VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO PhDr. Jana Stielová DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS."

Transkript

1 Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok V Berouně 25. října 2013 Č.j. 2013/88 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka

2 Obsah výroční zprávy Základní informace o mateřské škole 1. Charakteristika Katolické mateřské školy 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program 2.2. Environmentální výchova 2.3. Multikulturní výchova 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka 2.5. Prevence sociálně patologických jevů 2.6. Nadstandardní činnosti 2.7. Mimořádné akce 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce 3.2. Prezentace práce školy 4. Vedení pedagogických praxí 4.1. Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků 5.2. Kvalifikace pracovníků 5.3. Další vzdělávání pracovníků 6. Zařazování dětí do KMŠ 6.1. Údaje o docházce dětí 6.2. Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 6.3. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 6.4. Dojíždění dětí do KMŠ 7. Kontroly České školní inspekce 8. Další kontroly 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření 9.2. Výkaz zisků a ztrát za rok 2012

3 Základní informace o mateřské škole Název: Katolická mateřská škola Adresa: Seydlovo náměstí 24, Beroun 1 IČO: IZO: Telefon: Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem Zřizovatel: Arcibiskupství pražské Právní forma: školská právnická osoba Členové Rady školské právnické osoby: PhDr. Filip Dostál, Ing. Dagmar Kytková, Mgr. Eva Tomášková Statutární orgán: PhDr. Jana Stielová DiS. Ředitelka: PhDr. Jana Stielová DiS. Provozní doba: 6,45-16,00 hodin Počet tříd: 1 Kapacita: 26 dětí Počet celých úvazků pedagogických pracovníků: 2 Počet celých úvazků provozních pracovníků: 1

4 1. Charakteristika Katolické mateřské školy (dále jen KMŠ) Škola zřízená Arcibiskupstvím pražským zahájila svůj provoz v září 1993 jako první předškolní zařízení s křesťansky orientovanou výchovou v okrese Beroun. I po dvaceti letech působení zůstává nadále jedinou mateřskou školou svého druhu na území berounského okresu. Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu mateřské školy a je vytvořena alternativní nabídka k obecním a soukromým mateřským školám. O KMŠ mají vzhledem k jejímu zaměření již dlouhodobě zájem rodiče dětí nejen z Berouna, ale i z okolních obcí. KMŠ je koncipována jako jednotřídní věkově heterogenní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6ti let. V tomto roce navštěvovalo školu také jedno dítě s odkladem školní docházky. Škola umožňuje integraci jednotlivých dětí se specifickými potřebami. Přijetí dítěte je vždy individuálně posuzováno podle druhu a míry postižení. Ve sledovaném školním roce nebylo do školy přihlášeno žádné dítě se specifickou potřebou. Provoz školy je celodenní od pondělí do pátku od 6,45 do 16,00 hodin. Škola nemá vlastní kuchyni, stravování je zajištěno smluvně, a to dohodou s MŠ Tovární, která je nejbližší mateřskou školou a ze které jsou proto po celou dobu existence KMŠ pokrmy dováženy. Pokrmy jsou vydávány ve výdejně stravy, která je součástí KMŠ a od ledna 2007 byla zařazena do sítě škol a školských zařízení. KMŠ sídlí v areálu Římskokatolické farnosti v centru Berouna v pronajatém objektu, který byl v roce přestavěn na mateřskou školu. Pro splnění platných hygienických norem bylo však nutné realizovat další stavební úpravy. Celková rekonstrukce a přístavba KMŠ probíhala částečně v průběhu školního roku bez přerušení provozu, hlavní etapa byla realizována během prázdnin v létě Objekt byl 1. září 2006 znovu řádně zkolaudován, škola již sedm let využívá zrekonstruovanou budovu, její stav je velmi dobrý. V průběhu přestavby byla podstatně rozšířena a prosvětlena denní místnost dětí, zcela byly přebudovány umývárny a WC dětí i zaměstnanců, rozšířena byla šatna dětí. Nově vznikl kabinet pomůcek, šatna zaměstnanců, sklad prádla, úklidová komora, venkovní WC dětí a sklad hraček. Ve školním roce obdržela škola finanční prostředky ze sdružení Renovabis a od Arcibiskupství pražského jako zřizovatele na projekt inovace vnitřního vybavení denních místností. Z těchto prostředků a rezervního fondu školy byly zakoupeny nové stolky s nastavitelnou výškou a židličky pro větší děti, lehké matrace pro všechny děti pro jejich odpolední odpočinek, nová úložná stěna na lehátka a lůžkoviny a rovněž nové vybavení hracího koutku. Ve školním roce poskytlo Arcibiskupství pražské škole finanční prostředky na inovaci vnitřního vybavení výdejny stravy, na zlepšení prostředí KMŠ a pracovních podmínek zaměstnanců. Ve školním roce obdržela škola finanční dar na zlepšení materiálních podmínek z výtěžku Tříkrálové sbírky ve Farnosti Matky Boží před Týnem v Praze, ze kterého byly pořízeny nové didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky a další vybavení budovy i zahrady. Ve školním roce poskytlo Arcibiskupství pražské škole finanční prostředky na pořízení nového úložného nábytku do denní místnosti dětí a dovybavení sociálního zařízení pro děti. Průběžně byla rovněž oživována školní zahrada a hřiště, v uplynulých letech bylo vybudováno nové betonové pískoviště s dřevěným osazením, instalovány dřevěné herní prvky a vybavení školní zahrady bylo postupně doplňováno dalšími pomůckami. Všemi těmito úpravami se podařilo vytvořit kvalitní, funkční a estetické prostředí pro děti jak uvnitř budovy, tak i na její zahradě. Rodiče se formou školného podílejí na úhradě provozních nákladů školy. Umožňují tím i postupnou inovaci jejího vybavení a zajištění vhodného prostředí pro předškolní vzdělávání.

