Efektivita rozvojové spolupráce je postavena právě na pochopení významu lidského faktoru a aplikaci tohoto poznání v praxi. Stojí na čtyřech základních pilířích: 1. Jednoduchost Komplikované a mnohovrstevnaté intervence se v minulosti nespočetněkrát ukázaly jako neúspěšné. Nejenže jsou často plánovány bez účasti druhé strany, ale často jsou velmi ambiciózní a přesahují možnosti organizací, jež intervenci provádějí a i komunity, která má mít z intervence prospěch. Minimum byrokratických pravidel, smysluplné požadavky na místní komunitu a spolupráce s ní je jedním ze základních kamenů úspěšných intervencí. Bylo by ovšem bláhové se domnívat, že takovéto projekty se dají jednoduše naplánovat od stolu. Úspěšným projektům většinou předchází dlouhodobý, intenzivní a hloubkový plánovací proces v terénu, za aktivní účasti místní komunity. 2. Aktivní a dlouhodobá účast na projektu Každý projekt vyžaduje aktivní účast jak strany tzv. dárce, tak komunity, která z něj má mít užitek. Tato účast je nutná ve všech stadiích projektu jeho plánování, provedení a následného vyhodnocení. Obě dvě strany musí společně pracovat a komunikovat tak, aby byly identifikovány relevantní potřeby komunity a aby výsledky projektu byly dlouhodobě udržitelné. 3. Přizpůsobivost a vytrvalost Dalším důležitým aspektem úspěchu rozvojových intervencí je přizpůsobivost a vytrvalost. Je nerealistické předpokládat, že úspěšného řešení často velmi komplexních problémů je možné dosáhnout rychlým zásahem. Rozvojové intervence by proto měly být dlouhodobé velmi často se do rozvojových projektů investují ohromné finanční částky a výsledky jsou očekávány během jednoho roku. V podmínkách rozvojových zemí velmi často dochází k nečekaným zvratům nebo ztížení situace externími okolnostmi, jež se těžko dají ovlivnit. Donoři by proto při plánování strategie intervencí 2 Zdroj: 2 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

3 měli brát v úvahu, že k dosažením cílů bude možná zapotřebí daleko více času, úsilí a zdolávání překážek, než by se při úvodním plánování mohlo zdát. 4. Aktivní spolupráce s místními obyvateli Projekt, se kterým se neztotožní místní obyvatelé, je již předem odsouzen k neúspěchu. Místní obyvatelé musí hrát zásadní roli ve všech fázích projektu a to včetně jeho plánování musí být chápáni jako zainteresovaná strana. Jednání se často soustředí na vyšší (vládní či regionální) úrovně, kde úředníci mají často naprosto odlišné představy o potřebách a prioritách rozvojové spolupráce než členové komunit, jichž se intervence přímo týká. Riziko korupce je navíc na těchto úrovních několikanásobně vyšší. Je logické, že pokud jsou lidé osobně v projektu zainteresováni, finální výsledek jim není lhostejný, ba naopak dělají vše pro to, aby se kýžený výsledek dostavil a přinesl očekávaný užitek komunitě, ve které žijí. Co jsou měkké aspekty rozvojové spolupráce? Z výše uvedených principů je zřejmé, že zásadní roli pro maximální pozitivní dopad rozvojových projektů hraje stupeň účasti místních obyvatel. Slabá či dokonce žádná účast místních obyvatel, nedostatek jejich zájmu či dokonce odpor vůči intervenci předurčuje negativní výsledek projektu. Pokud má rozvojová intervence za cíl především odstranit překážky, které zabraňují místním obyvatelům vést lepší život a sami se dál svobodně rozvíjet a rozhodovat, je celkem jasné, že úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty. Na rozdíl od tradičních tvrdých komponentů (staveb, dodávek materiálu, infrastruktury) se měkké aspekty soustředí na budování vztahů s místními obyvateli a pochopení kulturních a společenských zvyklostí dané společnosti. Důraz je kladen na proces učení tedy rozvíjení znalostí a schopností místní komunity tak, aby mohla sama a nezávisle na jiných dále vylepšovat své životní podmínky. Aktivní účast místních obyvatel na procesu identifikace cílů projektu, jeho plánování i samotného průběhu je zásadní. Velmi důležitým a často opomíjeným faktorem je aktivní participace žen. Ženy jsou v komunitách rozvojového světa klíčovým činitelem změny. Ze zkušeností mnoha mezinárodních organizací, jež se zabývají rozvojovou problematikou, vyplývá, že zlepšené příležitosti pro ženy jsou přímým vodítkem k vymýcení chudoby komunit, ve kterých tyto ženy žijí. Zvýšený přístup dívek a žen ke vzdělání přímo ovlivňuje jejich ekonomickou produktivitu, jejich možnost se samy rozhodovat o zásadních životních situacích (např. plánování rodiny). Od zdraví ženy se často odvíjí zdravotní a sociální situace celé její rodiny. Ženy jsou tradičně nejspolehlivější a nejvynalézavější příjemci mikro-finančních půjček. Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) např. odhaduje, že pokud by ženy měly stejné podmínky jako muži, zemědělská produkce ve 34 rozvojových zemích by se zvedla o 4 procenta. To by znamenalo snížení počtu hladovějících v těchto zemích až o 17 procent, tedy cca 150 miliónů lidí. 3 3 Women in Agriculture Closing the Gender Gap for Development, Fd and Agricultural Organization of the United Nations, 2011 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 3

