VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO PhDr. Jana Stielová DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS."

Transkript

1 Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok V Berouně 25. října 2013 Č.j. 2013/88 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka

2 Obsah výroční zprávy Základní informace o mateřské škole 1. Charakteristika Katolické mateřské školy 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program 2.2. Environmentální výchova 2.3. Multikulturní výchova 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka 2.5. Prevence sociálně patologických jevů 2.6. Nadstandardní činnosti 2.7. Mimořádné akce 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce 3.2. Prezentace práce školy 4. Vedení pedagogických praxí 4.1. Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků 5.2. Kvalifikace pracovníků 5.3. Další vzdělávání pracovníků 6. Zařazování dětí do KMŠ 6.1. Údaje o docházce dětí 6.2. Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 6.3. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 6.4. Dojíždění dětí do KMŠ 7. Kontroly České školní inspekce 8. Další kontroly 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření 9.2. Výkaz zisků a ztrát za rok 2012

3 Základní informace o mateřské škole Název: Katolická mateřská škola Adresa: Seydlovo náměstí 24, Beroun 1 IČO: IZO: Telefon: Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem Zřizovatel: Arcibiskupství pražské Právní forma: školská právnická osoba Členové Rady školské právnické osoby: PhDr. Filip Dostál, Ing. Dagmar Kytková, Mgr. Eva Tomášková Statutární orgán: PhDr. Jana Stielová DiS. Ředitelka: PhDr. Jana Stielová DiS. Provozní doba: 6,45-16,00 hodin Počet tříd: 1 Kapacita: 26 dětí Počet celých úvazků pedagogických pracovníků: 2 Počet celých úvazků provozních pracovníků: 1

4 1. Charakteristika Katolické mateřské školy (dále jen KMŠ) Škola zřízená Arcibiskupstvím pražským zahájila svůj provoz v září 1993 jako první předškolní zařízení s křesťansky orientovanou výchovou v okrese Beroun. I po dvaceti letech působení zůstává nadále jedinou mateřskou školou svého druhu na území berounského okresu. Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu mateřské školy a je vytvořena alternativní nabídka k obecním a soukromým mateřským školám. O KMŠ mají vzhledem k jejímu zaměření již dlouhodobě zájem rodiče dětí nejen z Berouna, ale i z okolních obcí. KMŠ je koncipována jako jednotřídní věkově heterogenní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6ti let. V tomto roce navštěvovalo školu také jedno dítě s odkladem školní docházky. Škola umožňuje integraci jednotlivých dětí se specifickými potřebami. Přijetí dítěte je vždy individuálně posuzováno podle druhu a míry postižení. Ve sledovaném školním roce nebylo do školy přihlášeno žádné dítě se specifickou potřebou. Provoz školy je celodenní od pondělí do pátku od 6,45 do 16,00 hodin. Škola nemá vlastní kuchyni, stravování je zajištěno smluvně, a to dohodou s MŠ Tovární, která je nejbližší mateřskou školou a ze které jsou proto po celou dobu existence KMŠ pokrmy dováženy. Pokrmy jsou vydávány ve výdejně stravy, která je součástí KMŠ a od ledna 2007 byla zařazena do sítě škol a školských zařízení. KMŠ sídlí v areálu Římskokatolické farnosti v centru Berouna v pronajatém objektu, který byl v roce přestavěn na mateřskou školu. Pro splnění platných hygienických norem bylo však nutné realizovat další stavební úpravy. Celková rekonstrukce a přístavba KMŠ probíhala částečně v průběhu školního roku bez přerušení provozu, hlavní etapa byla realizována během prázdnin v létě Objekt byl 1. září 2006 znovu řádně zkolaudován, škola již sedm let využívá zrekonstruovanou budovu, její stav je velmi dobrý. V průběhu přestavby byla podstatně rozšířena a prosvětlena denní místnost dětí, zcela byly přebudovány umývárny a WC dětí i zaměstnanců, rozšířena byla šatna dětí. Nově vznikl kabinet pomůcek, šatna zaměstnanců, sklad prádla, úklidová komora, venkovní WC dětí a sklad hraček. Ve školním roce obdržela škola finanční prostředky ze sdružení Renovabis a od Arcibiskupství pražského jako zřizovatele na projekt inovace vnitřního vybavení denních místností. Z těchto prostředků a rezervního fondu školy byly zakoupeny nové stolky s nastavitelnou výškou a židličky pro větší děti, lehké matrace pro všechny děti pro jejich odpolední odpočinek, nová úložná stěna na lehátka a lůžkoviny a rovněž nové vybavení hracího koutku. Ve školním roce poskytlo Arcibiskupství pražské škole finanční prostředky na inovaci vnitřního vybavení výdejny stravy, na zlepšení prostředí KMŠ a pracovních podmínek zaměstnanců. Ve školním roce obdržela škola finanční dar na zlepšení materiálních podmínek z výtěžku Tříkrálové sbírky ve Farnosti Matky Boží před Týnem v Praze, ze kterého byly pořízeny nové didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky a další vybavení budovy i zahrady. Ve školním roce poskytlo Arcibiskupství pražské škole finanční prostředky na pořízení nového úložného nábytku do denní místnosti dětí a dovybavení sociálního zařízení pro děti. Průběžně byla rovněž oživována školní zahrada a hřiště, v uplynulých letech bylo vybudováno nové betonové pískoviště s dřevěným osazením, instalovány dřevěné herní prvky a vybavení školní zahrady bylo postupně doplňováno dalšími pomůckami. Všemi těmito úpravami se podařilo vytvořit kvalitní, funkční a estetické prostředí pro děti jak uvnitř budovy, tak i na její zahradě. Rodiče se formou školného podílejí na úhradě provozních nákladů školy. Umožňují tím i postupnou inovaci jejího vybavení a zajištění vhodného prostředí pro předškolní vzdělávání.