5 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program Základní směrnicí pro vzdělávací práci je vlastní školní vzdělávací program Cesta k radosti, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V průběhu celého školního roku byl průběžně konkretizován, rozpracováván a realizován. Při práci byly zohledněny konkrétní podmínky třídy i věkové složení dětí. Ve vzdělávacím procesu byly realizovány jednotlivé dílčí projekty školního vzdělávacího programu. Integrované bloky a tematické celky ve školním vzdělávacím programu jsou voleny tak, aby přirozeně navazovaly na události kalendářního roku, zahrnuly hlavní křesťanské svátky a zároveň byl ponechán prostor pro aktuální témata podle zájmů dětí, situace v MŠ a jejím okolí, událostí v životě dětí apod. Vzhledem k širokému věkovému rozpětí dětí je ve škole dlouhodobě kladen důraz na skupinovou a individuální práci a program školy je již řadu let obohacován o řadu nadstandardních činností, aby bylo možné uspokojovat nejrůznější potřeby dětí Environmentální výchova V KMŠ je rozvíjena environmentální výchova cíleně v několika rovinách. Z rozvojového programu MŠMT byly získány prostředky na vybudování koutku environmentální výchovy a živé přírody, které jsou nyní během dne volně přístupné všem dětem. V environmentálním koutku jsou dětem k dispozici obrazové a encyklopedické publikace o přírodě, lupy, mikroskopy, přírodniny, speciální pomůcky zaměřené na poznávání a ochranu přírody. V koutku živé přírody mají děti možnost v průběhu celého roku získávat poznatky z oblasti akvaristiky, pozorovat akvarijní rybky a učit se o ně pečovat. Podle aktuálních možností je jim v maximální míře zprostředkováno seznámení i přímý kontakt s dalšími zvířaty a živočichy. Během školního roku navštívily děti rodinnou farmu, kde poznaly život hospodářských zvířat. V rámci návštěv chovatelky v KMŠ se setkávaly s drobnými zvířaty, při návštěvě u chovatelky doma se seznámily se životem morčat, křečků, pískomilů, želv, papoušků, andulek a mnoha dalších drobných živočichů, ptáků i plazů. Dílčí témata environmentální výchovy jsou průběžně zařazována do integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu, škola při jejich realizaci spolupracuje i s externími spolupracovníky. V KMŠ rovněž dlouhodobě systematicky pracuje kroužek Pramínek s přírodovědnou a ekologickou orientací pro starší děti Multikulturní výchova KMŠ usiluje o postupné vybavování denních místností hračkami a pomůckami vhodnými pro multikulturní výchovu. V rámci jednotlivých integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu jsou podle možností začleňovány prvky z této oblasti a rovněž jsou zařazována i samostatná témata k multikulturní výchově.

