ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA"

Transkript

1 ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA Úvodem Následující přehled přináší krátké anotace k jednotlivým tématům, která navrhli pracovníci Muzea Vysočiny v Jihlavě. Možná jsou samozřejmě i jiná nosná témata, případně přizpůsobení navržených témat na základě konkrétních požadavků ze strany studentů či pedagogů. Zpracování jednotlivých odborných prací může být realizováno jak jednotlivci, tak i studentskými týmy (optimálně v rozsahu 2-3 osoby). Muzeum Vysočiny Jihlava garantuje studentům odborné vedení práce, průběžné připomínkování a pomoc se sestavením finální podoby. Účastníci vědeckého projektu budou moci v případě potřeby využít k práci muzejní vybavení (mikroskopy, laboratorní přístroje, SW apod.), služeb muzejní knihovny a samozřejmě pomoc při získávání údajů z dalších institucí. Studenti nemusí mít žádné speciální odborné znalosti (i když ty jsou samozřejmě výhodou), ale předpokládá se, že o řešení vybraného úkolu projeví skutečný zájem, aktivní přístup k věci a ochotu učit se novým věcem. Důležitým faktorem je také trpělivost a cílevědomost, protože délka práce na každém vědeckém projektu je počítána přibližně v rozsahu 1 roku tak, aby byla dodržena patřičná kvalita finálního výstupu. 1. Floristický průzkum území Soupis všech nalezených rostlinných druhů v předem vytýčeném území (např. okolí bydliště, chaty) zahrnujícím celou řadu biotopů (přírodě blízké i antropogenní). Práce studenta naučí poznávat běžnější druhy naší flóry, práci s botanickým klíčem, zakládání a zpracování herbářových položek, práci s literaturou. Součástí práce by měl být i přehled dosud nalezených rostlin na území (možnost využití floristické kartotéky a databáze Muzea Vysočiny Jihlava). Součástí práce může být i fotodokumentace a vytipování nejzajímavějších lokalit z hlediska floristické pestrosti či výskytu chráněných a ohrožených druhů.

2 2. Sledování rozšíření invazních druhů Invazní druh druh u nás nepůvodní, zavlečený, který se v současnosti na našem území šíří (netýkavka žlaznatá, křídlatka japonská, k. sachalinská, k. česká). S využitím údajů Muzea Vysočiny ověřování dosavadních lokalit, podle ekologie vybraného druhů vytipování dalších potenciálních lokalit a jejich ověření v terénu. Součástí výstupu by měly být mapy se zákresem rozšíření. 3. Sledování rozšíření expanzních druhů Viz výše téma 2. Expanzní druh druh v naší oblasti se vší pravděpodobností původní, který se ale v současnosti šíří (např. jasan ztepilý) 4. Sledování rozšíření vybraných vzácnějších druhů Podobný typ práce jako u předešlých témat, tentokrát ve více přírodních biotopech. Druhy rašelinných luk, rašelinišť, bývalých pastvin či původních lesních společenstev (např. květnatých bučin). 5. Floristicko-vegetační charakteristika vybraného území Práce podobného zaměření jako u bodu 1, tentokráte ale zaměřená na menší, kompaktnější území s převahou přírodě blízkých biotopů (polopřirozené lesy, druhově bohaté louky a pastviny) s výskytem ohrožených druhů. Cílem práce je seznam nalezených druhů (herbářové položky) a zhodnocení vegetace za pomoci fytocenologických snímků, jejich počítačového zpracování a vyhodnocení. 6. Mapování hnízd lesních mravenců určité lokality Zaměstnanci MVJ vytipují vhodné lokality s lesními mravenci (v blízkosti bydliště studenta), studenti zmapují jejich hnízda (sečtení, změření výšky a průměru, zakreslení do mapy, případně pozorování jejich chování) a vyhodnotí význam z hlediska ochrany přírody a lesního hospodářství. Determinaci mravenců provedou zaměstnanci MVJ.