5 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program Základní směrnicí pro vzdělávací práci je vlastní školní vzdělávací program Cesta k radosti, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V průběhu celého školního roku byl průběžně konkretizován, rozpracováván a realizován. Při práci byly zohledněny konkrétní podmínky třídy i věkové složení dětí. Ve vzdělávacím procesu byly realizovány jednotlivé dílčí projekty školního vzdělávacího programu. Integrované bloky a tematické celky ve školním vzdělávacím programu jsou voleny tak, aby přirozeně navazovaly na události kalendářního roku, zahrnuly hlavní křesťanské svátky a zároveň byl ponechán prostor pro aktuální témata podle zájmů dětí, situace v MŠ a jejím okolí, událostí v životě dětí apod. Vzhledem k širokému věkovému rozpětí dětí je ve škole dlouhodobě kladen důraz na skupinovou a individuální práci a program školy je již řadu let obohacován o řadu nadstandardních činností, aby bylo možné uspokojovat nejrůznější potřeby dětí Environmentální výchova V KMŠ je rozvíjena environmentální výchova cíleně v několika rovinách. Z rozvojového programu MŠMT byly získány prostředky na vybudování koutku environmentální výchovy a živé přírody, které jsou nyní během dne volně přístupné všem dětem. V environmentálním koutku jsou dětem k dispozici obrazové a encyklopedické publikace o přírodě, lupy, mikroskopy, přírodniny, speciální pomůcky zaměřené na poznávání a ochranu přírody. V koutku živé přírody mají děti možnost v průběhu celého roku získávat poznatky z oblasti akvaristiky, pozorovat akvarijní rybky a učit se o ně pečovat. Podle aktuálních možností je jim v maximální míře zprostředkováno seznámení i přímý kontakt s dalšími zvířaty a živočichy. Během školního roku navštívily děti rodinnou farmu, kde poznaly život hospodářských zvířat. V rámci návštěv chovatelky v KMŠ se setkávaly s drobnými zvířaty, při návštěvě u chovatelky doma se seznámily se životem morčat, křečků, pískomilů, želv, papoušků, andulek a mnoha dalších drobných živočichů, ptáků i plazů. Dílčí témata environmentální výchovy jsou průběžně zařazována do integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu, škola při jejich realizaci spolupracuje i s externími spolupracovníky. V KMŠ rovněž dlouhodobě systematicky pracuje kroužek Pramínek s přírodovědnou a ekologickou orientací pro starší děti Multikulturní výchova KMŠ usiluje o postupné vybavování denních místností hračkami a pomůckami vhodnými pro multikulturní výchovu. V rámci jednotlivých integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu jsou podle možností začleňovány prvky z této oblasti a rovněž jsou zařazována i samostatná témata k multikulturní výchově.

