Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532"

Transkript

1 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo Dotaz č. 1 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., 1) jaká školení už absolvovali účastníci jednotlivých programů a mají vztah k vypsaným tématům? 2) v harmonogramu jsou uvedené další aktivity jako hodnocení 360, školení management jakosti, personální... To jsou školení a akce, které jsou mimo projekt nebo součástí projektu a mají být tudíž součástí nabídky? 3) má smysl se výběrového řízení účastnit i když neposkytujeme služby v oblasti vzdělávání IT? Nebo chcete pouze jednoho partnera, který zajistí všechny 4 typy školení? Ad 1 ) Zaměstnanci dosud prošli pouze všeobecným školením daným legislativou (BOZP, PO, řidiči) a interními školeními ryze souvisejícími se zaměřením našich aktivit. Žádné dovednosti, které poptáváme, dosud ve firmě školeny nebyly. Tato školení nejsou předmětem zakázky - výzvy Na tato školení bude vypsáno samotné poptávkové řízení, budou realizovány formou otevřených kurzů. Ad 3) Školení IT dovedností je nedílnou součástí poptávané zakázky a nabídka neobsahující toto školení bude označena jako neúplná. Dotaz č. 2 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., Dobrý den, zajímalo mne jestli je certifikát jakosti v rámci vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele v rámci komplexního vzdělávání zaměstnanců podmínkou? Ano, viz. čl. N.X.7 zadávací dokumentace.

2 Dotaz č. 3 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., 1) připouští zadavatel variantní řešení realizaci jednotlivých částí různými dodavateli? 2) problematika části B1) k vypracování nabídky bychom potřebovali znát odpovědi na následující otázky: Máte zkušenosti s metodou Kaizen? Pokud ano: je vaším očekáváním realizovat spíše workshopy, které posunou současnou metodu dál/zefektivní ji? Pokud ne: chcete v rámci workshopu definovat, kde je možné/žádoucí metodu Kaizen aplikovat a následně sestavit plán aplikace, tzn. pomocí wks nastavit, jak se bude Kaizen aplikovat ve Vaší organizaci. Je možné tuto oblast konzultovat s někým telefonem? Důvodem je zpracování nabídky, která bude v maximální míře naplňovat potřeby zadavatele. 3) Je stanovena maximální cena zakázky? 4) Jaké certifikáty systémů jakosti zadavatel považuje za relevantní? Variantní řešení není připuštěno. Uchazeč může nabídnout plnění prostřednictvím subdodavatelů viz. zadávací dokumentace. Smluvním partnerem zadavatele zakázky bude ale uchazeč. S metodou KAIZEN zkušenosti nemáme. Ano, v rámci workshopu chceme definovat, kde je možné/žádoucí metodu Kaizen aplikovat a následně sestavit plán aplikace, tzn. pomocí wks nastavit, jak se bude Kaizen aplikovat. Naším záměrem je po provedeném identifikačním workshopu s odhalením nekritičtějších oblastí ve stávajících znalostech našich manažerů naučit tyto leadry pracovat s nástroji metody KAIZEN, posílit jejich schopnost analyzovat a řídit změnu a zvládnout i ostatní manažerské dovednosti (vedení týmu, plánování, motivace a hodnocení zaměstnanců, prezentace, komunikace, základy pracovního práva). Telefonické ani osobní konzultace nejsou přípustné. Ad 3) Maximální cena zakázky stanovena není, je stanovena předpokládaná cena zakázky bez DPH viz. zadávací dokumentace. Ad 4) Např. certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů příp. jiné certifikáty v oblasti řízení dokumentů a záznamů dokládající systém jakosti / kvality práce uchazeče vydané subjekty oprávněnými tyto certifikáty vydávat.

