Co je to rozvojová spolupráce?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je to rozvojová spolupráce?"

Transkript

1 MĚKKÉ ASPEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE Hana Bendová 2013 Co je to rozvojová spolupráce? Rozvojová spolupráce je téma, které si během posledních pár desítek let prošlo značným vývojem, který se promítl i do užívané terminologie. V minulosti se často používal termín rozvojová pomoc, který ovšem implikoval především důraz na poskytování materiálního vybavení, ať už v podobě budov, infrastruktury či technologického vybavení. Kořeny rozvojové pomoci sahají až do dob Marshallova plánu, kdy byla západoevropským státům poskytnuta Spojenými státy ohromná materiální a technická pomoc za účelem udržení poválečného politického statusu quo. Termín pomoc ovšem evokuje určitou jednostrannost procesu, kdy jeden dává a druhý bez debaty přijímá. Dalo by se říci, že donedávna takto zjednodušeně probíhalo značné procento projektů nebo programů, jež měly za cíl napomoci k vylepšení životních podmínek obyvatel rozvojových zemí. Velmi často ale takovéto intervence z různých důvodů selhaly a to zejména proto, že strana tzv. příjemce pomoci 1 nebyla zahrnuta nebo byla zásadně opomíjena v procesu mapování potřeb a plánování intervence. Postupem času se proto začal více používat termín rozvojová spolupráce, který poukazuje na myšlenku, že mezi dárcem a příjemcem by mělo existovat partnerství, kde strana příjemce zásadním způsobem přispívá do procesu identifikace potřeb, plánování intervencí a jejich samotného provedení, na rozdíl od předchozího pojetí, kde v tomto vztahu dominovalo materiální, finanční a znalostní zázemí pouze jedné strany. 1 Termín příjemce pomoci odkazuje na komunity v rozvojových zemích. V dnešní terminologii je používán zejména v oblasti humanitární pomoci. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 1

2 Cíle a základní principy efektivní rozvojové spolupráce Co je vlastně cílem rozvojové spolupráce? K získání odpovědi na tuto otázku je si nejdříve třeba ujasnit, jak nejlépe definovat rozvoj. V tradičním pojetí mezinárodního společenství je rozvoj úzce spojen s ekonomickým růstem. United Nations Development Programme (UNDP) definuje rozvoj jako možnost vést dlouhý a zdravý život, disponovat znalostmi, mít přístup ke zdrojům potřebným k životu v důstojných podmínkách a být schopen aktivně se účastnit života ve své komunitě. 2 Díky poučení z minulých neúspěchů je však dnes velký důraz kladen na lidský faktor rozvoje je vnímán zejména jako osvobození lidí od překážek, které negativně ovlivňují jejich schopnost budovat dál jejich vlastní život i život v jejich komunitě. Je proto důležité vnímat rozvoj zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Efektivita rozvojové spolupráce je postavena právě na pochopení významu lidského faktoru a aplikaci tohoto poznání v praxi. Stojí na čtyřech základních pilířích: 1. Jednoduchost Komplikované a mnohovrstevnaté intervence se v minulosti nespočetněkrát ukázaly jako neúspěšné. Nejenže jsou často plánovány bez účasti druhé strany, ale často jsou velmi ambiciózní a přesahují možnosti organizací, jež intervenci provádějí a i komunity, která má mít z intervence prospěch. Minimum byrokratických pravidel, smysluplné požadavky na místní komunitu a spolupráce s ní je jedním ze základních kamenů úspěšných intervencí. Bylo by ovšem bláhové se domnívat, že takovéto projekty se dají jednoduše naplánovat od stolu. Úspěšným projektům většinou předchází dlouhodobý, intenzivní a hloubkový plánovací proces v terénu, za aktivní účasti místní komunity. 2. Aktivní a dlouhodobá účast na projektu Každý projekt vyžaduje aktivní účast jak strany tzv. dárce, tak komunity, která z něj má mít užitek. Tato účast je nutná ve všech stadiích projektu jeho plánování, provedení a následného vyhodnocení. Obě dvě strany musí společně pracovat a komunikovat tak, aby byly identifikovány relevantní potřeby komunity a aby výsledky projektu byly dlouhodobě udržitelné. 3. Přizpůsobivost a vytrvalost Dalším důležitým aspektem úspěchu rozvojových intervencí je přizpůsobivost a vytrvalost. Je nerealistické předpokládat, že úspěšného řešení často velmi komplexních problémů je možné dosáhnout rychlým zásahem. Rozvojové intervence by proto měly být dlouhodobé velmi často se do rozvojových projektů investují ohromné finanční částky a výsledky jsou očekávány během jednoho roku. V podmínkách rozvojových zemí velmi často dochází k nečekaným zvratům nebo ztížení situace externími okolnostmi, jež se těžko dají ovlivnit. Donoři by proto při plánování strategie intervencí 2 Zdroj: 2 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

