Co je to rozvojová spolupráce?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je to rozvojová spolupráce?"

Transkript

1 MĚKKÉ ASPEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE Hana Bendová 2013 Co je to rozvojová spolupráce? Rozvojová spolupráce je téma, které si během posledních pár desítek let prošlo značným vývojem, který se promítl i do užívané terminologie. V minulosti se často používal termín rozvojová pomoc, který ovšem implikoval především důraz na poskytování materiálního vybavení, ať už v podobě budov, infrastruktury či technologického vybavení. Kořeny rozvojové pomoci sahají až do dob Marshallova plánu, kdy byla západoevropským státům poskytnuta Spojenými státy ohromná materiální a technická pomoc za účelem udržení poválečného politického statusu quo. Termín pomoc ovšem evokuje určitou jednostrannost procesu, kdy jeden dává a druhý bez debaty přijímá. Dalo by se říci, že donedávna takto zjednodušeně probíhalo značné procento projektů nebo programů, jež měly za cíl napomoci k vylepšení životních podmínek obyvatel rozvojových zemí. Velmi často ale takovéto intervence z různých důvodů selhaly a to zejména proto, že strana tzv. příjemce pomoci 1 nebyla zahrnuta nebo byla zásadně opomíjena v procesu mapování potřeb a plánování intervence. Postupem času se proto začal více používat termín rozvojová spolupráce, který poukazuje na myšlenku, že mezi dárcem a příjemcem by mělo existovat partnerství, kde strana příjemce zásadním způsobem přispívá do procesu identifikace potřeb, plánování intervencí a jejich samotného provedení, na rozdíl od předchozího pojetí, kde v tomto vztahu dominovalo materiální, finanční a znalostní zázemí pouze jedné strany. 1 Termín příjemce pomoci odkazuje na komunity v rozvojových zemích. V dnešní terminologii je používán zejména v oblasti humanitární pomoci. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 1

2 Cíle a základní principy efektivní rozvojové spolupráce Co je vlastně cílem rozvojové spolupráce? K získání odpovědi na tuto otázku je si nejdříve třeba ujasnit, jak nejlépe definovat rozvoj. V tradičním pojetí mezinárodního společenství je rozvoj úzce spojen s ekonomickým růstem. United Nations Development Programme (UNDP) definuje rozvoj jako možnost vést dlouhý a zdravý život, disponovat znalostmi, mít přístup ke zdrojům potřebným k životu v důstojných podmínkách a být schopen aktivně se účastnit života ve své komunitě. 2 Díky poučení z minulých neúspěchů je však dnes velký důraz kladen na lidský faktor rozvoje je vnímán zejména jako osvobození lidí od překážek, které negativně ovlivňují jejich schopnost budovat dál jejich vlastní život i život v jejich komunitě. Je proto důležité vnímat rozvoj zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Efektivita rozvojové spolupráce je postavena právě na pochopení významu lidského faktoru a aplikaci tohoto poznání v praxi. Stojí na čtyřech základních pilířích: 1. Jednoduchost Komplikované a mnohovrstevnaté intervence se v minulosti nespočetněkrát ukázaly jako neúspěšné. Nejenže jsou často plánovány bez účasti druhé strany, ale často jsou velmi ambiciózní a přesahují možnosti organizací, jež intervenci provádějí a i komunity, která má mít z intervence prospěch. Minimum byrokratických pravidel, smysluplné požadavky na místní komunitu a spolupráce s ní je jedním ze základních kamenů úspěšných intervencí. Bylo by ovšem bláhové se domnívat, že takovéto projekty se dají jednoduše naplánovat od stolu. Úspěšným projektům většinou předchází dlouhodobý, intenzivní a hloubkový plánovací proces v terénu, za aktivní účasti místní komunity. 2. Aktivní a dlouhodobá účast na projektu Každý projekt vyžaduje aktivní účast jak strany tzv. dárce, tak komunity, která z něj má mít užitek. Tato účast je nutná ve všech stadiích projektu jeho plánování, provedení a následného vyhodnocení. Obě dvě strany musí společně pracovat a komunikovat tak, aby byly identifikovány relevantní potřeby komunity a aby výsledky projektu byly dlouhodobě udržitelné. 3. Přizpůsobivost a vytrvalost Dalším důležitým aspektem úspěchu rozvojových intervencí je přizpůsobivost a vytrvalost. Je nerealistické předpokládat, že úspěšného řešení často velmi komplexních problémů je možné dosáhnout rychlým zásahem. Rozvojové intervence by proto měly být dlouhodobé velmi často se do rozvojových projektů investují ohromné finanční částky a výsledky jsou očekávány během jednoho roku. V podmínkách rozvojových zemí velmi často dochází k nečekaným zvratům nebo ztížení situace externími okolnostmi, jež se těžko dají ovlivnit. Donoři by proto při plánování strategie intervencí 2 Zdroj: 2 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