3 7. Průzkum myrmekofauny určité lokality Zaměstnanci MVJ vytipují vhodnou lokalitu (v blízkosti bydliště studenta), na ní student shromáždí vzorky mravenců. Zaměstnanci MVJ je determinují, student shromáždí za pomoci zaměstnanců MVJ informace o těchto druzích, vytvoří jejich komentovaný seznam a vyhodnotí význam společenstva. 8. Průzkum fauny sekáčů určité lokality Zaměstnanci MVJ vytipují vhodnou lokalitu (v blízkosti bydliště studenta), na ní student shromáždí vzorky sekáčů. Zaměstnanci MVJ je determinují, student shromáždí za pomoci zaměstnanců MVJ informace o těchto druzích, vytvoří jejich komentovaný seznam a vyhodnotí význam společenstva. 9. Šlichová prospekce vybraného území Student provede na vybraném území odběr vzorků šlichů (tj. rýžování), získaný materiál zpracuje a vyhodnotí. Projekt zahrnuje značný podíl terénní práce i práce v laboratoři při zpracování vzorků. Práci lze zaměřit i na konkrétní nerost (např. zlato). 10. Mineralogie vybrané lokality Student mineralogicky zpracuje vybranou lokalitu (např. činný lom) nebo určitý typ mineralizace v daném území (např. rudní žíly). Bude provedena terénní dokumentace, odběr vzorků, jejich určení a zpracování, student se pokusí zjistit podmínky vzniku mineralizace. 11. Montánní průzkum vybrané lokality (území) Student bude v terénu vyhledávat a dokumentovat staré důlní práce. V terénu odebere vzorky těžených surovin a provede jejich mineralogické zpracování. Projekt předpokládá velký podíl práce v terénu. 12. Fyzikální a chemické vlastnosti starých strusek Student provede vyhodnocení fyzikálních a chemických vlastnotí strusek buď z vybrané lokality nebo strusek určitého typu (např. po tavbě stříbra apod.).

4 13. Fyzikální a chemické vlastnosti vod (pramenů) Projekt bude dlouhodobě monitorovat fyzikální a chemické vlastnosti vody vybraného typu pramenů (např. v určitém území, vybraného typu např. výtoky důlních vod apod.). Student bude provádět odběry vzorků vody v terénu a měření jejich fyzikálních a chemických vlastností v terénu i v laboratoři. 14. On-line atlas geologické sbírky Muzea Vysočiny v Jihlavě Projekt bude zahrnovat fotografování sbírkového materiálu MVJ a tvorbu podkladů pro webovou prezentaci sbírky. U studenta se předpokládá znalost práce s digitálním fotoaparátem, grafickými editory a kladný přístup k práci na PC. 15. Mapování archeologických památek na vybraném katastrálním území Student si vybere katastrální území z Jihlavska nebo Třebíčska, udělá soupisy movitých archeologických nálezů uložených v depozitářích muzeí a dokumentaci nemovitých objektů v terénu. Vyhledá dostupnou literaturu, vytvoří archeologickou mapu předmětného území a popíše současný stav archeologického poznání regionu. 16. Dějiny sídel na základě archeologických pramenů Student si vybere sídlo (vesnice nebo město), vyhodnotí dostupné movité archeologické nálezy, vyhledá dostupnou literaturu, popíše současný stav archeologického poznání sídla a porovná ho s jinými lokalitami. 17. Keramické nálezy z Jihlavy Student shromáždí podklady pro vyhodnocení keramické produkce z Jihlavy, vytvoří vlastní deskripční systém, provede kresebnou a fotografickou dokumentaci nálezů, shromáždí literaturu a vyhodnotí nálezový soubor, popř. porovná s jinými produkcemi v regionu. 18. Keramické nálezy z Třebíče Student shromáždí podklady pro vyhodnocení keramické produkce z Třebíče, vytvoří vlastní deskripční systém, provede kresebnou a fotografickou dokumentaci nálezů, shromáždí literaturu a vyhodnotí nálezový soubor, popř. porovná s jinými produkcemi v regionu.

5 19. Pátrání po osudech nacisty zavražděných spoluobčanů Student (i) budou vyhledávat a zpracovávat pramenné informace o vybraných osobách židovského původu, které se staly oběťmi nacistické vyhlazovací politiky za 2. světové války. Projekt počítá s prací v 4 5ti členných týmech. Studenti budou osoby dohledávat v edici Terezínské pamětní knihy, případně v seznamech transportů Av, Aw vypravených z regionu Vysočiny do Terezína jakožto přestupní stanice do vyhlazovacích koncentračních táborů na okupovaných územích na Východě. Při práci budou studenti využívat archivních dokumentů mj. z fondů MZA SokA Jihlava a sekundární literatury. Výsledkem práce bude shrnutí a zachycení osudů konkrétních lidí. 20. Stavební proměny města Jihlavy v letech Studenti budou pracovat na vyhotovení soupisu nových stavebních realizací (s uvedením autora projektu, dodavatele a doby ukončení stavby) ve městě v období posledních dvaceti let. Stavby budou dále kategorizovat dle stanovených parametrů, např. sídlištní celky, průmyslové objekty, obchodní síť, rekonstrukce historických budov, umělecké artefakty v exteriéru, sportoviště, výrazné dominanty apod. Možnou a zároveň žádoucí součástí práce bude doprovodná dokumentace lokality před zahájením stavby a po jejím dokončení. 21. Pasportizace studentských hudebních aktivit na jihlavských středních školách Cílem tohoto projektu je provést soupis v současné době aktivních hudebních skupin (rozčleněných dle žánru hudby, kterým se věnují), pěveckých sborů, sólových uskupení apod., ať už působí v rámci středních škol nebo na nich fungují nezávisle. Práce by měla přinést evidenci kontaktů, historii těchto uskupení, podat přehled jejich vystoupení a vše doložit fotodokumentací. 22. Rok 1989 v Jihlavě ve vzpomínkách i v tisku Studentská práce by měla doplnit stávající dokumentaci tohoto historického přelomu v naší společnosti. S možnostmi využití moderní technologie záznamu by měli studenti zachytit formou rozhovoru vzpomínky a názory na rok Tyto záznamy pak budou doplňovat aktivní prací s prameny a literaturou v archivu, muzeu i v knihovnách.