3 měli brát v úvahu, že k dosažením cílů bude možná zapotřebí daleko více času, úsilí a zdolávání překážek, než by se při úvodním plánování mohlo zdát. 4. Aktivní spolupráce s místními obyvateli Projekt, se kterým se neztotožní místní obyvatelé, je již předem odsouzen k neúspěchu. Místní obyvatelé musí hrát zásadní roli ve všech fázích projektu a to včetně jeho plánování musí být chápáni jako zainteresovaná strana. Jednání se často soustředí na vyšší (vládní či regionální) úrovně, kde úředníci mají často naprosto odlišné představy o potřebách a prioritách rozvojové spolupráce než členové komunit, jichž se intervence přímo týká. Riziko korupce je navíc na těchto úrovních několikanásobně vyšší. Je logické, že pokud jsou lidé osobně v projektu zainteresováni, finální výsledek jim není lhostejný, ba naopak dělají vše pro to, aby se kýžený výsledek dostavil a přinesl očekávaný užitek komunitě, ve které žijí. Co jsou měkké aspekty rozvojové spolupráce? Z výše uvedených principů je zřejmé, že zásadní roli pro maximální pozitivní dopad rozvojových projektů hraje stupeň účasti místních obyvatel. Slabá či dokonce žádná účast místních obyvatel, nedostatek jejich zájmu či dokonce odpor vůči intervenci předurčuje negativní výsledek projektu. Pokud má rozvojová intervence za cíl především odstranit překážky, které zabraňují místním obyvatelům vést lepší život a sami se dál svobodně rozvíjet a rozhodovat, je celkem jasné, že úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty. Na rozdíl od tradičních tvrdých komponentů (staveb, dodávek materiálu, infrastruktury) se měkké aspekty soustředí na budování vztahů s místními obyvateli a pochopení kulturních a společenských zvyklostí dané společnosti. Důraz je kladen na proces učení tedy rozvíjení znalostí a schopností místní komunity tak, aby mohla sama a nezávisle na jiných dále vylepšovat své životní podmínky. Aktivní účast místních obyvatel na procesu identifikace cílů projektu, jeho plánování i samotného průběhu je zásadní. Velmi důležitým a často opomíjeným faktorem je aktivní participace žen. Ženy jsou v komunitách rozvojového světa klíčovým činitelem změny. Ze zkušeností mnoha mezinárodních organizací, jež se zabývají rozvojovou problematikou, vyplývá, že zlepšené příležitosti pro ženy jsou přímým vodítkem k vymýcení chudoby komunit, ve kterých tyto ženy žijí. Zvýšený přístup dívek a žen ke vzdělání přímo ovlivňuje jejich ekonomickou produktivitu, jejich možnost se samy rozhodovat o zásadních životních situacích (např. plánování rodiny). Od zdraví ženy se často odvíjí zdravotní a sociální situace celé její rodiny. Ženy jsou tradičně nejspolehlivější a nejvynalézavější příjemci mikro-finančních půjček. Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) např. odhaduje, že pokud by ženy měly stejné podmínky jako muži, zemědělská produkce ve 34 rozvojových zemích by se zvedla o 4 procenta. To by znamenalo snížení počtu hladovějících v těchto zemích až o 17 procent, tedy cca 150 miliónů lidí. 3 3 Women in Agriculture Closing the Gender Gap for Development, Fd and Agricultural Organization of the United Nations, 2011 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 3

