Co je to rozvojová spolupráce?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je to rozvojová spolupráce?"

Transkript

1 MĚKKÉ ASPEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE Hana Bendová 2013 Co je to rozvojová spolupráce? Rozvojová spolupráce je téma, které si během posledních pár desítek let prošlo značným vývojem, který se promítl i do užívané terminologie. V minulosti se často používal termín rozvojová pomoc, který ovšem implikoval především důraz na poskytování materiálního vybavení, ať už v podobě budov, infrastruktury či technologického vybavení. Kořeny rozvojové pomoci sahají až do dob Marshallova plánu, kdy byla západoevropským státům poskytnuta Spojenými státy ohromná materiální a technická pomoc za účelem udržení poválečného politického statusu quo. Termín pomoc ovšem evokuje určitou jednostrannost procesu, kdy jeden dává a druhý bez debaty přijímá. Dalo by se říci, že donedávna takto zjednodušeně probíhalo značné procento projektů nebo programů, jež měly za cíl napomoci k vylepšení životních podmínek obyvatel rozvojových zemí. Velmi často ale takovéto intervence z různých důvodů selhaly a to zejména proto, že strana tzv. příjemce pomoci 1 nebyla zahrnuta nebo byla zásadně opomíjena v procesu mapování potřeb a plánování intervence. Postupem času se proto začal více používat termín rozvojová spolupráce, který poukazuje na myšlenku, že mezi dárcem a příjemcem by mělo existovat partnerství, kde strana příjemce zásadním způsobem přispívá do procesu identifikace potřeb, plánování intervencí a jejich samotného provedení, na rozdíl od předchozího pojetí, kde v tomto vztahu dominovalo materiální, finanční a znalostní zázemí pouze jedné strany. 1 Termín příjemce pomoci odkazuje na komunity v rozvojových zemích. V dnešní terminologii je používán zejména v oblasti humanitární pomoci. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 1

2 Cíle a základní principy efektivní rozvojové spolupráce Co je vlastně cílem rozvojové spolupráce? K získání odpovědi na tuto otázku je si nejdříve třeba ujasnit, jak nejlépe definovat rozvoj. V tradičním pojetí mezinárodního společenství je rozvoj úzce spojen s ekonomickým růstem. United Nations Development Programme (UNDP) definuje rozvoj jako možnost vést dlouhý a zdravý život, disponovat znalostmi, mít přístup ke zdrojům potřebným k životu v důstojných podmínkách a být schopen aktivně se účastnit života ve své komunitě. 2 Díky poučení z minulých neúspěchů je však dnes velký důraz kladen na lidský faktor rozvoje je vnímán zejména jako osvobození lidí od překážek, které negativně ovlivňují jejich schopnost budovat dál jejich vlastní život i život v jejich komunitě. Je proto důležité vnímat rozvoj zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Efektivita rozvojové spolupráce je postavena právě na pochopení významu lidského faktoru a aplikaci tohoto poznání v praxi. Stojí na čtyřech základních pilířích: 1. Jednoduchost Komplikované a mnohovrstevnaté intervence se v minulosti nespočetněkrát ukázaly jako neúspěšné. Nejenže jsou často plánovány bez účasti druhé strany, ale často jsou velmi ambiciózní a přesahují možnosti organizací, jež intervenci provádějí a i komunity, která má mít z intervence prospěch. Minimum byrokratických pravidel, smysluplné požadavky na místní komunitu a spolupráce s ní je jedním ze základních kamenů úspěšných intervencí. Bylo by ovšem bláhové se domnívat, že takovéto projekty se dají jednoduše naplánovat od stolu. Úspěšným projektům většinou předchází dlouhodobý, intenzivní a hloubkový plánovací proces v terénu, za aktivní účasti místní komunity. 2. Aktivní a dlouhodobá účast na projektu Každý projekt vyžaduje aktivní účast jak strany tzv. dárce, tak komunity, která z něj má mít užitek. Tato účast je nutná ve všech stadiích projektu jeho plánování, provedení a následného vyhodnocení. Obě dvě strany musí společně pracovat a komunikovat tak, aby byly identifikovány relevantní potřeby komunity a aby výsledky projektu byly dlouhodobě udržitelné. 3. Přizpůsobivost a vytrvalost Dalším důležitým aspektem úspěchu rozvojových intervencí je přizpůsobivost a vytrvalost. Je nerealistické předpokládat, že úspěšného řešení často velmi komplexních problémů je možné dosáhnout rychlým zásahem. Rozvojové intervence by proto měly být dlouhodobé velmi často se do rozvojových projektů investují ohromné finanční částky a výsledky jsou očekávány během jednoho roku. V podmínkách rozvojových zemí velmi často dochází k nečekaným zvratům nebo ztížení situace externími okolnostmi, jež se těžko dají ovlivnit. Donoři by proto při plánování strategie intervencí 2 Zdroj: 2 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