4 V realitě rozvojové práce samozřejmě není možné opomenout tradiční tzv. tvrdé aspekty. Vývoj infrastruktury, konstrukce vodního vrtu, stavba škol či zdravotních středisek často významně přispívají k velmi pozitivním změnám v životě dané komunity. Velmi často jsou to pouze mylné představy západních donorů či mezinárodních organizací o tom, co je pro danou komunitu v dané situaci nejlepší. Pokud jsou tyto výstupy realizovány na základě dlouhodobé spolupráce a konzultace s místní komunitou (a všemi skupinami v jejím rámci), a pokud jsou kombinovány s aktivitami, jež mají za cíl posílit kapacitu a znalosti obyvatel (systematická a kvalitní školení, přímá účast místních obyvatel na managementu daného tvrdého výstupu, dlouhodobý monitoring za přímé účasti místních obyvatel apod.), mají mnohonásobně vyšší šanci přispět k pozitivní změně v životě obyvatel v rozvojových zemích. Měkké komponenty by proto měly být neoddělitelnou součástí každého rozvojového projektu. Co způsobuje absence měkkých aspektů v rozvojové spolupráci V historii rozvojové pomoci/spolupráce existuje nespočetně příkladů, které názorně ukazují, k čemu může vést opomenutí měkkých komponentů: V minulosti i současnosti rozvojové spolupráce či pomoci byl a je kladen důraz na zlepšení přístupu ke kvalitní pitné vodě. Snížení nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva, možnost využít nově získaný čas k dalším činnostem (např. vzdělání, ekonomické činnosti apod., místo denní několikahodinové cesty ke zdroji pitné vody) jsou jistě pozitivními změnami. Na první pohled nejlepší řešení tohoto palčivého problému je instalace vodních zdrojů v komunitách, například studen a ručních pump. UNICEF ale odhaduje, že až 70 procent již nainstalovaných ručních pump v zemích sub-saharské Afriky je nyní nefunkčních. 4 Následující příklad poskytuje jeden z mnoha důvodů, proč toto procento je tak vysoké. Nezisková organizace postavila novou automatickou pumpu pro již funkční studnu u vesnice. Pracovníci organizace se po několika měsících do vesnice vrátili a našli pumpu rozmontovanou. Po bližším prozkoumání a hovoru s místními obyvateli se dozvěděli, že studna byla tradičně místem, kde se ženy z vesnice setkávaly a společně bavily po mnoho let. Když byla nainstalována automatická pumpa, ztratily jedinou možnost společenského setkávání, neboť zbytek dne trávily prací na poli a doma. Pro ženy tato možnost představovala větší hodnotu než ulehčený přístup k pitné vodě. Tato zkušenost ukázala pracovníkům oné neziskové organizace, jak důležité je nejprve hluboce se seznámit s místní komunitou, pochopit její hodnoty a priority, konzultovat situaci se všemi zainteresovanými a to včetně žen, a pak teprve plánovat konkrétní intervenci. 5 Někdy může rozvojový projekt místní komunitě i ublížit, pokud jsou měkké faktory opomenuty. Příkladem může být rozvojový projekt v Lesothu, který měl za cíl zvýšit zemědělskou produktivitu a odbyt místních obyvatel. V rámci tohoto projektu byly postaveny silnice, které měly umožnit lidem lepší přístup na trh. Nicméně, pouze velmi málo lidí v tomto regionu bylo zemědělci a podmínky nebyly 4 Peter Harvey, UNICEF Zambia, Rural Water Supply Network, Handpump Data 5 Susan Paganelli, 2009,African Aid and Success: Four Keys, Topical Review Digest: Human Rights In Sub Saharan Africa 4 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