6 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka V KMŠ je dlouhodobě nabízena možnost seznamování se základy cizího jazyka formou zájmového kroužku, a to vždy podle zájmu rodičů i v závislosti na možnosti získat vhodného externího spolupracovníka, který by kroužek vedl. Na základě poznatků odborníků doporučujeme účast v kroužku dětem, které již mají upravenou výslovnost všech hlásek. Ve sledovaném školním roce se práce v kroužku zúčastnilo 5 dětí Prevence sociálně patologických jevů KMŠ využívá všech dostupných prostředků k ochraně zdraví dětí i k jejich ochraně před sociálně patologickými jevy. Důsledně se zaměřuje na prevenci těchto jevů mezi dětmi. V rámci každodenního výchovně vzdělávacího procesu pedagogické pracovnice průběžně sledují vztahy mezi dětmi a vedou děti k vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro všechny. Kromě toho jsou cíleně zařazovány hry např. na rozvoj sociálních dovedností a do vzdělávacího programu školy začleňována samostatná témata týkající se např. zdravého životního stylu. Ve sledovaném školním roce se podařilo ve spolupráci s Policií ČR opět zrealizovat zdařilou preventivní akci zaměřenou mj. na prevenci sociálně patologických jevů, na bezpečné chování dětí v kontaktu s cizími osobami apod Dílčí projekty a programy Kromě běžného denního vzdělávacího programu byla obdobně jako v uplynulých letech - se záměrem zachovat kontinuitu svých programů - periodicky nebo příležitostně zařazována řada dílčích projektů a programů. Jejich uskutečnění je v daném školním roce vždy závislé na zajištění učitelky nebo externího spolupracovníka, pod jejichž vedením se děti budou aktivitě věnovat, a rovněž na zájmu dětí a rodičů o nabízenou činnost. Tímto způsobem projevuje KMŠ svou otevřenost ke spolupráci s rodiči a externími spolupracovníky a zároveň tak realizuje svou diferencovanou péči o nadané děti. Ty mají možnost podle svých vloh a zájmů rozvíjet svůj talent v různých oblastech. Nabídka projektů a programů pro konkrétní školní rok s organizačními podrobnostmi je každoročně aktualizována. Součástí nabídky jsou i aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí a posílení obranyschopnosti dětského organismu. Kromě tradičního jarního plaveckého kurzu, kterého se zúčastnily dvě třetiny dětí, byla již čtvrtým rokem zařazena podzimní nabídka návštěv solné jeskyně, kterou využila většina dětí. V závěru školního roku se uskutečnil pobyt ve škole v přírodě, který rovněž patří ke každoroční nabídce akcí KMŠ. Pobytu v objektu stálé Školy v přírodě v Česticích na Strakonicku se zúčastnila více než třetina dětí. Aktivity a práce ve skupinách a zájmových kroužcích: Chvilky s biblickými příběhy Setkání probíhala pod vedením katolického kněze s pedagogickým dozorem z KMŠ podle možností 2 4 x za měsíc obvykle ve středu nebo v pátek dopoledne v prostorách KMŠ. Byla určena starším dětem, zúčastnilo se průměrně dětí. Od poloviny dubna 2013 se tato setkání pro dlouhodobé onemocnění kněze nekonala.