4 V realitě rozvojové práce samozřejmě není možné opomenout tradiční tzv. tvrdé aspekty. Vývoj infrastruktury, konstrukce vodního vrtu, stavba škol či zdravotních středisek často významně přispívají k velmi pozitivním změnám v životě dané komunity. Velmi často jsou to pouze mylné představy západních donorů či mezinárodních organizací o tom, co je pro danou komunitu v dané situaci nejlepší. Pokud jsou tyto výstupy realizovány na základě dlouhodobé spolupráce a konzultace s místní komunitou (a všemi skupinami v jejím rámci), a pokud jsou kombinovány s aktivitami, jež mají za cíl posílit kapacitu a znalosti obyvatel (systematická a kvalitní školení, přímá účast místních obyvatel na managementu daného tvrdého výstupu, dlouhodobý monitoring za přímé účasti místních obyvatel apod.), mají mnohonásobně vyšší šanci přispět k pozitivní změně v životě obyvatel v rozvojových zemích. Měkké komponenty by proto měly být neoddělitelnou součástí každého rozvojového projektu. Co způsobuje absence měkkých aspektů v rozvojové spolupráci V historii rozvojové pomoci/spolupráce existuje nespočetně příkladů, které názorně ukazují, k čemu může vést opomenutí měkkých komponentů: V minulosti i současnosti rozvojové spolupráce či pomoci byl a je kladen důraz na zlepšení přístupu ke kvalitní pitné vodě. Snížení nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva, možnost využít nově získaný čas k dalším činnostem (např. vzdělání, ekonomické činnosti apod., místo denní několikahodinové cesty ke zdroji pitné vody) jsou jistě pozitivními změnami. Na první pohled nejlepší řešení tohoto palčivého problému je instalace vodních zdrojů v komunitách, například studen a ručních pump. UNICEF ale odhaduje, že až 70 procent již nainstalovaných ručních pump v zemích sub-saharské Afriky je nyní nefunkčních. 4 Následující příklad poskytuje jeden z mnoha důvodů, proč toto procento je tak vysoké. Nezisková organizace postavila novou automatickou pumpu pro již funkční studnu u vesnice. Pracovníci organizace se po několika měsících do vesnice vrátili a našli pumpu rozmontovanou. Po bližším prozkoumání a hovoru s místními obyvateli se dozvěděli, že studna byla tradičně místem, kde se ženy z vesnice setkávaly a společně bavily po mnoho let. Když byla nainstalována automatická pumpa, ztratily jedinou možnost společenského setkávání, neboť zbytek dne trávily prací na poli a doma. Pro ženy tato možnost představovala větší hodnotu než ulehčený přístup k pitné vodě. Tato zkušenost ukázala pracovníkům oné neziskové organizace, jak důležité je nejprve hluboce se seznámit s místní komunitou, pochopit její hodnoty a priority, konzultovat situaci se všemi zainteresovanými a to včetně žen, a pak teprve plánovat konkrétní intervenci. 5 Někdy může rozvojový projekt místní komunitě i ublížit, pokud jsou měkké faktory opomenuty. Příkladem může být rozvojový projekt v Lesothu, který měl za cíl zvýšit zemědělskou produktivitu a odbyt místních obyvatel. V rámci tohoto projektu byly postaveny silnice, které měly umožnit lidem lepší přístup na trh. Nicméně, pouze velmi málo lidí v tomto regionu bylo zemědělci a podmínky nebyly 4 Peter Harvey, UNICEF Zambia, Rural Water Supply Network, Handpump Data 5 Susan Paganelli, 2009,African Aid and Success: Four Keys, Topical Review Digest: Human Rights In Sub Saharan Africa 4 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

