Inventarizace majetku a závazků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace majetku a závazků"

Transkript

1 Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi, které jsou upraveny vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

2 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

3 Zákon o účetnictví a inventarizace 6 odst. 3 zákona stanovuje povinnost inventarizovat majetek a závazky 8 odst. 4 zákona stanovuje, že bez provedené inventarizace není účetnictví účetní jednotky průkazné

4 Podstata inventarizace Inventarizací účetní jednotky: zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků (inventura), ověřují, zda zjištěný stav odpovídá stavu v účetnictví, v případě rozdílů upravují stav v účetnictví. Cílem je věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

5 Inventarizace základní pojmy 29 zákona o účetnictví rozeznává Inventarizaci periodickou k datu řádné nebo mimořádné účetní závěrky Inventarizaci průběžnou u zásob nebo u majetku, který mění svého uživatele

6 Inventarizace základní pojmy 30 zákona o účetnictví K zjištění skutečných stavů majetku a závazků se provádí: Fyzická inventura může se provádět 4 měsíce před a 1 měsíc po dni, ke kterému se inventarizace provádí Dokladová inventura může se sestavovat až po uzavření účtů

7 Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Vyhláška upravuje: Způsoby provedení inventarizace - postupy, dílčí činnosti, kterými se provádí inventarizace Organizační zajištění inventarizace - vyhláškou stanovené postupy účetní jednotka doplní vnitřním předpisem

8 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Prvotní inventura zjišťuje skutečné stavy a ocenění pro vyhotovení inventurních soupisů Inventurní soupis průkazný účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečný stav majetku a závazků Rozdílová inventura zjišťuje přírůstky a úbytky majetku v době od prvotní inventury k rozvahovému dni Dodatečný inventurní soupis průkazný účetní záznam, který prokazuje přírůstky a úbytky od prvotní inventury k rozvahovému dni

9 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Inventurní zápis nahrazuje inventurní soupis při průběžné inventarizaci Vybraný majetek - kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy, Inventurní závěr - průkazný účetní záznam vybrané účetní jednotky, které jiný právní předpis umožňuje víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku

10 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Inventarizační položka majetek, závazky, jiná aktiva či pasiva - syntetický, analytický nebo podrozvahový účet (např. 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek) Část inventarizační položky podrobné členění inventarizační položky (např. počítač) Inventarizační zpráva shrnuje všechny podstatné skutečnosti o provedených inventurách, podává informace o inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech

11 VÝKLAD POJMŮ 2 vyhlášky Inventarizační evidencí je: pomocná evidence, např. karty majetku, knihy došlých a vydaných faktur... inventurní evidence a různé seznamy (např. zařízení obřadní síně) jiné evidence, např. výpisy z listu vlastnictví

12 Požadavky na organizační zajištění inventarizace Vybraná účetní jednotka musí zajistit inventarizační činnosti ( 3) zřídit inventarizační komise ( 4) vypracovat plán inventur ( 5) vypracovat seznam inventarizačních identifikátorů ( 9) Upravit inventarizaci vnitřním předpisem - směrnicí

13 Inventarizační činnosti 3 vyhlášky Účetní jednotka zajistit všechny činnosti, které s inventarizací souvisí. sestavení plánu inventur zřízení inventarizační komise (dílčí, ústřední) označení veškerého majetku inventarizačním identifikátorem zajištění podmínek pro provedení inventury a součinnost zaměstnanců kontrola náležitostí inventurních soupisů vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků

14 Inventarizační činnosti 3 vyhlášky Zajištění případných změn v ocenění Stanovení postupů pro vyhodnocení inventarizační zprávy Zúčtování inventarizačních rozdílů Vnitřní předpis směrnici o inventarizaci

15 Inventarizační komise a ústřední inventarizační komise Inventarizační komise ( 4 vyhlášky) zajišťuje provedení jednotlivých inventur zřizuje se nejpozději do zahájení inventury musí být nejméně dvoučlenná ÚSC a PO nemají povinnost zřídit ústřední inventarizační komise mohou být zřízeny hlavní a dílčí inventarizační komise

16 Plán inventur 5 vyhlášky Sestavuje se nejpozději do zahájení první inventury a musí obsahovat: Předpokládaný okamžik zahájení a ukončení činnosti inventarizačních komisí Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů v rozsahu účtových skupin, inventarizačních položek nebo seskupení inventarizačních položek Popis zajištění koordinace mezi vybranou účetní jednotkou a jinou osobou při inventarizaci

17 Inventarizační identifikátor 9 vyhlášky - označení majetku, které zajišťuje jeho jednoznačné určení forma čitelná, částečně čitelná, nečitelná fyzické připojení identifikátoru na majetek označení v jiných evidencích (parcelní číslo) označení v účetním záznamu (pohledávky) slovní nebo jiné označení Účetní jednotka vede jejich seznam a popis.