7 Výtvarný kroužek Tvořítko Setkání probíhala 1krát týdně pod vedením pedagogické pracovnice KMŠ, byla organizována ve dvou malých skupinkách dětí. Kroužek byl určen pro starší děti se zájmem o výtvarnou výchovu, probíhal v prostorách KMŠ ve středu během odpoledního odpočinku. V kroužku pracovalo průměrně 8 dětí. Činnost kroužku byla předčasně ukončena na konci listopadu pro dlouhodobou pracovní neschopnost vedoucí kroužku Přírodovědný a ekologický kroužek "Pramínek" Setkání probíhala 1krát za dva týdny pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ, kroužek byl určen pro přihlášené děti, probíhal v prostorách KMŠ ve čtvrtek během odpoledního odpočinku. Zúčastnilo se celkem 12 dětí Kroužek flétniček Setkání probíhala pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ 2krát týdně, byla organizována ve třech malých skupinkách dětí, které se scházely v prostorách KMŠ v pondělí a ve čtvrtek odpoledne. Kroužek byl určen pro starší přihlášené děti, pracovalo v něm celkem 8 dětí Kroužek anglického jazyka Setkání probíhala 1krát týdně pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ. Kroužek byl určen pro starší přihlášené děti, probíhal v prostorách KMŠ obvykle v úterý v odpoledních hodinách, vzhledem k nemoci vedoucí kroužku byla setkání nepravidelná. V kroužku pracovalo celkem 5 dětí Oslavy svátků a narozenin dětí Byly určeny všem dětem a organizovány pedagogickými pracovnicemi v prostorách KMŠ průběžně podle potřeby obvykle v dopoledních hodinách. Tyto oslavy patří k tradičním a oblíbeným rituálům KMŠ, které pomáhají budovat a upevňovat dobré vzájemné vztahy mezi dětmi a pozitivní atmosféru ve třídě. Aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí: Podzimní pobyty v solné jeskyni (10 návštěv) Solnou jeskyni v Berouně navštěvovalo od října do prosince 2012 ve čtvrtek v dopoledních hodinách celkem 23 přihlášených dětí. Návštěvy probíhaly 1krát týdně pod vedením pedagogických pracovnic KMŠ, součástí pobytu v jeskyni byl program pro děti Jarní plavecký kurz (10 lekcí) Kurz byl realizován ve spolupráci s plaveckou školou Studio Kytka. Lekce probíhaly pod vedením kvalifikovaných lektorek s pedagogickým dozorem z KMŠ 1krát týdně ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Kurz se uskutečnil v bazénu Studia Kytka v Berouně od dubna do června Přihlášeno bylo celkem 17 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin podle zdatnosti. Pro ostatní děti byl připravován běžný vzdělávací program v prostorách KMŠ.

8 Pobyt ve škole v přírodě Osmidenní pobyt ve škole v přírodě se uskutečnil v termínu od 14. do v Česticích u Volyně. KMŠ využívá dlouhodobě nabídky pobytu ve stálé škole v přírodě na okraji malé vesnice na Strakonicku. Děti tak mají možnost strávit týden v objektu zcela přizpůsobeném jejich potřebám, s kvalifikovaným personálem, s veškerým zázemím. Při pobytu se přirozeně seznamují s různými biotopy - louka, pole, les, rybník, potok, poznávají zblízka hospodářská i domácí zvířata, sledují život na malé vesnici, učí se správnému chování ve volné přírodě. Společný pobyt napomáhá k všestrannému rozvoji samostatnosti dětí, posiluje jejich vztah k učitelkám i mezi sebou navzájem. Navíc během své docházky do KMŠ mohou navštívit stejné prostředí v malebném podhůří Šumavy i několikrát. To vše přispívá k jejich spokojenosti, odloučení od rodiny snášejí vesměs velmi dobře. Pobytu se v letošním roce zúčastnilo celkem 10 dětí. Protože děti doprovázely obě pedagogické pracovnice, byla KMŠ v Berouně po projednání se všemi rodiči v tomto termínu uzavřena Mimořádné akce Pro doplnění a obohacení svého školního vzdělávacího programu uskutečňuje škola během roku celou řadu jednotlivých mimořádných akcí, které jsou určeny dětem, dětem i rodičům, případně širší veřejnosti. Některé z akcí organizuje škola ve svých prostorách, jiných se děti z KMŠ zúčastní s pedagogickým doprovodem mimo areál školy. Četnost a rozmanitost takových akcí je pak do značné míry ovlivněna nabídkou programů pro děti předškolního věku na území Berouna nebo v dostupném okolí. Pořádání kulturních akcí přímo v prostorách KMŠ je limitováno jejich finanční náročností, pro jednotřídní MŠ jsou často nedostupné. Proto KMŠ spolupracuje v této oblasti s dalšími MŠ na území Berouna, využívá během roku jejich pozvání k návštěvě kulturních i sportovních akcí, případně zve jinou MŠ na představení do vlastních prostor. Děti tak mají možnost zúčastnit se řady zajímavých programů v různorodém prostředí Akce pro děti září divadelní představení Popletená pohádka divadla Lenčiny zpívánky v KMŠ návštěva paní lékárnice v KMŠ - vyprávění o profesi říjen cyklus 10ti návštěv v solné jeskyni Café - solná jeskyně listopad delší společná vycházka na městský hřbitov divadelní představení Sněhurka divadla Víti Marčíka v sále České pojišťovny keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun návštěva paní fotografky v KMŠ vystoupení kouzelníka se zvířátky v KMŠ polodenní výlet vlakem do Karlštejna s účastí rodičů - návštěva Muzea betlémů prosinec oslava svátku sv. Mikuláše, nadílka v KMŠ

