A F C O N H O L D I N G S G R O U P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A F C O N H O L D I N G S G R O U P"

Transkript

1

2 A F C O N H O L D I N G S G R O U P

3 AFCON HOLDINGS GROUP (AHG) je jedním z pøedních izraelských prùmyslových holdingù se širokým portfoliem èinností. Skupina se zabývá vývojem a instalací TZB prvkù, elektro produktù a prùmyslových øídicích systémù. V poslední dobì si získala vedoucí postavení na trhu díky kvalitì, výkonu a inovaci. Akcie firmy AFCON HOLDINGS LTD. jsou volnì obchodovatelné na burze cenných papírù v Tel Avivu. Vìtšinový podíl akcií vlastní skupina Schlomo Group, minoritní podíl akcií patøí spoleènosti Motorola Israel Ltd. a dalším akcionáøùm. AHG je na èeském trhu reprezentován firmou AFCON POWER & AUTOMATION spol. s.r.o. (AFCON), která je dceøinou spoleèností AFCON HOLDINGS LTD. Spoleènost AFCON poskytuje komplexní sluby v oblasti elektromontáí a dodávek TZB od zhotovení projektu a po samotnou realizaci díla vèetnì zabezpeèení servisu. Obchodní aktivity spoleènosti AFCON se neustále rozvíjejí, nejnovìji ve støední a východní èásti Evropy. Název spoleènosti: AFCON POWER & AUTOMATION.s.r.o. Sídlo: Jankovcova 1522/53, Praha 7, Èeská republika tel.: , fax: Poboèka: Kollárova 634, Kromìøí, Èeská republika tel: , fax: Poboèka: AFCON POWER & AUTOMATION.s.r.o. PRAHA SUCURSALA BUCURESTI Bukureš, obvod 3, ul. Stelea Spätarul è.21, Rumunsko Spoleèník: AFCON CONTRACTING & SERVICES LTD. 4 Hatavor Lane, Industrial Areal Segula, Petach/Tikva, Izraelský stát

4 TÝM SPOLEÈNOSTI Tým AHG tvoøí celkem 1200 vysoce kvalifikovaných zamìstnancù. V Èeské republice AFCON pøedstavuje témìø osm desítek specialistù a jejich poèet se dynamicky rozvíjí podle potøeb. Kvalitní dodávky elektroinstalací a TZB technologií mají základ ve vysoce zkušeném týmu specialistù, který zahrnuje odborníky v oblasti projekce, øízení zakázek, programátory a systémové integrátory, manaery zakázek, revizní a servisní specialisty. PROÈ FIRMA AFCON Garantujeme vysokou kvalitu ve všech oblastech naší èinnosti. Náš tým prokázal zkušenosti na øadì nároèných akcí a disponuje zkušenostmi z mezinárodních projektù. Pracujeme s outsourcingovými nástroji, které nám umoòují efektivnì øešit i velké projekty v rámci ekonomických pravidel spoleènosti. Pracujeme rychle pøi dodrení zásad maximální kvality. Naše ekonomická síla nám dovoluje nabízet progresivní finanèní modely øešení zakázek. V Y N I K Á M E S M Y S L E M P R O D E T A I L

5 KVALITA A GARANCE Spoleènost AFCON zavedla a udruje systémy: managementu jakosti ÈSN EN ISO 9001:2009 environmentálního managementu ÈSN EN ISO 14001:2005 managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci ÈSN OHSAS 18001:2008 Integrovaný systém øízení spoleènosti je pravidelnì obhajován interními audity, èím je podpoøen vysoce profesionální pøístup a metodika práce. Spoleènost AFCON je nadstandardnì pojištìna a je pøipravena nabídnout kvalitní garance do realizace projektù. NAŠE FILOZOFIE SÍLA tým 80 specialistù široké portfolio èinností KVALITA jsme driteli certifikátù ISO 9001:2009, 14001:2005 a 18001:2008 stanovené cíle pravidelnì provìøujeme interními audity uvìdomujeme si nutnost ochrany pøírodních zdrojù a pøírodního prostøedí vyuíváme komplexní systém vzdìlávání a motivování svých zamìstnancù DYNAMIKA sluby jsme schopni kdykoliv pøizpùsobit poadavkùm zákazníka naši specialisté pracují v dynamických týmech, které efektivnì nasazujeme podle potøeb zákazníka SPOLEHLIVOST maximální péèe o zákazníka vysoce kvalitní instalace efektivní servisní tým