3 měli brát v úvahu, že k dosažením cílů bude možná zapotřebí daleko více času, úsilí a zdolávání překážek, než by se při úvodním plánování mohlo zdát. 4. Aktivní spolupráce s místními obyvateli Projekt, se kterým se neztotožní místní obyvatelé, je již předem odsouzen k neúspěchu. Místní obyvatelé musí hrát zásadní roli ve všech fázích projektu a to včetně jeho plánování musí být chápáni jako zainteresovaná strana. Jednání se často soustředí na vyšší (vládní či regionální) úrovně, kde úředníci mají často naprosto odlišné představy o potřebách a prioritách rozvojové spolupráce než členové komunit, jichž se intervence přímo týká. Riziko korupce je navíc na těchto úrovních několikanásobně vyšší. Je logické, že pokud jsou lidé osobně v projektu zainteresováni, finální výsledek jim není lhostejný, ba naopak dělají vše pro to, aby se kýžený výsledek dostavil a přinesl očekávaný užitek komunitě, ve které žijí. Co jsou měkké aspekty rozvojové spolupráce? Z výše uvedených principů je zřejmé, že zásadní roli pro maximální pozitivní dopad rozvojových projektů hraje stupeň účasti místních obyvatel. Slabá či dokonce žádná účast místních obyvatel, nedostatek jejich zájmu či dokonce odpor vůči intervenci předurčuje negativní výsledek projektu. Pokud má rozvojová intervence za cíl především odstranit překážky, které zabraňují místním obyvatelům vést lepší život a sami se dál svobodně rozvíjet a rozhodovat, je celkem jasné, že úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty. Na rozdíl od tradičních tvrdých komponentů (staveb, dodávek materiálu, infrastruktury) se měkké aspekty soustředí na budování vztahů s místními obyvateli a pochopení kulturních a společenských zvyklostí dané společnosti. Důraz je kladen na proces učení tedy rozvíjení znalostí a schopností místní komunity tak, aby mohla sama a nezávisle na jiných dále vylepšovat své životní podmínky. Aktivní účast místních obyvatel na procesu identifikace cílů projektu, jeho plánování i samotného průběhu je zásadní. Velmi důležitým a často opomíjeným faktorem je aktivní participace žen. Ženy jsou v komunitách rozvojového světa klíčovým činitelem změny. Ze zkušeností mnoha mezinárodních organizací, jež se zabývají rozvojovou problematikou, vyplývá, že zlepšené příležitosti pro ženy jsou přímým vodítkem k vymýcení chudoby komunit, ve kterých tyto ženy žijí. Zvýšený přístup dívek a žen ke vzdělání přímo ovlivňuje jejich ekonomickou produktivitu, jejich možnost se samy rozhodovat o zásadních životních situacích (např. plánování rodiny). Od zdraví ženy se často odvíjí zdravotní a sociální situace celé její rodiny. Ženy jsou tradičně nejspolehlivější a nejvynalézavější příjemci mikro-finančních půjček. Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) např. odhaduje, že pokud by ženy měly stejné podmínky jako muži, zemědělská produkce ve 34 rozvojových zemích by se zvedla o 4 procenta. To by znamenalo snížení počtu hladovějících v těchto zemích až o 17 procent, tedy cca 150 miliónů lidí. 3 3 Women in Agriculture Closing the Gender Gap for Development, Fd and Agricultural Organization of the United Nations, 2011 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 3