6 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka V KMŠ je dlouhodobě nabízena možnost seznamování se základy cizího jazyka formou zájmového kroužku, a to vždy podle zájmu rodičů i v závislosti na možnosti získat vhodného externího spolupracovníka, který by kroužek vedl. Na základě poznatků odborníků doporučujeme účast v kroužku dětem, které již mají upravenou výslovnost všech hlásek. Ve sledovaném školním roce se práce v kroužku zúčastnilo 5 dětí Prevence sociálně patologických jevů KMŠ využívá všech dostupných prostředků k ochraně zdraví dětí i k jejich ochraně před sociálně patologickými jevy. Důsledně se zaměřuje na prevenci těchto jevů mezi dětmi. V rámci každodenního výchovně vzdělávacího procesu pedagogické pracovnice průběžně sledují vztahy mezi dětmi a vedou děti k vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro všechny. Kromě toho jsou cíleně zařazovány hry např. na rozvoj sociálních dovedností a do vzdělávacího programu školy začleňována samostatná témata týkající se např. zdravého životního stylu. Ve sledovaném školním roce se podařilo ve spolupráci s Policií ČR opět zrealizovat zdařilou preventivní akci zaměřenou mj. na prevenci sociálně patologických jevů, na bezpečné chování dětí v kontaktu s cizími osobami apod Dílčí projekty a programy Kromě běžného denního vzdělávacího programu byla obdobně jako v uplynulých letech - se záměrem zachovat kontinuitu svých programů - periodicky nebo příležitostně zařazována řada dílčích projektů a programů. Jejich uskutečnění je v daném školním roce vždy závislé na zajištění učitelky nebo externího spolupracovníka, pod jejichž vedením se děti budou aktivitě věnovat, a rovněž na zájmu dětí a rodičů o nabízenou činnost. Tímto způsobem projevuje KMŠ svou otevřenost ke spolupráci s rodiči a externími spolupracovníky a zároveň tak realizuje svou diferencovanou péči o nadané děti. Ty mají možnost podle svých vloh a zájmů rozvíjet svůj talent v různých oblastech. Nabídka projektů a programů pro konkrétní školní rok s organizačními podrobnostmi je každoročně aktualizována. Součástí nabídky jsou i aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí a posílení obranyschopnosti dětského organismu. Kromě tradičního jarního plaveckého kurzu, kterého se zúčastnily dvě třetiny dětí, byla již čtvrtým rokem zařazena podzimní nabídka návštěv solné jeskyně, kterou využila většina dětí. V závěru školního roku se uskutečnil pobyt ve škole v přírodě, který rovněž patří ke každoroční nabídce akcí KMŠ. Pobytu v objektu stálé Školy v přírodě v Česticích na Strakonicku se zúčastnila více než třetina dětí. Aktivity a práce ve skupinách a zájmových kroužcích: Chvilky s biblickými příběhy Setkání probíhala pod vedením katolického kněze s pedagogickým dozorem z KMŠ podle možností 2 4 x za měsíc obvykle ve středu nebo v pátek dopoledne v prostorách KMŠ. Byla určena starším dětem, zúčastnilo se průměrně dětí. Od poloviny dubna 2013 se tato setkání pro dlouhodobé onemocnění kněze nekonala.