6 IBM Mnichov PORTFOLIO ÈINNOSTÍ Portfolio èinností spoleènosti AFCON je velmi široké. Pro klienty zajišujeme komplexní servis od návrhu technického øešení, pøes pøípravu všech stupòù projektové dokumentace s následným servisem a provozováním technologií. Významná je role firmy jako konzultanta v pøípravných a realizaèních fázích jednotlivých projektù vèetnì odborného poradenství v oblasti energetiky. Nosnou èást náplnì spoleènosti tvoøí realizace dodávek a prací v oblastech: SILNOPROUD projekce, dodávka, servis SLABOPROUD projekce, dodávka, servis programování tvorba vizualizací MÌØENÍ A REGULACE projekce, dodávka, servis programování Vzduchotechnika, chlazení a klimatizace (TZB) projekce, dodávka, servis INTELIGENTNÍ BUDOVY projekce, dodávka, servis tvorba vizualizací integrace softwarové øešení

7 PROJEKCE Dodáváme všechny stupnì projektové dokumentace od podkladù pro uzemní øízení a po dokumentaci skuteèného stavu. Pro významné obchodní partnery nabízíme technickou výpomoc pøi nabídkových øízeních. INSTALACE Realizujeme kompletní elektroinstalace a dodávky TZB v oblasti prùmyslu, zdravotnictví, obchodních a administrativních center, a bytové výstavby. ELEKTROINSTALACE silnoproudých zaøízení (22kV, 0,4kV) slaboproudých a bezpeènostních zaøízení MaR Mìøení a Regulace BMS Bulding Management Systém TZB vzduchotechnické jednotky vytápìní a chlazení velkokapacitní mrazicí zaøízení rozvody TZB údrba a provoz instalovaných systémù FAME Lovosice

8 INTELIGENCE BUDOV Poadavky na vybavení, správu a bezpeènost budov se neustále zvyšují. Objekty odpovídající moderní koncepci Inteligentních budov jsou navreny a realizovány tak, aby splòovaly vysoké nároky na integraci øešení moderních technologií, optimalizovaly náklady na provoz, zajišovaly vysokou kvalitu bezpeènosti budovy, a zavedly jednotnou vizualizaci a automatizaci ovládání budovy, komfortní prostøedí a sluby pro uivatele. Spoleènost AFCON se dlouhodobì vìnuje pøípravì, návrhùm a realizaci Inteligentních budov s cílem nabídnout efektivní energetický management, vyšší spolehlivost a bezpeènost. Spoleènost nabízí jednoduché øešení zaloené na moderní softwarové platformì s dùsledným dodrením otevøené architektury. Navrhujeme a realizujeme budovy ve standardech minimalizujících dopady na ivotní prostøedí, napø.leed a BREEAM. Jungmann Plaza N Á V R H A R E A L I Z A C E

9 SPOLEHLIVOST SERVIS Nedílnou souèástí péèe o klienta jsou i výkony v postrealizaèní fázi projektù. Proto spoleènost AFCON vybudovala silné servisní støedisko. Jedná se o tým vysoce kvalifikovaných odborníkù, revizních technikù, programátorù a specialistù. Jsou vybaveni nejmodernìjší zkušební a mìøicí technikou, která jim umoòuje provádìt zásahy na technologiích budov. Standardní jsou rychlé reakce na území celé Èeské republiky i na Slovensku. Servisní støedisko je k dispozici nepøetritì a zákazníkùm poskytuje potøebnou technickou podporu. TPCA Kolín NONSTOP SERVISNÍ LINKA: REFERENCE: SERVIS DOC Merkury Èeské Budìjovice PLAZA Liberec DENSO Liberec FUTABA Havlíèkùv Brod OWI OLYMPUS Pøerov Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech Kolín TRIS Lovosice SHIMANO Karviná PLAZA Liberec DENSO Liberec

10 SCADA/HMI VIZUALIZAÈNÍ A ØÍDÍCÍ SOFTWARE PULSE komplexní vizualizaèním nástrojem nové generace z rodiny SCADA/HMI, pøinášejícím zase jiný pohled na výrobní inteligenci, umoòuje technickým pracovníkù a manaerùm pracovat zcela samostatnì, sdílet vizualizované informace, vyuívat syntetických vazeb a výstupù a provádìt tak optimální rozhodnutí v kontinuálním procesu zlepšování kvality výroby, sniování výrobních nákladù a zvyšování produkce. Moderní architektura klient/server PULSE jako hotový nástroj pro vývojáøe PULSE umoòuje vyvíjet a pøipravovat projekty i neprogramátorùm. Nepoaduje po vývojáøích a systémových integrátorech zkušenosti s programováním nebo jiné konkrétní pokroèilé znalosti. Po absolvování základního školícího semináøe je kadý technický pracovník schopen ovládat a nastavovat funkcionalitu PULSE, samostatnì vyuívat nástrojù vývojového prostøedí a takto efektivnì vytváøet a obsluhovat projekty v jeho profesní oblasti. D I V IZE SOF T WA R E & EL EC T RONICS