9 společné adventní odpoledne pro děti a rodiče - pásmo písní, básní a tanečků, tvořivé dílny, společné hry v KMŠ, posezení návštěva 1. třídy Jungmannovy ZŠ s předškoláky divadelní představení Hvězdička betlémská Lidového divadla Tereza v KMŠ leden vánoční nadílka nových hraček pro děti vánoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně, zpívání koled u jesliček tříkrálové žehnání školky, návštěva P. Boušky v KMŠ divadelní představení O obrovi, který uměl čarovat souboru Vysmáto v KMŠ keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun návštěva u chovatelky drobného zvířectva divadelní představení Krejčík Honza v městském kině únor divadelní představení Včelí medvídci Divadla Věž z Brna v sále České pojišťovny masopustní karneval v KMŠ - soutěžní dopoledne v maskách preventivní program Policie ČR v KMŠ (dopravní výchova, nácvik bezpečného chování dětí v kontaktu s neznámými osobami, prevence sociálně patologických jevů ) keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun březen keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun velikonoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně duben cyklus 10ti lekcí plavání ve Studiu Kytka pro přihlášené děti preventivní program Nechci kazy školka - Česká stomatologická společnost v KMŠ návštěva paní fotografky v KMŠ soutěžní dopoledne Čarodějnická procházka na Městské hoře - organizované DDM květen návštěva Domu dětí a mládeže v Berouně na Závodí - pohybové a výtvarné aktivity společné jarní odpoledne pro rodiče a děti - pásmo písní, básní a tanečků, společné hry v KMŠ, posezení oslava Dne dětí v areálu na Zavadilce - program se soutěžemi a ukázkami leteckého modelářství červen divadelní představení O zlatníkovi divadelního souboru Dokola v MŠ Tovární účast na setkání organizovaném Arcibiskupstvím pražským pro církevní MŠ pražské arcidiecéze - polodenní výlet autobusem na Pohádkový hrad Točník, pestrý komponovaný program (divadelní představení, vystoupení sokolníka, šermířů, kouzelníka, ukázky tradičních řemesel, hry, soutěže apod. s doprovodem pohádkových postav) pobyt ve škole v přírodě v Česticích na Strakonicku slavnostní loučení s předškoláky, předání pamětních listů a odměn návštěva zvířátka v KMŠ - seznámení dětí s chovem morčete polodenní výlet autobusem na Tetín do velkostatku manželů Durasových - prohlídka pastvin a hospodářství s vyprávěním o životě zvířat, jízda na poníkovi

10 Další aktivity školy určené rodičům, rodičům a dětem, případně širší veřejnosti informativní schůzka pro rodiče pouť berounského vikariátu ke sv. Ludmile na Tetín - účast zaměstnanců školy a zástupců dětí s rodiči při příležitosti Dne církevních škol předběžné orientační vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ testy školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová zápis do KMŠ na školní rok , zpřístupnění prostor KMŠ zájemcům vizitace Mons. Václava Malého s účastí Mgr. Evy Tomáškové, PhDr. Filipa Dostála a paní Evy Bartoňové v KMŠ preventivní akce Nechci kazy školka - Česká stomatologická společnost - přednáška pro rodiče informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro příští školní rok podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ oslava 20. výročí založení KMŠ - děkovná bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Berouně s Mons. Václavem Malým, den otevřených dveří v KMŠ, výstava výtvarných prací dětí, loutkové divadelní představení pražského souboru Jabada, soutěže pro děti na školní zahradě, setkání se spolupracovníky a přáteli školy, bývalými zaměstnanci, dětmi a jejich rodinami na farní zahradě, občerstvení. 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce Ve školním roce se KMŠ zapojila do těchto regionálních i celostátních akcí a projektů: Akce pro Fond Sidus - zapojení KMŠ do charitativního projektu Fondu Sidus - celostátní veřejné sbírky určené pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky UK 2. LF Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci sbírka proběhla v KMŠ v prosinci 2012 a v květnu Projekt Celé Česko čte dětem - zapojení KMŠ do projektu, který zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Dětský fond OSN UNICEF, a jehož cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Nechci kazy školka zapojení KMŠ do preventivního zdravotnického projektu vyhlášeného Českou stomatologickou společností a občanským sdružením Nechci kazy na podporu správné péče o chrup.