6 23. Středověká církevní architektura Cílem projektu je soustředit dostupné informace ke třem jihlavským městským chrámům a dvěma klášterům, které k nim náleží. Podstatnou bude zpracování historie zmíněných objektů a vyhotovení kvalitní fotodokumentace. Na základě získaných údajů studenti vyhotoví text, který by bylo možné využít nejen po odborné stránce, ale také jako potenciální text průvodcovský pro turisty a návštěvníky těchto objektů. 24. Barokní umění v Jihlavě (období 17. a 18. století) Studenti si při zpracování tohoto projektu mohou vybrat objekt (či objekty) jednotlivě, případně se ve větší šíři zaměřit na jednotlivé druhy umění, tj. architekturu, sochařství či malířství. Po vlastním výběru objektu bude jejich úkolem provést jeho kompletní fotodokumentaci, shrnout údaje získané z historických pramenů a literatury a případně zanést vybraný objekt do mapy či plánu. Výsledkem bude odborná studie, která bude zahrnovat historii vzniku objektu, jeho vývoj a osudy až do současnosti včetně jeho uměleckého zhodnocení. 25. Srovnání způsobu měšťanského a venkovského života koncem 19. a ve 20. století Tento projekt by měl ve finále přinést srovnávací studii, která vznikne na základě studia odborné literatury, ale především na základě vzpomínek pamětníků (rodičů, příbuzných, známých) z různých typů prostředí městské, venkovské, rolnické, dělnické apod. Studenti se při zpracování budou zaměřovat především na zjištění způsobů získávání obživy, stravu, výchovu dětí, kulturní a společenský život atd. Práce se bude mimo jiné zakládat i na dotazníkové akci, která bude vedena odborným muzejním pracovníkem. Srovnávací studie by měla dosáhnout takové úrovně, aby ji bylo možné publikovat v odborném tisku. 26. Studium etnografického sbírkového fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě V rámci tohoto projektu bude student na základě vybraných etnografických předmětů z jihlavského sbírkového fondu nebo z fondu poboček muzea získávat všechny dostupné informace o předmětu včetně zajištění studia odborné literatury. Následně provede fotodokumentaci, základní evidenci včetně katalogizace, připraví podklady pro evidenci v CES, zajistí údaje o případných konzervátorských postupech a o požadavcích na ochranu předmětu. Získané údaje potom bude možné využít pro následnou prezentaci předmětu na výstavě či jinde.

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020 Plzeňský kraj Koncepce podpory státní památkové péče v letech 2013-2020 1 OBSAH 1. Úvod: Význam památkové péče... 1 2. Formulace problematiky památkové péče v Plzeňském kraji... 3 Charakteristika oblasti

Více

Náměty na projektové vyučování

Náměty na projektové vyučování AHO Náměty na projektové vyučování Mgr. Michaela Drozdová Mgr. Kateřina Fiurášková Mgr. Hana Grygárková AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Obsah Projekt č. 1 biologická laboratoř... 2 Projekt č. 2 biologická

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014 Internetové aplikace Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript www.praha8.cz/mapovy-portal-mestske-casti-praha-8.html Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Stručná charakteristika současného stavu PNP

Stručná charakteristika současného stavu PNP Koncepce rozvoje Památníku národního písemnictví na léta 2009-2014 I. Stručná charakteristika současného stavu PNP Sídlo: Památník národního písemnictví Strahovské nádvoří. 1, 118 38 Praha 1 Hradčany.

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

A001 Zastavěné území... 1. A002 Plochy výroby... 3. A003 Plochy občanského vybavení... 4

A001 Zastavěné území... 1. A002 Plochy výroby... 3. A003 Plochy občanského vybavení... 4 Katalog jevů Obsah OBSAH Úvod Jevy dle vyhlášky, část A A001 Zastavěné území... 1 A002 Plochy výroby... 3 A003 Plochy občanského vybavení... 4 A004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného

Více

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007

Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia. Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Manuál implementace tématu GOTIKA do ŠVP gymnázia Zavádění ŠVP na Gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Základní charakteristika projektu Průvodce po gotických památkách Projekt je určený pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více