5 zemědělství příznivé. Špatné počasí zničilo pilotní zemědělské projekty a silnice nakonec umožnily přístup do této oblasti jiným zemědělským producentům, kteří ve finále zničili místní zemědělce, neschopné konkurovat. 6 V tomto případě je jasné, že primární impuls intervence nevzešel od místního obyvatelstva, jehož zájmy prioritně neležely v oblasti zemědělství. Pokud by pracovníci oné organizace v prvé řadě podnikli hloubkové terénní šetření, s místní komunitou otevřeně konzultovali její potřeby a priority, s největší pravděpodobností by pak byl navržen a proveden projekt se zcela jiným cílem a zaměřením. Celkově problematické jsou projekty technické asistence. Často jsou takovéto projekty přímo vázány na podmínky donora, kdy jsou často do rozvojových zemí vysíláni západní experti, kteří mají za úkol seznámit místní obyvatelstvo s onou technickou inovací. Ve výsledku pak často tyto projekty selhávají, neboť buď vůbec nereflektují potřeby místního obyvatelstva anebo dalece přesahují stávající kapacitní možnosti místních. Příkladem může být projekt technické asistence vyšší odborné škole v Etiopii, kdy vládní donor jedné ze zemí Evropské unie poskytl škole množství technologického vybavení, ale opominul důležitost hloubkového školení, spolupráce s personálem školy a dlouhodobého sledování projektu. Ve výsledku pak vybavení leželo ve škole ladem, neboť s ním nikdo nebyl schopen pracovat a mnohamiliónová investice přišla vniveč. Základní měkké komponenty rozvojových projektů Při realizaci jakýchkoli rozvojových projektů v praxi, včetně těch, které obsahují zásadní tvrdé komponenty, je proto třeba zahrnout několik základních měkkých komponentů: 1. Hloubkový terénní průzkum za účasti místních obyvatel Prvotním krokem plánování každé intervence je hloubkový terénní průzkum, za aktivní účasti místního obyvatelstva, a to neopomínaje ženy a sociálně vyčleněné vrstvy komunity. Ti, kteří průzkum provádějí, by jej neměli začínat již s předpojatou představou cíle projektu, ale zachovat naprosto otevřený přístup a flexibilitu. Primární impuls cíle projektu by vždy měl vycházet od místního obyvatelstva. Pro tento průzkum by měli realizátoři projektu vyčlenit dostatek času a snažit se hovořit opravdu se všemi členy komunity. 2. Důraz na rozvoj znalostí a schopností místních obyvatel, a jejich aktivní zapojení do projektu I projekty, které se přímo nezaměřují na vzdělávací problematiku, musí zohlednit proces učení a rozvoje místních obyvatel. Jedině tak se dá zajistit dlouhodobá udržitelnost projektu. Projektové aktivity se nemusí nutně omezovat jen na klasická školení významnou součástí je aktivní podíl místních na managementu a jejich podpora a posilování v tomto ohledu, společné vyhodnocování výsledků projektů a společné poučení se z problematických momentů či neúspěchů. 6 Easterly, William The White Man s Burden. Penguin. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 5