5 zemědělství příznivé. Špatné počasí zničilo pilotní zemědělské projekty a silnice nakonec umožnily přístup do této oblasti jiným zemědělským producentům, kteří ve finále zničili místní zemědělce, neschopné konkurovat. 6 V tomto případě je jasné, že primární impuls intervence nevzešel od místního obyvatelstva, jehož zájmy prioritně neležely v oblasti zemědělství. Pokud by pracovníci oné organizace v prvé řadě podnikli hloubkové terénní šetření, s místní komunitou otevřeně konzultovali její potřeby a priority, s největší pravděpodobností by pak byl navržen a proveden projekt se zcela jiným cílem a zaměřením. Celkově problematické jsou projekty technické asistence. Často jsou takovéto projekty přímo vázány na podmínky donora, kdy jsou často do rozvojových zemí vysíláni západní experti, kteří mají za úkol seznámit místní obyvatelstvo s onou technickou inovací. Ve výsledku pak často tyto projekty selhávají, neboť buď vůbec nereflektují potřeby místního obyvatelstva anebo dalece přesahují stávající kapacitní možnosti místních. Příkladem může být projekt technické asistence vyšší odborné škole v Etiopii, kdy vládní donor jedné ze zemí Evropské unie poskytl škole množství technologického vybavení, ale opominul důležitost hloubkového školení, spolupráce s personálem školy a dlouhodobého sledování projektu. Ve výsledku pak vybavení leželo ve škole ladem, neboť s ním nikdo nebyl schopen pracovat a mnohamiliónová investice přišla vniveč. Základní měkké komponenty rozvojových projektů Při realizaci jakýchkoli rozvojových projektů v praxi, včetně těch, které obsahují zásadní tvrdé komponenty, je proto třeba zahrnout několik základních měkkých komponentů: 1. Hloubkový terénní průzkum za účasti místních obyvatel Prvotním krokem plánování každé intervence je hloubkový terénní průzkum, za aktivní účasti místního obyvatelstva, a to neopomínaje ženy a sociálně vyčleněné vrstvy komunity. Ti, kteří průzkum provádějí, by jej neměli začínat již s předpojatou představou cíle projektu, ale zachovat naprosto otevřený přístup a flexibilitu. Primární impuls cíle projektu by vždy měl vycházet od místního obyvatelstva. Pro tento průzkum by měli realizátoři projektu vyčlenit dostatek času a snažit se hovořit opravdu se všemi členy komunity. 2. Důraz na rozvoj znalostí a schopností místních obyvatel, a jejich aktivní zapojení do projektu I projekty, které se přímo nezaměřují na vzdělávací problematiku, musí zohlednit proces učení a rozvoje místních obyvatel. Jedině tak se dá zajistit dlouhodobá udržitelnost projektu. Projektové aktivity se nemusí nutně omezovat jen na klasická školení významnou součástí je aktivní podíl místních na managementu a jejich podpora a posilování v tomto ohledu, společné vyhodnocování výsledků projektů a společné poučení se z problematických momentů či neúspěchů. 6 Easterly, William The White Man s Burden. Penguin. M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 5

6 3. Aktivní spolupráce s ženami Ženy by nikdy neměly být opomenuty při plánování a realizaci rozvojových projektů, i v případech, kdy primárním zaměřením projektu není otázka genderu. Ženy často v místních komunitách mají méně prostoru k vyjádření vlastních názorů, tím více je však důležité je vyslechnout a spolupracovat s nimi. Ženy hrají v komunitách rozvojového světa zásadní roli a bez posílení jejich pozice v místních komunitách nelze očekávat dlouhodobé a udržitelné zlepšení situace v rozvojovém světě. 4. Přednost kvality před kvantitou Realizátoři rozvojových projektů jsou často nuceni díky podmínkám donora výsledky měřit kvantitativně a předkládat co nejvyšší možná čísla. To je ale často na úkor kvality, hloubky a udržitelnosti projektových výstupů. Pokud se projekt zejména soustředí na prohloubení znalostí a dovedností místního obyvatelstva, a posílení jejich schopnosti samostatně a informovaně se rozhodovat, nezáleží tolik na číslech, ale spíše na reálném dopadu těchto nově nabytých či posílených měkkých dovedností na život v komunitě. Je lepší se proto soustředit na hloubkovou spolupráci s omezeným výběrem komunit než tzv. honit čísla a povrchně se zaměřit na velký počet komunit, kde není v silách realizátora docílit aktivní a hloubkové spolupráce. Kvalitativní způsob měření výsledků mnohem lépe vystihuje reálný dopad těchto projektů. Toto platí i pro projekty, které převážně obsahují tvrdé komponenty pouhé kvantitativní vyhodnocení nevypovídá o reálném dopadu projektu na místní komunitu. Příklady úspěšných projektů postavených zejména na měkkých komponentech Jedním z úspěšných realizátorů projektů postavených na měkkých komponentech je britská organizace Teach a Man To Fish, která se zaměřuje na udržitelnost vzdělávání v zemích rozvojového světa. Místo tradičního hard přístupu, tedy dodávek materiálu a školních pomůcek do škol, tato organizace úzce spolupracuje se školami, poskytuje školení ve strategickém plánování a posiluje podnikatelský element škol. Školy jsou pak schopny nejen nezávisle generovat zdroje financí, které pak mohou použít na údržbu, nákup nutného vybavení či platy učitelů, ale i poskytnout studentům a žákům relevantní a praktické vzdělání při účasti na školních podnikatelských aktivitách příkladem mohou být školní pekárny, zahrady apod. 7 V současné době s touto organizací pilotně spolupracuje i český neziskový subjekt při realizaci vzdělávacího projektu v Afghánistánu. Jiným příkladem úspěšného měkkého projektu, tentokrát přímo realizovaným českým neziskovým subjektem v Etiopii, je projekt zaměřen na ženy v chudých urbánních komunitách Etiopie. Cílem projektu je posílit finanční nezávislost žen a jejich schopnost řešit náročné životní situace skrze členství v tzv. svépomocných skupinách, jež sdružují ženy z nejnižších sociálních vrstev. Členky těchto 7 Další konkrétní informace lze nalézt na 6 M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E