4 V realitě rozvojové práce samozřejmě není možné opomenout tradiční tzv. tvrdé aspekty. Vývoj infrastruktury, konstrukce vodního vrtu, stavba škol či zdravotních středisek často významně přispívají k velmi pozitivním změnám v životě dané komunity. Velmi často jsou to pouze mylné představy západních donorů či mezinárodních organizací o tom, co je pro danou komunitu v dané situaci nejlepší. Pokud jsou tyto výstupy realizovány na základě dlouhodobé spolupráce a konzultace s místní komunitou (a všemi skupinami v jejím rámci), a pokud jsou kombinovány s aktivitami, jež mají za cíl posílit kapacitu a znalosti obyvatel (systematická a kvalitní školení, přímá účast místních obyvatel na managementu daného tvrdého výstupu, dlouhodobý monitoring za přímé účasti místních obyvatel apod.), mají mnohonásobně vyšší šanci přispět k pozitivní změně v životě obyvatel v rozvojových zemích. Měkké komponenty by proto měly být neoddělitelnou součástí každého rozvojového projektu. Co způsobuje absence měkkých aspektů v rozvojové spolupráci V historii rozvojové pomoci/spolupráce existuje nespočetně příkladů, které názorně ukazují, k čemu může vést opomenutí měkkých komponentů: V minulosti i současnosti rozvojové spolupráce či pomoci byl a je kladen důraz na zlepšení přístupu ke kvalitní pitné vodě. Snížení nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva, možnost využít nově získaný čas k dalším činnostem (např. vzdělání, ekonomické činnosti apod., místo denní několikahodinové cesty ke zdroji pitné vody) jsou jistě pozitivními změnami. Na první pohled nejlepší řešení tohoto palčivého problému je instalace vodních zdrojů v komunitách, například studen a ručních pump. UNICEF ale odhaduje, že až 70 procent již nainstalovaných ručních pump v zemích sub-saharské Afriky je nyní nefunkčních. 4 Následující příklad poskytuje jeden z mnoha důvodů, proč toto procento je tak vysoké. Nezisková organizace postavila novou automatickou pumpu pro již funkční studnu u vesnice. Pracovníci organizace se po několika měsících do vesnice vrátili a našli pumpu rozmontovanou. Po bližším prozkoumání a hovoru s místními obyvateli se dozvěděli, že studna byla tradičně místem, kde se ženy z vesnice setkávaly a společně bavily po mnoho let. Když byla nainstalována automatická pumpa, ztratily jedinou možnost společenského setkávání, neboť zbytek dne trávily prací na poli a doma. Pro ženy tato možnost představovala větší hodnotu než ulehčený přístup k pitné vodě. Tato zkušenost ukázala pracovníkům oné neziskové organizace, jak důležité je nejprve hluboce se seznámit s místní komunitou, pochopit její hodnoty a priority, konzultovat situaci se všemi zainteresovanými a to včetně žen, a pak teprve plánovat konkrétní intervenci. 5 Někdy může rozvojový projekt místní komunitě i ublížit, pokud jsou měkké faktory opomenuty. Příkladem může být rozvojový projekt v Lesothu, který měl za cíl zvýšit zemědělskou produktivitu a odbyt místních obyvatel. V rámci tohoto projektu byly postaveny silnice, které měly umožnit lidem lepší přístup na trh. Nicméně, pouze velmi málo lidí v tomto regionu bylo zemědělci a podmínky nebyly 4 Peter Harvey, UNICEF Zambia, Rural Water Supply Network, Handpump Data 5 Susan Paganelli, 2009,African Aid and Success: Four Keys, Topical Review Digest: Human Rights In Sub Saharan Africa 4 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