11 3.2. Prezentace práce školy Výtvarná soutěž Lékárny U černého koně v Berouně 2 oceněné práce Výtvarná soutěž Podzim života Střediska pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech 1 oceněná práce Kromě výše uvedených akcí škola dále: - prezentuje svou práci příležitostně v rámci farnosti prostřednictvím zpráv ve farním zpravodaji a účastí ředitelky školy v pastorační radě - pravidelně seznamuje rodiče se svou činností např. formou výstavek výtvarných prací dětí, informacemi o aktuálních akcích na nástěnkách apod. 4. Vedení pedagogických praxí Škola ve sledovaném školním roce spolupracovala se Svatojánskou kolejí - Vyšší odbornou školou pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Hlavní náplní spolupráce bylo již tradičně vedení pedagogických praxí studentů Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí Studující Svatojánské koleje - VOŠP, Svatý Jan pod Skalou: Otradovcová (4 dny) Lejskeová (4 dny) Laubrová (5 dní) Pedagogickou praxi vykonaly v KMŠ celkem 3 studující v celkové délce 13 pracovních dní. 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků Provoz školy byl ve sledovaném období dostatečně zajišťován čtyřčlenným kolektivem: - pedagogičtí pracovníci: 3 (ředitelka - plný úvazek, 1 učitelka - plný úvazek, 1 učitelka - práce na dohodu) - nepedagogičtí pracovníci: 1 (provozní pracovnice - poloviční úvazek, provozní pracovnice školní jídelny - výdejny - poloviční úvazek)) 5.2. Kvalifikace pracovníků Pedagogičtí pracovníci: - ředitelka - absolventka Filozofické fakulty UK a Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) - učitelka (plný úvazek) - absolventka Střední pedagogické školy (vychovatelství, předškolní pedagogika), - učitelka (práce na dohodu 9-12/2012) - absolventka Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) - učitelka (práce na dohodu 1-6/2013) - dálkové studium Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika)

