Inventarizace majetku a závazků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace majetku a závazků"

Transkript

1 Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi, které jsou upraveny vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace majetku a závazků Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 3 1

2 Zákon o účetnictví a inventarizace 6 odst. 3 zákona stanovuje povinnost inventarizovat majetek a závazky 8 odst. 4 zákona stanovuje, že bez provedené inventarizace není účetnictví účetní jednotky průkazné 4 Podstata inventarizace Inventarizací účetní jednotky: zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků (inventura) ověřují, zda zjištěný stav odpovídá stavu v účetnictví, v případě rozdílů upravují stav v účetnictví Cílem je věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 5 Inventarizace základní pojmy 19 zákona o účetnictví rozeznává Inventarizaci periodickou k datu řádné nebo mimořádné účetní závěrky Inventarizaci průběžnou u zásob nebo u majetku, který mění svého uživatele 6 2

3 Inventarizace základní pojmy 30 zákona o účetnictví K zjištění skutečných stavů majetku a závazků se provádí: Fyzická inventura může se provádět 4 měsíce před a 1 měsíc po dni, ke kterému se inventarizace provádí Dokladová inventura může se sestavovat až po uzavření účtů 7 Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Vyhláška upravuje: a) Způsoby provedení inventarizace - postupy, dílčí činnosti, kterými se provádí inventarizace b) Organizační zajištění inventarizace - vyhláškou stanovené postupy účetní jednotka doplní vnitřním předpisem 8 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Prvotní inventura zjišťuje skutečné stavy a ocenění pro vyhotovení inventurních soupisů Inventurní soupis průkazný účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečný stav majetku a závazků Rozdílová inventura zjišťuje přírůstky a úbytky majetku v době od prvotní inventury k rozvahovému dni Dodateční inventurní soupis průkazný účetní záznam, který prokazuje přírůstky a úbytky od prvotní inventury k rozvahovému dni 9 3

4 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Inventurní zápis nahrazuje inventurní soupis při průběžné inventarizaci, Vybraný majetek - kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy, Inventurní závěr - průkazný účetní záznam vybrané účetní jednotky, které jiný právní předpis umožňuje víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku 10 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Inventarizační položka majetek, závazky, jiná aktiva či pasiva - syntetický, analytický nebo podrozvahový účet (např Drobný dlouhodobý hmotný majetek) Část inventarizační položky podrobné členění inventarizační položky (např. počítač) Inventarizační zpráva shrnuje všechny podstatné skutečnosti o provedených inventurách, podává informace o inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech 11 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Inventarizační evidencí je: pomocná evidence, např. karty majetku, knihy došlých a vydaných faktur... inventurní evidence a různé seznamy (např. zařízení obřadní síně) jiné evidence, např. výpisy z listu vlastnictví 12 4

5 Požadavky na organizační zajištění inventarizace Vybraná účetní jednotka musí zajistit inventarizační činnosti ( 3) zřídit inventarizační komise ( 4) vypracovat plán inventur ( 5) vypracovat seznam inventarizačních identifikátorů ( 9) Upravit inventarizaci vnitřním předpisem - směrnicí. 13 Inventarizační činnosti 3 vyhlášky Účetní jednotka zajistí všechny činnosti, které s inventarizací souvisí. Sestavení plánu inventur Zřízení inventarizační komise (dílčí, ústřední) Označení veškerého majetku inventarizačním identifikátorem Zajištění podmínek pro provedení inventury a součinnost zaměstnanců Kontrola náležitostí inventurních soupisů Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků 14 Inventarizační činnosti 3 vyhlášky Zajištění případných změn v ocenění Stanovení postupů pro vyhodnocení inventarizační zprávy Zúčtování inventarizačních rozdílů Vnitřní předpis směrnici o inventarizaci 5

6 Inventarizační komise a ústřední inventarizační komise Inventarizační komise ( 4 vyhlášky) Zajišťuje provedení jednotlivých inventur Zřizuje se nejpozději do zahájení inventury Musí být nejméně dvoučlenná ÚSC a PO nemají povinnost zřídit ústřední inventarizační komise Mohou být zřízeny hlavní a dílčí inventarizační komise 16 Plán inventur 5 vyhlášky Sestavuje se nejpozději do zahájení první inventury a musí obsahovat: Předpokládaný okamžik zahájení a ukončení činnosti inventarizačních komisí Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů v rozsahu účtových skupin, inventarizačních položek nebo seskupení inventarizačních položek Popis zajištění koordinace mezi vybranou účetní jednotkou a jinou osobou při inventarizaci 17 Inventarizační identifikátor 9 vyhlášky - označení majetku, které zajišťuje jeho jednoznačné určení Forma čitelná, částečně čitelná, nečitelná Fyzické připojení identifikátoru na majetek Označení v jiných evidencích (parcelní číslo) Označení v účetním záznamu (pohledávky) Slovní nebo jiné označení Účetní jednotka vede jejich seznam a popis. 18 6