6 3. Aktivní spolupráce s ženami Ženy by nikdy neměly být opomenuty při plánování a realizaci rozvojových projektů, i v případech, kdy primárním zaměřením projektu není otázka genderu. Ženy často v místních komunitách mají méně prostoru k vyjádření vlastních názorů, tím více je však důležité je vyslechnout a spolupracovat s nimi. Ženy hrají v komunitách rozvojového světa zásadní roli a bez posílení jejich pozice v místních komunitách nelze očekávat dlouhodobé a udržitelné zlepšení situace v rozvojovém světě. 4. Přednost kvality před kvantitou Realizátoři rozvojových projektů jsou často nuceni díky podmínkám donora výsledky měřit kvantitativně a předkládat co nejvyšší možná čísla. To je ale často na úkor kvality, hloubky a udržitelnosti projektových výstupů. Pokud se projekt zejména soustředí na prohloubení znalostí a dovedností místního obyvatelstva, a posílení jejich schopnosti samostatně a informovaně se rozhodovat, nezáleží tolik na číslech, ale spíše na reálném dopadu těchto nově nabytých či posílených měkkých dovedností na život v komunitě. Je lepší se proto soustředit na hloubkovou spolupráci s omezeným výběrem komunit než tzv. honit čísla a povrchně se zaměřit na velký počet komunit, kde není v silách realizátora docílit aktivní a hloubkové spolupráce. Kvalitativní způsob měření výsledků mnohem lépe vystihuje reálný dopad těchto projektů. Toto platí i pro projekty, které převážně obsahují tvrdé komponenty pouhé kvantitativní vyhodnocení nevypovídá o reálném dopadu projektu na místní komunitu. Příklady úspěšných projektů postavených zejména na měkkých komponentech Jedním z úspěšných realizátorů projektů postavených na měkkých komponentech je britská organizace Teach a Man To Fish, která se zaměřuje na udržitelnost vzdělávání v zemích rozvojového světa. Místo tradičního hard přístupu, tedy dodávek materiálu a školních pomůcek do škol, tato organizace úzce spolupracuje se školami, poskytuje školení ve strategickém plánování a posiluje podnikatelský element škol. Školy jsou pak schopny nejen nezávisle generovat zdroje financí, které pak mohou použít na údržbu, nákup nutného vybavení či platy učitelů, ale i poskytnout studentům a žákům relevantní a praktické vzdělání při účasti na školních podnikatelských aktivitách příkladem mohou být školní pekárny, zahrady apod. 7 V současné době s touto organizací pilotně spolupracuje i český neziskový subjekt při realizaci vzdělávacího projektu v Afghánistánu. Jiným příkladem úspěšného měkkého projektu, tentokrát přímo realizovaným českým neziskovým subjektem v Etiopii, je projekt zaměřen na ženy v chudých urbánních komunitách Etiopie. Cílem projektu je posílit finanční nezávislost žen a jejich schopnost řešit náročné životní situace skrze členství v tzv. svépomocných skupinách, jež sdružují ženy z nejnižších sociálních vrstev. Členky těchto 7 Další konkrétní informace lze nalézt na 6 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