12 Nepedagogičtí pracovníci: - provozní pracovnice MŠ a školní jídelny - výdejny - vzdělání základní, kurz hygienického a pedagogického minima pro pracovnice MŠ Na činnosti školy se podíleli také externí spolupracovníci: - chvilky s biblickými příběhy - katolický kněz - odborná kvalifikace - přírodovědný kroužek Pramínek - odborná kvalifikace - kroužek angličtiny - odborná kvalifikace - kroužek flétniček - odborná kvalifikace Plavecký kurz byl zajištěn kvalifikovanými instruktorkami Studia Kytka Další vzdělávání pracovníků Oblast předškolního vzdělávání (učitelky) Odborný růst učitelek školy byl zajišťován individuálním studiem odborné literatury a periodik. Učitelka zaměstnaná na základě dohody mimo pracovní poměr v období 9-12/2012 byla zaměstnána současně i v dalším pracovním poměru, učitelka zaměstnaná na základě dohody mimo pracovní poměr v období 1-6/2013 byla studentkou dálkového studia Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické, vzhledem k tomu se další vzdělávání formou účasti na vzdělávacích seminářích týkalo pouze učitelky zaměstnané na plný úvazek. Témata seminářů byla zvolena aktuálně podle potřeb školy, v souvislosti s plněním cílů školního vzdělávacího programu a s ohledem na profilaci učitelky seminář - Kreativní témata a jejich využití / Kouzelné Vánoce - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků seminář - Paměť a hry na rozvoj paměti - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Oblast organizace, řízení a předškolního vzdělávání (ředitelka) Ve sledovaném období se ředitelka zúčastňovala následujících akcí pořádaných Arcibiskupstvím pražským (AP), Asociací ředitelů církevních škol (AŘCŠ), Školskou sekcí České biskupské konference (ŠS ČBK) a dalšími organizacemi zaměřených mj. na aktuální otázky předškolního vzdělávání, legislativy, organizace a řízení škol obecně, církevních škol (CŠ) a církevních mateřských škol (CMŠ) zvláště a zúčastnila se i dalších akcí: porada ředitelů CŠ se zřizovatelem - AP Praha seminář - Pedagogická diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro DVPP celostátní konference ředitelů CŠ - Velehrad - ŠS ČBK a AŘCŠ seminář - Účetní závěrka - AP Praha seminář - Spisová služba - AP Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem - AP Praha seminář - Nové formy péče o děti - Farní charita Beroun celostátní porada ředitelů CŠ k financování roku MŠMT Praha seminář - Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ - Infra s.r.o. - Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP v CMŠ Srdíčko v Praze seminář - Zapojení hudby a pohybu do rozvoje řeči dětí v mateřské škole Křesťanská pedagogicko- psychologická poradna Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP v CZŠ logopedické Don Bosco v Praze

13 Další školení zaměstnanců Zaměstnankyně se dále zúčastnily periodických školení BOZP a PO pořádaných školou. 6. Zařazování dětí do KMŠ V průběhu celého školního roku bylo současně zapsáno nejvýše 26 dětí. Zařazování dětí probíhalo v uvedeném školním roce na základě zápisu. Zájem rodičů převyšoval kapacitní možnosti školy, proto bylo provedeno výběrové řízení podle interní směrnice KMŠ Údaje o docházce dětí - počet tříd: 1 - počet zapsaných dětí (září - červen): 26 - průměrná docházka (září - červen): 17,8 dětí = 68% Na žádosti rodičů o zajištění provozu alespoň v některém prázdninovém týdnu byl provoz KMŠ přerušen v době letních prázdnin pouze do Možnost docházky do KMŠ na konci srpna však využila pouze necelá třetina rodin, průměrná docházka byla 7,2 dětí tj. 28 % Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Ve sledovaném školním roce nenavštěvovaly KMŠ žádné děti se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve sledovaném školním roce navštěvovalo KMŠ jedno dítě s rakouským státním občanstvím, vzdělávacím jazykem byl český jazyk Dojíždění dětí do KMŠ V průběhu sledovaného školního roku dojíždělo celkem 11 z 26 zapsaných dětí, a to z obcí Hudlice, Chrustenice, Loděnice, Svatý Jan pod Skalou a Tetín. 7. Kontroly České školní inspekce Ve školním roce nebyla v KMŠ provedena Českou školní inspekcí žádná kontrola. 8. Další kontroly Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Kontrola SIBP nad stavem BOZP. S kontrolní zprávou obsahující doporučení a nápravná opatření byl seznámen zřizovatel školy.

14 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky Krajská hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně Kontrola zaměřena na provoz mateřské školy. Kontrolou nebyly zjištěny závady. O výsledcích všech kontrol byl informován zřizovatel školy. 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření Ve sledovaném školním roce nebyla provedena žádná kontrola hospodaření školy Výkaz zisků a ztrát za rok 2012

15

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1221/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1221/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1221/12-S Název právnické osoby Katolická mateřská škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Seydlovo náměstí 24, 266 01 Beroun 1

Více

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063.

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Identifikační I údaje I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Katolická mateřská škola sv. Klimenta. U Uranie 16/1080. 170 00 Praha 7 Holešovice. Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063

Výroční zpráva. Katolická mateřská škola sv. Klimenta. U Uranie 16/1080. 170 00 Praha 7 Holešovice. Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080 170 00 Praha 7 Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah OBSAH Úvod 1 I. Identifikační údaje o školské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Školní rok 2010/11 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE :21. 9.2011 1 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.6/2013 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/ 65 / 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063.

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1. Identifikační údaje I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2013-2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více