3 Dotaz č. 4 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., 1) Jaké jsou akceptovatelné možnosti certifikátu jakosti?? 2) Co v případě pokud firma nyní žádá o ISO ale audit proběhne až po termínu uzávěrky, ale před termínem realizace? Viz. Dotazy a odpovědi uvedené na Certifikát(y) jakosti uchazeče musí být přílohou závazného návrhu smlouvy, který musí nabídka obsahovat. Za situace uvedené v dotazu bude nabídka uznána jako neúplná. Dotaz č. 5 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., 1. Je "Předpokládaný harmonogram" nedílnou součástí "Zadávací dokumentace" a tudíž časově a obsahově závazný nebo tento harmonogram bude výsledkem spolupráce dodavatele a zadavatele? 2. Může nastat situace, že účastníci vzdělávání B1 a B2 budou také zařazeni do B3? Nabídka musí obsahovat pro uchazeče závazný návrh smlouvy. Tento návrh musí obsahovat návrh harmonogramu. Z tohoto vyplývá, že harmonogram je nedílnou součástí nabídky a že je tento návrh závazný. Ale jen pro uchazeče. Zadavatel je oprávněn s uchazečem o harmonogramu diskutovat a to v návaznosti na zadavatelem předložený předpokládaný harmonogram. Na tomto předpokládaném harmonogramu je zadavatel oprávněn trvat. Záměrem výše uvedené konstrukce je možnost, že uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh harmonogramu, který bude zadavateli vyhovovat více, než jím původně předpokládaný harmonogram. Do B3 budou zařazeni pouze někteří účastníci z B2 (ti, kteří nebudou následně školení v B1). Účastníci školení B1 se B3 neúčastní.

4 Dotaz č. 6 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., 1. Prosím Vás o informaci, zda a proč je pro vás klíčová metodika KAIZEN. Naše společnost pracuje se špičkovými výsledky v dosahování cílů systemickým přístupem a jsme schopni vám zaručit požadované výsledky touto cestou, je to možné? Tuto metodiku jsme zvolili po pečlivé úvaze a již je zahrnuta jako klíčová aktivita v našem vzdělávacím projektu a potažmo žádosti o financování z prostředků ESF. Z těchto důvodů bohužel již není možné náplň manažerských školení zásadním způsobem měnit. Dotaz č. 7 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., Je mozne v ramci zakazky Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o. podat nabidku na realizaci nektere casti samostatne (např. pouze na část B1)? Na realizaci nektere casti samostatne (např. pouze na část B1) není možno podat samostatnou nabídku. Dotaz č. 8 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., 1) Používají obchodníci systém evidence o zákazníkovi? Pokud ano, jaký? ) 2) Jaké podklady pro uzavření smluv obchodníci připravují? Pokud ne, co se od nich bude očekávat? Ano, interní soubory (MS Excel). Ad 2 ) Vyplňování dotazníků o firmě zákazníka, o jeho zájmu o produkty, ověřování informací přes internet (Dun and Brandstreet). Dotaz č. 9 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., Volné semináře k personálním dovednostem budou hrazeny z tohoto projektu?

5 Ano. Volné semináře k personálním dovednostem budou hrazeny z tohoto projektu. Dotaz č. 10 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., v zadávací dokumentaci uvádíte:... 7) v nedílné příloze smlouvy budou přiloženy CV lektorů zapojených do školení a certifikáty jakosti uchazeče, oboje doplněné čestným prohlášením, podepsaným osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat, o pravdivosti těchto údajů,... a dále v hodnotících kritériích váhu certifikátu jakosti 5%. Znamená to tedy, že dodavatel musí mít certifikát jakosti? Bude fakt, že ho nemá důvodem vyřazení nabídky? Ano. Jedná se o nedílnou součást smlouvy, která je nedílnou součástí nabídky. Dotaz č. 11 k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., KAIZEN je v oblasti školení značkou s národní ochranou známkou a vzdělávací aktivity s tímto označením může tedy dle 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách realizovat pouze vlastník této ochranné známky, který má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nebo označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Výjimku tvoří pouze vlastník licence, prostřednictvím které může vlastník ochranné známky dle 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách poskytnout právo ochrannou známku užívat. Nedílnou součástí poptávaného školení v rámci zadávacího řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo je vzdělávání označené značkou KAIZEN. Předpokládá Vaše zakázka, že dodavatel daného školení může být pouze vlastník ochranné známky nebo licence opravňující takto označené školení realizovat? Samozřejmostí nabídky a vlastní realizace ze strany uchazeče je dodržení právních předpisů platných pro tuto zakázku a v rámci této zakázky nabízená a realizovaná plnění. Neuvažujeme však o přímé implementaci metody KAIZEN jako takové do našich systémových procesů, naším záměrem je pouze seznámit naše manažery v rámci manažerské akademie s principy zlepšování dle této filosofie. Seznámení s principy dle této filosofie je pouze jednou z částí zmiňované Manažerské akademie. Více dotazů v dané povolené lhůtě nebylo přijato. Za ELLA-CS, s.r.o. Ing. Vladimír Čížek

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více