7 Výtvarný kroužek Tvořítko Setkání probíhala 1krát týdně pod vedením pedagogické pracovnice KMŠ, byla organizována ve dvou malých skupinkách dětí. Kroužek byl určen pro starší děti se zájmem o výtvarnou výchovu, probíhal v prostorách KMŠ ve středu během odpoledního odpočinku. V kroužku pracovalo průměrně 8 dětí. Činnost kroužku byla předčasně ukončena na konci listopadu pro dlouhodobou pracovní neschopnost vedoucí kroužku Přírodovědný a ekologický kroužek "Pramínek" Setkání probíhala 1krát za dva týdny pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ, kroužek byl určen pro přihlášené děti, probíhal v prostorách KMŠ ve čtvrtek během odpoledního odpočinku. Zúčastnilo se celkem 12 dětí Kroužek flétniček Setkání probíhala pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ 2krát týdně, byla organizována ve třech malých skupinkách dětí, které se scházely v prostorách KMŠ v pondělí a ve čtvrtek odpoledne. Kroužek byl určen pro starší přihlášené děti, pracovalo v něm celkem 8 dětí Kroužek anglického jazyka Setkání probíhala 1krát týdně pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ. Kroužek byl určen pro starší přihlášené děti, probíhal v prostorách KMŠ obvykle v úterý v odpoledních hodinách, vzhledem k nemoci vedoucí kroužku byla setkání nepravidelná. V kroužku pracovalo celkem 5 dětí Oslavy svátků a narozenin dětí Byly určeny všem dětem a organizovány pedagogickými pracovnicemi v prostorách KMŠ průběžně podle potřeby obvykle v dopoledních hodinách. Tyto oslavy patří k tradičním a oblíbeným rituálům KMŠ, které pomáhají budovat a upevňovat dobré vzájemné vztahy mezi dětmi a pozitivní atmosféru ve třídě. Aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí: Podzimní pobyty v solné jeskyni (10 návštěv) Solnou jeskyni v Berouně navštěvovalo od října do prosince 2012 ve čtvrtek v dopoledních hodinách celkem 23 přihlášených dětí. Návštěvy probíhaly 1krát týdně pod vedením pedagogických pracovnic KMŠ, součástí pobytu v jeskyni byl program pro děti Jarní plavecký kurz (10 lekcí) Kurz byl realizován ve spolupráci s plaveckou školou Studio Kytka. Lekce probíhaly pod vedením kvalifikovaných lektorek s pedagogickým dozorem z KMŠ 1krát týdně ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Kurz se uskutečnil v bazénu Studia Kytka v Berouně od dubna do června Přihlášeno bylo celkem 17 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin podle zdatnosti. Pro ostatní děti byl připravován běžný vzdělávací program v prostorách KMŠ.

8 Pobyt ve škole v přírodě Osmidenní pobyt ve škole v přírodě se uskutečnil v termínu od 14. do v Česticích u Volyně. KMŠ využívá dlouhodobě nabídky pobytu ve stálé škole v přírodě na okraji malé vesnice na Strakonicku. Děti tak mají možnost strávit týden v objektu zcela přizpůsobeném jejich potřebám, s kvalifikovaným personálem, s veškerým zázemím. Při pobytu se přirozeně seznamují s různými biotopy - louka, pole, les, rybník, potok, poznávají zblízka hospodářská i domácí zvířata, sledují život na malé vesnici, učí se správnému chování ve volné přírodě. Společný pobyt napomáhá k všestrannému rozvoji samostatnosti dětí, posiluje jejich vztah k učitelkám i mezi sebou navzájem. Navíc během své docházky do KMŠ mohou navštívit stejné prostředí v malebném podhůří Šumavy i několikrát. To vše přispívá k jejich spokojenosti, odloučení od rodiny snášejí vesměs velmi dobře. Pobytu se v letošním roce zúčastnilo celkem 10 dětí. Protože děti doprovázely obě pedagogické pracovnice, byla KMŠ v Berouně po projednání se všemi rodiči v tomto termínu uzavřena Mimořádné akce Pro doplnění a obohacení svého školního vzdělávacího programu uskutečňuje škola během roku celou řadu jednotlivých mimořádných akcí, které jsou určeny dětem, dětem i rodičům, případně širší veřejnosti. Některé z akcí organizuje škola ve svých prostorách, jiných se děti z KMŠ zúčastní s pedagogickým doprovodem mimo areál školy. Četnost a rozmanitost takových akcí je pak do značné míry ovlivněna nabídkou programů pro děti předškolního věku na území Berouna nebo v dostupném okolí. Pořádání kulturních akcí přímo v prostorách KMŠ je limitováno jejich finanční náročností, pro jednotřídní MŠ jsou často nedostupné. Proto KMŠ spolupracuje v této oblasti s dalšími MŠ na území Berouna, využívá během roku jejich pozvání k návštěvě kulturních i sportovních akcí, případně zve jinou MŠ na představení do vlastních prostor. Děti tak mají možnost zúčastnit se řady zajímavých programů v různorodém prostředí Akce pro děti září divadelní představení Popletená pohádka divadla Lenčiny zpívánky v KMŠ návštěva paní lékárnice v KMŠ - vyprávění o profesi říjen cyklus 10ti návštěv v solné jeskyni Café - solná jeskyně listopad delší společná vycházka na městský hřbitov divadelní představení Sněhurka divadla Víti Marčíka v sále České pojišťovny keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun návštěva paní fotografky v KMŠ vystoupení kouzelníka se zvířátky v KMŠ polodenní výlet vlakem do Karlštejna s účastí rodičů - návštěva Muzea betlémů prosinec oslava svátku sv. Mikuláše, nadílka v KMŠ