11 HLAVNÍ VÝHODY PROÈ PRÁVÌ PULSE nejlepší souèasný pomìr cena/výkon u srovnatelných systémù SCADA/HMI architektura klient server umoòující jednoduchý pøístup a sdílení definovaných dat vìtšímu poètu uivatelù více ne 200 nativních driverù v cenì pokroèilý reportovací a analytický systém v cenì (supreme report modul) podpora všech typù redundance monost stand-alone (vše na 1 PC) multi jazykové rozhraní, zvláš pro vývojáøe zvláš pro uivatele modul odesílání sms zpráv modul Event Manager (podpora pro správu situací dle Zákona è. 59/2006) shoda s normou FDA kvalitní reference v building i v industry

12 REFERENCE ÈESKÁ REPUBLIKA Název projektu realizace Obchodní centrum Plaza Plzeò Obchodní centrum Plaza Liberec OWI Technologické centrum Pøerov Obchodní centrum Cotroceni park, Bukurešt Rekreaèní objekt Brno Bystrc 2011 Polyfunkèní komplex 3NITY, Bratislava etapa rekonstrukce vysokotlaké kompresorové stanice, Jaderná elektrárna Mochovce

13 OWI Technologické centrum OLYMPUS Pøerov REFERENCE ÈESKÁ REPUBLIKA Vybrané reference o objemu nad EUR Název projektu realizace Objem CZK Obchodní centrum City Olomouc CZK Obchodní centrum Plzeò Plaza CZK Bytový komplex Kejøùv Mlýn Praha CZK Obchodní centrum Liberec Plaza CZK OWI Technologické centrum Pøerov CZK Hotel Grand Majestic Plaza Praha CZK Fakultní nemocnice Hradec Králové CZK VGP Park Nýøany CZK City West A2 Komerèní banka Praha CZK Bytový komplex Kejøùv Park Praha CZK Cinema city Plzeò Hotel Grand Majestic Plaza Praha

14 AFI PALACE COTROCENI PARK Bukureš, Rumunsko Polyfunkèní komplex 3NITY Bratislava, Slovensko GRAND MALL VARNA, Bulharsko AFIMALL CITY Moskva, Rusko MEZINÁRODNÍ REFERENCE EVROPA Název projektu realizace objem kooperace AFCON CZ Obchodní centrum Carrefour-SA, Istanbul, Turecko EUR Výrobní závod Casbega Coca Cola Madrid, Španìlsko EUR Obchodní centrum Cotroceni Park Bukureš, Rumunsko EUR EUR Obchodní centrum Varna Mall, Bulharsko EUR Afimall CIity Moskva, Rusko USD US Army Field Wiesbaden, Nìmecko EUR EUR Polyfunkèní komplex 3NITY Bratislava, Slovensko EUR EUR

15 Letištì Ben - Gurion, Izrael MEZINÁRODNÍ REFERENCE MIMO EVROPU Název projektu realizace objem Letištì Ben- Gurion, Israel EUR Ministerstvo obrany Tel Aviv, Izrael EUR Jaderná elektrárna Nachal Shorek, Izrael EUR Americké velvyslanectví Jeruzalém, Izrael EUR Hotel Montego Bay, Jamaica EUR Logistické centrum Danya Cebus, Izrael EUR

16 SÍLA KVALITA DYNAMIKA Zaloeno v Izraeli v roce SPOLEHLIVOST, TRADICE

Vážení obchodní pøátelé a partneøi.

Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäå INDUSTRIAL ELECTROTECHNICS Âîçâðàùåíèå Návrat ê ïðèðîäå k pøírodì Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Vodní hospodáøství je pro každou ekonomiku jednou z nejvíce strategických a významných

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY OBSAH Str. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI ÈÍSLO 16 (4/01) PROSINEC 2001 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY... 1 NOVINKY Technologie BGA... 2 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTÉM MANAGEMENTU

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009 Ètvrtletník - Zima 2009 Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina Web invoicing Mobilní diagnostika v akci Pojistná událost léta 2009 Letní sezóna v Europ Assistance Pojištìní asistenèních služeb AutoHelp

Více

20let řešení pro lepší klima

20let řešení pro lepší klima 20let řešení pro lepší klima Řešení pro lepší klima Co děláme větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb větrání provozů se specifickými požadavky chlazení, ohřev pro provozy se specifickými

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více