7 svépomocných skupin mohou využívat společně založený a spravovaný Fond sociální ochrany pro řešení náhlých životních problémů, či pokud mají zájem o malou půjčku s cílem založit či vylepšit vlastní podnikatelské aktivity. Ženám jsou zároveň poskytována školení základního finančního managementu, podnikatelského plánování a podobně. Dopad tohoto projektu je hodnocen velmi pozitivně. Závěrečná doporučení pro čtenáře 8 Při plánování a vyhodnocování strategie české rozvojové spolupráce je třeba nebrat v potaz pouhé ekonomické zájmy ČR, ale v prvé řadě se soustředit na zájmy, priority a potřeby místních obyvatel. Je třeba si uvědomit, že komunikace pouze na úrovni centrální vlády otevírá široký prostor korupčnímu jednání a informace takto získané velmi často značně zkreslují reálnou situaci v terénu. Základním partnerem pro rozvojové intervence by měli být samotní obyvatelé cílových komunit. Přestože měkké projekty většinou vyžadují velkou časovou a personální investici, jejich reálný dopad zpravidla bývá mnohem větší, než rychle dodané materiální potřeby či technické vybavení. S ohledem na tuto zásadní časovou investici a nepředvídatelnost podmínek a událostí v komunitách rozvojového světa je dlouhodobé financování rozvojových projektů či programů zásadní. Při vyhodnocování či plánování rozvojových intervencí je pak třeba pamatovat na následující: Rozvoj je třeba vnímat zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty, a to i v případě, že obsahuje tvrdé komponenty. Místní obyvatelé musí být zapojeni do všech fází projektu tedy včetně identifikace potřeb, vytváření projektové metodiky i vyhodnocení projektu. Cíl a záměr intervence by měl vždy primárně přijít od místních obyvatel a ne od realizátora či donora. Aktivní účast místního obyvatelstva na managementu projektových aktivit je zásadní. o o Každému projektu musí předcházet hloubkový terénní průzkum. Projekty nelze psát tzv. od stolu. Aktivní spolupráce s ženami je nezbytná, a to i v případě, že se nejedná o projekt přímo zaměřený na gender. Při provádění terénního průzkumu musí být ženy vždy osloveny a dotazovány. Toto platí i pro příslušníky etnických menšin, osoby sociálně vyloučené apod. Kvalitativní hodnocení projektových výstupů má vždy větší vypovídající hodnotu nežli kvantitativní data. 8 Více informací je možno najít na nebo v závěrečném prohlášení 4 th High Level Forum on aid effectiveness, Busan, 2011 anglická verze ke stažení na M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 7

8 Projekt V4 Aid byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z fondů Evropské unie.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci Eva Michálková Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Vaculčiaková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Strategie romské integrace do roku 2020

Strategie romské integrace do roku 2020 Strategie romské integrace do roku 2020 únor 2015 1. Úvod 1.1. Základní informace o strategii Název strategie Kategorie strategie Zadavatel strategie ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII Strategie romské integrace

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S GRUZIÍ

ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S GRUZIÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S GRUZIÍ Zřízení a podpora zemědělského

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ

ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ V

Více

Jaká inovace? Teorie a praxe v České republice a Německu na několika příkladech

Jaká inovace? Teorie a praxe v České republice a Německu na několika příkladech Tento text vznikl ve spolupráci účastníků programu Czech- German Young Professionals, ročník 2009/2010, téma: Society in Change: Innovation and Development for a Better Future? Jaká inovace? Teorie a praxe

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ

SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLĚNÍ NOVÁ PERSPEKTIVA V OBLASTI SPOLUPRÁCE EU A AFRIKY PŘEHLED MOBILIZACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU VE PROSPĚCH ROZVOJOVÉ POLITIKY O R O Z V O J I SOCIÁLNÍ OCHRANA PRO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Mikrofinancování Microfinance Jan Barcal 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mikrofinancování vypracoval

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Evropský Sociální Fond 2007-2013: Příručka pro odbory

Evropský Sociální Fond 2007-2013: Příručka pro odbory ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Evropský Sociální Fond 2007-2013: Příručka pro odbory Evropská odborová konfederace (EOK) Vydáno za finančního přispění Evropského

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 připravila: Agora CE, o.p.s. Projekt Městská část Praha 14 Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 Monitoring problematiky dětí se v České republice 2010 1 ISBN 978-80-902847-6-0 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více