9 společné adventní odpoledne pro děti a rodiče - pásmo písní, básní a tanečků, tvořivé dílny, společné hry v KMŠ, posezení návštěva 1. třídy Jungmannovy ZŠ s předškoláky divadelní představení Hvězdička betlémská Lidového divadla Tereza v KMŠ leden vánoční nadílka nových hraček pro děti vánoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně, zpívání koled u jesliček tříkrálové žehnání školky, návštěva P. Boušky v KMŠ divadelní představení O obrovi, který uměl čarovat souboru Vysmáto v KMŠ keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun návštěva u chovatelky drobného zvířectva divadelní představení Krejčík Honza v městském kině únor divadelní představení Včelí medvídci Divadla Věž z Brna v sále České pojišťovny masopustní karneval v KMŠ - soutěžní dopoledne v maskách preventivní program Policie ČR v KMŠ (dopravní výchova, nácvik bezpečného chování dětí v kontaktu s neznámými osobami, prevence sociálně patologických jevů ) keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun březen keramické dopoledne v KMŠ - ve spolupráci s DDM Beroun velikonoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně duben cyklus 10ti lekcí plavání ve Studiu Kytka pro přihlášené děti preventivní program Nechci kazy školka - Česká stomatologická společnost v KMŠ návštěva paní fotografky v KMŠ soutěžní dopoledne Čarodějnická procházka na Městské hoře - organizované DDM květen návštěva Domu dětí a mládeže v Berouně na Závodí - pohybové a výtvarné aktivity společné jarní odpoledne pro rodiče a děti - pásmo písní, básní a tanečků, společné hry v KMŠ, posezení oslava Dne dětí v areálu na Zavadilce - program se soutěžemi a ukázkami leteckého modelářství červen divadelní představení O zlatníkovi divadelního souboru Dokola v MŠ Tovární účast na setkání organizovaném Arcibiskupstvím pražským pro církevní MŠ pražské arcidiecéze - polodenní výlet autobusem na Pohádkový hrad Točník, pestrý komponovaný program (divadelní představení, vystoupení sokolníka, šermířů, kouzelníka, ukázky tradičních řemesel, hry, soutěže apod. s doprovodem pohádkových postav) pobyt ve škole v přírodě v Česticích na Strakonicku slavnostní loučení s předškoláky, předání pamětních listů a odměn návštěva zvířátka v KMŠ - seznámení dětí s chovem morčete polodenní výlet autobusem na Tetín do velkostatku manželů Durasových - prohlídka pastvin a hospodářství s vyprávěním o životě zvířat, jízda na poníkovi