3 měli brát v úvahu, že k dosažením cílů bude možná zapotřebí daleko více času, úsilí a zdolávání překážek, než by se při úvodním plánování mohlo zdát. 4. Aktivní spolupráce s místními obyvateli Projekt, se kterým se neztotožní místní obyvatelé, je již předem odsouzen k neúspěchu. Místní obyvatelé musí hrát zásadní roli ve všech fázích projektu a to včetně jeho plánování musí být chápáni jako zainteresovaná strana. Jednání se často soustředí na vyšší (vládní či regionální) úrovně, kde úředníci mají často naprosto odlišné představy o potřebách a prioritách rozvojové spolupráce než členové komunit, jichž se intervence přímo týká. Riziko korupce je navíc na těchto úrovních několikanásobně vyšší. Je logické, že pokud jsou lidé osobně v projektu zainteresováni, finální výsledek jim není lhostejný, ba naopak dělají vše pro to, aby se kýžený výsledek dostavil a přinesl očekávaný užitek komunitě, ve které žijí. Co jsou měkké aspekty rozvojové spolupráce? Z výše uvedených principů je zřejmé, že zásadní roli pro maximální pozitivní dopad rozvojových projektů hraje stupeň účasti místních obyvatel. Slabá či dokonce žádná účast místních obyvatel, nedostatek jejich zájmu či dokonce odpor vůči intervenci předurčuje negativní výsledek projektu. Pokud má rozvojová intervence za cíl především odstranit překážky, které zabraňují místním obyvatelům vést lepší život a sami se dál svobodně rozvíjet a rozhodovat, je celkem jasné, že úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty. Na rozdíl od tradičních tvrdých komponentů (staveb, dodávek materiálu, infrastruktury) se měkké aspekty soustředí na budování vztahů s místními obyvateli a pochopení kulturních a společenských zvyklostí dané společnosti. Důraz je kladen na proces učení tedy rozvíjení znalostí a schopností místní komunity tak, aby mohla sama a nezávisle na jiných dále vylepšovat své životní podmínky. Aktivní účast místních obyvatel na procesu identifikace cílů projektu, jeho plánování i samotného průběhu je zásadní. Velmi důležitým a často opomíjeným faktorem je aktivní participace žen. Ženy jsou v komunitách rozvojového světa klíčovým činitelem změny. Ze zkušeností mnoha mezinárodních organizací, jež se zabývají rozvojovou problematikou, vyplývá, že zlepšené příležitosti pro ženy jsou přímým vodítkem k vymýcení chudoby komunit, ve kterých tyto ženy žijí. Zvýšený přístup dívek a žen ke vzdělání přímo ovlivňuje jejich ekonomickou produktivitu, jejich možnost se samy rozhodovat o zásadních životních situacích (např. plánování rodiny). Od zdraví ženy se často odvíjí zdravotní a sociální situace celé její rodiny. Ženy jsou tradičně nejspolehlivější a nejvynalézavější příjemci mikro-finančních půjček. Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) např. odhaduje, že pokud by ženy měly stejné podmínky jako muži, zemědělská produkce ve 34 rozvojových zemích by se zvedla o 4 procenta. To by znamenalo snížení počtu hladovějících v těchto zemích až o 17 procent, tedy cca 150 miliónů lidí. 3 3 Women in Agriculture Closing the Gender Gap for Development, Fd and Agricultural Organization of the United Nations, 2011 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 3