5 zemědělství příznivé. Špatné počasí zničilo pilotní zemědělské projekty a silnice nakonec umožnily přístup do této oblasti jiným zemědělským producentům, kteří ve finále zničili místní zemědělce, neschopné konkurovat. 6 V tomto případě je jasné, že primární impuls intervence nevzešel od místního obyvatelstva, jehož zájmy prioritně neležely v oblasti zemědělství. Pokud by pracovníci oné organizace v prvé řadě podnikli hloubkové terénní šetření, s místní komunitou otevřeně konzultovali její potřeby a priority, s největší pravděpodobností by pak byl navržen a proveden projekt se zcela jiným cílem a zaměřením. Celkově problematické jsou projekty technické asistence. Často jsou takovéto projekty přímo vázány na podmínky donora, kdy jsou často do rozvojových zemí vysíláni západní experti, kteří mají za úkol seznámit místní obyvatelstvo s onou technickou inovací. Ve výsledku pak často tyto projekty selhávají, neboť buď vůbec nereflektují potřeby místního obyvatelstva anebo dalece přesahují stávající kapacitní možnosti místních. Příkladem může být projekt technické asistence vyšší odborné škole v Etiopii, kdy vládní donor jedné ze zemí Evropské unie poskytl škole množství technologického vybavení, ale opominul důležitost hloubkového školení, spolupráce s personálem školy a dlouhodobého sledování projektu. Ve výsledku pak vybavení leželo ve škole ladem, neboť s ním nikdo nebyl schopen pracovat a mnohamiliónová investice přišla vniveč. Základní měkké komponenty rozvojových projektů Při realizaci jakýchkoli rozvojových projektů v praxi, včetně těch, které obsahují zásadní tvrdé komponenty, je proto třeba zahrnout několik základních měkkých komponentů: 1. Hloubkový terénní průzkum za účasti místních obyvatel Prvotním krokem plánování každé intervence je hloubkový terénní průzkum, za aktivní účasti místního obyvatelstva, a to neopomínaje ženy a sociálně vyčleněné vrstvy komunity. Ti, kteří průzkum provádějí, by jej neměli začínat již s předpojatou představou cíle projektu, ale zachovat naprosto otevřený přístup a flexibilitu. Primární impuls cíle projektu by vždy měl vycházet od místního obyvatelstva. Pro tento průzkum by měli realizátoři projektu vyčlenit dostatek času a snažit se hovořit opravdu se všemi členy komunity. 2. Důraz na rozvoj znalostí a schopností místních obyvatel, a jejich aktivní zapojení do projektu I projekty, které se přímo nezaměřují na vzdělávací problematiku, musí zohlednit proces učení a rozvoje místních obyvatel. Jedině tak se dá zajistit dlouhodobá udržitelnost projektu. Projektové aktivity se nemusí nutně omezovat jen na klasická školení významnou součástí je aktivní podíl místních na managementu a jejich podpora a posilování v tomto ohledu, společné vyhodnocování výsledků projektů a společné poučení se z problematických momentů či neúspěchů. 6 Easterly, William The White Man s Burden. Penguin. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 5

6 3. Aktivní spolupráce s ženami Ženy by nikdy neměly být opomenuty při plánování a realizaci rozvojových projektů, i v případech, kdy primárním zaměřením projektu není otázka genderu. Ženy často v místních komunitách mají méně prostoru k vyjádření vlastních názorů, tím více je však důležité je vyslechnout a spolupracovat s nimi. Ženy hrají v komunitách rozvojového světa zásadní roli a bez posílení jejich pozice v místních komunitách nelze očekávat dlouhodobé a udržitelné zlepšení situace v rozvojovém světě. 4. Přednost kvality před kvantitou Realizátoři rozvojových projektů jsou často nuceni díky podmínkám donora výsledky měřit kvantitativně a předkládat co nejvyšší možná čísla. To je ale často na úkor kvality, hloubky a udržitelnosti projektových výstupů. Pokud se projekt zejména soustředí na prohloubení znalostí a dovedností místního obyvatelstva, a posílení jejich schopnosti samostatně a informovaně se rozhodovat, nezáleží tolik na číslech, ale spíše na reálném dopadu těchto nově nabytých či posílených měkkých dovedností na život v komunitě. Je lepší se proto soustředit na hloubkovou spolupráci s omezeným výběrem komunit než tzv. honit čísla a povrchně se zaměřit na velký počet komunit, kde není v silách realizátora docílit aktivní a hloubkové spolupráce. Kvalitativní způsob měření výsledků mnohem lépe vystihuje reálný dopad těchto projektů. Toto platí i pro projekty, které převážně obsahují tvrdé komponenty pouhé kvantitativní vyhodnocení nevypovídá o reálném dopadu projektu na místní komunitu. Příklady úspěšných projektů postavených zejména na měkkých komponentech Jedním z úspěšných realizátorů projektů postavených na měkkých komponentech je britská organizace Teach a Man To Fish, která se zaměřuje na udržitelnost vzdělávání v zemích rozvojového světa. Místo tradičního hard přístupu, tedy dodávek materiálu a školních pomůcek do škol, tato organizace úzce spolupracuje se školami, poskytuje školení ve strategickém plánování a posiluje podnikatelský element škol. Školy jsou pak schopny nejen nezávisle generovat zdroje financí, které pak mohou použít na údržbu, nákup nutného vybavení či platy učitelů, ale i poskytnout studentům a žákům relevantní a praktické vzdělání při účasti na školních podnikatelských aktivitách příkladem mohou být školní pekárny, zahrady apod. 7 V současné době s touto organizací pilotně spolupracuje i český neziskový subjekt při realizaci vzdělávacího projektu v Afghánistánu. Jiným příkladem úspěšného měkkého projektu, tentokrát přímo realizovaným českým neziskovým subjektem v Etiopii, je projekt zaměřen na ženy v chudých urbánních komunitách Etiopie. Cílem projektu je posílit finanční nezávislost žen a jejich schopnost řešit náročné životní situace skrze členství v tzv. svépomocných skupinách, jež sdružují ženy z nejnižších sociálních vrstev. Členky těchto 7 Další konkrétní informace lze nalézt na 6 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