18 Provedení inventarizace Požadavky na způsob provedení inventarizace INVENTURA zjištění skutečných stavů majetku a závazků POROVNÁNÍ SKUTEČNÝCH STAVŮ s údaji zachycenými v účetnictví vyhotovení inventurních soupisů SHRNUTÍ PROCESU INVENTARIZACE vyhotovení inventarizační zprávy ZAUČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ

19 Způsoby provedení inventarizace INVENTURA FYZICKÁ ( 6 vyhlášky) zjišťuje stavy majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci (hmotného případně nehmotného majetku) přepočítáním, vážením, vizuálním ověřením jeho existence. Vizuálně se nemusí ověřovat majetek který je běžně užíván (např. budova OU) jehož stav je prokázán na základě fotografické nebo obdobné dokumentace (ortofotomapy)

20 Způsoby provedení inventarizace INVENTURA dokladová ( 7 vyhlášky) Zjišťuje stavy u položek, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci u pohledávek, závazků skutečný stav se zjišťuje ověřením podle dokladů (inventarizačních evidencí) pohledávky a závazky vyšší hodnoty musí být vzájemně odsouhlaseny (limit upraví ve směrnici) Zjištěné stavy se zachycují v inventurních soupisech

21 Inventurní soupis Průkazný účetní záznam Zachycuje skutečné stavy zjištěné inventurou Obsahuje jednoznačnou identifikaci majetku a závazku, jeho stav a ocenění, způsob zjišťování skutečných stavů Uchovává se po dobu 5-ti let po účetním období, kterého se týká

22 Inventurní soupis 30 odst. 7 zákona a 8 prováděcí vyhlášky Inventurní soupis náležitosti Identifikační číslo vybrané účetní jednotky, Číslo účtu (účtovou skupinu) a slovní označení podle směrné účtové osnovy Způsob zjišťování skutečných stavů, Zjištěné skutečné stavy a ocenění majetku Celkovou výší ocenění podle jednotlivých inventarizačních položek (analytických účtů)

23 Inventurní soupis 30 odst. 7 zákona a 8 prováděcí vyhlášky Okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury Jména členů inventarizační komise Podpis osoby, která stavy zjišťovala a datum podpisu Podpis osoby odpovědné za provedení inventury a datum podpisu Seznam příloh inventurního soupisu Požadované informace mohou být na více účetních záznamech.

24 Příloha inventurního soupisu 8, odst. 3 vyhlášky Příloha inventurního soupisu obsahuje: Seznam všech inventarizačních evidencí Způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů Využití pomocné evidence při inventuře pohledávek a závazků Způsob kontroly nemovitosti uvedených v katastru nemovitosti

25 Inventarizační rozdíl 30 odst. 10 zákona Inventarizačním rozdílem se rozumí Manko u hmotného majetku Schodek u peněžních hotovosti nebo cenin Přebytek Inventarizační rozdíly se zaúčtují do účetního období, za které se zjišťuje stav majetku a závazků.

26 Zúčtovatelný rozdíl 2 o) vyhlášky Zúčtovatelným rozdílem je rozdíl zjištěný při inventuře, který zahrnuje manko, schodek a přebytek rozdíl zjištěný u položek rezerv, opravných položek a oprávek rozdíl, který se týká jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech

27 Inventarizační zpráva Shrnuje všechny skutečnosti o provedených inventurách Poskytuje informace o všech inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech Obsahuje seznam všech inventurních soupisů, zápisů, závěrů Inventarizační zpráva a její vyhodnocení je důležitým podkladem pro zúčtován inventarizačních rozdílů.

28 Inventarizace vybraného majetku = kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy Podrobnosti inventarizace upraví účetní jednotka vnitřním předpisem. Vybraný majetek označí inventarizačním identifikátorem ( 13 vyhlášky) Může sestavit plán víceletého zjišťování skutečného stavu vybraného majetku ( 14 a 15 vyhlášky) sestaví inventurní závěr (obdoba inventurního soupisu)

29 Průběžná inventarizace = u zásob a u hmotného majetku, který je neustále v pohybu Povinnost upravit vnitřním předpisem Povinnost provést minimálně 1x ročně Inventurní soupis je nahrazen inventurním zápisem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů Náležitosti inventurního zápisu upravuje 8 odst. d) vyhlášky

30 Shrnutí Účetní jednotka organizačně zajistí provedení inventarizace a podrobnosti upraví vnitřním předpisem sestaví plán inventur a jmenuje inventarizační komise zkontroluje náležitosti inventurních soupisů zajistí sestavení inventarizační zprávy a zúčtování inventarizačních rozdílů

31 Směrnice o inventarizaci postup pro sestavování plánu inventur pravidla pro jmenování členů inventarizačních komisí a požadavky na jejich znalosti, rozsah jejich pravomocí a činností podmínky provedení dokladové a fyzické inventury minimální výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení s dlužníkem postupy pro vyhodnocení závěrečné zprávy a vyhotovení účetních dokladů pro účetní zápisy zúčtovatelných nebo inventarizačních rozdílů, včetně případných změn v ocenění

32 Směrnice o inventarizaci podrobnosti k inventarizaci vybraného majetku případně k provedení víceletého zjišťování skutečného stavu vybraného majetku, stanovit seznam a popis inventarizačních identifikátorů u vybraného majetku, stanovit organizaci a způsob provedení průběžné inventarizace (u zásob), popsat konkrétní způsob provedení fyzické inventury při průběžné inventarizaci a náležitosti inventurních zápisů

33 Závěr V tomto videokurzu jsme se věnovali inventarizaci v právní úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce Divadelní 6 Brno

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1782 ze dne 23.10.2012 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2012 Rada hlavního

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 1 Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 VNITŘNÍ NORMA O INVENTARIZACI Platnost od: 22.12.2011 Schváleno v zastupitelstvu: 22.12.2011, zápis 7 b) Obsah: 1. Úvodní ustanovení 1.1. Legislativní

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Financování obcí zprávy 4/2005

Financování obcí zprávy 4/2005 Financování obcí zprávy 4/2005 bsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční závěrka 2005 obce,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bakalářská práce Autor: Karolína Strnadová Ekonomika a management malého a středního

Více

Inventarizace a všechno kolem

Inventarizace a všechno kolem Inventarizace a všechno kolem Problematika správného provedení inventarizace je velmi často opomíjená. Přitom pouze jejím kvalitním provedením je možné zjistit aktuální a správný stav majetku, který účetní

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více