4 V realitě rozvojové práce samozřejmě není možné opomenout tradiční tzv. tvrdé aspekty. Vývoj infrastruktury, konstrukce vodního vrtu, stavba škol či zdravotních středisek často významně přispívají k velmi pozitivním změnám v životě dané komunity. Velmi často jsou to pouze mylné představy západních donorů či mezinárodních organizací o tom, co je pro danou komunitu v dané situaci nejlepší. Pokud jsou tyto výstupy realizovány na základě dlouhodobé spolupráce a konzultace s místní komunitou (a všemi skupinami v jejím rámci), a pokud jsou kombinovány s aktivitami, jež mají za cíl posílit kapacitu a znalosti obyvatel (systematická a kvalitní školení, přímá účast místních obyvatel na managementu daného tvrdého výstupu, dlouhodobý monitoring za přímé účasti místních obyvatel apod.), mají mnohonásobně vyšší šanci přispět k pozitivní změně v životě obyvatel v rozvojových zemích. Měkké komponenty by proto měly být neoddělitelnou součástí každého rozvojového projektu. Co způsobuje absence měkkých aspektů v rozvojové spolupráci V historii rozvojové pomoci/spolupráce existuje nespočetně příkladů, které názorně ukazují, k čemu může vést opomenutí měkkých komponentů: V minulosti i současnosti rozvojové spolupráce či pomoci byl a je kladen důraz na zlepšení přístupu ke kvalitní pitné vodě. Snížení nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva, možnost využít nově získaný čas k dalším činnostem (např. vzdělání, ekonomické činnosti apod., místo denní několikahodinové cesty ke zdroji pitné vody) jsou jistě pozitivními změnami. Na první pohled nejlepší řešení tohoto palčivého problému je instalace vodních zdrojů v komunitách, například studen a ručních pump. UNICEF ale odhaduje, že až 70 procent již nainstalovaných ručních pump v zemích sub-saharské Afriky je nyní nefunkčních. 4 Následující příklad poskytuje jeden z mnoha důvodů, proč toto procento je tak vysoké. Nezisková organizace postavila novou automatickou pumpu pro již funkční studnu u vesnice. Pracovníci organizace se po několika měsících do vesnice vrátili a našli pumpu rozmontovanou. Po bližším prozkoumání a hovoru s místními obyvateli se dozvěděli, že studna byla tradičně místem, kde se ženy z vesnice setkávaly a společně bavily po mnoho let. Když byla nainstalována automatická pumpa, ztratily jedinou možnost společenského setkávání, neboť zbytek dne trávily prací na poli a doma. Pro ženy tato možnost představovala větší hodnotu než ulehčený přístup k pitné vodě. Tato zkušenost ukázala pracovníkům oné neziskové organizace, jak důležité je nejprve hluboce se seznámit s místní komunitou, pochopit její hodnoty a priority, konzultovat situaci se všemi zainteresovanými a to včetně žen, a pak teprve plánovat konkrétní intervenci. 5 Někdy může rozvojový projekt místní komunitě i ublížit, pokud jsou měkké faktory opomenuty. Příkladem může být rozvojový projekt v Lesothu, který měl za cíl zvýšit zemědělskou produktivitu a odbyt místních obyvatel. V rámci tohoto projektu byly postaveny silnice, které měly umožnit lidem lepší přístup na trh. Nicméně, pouze velmi málo lidí v tomto regionu bylo zemědělci a podmínky nebyly 4 Peter Harvey, UNICEF Zambia, Rural Water Supply Network, Handpump Data 5 Susan Paganelli, 2009,African Aid and Success: Four Keys, Topical Review Digest: Human Rights In Sub Saharan Africa 4 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