7 Provedení inventarizace Požadavky na způsob provedení inventarizace 1. INVENTURA zjištění skutečných stavů majetku a závazků 2. POROVNÁNÍ SKUTEČNÝCH STAVŮ s údaji zachycenými v účetnictví - vyhotovení inventurních soupisů 3. SHRNUTÍ procesu inventarizace - vyhotovení inventarizační zprávy 4. Zaúčtování INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ 19 Způsoby provedení inventarizace INVENTURA FYZICKÁ ( 6 vyhlášky) Zjišťuje stavy majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci (hmotného případně nehmotného majetku) přepočítáním, vážením, vizuálním ověřením jeho existence. Vizuálně se nemusí ověřovat majetek který je běžně užíván (např. budova OU) jehož stav je prokázán na základě fotografické nebo obdobné dokumentace (ortofotomapy) 20 Způsoby provedení inventarizace INVENTURA dokladová ( 7 vyhlášky) Zjišťuje stavy u položek, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci u pohledávek, závazků skutečný stav se zjišťuje ověřením podle dokladů (inventarizačních evidencí) pohledávky a závazky vyšší hodnoty musí být vzájemně odsouhlaseny (limit upraví ve směrnici) Zjištěné stavy se zachycují v inventurních soupisech. 21 7

8 Inventurní soupis Průkazný účetní záznam Zachycuje skutečné stavy zjištěné inventurou Obsahuje jednoznačnou identifikaci majetku a závazku, jeho stav a ocenění, způsob zjišťování skutečných stavů Uchovává se po dobu 5 let po účetním období, kterého se týká 22 Inventurní soupis 30 odst. 2 zákona a 8 prováděcí vyhlášky Inventurní soupis náležitosti Identifikační číslo vybrané účetní jednotky Číslo účtu (účtovou skupinu) a slovní označení podle směrné účtové osnovy Způsob zjišťování skutečných stavů Zjištěné skutečné stavy a ocenění majetku Celkovou výši ocenění podle jednotlivých inventarizačních položek (analytických účtů) 23 Inventurní soupis 30 odst. 2 zákona a 8 prováděcí vyhlášky Okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury Jména členů inventarizační komise Podpis osoby, která stavy zjišťovala a datum podpisu Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace a datum podpisu Seznam příloh inventurního soupisu Požadované informace mohou být na více účetních záznamech. 24 8

9 Příloha inventurního soupisu 8, odst. 3 vyhlášky Příloha inventurního soupisu obsahuje: Seznam všech inventarizačních evidencí Způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů Využití pomocné evidence při inventuře pohledávek a závazků Způsob kontroly nemovitosti uvedených v katastru nemovitosti 25 Inventarizační rozdíl 30 odst. 6 zákona Inventarizačním rozdílem se rozumí Manko u hmotného majetku Schodek u peněžních hotovosti nebo cenin Přebytek Inventarizační rozdíly se zaúčtují do účetního období, za které se zjišťuje stav majetku a závazků. 26 Zúčtovatelný rozdíl 2 o) vyhlášky Zúčtovatelným rozdílem je rozdíl zjištěný při inventuře, který zahrnuje manko, schodek a přebytek rozdíl zjištěný u položek rezerv, opravných položek a oprávek rozdíl, který se týká jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech, 27 9

10 Inventarizační zpráva Shrnuje všechny skutečnosti o provedených inventurách Poskytuje informace o všech inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech Obsahuje seznam všech inventurních soupisů, zápisů, závěrů Inventarizační zpráva a její vyhodnocení je důležitým podkladem pro zúčtování inventarizačních rozdílů. 28 Inventarizace vybraného majetku = kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy Podrobnosti inventarizace upraví účetní jednotka vnitřním předpisem. Vybraný majetek označí inventarizačním identifikátorem ( 13 vyhlášky) Může sestavit plán víceletého zjišťování skutečného stavu vybraného majetku ( 14 a 15 vyhlášky) sestaví inventurní závěr (obdoba inventurního soupisu) 29 Průběžná inventarizace = u zásob a u hmotného majetku, který je neustále v pohybu Povinnost upravit vnitřním předpisem Povinnost provést minimálně 1x ročně Inventurní soupis je nahrazen inventurním zápisem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů Náležitosti inventurního zápisu upravuje 8 odst. d) vyhlášky 30 10

11 Shrnutí Účetní jednotka: organizačně zajistí provedení inventarizace a podrobnosti upraví vnitřním předpisem sestaví plán inventur a jmenuje inventarizační komise zkontroluje náležitosti inventurních soupisů zajistí sestavení inventarizační zprávy a zúčtování inventarizačních rozdílů 31 Směrnice o inventarizaci postup pro sestavování plánu inventur pravidla pro jmenování členů inventarizačních komisí a požadavky na jejich znalosti, rozsah jejich pravomocí a činností podmínky provedení dokladové a fyzické inventury minimální výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení s dlužníkem postupy pro vyhodnocení závěrečné zprávy a vyhotovení účetních dokladů pro účetní zápisy zúčtovatelných nebo inventarizačních rozdílů, včetně případných změn v ocenění 32 Směrnice o inventarizaci podrobnosti k inventarizaci vybraného majetku případně k provedení víceletého zjišťování skutečného stavu vybraného majetku, stanovit seznam a popis inventarizačních identifikátorů u vybraného majetku, stanovit organizaci a způsob provedení průběžné inventarizace (u zásob), popsat konkrétní způsob provedení fyzické inventury při průběžné inventarizaci a náležitosti inventurních zápisů 33 11

12 Závěr V tomto videokurzu jsme se věnovali inventarizaci v právní úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 1 Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 VNITŘNÍ NORMA O INVENTARIZACI Platnost od: 22.12.2011 Schváleno v zastupitelstvu: 22.12.2011, zápis 7 b) Obsah: 1. Úvodní ustanovení 1.1. Legislativní

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více