7 svépomocných skupin mohou využívat společně založený a spravovaný Fond sociální ochrany pro řešení náhlých životních problémů, či pokud mají zájem o malou půjčku s cílem založit či vylepšit vlastní podnikatelské aktivity. Ženám jsou zároveň poskytována školení základního finančního managementu, podnikatelského plánování a podobně. Dopad tohoto projektu je hodnocen velmi pozitivně. Závěrečná doporučení pro čtenáře 8 Při plánování a vyhodnocování strategie české rozvojové spolupráce je třeba nebrat v potaz pouhé ekonomické zájmy ČR, ale v prvé řadě se soustředit na zájmy, priority a potřeby místních obyvatel. Je třeba si uvědomit, že komunikace pouze na úrovni centrální vlády otevírá široký prostor korupčnímu jednání a informace takto získané velmi často značně zkreslují reálnou situaci v terénu. Základním partnerem pro rozvojové intervence by měli být samotní obyvatelé cílových komunit. Přestože měkké projekty většinou vyžadují velkou časovou a personální investici, jejich reálný dopad zpravidla bývá mnohem větší, než rychle dodané materiální potřeby či technické vybavení. S ohledem na tuto zásadní časovou investici a nepředvídatelnost podmínek a událostí v komunitách rozvojového světa je dlouhodobé financování rozvojových projektů či programů zásadní. Při vyhodnocování či plánování rozvojových intervencí je pak třeba pamatovat na následující: Rozvoj je třeba vnímat zejména jako posílení možností lidí v rozvojových zemích rozhodovat o vlastním životě, vyjadřovat požadavky a nacházet svoje vlastní řešení problémů, které oni sami považují za nejpalčivější. Úspěšná rozvojová intervence se musí především soustředit na posílení a budování kapacit místních obyvatel a institucionálních struktur tedy tzv. měkké aspekty, a to i v případě, že obsahuje tvrdé komponenty. Místní obyvatelé musí být zapojeni do všech fází projektu tedy včetně identifikace potřeb, vytváření projektové metodiky i vyhodnocení projektu. Cíl a záměr intervence by měl vždy primárně přijít od místních obyvatel a ne od realizátora či donora. Aktivní účast místního obyvatelstva na managementu projektových aktivit je zásadní. o o Každému projektu musí předcházet hloubkový terénní průzkum. Projekty nelze psát tzv. od stolu. Aktivní spolupráce s ženami je nezbytná, a to i v případě, že se nejedná o projekt přímo zaměřený na gender. Při provádění terénního průzkumu musí být ženy vždy osloveny a dotazovány. Toto platí i pro příslušníky etnických menšin, osoby sociálně vyloučené apod. Kvalitativní hodnocení projektových výstupů má vždy větší vypovídající hodnotu nežli kvantitativní data. 8 Více informací je možno najít na nebo v závěrečném prohlášení 4 th High Level Forum on aid effectiveness, Busan, 2011 anglická verze ke stažení na M Ě K K É A S P E K T Y R O Z V O J O V É S P O L U P R Á C E 7

8 Projekt V4 Aid byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z fondů Evropské unie.

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Realizovaný projekt Diecézní charitou Brno

Realizovaný projekt Diecézní charitou Brno Realizovaný projekt Diecézní charitou Brno Návaznost na předchozí investiční projekt podpořený ze SROP 3.1. (příprava prostor) Spolupráce s RAVEN Consulting s.r.o. 1,5 roku příprava šetření, záměr, konzultace

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více