5 zemědělství příznivé. Špatné počasí zničilo pilotní zemědělské projekty a silnice nakonec umožnily přístup do této oblasti jiným zemědělským producentům, kteří ve finále zničili místní zemědělce, neschopné konkurovat. 6 V tomto případě je jasné, že primární impuls intervence nevzešel od místního obyvatelstva, jehož zájmy prioritně neležely v oblasti zemědělství. Pokud by pracovníci oné organizace v prvé řadě podnikli hloubkové terénní šetření, s místní komunitou otevřeně konzultovali její potřeby a priority, s největší pravděpodobností by pak byl navržen a proveden projekt se zcela jiným cílem a zaměřením. Celkově problematické jsou projekty technické asistence. Často jsou takovéto projekty přímo vázány na podmínky donora, kdy jsou často do rozvojových zemí vysíláni západní experti, kteří mají za úkol seznámit místní obyvatelstvo s onou technickou inovací. Ve výsledku pak často tyto projekty selhávají, neboť buď vůbec nereflektují potřeby místního obyvatelstva anebo dalece přesahují stávající kapacitní možnosti místních. Příkladem může být projekt technické asistence vyšší odborné škole v Etiopii, kdy vládní donor jedné ze zemí Evropské unie poskytl škole množství technologického vybavení, ale opominul důležitost hloubkového školení, spolupráce s personálem školy a dlouhodobého sledování projektu. Ve výsledku pak vybavení leželo ve škole ladem, neboť s ním nikdo nebyl schopen pracovat a mnohamiliónová investice přišla vniveč. Základní měkké komponenty rozvojových projektů Při realizaci jakýchkoli rozvojových projektů v praxi, včetně těch, které obsahují zásadní tvrdé komponenty, je proto třeba zahrnout několik základních měkkých komponentů: 1. Hloubkový terénní průzkum za účasti místních obyvatel Prvotním krokem plánování každé intervence je hloubkový terénní průzkum, za aktivní účasti místního obyvatelstva, a to neopomínaje ženy a sociálně vyčleněné vrstvy komunity. Ti, kteří průzkum provádějí, by jej neměli začínat již s předpojatou představou cíle projektu, ale zachovat naprosto otevřený přístup a flexibilitu. Primární impuls cíle projektu by vždy měl vycházet od místního obyvatelstva. Pro tento průzkum by měli realizátoři projektu vyčlenit dostatek času a snažit se hovořit opravdu se všemi členy komunity. 2. Důraz na rozvoj znalostí a schopností místních obyvatel, a jejich aktivní zapojení do projektu I projekty, které se přímo nezaměřují na vzdělávací problematiku, musí zohlednit proces učení a rozvoje místních obyvatel. Jedině tak se dá zajistit dlouhodobá udržitelnost projektu. Projektové aktivity se nemusí nutně omezovat jen na klasická školení významnou součástí je aktivní podíl místních na managementu a jejich podpora a posilování v tomto ohledu, společné vyhodnocování výsledků projektů a společné poučení se z problematických momentů či neúspěchů. 6 Easterly, William The White Man s Burden. Penguin. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 5

6 3. Aktivní spolupráce s ženami Ženy by nikdy neměly být opomenuty při plánování a realizaci rozvojových projektů, i v případech, kdy primárním zaměřením projektu není otázka genderu. Ženy často v místních komunitách mají méně prostoru k vyjádření vlastních názorů, tím více je však důležité je vyslechnout a spolupracovat s nimi. Ženy hrají v komunitách rozvojového světa zásadní roli a bez posílení jejich pozice v místních komunitách nelze očekávat dlouhodobé a udržitelné zlepšení situace v rozvojovém světě. 4. Přednost kvality před kvantitou Realizátoři rozvojových projektů jsou často nuceni díky podmínkám donora výsledky měřit kvantitativně a předkládat co nejvyšší možná čísla. To je ale často na úkor kvality, hloubky a udržitelnosti projektových výstupů. Pokud se projekt zejména soustředí na prohloubení znalostí a dovedností místního obyvatelstva, a posílení jejich schopnosti samostatně a informovaně se rozhodovat, nezáleží tolik na číslech, ale spíše na reálném dopadu těchto nově nabytých či posílených měkkých dovedností na život v komunitě. Je lepší se proto soustředit na hloubkovou spolupráci s omezeným výběrem komunit než tzv. honit čísla a povrchně se zaměřit na velký počet komunit, kde není v silách realizátora docílit aktivní a hloubkové spolupráce. Kvalitativní způsob měření výsledků mnohem lépe vystihuje reálný dopad těchto projektů. Toto platí i pro projekty, které převážně obsahují tvrdé komponenty pouhé kvantitativní vyhodnocení nevypovídá o reálném dopadu projektu na místní komunitu. Příklady úspěšných projektů postavených zejména na měkkých komponentech Jedním z úspěšných realizátorů projektů postavených na měkkých komponentech je britská organizace Teach a Man To Fish, která se zaměřuje na udržitelnost vzdělávání v zemích rozvojového světa. Místo tradičního hard přístupu, tedy dodávek materiálu a školních pomůcek do škol, tato organizace úzce spolupracuje se školami, poskytuje školení ve strategickém plánování a posiluje podnikatelský element škol. Školy jsou pak schopny nejen nezávisle generovat zdroje financí, které pak mohou použít na údržbu, nákup nutného vybavení či platy učitelů, ale i poskytnout studentům a žákům relevantní a praktické vzdělání při účasti na školních podnikatelských aktivitách příkladem mohou být školní pekárny, zahrady apod. 7 V současné době s touto organizací pilotně spolupracuje i český neziskový subjekt při realizaci vzdělávacího projektu v Afghánistánu. Jiným příkladem úspěšného měkkého projektu, tentokrát přímo realizovaným českým neziskovým subjektem v Etiopii, je projekt zaměřen na ženy v chudých urbánních komunitách Etiopie. Cílem projektu je posílit finanční nezávislost žen a jejich schopnost řešit náročné životní situace skrze členství v tzv. svépomocných skupinách, jež sdružují ženy z nejnižších sociálních vrstev. Členky těchto 7 Další konkrétní informace lze nalézt na 6 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