7 svépomocných skupin mohou využívat společně založený a spravovaný Fond sociální ochrany pro řešení náhlých životních problémů, či pokud mají zájem o malou půjčku s cílem založit či vylepšit vlastní podnikatelské aktivity. Ženám jsou zároveň poskytována školení základního finančního managementu, podnikatelského plánování a podobně. Dopad tohoto projektu je hodnocen velmi pozitivně. Závěrečná doporučení pro čtenáře 8 Při plánování a vyhodnocování strategie české rozvojové spolupráce je třeba nebrat v potaz pouhé ekonomické zájmy ČR, ale v prvé řadě se soustředit na zájmy, priority a potřeby místních obyvatel. Je třeba si uvědomit, že komunikace pouze na úrovni centrální vlády otevírá široký prostor korupčnímu jednání a informace takto získané velmi často značně zkreslují reálnou situaci v terénu. Základním partnerem pro rozvojové intervence by měli být samotní obyvatelé cílových komunit. Přestože měkké projekty většinou vyžadují velkou časovou a personální investici, jejich reálný dopad zpravidla bývá mnohem větší, než rychle dodané materiální potřeby či technické vybavení. S ohledem na tuto zásadní časovou investici a nepředvídatelnost podmínek a událostí v komunitách rozvojového světa je dlouhodobé financování rozvojových projektů či programů zásadní. Při vyhodnocování či plánování rozvojových intervencí je pak třeba pamatovat na následující: Rozvoj je třeba vnímat zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty, a to i v případě, že obsahuje tvrdé komponenty. Místní obyvatelé musí být zapojeni do všech fází projektu tedy včetně identifikace potřeb, vytváření projektové metodiky i vyhodnocení projektu. Cíl a záměr intervence by měl vždy primárně přijít od místních obyvatel a ne od realizátora či donora. Aktivní účast místního obyvatelstva na managementu projektových aktivit je zásadní. o o Každému projektu musí předcházet hloubkový terénní průzkum. Projekty nelze psát tzv. od stolu. Aktivní spolupráce s ženami je nezbytná, a to i v případě, že se nejedná o projekt přímo zaměřený na gender. Při provádění terénního průzkumu musí být ženy vždy osloveny a dotazovány. Toto platí i pro příslušníky etnických menšin, osoby sociálně vyloučené apod. Kvalitativní hodnocení projektových výstupů má vždy větší vypovídající hodnotu nežli kvantitativní data. 8 Více informací je možno najít na nebo v závěrečném prohlášení 4 th High Level Forum on aid effectiveness, Busan, 2011 anglická verze ke stažení na M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 7

8 Projekt V4 Aid byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z fondů Evropské unie.

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD 25. října 2016 Kontext a metody (nikoliv v konečné verzi) Tento dokument je čtvrtou verzí možného návrhu Společného

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI NÁRODNÍ ZÁKLADNA NÁRODNÍ ZÁKLADNA V listopadu roku 2010 byla otevřena Národní základna humanitární pomoci, jejímž hlavním úkolem je centralizovat organizaci příjmu a poskytování humanitární (věcné a technické)

Více

Metodický postup přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Metodický postup přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Metodický postup přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Úvod Tento dokument navazuje na schválené Principy pro přípravu národních priorit

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 27. 5. 2013 Sociální inkluze zkušenosti a výhled na období 2014+ Sociáln

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce Setkání sítě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova (EBFLE) 13.-15. listopadu 2016 Klášter Neustift, Jižní Tyrolsko Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE,

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE, Dohoda o partnerství 2014 + Priority ČR a jejich prosazování Evropský den VŠE, 26. 3. 2014 Obsah prezentace 1. Tvorba priorit pro Dohodu o partnerství 2. Potenciál nového IROP 3. Příčiny snížení alokace

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 6. 12. 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Projekt Evaluace absorpční kapacity pro evaluace byl realizován v konsorciu společností RegioPartner,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více