10 Další aktivity školy určené rodičům, rodičům a dětem, případně širší veřejnosti informativní schůzka pro rodiče pouť berounského vikariátu ke sv. Ludmile na Tetín - účast zaměstnanců školy a zástupců dětí s rodiči při příležitosti Dne církevních škol předběžné orientační vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ testy školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová zápis do KMŠ na školní rok , zpřístupnění prostor KMŠ zájemcům vizitace Mons. Václava Malého s účastí Mgr. Evy Tomáškové, PhDr. Filipa Dostála a paní Evy Bartoňové v KMŠ preventivní akce Nechci kazy školka - Česká stomatologická společnost - přednáška pro rodiče informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro příští školní rok podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ oslava 20. výročí založení KMŠ - děkovná bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Berouně s Mons. Václavem Malým, den otevřených dveří v KMŠ, výstava výtvarných prací dětí, loutkové divadelní představení pražského souboru Jabada, soutěže pro děti na školní zahradě, setkání se spolupracovníky a přáteli školy, bývalými zaměstnanci, dětmi a jejich rodinami na farní zahradě, občerstvení. 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce Ve školním roce se KMŠ zapojila do těchto regionálních i celostátních akcí a projektů: Akce pro Fond Sidus - zapojení KMŠ do charitativního projektu Fondu Sidus - celostátní veřejné sbírky určené pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky UK 2. LF Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci sbírka proběhla v KMŠ v prosinci 2012 a v květnu Projekt Celé Česko čte dětem - zapojení KMŠ do projektu, který zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Dětský fond OSN UNICEF, a jehož cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Nechci kazy školka zapojení KMŠ do preventivního zdravotnického projektu vyhlášeného Českou stomatologickou společností a občanským sdružením Nechci kazy na podporu správné péče o chrup.

11 3.2. Prezentace práce školy Výtvarná soutěž Lékárny U černého koně v Berouně 2 oceněné práce Výtvarná soutěž Podzim života Střediska pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech 1 oceněná práce Kromě výše uvedených akcí škola dále: - prezentuje svou práci příležitostně v rámci farnosti prostřednictvím zpráv ve farním zpravodaji a účastí ředitelky školy v pastorační radě - pravidelně seznamuje rodiče se svou činností např. formou výstavek výtvarných prací dětí, informacemi o aktuálních akcích na nástěnkách apod. 4. Vedení pedagogických praxí Škola ve sledovaném školním roce spolupracovala se Svatojánskou kolejí - Vyšší odbornou školou pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Hlavní náplní spolupráce bylo již tradičně vedení pedagogických praxí studentů Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí Studující Svatojánské koleje - VOŠP, Svatý Jan pod Skalou: Otradovcová (4 dny) Lejskeová (4 dny) Laubrová (5 dní) Pedagogickou praxi vykonaly v KMŠ celkem 3 studující v celkové délce 13 pracovních dní. 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků Provoz školy byl ve sledovaném období dostatečně zajišťován čtyřčlenným kolektivem: - pedagogičtí pracovníci: 3 (ředitelka - plný úvazek, 1 učitelka - plný úvazek, 1 učitelka - práce na dohodu) - nepedagogičtí pracovníci: 1 (provozní pracovnice - poloviční úvazek, provozní pracovnice školní jídelny - výdejny - poloviční úvazek)) 5.2. Kvalifikace pracovníků Pedagogičtí pracovníci: - ředitelka - absolventka Filozofické fakulty UK a Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) - učitelka (plný úvazek) - absolventka Střední pedagogické školy (vychovatelství, předškolní pedagogika), - učitelka (práce na dohodu 9-12/2012) - absolventka Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) - učitelka (práce na dohodu 1-6/2013) - dálkové studium Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika)