7 svépomocných skupin mohou využívat společně založený a spravovaný Fond sociální ochrany pro řešení náhlých životních problémů, či pokud mají zájem o malou půjčku s cílem založit či vylepšit vlastní podnikatelské aktivity. Ženám jsou zároveň poskytována školení základního finančního managementu, podnikatelského plánování a podobně. Dopad tohoto projektu je hodnocen velmi pozitivně. Závěrečná doporučení pro čtenáře 8 Při plánování a vyhodnocování strategie české rozvojové spolupráce je třeba nebrat v potaz pouhé ekonomické zájmy ČR, ale v prvé řadě se soustředit na zájmy, priority a potřeby místních obyvatel. Je třeba si uvědomit, že komunikace pouze na úrovni centrální vlády otevírá široký prostor korupčnímu jednání a informace takto získané velmi často značně zkreslují reálnou situaci v terénu. Základním partnerem pro rozvojové intervence by měli být samotní obyvatelé cílových komunit. Přestože měkké projekty většinou vyžadují velkou časovou a personální investici, jejich reálný dopad zpravidla bývá mnohem větší, než rychle dodané materiální potřeby či technické vybavení. S ohledem na tuto zásadní časovou investici a nepředvídatelnost podmínek a událostí v komunitách rozvojového světa je dlouhodobé financování rozvojových projektů či programů zásadní. Při vyhodnocování či plánování rozvojových intervencí je pak třeba pamatovat na následující: Rozvoj je třeba vnímat zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty, a to i v případě, že obsahuje tvrdé komponenty. Místní obyvatelé musí být zapojeni do všech fází projektu tedy včetně identifikace potřeb, vytváření projektové metodiky i vyhodnocení projektu. Cíl a záměr intervence by měl vždy primárně přijít od místních obyvatel a ne od realizátora či donora. Aktivní účast místního obyvatelstva na managementu projektových aktivit je zásadní. o o Každému projektu musí předcházet hloubkový terénní průzkum. Projekty nelze psát tzv. od stolu. Aktivní spolupráce s ženami je nezbytná, a to i v případě, že se nejedná o projekt přímo zaměřený na gender. Při provádění terénního průzkumu musí být ženy vždy osloveny a dotazovány. Toto platí i pro příslušníky etnických menšin, osoby sociálně vyloučené apod. Kvalitativní hodnocení projektových výstupů má vždy větší vypovídající hodnotu nežli kvantitativní data. 8 Více informací je možno najít na nebo v závěrečném prohlášení 4 th High Level Forum on aid effectiveness, Busan, 2011 anglická verze ke stažení na M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 7

8 Projekt V4 Aid byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z fondů Evropské unie.

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii.

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Etiopie je jednou z nejzaostalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě. Dostupnost pitné vody pro obyvatele v Etiopii patří mezi jednu z nejhorších

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 q METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 Základní metodický dokument MA21 v městské části Praha 8 schválený ZMČ Praha 8 dne 11.3.2015 Zpracoval: Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu OMEGA v případě projektů TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 a TD020195 Předsednictvo TA

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více