12 Nepedagogičtí pracovníci: - provozní pracovnice MŠ a školní jídelny - výdejny - vzdělání základní, kurz hygienického a pedagogického minima pro pracovnice MŠ Na činnosti školy se podíleli také externí spolupracovníci: - chvilky s biblickými příběhy - katolický kněz - odborná kvalifikace - přírodovědný kroužek Pramínek - odborná kvalifikace - kroužek angličtiny - odborná kvalifikace - kroužek flétniček - odborná kvalifikace Plavecký kurz byl zajištěn kvalifikovanými instruktorkami Studia Kytka Další vzdělávání pracovníků Oblast předškolního vzdělávání (učitelky) Odborný růst učitelek školy byl zajišťován individuálním studiem odborné literatury a periodik. Učitelka zaměstnaná na základě dohody mimo pracovní poměr v období 9-12/2012 byla zaměstnána současně i v dalším pracovním poměru, učitelka zaměstnaná na základě dohody mimo pracovní poměr v období 1-6/2013 byla studentkou dálkového studia Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické, vzhledem k tomu se další vzdělávání formou účasti na vzdělávacích seminářích týkalo pouze učitelky zaměstnané na plný úvazek. Témata seminářů byla zvolena aktuálně podle potřeb školy, v souvislosti s plněním cílů školního vzdělávacího programu a s ohledem na profilaci učitelky seminář - Kreativní témata a jejich využití / Kouzelné Vánoce - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků seminář - Paměť a hry na rozvoj paměti - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Oblast organizace, řízení a předškolního vzdělávání (ředitelka) Ve sledovaném období se ředitelka zúčastňovala následujících akcí pořádaných Arcibiskupstvím pražským (AP), Asociací ředitelů církevních škol (AŘCŠ), Školskou sekcí České biskupské konference (ŠS ČBK) a dalšími organizacemi zaměřených mj. na aktuální otázky předškolního vzdělávání, legislativy, organizace a řízení škol obecně, církevních škol (CŠ) a církevních mateřských škol (CMŠ) zvláště a zúčastnila se i dalších akcí: porada ředitelů CŠ se zřizovatelem - AP Praha seminář - Pedagogická diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro DVPP celostátní konference ředitelů CŠ - Velehrad - ŠS ČBK a AŘCŠ seminář - Účetní závěrka - AP Praha seminář - Spisová služba - AP Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem - AP Praha seminář - Nové formy péče o děti - Farní charita Beroun celostátní porada ředitelů CŠ k financování roku MŠMT Praha seminář - Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ - Infra s.r.o. - Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP v CMŠ Srdíčko v Praze seminář - Zapojení hudby a pohybu do rozvoje řeči dětí v mateřské škole Křesťanská pedagogicko- psychologická poradna Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP v CZŠ logopedické Don Bosco v Praze

13 Další školení zaměstnanců Zaměstnankyně se dále zúčastnily periodických školení BOZP a PO pořádaných školou. 6. Zařazování dětí do KMŠ V průběhu celého školního roku bylo současně zapsáno nejvýše 26 dětí. Zařazování dětí probíhalo v uvedeném školním roce na základě zápisu. Zájem rodičů převyšoval kapacitní možnosti školy, proto bylo provedeno výběrové řízení podle interní směrnice KMŠ Údaje o docházce dětí - počet tříd: 1 - počet zapsaných dětí (září - červen): 26 - průměrná docházka (září - červen): 17,8 dětí = 68% Na žádosti rodičů o zajištění provozu alespoň v některém prázdninovém týdnu byl provoz KMŠ přerušen v době letních prázdnin pouze do Možnost docházky do KMŠ na konci srpna však využila pouze necelá třetina rodin, průměrná docházka byla 7,2 dětí tj. 28 % Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Ve sledovaném školním roce nenavštěvovaly KMŠ žádné děti se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve sledovaném školním roce navštěvovalo KMŠ jedno dítě s rakouským státním občanstvím, vzdělávacím jazykem byl český jazyk Dojíždění dětí do KMŠ V průběhu sledovaného školního roku dojíždělo celkem 11 z 26 zapsaných dětí, a to z obcí Hudlice, Chrustenice, Loděnice, Svatý Jan pod Skalou a Tetín. 7. Kontroly České školní inspekce Ve školním roce nebyla v KMŠ provedena Českou školní inspekcí žádná kontrola. 8. Další kontroly Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Kontrola SIBP nad stavem BOZP. S kontrolní zprávou obsahující doporučení a nápravná opatření byl seznámen zřizovatel školy.

14 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky Krajská hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně Kontrola zaměřena na provoz mateřské školy. Kontrolou nebyly zjištěny závady. O výsledcích všech kontrol byl informován zřizovatel školy. 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření Ve sledovaném školním roce nebyla provedena žádná kontrola hospodaření školy Výkaz zisků a ztrát za rok 2012

15

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011-2012. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011-2012. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011-2012 V Berouně 29. října 2012 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1221/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1221/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1221/12-S Název právnické osoby Katolická mateřská škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Seydlovo náměstí 24, 266 01 Beroun 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-779/10-P Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace Sídlo: Všeruby 145, 330 16 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více